Het tooneel

2288 0
29 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 29 Januari. Het tooneel. Geraadpleegd op 19 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/df6k06xx6b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10 Centiem per nummer var« minstens acht bladzijden HET TOONEEL lste Jaarofans:. Nr 11 Beheer en Redactie : Vleminckxstraat, 15, Antwerpen Annoncenbureel open aile werkdagen van 9 tôt 1 en van 3 tôt 5 uur (Torenuur) 29 Januari 1916 NESTOR DE TIÈRE NESTOR DE TIERF Cliché welwillend afgestaan door Hr Gust Janssens Nestor de Tière, de schrijver van <(Eene Misdadige» werd op 6 Oogst 1856, te Ei-ne (Oost-Vlaanderen) geboren. Hij volgde de lessen van het Atheneum van Cent. Op veertienjarigen leeftijd schreef hij het eerste bedrijf van een bloedig drama «Johan Tijgers»; van de overige akten kwam er niets. Hij schreef 00k een aantal verzen die nooit verschenen zijn. Het Willemsfonds telde hem, als hij achttien was, tusschen zijne îjverigste le-den ; hij werkte mede aan tal van bladen en tijdschriften, schreef liederen en koo-ren die op muziek werden gezet door J. Van der Meulen en Karel Miry. Hij werd notaris-klerk en schreef sa-men met August Hendrickx «Roosje van den Veldwachter». In 1880 ging hij naar Brussel waar hij eene bediening bekomen had in het Mi-nisterie van IJzerenwegen. Een jaar nadien ging hij over naar het Ministerie der Binnenlandsche zaken. Hij schreef o. a. de volgende tooneel-stukken : Holleblokken, uit het Fransch bewerkt; Zieleketens, een schoone eenikt (die de-zer dagen op onzen Kôninklijken Neder-landschen schouwburg zal worden opge-voerd) ; VorstenpUcht, een bedrijf; Rei-mond Van Alten, drie bedrijven; Bloe-meken, drie bedrijven; Het Rouwkleed, een bedrijf; Elza, vier bedrijven; Het Vondelingske, een bedrijf; Bon Papa, 3 bedrijven; Liefdevonkjes, een bedrijf; Hermina, vijf bedrijven; Moederhart, 4 bedrijven; De Wolvm uit het Zwartbosch vijf bedrijven; Honger, een bedrijf; De Stoel van N apoleon, een bedrijf \De Grol-pot, drie bedrijven; Een Spiegel, drie bedrijven ; Liefdedrift, drie bçdrijven; Bel-sama, vijf bedrijven; Roze Kate, vijf bedrijven; Wilde Lea, drie bedrijven; Eene Misdadige, drie bedrijven; Pietje,~een bedrijf.de Tière leverde nog de volgende ope-rateksten aan Jan Blockx: Herbergprinses; De Bruid der Zee; De Kapel, Liefdelizd (Baldie). Van hem verscheen 00k nog een bun-dei verzen : Koninklijke Nederlandsche Schouwburg EENE MISDADIGE Een zeer goede vertolking: Veel bijval. Zi daar in 't kort het ((bilan» van Zaterdc avond. De schrijver van (<Eene Misdadige)), Nesti de Tière, mag zonder twijfel, worden aanzie als een der beste, — zooniet de beste, — oî zer dramaturgen. Onder oogpunt van 00 spronkelijke tooneelschrijvers, zijn wij, weli waar niet zeer schitterend bedeeld. De stukkc van Nestor de Tière echter — de letterkund ge waarde ervan terzij gelaten, — zitten st vig ineen, zijn immer sceniek en vol leven ; zi operateksten kunnen gerust de vergelijkir doorstaan met het deugdelijkste vreem< werk; zij staan in elk geval, torenhoog verh ven boven al hetgeen hier, de laatste jaren, c dit gebied geleverd werd. «Eene Misdadige» is de schrikkelijke ca vaire van een gevallen meisje, dat, ten slotl haar verleider doodt. de Tière heef: hi( waarschijnlijk, een tegenhanger willen makt van het thesisstuk van Alexandre Dumas fi ((La Femme de Claude», waar het gruwëli ((Tue-la !» wordt in vooruitgezet. In «Eei Misdadige» wordt het «Tue-le !» verdedigd. Maar waar de auteur van «La Dame aux C mélias», me: soberheid te werk gaat, demst ( Tière voor niets achteruit, en wordt zijn dran een opeenstapelmg van gruwelen. In het eerste bedrijf, — het minst ijselijl — komt er slechts een rijtuigongeval voor, het tweede, echter, begint het spel voor 'n go* Een moordpoging; in het derde nog e< moordpoging en m het vierde, een zelfmooi en een moord. Dit ailes is echter met veel t lent ineengeschakeld, " en de belangstellir stijgt tôt he; eindrevolverschot ! Nu mogen we daarbij niet vergeten d «Eene Misdadige» over vijf-en-twintig jaar g schreven werd, toen den schouwburgbezoeke nog enkel ((drakenkost» werd voorgeschote' en he; dus geenszins te verwonderen is, zoo c Tière zich door den toenmaligen wansma; van het publiek beinvloeden liet. De vertolking liet niets te wenschen over. Van de vroegere bezetting waren slechts he Cauwenbergh en Mevrouw Ruysbroeck overg bleven. e- Noemen wij, in de eerste plaats, Mevrou' g Bertrijn, die met veel autoriteit de verplettc rende roi van Bello Catries vervulde. Haar suc 31- ces was compleet; na het derde bedrijf wer :n zij, met den heer Bertrijn, drie, viermaal t( i- ruggeroepen. r- Heer Ruysbroeck speelde heel natuurlijk d s- knorrige Mulder Catries. De eindscène va :n den tweeden akt werd door hem heel goe 1- weergegeven. Trouwens heel dit tooneel wer e- te zamen met mevrouwen Bertrijn en Dili; in Beersmans zeer realistisch gespeeld. Deze laa ig ste was prachtig als Ursuul Catries ; het toc le neel der krankzinnige die naar het «engelken e- zoekt, in het 3de bedrijf, was waardig van c >p grootste artisten. Als Liesbeth was mevrouw Ruysbroeck ko: T telijk. :e, Heer Cauwenbergh en Mevrouw Notermai :r, in hun weinig sympathieke rollen, — ware în heel goed, evenzoo Heer Bertrijn als de gi [s, moedelijke veldwachter Bruno Gits. |k Piet janssens, int de kleine, maar moeiliji ie roi van den «dronkelap» Boer Jans was verb; j zend van realism. Dat was een schoone creati a- j Wie ons veel plezier bezorgde was hec le | Schmi.tz — die tôt nog toe geen gelegenhei ia had om zich in een mm of meer belangrijk roi te doen gelden. — Als de mulderskned ce Pauw, deed hij heel opgewekt en luimig. O in zeker oogenblik deed hij ons aan De Gruytc ;i. denken. ;n ' Heer Van de Putte, die Heer Herreygei d verving als de oude Notaris, was heel goed i a- dat rolletje. ig j Een goede noot voor mevrouw Van de Ve de, (Cille) die schijnbaar onze vroegere of merking in acht heeft genomen, haar debiet e_ in 't geheel niet meer zoo eentonig ; de verbeti rs ring is merkelijk. d De kleinere rollen werden heel gewetensvc je vervuld door de heeren Remy, De Groot, Thee jç Van Gool, en Mevr. Thees. Na het laatste bedrijf werd er tweemaal gi haald. Het orkest van den heer Candael werd, n elke uitvoering tijdens de tusschenbedrijve er door warm applaus beloond. e- In, om en rond den Schouwburg HEER G. HERREYGERS Deze sympathieke artist, waarvan wij in on: komend nummer het portret zullen geven, is d< laatste dagen zeer ernstig ziek geweest. Wi vernemen, echter, dat hij aan de beterhand is m zooverre zelts, dat hij waarschijnlijk dezi avond als «Havisham» in «De Kleine Lord: zal kunnen optreden. Wij wenschen hem, van harte, eene spoedigi en volkomen herstelling toe. DE KLEINE LORD Heden avond wordt dit gemoedelijk fami liedrama hernomen. Het is aan de beste krach ten van ons gezelschap toevertrouwd : Mej Marg. Bertrijn (Cedric), Mev. H. Bertriji (Mev Errol), Mev. M. Dilis-Beersmans (Min na)„ Mej. J. Vervoort (Dick), Mev. M. Ruys broeck (Mary), H. Piet Janssens (Hobbs), H B. Ruysbroeck (Graaf Dorincourt), H. G. Her reygers (Havisham), R. Van de Putte (Hig gins). ((De Kleine Lord» wordt 00k morgen Zon dag (dag- en avondvertooning) en Donderdaj 3 Februari opgevoerd. HET HUIS BONARDON Na «De Kleine Lord» gaat «Het Huis Bo nardon», waarin Piet Janssens de roi zal ver vullen, die Laroche hier immer met zoovee bijval gespeeld heeft. Udele Beschouwingen De critiek opent ons nieuwe vergezichten, a moge Boileau smalend getuigd hebben dat cri tiek zoo gemakkelijk is. De critiek is kunst, soms geniale kunst. Vol gens Guyau is het kenschetsende van het ge niale de verbeeldingskracht. Flaubert meende de dageraad der critiek t begroeten. Du temps de La Harpe, schreef hij on était grammairien, du temps de Sainte Beu ve et de Taine on est historien. Quand sera-t on artiste, rien qu'artiste, mais bien artiste? Maar dat deze verlichte tijd ons humoristi sche critiek zou brengen dat heeft geen kunste naar of denker durven vermoeden ! Het nage slacht dient dit eerste proefje bewaard te wor den : ((Wij hebben verleden Zaterdag de opvoe ring van «Spoken» bijgewoond en vastgestelc aan de indrukken die wij opdeden,dat het stul niet voor iedereen geschikt is. De zaal was ta melijk goed bezet, maar een wandeling tijden de tusschenbedrijven in de gangen van dei Schouwburg, leverde, door hetgeen wij hoor den, het bewijs dat voor meerdere toeschou wers het moeilijk was de drie lange akten t blijven zitten. Men weet dat Ibsen een mensch was die vai het werkelijk leven allerlei zonderlinge ge dachten had opgevat, deze gedachten beli chaamde, hoe dwaas en onbezonnen ze som 00k' waren en ze aan het publiek te zien gai Zeker ontmoet men in zijne werken karakten die naar waarheid geschetst zijn, 00k toestan den afgemaald, welke het maatschappelijk le ven verkankeren en waarop de schrijver gewe zen heeft, om ze aan te klagen, maar dan noj zijn ze overdreven bijeengebracht en tôt eei geheel gevormd welke een geest-gezond mensch bij het lezen van Ibsen's werken droe vig stemt. Is het een gelukkig gedacht geweest «Spo ken», hetwelk hier over vele jaren door eei Hollandsch gezelschap werd voorgebracht i: denzelfden Schouwburg — wij waren er toei 00k — terug voor het voetlicht te brengen ? Di vraag willen wij onder fmancieel oogpunt nie beantwoorden ; ze gaat de vereenigde artiste: van den Kon. Ned. Schouwburg alléén aan.» Gelukkig voor deze criticus dat het woor< van A. France ((il avait le malheur d'être as sez intelligent pour connaître sa médiocrité niet op hem toepasselijk is. Maar een spreuk op een oude prent herin nert : «een sot maeckt veel duisent sotten!» KIJKER. _ • Jule^ Baetes Rembrandt Bugatti Rembrandt Bugatti beroemd beeldhouwei te Milaan, in 1885 geboren, op 10 Januai 1916 in zijn atelier te Parijs door gasverstik king schielijk overleden. Alboewel slechts 31 jaren oud was hij ndde van het eerelegioen. Professeur honoraire bi de aca demie van schoone kunsten te Milaar — De meeste groote muzea van Europa bezit ten van zijne werken ; onze dierentuin waar hi in de laatste jaren boetseerde, bezit van de: jongen meester een zijner beste scheppingen. Bugatti bezat de schoonste hoedanighe den van een waar artist, met een rijk en pei soonlijk talent en een edelmoedig hart. Hi was misschien wel de sterkste en oorspronke lijkste dierenbeeldhouwer van on-en tijd. Groote bewonderaar van den oristerfelijken Bary, zonder dezen in 't minst te willen na-bootsen, want Bugatti was zich zelf en zijn gansch werk draagt den stempel zijner indi-3 vidualiteit, hetgeen niet weinig beduidt, Bugatti zal voortleven in zijn werk met onzen ' Meunier en anderen. Als mensch was hij genereus van inborst ; 't ' was een gouden hart (juist geen alledaagsch verschijnsel) : al wie met hem in aanraking kwam had er de hoogste sympathie voor. Wij hebben den braven jongen gekend en weten hem dan 00k te waardeeren ; wij drukken er op : hij was! geen eigenbaatzuchtige maar een gewetensvol en edelmoedig mensch, voelde diep een anders leed, echt kenmerk eener ware kunstenaarsziel. j Bugatti was een plezierige kameraad in den omgang en stak graag eene of andere guiten-streek uit, doch nooit kwaadwillig noch kwet-send voor anderen, 't was hem niet mogelijk ie-^ mand te benadeelen, integendeel hij was in den vollen zin des woords een altruïst. — Een avond in een lokaal onzer stad, deed hij een bloemenleurder zijne gansche mand ledigen, r voor de schoone buffetjuffer ; het verbaasde ' meisje was letterlijk verborgen achter een berg van bloemen. Bij het dominospelen had hij bolletjes zwar-te was op zich, onopgemerkt en behendig wist hij vier in vijf te veranderen, een blanco werd 1 m één herschapen, enz., zoodat het spel tôt zijn groot genoegen moest herbegonnen worden. Het ligt niât in onze bedoeling Bugatti's tal-rijke scheppingen op te sommen en te bespre-ken; deze zijn door collegas en dilettanten ge-noegzaam bekend en gewaardeerd. Als type halen wij aan zijne aangrijpende voorstelhng van oude en verminkte paarden : invalieden van den mijnarbeid. Wie herinnert 1 zich met den treurigen stoet van martelaren die strompelend het einde van hun lijdensbaan genaken? Dit onderwerp had zijn gevoelig hart diep getroffen. Hij heeft m zijn werk zijne gemoedstemming meesterlijk vertolkt en treffend aan den toeschouwer medegedeeld, ; diep medelijden opwekkend voor deze verstoo-t telingen der dierenwereld. In heel Bugatti's werk ligt wat meer als de koude photographische materieele voorstelhng der natuur, iets dieper, het eemge wat feitelijk het kunstgewrocht kenschetst : de bezieling ! Toen de wereldoorlog losbrak, bood Bugatti, alhoewel vreemdelmg zich de eerste aan om onze gekwetste soldaten te verzorgen. Hij vervulde zijne zending zonder bluf, met ware menschenliefde en schonk gedurig cigaretten, i lektuur en snoeperij. Al zijne spaarpenningen c gingen er aan weg ! Walter Vaes teekende Bugatti's portret tref-3 • fend van gelijkenis. 1 Alberic Collin maakte van hem eene humo-ristische schets voor den catalogus der Bugat-ti-tentoonstelling m onzen dierentuin. Het best passende grafschrift voor onzen te vroeg verdwenen vriend ware : 1 « Hier rust Rembrandt Angelo Bugatti, beeldhouwer, even, verdienstelijk èn als artist èn als mensch!» 1J Van onze Vlaamsche Jongeren r ——— 5 Fritz Chjmans bekend onder den schuil-~ naam van Fritz Francken is de zoon van den sympathieken adjunkt-commissaris heer Louis Clijmans. Hij werd te Antwerpen geboren op i 17 April 1893, studeerdte in de normaalschool 1 te Lier, werd klerk benoemd op het sekreta-^ riaat. Zijn uitbundige levenslust en opgewek-t ten arbeidszin spreken uit de talrijke bijdragen ^ verschenen o. m. in De Violier, Van Klein toi Groot, De Vlaamsche Gids en vooral in het 1 weekblad Carolus uitgegeven door zijn~~goeden vriend Secelle. » Afzonderhjk, m boekvorm, verscheen van hem een bundel verzen Festijnen uit een B ruidsgetij. Van den jongen dichter die nu onderofficier in het leger is drukken wij buiten een kleine vertelhng een paar verzen over. MUDALJON Een orgeldeuntje, een stoopke hier, een potlood en een vel papier, i en wat te drinken, een pijpke tabak en bezij twee pronte deerns, aie voor mij j niets doen dan schinken ! Een orgeldeuntje, een stoopke bier, j en 't hart gelijk een spaander vier 1 van mate en minne, En zindrend als een spinnewiel de blijdschap in uw dichtersziel : T Zoo te verzinnen ! J Fritz Francken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het tooneel behorende tot de categorie Culturele bladen. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes