Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

335 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Juli. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 02 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/513tt4gt2f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

H 3de JAARCANC, Nr 849. MAANDAC, 22 JULI '1918., HET VADERLAND Kleine aankondigingcn : î fr. per regel Groote M- bi.i overcenkomst Pienstaanbieciing^n : voor gerelormeer-den kosteloos. Selgiseh dagblad5 ïïooriooplg te ^arijs, 3, Place des Deisx-Écus, 3 LEO YÂN GOETHEM, Directeur Hef. nummer î 5 centiem (Front en Frankrijk),' 10 centiem (andere Iauden). Per ir.aand (vooruitbetaald) : Frankrijk. 1.75 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Pister werd door de Belgen in het jtenland de verjaring gevierd van de ijmaking van ons land van het vreem-juk.VvTij moeten er ons bij bepaîen, in jote trekken aan te geven, hoe deze ■ring" in do bijzondersto centra , ;ep. TE PARUS tooaiîs naar gewoonte werd des mor-13 in de kerfe van het «Werk der Vla-ugen» in de rue de Charonne, een ehtig «Te De-um» gezongen. De eer-arde heer Moyersoen, offieieerde, bij-■taan door Belgische geestelijkgn. )nder de aanwezigen werden opge-rkt : baron de Gaiffier d'Hestroy.ge-tt van België te Parijs, kommandant nbert, militair attaché bij het Bei-ïh gezantschap, graaf Romerée, graat Monceau, graaf de Villegas en prjns de Ligne, allen van het personeçl van gezantschap, konsul-genernal Bastin, gezanten van Griekenland en van vie, generaaî s Empain, Thiemann Denis, kolonel Foureault, pluntsbe-lebberte Parijs; Ai. Maxime Dubajl, ïvaardigd door het Fransche minis-e van buitenlandscbe zaken. luito-it-kolonel Bore-1, ateV'vaardigd door vooratter van de Fransche repu-k, de Z. F. H. ka.nu.onik Thomas, >vaardigd door xiji» Eminentie, Mgr. e|îe, aartsbissehop van Parijs. ot muziekkorps van het eerste gicî-Imsterde de plechtigheid op, onder kundigo leiding van .3uitenp.pt Pje- et Belgisch volkslied werd gï çpeobj r de muzikanten en het koor voerde «Naar Wijd en Zijd» van Gevaert. 3 zeer indrukwekkendo piechtighoid d door de talrijke aanwezigen be-2n onder de kreten : «Leve Bclgiib, i'e de bondgenooten», TE VERSAILLES alrijke Belgen en Franschen had-zioh naar het parle van Versailles be-m, waar, dank aan de zorgen van «Tehuis voor den Beîgi.schen Sol-t» een prachtig concert op touw was m. ooals vroeger in «Het Vaderland» gd werd verleendefi muziekkorpsen de Amerikaansche, Fransche, Engel-> en Italiaansche legers naast onze enmuziek, onder leiding van luite-t Prévost, hunne mçdewejrking aan concert. et zeer afwisselend programma be-de den grootsten ifijval. *n bijzondero attractie : de eerste ooning in het publiek van de Fran-' oorlogshonden wekto de belang-ing van de aanwezigen ion zeerste ilwedstrijdcn tussehen ploegen van chillende onzer resimenien vnlden programma aan, dat luitenant Fie-directeur van het «Tehuis voor den rischen Soldaat» ter eere strekt. TE LE HAVRE i Sainte-Adresse, de tijdchjke ver-'plaats van onze re?eerinc, vincea «êchtigbeden ries moi'sens. om negen met den traditionnoc-len groet aan vaandei, waarbij talri'.ke geestdrif-toeschouvv'ers aanweziï waren. larna werd de heldhnîtige verdedi-van Luik, goneraal Léman, met tsie, door de leden van de re^eerinu' 'angen in de lokalen van de Kamer, le Place Frédéric Sauvage. s eerste minister, M. Cooreman, er eene lange rede uit, waaruit het volgende- aanstippen : Mijn Generaal, wn meer gepast© dag kan worden ^n, dan deze van het Nationaal 3t;geene plants ;s betor gesclukt, dan er de plooien van de Relgisehç vlag, u de bewondereng u t le dn\kken, uwe hooge perwonlijkhe d inboo-en de ontre-c-nag, welke het zinne-W van het Vaderland, dat g:j voor-doet ont ,!aan. persoonlijkiieid -,s uit-'ekend, orn en van twee eigenschappen. waar-'hetwel geëvenredigd samengaan, u ' voorkomen als een figuur met bij-"teren luister en zeer boeiende be->rlijkiheid. Uwe lange, en edele loop-ln heeft u dubbel en tweemaal prach-«egaaîd : als m an van welenschap ils man van oorlog. : v,Teet niet. mijn Generaaî, of gii ooit hebt gedacbt aan de rust, welke gij met zoovee! moeite had verdiend. Heit zou mij b;jna als een paradox voorkomen, alhoewel het natuurlijk en-zeei rechtmatig is. Wat er ook van zij, op askeren dag werd gij plots verzocht de militaire school te verlaten, aan hel kommando over heiwelk gij de beste ja-ron van uw leven had geofferd en aan dewelke gij een zoo rijk deel van u zelf had gegeven. Het was ten tijde, wan-neer in volkomen akkoord met de Ko-ning, Baron de Broqneville, Minister van Oorlog, met eene krachtdadigheid die gteeds een eeretitel ran burgermoeti en van vaderlandsche scherpz:nn;gheic voor hem zal blijven, het reusachtig werk ondernam van de herinrichting van het leger en van de verbeioring onzer forten. Reeds had hij helpers ge vonden, van de grootsto waarde. ondef de offleieren door u gevormd. Maar wanneer het er op aankomt te voorzien :n het kommando over de plaats Luik, deed de Minister, met een doorzicht dai hem ter eere strekt, geen bercep meer op uwe leériingen, hoe verdienstelijk zij ook mochten wezen, maar op den mees>ter zelf ; het te ondernemen werk was voorwaar de moeite waard. Ont-stond er dan, in uw binnenste, een ang-stige strijd tussc-hen den man van we-tenschap. gehecht aan de navorschin-gen van den geest en aan het hooger onderwijs, door de voorliefd-e var ganseh een leven. en den soldaat, aan-geduid voor een niemv bestaan vol koen in:L;otief en krachtige lmndeling? God beware mij de diepte-n van uw hart te onderzoeken ; in aile geval, de soldaat boantwoardde den oproep, tôt hem ge-richt, hij wettigde aanstonds het ver-trouwen, dat in hem werd geplaaUt, en weldra gelukte hij erin. niet den geleer-de 'in de schaduw te stellen, maar bij z.'inen roem, dezen te voegen. even schitterend, van den man varf oorlog. Mijn Gçneraal, Na aan uwe uitstekF-nde persconljjk-he:d deze welverdiende huide te heb-ben gebrœht, is het, onroogelijk niet tç worden getroffen door hef aans'rijpenc zinnebeeld dat er uit schijnt. Dit zin-nebeeld is dit van ons land. van België, Qverweldigd door overmacht'ge strijd-krachten, veel sterker dan deze van Pij-ne verdediging : vechtend met onver gankehjken heldenmoed; met eere over wonnen; verplettei'd zonder zich over te geven ; gekwetst en gekneusd, maai sterker dan al zijn lijden : den dood uitdagend ; in lVît djepste zijner ziel de opwejling zijn-er kraeht voelend. die morgen met de genezing der wonden de s-terkte van een n'euw leven zal bren-gon.De vereebjking is zoo volmaakt ers zoo traffend, mijn generaaî, dat elke opheldering nuttel-Qo,- is, De verkortf vorm van de oorlos-sgeschiedenis van BelgiS is n'ot versohillend van dezo var uwe. e'atene geschiedenis gedurendc denzelfden iijd. De heldenmoed van Bel gië in den strijd is even stevig als de uwe. De dcod heeît u niet gewild ; h'.j wil België niet. Met ongeduld verwa'n! g:j het uur om weder te paard fr'e stij-gen : België bereid zich om zijnen wedloop te hernemen in de renbaaï" van zijn lot. De bewondering van de wereld omringt uwen naam, zooals zij dezen -</.nringt van ons geliefd land, oi liover, uw roem is vereenigd met. dezer van bot land, en beider glorie. zal oeu-wig schitteren in de onsterfelijkheid. Dan sprak generaaî Léman, op zijii beurt eene rede uit, waarin hij de eei die hem worcl aangedaan, overmaaktc aan de heUlhaftigé troopen, die in Luik onder zijn bevel stonden en waarin hij zijn voile vertrouwen uit sprak in de eindoverwinning. r»T * * Des middags na een prachtig « défilé », waaraan troepen van de Bondge-nooten deelnamen, maar waarbij hel grpptste succès natuurlijk naar de Belgen ging, werd door de regeerins aan generaaî Leinan een ontbijt aange-boden., En in den namidda,g vergaderden vooi de eerste maal in pîechtige zitting d-. Belgische "parlementairen, dio in het bui tenland verblijven. Minister Cooreman sprak er nogmaaî; een redevoering uit, waarop door M Ancion^ n.it naam vaji de Kamer van Voïksvertegenw-oordigers en uit naam van het Senaat geantwoord werd. TE PGBT-VJLLEZ Oak onze verminkten te Port-Villez hadden er aan gehouden den verjaardag ; van het onafhankelijke België te vieren. Bij hen ook wercî een groct gebracht aan het vaandei, dat zij ten koste van hun gezondheid en van hr.r> ledematen zoo dapper hebbsn helpen verdedigen. Een kunstrijk «Te Deum» bijzonde? gecompo-neerd door den ka.pelm.eester Xoël Hemberg, voor vier stemmen ging vooraf. De barybn-soli Bourdon, dp fanfare en de horens halcn eer van de uitvoering, die op al de aanwezigen den diepsten indruk ieweeg bracht. Volksspelen, waarop de families van rien omtrek de gelegenheid hadden om onze Belgische lente gade te si Ran en om 'ieh rekenschap-ervan te geven dat onze . orminkten hun lot met moed weten le dragen, brachten den namiddag om. Des avonds gaf het programma een erroot tooneel- en muziekîeest, waarop een Vlaamsch sluk «Onze Dnekleur», van Vermairen en esn Fransch operetje «Ginette et ses amoureux;) veel bij val behaalden. De verminkten hebben zich om het fc<e$t in te riçhten en ook om het te vol-, gen flink ingespannen, Ge-lukkig zujlen ze vandaag Zondagsdienst hebben om weer uit le rusten. TE LONBEhî In de Engelsche hoo-îdstad was het «c!ou^> van de viering van 21 juli eon groote volsvergadering- in Westminster, waarop de Britsche minister Balfour en M. Carton de Wiart, Belgisch minister van Justitic, het woo-rtj zouden nernen. Wij zullen ongetwijfeld gelegenhe.id krijgen om terug te komen op de redevoering van M. Balfour, die aan België eer. roarende hulde bracht en de Belgen van Engelands trouwe vriendsehap vp.r-zekerde.Laten wij ons voor vandaag bc-palen hier de rede weer te geven, die M. Carton de Wiart, in het Vlaamsch uitsprak en die een welverdienden bijval inoofr«t-te : Het i^ niet sonder een zekeren pohvoo-rn, dat ik l heden in h", Vlaamsch toespreek. Ik had da gejegen-• hc-id met in het Vlaamsch opgeleid te WQï-dep. Noclitans zult gij mij 'toelaten het le beproeven in deze vergadering eu vraag ik uw welwillende aandaclit en veronischuidiging, indien mijn taal LT niet zeer nauwkeurig voorkomt. Het spreekwoord zegt immers : Wie doet wat hij kan, Is een eerlijk man ! Wij] ik de eer heb te sprekon in naam von de Belgische Regeerlng, houd ik iv aan eens te meer te verklaren, dat onze beide nationale talc-n recht hebben op een gelijke eerbiediging en een gel'tjke genegenheid van wege ons allen. Tus-1 schen deze twee taîen, die altijd naast ■ eikaar iri onze aloude vorstendommen alsook in ons onafhankelijk België zus-terlijk zij de aan zijde hebben geleefd, : kan er geen tweestrijd zijn. Elke onzer beide landstalen moet, zich kunnen ont-wikkelen volgens haar eigen geest en aanleg in het leader der Belgische natio-naliteit. Zooals een dubbele bron som-tijd« een machtigen stroom kan voeden, zoo moet elk het hare bij dragen tôt de oorspronkeUikheid en de sterkte van deze historische nationaliteit. Het is voor de vierde maal dat wij, Belgen, in baliingschap dit feest vieren van den 21sten Juli, dat van de troon-beklimrning van ons vorsi.enhui$. Heden riog gclijk voor vier jaar ver-rijst voor onze oogen de Belgische Natio als eene moeder van Weeën, die het hart doorboord heeft door aile smarteu. Maar zij richt het hoofd op, vlekkeloos en hoog en legt het wapen niet neer uii, de hand. Zij verplet misprijzend onder haar voet den hoogmoed, het verraad en de logen. Zij weet dat zij mag vertrouwen op al haar kinderen en dat het uur der Ilechtvaardigheid nadert. Heel de wereld weet wat ons Vaderland te verduren heeft. Heel de wereld weet ook met welk edelen moed ons land weerstand heeft geboden aan de ' vijanden, die eer en recht versroadend, i zijn grondgebied hebben geschonden. ■ Heel de wereld weet met welke dap-perheid ons klein leger, dat vroeger i bijna onbekend was, da,Erelijks zijn plicht vervult onder de leiding van on-i zen roemriiken Koning Albert, Voorzeker is de bewondering van aile eerlijke lieden voor ons een reden van fierheid en een eerste zegepraal. Doch reeds wordt het door niemand meer betwijfeld, dat deze eerste zegepraal weldra voltrokken zal worden door de volledige overwinnihg, die ons samen met de geheele onafhankelijk-heid tegenover allen, ons ook de recht-vaardige vergoeding zal aanbrengen, vow al hetgeen vvij geleden hebben. Een volledige overwinning ! Ik zeg volledige, omdat België meer dan eenig ander land, l'edenen heeft om ze volledig te willen : Niet om iemand te vernietigen, maar integendeel, opdai: elk volk, hoe klein ook, kunne leven in voile vrijheid. Volledig, opdat het Recht voortaan de betrekkingen tussehen de staten re-gelt, — volledig, omdat' de aardrijks-kundige ligging van België alleen van zijn vrijheid en zijn sterkte een vocr-îvaarde maakt van zijn eigen"weistand en een waarborg van het toekomend lieil van Eurcgja. Deze volleaïge zegepraal zullen wij bçhalen. Het is een zaak van volhar-ding, van wij&heid, en van eendraenl in den strijd. Iedereen heeft daarin zijn taaiî te ver-vullen, de burgers zoowel als de rolda-ten, de \rouwen zoowel als de mannen, deze die zich achter het front beviuden zoowel als dezen van het strijdend léger ! Het strijdend loger is de witgekamde golf, die woedend op het strand neer-plôft. Achter haar is de oceaan van do national volkskracht, waaraan z;j haar nationale volkskracht, waaraan zij haar . sterkte put. Dank aan God, dank aan onze solda-ton, dank aan onze vrienden der ver-bonden Landen en vooral aan het edele e:: standvastige Engeland, maar oak dank aan onze eigene pogingen, zullen wij onze steden en dçrpen terug vin-tic». Daar zullen wij onze cUerbarc •eticlers lu medeburgers terugzien, die ginder gebleven zijn en die ons met zeoveel vertrauwen verwachten. Om het aanbreken van dien schoanen dag te verhaasten, moet elk van ons aan den oeeaan der nationale volkskracht bij brongen al zijn middelen,en gansch .zij-n toewijding. Laten wij steeds onze voorouders waardig blijven en bereiden wij voor de toekomst, ten prijze van ons lijden, een roemvol tijdperk van vrede en vrijheid, die wij des te beter zullen waaideeren, daar wij ze aan zoo een hooge a prijs hebben betaald. Allen zijn wij lier over ons Vaderland ! Dat ons. Vaderland ook moge fier zijn over elk van ons ! Om te eindigen vergpek ik U allen een-parig met mij te willen uitroepen deze jubelkret&n, die onz.a gemeenschappe-iijko gevotVens uitdrukken : Leve d.e Koning ! Leve België ! Leve Engeland en de Verbondenen ! TELEQRAfvIMEH AAN DE VOR8TEN Ter gelegenheid van 21 Juli hebbeii de leden van de regeering aan onze» Koning het volgende telègram laten ge-worden : De Regeering van den Koning heeft de eer Uwe Majesteit ie verzoeken iiare Avenschen te aanvaarden ter gelegenheid van den 21 Juli. Op- dezen dag zullen aile goede burgers zich inniger dan ood vereenîgen in gevoelens van oprechte ge-hechtheid, vaderlandsche eendracht en gttrouwheid aan het ééne en onverdeel-bare Vaderland. Het tijdeîijke verlies van de nationale onafhankelijkheid blijft hun bitterste leed, hare integrale herstelling het vu-rige verlangen hunner harten. Zij ver-werpen met onverzwakte kloekmoedig-heid de afvalligen die met den vijand samenspannen en hem helpen in zijne pogingen om het land te verdeelen. Moge aanstaande jaar, onder de bos^tier-ming van den Koning, het Nationaal Feest de g&heel heroverd© onafhankelijkheid en de onverbreekbare eenbeid van België, vieren, midden de ware eendracht zij/ier kinderen. Aan onze Koningin werd door de regeering een tetegram gezonden, in dezer voege : Wij verzoeken eerbiedig Uwe- Majesteit de wenschen te aanvaarden welke wij vormen voor den Koning, de Koningin en de konmklijko Fa-mi!io ter ge!c-geniheid van 't Nationaal Feest. Te mid-den den. voortdurendo betproevingen versehijnt Uwe Majesteit als het levënd zinne-beeld der dapperheid en. der lief-dadigheifl. Het voorbeeid der Koningin :7eunt den m.oed, hare weldaden ver-zachten de smarten. In naam der Belgische vrouwen bieden wij aan Uwe Majesteit de hulde der bewondering en der dankbaarheid aan. Wij wenschen dat, aan de zijde van den Koning en om-ringd met de jonge prinsen en de be-koorlijke prinsesl de Koningin aan- 'staande jaar den 21 Juli vieren moge te midden der toejuichingen van het Belgische volk, opnieuw onafhankelijlT en vrij. Dames Cooreman. Carton de Wiart, Hyrnans, Berreyer, Poullet, Van de Vy-ver, Helleputte, Segers, Hubert, Renkin, Vandervelde, Gravin Goblet d'Alviella, Baronesde Broqueville, Barones Beyens. 1 •- ■ ■ wwvv ■ ■ ■ MERKWAÂRDIGE HERINNERINGEN VAN VOOR DEN OORLOG Geen Engelsche journalist is toege-rust, met een grondiger kennis van de Europeescho staatkunde dan H. Wick-Steed, de redacteur-Buitenland van do «Times». Uit hoofde zijner rijk© kenn s en ervaring in de hoofdsteden van het continent opgedaan, voorzag en waar-schuwde hij tijdig tegen het oorlogzuch-tig drijven van Ween-on en Berlijn.Toch. was Mr. Steed zoomin tegen de Duit-schers als tegen de Oostenrijkers inge-ncmen.Hij werd in October 1871 in "n klein plaatsje der Engelsche provincie Suffolk geboren en studeerde, na aldaar de la-gere school te hebben doorloopen, ach-tereenvolgens aan de hoogescholen van Jena, Berliin en Parijs. In 1896 was hij tijdolijk correspondent van de « Times » te Berlijn ; van 1897 lot 1902 vertegen-woordigde bij het groote Cityblad te Rçme en van 1902 tôt einde 1913 te Wee-ne:v Daar oefende hij in dien tijd groo-te-n invloed uit, stond er op goeden voet-met Oostenrijksche staatslieden en was tevens ,int:em gekend met- den ouden ke-izer Frans-Jozef. M. Steed's in 1913 verschenen boek over de Habsburger monarchie is een standaardw-erk. Te Wieenien volgde ln'lj achter de schermen het onheilspellend drijven der buitenlandscne staatkunde van Berlijn. Zijn kennis en ervaring daarvan znllen er wel toe hebben bijgedragen, dat de « Times » in Januari 1914 den heer Steed naar Londen lie-t komen en hem hier aan het hoofd harer afdeeiing « Buitenland » plaatete. In ieder geval was zijn tijdige terug-. komst een geluk voor dit land en voor Frankrijk. In de kritieke laatstè Juli-d-agen van 1914 was het vooral Wick-ham Steed, die zoowel in het belang van heel Buropa als van Engeland zelf nadrukkelijk bepleitte, dat Frankrijk van desen kant niet in den steek raocht w'orden gelaten. Hij begreep van te vo-ren al, dat Duitschland. ter. wille van den beraamden aanval op Frankrijk, de neutraliteit van België niet zou ont-zien. De Fransche natie is hem veel dank verschuldigd Maar zij niet,alleen. Wickham Steed hield onlangs in Frankrijk eep voordracht voor een tal-rijik ^ehoor van Amerikaansche offleieren en soldaten, wie hij merkwaardige dingen verteldo omtrent zijn ervari-n-gen en gesprokfken met verâchillende ÈuropaoschB .staatshoofden en diploma-ten voor den oorlog. Het werd mij ver-gund uit zijn voordracht een en ander mode te deeien, dat vooral een dujde-lijk licht werpt op de uitermate'vrede-lievende ge^indiheid der Engelsche regeering, tôt aan het t-ijdstip van Duit-schiands schending der neutraliteit van België, van welke vredolievende gezindheid de Berlijnsche regeerders partij,hebben .weten te trekken, terwijl de Engelsche natie zelf, met haar bond-genooten, er thans zwaar voor boet en bloedt. In den aarahef zijner voordracht zeide M. Steed tôt de schare van het Amerikaansche krijgsvolk : « Mijns erachtens is uw tegenwoor-digheid hier op den bodem van Frankrijk een der prootste gebeurtenissen, ooit in de- geschied«nis der menschheid geboekstaafd. Ik kan mij geen groot-scher feit denken, geen weerga voor de vrijwillige tusschen-komst van een de-mocratisch volk van honderd miliioen zielen in een strijd, die het, oppervlak-kig beschouwd, niet rcchtstreeks en nauwelijte indirect aangaat. Een aanzienlijk Engelschman werd maanden geleden op een officieele zen-ding naar de Vereenigde Staten uiige-zonden. Hij was dikwijls in Amerika geweest en dacht uw land îamelijk goed te kennen. Maar toen hij New-York en Washington bereikte en velen zijner oude kennissen aldaar terugzag, kon hij niet begrijpen hoe président Wilson u « over de brug » had gekregen. Hij vroeg zich af : « Hoe konit het, dat dit groote volk zoo voor s poe dig. zo o ver ver-wijderd, zoo schijnbaar geheel los van de zaak, waarvoor wij strijden, na drie jaren oorlog moedwillig Z/ijn fortuin in de weegschaal der Europeesche geal- lieerden plaatst ? Wat is daar de ver-k la ring van ? » Hij vroeg er bijna iede-ren hem bekenden, éminenten Ameri-kaan naar. Wekenlang ontving hij geen bevredigend antwoord. Totdat hij op een ■ dag die vraag stelde aan den schranderen président van een uwer groote universiteiten, die hem zeide : « Er is geen logisch antwoord. Een vaag instinct van zelfbehoud bracht ons in den oorlog. Wij voelden, dat, als de Westersche geallieerden in dezen oorlog faalden, of niet overwonnen, de begin-selen, die wij vertegenwoordigen, onze eigen veiligheid, onze eigen vrijheid in de toekomst gevaar gingen loopen. Dit is voor ons een tweede onafhanke-lijkheidsoorlog, maar dïtmaal betreft het de onafhankelijkheid der wereld ». [Wordt voortgezet). " 1 ■ 1 1 ■ 1 w\\\X ■ j ' '■■■• Nfiiiws NHI iïMTWERPEN DE BEWEGSNG DER BEVOLKiNCS 3N GHEEL IN DEN LAATSTEN TIJD Overiijdens " Honigh Maartja, z. b., 76 jaar, w. te Assen (Holland), vrouw van H. Ten Oever, Qoll-egestruat. — Deceunynck Marie, z. b., 42 jaar, w, te Pitthem, Aert. — Peetermans Joannes-Clemen' tius, 13 maanden, Rauwelkoven. Van Doorselaor Petrus, z. b., 74 jaar, w. te Baesrode, Winkelom. — Van Loock Victorina-Sophia, z. b-, 36 jaar, w. te Antwerpen, Infirmerie. — Cares Caro- sj lus-Franciscus-Julianus, 5 maanden, ^ Winkelhomlei. — Withofs Maria-Loui-sa, z. b., 68 jaar, w. te Mechelen, Rbijn — Vanberghén Franciscus-Alphonsus, 1 jaar, Eîsum. — Van Baelen Petrus, z. b., 81 jaar, man van Joanna Baelus, H.-Geeststraat. — Pollet Benoîte, z. b.< 58 jaar, w-. te Vezon-, vrouw van .laco- | bus-Josephus Degulluit, Winkelomlit^i. | — De Noose Joannes-Baptista, z. î)., 60 jaar, w. te Brussel, Nieuwstraat. -~ Muller Maria, z. b., 70 jaar, w. te Reims (Frankrijk), vrouw van Henri Wagner, Infirmerie. — Legrand Henri-Hubert, z. b., fil jaar, w. te Brussel, man van Antonia Levasseur, Infirmerie. — Leiber Franciscus-Julianua, z. b., 70 jaar, Gollegestraat. — Van den Bergh Benedictus-Aloysius, 4 jaar, Steelen. Penninck Franciscus, z. b., 75 jaar, te Overboulaere wonende, Laer. — Mat-thy-s Maria, z. b., &3 jaar, te Hingene wonende, Rauwelkoven. — Vankerc-hoven Joannes-Franeiscus, landb., 74 jaar, man van Dams Catharina, Klever-mont . — Lambré Maria-Clotdda, z.. bM 64 jaar, w. te Audenaerde, LiesseL — Vereecke Charles, z. b., 83 jaar, w. te Comen, Gasthuisstraat. — Breugelmans Franciscus-Julianus, z. b., 22 j., Logen. — Corbeeks Catharina-Paulina, z. b., 59 j jaar, wonende te O. L. V. Waver, La-runi-Michiels Maria-Theresia-Dymplma, I 5 m., Elsum. — Peeters Louisa-Francis- j ca-Margaretha, scholierster, 8 j., Nieuw- | straat. —Willems Marti nus-Franc L",eue, landbouwer, 47 j., ongelmwd, Logen. — | Favreau Odila, z. b., pi, j.. w. te Pamel, vrouw van Petrus Ban&beek, Infirme- | rie. — Claes Emilius-Maria, sc-hilder, 28 j., ongehuwd, Herenthalschebaan. ; — Vander Sanden Frans-Dominiçus, z. ; b., w. te Antwerpen, ongehuwd, Infir- | merie. — Tops Theresia, z. b., 42 j., on- i gehuwd, Aert. Maria-Anna-Antonia Willems, z. b., ; 43 jaar, w. te Berchem, Infirmerie. — j Anna-Catharina Hannes, huishoudster, | 49 jaar, vrouw van Frans Vangenech-ten, 2e wijk. — Alphonsus-Ludovicua- ; Albertus Lavrysen, 1 jaar, Steelen. || Maria Pante, z. b., 42 jaar, w. te ' Berchem, vrouw van Henri Loeyen, Infirmerie.Henricus Matthyssens, z. b., 66' X.- v| man van Helena Minjé, Elsum. — Mar- P tha-Marie Verkamer, huishoudster, 35 1 jaar, vrouw van Henri-Camille Breyne, w. te Werviçk, Elsum. — Joannes-Eu- | genius-Alphonus Verheyen. suikerbak- 1 ker, 23 jaar, Nieuwstraat. — Martha- | Josepha Verheyen, z. b., 21 j., Nieuw- 1 straat. — Joanna-Sophia-Maria-Jose- f pha Verheyen, ?.. b., 19 jaar, Nieuwstraat. -r Mulders Huveline, z. b., 25 's j., w, te Hal, Nieuwstraat .— Francis- i cus-Lambertus Houtmeyers, bakker, 65 j., man van Maria-Coleta Bries, Statie- |i straat. Huwelijken Franciscus-Augustinus Van Daer, j;|| landb., 28 j.. te Casterlé, en Maria-Co- |i -leta Maes, landb., 24 j., Larum. —. | Adrianus Vangorp, dienstiknecht, 21 j., | en Maria-Leonia De Pooter, landb., 32 j., beiden Larum. — Josephus-Emilius v Dams, koopman, 25 j., Tongerloo, en ^ Bertha-Josephina Dams, klakmaakster, k 29 j., Pas. — Petrus-Franciscus Boonenv |i landb., 23 j.. Laer, en Josechina Ven,- fi

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes