Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1905 0
10 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/f18sb3z350/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3ae tJAAKEATCQ, Nr 7Û1. . "wu^SDAB^f 0CtO"feÊ& *ÏWT. HET VADERLAND Kleine aafikottdigingen : î fr. per regel Groôto id. bij overeenkomst Dienstaa&biedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, S LEO VAN GOETHEM, Directeur Hat nnmmer î 5 centiem (Front en Frankrijk).' 10 centiem (andere landen). Per tnaand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. OP HET WESTERFRONT fatrl es Sïalea torâMtoi bstWtf I Het Fransch ©ffensief | is begonnen ira Beïgië 0p 8 October was het weder voort' durend heel ongunstig; het regende onophoudelijk. Er heeft wederzijdsche artilleriebe-drijvigheid plaats gegrepen op het ge-yechtfront van Ieperen. Op het overige gedeelte van het fronl is niets bijzonder te melden. In den morgen, vooraleer de reger fiel, en dat duurde gansch den dag, was het weder tamelijk guristig ; de Britsche vliegers hebben zulks te Jaaal »enomen om veel nuttig werk te ver-richten. Twee ton en half bommer werden uitgeworpen op de statiën var Btaden en Kortrijk, en talrijke andere punten. De Duitsche vliegers, die voorname-ijk hunne bedrijvigheid richten tegen Je nieuwe Engelsche stellingen, heb-3en met hardnekkigheid de Engelsche rliegers beschoten. Twee vijandelijke vliegtuigen wer-ien neergehaald en drie andere waren jfenoodzaakt in ontredderden staat neei e dalen. Een Engelsche vlieger wordt vermist. DE TOESTAND Men herinnert zich dat een Fransch fegerkorps, onder het bevéî van gene-raal Anthoine, met weîgelukken verrichtingen had ondernomen, op den linkervleugel van heb Britsche leger pan Ieperen naar Steenstraete en Bix-jchoote.De Franschen, die in den beginne de Britten vooruit waren, moesten blijven itaan voor het woud van Houthulst, en werden door de bondgenooten, ten ge-rolge van prachtige gevechten, over-;chreden, tijdens deze laatste dagen, ioor Sir Douglas Haig, ten oosten van eperen. De Fransch e troepen hebben zich net nieuwen moed aan ,'t werk gezet jn veroverden verscheidene punten, wier getal wij thans nog niet kunnen îoemen. Dit zullen wij morgen weten. De Duitschers hadden eergister tal-•ijke aanvalspogingen ondernomen na-)ij het bosch van Polygone, doch zij verden telkens achteruitgedreven. Er s voortdurend hevige wederzijdsche irtilleriebedrijvigheid op heel de front-ensrte.Aldus is het ook in de Fransche sek-ors, ten noorden van de Aisne, voor-ïamelijk tusschen Hurfebise en Craon-le. De beschieting blijft insgelijks z.eer ievig ten noorden van Verdun, tus-chen Samogneux en Besonvaux. Men neldt echter geen voetvolkverrichtin-, ;en, tenzij talrijke patrceljegevechten. FRANSCH LEGEREERICHT VAN DEN NAMIDDAG !n België hebbsn wij, in ders mos-gen im vijf en haif voir, met de medewer-ling van het Britseh leger, de Duitsche tellingen aangevallen, ten zuiden van îet woud van Houthulst, tusschen îraaibank en Windendrecht. Het ge-fecht gaat voort en is zeer voerdeelig toor de bondgenooten. Op het front van Aisne, was de artil lerie zeer bedrijvtg, namelijk in d« i streek van Panthéon. | în Champagne zijn de Fransche tros pen er sn gelukt in de Duitsche lijner binnen te dringen nabi] de hocgte var Tahure; zij hebben verschansingen ver overd en gevangenen genomen. ^ • Op den rechteroever van de ïVJaas, is de artilSesiebednjvïgheid voortdurenc hevig in den sektor van het bssch Le : Chaume. ; Er is niets bijzonders te meiden 0|] het overige gedeelte van hst front. . | BRITSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG | Het Britsch legerbericht rneldt, dal Br>tsche troepen, in den morgen, te zaam met de Fransche troepen, ten oosten van Ieperen, aanvallen onder nomen hebben, op een groote front ïengte. De eersîe berichten meiden dat zi een voldoentlen vooruïtgang gemaak ,hebben. ZEEBRUGGE EN HEYST BESCHOTEN Amsterdam, 9 October. — De laatste • beschieting van Zeebrugge door de | Engelsche vliegers, heeft prachtige uit-I slagen geleverd. De binnen-poorten van ,de sluis van Zeebrugge werden erg be-schadigd en groote holten werden in de ikâaimuren gemaakt. Men heeft gedurende acht-en-veertig ; uren hard gewerkt ten einde zes torpe" dojagers, die vastzaten in het kanaal, ] los te maken, tusschen de sluis en de ! fabriek Solvay. | Er zijn. insgelijks drie villas inge-' stort. Tien zeelieden werden gedood en een 1 groot getal gekwetst op de brug van den ijzerenweg. De inwoners waren genoodzaakt zich in hun kelders te verschuilen, en de soldaten in hun loopgraven. Op hetzelfde oogenblik dat deze beschieting plaats greep, werden bom-men uitgeworpen op Heyst en in de nabijheid van Het Sas. USTSLAGEN VAN DEN FRANSCHEN VLÏEGBSENST IN SEPTEMBER De uitslagen, die de Fransche vlieg-dienst opgeleverd heeft tijdens de maand Reptember zijn de volgende : iSachtviiegdienst. — Vijandelijke vliegers die neergehaald werden : In de Fransche lijnen, 7; in de vijandelijke lijnen, 60 ; vijandelijke vliegers die erg beschadigd werden en waar-schijnlijk neergehaald in hunne lijnen, doch wier val men nog niet kan vast-stellen, 80. Kabelballons, die vernie-tigd werden. Beschietingsvliegdieirist. — 275 vliegtuigen, die verrichtingen ondernamen bij dage. Gewicht der bommen, die uitgeworpen werden : 29,223 kilos. Vliegtuigen die verrichtingen deden bij nachte, 824. Gewicht der bommen, die uitgeworpen werden : 137,145 kilos. De Duitschers willen Âniwerpen hehouden Waarom ? Cari Ackerman, berichtgever van de 1 United Press », heeft in de « Belt iyndicate », belangrijke inlichtingen egeven, die medegedeeld worden. als olgt : De eigenaars van de groote fabrieken an Keulen, Dusseldorf, Mannheim, lulheim, Francfort stellen vast, dat in eval zij genoodzaakt worden, na den orlog, hunne waren te verzenden angs Brème en Hamburg, het hun on-Dogelijk zal zijn de mededinging vol e houden met de andere landen van te wereld, in hun voordeel; ;zulks zou fn niet bevredigen. Doch, indien de Duitschers Antwer-behouden, zou hun handgl een 'hitterende toekomst hebben. Men haalt cij fers aan die bewijzen it, indien Duitschland Antwerpen 'lijft behouden Ahet vervoer der Duit- I sche produkten, die bestemd zouden zijn voor de Vereenigde-Staten, Zuid-Amerika, en de andere deelen van de wereld, veel beterkoop zou zijn. (Indien echter Duitschland er niet in ge-lukt het handelskontrool te hebben, mag het zich als verloren beschouwen; ten einde zulks te bekomen, moet Dyitschland den handelsoorlog voort. zetten met aile hardnekkigheid tôt het uiterste. De Duitschers zijn fel werkzaam ge-| weest; zij hebben kaaien hersteld, ge-' zonken schepen opgetrokken, en een nieuwe brug over de Schelde gebouwd. De companiën van Hamburg en Bre-men hebben over de beste plaatsen van de haven beschikt voor hun grootste j stoomschepen. De keizer heeft thans in zijn bezit de twee belangrijkste havens van Europa; namelijk Antwerpen en Constantinopel, en indien Duitschland die kan behouden na de oorlog, zal dit land de sterkste natie zijn van het werelddeel tusschen Antwerpen en Constantinopel.Maar ze zullen het niet houden, Antwerpen, VOOR SOLDATEN EN VLUCHTELINGEN 2AKGELD VOOR DEN VERLOFGANGER 7 Is goed van uw vijanden te leeren. '/ Is evengoed van uw vrienden te leeren.Onze Fransche bondgenooten hebber ans weer een voorbeeld gegeven, dat bi; ons wel zou mogen nagevolgd worden, 1 Scdert I October krijgen de Franscht soldaten, die met verlof gaan, twee franh ■ zakgeld per dag. Het is wel verslaan dat dit zakgeld de soldij niet afschaft; zij worden boven de gewone soldij uitbetaald en dit voor . al de dagen van het verlof, de reis erir\ j begrepen. i Indien men dit in Frankrijk doet, maar de meeste soldaten toch naar hun i huis kunnen gaan, zou men het dan ze-ker niet moeten doen in ons leger, waai de meeste soldaten, wanneer zij met verlof gaan, zich met hun geringe soldiy niet de minute ontspanning, niet het . minste eerlijk verzet kunnen verschaf-\ fen ? Iloe dikwijls hebben wij geen soldaten ■ tdeurgesteld uit hun verlof zien terug-• kceren, juist omdat zij, bij gémis aan een weinig zakgeld, niets anders hadden i lunnen doen dan loopen, straat in t straat uit, waar zij niet veel goeds kunnen krijgen. De liefdadige inrichtingen, de soldaten huizen, waar onze jongens een gui onthaal vinden, staan al voor te hooge 1 kosten om zelf nog hiervoor te zorgen. En 't is daarbij viet aan de bijzonde-den maar aan den Staat om aan de Bel-tjische soldaten te geven wat Frankrijk aan de zijne geeft. De getrovwden, die het geluk hebben vrcmw en kinderen te gaan bezoeken, zullen met die twee frank zakgeld, geen last zijn, geen oorzaalc van onkosten voor hun reeds schamel genoeg onder-houden gezin. Hetzelfde geldt voor degenen, die bij hunne ouders hun verlof gaan doorbren-gen.Wij hopen dat dit voorbeeld van de Fransche regeering door de overheden bij ons zal gevolgd worden. 't IFas een Fransch dagblad dat dit zakgeld voor de soldaten op 14 Augustus 1.1 vroeg. Reeds op 1 October begon de uitbetaling. Wij hopen even gelukkig te zijn en spoedig te vernemen dat de twee frank per verlofdag zijn toegestaan geworden. GAMMA. VERSCHEIDENHEDEN Over dieren ' VAN EEN HOND Iemand bezat een zeer goed opgevoe-den hond. Het dier had maar één ge-brek en dit kon men hem niet afleeren, n. 1. het snoepen. Zijn baas zette hem daarvoor altijd in den hoek. Eens, toen de kleine Tippy, zoo he-êtte het dier, weer gesnoept had en zijn baas niet thuis was, ging hij netjes in den hoek opzitten. Hoe verwonderd was zijn baas, toen hij Tippy in den hoek ont-dekte bij zijn thuiskomst. Spoedig zag hij, dat er uit de melkkan gesnoept was en begreep hij, dat he tslimme dier zich zelf reeds bij voorbaat gestraft had. . •— '* ONZE MENGELWERKEN Ons boeiend mengelwerk « Het kind met den Helm » ioopt ten einde. Binnen enkele dagen beginnen wij met een nieuw verhaal van Renier Snieders, dat onze lezers ongetwîjfeid even veel beîang za! inboezemen. De Mu! van Wartje Mph Een kîeurrijk, afwisselend, geschied-kundig verhaal uit de zestiende eeuw, begint binnen enkele dagen in « Het Vaderiand ». Willen onze lezers in het binnenland het regeimatig kunnen volgen, is het nu tijd om een abonnement te nemen. Leëst en doet uw vrienden lezen : DE HUT VAN WARTJE KULPH IN HOLLAND BelgiscHs geinlerneerdea Wat dient voor hea gedaan? De geïnterneerden vragen, dat in der Winter hun barakken verwarmd wor den. Den vorigen Winter, bij de felk koude, die toen heerschte, heeft mer hun kachejte gewteigerd, onder voor-wendsel, dat zulks niet gezond was ! De geïnterneerden vragen, dat hur soldij worde verhoogd. Zij ontvangen sîechts een dubbeltje daags, en ondei hen zijn er velen, die door niemand ge' holpen worden, door familie, noch dooi vrienden ! Deze laatsten leiden een al-lertreurigst bestaan, zoo drie lang€ jaren zonder ooit één versnapering. die een lichtstraaltje zou zijn in de grauwe eentonigheid van de lange, lange dagen ,die ze doorbrengen, uitge" strekt op hun strooleger, zonder wil. zonder kracht nog zelfs om te lezen ol zich met een of andere kleinigheid be-zig te houden. De geïnterneerden, die buiten hei kamp willen werken, moeten zelven de barak betalen, waarin zij onder dak worden gebracht. Dat is het geval ge-weest b. v. voor de groep van Scheve-ningen. Bij hun aankomst moeten zij een waarborgsom van 50 gulden stor-ten. Onnoodig te zeggen, dat dit voor de geïnterneerden een bittere pil is. De Nederlandsche regeering weigert tusschen te komen in den bouw van andere barakken, dan die der kampen van Zeist en Harderwijk. De geïnterneerden, die te Amsterdam werken, te Tilburg, te Maassluis en op andere plaatsen, trekken slechts een klein gedeelte van hun salaris. Het overige wordt op hun naam op de Nederlandsche Bank vastgezet en zal hun slechts bij hun vertrek naar België worden uitbetaald. Deze maatregel is verstandig; maar op dit oogenblik doen de geïnterneerden, vooral die van Amsterdam, met recht gelden, dat he1 leven steeds duurder wordt en vragen, (Tat hun zakgeld van 4 tôt op 6 gulden in de week gebracht zou worden. Ailes wel beschouwd, behoort het geld hun toe en wij zien niet in waarom men hun deze kleine voldoening zou wei-geren.De gehuwde geïnterneerden, die in de steden wonen, vragen insgelijks, dat, als hun gezin uit België hier aan-gekomen is, zij van hun geld een som 'kunnen trekken, voldoende om hier een nieuwe huishouding op te zetten. Ik ken er, die, niettegenstaande zij ruimschoots geld verdienen, niet eens beddelakens of meubelen konden koo-pen, toen hun vrouw hier aankwam. Ziedaar enkele desiderata van stoffelij-ken aard. Wat nu den zedelijken toestand aan-gaat ,erkent iedereen, die op de hoogte van de zaken is, dat de atmosfeer te Harderwijk oneindig beter is dan die te Zeist. Dat is te danken niet slechts aan de inrichting "van het kamp zelf, die te Harderwijk in aile opzichten beter is, maar ook aan het feit, dat gene-raal De Lannoy, die er het bevel voert, de ongelukkigen, die aan zijn hoede zijn toevertrouwd, met menschelijk-heid en met sympathie weet te behan-delen. Hij voelt, dat deze mannen van tijd tôt tijd groote beboefte hebben aan een goed woord en aan een tfldnke op-beuring. En al de geïnterneerden zijn vol lof over hem. Het schijnt, dat men te Zeist niet altijd een zoo gelukkige hand gehad heeft bij de keus der kamp-autoriteiten ! Ons komt het voor, dat men aan de Belgen had moeten toelaten, onder de geïnterneerden, net als onder de uit-wijkelingen, het heilig vuur der hoop, van het vertrouwen en van de vader-landsliefde te gaan onderhouden. In plaats daarvan heeft men langen tijd den Belgischen officieren verboden in contact te komen met hun manschap" pen. Aile bezwaren worden opgewor-pen, wanneer men vraagt om deze Belgen te mogen toespreken ,die zoozeer behoefte hebben aan een hartig woord-je. Men mag hun slechts spreken over,, neutrale onderwerpen. Hun brieven worden gecensureerd. Zoo heeft men langzamerhand dezen soldaten in de Belgische uniform een neutrale menta-liteit ingepornpt. Zij waren rijp voor de ontbindende propaganda van een Camille Huysmans en zijn trawanten van allerlei nationaliteit, ten voordeele van een verzoening met de moorde-naars van Dinant en van Aerschot, met de brandstichters van Leuven en Den-dermonde.Deze propagada werd nooit tegenge-werkt. Integendeel ! En ook de propaganda niet van zekere pan-Nederlan-disten. De Duitsche propaganda is trou-wens op aile marueren in de kampen doordfongen l Louis PIERARD Hoe de Moffen onze prachtige wouden uitroeien •- 1 1 ......... Dagelijks ontvangt de Belgische regee-■ ring te Havre verdere inlichtingen over de wijze waarop de Duitschers in het bczet gebied stelselmatig ons vaderiand ten gronde richten. Niet alleen wordt ons land letterlijk uitgezogen door de schan-delijke oorlogsbelastingen en de reus-aehtige opvorderingen van ail en aard : ' niet alleen worden al onze nijverheids-inrichtingen stelselmatig van hun ma-chienen en gereedschap beroofd; nu zijn zij ook bezig onze wouden, die den trotsoh van België uitmaakten, uit te ba-ten op een wijze die met hun volledige uitroeiing gelijk kan gesteld worden. In den eersten tijd van de bezettingi had het beheer van Waters en Bossohen, nog een zekere leiding bij het uitbaten kunnen behouden,de schikkingen welke het maakte werden geëerbiedigd, en de vellingen werden derwijze gedaan, dat zij het minste schade berokkenden aaii het kapitaal onzer nationale wouden. Na eenige maand en vestigden de Duitschers zich als heer en meester in dit beheer en tegenwoordig leiden zij er zelf al het werk. Onder hun leiding worden de schikkingsplannen niet mee-r gevolgd. de Duitschers volgen noch slechts een regel: zich op de gemakkelijkste en spoe-digste wijze mogelijk al het houit ver-schaffen dat zij voor hun militaire werken nood'ig hebben. BijgevoJg baten zij het hout uit, waar het hun goed duikt, zonder zich te bekommeren om de toe-komstwaarde van de beplantingen en de boomen. En wat nog erger is, om sneller te werk te gaan, zagen zij de boomen op 0m30 van den grond af, en er worelt geen toezicht over het vellen gehouden. baze wijze van handelen is zeer schade-lijk, want het herstel van het gerooide woud, wordt zoo ernstig in gevaar gebracht; bovendien, bevoordeeligt deze uitbating op 0m50 hoogte van de hars-achtige boomen, de verspreiding van schadelijke insekten. De ' Duitschers verbieden aan de Belgische boschwacbters in de plaatsen te komen waar zij boomen vellen en de scha,ttingen te doen; zij doen zelf de schatting en de kubeering. In de bossohen van de partikuliefer: hebben de boschwachters evenmin toe-gang. Hier ook hakken de Duitschers ailes af wat zij Vinden; de dennebos-schen van nauwelijks 30 jaar, de jonge beuken en eikenstammen, enz. Sommige eigenaars, die oude dennen-bosschen bezaten, waarin zich gebla-derd onderhout van groote toekomst be-vond, hadden voorgesteld zelf de dennen op zoodanige wijze te doen vellen dat men toezicht over het uitbaten kon houden en het onderhout niet zou beschadi-gen; zulks werd hun belet. Door hun overhaastig vellen vernielden de Duitschers het bosch, en het onderhout kon nagenoeg niet meer dienen om een nieuwe beplaniing te vormen. Ver der vellen de Duitschers al de boomen die langs de wegen en de kanalen staan. Ook de groote en zoo schilderach-tige dreven die zich in zooveel oude landeigendommen bevinden, vallen on-verbiddelijk onder de Duitsche-bijl. Ziehier enkele bijzonderheden over hun verwoestingen : In het Ilertogenwoud, in de pTOvincic Luik, mag men schatten dat de Duitschers reeds voor ongeveer drie miljoen frank boomen geveld hebben. Zij hebben ongeveer 400 hektaren uitgebaat. Zij hebben spoorwegen aangelegd die het woud in aile richtingen doorkruisen om de gevelde boomen weg te voeren. En die uitbating wordt voortgezet. Te Dolhain, in dezelfde provintie, worden al de eiken en al de populieren afgezaagd. In het arrondissement Philippeville, in het zuiden van de provincie Namen, worden de pachters met hun werklieden en hun paarden opgevorderd om de boomen te vervoeren van het woud van Fu-may, dat door de Duitschers geheel met den grond werd gelijk gemaakt. Te Try-Walcourt-, aan de plaats Coquiat ge-naamd, is men bezig een dennenbosch t1.; vellen. In de wereldberoemde eigendommen van Beloeil (Henegouw) de eeuwenoude verWijfplaats van de prinsen de Ligne, heeft men eerst al de esschenboomen geveld; nu is men bezig de eiken uit te hakken. Langs de beide oevers van de vaart van Grobbendonck naar Herenthals, in de provincie Antwerpen, en nog zes ki- : iometers verder worden al de boomen < afgehakt. 1 Te Gharleroi worden al de kastanje- ■ laars weggeliaald; te Chatelineau en te Marchiennes kworden de populieren ge-veH Langs de groote baan van Rocheforè naar Jemelle, in de provincies Najmenv en Luxemburg, worden de sc-hoonste ol-» men omgehakt. i In de provincie Luxemburg, te Nas-. sogne en te Champion, worden de groote wouden, in de richting van Saint-Hubert, eveneens door de Duitschers ge-dund. Zij hebben spoorwegen aangelegd! waaruit blijkt dat zij van zin zijn dit gedeelte van het land, op intensieve wiji ze uit te baten. , Te St-Ode zijn zij reeds met hun verwoestingen begonnen, eveneens in de streek genaamd Les Freyds. Het bosch' genaamd Le Fays de Luey, een van de schoonste dmennenbosschen uit het land, werd geheel met den 'grond gelijk gelegd. In het woud van Aulier mag men schatten dat de Duitschers reeds voor twee miljoen frank boomen geveld hebben. En die uitbating wordt voortgezet. Bij een enkel oigenaar uit de Arden-nen heeft men meer dan 60 hectare» bosch uitgerooid. Te Katrival werden groote uitgestrekt-heden bosch geheel geveld; te Habay eveneens. In het dornein van Villers op de Lesse en van Ardenne, te Bouillon en te Ame-roi werden groote bosschen geveld. In de groote houtzagerij te Merxem bij Antwerpen, wordt veel hout voor de loopgraven gereed gemaakt. De boomen die langs de Limburgsche vaart en langs het Kempisch kanaal werden gieveld, worden te Merxem gezaagd. Het bosch van Buggenhout is geheel en al geveld. Het prachtige Zoniënboseh, ten zuiden van B russe!, wordt eveneeps deeriijk ge-havend: dô Duitëch'ërs hebben er groote houtzagerijen in opgericht en duizender» kubiekmeters hout worden er meestal voor dwarsliggers van den spoorweg gezaagd.Kortom over het geheele land worden de boomen, zonder eenige uitzondering, maar vooral de essohen en de notelaars, op buitensporige wijze geveld. Men gaat zelfs zoo verre de dikke notelaars, in de tuinen van de partikulieren op te vor-deren. Zoo werden boomen in een tuin van de Aarlenstraat te' Bruisisel gevestigel en het hout werd langs de vensters van het salon naar buiten gebracht. Voor wat het arbeiden in de bosschen betreft, gebruiken de Duitschers veelai Russische krijgsgevangenen of werklieden uit het land die tôt den arbeid ge-dwongen worden, en die, onder militair toezicht, de boomen vellen. Behalve da stoffelijke schade, kan men wel raden wslke noodlottige gevolgen dergelijke intensieve uitbating moeten hebben, uit ocgpunt van gezondheid, van klimaat, van waterverdeeling en van staathuis-lioudkunde. ' De Belgische wouden in de hooge Ar- ' dennen, hadden ruimschoots reden vart bestaan om Midden-België voor de oos-terwinden te beveiligen. De gemeenten in de Ardennen, die groote wouden be-, zaten, zoodanig ingericht dat zij er biij-vende inkomsten van konden verwach-. ten, zullen na. hun inrichtingspila^^fï, geheel en al moeten veranderen, terwijî1; de gemeen,telijke financiën zich in een j zeer moeilijken toestand zullen bevin- j den. / ' | Uit staathuishoudkunsig oogpunt,voor de bevoorrading in hout, van België, zal^ het waarschijnlijk niet mogelijk zijrf langer op de inlandsche voortbrengst te; rckenen, die voor den oorlog kon geschat* worden op één miljoen kubiek meters schrijn en timmerhout. Ten slotte zijn-deze intensieve uitbatingen die door de , bezettende overheid gedaan worden des ; te gewichtiger voor de toekomst van het ' land daar, nu sedert drie jaar allen -in-j voer stop gezet is, men ook onse inland- j sche voortbrengst voor aile eigon be-j hoeftén moest gebruiken, namelijk voop het mijnhout. PIE-TER Pi^NN. ■ - •' WWW * * AMER1KA EN DE OORLOG Amerikaaaschs vliegdisnsf » ljonden, 9 October. — Een snelbericht ( lit New-York aan de- «Daily Telegraph»4 neldt : De oproep die gedaan werd aait^ ie vliegers werd met geestdrift onthaald ■ ioor een groot getal jonge Amerikanen/; lie moedig zijn, vol zelfvertrcwxwen eity vastberadenheid. De Amerikaansche diegdienst oefent thans duizesidieo.leeçj;^ lingen in ver&cheidenjç soholert.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes