Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1619 0
21 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 21 December. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/0g3gx45t6c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Croate id. bij overeenkomst Dieiistaaflbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. rfi. -«""i ■' •* * '' """" 1,1 - - 1 1 1 - - mi.-^ Belgisch dagblad, voorloopig te ?arîjs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur Het nqmmer : 5 centiem (Fionten Frankrijk). 10 centiem (airofeiWânçfënJl Per maand (vooruitbetaald) : FraoKrijt 1 95 fr. Engëland'2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00-fr. De Burgeroorlog in Rusland Petrograd in staat van belege — ■ — DE TOESTAND i j Ten zuiden van Rusland heeft men ■penoeg van de MaximaMstische regee- ■ Ten west-en en ten oosten is de bevol-®ciri'g in oproer. I Ten oosten zijn de Kozalklken voort-wurend zeer wenkzaam tegen de regee-Hring van Samara en de omlaggende ; ■omstreken. De officieren van het leger, -■lie aflkomstig zijn van Ukranië hebben ] Kich gegroepeerd met hunne troepen ] Hvjnd Kieff, onder het bevel van gene-H-aai Goulowne. Zij snelden de Roe- { IBneensche regeering ter hulp en zonden 1 ÎMiroepen nàar Jassy, die hgt maximalis- H i( fech comiteit tegengehouden hebben in IHijne werken. ( H Ten westen is het Ukranië wiens Par- j Bernent zijn invloed wil uitoefenen op ( Mréertien regeeringen. ( I Een officier ,die door Lenine gezon-Hlen werd ten einde kennis te geven 1 ■an de beslissilng der Bolcheviks, die de ( Soldij der officieren afschaffen, werd < ^■)nmiddellij,k aangehouden. ( I Het Parlement en de 'wetgevende ver-ftadering van Kiev zoeken niet den , Btrijd tegen Duitschland vooii te zetten, { hmoch zij we/nschen vertegenwoordigd te nftijn op de vergaderingen die de vre- . ;i«ies©nderlhandeliingen zullcn bespreken. 1 DE VREDESONDERHANDELINGEN :' j Deze onderhandelingen zullen ctaver- 1 |lnijdelijik groote moeilijkheden ople- • ;'1V Een belangrijk feit is dat Lenine en i rotsky de noodige macht /niet zullen ' ebben ten einde te spreken in naam J p gansch het land en dat Duitschland £ fzoïiderlijfc zal moeten handelen met | ïfe andersdenkende streelr. GGraaf Czemin en von Kuhlmann îebben aangekondigd dat zij vandaag e Brest-Litovsk zouden aankomen; zij ^ >3 iebben Trotslky uitgenoodigd om zich £ ['■ )ij ihen te voegeln ten einde over den \ a.' irede te handelen. c "• De vredesonderhandelingen tusschen ] le Maximalisten en de centrale Rijken , ; îebben aanvang genomen. i - Deze olnderhandelingen zullen plaats ^ 2 't'ijpen te Berlijn en te • Brest-Litovsk. 1 |J Graaf Hertling en von Kuhlmann j ifibben een gesprek gehad met Hin- c lenburg en Ludendorf alsook met den ] ceizer. Volgens sommige berichten zou A ;raaf Czernin een bericht gestuurd heb- } Iaan Trotsky ten einde hem aan te igen dat hij korteiings" te Brest- ' "Sk zal aankomen en waardoor liij , uitnoodigt insgelijks deel te ne- ' aan de vergaderingen. Men weet niet of Trotsky zal aanvaarden. î eenige Russische onderhandelaar, tôt nu tœ gekend is, is de professor de Universiteit van Moskou, M. ROGRAD IN STAAT VAN BELEC ^ itrograd, 20 December. — Petro- 1 ■ is in staat van beleg vertolaard. 1 vereeniigingen worden verboden in ïraten. I zal bij middel van machinege- 1 ® en zonder verwittiging de pogin- beletten, die in het wenk gesteld s ien ten einde de herbergen, \vin- ^ en bewoonde huizen te piunderen. 1 DE VERKIEZINGEN \ VAN DE \ /ETCEVENDE VERGADERINC ( trograd, 20 December. — De uit- \ in van de verkiezingen zijn als 1 365 leden werden gekozen : 105 i teviks, 192 socialisten-revolution- / -n, 2 menctheviks, 19 Ukraniërs, îlistjische revoluitionnairen en so--democraten en 11 kadetten. r LOT DER KRIJCSCEVANCENEN r trograd, 20 December. — Trotsky t een arrest ondert-eekend, waar- ) de Dui.tsche en Oostenrijksche ! 5%evangènen, in streek van Bo- , ^y, ontslagen zijn van den dwang- en waardoor zij op gelijken voet j, e'rt worden als de wenklieden voor ^ ^et werkloon en andere voordeelen ^ Rotsky heeft inlichtingén gegeven r . Russiseh gezantschap van ^'■Utovsk ten einde aan de Duit- ^ Oostenrijksche, Bulgaarsche en &ezan^en voor ^ stellen dat ^ ^ ^tregelen zullen genomen wor-'ngç^ al de burgerlijke oorlogsge- ^ DE K0ZAKKEN TE ROSTOFF ^ p^NÊ EN DE MAXIMALISTEN C "ftUdj 20 December. r-; Het dag- \ ' ■■■ ■ i blad van Rostoff meldt dat de Koza.k-î ken van de Don en de Kouban erin ge- - Jjiik't zijn de stad te bezetten. Het maximalistiseh voetvolk is tôt de partij - der Kozakken overgegaan, terwijl de roode wachten de wapens neergelegd - en zich onderworpen hebben. Generaal Kaledine heeft den raad ge-i geven den burgeroorlog te staken. Hij , wenscht dat de Maximalisten zich niet bemoeien met de gebeurtenissen van de Don. Volgens een snelbericht van Kieff be-geeft zich een talrijk Maximalistisch leger naar deze stad. HET CEVEGHT TE ODESSA Odessa, 20 December. — Sedert drie dagen, hebben bloedige gevechten plaats gegrepen in sommige wijken van de stad tussohen de Ukranische en Bol-cheviksche troepen. De leiders der vijandelij'ke partijen, vereenigd onder het voorzitterschap van den stadsoverste van Odessa, zijn over-eengekomen om de vijandelijkheden te doen ophouden. Zij hebben besloten dat patroeljen van de beide partijen de orde van de stad zullen verzekeren. BETREKKINCEN TUSSGHEN FSNLAND EN ZWEDEN Stockholm, 20 December. — De « Degens Nyheter » beweert te weten ■ dat de betrekkingen op zee tusschen • Zweden en Pinland zullen ihernomen worden, vooral voor de handélswa-: ren en voor de reizigers, zoodra het vraagstu'k van de paspoorten tusschen Rusland en de vreemde landen zal op-gelost worden te Swensk. HET ZELFBESTUUR VAN UKRANIË ERKEND Uit Petrograd wordt geseind : Het Soviet der vertegenwoordigers van de bevolking bevestigt dat het recht aan al de natiën die verdrukt zijn door het czarisme, zal toegestean worden, om zich in voile vrijheid te ontwikke-len. Deze natiën zullen insgelijiks het recht hebben zich af te scbeiden van Rusland. Diensvolgens erkent het Soviet dat de Ukranische Republiek het recht heeft zich gansch te soheiden van Rusland. De nationale reohten en de onafhankelijfeheid van de Ukranische bevolking worden erkend door het Soviet zonder voorwaarden noch beper-kingen." ^WWW "■ i ii Ge^ondheid van *î Belgisck kind KINDEREN VERBLIJVENDE TE VL5SSINCEN Uit Watermael : Josephina Dille-wijns, Middelburgstr., 45; Elisa De Maere, Weidestr., 87; Simonne Tuer-lirickx, Weidestr., 18. Uit St-Pieters-Woluwe : Simonne Nuttens, Hertogstr., 339; Marguareta Wranna, Kerkstraat, 110. Uit Sint-Gill'is : Mathilde Lefort, Thy-straat, 94; Loniza en Maria Heirwegh, Vlogaertstr.,'7 en 13; Germaine Strou-tens, Bordeauxstr., -9; Germaine Mor-Sloodts, Steenweg van Alsemberg, 54; tier, Steenweg van Vorst, 173; Rœaliè van Bellingen, Vorststr., 65; Madeleine Germaine Vranckx, Th.-Verhagenstr., Ivonne Godefroid, Bosniestr., 57; Anna Vanderbià, Zegepraalstr., 106; Jeanne 76; Suzanna Gerain, Bosniestr., 49; Latruwe, Zegepraalstr., 159; Armande Al lard, Spanjestr., 97; Armand Dehon. Uit Schaarbeek : Emma Keyaerts, Victor Hugostr., 40; Amalie De Rade-maoker, Dailylaan, 115; Flore en Virginie Knockaert, Leop. Couroublestr., 6. Uit Ukkel : Claris La-uwers, Steenweg van Sint-Job, 182; Henriette Croc-kaeri, Steenweg van Alsemberg, 520; Esther Duchene, Vanderkinderenstr., 19. Uit Vorst : Maria Moussiaux. Berc-kendaelstr., 2; Ivonne Lecocq, Willèm Didenstr., 205; Jeanne Van Elst, Pros-per Mathijstr., 47. Uit. Molenbesk : Adrienne Kelgter-mans, P.-J. Demesmaekerstr., 10. Uit Waterloo : Céline Béguin, Saint-Germainstr.Uit Etterbeek : Malvire Merenier, Veidstr., 130. Uit Elsene : Marguereta Van Hale-wyk, Werystr., 98; Marcel en Adrienne Der rider, Steenweg van Waver, 223; Anna Van Hecke, rue Sans-Souci, 87; Yvonne Herckmans, Turijnstr., 26; Germaine en Suzanna Gourdjn, Brou-werijstraat, 87,. OP HET WESTUBFBONT ■ ■■ i i (KWM " ■■■>■■ fgaMjb Mptroepea il SsIsiS as; tes» ArtiSleriebedrijvigheid rond Passchendaele DE TOESTAND In den nacht van 19 December werd : een Duitsche aanval afgeslagen door het vuur der Britten, ten zuid-oosten van i Guemappe. ' i Vijandelijke troepen hebben twee \ Britsche pas ten aangevallen in de streek ; van Avion. Er werden twee Britten ver- i mist. De viiandelij'ke pogingen in den om- i trek van Passchendaele waren vruohte-loos. De Britten hebben véertien g'evî.v ■ T . genen genomen en vier machinegewe-ren verovercl. ; In de omstreken van het bosch van ; Ploegsteert en het Polygonebosch was < de Duitsche artillerie zeer bedrijvig. LUCHTVAART De Australiaansche luchtsmaldeelen ' hebben op 17 December welgeluikte ver- , richtingen ondernomen. Twee hunner j vliege-rs, die aangevallen ' werden, ge- ! lukten er in een vijandelijk vliegtuig neer te sohieten in de Britsche lijnen , en de andere op de vlucht te drijven.' Ten gevolge van den hevigen misl . waren de vliegers verhinderd in hun , ; werk. Ten noorden van het front werden . nochtans fotos opgenomen en niet min dan 150 bommen werden uitgeworpen • op de vijandelijke statiën, loopgraven i en kantonnementen. Het gevecht was zeer hevig in deze ' ■ streek van het front. De uitslagen waren in het voordeel der Britten. Zeven Duitsche vliegtuigen werden neergeselToten. Een achtste werd vérMetigd in de Britsche lijnen door het vuur van de spéciale kanonnen en een negende <joor het ! vuur van het voetvolk. Drie andere ! vijandelijke vliegtuigen waren genood-zaakt in ontredderden staat neer te : dalen. i Fosfpakken j in iaternafiosalen dienst , < Hierondér den tekst van de ministe- i riele aanschrijving nr 531, To, betrek- kelijk de poatpakken, uit den vreemde , verzonden aan Belgische militairen in j Frankrijk of in onbezet BeLgië. De postpakiken, door buitenlandsche l diensteft verzonden, en bestemd voor 1 het Veldleger, worden gewoonlijk ge- i framkeerd tôt aan de bestemming in 1 België. Dit is onnoodig, daar aile handels- ] verkeer afgeschaft is tôt op een zekere ] af stand van het front, en de paketten < overgenomen worden door onze Mili- < taire Agentschappen voor Kleine Pak- ] ken, ten einde ze per legerafdèelings- ] trein door te zenden, door middel van ] vervoer-orders afgeleverd door het Mi- ] nisterie van Oorlog. Dientengevolge, heb ik de eer u te ( verzoeken, den militairen, onder uw j hoog bevel,ter ikennis te brengen,dat het ] geraadzaam is hunne briefwisselaars in < den vreemde het volgende mede te dee- j len : j « De verzenders moeten, bij het af- ( geven der pakken op het bureel van 1 vertrek, niet alleen het adres van den eigenlijken bestemmeling opgeven,maar e ook het Qigentschap die de statie van j de eindbestemming bedient. ( » De vracht moet sleohts betaald wor- j den voor het vervoer tôt- aan de statie, ( zete'l van het Belgisch Agentschap voor ( Kleine Pakken, gelast met de verzen-ding tôt bestemming. » De verzendingsverklaring mag ( sleclits ihet nummer en den aard van de eenheid tôt dewelke de bestemme- j ling behoort, vermeiden; in geen geval j mag de statie van bestemming en de streek waarin deze zich bevindt in het adres opgegeven worden. I » De verzenders moeten aan de pak- j ketten vasthechten een etiket, van het . model gebruikt voor reisgoederen en j waarop het volgende moet geschreven staan : » Langs de voorzijde : x » 1. Hun naam en woonst; » 2. De naam van den bestemmeling en de eenheid waartoe hij behoort; » 3. De aard der verzending. » Langs de keerzijde : . S l. Hefc hurnmer ^er .vercending; Er worden drie Britsche vliegers ver-mist.De vliegpleinen van Sint-Denijs-Wes-trem, Roesselaere en Lichtervelde, alsook de statiën van Thourout, Lede-gh«m, Kamerijik en Meenen werden be-schoten in den nacht van 19 op 20 December.. Al de Britsche vliegers keerden onge-deerd terug. Men spreekt opnieuw in de berichten j vt-f uen î^izas en men feondigl aan dat talrijke Duitsche hulptroepen in België aangekomen zijn. Doch deze troepen die in België aankomen besehikken over treins genoeg om overgebracht te worden naar andere punten van het front. De « Pesti Hitlap » meldt dat er Hon-gaarsche troepen naar Frankrijk gestuurd worden. Er zou zelfs een aan-• schouwer van de verrichtingen ver-wacht. worden, die niemand min is dan de prins-erfgenaam van Turkije. In-tusschentijd heeft Bulgarije al zijn vrijheid terug bekomen en kan het zijn verrichtingen ondernemen tegen Salo-nica.FRANSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAC De artilleriebedrîjvigheid was tame-!ijk hevig; er grepen geen voetvoikver-richtingen piaats. BRITSCH LECERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Het Briiscla isgerfoericM meldt dat de Portugeezen een vîjandelijken aanval afgeslagen hebben ten zuid-oosten van Laventie. Er is niets bijzonders te meiden, ten-zij vijandelijke artilleriebedrijvigheid in de streek van Passchendaele, » 2. De naam der statie, zetel van het Agentschap der bestemming. » De Ministerieele Nota nr 3000 B. G. T. Cabinet, van den 8 April 1916, stelt als volgt de werkkring vast van elk Agentschappen : « Agentschap van den Haver bedient de volgende Departementen : Seine-Inférieure (behalve Eu en de omliggende militaire instellingen en afdeenngen), Calvados, Manche, Eure, Orne. Het heeft ook in zij ne omschrijving de in-riclitingen van Port-Villez (statie van Vernon). » Agentschap van Boulogne-aan-Zee bedient, buiten deze stad, de volgende Deartementén : Somme; Aisne, Marne, Oise, Meuse, Pas-de-Calais (behalve de omschrijving van Kales, Eu en de ge-meenten St-Remy-Boserocourt en La Pipe, alsook de Briquetterie en de ge-meente Etalondes die zich in de Seine-Inférieure bevinden). » Agentschap van Gravelines bedient Gravelines en de aangrenzende gemeen-ten, Grand en Petit Fort-Philippe, St-Folquin, St-Omer-Capelle, Bourbourg, St-Pierrebroek, Loon-Plage, Grande et Petite-Synthe, Tente-Verte, Dunkerke, Braydunes, het Veldleger en het niet door den vijand bezette gedeelte van België. » Agentschap van Kles bedient deze stad en de aangrenzende gemeenten, Beau-Marais, Marck, Oye, Offekerque, Guemps, Vieille-Eglise, Nouvelle-Eglise, Audruicq, Bois-en-Ardres, Brèmes, An-dres, Baliinghen, Guines, St-Tricat, Campagne, Hames-Boucres. » Agentschap van Parijs bedient de omgeving der hoofdstad en de volgende depareten : Eure-et-Loir, Mayenne, Ille-et-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan en het overige gedeelte van Frankrijk. » De bestuurders van het Beheer van Posterijen der geallieerde en onzijdige landen zullen verwittigd worden dat het voldoende is de paketten slechts tôt in Frankrijk (het dichtst bijgelegen Belgisch Agentschap) te fran'keeren. Het Agentschap zal de paketten verzamelen en doorzenden door middel van vervoer-orders.'« I I "fn>.i »WW.« III «I. yné IIIIJI ■ .11 LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN DEN NACHT VOOR DE SOLDATEN En de vaders ^ van vijf kinderen? Wij zouden willen dat men ons, onder de landen van de bondgenooten, een Land aantoonde waar, lijk in België, de vaders van vijf kinderen nog aan het •- front zijn of in de onmiddellijke nabij-heid van het front, waar zware obussen i- vallen en bommen van vliegtuigen. i- Maar zoo'n land, kan men ons niet i- aantoonen. Wij zijn nog het eenige land, s- waar vaders vaii vijf kinderen dage-!- lijk s worden bloôtgesteld aan den dood. En nochtans? Zou het pensioen der we-i- duwe, indien de vader van hare vijf kinderen sneuvel.de, iets meer bedragen dan i het. pensioen van de vrouw met één kind t of zelfs zond'er kind ? Wi] denken hei - niet. Met den. zivaren last, met de harde !- zorg van hare vijf kinderen zou zij blij-[i ven zitten en degene die aan zijn land e --- wat tellen kan — vijf nieuwe burgers t schonk, zou niet eens den troost hebben le sterven met de geruststellende ge- - dachte dat het land voor de zijnen zor- - g en zou. Gister nog ontvingcn wij een brief van een onzer dorpsgenooten. Wij weten dat i Mj ginder in het bezette land een vrouw - en vijf kinderen achterliet. En denkt ge m dat hij — ah burger — een spaarcent n kan bijeenbrengen om,, bij 7 einde van >- den oorlog, zijn ondervoede vrouw en kinderen goed te kunnen doen ? Of denkt ge, zelfs, dat. hij, in ergens een rriunitiefabriek, een halven spaarcent kan vergaderen, die zijn huishouden ginder, bij de terugkornst-, zal ten goede •. homen ? Of denkt ge zelfs dat hij — zonder een cent te kunnen overleggen —tenminste zeker is zijn lijf te behou-den en zijne twee armen, waarvan zijn vrouw en zijn vijf kinderen, ginder, na e der, oorlog, zullen moeten leven ? j Geen kwe^tie van.! Deze vader van ra vijf kinderen zit in een stadje nabij het front, ivaar wij zelf lang genoeg den \é dood zagen rondwaren. Hij weet met i nf hij binnen acht en veertig uur nog leven zal ! Is een huishouden van vijf kinderen bij ons min belangwelckend dan bij onze 11 groote bondgenooten ? 1s bij ons, zooioei al.t bji onze groote bondgenooten, een . vader van vijf kinderen geen weldoener, t geen schiddeischer van het land ? En k mag het land. er niet voor zorgen dat hij leve om zijn vijf kinderen groot te t brengen ? Wij vroegen vroeger reeds dat al de e vaders van vijf kinderen van krijgs-dienst zouden worden vrijgesteld. Men t heeft ons niet aanhoord... - Nu vragen wij aan al de vaders van ni vijf kinderen, die nog op het front zijn of nabij het front ons hunnen naam te c la,'en kennen. Met lien samen zullen e wij onze regeerders geioeld aandoen, : opdat zij eindelijk begrijpen dat. er iets q meer moet gedaan worden voor de stichters van talrijke gezinnen dan re-a devoeringen houden... Opdat zij einde-i. lijk begrijpen dat zoo'n mannen moeten i. behouden worden, kost wat kost. Fransche, Engelsche, Italiaansche, ^ Amerikao.nsche vaders van vijf kinderen worden vrijgesteld... Waarop wachten wij om, onze vaders ■ van vijf kinderen buiten doodsgevaar te f, brengen, vrij van dienst te stellen ? !î r...... » *iii > -ii. ■ ' *WWW ' 1 ■ " SPORT a » Het oorlogskomiteit van het U. B. S. > F. A. bij ihet leger heeft eene ploeg , aangeduid voor het internationaal tor- - nooi dat met Kerstmis te Haver zal '» plaats hebben en waarvoor de afval- lingsmat-ches den 23 dezer zullen be-3 ginnen. 3 Die ploeg bestaat uit : Decoux, Swar- - tenbroeks, Verbeek, Domien Baes, , Hanse, Fierens, Goetinck, Vandevoorde, i Balyn, Van Hegge, J. Van Gant. Tôt mogelijke invallers zijn Carre-! mans, Silverans en Batins aangeduid. 3 L. Leroy en F. Van Reusel zijn aan-t gewezen om de ploeg te vergezelîen. * De ploeg zal den 21 's avonds te Ha-1 ver met den verlofgangerstrein aanko-i men. Te Parijs zal een andere Belgische legerploeg aan het Parijzer tornooi deel-nemen.Ziehier dit elftal : De Smet, Goeds-deels, Hubin, Cuppens, Vandevelde, Doggaer, Michel, Goossens, Vlaminck, De Mol, De Man. Reservespelers ; Helliogs. iVerstrae-de Si'Hubeit. IN HOLLAND Belgische kunst in den Maag - Wij hebben met de grootste voidioe-i ning vernomen dat cr and<e.rmaal in dea ? Haag eene teaitoonstelling ingerichi l werd van schilder- en beeidhoiuwwer- - ken, van tal onzer Belgïsohe kunste-1 naars. Zooals wij het, eenige wekem ge- leden, gemeld hebben, zijn onze schil- - ders en baeldhouwers, niettegenstaaride . de groote moeilijkheden waartegen zij - te kampen hebben in deze woelige tij-. den, imme,r vverkzaam esn verliezen zij - waarachtig hunne heerlijke idealen niet. Er grepen tentoonstellingen plaats ts 1 Londen van Belgische kunstenaara die i groote eer aand&den aan ons geliefd va-denand1, en die de bewonderiiig, afdwon-s gen van. d» Engelsche kunstbraeders en ■ van de talrijke kunstliefhebbers. Deze ^ tentoonstelling die geopend werd in den s Haag heeft niet min bij val genoten en % het verheugde ons uittermate dat een - onzer wakkeire en eerlijke bewonderaars - van de kunst, de heer Leonoe du Casti!-lon er met geestdirift een goed. woord 1 over neergepend heeft. 1 Wij laten den tekst volgen : y Ik verbeeldde me in Brussel te wézen e bij de opening van een Belgisch salon, f waar het onmogelijk was de tentoonge-% stelde werken te bezichtigen ter wille 'l \-an de kwinkeleerende mondaine en mo-/ dieuze bezoekers. % De illusie «te onzent en te huis» te we-1 zen, was nog verhoogd door de aanwe-% zigheid van werken van kunstvrienden. s Ik voelde mij zelfs te mijnent. Claus, ~ Wijtsman, mej. Montigny, Lagae, Brae-'l cke hielpen o.m. mij,n da.geiijks leven verfraaien en ik ontmoet ze in Den 1 Haag ! Guido Gezelle's voortreffeiijk | borstbeeld versierde mijn schrij fkajP-9-". Verrassing. en emotie grepen mij aan i toen ik in Braecke's mollig kopje een t roijner kinderen terugzag, dat door hem i werd geboetseerd enkele maanden na-t dat het uit de traditioneele kool was go- - kropen. Waarom, zou ik dan deze tentoonstel-i ling niet een bijzondere voorliefde toe- , e dragen, des te meer daar zij de schooi* / ste is die \ye tôt nu toe in Nederlànà i hebben gezien. Nochtans zou ik er meer werk van jongeren willen hebben ont-% moeten in dat salon van Belgische mo-j derne kunst. Waar zijn de schilderijen e van Rik Wouters, Maurice Sijs, W. Pae-rels, dien we als Belg beschouwen, Gus» „ taaf Desmet enz., werk van heden e» r werk voor morgen ? Eclectisme dtringt 7 zich thans vooral op onder BeJgen, wei-ke door onveirdiende rampen werden ge-troffen zonder ondersoheid. Zijn zij 1 daardoor niet nader tôt elkander ge-' bracht ? ' Waarom ook geen Godsvrede in do 1 kunst en geen breade toleiraiitie 1 De ' zwaarbeproefde moeder België keni s geen ver schil tusschen de kindëren, die e haar trouw blijven in het ongeluk. Zij' moet zelfs een voorliefde hebben voor de joiigste, omdat zij het juist zijn die 1 hun bloed voor haar vergieten en straks, wanneer al de emotie, de afschuw en de ' haat zullen bezonken zijn, een kunst 2 zullen voortbrengen, doorzinderd en geinspireerd door dezen grooten tâjd.D© s jongeren van talent, mogen niet vei'waar-i o loosd worden al bewandelen zij andere wegen. De ouderen on liezadigden mogen nooit vergeten, dat zij ook op twin-tigjârigen leeftijd als revolutioïWiaÂren. werden uitgekreten en moesten worden verdedigd tegèn de academiel-cers van vroeger die niet teer en stroop scliilder* den. Waar is de tijd toen ik omstreelcs 1889 ? Emile Claus tôt in de Dietsche Waramde - toe, het ultra consenstiof tijdschrift ' van den goedaardigen prof. Paul Alber- - ding Tlïijra, als schilder van het lichfc - ceed1 kennen, watiTieer men te Antwer-cen en te Brussel dein schilder van dQ . Leye als verloren voor de kunst op-schreel. Daar ik altijdi natar. originali-' tiet en eerlijk sfcreven in de kunst heb gewaardeerd de jongereo die iets te zieggen haddsn, heb verdedigd, zou ik. ftan mijn plicht- en mijn verloden te kort komen hier niet cein lans te brekon " voor jongeren, die mot Galileâ zeggea : E pur si inueve ( We voe.sen hier bij, dai we ons door - geen enkele persoonlijke sympathie of antipathie lateo leiden. De inrichtôrs , van deze tentoonsteiling zijn gewetens-volle, eerlijke artisten. Onder hen tellm we vrîenden. Het is daaook geen Maam dien we op hun veniàensteiijke en "TO-" dankbaar streven werpen, "Wî$ weisr» ' schen alleen dat in 9a toekanM, KiferaiiEf: ' zou gehomden worden vaa diaza aesïïte-feche opmerkingea. De Gœtsche roeesiier W.. îs- hier dioar aea ®§S»ï I scié JAARGANG, Nr 773, VRIJDAU, 21 DECEMBER 1517.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes