Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1120 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 04 oktober 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/nk3610x398/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

«rWARCAl , tff 94 •uni Ih'A'A "ÎS flBU'llVÎTff HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomsî DienstaanbiedingeQ : voor gereformeer-dea kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM. Dîpnntenn Het nnmmer ; 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sb. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. I HET DUITSCHE OFFENSIEF Du tegen Belgen en Britten? Herinnert men zich nog eetn oude ge-schiedenis ? De geschiedenis van den Duitschen overval in 1914. 't Moest een verrassing zijn : de Duitsohers hadden er op gerekend dat zij op hûn doortocht door België weinig of geen weerstand zouden ontmoeten, zij hadden gehoopt dat Engeland buiten het spel zou blij-yen.Beide verwachtingen werden bedro-gen. Dé Belgen boden niefc alleen weerstand, maar Mvn weér stand hield de Duitschô legftrs langer dagei'i op dan do Beiiijnsehe staf uren liad veronder-steld. En Etagôland kwam tusschenbei-de...Zooniet was naaf alla waarïchijnlijk-heid het D'uitâche plan gelukt om eerst en vootràl, in enkele weken tijds, Frankrijk op de knieën te werpen en dan bijna «ven snel den Oostelijken tegenstrever, IjRusland buiten gevechfc te stellen. Dit Duitsche plan zien wij nu weer, ofsohoon op minderô schaal, te voor-schijn komen. De eerste phase van den slag in Picardie moest dienen om de Britsohe troepen af te snijden, te ver-j>lettefen, waaffia lijk de Duitsche krijgskritiekers schreven, een spoedig «mde zou gemaakt worden met het Fran&he leger. Maar 't lukte niet on-ffiiddellijk.De opperbevelhebber bij de bondgenooten, generaal Foch, kon zijn reser-ven doen «maneuvreeren» voigens de aoodwendûgheden en de Duitschers Jdwingen ergens anders een voordeeliger terrein voor hun verrichtingen te gaan zoeken of aan hun voornemen te verza-ten.Zij verkozen het eerste en, hopemd jdat de reserven van de bondgenooten niet zoo vlug de beweging zouden kun-nen volgen, begonnen zij meer noord-vvaarts te beuken met het duidelijk merkbaar doel ditmaal het Britsch-Bel-gisch front af te zonderen. De legerberiehten van den nacht leer-den aan de lezers van «Het Vaderland» gister reeds dat de vijand hier ook vooralsnog niet gelukkiger was. Wij willen ons, daar wij niet over voldoende gegevens beschikken niet aan voorspellingen wagen. Dat durven we toch wel voorspellen: welke afwisselende kansen een reuzen-strijd gelijk deze ook moge opleveren, de uitslag blijft de onze. Âl ontruimen de bondgenooten plaatsen lijk Armen-tières, bij. voorbeeld, de geda,c,hte wil ons ftiaar niet uit het hoofd dat Duitsch land nu zijn. laatste beste pijlen aan 't verschieten is, om tôt een beslissing te komen vooraleer het voile gew.icht van de Amerikaansche medewe'rking de ba-lans heelemaal en onherroepelijk naar onze zijde doet overhellen. 't Kunnen scherpe pijlen zijn maar in den koker van de bondgenooten worden de pijlen met den dag talrijke-r. En, nu wij de eenheid in de oorlogs-leiding hebben, mogen wij verzekerd zijn dat ze, zoodra de gelegenheid gun-stig is, zullen worden aangewend. * *. De hier onderstaande kaart zaL aan onze lezers toelaten de nieuwe verrichtingen beter te volgen. Indien de, strijd zivh meer noordwaarts boven Ieper moest uitbreiden, zullen wij dit kaartje met ee.n nieuwe schets aanvullen. A. B. ONZE VL1ECERS Thieffry te Stralsundj ■ Wij hebben gemeld dat de luitenant Pflwger Thieffry, de Belgische klepper, werd gevangen genomen door de Duit-^ners den 1 Maart. Een telegram aangekomen in 't mi-"isterie van oôrlog, kondigt aan dat de ■jyonden van den dapperen vlieger van aard zjin. Luitenant Thieffry jwend ln het kamp te Stralsund opgeslo- ■ i 1 1 WWW -*■' ■ ■ ■ ■ Terug uit Duitschland datum van 30 Maart kwamen fltrnagenoemde Belgische onder-offi-r,ier' n en soldaten uit Duitschland via witserland in Frankrijk aan : I ilft v • Helmon't Jozef, soldait m. 1907, "îliô; Cerf Joris, sold. 10 linie. ] Verhaegen Joris, sold. ooriogsvr., 1 Kongokorps; Herbert Eugeen, sold. ooriogsvr., 7 linie; Cuyvers Frans, soldaat j m. 190G, 14 linie. j Jacques Jeroom, sold. vrijwil. van 1 beroep 1902, 2 j. te p., nui bij C. T. ; : Mees Frans, v. met p. 1905. C. T., 4 j L. D. ; Debolle Maurice, sold. oorlogs-vrijwl.", 2 karab. ] Simays Gustaaf, %,dj. ooriogsvr.. 4e ] vrijwil.; Leleux Viktor, wachtm. 1901, ] A. F. L.; Sterkens Michiel, sold. m. ] 1996, 1 linie. ] Neefs Jan-Bapt., sold. v. met p. 1906, I 5 linie; Mathijs Frans, sold. m. 1913, 9 1 linie; Debels Joris, sold. m. 1913, 11 : linie; Ivenler Adriaan, sold. m. 1912., 14 i linie. ] Hottiaux Eugeen, sold. m. 1912, 13 ( [linie; Vandenschrick Alfons, sold. m. ] 1908, 2 linie; Lamury KareJ, sold. m. ( 1905, 10 linie; Schoor Sylvain, sold. v. i met p. 1904, C. T, Bevorderingeo , in bel Belgisch leger Bij koninklijk besluit van 26 Maart 1918 werd tôt volgende bevorderingen bij het leger overgegaan : In den algemeenen legersiaf , Generaal-majoor. — Kolonel Greindl (graaf), G. In den specialen kader van den legerstaf Majoors. — De kapitein-ikommandan-ten : De Ceuninck E.; Dehaene A.; de Krahe J.. In den kader der lergersiafsekre-tarissenEerste kapitein. — De tweede kapi-tein Massart P. Tweede kapitein. — De infanterielui-tenant Vidrequin A. Luitenant. — De onderluitenant Polet H. ~ ,.IT*'-'' In de infanterie Kolonels. — De luitenant-kolonels : Vanwert A. (kolonie); Forster C.; Le-clercq F.; De Gallatay A. (jonker); Wanbersy D.; Panhuys E. Luitenants-kolonels. — De majoors : Philippe L.; Gheont G.; Gonze P.; Ou-werex G.; DebruynaG.; Bureau L. (kolonie); Derche E. Majoors. — De k ap i te i ns-iko mrnan dan -ten : Lefevre L (reserve); Royaux L.; De Cae G.; Denhaerynck G.; Keymolen J.; Favier E.; D'affnay M.; Verman'deie A,; Maurissen M.; De Decker H.; Buis-set G. Dothey G.; Vander Veken A.; Degrox C.; Thirifay A.; Hardy G.; Lebbe T.; Bisqueret E.; Van den Bosch G.; Dorpe E.; Clinckemaille J.; De Spiegeleire G.; Claser O.; De Busscher M. Kapiteins-kommandanten. — De tweede kapiteins : Lebaigne C. (op datum van 29 November 1914); Noterman L. (op datum van 30 April 1915); Dan-neels R. (op, datum van 26 December 1917); Lambrechts A. id.; Govaerts J.; Aerts J.; Massonet L.; Deharchies E.; de Norman L. (jonker); Coibion F.; Lecorbesier E.; Crutzen J. (kolonie); Gille E.; Quisquater A.; de Goppin de Grinchamps C. (reserve); Dendal G.; Dengis L.; Herbiet J.; Carton A.; Marique R.; Desmet R.; Long L.; Jadoul J.; Dossin H.; Demart F.; Dony J.; Reclercq M. (kolonie); Tweede kapiteins. — De luitenanten : De Smedt C. (op datum van 28 Februa-ri 1915); Jung P. (op datum van 30 April 1915); Vanhoorickx C. id.; Gho-bert A. (op datum van 15 November 1915). Carlier V. (op datum va n30 Maart 1916); Lallemand E., reserve-kolonie (op datum van 30 Maart 1916),''î)egueldre J. (op datum van 21 Juli 10Î6); Bourguignon. G. (op datum van 18 December 1916); Lebas G. (reserve); Hatry A. (op datum van 18 December 1916). Franck G., reçerve (op datum van 18 December 1916); Mersch P. (op datum van- 18 December 1916); Sartiaux L.; Lambert H. (op datum van 18 December 1916); Van Biezen J., id.; Wilmet J. [kolonie); Artan de Saint-Martin F. (op iatum van 18 December 1916);; Vincent I. (op datum van 26 Maart 1917); Hemelryck E. (reserve); Thioux A., id.; Heintz G.; Thauvin E.; Baeck P.; Schepers J. (kolonie); Haine O.; Daulie 1.; Mathys C.; Vandenberghe A.; Chatel L.; Marchand P.; Pirot R.; Deman J.; Lambert E.; De Langhe E.; Ernst V.;' Piroton J.; Geubelle E. (reserve); Van de Sype P.; id.; Fourdin G., id.; Goens O., id.; Van \erde C., id.; Collart F., id.; Bernard F., id.; Massaux J., id.; Flamant L., id.; 0e Wilde G., id.; Renard J., id.; Leblanc J., id.; Bruyelle O., id.; Boisacq \., id.; Vandromme A., id.; Acou M., d.; Defrance T., id.; Van den Borre A., d.; Claesen T., id.; Mol A., id.; Bete-■ams V., id.-; François L., id.; Dierickx id. (kolonie); Vandevorst J. (reserve); Lacrosse E., d.; Vanderloock V., id.: Dauvister A., d.; Bouqué E., id.; Chaubet E., id.; kVeltjens E., id.; Dubois E., id.; Foreur P., id.; Maes D., id.; Casteleyn F., d.; ; Vande Steen P. (reserve); Van Steen-andt F., id.; Ledocte E., id.; Van Roos-Droeck E., id.; Lintermans F., id.; 3ruers J., id.; Delaby G., id.;, Blairon id.; Nuyts J., id.; Bogaerts J., id.; Debondt R., id.; Michiels J., id.; Bon-emps G., id.; Vastemans A., id.; De /ylder J., id.; A Autrique E. (reserve kolonie); D'Hai-laut A., id.; Gelard-Boutens J. (id. ko-onie); Van Mierlo L., id!; Lebrun L. id. kolonie); Anciaux L. (id. kolonie); 3illiet R., id.; Dronckers M.; Pieters M. reserve); de Reek E., id.; Driesen"s L., d. Luitenanten. —•. De onderluitenan- Ôiîs deel in de Afrikaansche overwinning De «London Gazette» geeft een telegram van generaal Van Deventer, opperbevelhebber in Oost-Afrika, nopens de krijgsverrichtingen "in Oost-Afrika sedert 30 Mei tôt 1 Decekiber 1917. « De laatste Duitsche kolonie», zegi het verslag, «werd veroverd na eenen weerstand, die heeft geduurd tôt de negen tienden van do vijandelijke ef-fektieven, in blanken en inboorlingen, gedood waren of gevangen genomen. » Wij namen 14 vijandelijke kanon-rien, 77 machinegeweren en verschillen-de duizende geweren.» Na hulde gebracht te hebben aan de officieren en de soldaten, voegt gène-] raal Van Deventer er bij : « Ik ben den warmsten dank ver-schuldigd aan kolonel Huyghe, opperbevelhebber der Belgische troepen in Du'itsch-Oosf-Afrika, voor zij ne inede-werking, die werkdadig en loiyaal was. De Belgische troepen strijden op eerte prachtige manier, zijn vurig, en rnen mag er betrouwen in hebben. Hunne deelneming in den veldtocht was van de grootste waarde voor het leger der bondgenooten.» ten : Bourgeois F. (op datum van 20 November 1914); Jacquemin H. id.; De Saedeleer H. (op datum van 8 October 1915); Baret D., id.; Singlet A. (réserve); Lescrauwaet E. (reserve-kolonie); Dewez J.; Haemer L.; Souka M.; De Vleeschouwer R.; Coninx J. (reserve); Henrard J., id.; Ghyt E., id.; Vouez M., id.; Pilette G., id.; Piqueray R., id.; Ga-lichet P., id.; Frédéricq E., id.; Fussen C., id.; Der-raine L., id.; Gelein 'M., id.; Tasse M., Van der Heyden M.; Becquet G.; Remy A.; Braibant B. (reserve); Fisher M., id.; de Lannoy W., id.; Lentacker G.; Ver-vloet E. (reserve). !n de ruitertj Luitenant-kolonel. — De majoor de Savoye R. Majoors. — De kapiteins-komman-danten : de Wouters d'Oplinter F. (rid-der); de Blommaert E.; de Melotte G. (ridder), Willems G. Kapi'teins-kommandanten. - — De tweede kapiteins : Bayet J. (reserve); de Roy de Blicquy R. (kolonie); Ninitte R.; de Neufchatel M.; Lentz R. Tweede kapiteins. — De luitenanten : de Menteft de Horne A. (ridder); Servais F. (kolonie); Verhaegen G.; Seriez G.; Morel de Westgaver E.; Leclercq A.; Terlinden J.; de Jonghe d'Ardoye E. (burggraaJ); Sno.v R.; Verhaegen O.; Doetsch E.; de Cartier R.; Hanon de Louvet A.; Boul-vin A.; d'Orjode Marchovelette C. (kolonie).In de artillerie Kolonels. — De luitenant-kolonels : Beving A.; Demeur A. Luitenants-kolonels. — De majoors : Capillon E.; Van den Schrieck G.; Pier-ret J.; Jacques J. (reserve); De Cuyper A-; Wyngaerden J. Majoors. — De kapiteins-komman-danten P.; Aerts L.; Theyskens L.; Fias R. Tweede kapiteins. — De luitenanten : Preser G.; Lambinon T.; Grandjean R.; Rohrs G.; Jones G.; Romdenne P.; De-mey E.; Rolin G.; Coutelier A.; Courtois M.; Tel liée V.; Parmentier A.; Scohy M.; Jacquet P.; Wagemans G.; de Creeft F, (jonker); Laurencin J.; Hu-peliar A.; Dupont M.; Marchai R.; Ve-relst H.; Cornélius H. (vliegenier); Ve-drine G.; Lints F. (kolonie); Beernaerts F.; Van den Abeele I.; Van-den Eynde H.; Toussaint J.; Claes E. (reserve); Boone A. (reserve); Sevrain F. (reserve); Herbillon V.; Leyder P.; Jan» son J'.; Marchant R.; Coppin M.; De Ceuninck G. Luitenant. — De onderluitenânt Escolle G. (reserve). In de genie Kolonel. — De luitenant-kolonel Giron P. Majoors. — De kapiteins-komman-danten : Van Meenen P.; Bouty M. Tweede kapitein. — De luitenant De-coninck A. Luitenanten. — De onderluitenanten : Rommel E. (reserve); Colbrant G. (id.). In het vervoerkorps Luitenant. — De onderluitenant De-rickx N. (reserve). ■ I» I •"* ■ -■ ■ www- .. . . LEEST OP DE TWEEDE BLAD2IJDE OE LAATSTE BER1GKTEN VAN DEN NACHT HET SPORT DE BEKER DES KONINGS " v Schitterende overwinning van het 22° linie Een uiterst puik wedertje begunstigde den eindstrijd, welken het 22e linie en het 1° karabiniers elkaar leveren moes-ten voor 's Konings Beker. 't Was een echt sportfeest op het Belgisch front en langs aile kanten stroom-den de soldaten naar het sportveld toe. Zoowat achtduizend toeschouwers verdringen zich rond het terrein, wan-neer de Koning zijne intrede doet op het terrein en liit die aohtduizend bor-f sten stijgen heilkreten op. De twee elftallen komen op hunne beurt onzen Koning begroeten en stellen zich kort daarna in lijn, Met spel Na het kick-off yallen beide ploegen beurtelings aan, doch de verdedigingen laten niets door. Het spel wordt vinnig doorgedreven. Bij een aanval van het 22° linie raakt de back van de vijandelijke partij onvrijwillig den bal met den arm in het strafsopgebied en de straf-schop wordt — ons dunkens wel ietwat te lie ht — toegekend. Wertz zet in doel-punt om. Deze eerste goal wordt weldra gevolgd door een tweede doelpunt, dat Wertz, op een mooie overgave van Vermeulen, onweerhoudbaar net. Het spel herneemt en het Ie karabiniers doet een verwoeden aanval, op het laatste oogenblik door de verdedi-ging van het 22e linie gered. De bal wordt naar voren gezonden en Wertz neemt op, doch de aanval le-vert niets op. Bij een nieuwen aanval van gansch de voorlijn, van het 22" linie, moet de verdediging van het andere kamp een hoeksc'hop toekennen. Goed geschoten door Wertz wordt de bal door Verstraeten met het hoofd op-genomen. Verstraeten zendt het Ieder voor de derde maal in het vijandelijk net binnen. Men speelt juist gedurende 35 minu-ten.De supportera van het 22e linie ade-men nu vrij en juichen geestdriftig hunne « favoris » toe. Tôt aan de rust blijft het 3—0 score onveranderd. Bij de herneming wordt het, ^spel ietwat minder doorgedreven. Het 22e linie overheerscht ontegensprekelijk, doch al. zijne aanvallen worden door de goede verdediging van het Ie karabiniers ge-broken. Chopey krifgt veel te doen, maar werkt ailes meesterlijk weg. Eindelijk komt het leder in liet bezit van Brismez, die het op het gepast oogenblik aan Wertz overzendt. Deze laatste loopt op het doel in en gelukt er in de vijandelijke backs te vermijden. Hij stuurt nu den bal terug over aan Brismez, die het vierde en schoonste doelpunt voor het 22e linie aanteekent. Het 1° karabiniers treedt riog enkele malen aanvallend op maar Van Geer-som houdt tôt het einde zijne netten rein. * Het einde van de ontmoeting wordt gefloten onder ooiverdoovende toejui-chingen.De Koning en generaal Bernheim wenschen beide ploegen warm geluk. Hoe zij speelden Het 22® linie heeft den wedstrijd ge-wonnen in een schoonen'stij 1. en de 4—0 overwinniifg is geenszins overdreven. Het elftal leverde een mooi samenspel en al de lijnen waren goed samenge-steld.Den sympathieken kapitein Fernand Wertz dient bijzonder gelukgewenscht; hij vràs de beste speler op het terrein. Al zijne ploeggenooten, waaronder vele jonge spelers, verdienen veel lof voor hun taaien moed. Wij zijn zeker dat de overwinnaars van den Beker des Konings hun zegeteeken zullen weten te verdedigen. Hier ook dient. onzen nationalen Goe-iinck, die de overwiikien.de ploeg met zijne grootste zorgen trainde en dus hare overwinning voorbereidde, van harte gelukgewenscht. Het Ie karabiniiers legdeveel moed aan den dag en cleed al wTat mogelijk was om do eer te i-cdden. De verdediging was goed en Chapev verdedigde zijn doel op meesterlijke wijze. Dank aan hem werd zijne ploeg van eene daverende klopping gered. CROSS-COUNTRY Het vertrek van do koers van Cross-j Country werd even voor den voetbal-i wedstrijd gegeven. 85 deelnemersstellen! zieh onder het bevel van den symoa-' ■ Il M thieken koînmandanfc Flamand. Eene ronde wordt afgelegd rond het terrein en al de versohillende kleurige pakjes der deelnemers ieveren den toeschouwers, onder de glinsterende zonnestra-len, een schoon kijikje op. Het vertrek wordt gegeven en als een pijl zijn al die helden weg. Ziehier de uitslagen : 1. Bossaert (5a linie) en Leyssens (4a karabiniers) dead-heat; 3. Van Noyen (6' j. te v.); 4. Trotsaert (6* j. te v.); 5 Broos (8e linie); 6. Claessen (6- j. te v.); 7. Wintglas (wielrijdersbataljon ruite-rij-afdeeling); 8. Helsbeke (5a linie); 9. Carels (wielrijdersbataljon, ruiterij-af-deeling); 10. Hansmann (6e j. te v.); 11. Serneels Victor (5" linie); 12. Depretere (6= j. te v.}. Klasseering per ploegen : Het 6° jagers te voet heeft prachtig zijn kampioenstitel verdedigd en nog-maals de schaal veroverd. De klassee-ring per ploegen geeft : 1. 6e jagers te voet : 110 punten. 2. 5° linie : 204 id. 3. 11e linie : 207 id. 4. 4e ka/abiniers : 244 id. 5. 38° linie : .334 id. 6. 23e linie : 420 id. Onze beste gelukwensehen aan het 6* jagers te voet en aan adjudant Noël, den onvermoeibaren trainer van de over-winnende ploeg. DE INTERNATIONALE ONTMOETING FRANKRSu'K-BELQlE De internationale match Frankrijk-België, die Zondag 14 April te Parijs moest gespeeld worden tusschen de ver-tegenwoordigende elftallen van Frankrijk en België is tengevolge van de hui-dige krijgsomstandigheden verschoven. Heden Vrij dag zullen de Belgische en Fransche inrichters te Parijs eene ver-gadermg houden om den datum der ontmoeting vast te stellen. Wij zullen niet nalaten onze lezers — en vooral onze sportmannen van het front — op de hoogte te houden. Voor acht dagen gaven wij vroeger dan aile Belgische en Fransche bladen de samenstelling van het Belgisch natio naal elftal, dat wij hieronder volledig-heidshalve nogmaals geven : Doel : Decoux. Ac-hter : Verbeek en Zwartebroeckx. Midden : Cuppens, ^Hanse en Baes. Voor : Van Cant, Van Hege, Balyu, Wertz en. Goetinck. Plaatsvervangers : Hubin, Vandevelde en Van de Voorde. Tegen dit elftal, dat onze konfrater « L'Auto » als « formidable » aangeeft, zal de C. I. F. de volgende ploeg in lijn stellen, wier samenstelling tôt dusvèr nog door geen enkel blad werd bekend gemaakt : Doel : Chayrigues; plaatsvervanger : Cottenet. Achter : Mathieu en Hanot: plaatsvervangers : Huot, Brétille en Barillet. Midden : Devic, Ducret en Mercier; plaatsvervangers : Mistral, Lhermitte en Ninot. Voor : Poulain, Darques, Maes, Dar-toux en Triboulet; piaatsvervanj=ars : Dewaquez, Schalbart, Niôolas, Soïka en B^rd. " S: ^ Al de Belgische sportmannen zullen met gtenoegen vernemen dat baron E. de Lavaleye, voorzitter van den Belgischen Voetbal, uit bezet België is kunnen ont-snappen.Hij bevindt zich voor het oogenblik te Londen. INTERIM. >' >■ — ■ — ■ Berkhî un onze lezers Teneinde vertraging te vermijden en aan onze verschiilende diensten ncode-!oos werk te sparen worden onze Iezer3 vriendeiijk verzocht aile brieven aan-gaande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop te richten aan dit adres : Den Heer Beheerder van het dagbtad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (!•«} Aile andere brieven en mededeelin. gen aan dit adres : M. Léo Van Goethem. Directeur van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (l"J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes