Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België

2341 0
14 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 14 Januari. Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België. Geraadpleegd op 09 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rv0cv4g68n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Nr. 2 Het Rood Kruis - Das Rote Kreuz - La Croix Rouge. 3 lende van dit in vredestijd. De op-werping dat dit slechts mogelijk is, houdt geheel en al geen steek, daar omdat de stad Straatsburg ailes heeft. ook zij slechts over beperkte hoeveel-heden beschikte en nog beschikt. Was dat zoo niet geweest, dan hoefde zij hoegenaamd geen regelingen te treffen, evenmin als dat in vredestijd noodig was. Maar de wijze waarop de stad Straatsburg de verdeeling der voor-handen zijnde waren heeît geregeld, waarop zij binnen de païen van hei mogelijke op de verschaffing van wareri en de prijszetting heeît ingewerkt dal is het voorbeeldige en het navolgens-waardige bij de stadsinrichtingen. Het Straatsburger stelsel, dat nu ook door Mannheim ten minste wal het aantal der uit de deelen wareri be-treft — overgenomen zal worden kent geen ongeregeld warenverkeer dat dus zonder keuze geschiedt. De door de stad opgerichte maatsehappi voor volksvoeding bevoorraadt de bi haar aangesloten winkels — zij zijn hei bijna alleraaal — en daar elke winkel zijr bepaalden bij hem ingeschreven klanten kring heeît, zoo is de op den grond-slag van kaarten berustende verzorging van iedereen verzekerd. Wie bij voor-beeld voor duizend koppen te zorger . heeît, bekomt bij eene toewijzing var 150 gram griesmeel per persoon, te zamen 150 kilogram van die waar, die hij dient aan den voorgeschreven prijs aan zijne klanten aî te geven en vooi welker aanwending hij op grondslae van de aîgeleverde kaarten verant-woordelijk is. Het kan niet gebeurer dat de eene waar bekomt, terwijl de andere zonder iets weggaat. Het ge-vaar bij zware misslagen niet meer be-diend te worden en daarmede zijne klandizie te verliezen, ook voor de vrije waren, verhindert gansch natuur-lijk dat misbruiken gepleegd worden Het gevolgde stelsel is te Straatsburg voortreîfelijk blijven werken en hoe meer het zich ingeburgerd heeft hoe gemakkelijker het toezicht geworden is Daarmede is ook de voornaamste op werping tegen de klantelijsten weg-gevallen, namelijk dat zij aan de over-heid veel meer werk veroorzaakte, zoo danig dat zij er niet meer klaar mede komt. Maar zelîs indien dit werk zeei toeneemt — en in't begin is dat we zoo — toch moet men dit niet ontzien Hoe grooter de stad is hoe grootei bijgevolg hetgeen men kan noemen: de radius der onzekerheid wat betref het bekomen der waren, deste drin gender wordt het, te voorzien in eei wel ingerichte verdeeling. Daarom iî het de plieht van het stedelijk bestuui en der stedelijke korporaties er voor t< zorgen dat deze regeling onder all< oinstandigheden plaats vindt; ho< langer de oorlog duurt, hoe mindej deze plicht van eene verzekerde ver eine Abwickelung des Verkehrs gewâhr-leistet, die sich von der in Friedens-zeiten kaum unterscheidet. Der Ein-wand, daB dies nur môglich sei, weil die Stadt StraBburg „alleshabe", istdurch-aus hinîâllig, denn auch ihr standen und stehen nur begrenzte Mengen zur Verfugung. Wàre dem nicht so, dann brauchte sie iiberhaupt nicht zu regu-lieren, so wenig wie dies in Friedens-zeiten notwendig war. Aber die Art, wie die Stadt StraBburg die Verteilung der vorhandenen Waren geregelt, wie sie in den Grenzen des Môglichen auî die Beschaîîung von Waren und auî die Preisgestaltung eingewirkt hat, das eben ist das Mustergiiltige und Nachahmens-werte an den Einrichtungen der Stadt. Das StraBburger System, das jetzi auch von Mannheim — wenigstens nach der Zahl der zu verteilenden Waren — iibernommen werden soll, kennt einen ungeregelten und darum wahllosen Warenverkehr nicht. Die von der Stadt gegrundete Gesellschaît îiir Volksernahrung belieîert die ihr an-geschlossenen Geschàfte — es sind nahezu aile — und da jedes Geschaft seinen bestimmten, bei ihm ein-geschriebenen Kundenkreis hat, so ist die auî Grund von Karten erîolgende Versorgung jedes einzelnen gesichert. Wer beispielsweise tausend Kôpfe zu versorgën hat, bekommt bei einer Zu-weisung von 150 Gramm Gries auî die Person insgesamt 150 Kilogramm dieser Ware gelieîert, die er zu dem vorgeschriebenen Preis an seine Kunden abzugeben und ùber deren Verwendung er auî Grund der ab-! gelieîerten Karten sich auszuweisen hat. Es kann nicht vorkommen, daB der eine Ware bekommt, wâhrend der andere leer ausgeht. Die Geîahr, bei schweren VerstôBen nicht mehr belieîert zu werden und damit seine Kundschaît einzubiiBen, iibrigens auch îiir die îreien Waren, verhindert ganz von selbst, daB MiBbrauch getrieben wird. Das angewandte System hat sich in StraBburg ganz vortreîîlich bewâhrt, und je mehr es sich eingeburgert hat, um so leichter ist die Kontrolle geworden. Damit wird auch der Haupt-einwand gegen die Ausdehnung der Kundenlisten, daB sie die Arbeit der Behôrden ins Ungemessene vermehre und gar nicht mehr bewàltigt werden kônne, entkràîtet. Aber selbst, wenn ciiese Arbeit stark vermehrt wiirde — und îiirs erste diïrfte das ja richtig sein — muBte sie doch mit in Kauî ge-nommen werden. Je grôBter die Stadt ist, je grôBer inîolgedessen, wenn man 1 es so nennen darî: der Radius der Un-! sicherheit in bezug auî die Erreichbar-' keit der Waren, um so dringlicher wird : die Vorsorge îiir eine geordnete Ver-: teilung. Pîlicht der stàdtischen Ver-: waltung und der stàdtischen Kôrper-" schaîten ist es darum, dafiir zu sorgen, ■ daB diese Regelung unter allen Um- n'était pas, elle n'aurait aucunement besoin de réglementer le commerce, du moins pas davantage qu'en temps de paix. Mais l'exemple à suivre est formé par la façon modèle dont cette ville a su régler la distribution des marchandises dans les limites de l'approvisionnement et a su fixer les prix correspondants.Le système de Strasbourg qui va également être imité par la ville de Mannheim, pour les marchandises encore en magasin, ne s'occupe aucunement du trafic non réglé et par conséquent défectueux. La société d'alimentation populaire fondée par la ville fournit les marchandises aux magasins (presque tous ceux de la ville en font partie) et comme chacun de ces magasins a ses clients attitrés, l'approvisionnement de ces derniers est garanti par le système des cartes. Celui qui a par exemple 1000 clients reçoit, s'il doit livrer 150 gr. de riz par tête, 150 kgs. de cette marchandise qu'il fournit au prix fixé et sur l'emploi de laquelle il doit se renseigner d'après la carte à montrer par le client. Il est tout à îait impossible qu'une personne reçoive sa ration, tandis que l'autre s'en retourne les mains vides. Le danger de ne plus recevoir de marchandises en cas d'abus et de peidre ainsi la clientèle, de même pour les denrées pouvant être vendues librement, empêche par lui-même tout traîic illicite. Le système employé a magnifiquement îait ses preuves à Strasbourg et plus il est entré dans les moeurs du peuple, plus le contrôle est devenu facile. De cette façon l'objection que le travail des autorités a été décuplé par les listes des clients et ne peut être accompli, se trouve immédiatement annulée. Et cependant même si ce travail avait été beaucoup augmenté, ce qui est arrivé ou début, on devrait l'accepter tel qu'il se présente. Plus grande est la ville, au plus grand devient, si on peut l'appeler ainsi, le rayon d'insécurité dans l'approvisionnement des vivres et au plus nécessaire devient l'activité réglée pour une répartition dûment contrôlée. Il est donc du devoir de l'administration communale et des syndicats urbains de veiller à ce que cette réglementation se fasse malgré tous les obstacles; avec la durée de la guerre ce devoir ne fera que devenir plus pressant et plus ineiispensable. Les forces physiques et morales ne peuvent plus être dépensées au-delà de la limite la plus nécessaire. Tout ce qui a été et sera encore atteint par une bonne organisation, aura ses excellents résultats pour ces temps de guerre avec leurs multiples obstacles et leurs privations aussi bien de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Rood Kruis: officieel tijdschrift van het Rood Kruis van België behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Brussel van 1915 tot 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes