Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

68824 0
24 november 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 24 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h98z893k6b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND Hein® tankondigingen : 1 fr. per regeli Groote id. bij overeenkomst pienstaanbiedingen : voor gereforraeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, Toorkap% te Parpjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHE-M, EHrectewi* Het Bummer t W centiem Per maand (voorùitbecaaid) : FranÉMjftt 1.75 St. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Eiders 3.00 £r« Duitschland biedt voort af Terwij-1 de Duitschers een handje hel-pen om in de onzijdige landen, Zwit-îerland en Holland, het Bolsjewikisme, oproer en regeeringsloosheid in te plan-ten, die naar zij hopen, zouden voort-woekeren naar de landen der bondge-nooten, drijven zij nog een ander spel. Daargelaten dat de Keizer met zijn erfgenaam de gastvrijheid geniet van Holland,is er niets veranderd in Duitschland. Hier is er een ploeg, die de bondgenooten bekampt — op bedekte wijze, nu de wapenstilstand gesloten is. Daar is dan een ploeg, die dezelfde bondgenooten met zeeinzoete woorden tôt toege-vendheid zoekt te verleiden. In Zwitserland trekt prins von Bulow,de Duitsche gezant aan de touwtjes die de révolutionnaire poesjenelien vervaarlij-kebewegingen doen maken. In Duitschland zendt Dr Soif, dag in dag uit, be-richten de wereld rond, die om verzach-ting van de voorw&arden van den wapenstilstand pleiten. Verzachting ? Waarom nu nog ? Zij hebben reeds, in 't hoofdkwartier van generaal Foch, al de verzachting verkregen, die met de belangen van de bondgenooten overeen te brengen was. Maar rîu hebben ze nog niet genoeg. Eerst was 't bevoorrading, die ze moes-tcn hebben. Ze hadden hongersnood. En met de schriften van hun eigen econo-misten en statistiekers heeft men se-dertdien kunnen bewijzen dat ze het tôt den volgeïiden oogst wel zouden kunnen yinden. Dan wilde Dr Soif al wat er op den linkeroever van den Rijn voorhanden is tan voorraad, werkmiddelen en grond-itoffen voor zijn landgenooten houden. En de bondgenooten mochten op de kom bijten, op de Rijnkom. Nu zouden ze graag wat afbieden van de spoorwegrekening. In plaats van 150 duizend spoorwagens zouden zij er maar 100,000 willen inteveren. En in plaats van 5,000 locomotieven maar 3,000. 't Zou nog tôt daar toe zijn, indien deze inlevering iets anders was dan een tenvoudige «restitutie», een eenvoudige de spoorwagens, die zij bij ons en in Frankrijk hebben gestolen. Duitschland wordt zwaar getroffen wedergave van de locomotieven en van door die inlevering, zucht Dr Soif. En wij ? Denkt Dr Soif dat wij van nïorgeti af al zooveel treins julien hebben als we ,willen, als we noodig hebben ? Daar zijn nu nog Belgen, soldaten eu ^luohtelingen, die in den vreemde met het gerechtigdste ongeduld het oogen-blik afwachten, waarop zij naar Belgie lullen kunnen wederkeeren. Zij kunnen niet gaan nog omdat de bevoorrading nog niet verzekerd is. En waarom is de bevoorrading jiog niet verzekerd ? Juist, bij gebrek aan vervoermiddelen. Wij moeten dus niet voor Duitschland eerst zorgen en dan voor ons, maar om-fekeerd.Niet laten afbieden. De vrede stond geteekend en de Duitschers wisten aan wat prijs zij hem kochten. Laten zij zelfs bedrerâgen en hun leger nog niet ontbinden. De bondgenooten hebben de macht om Duitschland te doen betalen. Aan Belgie en zijne beproefde bondgenooten. L. V. G. WWU — De RoBingnearOïreaîsliurg Het vierde Franeche leger zal van-daag Zondag zijne intrede doen in Straatsburig. Maareohalk Foch zal, in eigén per-soon, bezit nemen van de hoofstad van den Elzas. Deze gescMedkundige gebeurtenis zal nog me«r luistier krijigen door de aan-wezigiheid van Koning Albert van Belgie, die, om zijne genegenheid aan Frankrijto te betoonen, besloten heeft zich te Straateiyiirg naast maanschalk foch te bevinden. Onder bevel van generaal Gouraud zullen de troepen in slagorde voorbij Koning Albert en maarschalk Foch trek-ten. Misschien ook voor gcnôraal de Saatelnau, wien eene hooge bevordering waofat. *— WWW AMERIKA'S ZEEMACHT Washington, 23 November. — De Korranissie voor zeevaari van de Kamer fer volks.vertegenwoordig.ers heeft be-fioht gekregen dat Amerika's zeemacht •fi 1920 het dubbel zal zijn van hetgeen * wae in 1917. Hofc getal schepen zal zich tôt 800 ver-I fegen 300 in iW- S KONINGS ÎNTREDE TE BRUSSEL Men seint uit Brussel : Zooals wij gister mededeelden, wer-j den onze vorsten, door de Brusselsche bevolking met de grootste geestdrift ont-vangen. Ook het Belgisch léger en de de-1 tachementen van de verbonden legers 1 hadden een ruim aandeel in het hartelijk " onthaal. De Koning had den ' nacht doorge- > bracht op het kasteel van Laeken. Niet 5 ver van daar was het dat hi jzich aan het BMipm Mir 11EI M. Max treedt op den Koning toe en neemt het woord in dezer voege : Het volk van Brussel heeft onzegge-lijke smarten gekend, maar het heeft ze zonder klagen doorstaan, met den blik : gevestigd op de toekomst. De wederkeer van den Koning en het leger in zegeglans i brengt hem vandaag de belooning, maar-. op het recht had en het trilt nu van ge-luk.lit ben fier uit zijn naam te kunnen i spreken : ik omsluit in een zelfde hulde ■ van dankbaarheid en van bewondenng ■ onze onvergeli)kelijke soldaten, waardi-t ge medewerkers van de verbonden Iroe-i pen, met wie zij hebben gestreden zij aan zij en den heldhaftigen vorst, die, ' aan hunne spits voor zich zelf en voor ' Belgie, wiens innigste wezen hij verper- ■ soonlijkt, de zuiverste glorie heeft ver- ■ toorven. \ 'l mon MTVNM ) De Koning antwoordde : ' De Konmgin en ik hebben met ontroe-■ring île wetsprekendc woorden aange-[ hoord, die de burgemeester ons zooeven , heeft toegesproken. Dit is voor ons de schoonste dag ons ' levens, de dag waarop wij weer binnen-t komen in deze schoone hoofdstad, ein-deijk bevrijd door de overwinning der t bondgenooten, na vier en hal-f jaar be-, proevingen. , Wij verheugen ons uit den g/rond van ons hart onze medeburgers weer te vin-den, die nooit wankelden in hun geloof |- aan de zege. van het Recht, die oriafge-broken het hôofd hooghielden, zooals het , aan vrije mdnnen past in tegenwoordig-! heid van ruwheid en verdrukking. Ik , houd er aan hUn hier mijn diepe bewon-\ dering uit te spreken. ' i,i M. Max begroeten wij het toon-' beeld der hoogste burgfrdeugd. TJw bur-[ gemeester was heldhaftig en rangschikte zich onder de eçrsten bij de stadsmagis-traten in onze ge'schiedenis. Daarna richtte de Koning hartelijke ' woorden van dank tôt de Verbonden 1 stafoversten uit naam van Belgie, bij hunne intrede in de Belgische hoofdstad. Dan begaf zich de stoet naar het Par-1 lementsgebouw. ONZE VORSTEN WEENEN Langs de Vlaanderenstraat trekt de stoet v-oort onder het gejuibel van de ' cntzaglijke menigte. > Aan de Anspachlaan, de drukste door-gang van de stad, is die geestdrift ten top gest-ege.n. Duazenden zaïkdfoeken wui-ven, duizenden armen strekken zich ver-welkomend uit naar de Vorsten, naar de priasen. . . Protseling houden Komng en Koran-gin hunne paarden in. Him blik rust op r de menigte en beide-n kiuunen hunne ont'roering niet langer bedwingen : zij weenen. Dan weer verder ondler het gejoel en . het gejuich, tôt aan het Paileis der Na- ■ tie, waar de Koning een onzer diaippere legérafdeelingen in oogenschouw nam [ tezamen met de Ameri kaansehe, Fran-i sche en Britsche troepen, die onze bondgenooten, ten teeken van deelneming in > onze feestvreugde en van hulde aan on,s ' land en leger naar Brussel hadden ;:tf- gezonden. DE KONÎNG SPREEKT IN HET PARLEMENT ! Begroet door de juiehkreten der Ka-" merledem, deed Koning Albert zijne in-• trede in het Pa.leis der Natie, waar hij t volgende redé uitsprak : « Mijne heeren, ik breng u den groet van het léger. Wij komen -van den IJzer - af, mijne soldaten eh ik, langs deze be-vrijfde stedea en doreen en hier km ik hoofd stelde van de twee legerafdeelm-gen, die in Brussel moesten binnentrek- ■ ken. i Wanneer de stoet aan den Gentschen ■ steenweg verschijnt en de grens van d>, - gemeente Molenbeek bereikt, braken de s toejuichingen los en is de ontroering l onbeschrijflijk. De burgemeester van Molenbeek ver- - welkomt den Koning en zijne soldaten L uit naam der bevolking van die belang-t rijke voorstad. De Koning dankt den burgemeester in warme bewoordingen en spreekt zijne tevredenheid uit over de bevolking, die onaar steeds op de eindoverwinning bleef v'ertrouwen. Ook voor het léger vindt ùjne majesteit treffende woorden van loftuiging. Dan trekt de optocht verder met mu-ziek en wapperende vaandels, met de glorierijke vaandels van onze dappere • regimenten, met de namen der overwin-ningen erop vermeld. Om kwart over elf bereikte de stoet de grens van de stad Brussel. Hier wacht burgemeester Max met de burgemeesters van Brussels voorsteden onzen Koning op. Naast en achter den Koning ziet men <,e paard de Koningin, prinsen Leopola en Karel van Belgie, prinses Marie-José, den Kroonprins van Engeland, een schit-terend gevolg van Belgische en verbonden generaals en stafofficieren. nu voor de vertegenwoordigers van het land. Vier jaar geleden hebt gij mij het leger toevertrouwd om het vaderland in gevaar te verdedigfân. Ik kom u re-kenschap geven van mijne dacjjn. Ik kom u zeggen wat de soldaten van Bel-gië zijn geweest ; hoeveel standvastig-heid en moed en dapperheid zij hebben aan den dag gelegd ; welke groote uit-sîagen hunne krachtiinspannnig heelt opgeleverd, » De Koning zegt vervolgens hoe hij ge-durende den ganschen oorlog België's internationale verplioMingen zocht overeen te brengen en den eerbied voor België's oretizag met den wensc,h van spaar-zaam te zijn met het bloed der soldatep, om hun stoffelijk en zedelijk welzijn te wrzekeren, om hun ltvxl te verzachten. HULDE AAN ONS LEGER Het Belgisch leger heeft in 1914 aan de Bondgenooten toegelaten den Du.it-sc'hen aanval te stuiten. In cilien strijd stond de vrijiheid van de wereld op het spel ; hier moet beslist worden ox Duitschland wertkeïijk de wereld zou beheerschen. De Bondgenooten waren niet allen bereid om den schok te doorstaan.« Aan het Belgisch leger viel de groot-sche maar gevaarîlijlke taak te beurt te weer te staan op de door den vijand voor zijn felsten aanval uitgekozen plaats. Twee en halve maand streed het Belgische leger alleen overgansch het grondgebied, van Luik tôt Antwerpen en tôt den IJzer. De pogingen van den vijand werden verijdeld en het Belgisch leger droeg er, door zijn langen en held-halfitiigen IJzerst-rijd toe bij de beweging der Duitsche troepen bepaald stop te zetten ». In 1915, heringericht en met de me-dewerking van die jonge dapperen, die de gevaren aan de grens trotseerdén om het Vaderland te gaan dienen, begon het leger in de slij kgreppels van den IJzer, laatste vesit waar 's lamds vlag wapper-de, de lange wacM. Het doorstond er har.de en talrijke gevechten, in afwach-ting dat het mogelijk zou ziijn den vijand te verjagen. , Het jaar 1918 brengit, dank aan Amerika's- kraohtige hulp, dien langver-wachten dag. En toen... « Op 28 September 's morgen liep het Belgisch leger onweerstaanbaar storm tegen de vijandelijlke stellingen ». Het wint den heuvelenkam van Vlaanderen, tôt dan toe nog bestand gebleven tegen de aanvallen van de moedigste troepen. En dan acbtervolgde het den vijand tot-dat hij zich verwonnen verklaarde- « Ik zeg u na dat kort verhaal : Belgîë mag met fienheid neerzien op de taak, die zijn leger vier jaar lang vervulde in dezen ongeëvenaarden strijd. Het leger heeft .ten voile zijn plicht gedaan. Het heeft 's Iands ontzag en de faam van onze wapenen hoog opgevoerd. Het heeft den lande een onschatbaren dienst bewezen ». Daar (a bracht zijne Majesteit hulde aan de soldaten van Frankrijlk, Engeland en de Vereenigde Staten. En hij herdacht in roerende bewoordingen al onze dooden van den oorlog-. Hij dankte het bezette land en zijne be-volkting voor hunne moedige houding tijdens d'en oorlog, de bloeiiverwanten van de soldaten, in het bijzonder, die vier jaar bijna zonder nieuws bleven van hunne geliefden, terwijl bij de Bondgenooten soldaten en soldatenfami-lriën sterkte vonden en opbeuring in briefwisseling en in het wederzien met verlof'tijd. België heeft de beproeving waardig gedragen. En het heeft zich weten te helpen. Aile standen và'n de samenle-vinjg heb-ben met elkander medegewerkt om het Lijden te verzachten in den nood te verlichien. Eere aan de vrouwen, die de wonden heelden en de smarten tr-oostiten. OPROEP TOT EENHEID Hat land moet één blijvên- Geen on-vru^ifbare twisten. Eenheid lïjk tijdens den oorlog. « Dit is de aanleiding tôt de samenstelling van het nieuwe minis. terie dat. de harde taak der twTee vcor-gaanrle KaÏÏinetten wil vc^rtzetten. Het land zal geluMdg zijn de volksvertegen-woordigers w<Ar te zien in voeling komen met de regering, in afwachtïng dat, op een nabij tijdstij, het land zijn wil door verkiezingen kunne uitspreken, wanneer al de nog uitlandiigen zullen temg\gekeerd zijn en de Weg zal zijn voorbereid ». ALCEMEEN STEMRECHT De Koning zegt dat de nieuwe regee-ring zal voorsttellen de verkiezingen te doen plaats grijpen op de basis van ge-lijk stemrechh voor al de mannen, vanaf den ouderdom waarop zij rijp zijn om hun burgerrechien uit te oefenen. In afwacMîng zal het Parlement ge-roepen owrden eene reeks dringende wetten te stemmen betrekkelijk : terug-keer der Belgen die nog in het bui-tenland zijn, maatschappelÇJke toestan-den, alcoolisme. « Het uitoefenen van den godsdienst, zegt de Koning terloops, is voor de ge-loovigen een gi'oote siteun geweest in moeilijke dagen en nooit een Mnderpaal voor vriendschappelijk verkeer. Hoe zou die dan verdeeldheid kunnen zaaien in het politieke en in het burgerlijk le-ven » ? HET VLAAMSCHE VRAACSTUK Benevens andere hervormingent kon-digt de Koning ook de regeJinjg van, het ï DE KONING AAN ZIJN LEGER | t G. H. K., 18 November 1918. > ? Officieren, Onder-Officieren Soldaten, £ ^ Gij hebt u verdienstelijk gemaakt ten opzichte van het Vaderland- ! £ •J- Uw heldaftige tegenstand te LUIK, te ANTWERPEN en te NAMEN £ 4 heeft aan het oprukken der vijandelijke benden eene vrtraging doen on- £ gaan die hun noodlottig zijn moest. £ •2 Sinds meer dan vier jaar hebt gij vinnig in de modders van den p I; USER het laatste plekje van onzen vadergrond verdedigd. « J Emdelijk, de algemeene bewondenng afdwingende, komt gij den £ * vijand eene bloedige nederlaag toe te brengen. > J De dwingeland, die tegen onze bevolking het schrikbewmd inuoerdè, > di.e onze insteHingeh schond, die de besten onzer medeburgers in de £ < ijzers wierp, die avérai willekeur en verdrwckvng pleegde, is beslissàpd > ^ overivonnen. De Dagerojxd der gerechligheid is opgegaan, gij gaat uive < steden en uwe dorpen, uwe ouders en al degenen die u lief ive- £ derzien. £ *: BELGIE, heroverd door uwe dapperheid, wacht u om u toe te jui- £ ^ chen. . £ H Hulde aan onze gekwetsten ! Hulde aan onze dooden ! 5- 4 Eere zij u, Officieren, Onder-Offideren en Soldaten ! > *; Jk ben fier over u. Veel heb ik u gevraagd : Altijd hebt gij mij uwe £ 4 medewerking zonder tellen gegeven. > 1 De erkentelijkheid en de bewondering der Natie zijn u verwor- £ < ven. ALBERT. % 5 X ir . tfa^iiTf — talenvraagstuk aan : gelijkheid en rechtvaardigheid. Wederzijdsche eer-bied der bedangein van Vlaming * en Waal. Eepieder moet verstaan worden in zijn taal en zich kunnen ontwikkelen in zijn taal. Ambtenaar, magistraat, officier moeten do taal keinnen van, hunne onderhoorigen. Onze twee bevolkingen moeten haar eigenaard en hare lcunst-en verstandsgaven kunjien ontwikkelen. Eene Vlaa,msche Hoagesohool zal te Gent jgesticht worden. Het pariemerit zal, naar den wil van het land, die stich-ting in bijzonderheden vaststellen. Degenen, die met dien -\'ijand heulden, kunhèn niet eenvoudig zich dit misdrijf zien kwijtschelden. CEENE ONZiJDIGHEiD MEER België van do ©nzijdigheid door de krachten opgeîegd bevrijd, zal voortaan volkomën Onafhankelijk zijn. Deze trak-taten hebben ons land niet beveiiigd voor den meest misesadigen aanslag ; zij mogen daarom niet lanig-er bestaan. België in zijn roc.hten hersteîd zal zijn lot regelen voligens zijn noodwendigheden en zijn betrachtingen, in voile macht van zelfregeering. België moet in zijn nieuwe statuten waarborgen bevinden tegen toekomstige aanranding... Het zal de plaats innemen, zijn rang waardig, in de internationale orde, de rechitvaarcn.gfteid gegrondvest. De vijandelijke inval en bezetting hebben aan het land, de bevolking on-meteïïjke schade berokkènd die totaal door den vijand moet vergoed wor<Ten. ONZE KOLONIE Vanaf het begin van den oorlog traeht-te België te vergeefs te vermijden dàt de vijandelijkheden werden uitgebreid tôt het grondgebied van het Conventionnee-le bekken van den Congo. Hier weer dwong Duitschland ons te strijden ; ons koloniaal leger volbracht ten voile zijn plicht in zeer moeilijke omstandigheden. De oorlogsgebeurtenissen in Afrika schiepen tusschen België en den Congo onvergankelijke banden. Zooals België plechtig verklaarde bij de overname van de Congo, zal steeds zijn eerste zorg wezen ^le inboorlingen en hun welzijn te beschermen wat rouwens noodig is voor de ontwikkeling van de kolonie en wij zijn besloten ons de noodige offers op te leggen om onze beschavende zending in Afrika voort te zetten. De Natie be-schouwd haar koloniaal domein als eigen deel van het land en als een voor-naam element van zijne herwording en toekomstige grootheid. BELGIE'S BETREKKINGEN MET BU1TEN ue openbare meening, vroeger te on-verschillig voor het buitenlandsch leven verdiepte zich in de besprekingen van de binnenlandsche vraagstukken. Door ondervinding geleerd en bewust van de door België verworven plaats in de wereld zal zij voortaan met vader-landsclie waakzaamheid belangstellen in de buitenlandsche vraagstukken en zal zoo de werking van de regeering mach-tig steunen. De machtige vrienden van België zullen het trouw blijven, ik ben er van overtuigd, zoowel in den vrede als zij het geweest zijn gedurende den oorlog.1 Zij zullen het land helpen zijn werkge-rief, zijn voorraden en zijn ekonomisch leven iierinrichten. België zal door handels-overeenkoin-sten van de groote Bondgenooten ruime en gemakkelijke afzettingsgeibieden moeten krijgen en de toekomst van de haven van Antwerpen verzekeren. * * * Des naniidda^s werden, zooals wij gister zegden, onze Vorsten op het Stad-huis met voile staatsie ontvangen- Daarna verlieten onze Vorsten met hun geveift de hoofdstad. De toestand in Duitschland Amsterdam, 23 November. — De Ber* lijnsohe correspondent van «Het Han-delsblad» zegt dat de Diuitsche regeering zvvichtend voor de drukking van de onafhankelijke sœialisten, besloten heeft de gro n d we t - voorbereidern de ver-gadering niet bijeen te roepen. Dit nieuws wend niet bekend gemaakt en een ander bericht zegt dat het onmoge-lijk is den datum vast te stellen van da verkiezin,g voor deze constituante (grondwet voorbereidende vergadering). DE HOUDSNG VAN WURTEMBERG Bazel, 22 November. — Men meldt uit Stuttgart : Het vraagstuk van de scheidling vail Pruisen en de eenheid van Wuirtembei'g. wordt ernstig besproken in het distrikt Hohenzollern waar de gemeientelijk,e Landdag de motie heeft gestemd dat het volk de mogelijkheid moet worden ge-waarborgd zijn meening uit te dirukken alvore,ns het iot van het land wordt be-slist.LITHAUWEN TEGEN DUITSGHLANB REPUBLIEK TE OLDENBURG Razel. 23 November.— Inlichtdngen uit Lithâuwen te Berlijn ingewonnen, too-nen dat de bevolking een meer en, meer, vijand;,ge houding aanneemt jegens de Duitsche troepen, voornamelijk in de streek van, Bralystvok v/aar de Duitschers al hun troepen binnen de stad i hebben moet samengetrokken. Het, plat* teland was niet meer lioudbaar voor hen» REPÙBLIEK TE OLDENBURG Bern, 23 November. — Men meldt uit Berlijn dat het Groot-Hertogdom Lu-I xernhurg het voorbeeld volgend van de andere Staten, de Republiek heeft uit-geroepen ; de nieuwe regeering besta&t uit een directorium van 9 leden : 5 so-ciaal-democraten, 2 burgers en 2 oud ! ministers. VOLKOMËN POLïTiEKE WARBOEL' Londen, 23 November. — De correspondent van de «Daily Mail» die in Duitschland is, zegt dlat daar volslagen politieke warboel heerscht. Maar het schijnt dat die partijen meer en meer vorm krijgen : 1. de partii EbprL, betgTiypend d© oude sociajlisteïi van de meerderheid kunnend rekenert op oenigen burgerlijken steun ; 2. de paVtij van Làebknecht, goed ingeriûht.: die overal te vinden is on zeer gevreesc? wordt ; men veronderstelt ze beter ge. wapend aan de andere ; 3. de burger-lijke partij, bevattend de katholiekeny de centralisten, de koningsgezinden de Al-Duitschers. HUN REVOLUTIE M. Charles Tower telegrafeert uit Dem ' Haag aan de «Daily Mail» : Men moet zioh niet inbeelden dat het overnemen van het bewind door de social istische regeering Bbert op een Staatsgreep geleek. Niet alleen ojrtmoet-te deze regeli ng geen tegenstand" maar werd zelfs samen met de andere partijen op touw gezet. De revolutie zelf1 begon niet te Kiel zooals eerst werd1 uitgebazuind, maar te Stockholm. Men wist dat de oorlog niet meer kon gewon-nen worden en handige politiekers zetten een plan op, dat Duitschland voor-deelige vredasvoorwaarden moest be-zorgen.De regeering van Ebert moest de vriendschap van Amerika zien te win-jien voor de arme van honger omkomen-de Duitsche Republiek. Zoo deze list slaaigdei zouden de Duitschers niet lang wachten oon den kop op te heffen. Do verwittiging van de «Frankfuerter Zeitung» dat een koninkrijk nog zoo goed kon bestaan als een repiubliek, is wel teekenend in verband hiermee. De regeering van Ebert is te gemak-kelijk tôt stand gekomen om niet ten zeerste te twijfelen aan de opredhtheid van de onwejoteling en niet te geiooveii dat ailes zorgvuldig op voorhand be-re-id weid. WEG MET BERLiJN ALS HOOFDSTAD Te Keulen en omstreken, (ook te Muenchen zooals onze leaers eengjster vernornen), wil men niet meer van Berlijn als hoofdstad. Indien de huidige regeeiring er wil blijven dan moet de zetel van de regeering' toch worden verplaatst na de kie-zing (die maar steeds wordt u<itgestelfi\ Ebert en zijn regeering houden zich missohien wel recht als zij niet te veei bloed moeten doen stroomen en niet h veel moeten toeK^ven aan da niteajste ggg JXARGMMS, !?p 97Ï. tiWTO&C, NOVBMBBR l^i^.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie