Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

313 0
23 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 23 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 13 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/901zc7sw38/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

L jAARCANC, Nr 94* WÙENSDÀC, 23 OCTOBER Ï9i8. HET VADERLAND I peine aankondigingcn : 1 fr. per regel Groote id' biJ overeenkomst Pienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch da§Mad, ¥oorb)#pff te Parias, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN ©OÊTIE-M, î>k>eefcei*r Bet nommer : 5 centiem (Front en Fiankrijky 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1-75 £f< Engeiand 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. I HET VREDESVRAACSTUK LA DUITSCHLANDSDUISTERANTWOORD yli:e lezers hebben gister in Het Va- toegeven, waardoor, op welke manier rland, in een bondigen vorm, de Duit- cok, het militaire overwicht der bond- i> nota gelezen. genooten kan lijden, overwicht dat ons Die nota draagt wel degelijk het Duit- verzekerd werd d'oor de bewonderens- icmerk. Ze is duister, zwaar en men waardige dapperheid van onze légers en ( gent'igd zijn erbij te voegen vuil en van onze vloten. f. ... » Hetgeen Duitschland over den wa- tin vi/ile en grove leugen ging in èlk penstilstand zegt komt mij verdacht en ial saam met de dvistere, zware vol- tevens duister voor. Niemand zal aanne- nen ■ moest men Duitschland geloo- men dat de rnisdaden der Duitschers op i dan werd er nooit een mensch, in zee en ianci een wettiging of een ver- bezette gewesten, van zijn eigendom schooning kunnen viriden in de krijgs- uofd ; don werd er nooit een weer- noodwendigheden. , pasmgier » Wij zullen eenvoudig zien of de be- «spooiloos», *ooals Berns rff an j door de Duitsche re^eerinfi' ee°e- lie aan den dood in de golven pnjs- vcien> aoor ae uuuscnc ie0eercng ge0c ' > ven, dezo gruwelen zullen doen ophou- U Duitschland bijzonder en voor den, wier voortzetting noodlottig zou zijn I wil is de onderhandelingen doen voor het voortzetten der onderbandelin-rm. Président Wilson vroeg 'om. da- £>en-" ». duitschland geeft beloften... kamqpi ifr Duitschland weet wel dat zijn spel ho- fc a Icos verloren is. Het zijn de laatste voor den rijksdag toi niet, welke het op de Maas of ver- uit Bern wordt gemeld dat het Duitsch-r nog zal kunnen afschieten, die het gezinde nieuwsagentschap «Press Tele-k zullen redden. graph» reeds een en ander wist mêe te Eene hoop rest Duitschland nog : de cleeîen over de redevoering, die de kan-v.igcnooten om den tuin leiden, 'met selier, prins Max van Baden, Dinsdag n onderhandelen zonder zijne neder- namiddag in den Duitschen rijksdag ig erhend en bekend te hebben. moest uitspreken. Mrentegen zou Duitschland de bond- ,,, , , , , , mten wel willen verleiden tôt het J?en verwachtte dat de kanselier de vàtnmen van den toestand in Rus- fhlkkingen zou aanduiden, dje ge rof-,rf, tôt het rekening houden zelfs met ffn werden omde verantwoordelijkheid ï uidige front door Duitschlands leger der regeenn.g tegenover den Rij-ksdag s voor een kort tijdje in het westen aaadzakehjker te maken, De mimsters k Met andere woorden, Duitschland zu.llen nie lanfr ™eer ondergeschakt Wnschen te onderhandelen voor dat zlJr; aan, dfn.. kanselier Daarenboven l, door de kracht der wapenen, tôt op zullen de kr^gsoverheden afhankehjk neigen grenzen wordt teruggewor- Z/Jn yant de burgerlijke macht, opdat , deze laatste tegenover den rijksdag de Ikl de democratiseeiring van de Duit- verantwoordeli jkheid op zich kunne ne-ic regeering staat het spel al niet me" voor de krijgsverrichtangen. Met ■mler. Die democratiseering heeft andere woorden gaat het eror^een emde tlweg van een muur, waarachter iets e stellen aan de oppermacht van den kPl Y-Oiï* kurt, dat wij niet zien kunnen, maar ■ un an de aartsbisschop van Keulen De rijksdag moet zich eveneens bezig-Iwel iets laat vermoeden, wanneer hij fcouden met de wijzigingen, welke moe-j/ dat dergelijke wijzigingen de in- ten worden aangebracht aan de grond-ilinqen van het rijk op hare grond- wei, voor wat het recht aahgaat om over sten'doen daveren. oorlog en vrede te besc-hikken. Un schadeloosstelling, van vergoeding Er is insgeliiks kwestie van de krijgs-vr het berofrkend leed aan België, aan maati*egelen voor het geval van een aan-mkrijk, geen woord. _ val tegen het Duitsche grondgebied aan Duitschland wil wel den biechtstoel cje goedîîeuring van den rijksdag te on-i, maar van restitutie en van peniten- derwerpen. 5 IS het WCLTS Dan zit er maar niets anders op dan Ledfn van a11^ Pai'^'en moeten ^et m dien onvoldoende berouwhebbenden woord nemen na de redevoering van den uhtelirg, «het schuifke te geven.» kanselier. Men zal zich msgehjks bezig 'Mtschlànd heeft Wilsons leering noa hond®n duitsche antwoord aan nbegrepen. Onze soldaten zullen wel Plaident Wilson en met den algemeenen m verderen uitleg zorqen. buitenlandschen toestand. ci ■ vwwv— " ilson ontvanctet antwoord Op 't Italiaansch front Washington, 2i October. — De tekst, ï draadloozen telegraaf overgeseind. Rome, 22 October. — In. de streek van >n Duitschlands antwoord, bereikte den berg Tomba, van de Monfenera en ndEa? het staatsdepartement der Ver- op verscheidene punten langsheen de %do Staten. Piave, artilleriestrdjd. tieen enkele bedehking zal worden Qp j^et overige van het front, batte- tvan^eT is voora r de °^icie tekst rijgeschut op de vijandeldjke achterhoe- eerste 1ndruk Op verscheidene punten van de sek- Washington, 21 October. - Uit niet tor Posina-Astico en op de hoogvlakte icieele verklaringen blijkt dat van Asmgo Z]]n onze patroeljen m voe- 'itschlands antwoord aan président hn- ^eAfeest met den vijand en hebben "son, zooals het per radio werd over- voorpostengevechten geleverd. ®aakt, een onbehendige p.oging is om Verkennersgevechten hadden plaats vredesvoorwaarden aan te nemen, die in de omgeving van Fener. Kident Wilson stelde. >r —————1 W/VWV ' " c— uen meent te mogen bevestigen dat de raadlooze» tekst merkelijk werd ge- t\ •. il 1 i il pigd. Duitschlands scnuld te londen aan België 'Widen, 21 October. — Gister avond ,red7ichet minoterie van buitenland- Londen 22 October. - Officieele in- ! o£erv^klart™/^VTn licMi^en liaten toe de rekenângje ma- » de nieuwe Duitschf nota, daar M. 'Ier! v:an wat.Dnischiand sohuldig is aan '•Son terst die nota hoort te onderzoe- Zie,hlier die ^kenmg m pond ''eri dan moet zien of zij, aan de re- s 01 in^* :ringen der bondgenooten dient me- Plaateelijke oorlog^belastingen en Jedeeld te worden. boeten in 1914 : 8 miljoen pond; oorlogs- belastingen van November 1914 tôt Oc- wat lord lansdowne zegt tober 1916 : 38.400.000 pond; belastin- Londen, 22 October. - Lord Lans- ®'en van November 1916 tôt Mei 1917 : Wne, wiens vredeso-e-zindheid bekend 14 mllJoen pond; belastmgen van Jum Sl^eS vïï het S «ij Mei 1?18 = Prd;i0^ he antwoord • lastmgen van Juna. 1918 tôt October 1918: " omstandis-heden zijn gewichtig ^ n Pond; opeischingen van II i6ts mag aan het toeval worden over- ^endstoffen en maohienen tôt Janua-'&ten. M. Wilson heeft zich, bij het : 80 miljoen pond;; stoffelijike • Sfldelen van dit vraagstuk, kracht- sc'hade tôt Decerniber 1914 door de en voorzic'htiig g'otoond. ^Vij mo- <c Nor«cid-6utschGi Zsitung » g^rai&imd. op ^verzekerd zijn dat hij elke hinider- ^ miljoen pond. zal weten te vermijden. Hetzij ee^ totaal van 384.200.000 pond * "et hoofdzakelykste is daï .wii niets sterling, wat orngeveer 10 mâljard DE BELGEN NEMEN PETEGHEH De Britten nemen Proyelles ten noorden van Doornik en zijn in de voorgeborchten van Valencijn V ■ De Franschen nemen Chalandry en Grandlup BRUGOE NA DE ONTRU1MINC Men seint van het front in Vlaande-ren : W'iij stellen met de grootste voldoe-ndng valst dat de lieve Vlaamsche stede niet theef't te lijden gehad van het, Duitsch wandalismus. De Groote Markt is nog omringd door al haar juweelen van bouwkunde; het Jusititiepaleis, het Stadhuis, de H. Bloedlkapel, de Post, het Belfort staan daar nog plechtig, schoon. Dat wil niet zeggen dat de Brugsche bevoiUking vrij is geweest van de Duitsche verdru'klking en plagerij. Neen. hun lijden is hetzelfde geweest als dat van elke stads- of buitenbevolking waar Duitschers verbleven. Brugge heeft een haven met de zee verbonden door een breede, rechte, 8 meter diepe vaart. Daar hebben de Duitschers ailes ver-nield, verwoest. Het verbes- moet met •tientallen van miljoenen gecijferd worden. De vaart is overal door gezonken schepen versperd- De haven drijft vol wralkiken, en de sîuisdeuren zijn afge-rukt.Evenals voor de Fransche kolenmij-nen zal het jaren duren eer de schade zal hersteld zijn en de Brugsche haven haar vroegere bedrijvigiheid terug vin-de.DE SCHELDELIJN BEREIKT Londen, 22 October. — H#t tweede Britsche leger is nu halfweg de Leie en de Schelde. Ten noord-westen van Doornik, hebben de Britten de Scheildelijn bereiikt en zijn op twee mijlen van Doornik dat iheel ira 't kort in hun handen zal val-len.De Britten zijn op eeniiige mijlen slechts van Sint-Amands en naderen het bosch van Aismes, waarBchijnlijik door den vijand nog bezet. In België staat de vijand achter de verbindingsvaart van de Hollamdsche grens naar de Leie, te Peteghem. De Franschen hebben een bruggen-'hoofd genomen over het kanaal te Ne-vele en hebben de Leie overschreden te Grammene. Het nieuws dat Eecloo en Gent genomen waren werd tôt nu toe nog niet bevestigd. Ten zuiiden, van de Schelde, hebben de Duitschers hun lijn versiterkt tus-schen Denain en Le Cateau en zijn op drie tôt vier mijlen van den spoorweg Denain-Hirson. Wanneer men het Belgische en Britsche legerbericht vergelijikt stelt men vast dat de legers van Plumer en Bir-word het wenk der vrijmaking van het Doorniiksche voortzettend, de Schelde hebben bereiikt over een front van 15 kilometer ten noorden van Doornik. De dorpen door deze vordering ontzet zijn : Helletin en Espierres in Vlaan-deren en Bailleul, Esquelmes, Rame-gnies, Kain en Froyennes in het Doorniiksche.Ten zuiden van Doornik maakt de vooruitgang van onze bondigenooten Froidmont, Willemeau, Taintignies, Lesdain en Rongy vrij. Een fliruk stuk van Henegouwen werd dus van Duitschers gezuiverd. Antoing zal heden wel vrijkomen. Meer zuidelijk zijn de bondgenooten aan de poorten van Valencijn op 35 kilometer van Bergen. 'S V1JANDS LIJN EN KRACHT NA DEN AFTOCHT De correspondent van de « Associated Press » bij de strijdende legers, tele-grafeert : De Duitsche terugtocht naar de Maas zal den vijand toelaten een derde van ,-ziijn in lijn staande troepen te sparen, wel verstaan. indien de aftocht ordelijk gebeurt en er niet'te veel van zijn man-nen gevangenen worden genomen. Zijn front zal ongeveer 110 kilometer ikorter worden, indien de aftocht gaat tôt van de Fransche grens tôt Antwer-pen over Brussel, of tôt aan de Holland-sche grens langs de Maas in België. Men meent dat de vijand 30 reserve-afdeelingen heeft. Met de troepen die ze als hoogergezegd kunnen besparen I zouttei hun reserven verdiubbelen nog;- 1 maals zonder rekening te hebnen gehou-den van de gebeurlijke verliezen ,eer het zoo ver zou zijn. Beihalve deze reserven achter het front zou de vijand nog over 19 tôt 20 divi-,.si€s beschikiken en het aantal van hun wonden herstelde nog strijdbare soldaten magook op 150.000 worden geschat. Het totaal strijdbare krachten waar-over de vijand na den aftocht zal kunnen beschikken zal dus voligens voor-gaande bereikening ongeveer een miljoen —• misschien wat meer — beloo-pen.Dit cijfer is onderworpen aan belang-rijike veranideringen naarmate de ver-richtingafn z/ich zullen uitbreiden tôt fronten die nu stil zijn en waar de eerste lijn slechts door een zwakike dek-king beschermd wordt. DE DUIKBOOTEN ZIJN U!T ZEEBRUCGE KUNNEN ONTSNAPPEN Londen, 21 October. -— Op een vraag antwoordende, in het Lagerhuis gesteld, zegde M. Macamara, parlementssecreta-ris van het zeewezen, dat d.uikbootver-nielers en tegen-d'Uilkbootvernielers van de bazissen van Oostende en Zeebrugge ont-snapt zijn en de Duitsche havens hebben kunnen bereiken. Hij kent er het juist getal niet van. Al de maatre-gelen waren genomen om ze op te van-gen, maar de Duitsche booten hebben uit de duistern.is profijt getrakken om door de Hollandsche wateren te drin-gen en onze maatregelen hebben tôt niets gediend. BELGISCH LEGERBERICHT Op 22 October heeft de vijand ge-tracht zich vast te klampen op de Leie en de vaart van Deynze, aan de Hollandsche grens. Hij heeft verscheidene tegenaanvallen ondernomen om ons tan westen van Peteghem te verjagen dat wij den vorigen dag hadden genomen. Al deze aanvallen werden met zware verliezen afgeslagen. Het Belgisch leger is op verscheidene punten de afleidingsvaart overgestoken. In hunnen aftocht hebben de Duitschers twee honderd rijtuigen in de vaart van Brugge "naar Gent moeten werpen; nabi j Misereye (westen van Sint-Joris). Het Fransche leger heeft ten zuidsn van Deynze het bruggenhoofd uïtge-breid, op eene diepte van drie kilometer en esne breedte van vier kilometer. Patroeljen zijn meer ten zuiden de l.iie overgetrokken te Vyve-Sint-Elooi. In den loevi van de verrichting?n, werden door de Franschen 1100 gevangenen genomen. Heî tweede Britsohe leger heeft zijn front vijftien honderd meter vooruitgebracht tusschen de :_oie en de Schelde en een bruggenhoofd gesteld op den rechteroever van de Scft de te Peca- FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Ten noorden van de Oise, werd de nacht gekenmerkt door een groote vijan-delijlke artilleriebèdrijvigheid. Op het front van de Serre, zijn w.ij opnieuw beginnen te vorderen. Onze troepen hebben den spoorweg ten noord-oosten van Assdis-sur-Serre be-reiikt, alsook de hoeve Saint-Jacques, ten noord-oosten van Ghalondry. Ten westen van Château-Porcien we-derzijdsche artilleriebedrijvigheid. Op de hoogvlalkten ten oosten van Vouziers, heeft de strijd gister begon-nen van zijn hevigheid verloren. Het wordt bevestigd dat de aanvallen gister door dè Duitschers gedaan zeer hevig zijn geweest. Wij hebben elementen waargenomen tôt zeven verschi'llende afdeelingen be-hoorend.Dezen bchtend, mislukte een Duitsche aanval op de hoeve La Pardonne totaal. In de Vogeezeft hebben onze patroeljes in de streek van den Bonhommepas, gevangenen genomen. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG Gedurende den nacht hebben wij ten-gevalge van plaatselijko gevechten onze lijn vooru'itgebracht tôt. op den llnker-oever van de Ecaillon ten zuiden van Tiihaut; het westelâjk gedeelte van deze nlaats is in/ on^e handen. Nieuwe vorderingen wèrden bewerkt tusschen Valencijn en Doornik. Op dit gedeelte van het front neemt de vijandelijke tegen&tand toe. In den sektor van Doornik hebben wij verleden nacht na harde gevechten, den vijand uit het dorp Orcq verdreven en van verscheidene punten gelegen in de buurt van Froyennelles. Onze troepen bevinden zich nu op minder dan een mijl van de stad. FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT Op het front van de Serre, hebben wij den vijand genoodzaakt tôt een nieuwen achteruitgang, nie tteg e n s ta a nd e de kop-pige verdediging van de machiengewe-ren.Wij hebben Chalandry en' Grandlup genomen. Onze lijn grenst aan de Serre bot aan Mortiers, gaat langs de grenzen van Froidmont-Cohartille en volgt, meer ten zuiden, het kanaal van de Buze. In den morgen, hebben de Duitschers tweemaal hunne aanvallen hernieuwd ten oosten van Vouziers. Zij werden overal afgeslagen. De Tjeko-Slovaksehe troepen, in ver-binding met onze elementen, hebben het dorp Terron hernomen, dat tijdelijk in den vijand zijn handen was geval-len.In den Elzas, heeft een sterk vijande-lijk detachement beproefd, drie achter-eenvolgende keeren, onze verdediging van het centrum te benaderen, ten noorden van Thann. Het werd afgeslagen. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT Onze troepen zijn in de wester-voor-geborchten van Valencijn binnen ge-trokken en zijn diep ten noorden van deze stad in het woud van Raisinés ge-drongen, in de richting van den knoop gevormd door de Schelde te Condé. Wij zijn gevorderd ten oosten van Saint-Amand en hebben, ten zuiden van Doornik, de Schelde bereikt te Hol-lain en te Bruyelle, die in onze macht zijn. Ten noord-westen van Doornik, hebben onze troepen den vijand verjaagd uit het dorp Proyennes en zij-n over de Schelde getrokken. Meer ten noorden, wordt een harde strijd geleverd voor de overgangen van de Schelde te Pdnt-à-Çhin^ JVWWl. Op 't Oostersch front De Fransche troepen zijn aan den Do-nau gëkomen te Lompalanka, en hebben zich meester gemaakt van een kon-vooi vijandelijke sloepen, met goederen en bloem geladen. Ten noorden van Aleksinatz, zijn de Servische troepen gevorderd niettegen-staande een sterke vijandelijke tegen-stand.De ruiitërij, door een gewaagde tocht, is in de streek gekomen, ten oosten van Paracin, zich meester makende van een gedeelte van het konvooi behoorende tôt het algemeen Duitsch hoofdikwartier van de 217e afdeeling, waaronder de ar-chieven en de bagage van generaal von Gallwitz, bevelhebber van de afdeeling. In de streek van Ipek-Novi-Bazar hebben Servisch-Montenegrijnsche detaOhe-menten comitadjis, gesteund door Fransche elementen, in den loop van gevechten met Austro-Duitschers in aftocht, meer dan 1.500 gevangenen genomen en een belangrijke buit. Overlijdens Wij vememen het a fs te n'en van M. Willems, hoofdschoolopziener, belast met het algemeen bestuur van het La-ger Onderwijs vàn. België, na een kort-stondige ziekte in den Heer ontslapen te Parijs, den 21 October 1918, voorziien van den troost van onze Moeder de H. Kerk. De lijkddenst zal plaats grijpen in de kerk. van Neuilly-sur-Seine, Donderdag 24 October, om 12 uur. De beproefde familie aanvaarde onze aoreciite en, ohrisbe.Uiike deelnemLns'.. ; ie mopding van de ScDeKe Tijd om te sprekenL> Onder dien titel, vonden wij in den « Echo de Paris » van gister morgen, volgende nota : In de welingelichte politieke middens is men van meening dat de aankomst der verbonderl legers in de Scheldelanden bin-nenkort het gewichtige vraagstuk gaat doen rij zen van de soevereine rechten, die Hollantli zich heeft aangematigd aan de monding van dien stroom (on-derlijnid in « Echo de Paris ».) Op 4 Augustus 1914 verklaar-de Holland alleen het recht té hebben over die monding; het sloot ze voor de oorlogssc'heep-vaart en belette aldus aan de ; vloten der bondgenooten aan de vesting Antwerpen hulp te ver-Jeenen.De bondgenooten hebben nooit aan Holland dit recht tos-gekend, dat in het verdrag van 1839 hoegenaamd niet wordt voorzien. Indien Antwerpen werd aangewezen om de laatste schans te zijn van 'de Belgische krijgsmacht, dan was dit cm-dat de mogendheden, die de Belgische onzijdigheid" waar-borgden, de meening koester-den dat zij gëbeurlijk hunne oorlogsschepen naar Antwerpen zouden kunnen zenden. In 1914 hebben de bondgenooten de Haagsche regeering late.n begaan met noodilottige igevoLaren voor de bondgenooten. Maar deze hebben zidh geenszins verbonden tôt het er-kennen van het bestaande feiA Is het uur niet geslagen om te spreken ? (onderlijnd in « Echo de Paris »). De beteekenis van deze nota zal wêl aan niemand oratsnappen. En het feiit dat zij onderteekend werd met de naam-letters van M. Marcel Hutin, wiens 1 C trekikingen met een vooraanstaande pc; litieke personaliteit in Frankrijk" voI's doende bekend zijn, zet deze nota nog kracht bij. Vier jaar lang hebben wij, BeLgen, meer dan de bondgenooten, de noodlot-tîge gevolgen gedragen van Hollands willekeur in zake de monding van de Schelde. Meer dan eens hebben wij hier in « Het Vaderland » — voor zoo veel een zwakzinnige en kleingeestige censuur het ons toeliet — lucht gegeven aan de gevoelens, die onze soldaten en onzp vluchtelingen bezielden, wanneer zij dachten welk een gansch verschillendf wending de oorlog had kunnen nesmeh. indien Holland ons leger, in Antwerpen, niet van zij né bondgenooten had afgesneden... Wij voelen geen wroK tegen Hoi' land. Eh niemand meer dan wij ver lartgt het handihaven van de goede ver-standhouding tusschen België en zijr Noorderbuur. Maar de toekomst moèt" de fcekorfko mingen van het verleden herstellen. Hef Scheldevraagstuk moet opgelost in den zin, der rechtvaardigheid, in den zin dien Natuur zelve voorschreef^ Spreekt met tien, honderd, îiuizend Belgen, soldaten of vluchtelingen, Vla-mingen of Walen, ontwikkelden of niet-ontwikïkelden. Allen zullen u hetzelfde zeggen. En niet al tijd' zoo gematigd... Intusschen zien wij met genoegen 'dat onze groote bondgenooten een dipioma-tie hebben, het heden en de toekomst waardig. LEO VAN COETHEM. — ■■■ ■ ■■■■ 11 ■ t/WWl;1 ■ ■ ■■ GeSeurtenissen in Riislasd UKRANIE ZAL DENKELIJK ONTRUIMD WORDEN Stockholm, 22 October. — Men tele grafeert uit Petrograd : M. Lijsogub, eerste minister van Uikranië, heeft aan generaal Tchiria-koukine, te Kiew, gevraagd Kozakken gereed te houden, om de wanorde te be-teugelen die men vreest bij het ontrui-men van Ukranië door de Duitschers. De Ukraansche regeering heeft de klas van 1899 gemobdliseerd. De Président van den Staat heeft eene proclamatie afgekondigd, meldende dat al de opstanaelingen zonder genade .zullen gestraft worden

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes