Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

832 0
05 september 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 September. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/3x83j3b478/2
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

'jAARCANG» Nr 893. ïï6mWfà%ri>EpfmëEK ' " " '.T^ .' ' HET VADERLAND çicine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id- bi3 overeenkomst pienstaanbiedingen : yoor gereformeer-den kosteloos. Beîglsch dagblad, ¥0€rlo©pl§ te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOETHEM, Bk»eeteus» •Het nummer ; 5 centiem (Front e'.l Frankrijk^ 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 ft* Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. r \\ OFFEIISIEF DER BONDGENOOTEH De toestand na den val van «le Hiîidenburgiîjn iie lezing van de berichten, die ,g de laatste niet waren, kon mon, vluchtâg overzicht, den toestand j al samenvatten : , een der punten, waarover zooals ' onze korte notas van eergister, ging- gesproken worden, Lens 'meer te nemen : de machienge-en de wolfijzers en schietgewe-e de Duitschers erin achterlieten, de Britten wel niet lang tegen- Douai en Kamerijk gaan de En-: vorderingen gestadig voort. De iers trekken terug op de Noor- e richting van Guiscard is het k niet alleen meer om den vijand îtten; ook de ruiterij is tusschen- beide gekomen. Het kan niet dan spoe-diger gaan. Op de Vesle Duitsche aftocht. Sedert 18 Juli hebben de Bondgenoo-ten zooveel Duitsche frontuitsprongen effen gemaakt dat het front er 95 kilo-meter korter door geworden is. Nooit zjin de Britten op een zoo kor-ten afstand van Douai geweest (10 kilo-nietor); nooit ook waren ze, langs dien kant zoo dicht tegen Kamerijk (12 kilo-raeter).Na de Duitschers teenemaal te hebben verslagen op de spil zelve van het ge-vecht, hebben de Britten hun opmarsch voortgezet over geheel het front tôt aan Péronne. Wij geven in onze laatste berichten de algemeene lijn aan, die zij nu inne- men. ' £ en moet zioh echter, nu deze dagen igebroken goede tijdingen, niets dan le tijdingen hebben aangebracht, i voorstellen dat de Duitschers niet ir in staat zijn om eenigen weerstand lieden. Het moge hun ook wat kos-- wij weten dat zij geen menschen-fl3 tellen — zij zullen niet goed-ks, indien zij het eenigszins kunnen tien, de laatste stellingen prijs ge-die zij kunnen voor de verdediging chten in het bezette gedeelte van îkrijK. Noordervaart gaat hun wellicht een te gelegenheid geven om het te be-fren de bondgenooten, al was het 1 ook maar tijdelijk, tôt staan te i?en. De lezing van de laatste Brit-ilegerberichten heeft ons geleerd dat, luitsohers tenminste daar niet in vol- ! aftocht zijn. fàr, laten de Duitschers dan nog en- ' duizenrjen mannen in de pan laten ™n om de nederlaag te ver dagen, underen wat noodzakeliijk komen !'i het is te zeggen, de overwmning de bondgenooten kunnen zij niet. en moet wellicht niet op het woord* en krijgskritieker van de «Daily Te-'aph» gelooven, die zegt dat de Duit-K eerst een duurzame verdediging en kunnen vinden op den Rijn, maar zeker is, is dat de Duitschers moei- i tusschen de huidige stellingen en ,aas: een zoo sterke, een zoo goed 'bereide, een zoo zekere stelling zul-^nden als de stelling van Quéant, ^n onderdeel was van de Hinden-Shjn.'•]'zullen wel zien of de schitterende ™tzichten, die men door sommige iS •? h°°rf te kennen geven, be-"e>d zullen worden. Yachting, zooals wij, in den tijd . ® zaK6n niet zoo goed gingen, aan niH??'-5. aanraadden zich niet al te in w ^ rï°or gebeurtenissen te ien •-V^°0t^en' zn^6n wiJ hun nu, ïr i,Wi^ rnt>Sen, don raad geven, zich ii eeri weken maar niet l. ein^°verwinning te verwachten. ^ls nu nog heel wat te doen. 'Ami f s'ec,'1^s> wanneer de aanvoer if, de balans bepaald naar IfclnL®1 d°en overhellen, taak toi een goed einde,. ; tôt het beste einde zal kunnen worden i gevoerd. Voor wanneer zal dat zijn ? Zoo spoedig mogelijk. A. B. ZULLEN ZIJ OP DE NOORDERVAART STAND HOUDEN ? Men schreef van het Britsch Front : Waar gaat de vijand zijn aftocht sta-ken ? Er is g/een ernstig ingerichte ver-dedigingslijn meer te vinden in den sector waar de Britten de Hindenburg-lijn hebben ingedruikt, maar de Duitschers bezitten voor Kamerijk, eene reeks natuurlijke stellingen, waar goe-1 de — dat moet erbij — troepen den aftocht een tijdje zouden kunnen onder-breken.1 j Het Noorderkanaal, dat ten westen jvan Marquion loopt en ten oosten van Oulchv-en-Artois, van Wœuvres en van Hermdes, biedt eene goede verdedings-lijn aan. De vijand snelt er heen, met aile haast. KORTE NOTAS + Volgens de inzichten van den staf ■ moesten de Duitschers eerst op 16 Sep-tember de Hmdenburgiijn bereiken. Zij zijn hun programma veertien dagen vooruit. Wij ook. + De Britsche minister voor munities zegt : « Wij maiken de tanks tegenwoor-dig per duizenden ». + De laatste maand zijn er bij de 400.000 Amerikanen in Frankrijk aan-gekomen. Dat staat gelijk met de Duitsche klas 20. + De Britten zijn in de voorstdB^n 1 van Lens. + Het getal der Duitsche divisiën, die nog versch zijn, wordt hoogstens op twintig geacht. + In Dury namen de Britten Duiisone gevangeiieri, die in auto-wagens ms ' hulptroepen uit Maubeuge kwamen. Zij hadden den tijd niet om d«n strijd aan te gaan. + Voor de eerste maal gebruikt Lu-1 dendorff het woord « door gebroken » om van zijn- eigen voatvolklijnen te spreken ten ziiidep van de Ancre. + De vijand heeft Lens verlaten, er • hinderlagen en machinegeweren achter-latend om den opmarsch der Bondgenooten tegen te werken. i DE DUITSCHERS TËQEi DE YLAMIN6EH De Vlaamscfie soldaat, die pas enlcele maanden geleden uit een West-Vlaamsch dotvs nabij hei IJzerfront aan de Duitschers wist te ontsnappen en die ons, de afgelooperi week, heel wat belang-rijks vertelde over de dwingelandi] die de Duitschers op de Vlamingen uitoefe-)e- nen, zendt ons notas voor een tweede a?-likel, dat wij, evenals het eerste zeer (jaarne in Het Vaderland opnemen : )0_ In 1914, zoo vertelt onze vriend, toen en de Duitschers in Vlaanderen binnenvie-[0. len, was het hun eerste werk jong en oud aan het werk te zetten om loopgra->r_ ven te delven, op plaatsen, die zelfs door Engelsche verkenners werden bezocht. en Of het daar erg genoeglijk was, moet [o_ ik u niet zeggen. De kogels floten er meer dan een s rond onze ooren. en Maar, wie niet wilde werken, werd ,e_ op staan den voet behandeld zooals men çk dat- van de Duitschers kan verwachten. an Des winters moesten wij gaan werken naar H., en wanneer, des avonds en de dagtaak geloopen was, werd'en wij ie_ de kerk ingedreven, die ons gevang was. Dien tijd echter — men moet ailes zeg- i gen zooals het is — ging het nogal ta-melijk wel, daar er genoeg etea te krij-1 gen was. Maar in 1915 werd het erger. De mof-fen konden bijna niemand meer vinden, die goedschiks wilde werken. De meeste mannen hadden zich opgesloten in hun huis. Onze vijanden moesten dan toch werkers vinden en om er aan te geraken, vonden zij niets beters dan secties sol-daten te zenden naar aile huizen om de mannen er uit te halen, levend of dood. Meer dan een on der ons maakte ken-rns met de Duitsche bajonetten en, eens, cp de vergaarplaats, liet de officier niet na met zijn sabel of met zijne rijzweep aan de ongelukkige Vlamingen te laten gevoelen dat zij geen eigen wil meer hadden, maar in ailes den wil van de Duitschers mœten nakomen. Onder allerlei lieve benamingen, als « Sohweinhunde » en « Lumpe Belgier » werden wij dan weggesleurd om krijgs werken uit te voeren. Maar, zoodra de burgers weer een oogenblikje vrij waren, herbegon het spel met het uithalen van de mannen. En zoo z$g men elken over-anderen dag stoeten burgers, ge-leid tusschen een halve kompanie solda-ton, met de bajonet op het geweer en kogels in het magazijn, door de straten trekken om aan loopgraven of zoo iets te gaan werken. en Wanneer wij 'dan aan de soldaten 1 vroegen waarom zij ons zoo slecht be-handelden. zegden zij ons dat het op bevel van hunne officieren was. De of-ficieren hadden hun namelijk wijs ge-maakt d.at de burgers wilden opstand maken tegen de Duitschers en dat zij ; daarom moesten gestraft worden. '"a" Wie dan niet wild'e buigen voor de 2r" Duitschers, werd eenvoudig voor vijf, en dagen op water en brood gezet. Indien ! "o" dat nog niet hielp, kwamen er vijf da-it- gen zonder eten noch drinken totdat de ne gestrafte zich overgaf aan den vervloek-)e- (on Pruns. if- En wie in het geheel niet wilde bui-îr- gen, die betaalde het met zijn leven. In 1916 kwamen duizenden burgers en van verderop ten onzent aan om krijgs-an werken. te verrichten. Zij kregen als an loon de «kolossale» som van 32 pfennigs ! rs- per dag en meer slagen dan eten. Het iet was een echt slavenleven. Elken morgen werden die menschen geleid lijk moor-denaars naar 't werk tôt 's avonds toe en eerst dan kregen zij te eten. ,af Op het einde van het jaar zestien :p. kwam dan de bekende beslissing van de 5ij Duitschers om aile mannen, arm en rijk 3n van 17 tôt 65 jaar te doen werken. Aile dwangmiddelen gingen gebruikt wor-ss den om ons aan de krijgswerken te doen belpen. En dan moesten we nog hooren dat het voor ons welzijn was. Voor ons (je welzijn dat ze sommigen onder ons op n_ een half uur, op een uur, op anderhalf uur afstand van de eerste lijn deden werken, aan de stellingen, onderstan-den, loopgraven; om de spoorwegen en de banen door de artillerie van de bond-.. geniooten getroffen te herstellen. Dat was nog ailes niet. Toen het offensief dan begon in Mees-sen,in Juni 1917,werden al de inwoners Re geëvacueerd, uitgenomen de jongge-;l.s trouwden en al de mannen tôt 65 jaar, die moesten daar blijven om te werken. in Wreed was het om te aanschouwen hoe dan al die fainilies gescheiden werden. u" En wanneer de oude menschen en de " kinderen dan weg waren, werden al de tp mannen gevat en weggesleurd naar de kampen. er Wat het leven was in de kampen, is îr- niet te beschrijven. Voor middag- en [e- avondeten kregen wij niets anders dan , [raapkolen, paardeboonen, zuurkpol, 50Q Uit Duitschland terug ^ Op 19 Juli kwamen hierna vermelde ' Belgische militairen, allen groote ge-ikwetsiten en zieken, in Frankrijk aan : le Roefs Hendri'k-Huibrecht, serg., b. :h vr. 1901, 8e lm.; Honnoye Jules, sold. o. it- vr., 13° 1.; Smet Frans, sold. o. vr., 14° s, ].; Vynckier Maurits, sold., m. 12, 22e 1.; <7- Van den Bogaerde Theophiel, sold. m. i-e 99, 10° 1.; Bernaerd Jean-Baptist, sold. e~ b. vr. 04, 9° 1.; Adams Karel, sold., o. r" yr., 13" lin. °r Schoonjans Alfred, brig. m. 00, A. F. N.; Albrecht Aug-ust, sold. m. 00, 1° jag. •n te paard; Modave Armand, sold. m. 01, e' 13e 1.; Bergen Jan-Baptist, sold. m. 00. ïn Ie jag. te voet; Moons Frans, sold. m. a~ 12, 20° lin.; Defaux Frans, sold. m. 02, :,r 13° li.; Cornelis August jSold., m. 04, A. F. A.; Gre Jaak, sold. m. 02, 10e 1.; Absil Léon, sold. m. 99, 13' lin.; Grand- , 31 jean Arthur, sold. m. 01, 14° lin.]; Noi-,(j roux Achiel, sold. m. 03, 3° art. , François Jules, sold. m. 10, Ie ber. n artil.; Ryckaert Paul, sold. m. 03, 7e li; j/ Thiers Adolf, sold. m. 04, 12° 1.; Cnops Bernard, sold. m. 11, 9° 1.; Buisset De-•j sideer, sold. vr. m. p. 01, A. F. N.; 3 Dresen Desideer, sold., o. vr., A. F. N.; r-, Veys Jules, sold. m. 03, 8° 1.; Babriel ^ Jaak, sold. b. vr., 05, A. F. A.; Delafon-taine Maur., sold. m. 06, 4 lin.; Jans-jsens Jan-Baptist, sold. m. 02, 2° jag. te paard. n Verpooriten Frans, sold. m. 11, Ie lan-tè siers; De Neef Karel, sold. m. 11, 7e 1.; in De Beckers Victor, sold. m. 13, 8° 1.; ;,h Uytersprot Frans, sold. m. 12, 25° 1.; n, Rogister Fernand, sold. m. 12, 12° 1.; )1- Feyereisrn Antoon, sold. m. 04, 14e 1.; le Lionne Marius, sold. m. 06, 5" 1.; Groen-d. vynok August, sold. m. 13, 2° kar.; Van n- Ruyteghem Pieter, sold. m. 02, 2* kar.; s, Hustin Emiel, sold. m. 11, 12° li.; Be-et rings Willem ,sold. m. 09, 2" jag. te ;p voet; Ellias Prudentius, sold. m. 09, 1" jn kar. er De sot, Cvriel, sold. m. 12, 22° 1.; Wil-^e lion Karel, serg. b. vr. 02, 1" jag. te voet; Leponce Alexis, korp. m. 06, 8® 1.; •Is Bodeux Félix, sold. m. 09, A. F. L.; • » Ledoux Fernand ,sold. m. 02, 9« 1.; Fon-s teun Frans, korp. m. 13, 11» 1.; Lam-is brecht Bruon, sold. m. 13, A. F. A.; a" Smekens Maurits, sold. m. 13, 7e 1.; in Vincke Marcel, sold. m. 13, Ie jag. te voet; Van Kerkhove Alfons, sold. m. 05, 3" ber. art.; Van den Berghe Aug., a" sold. m. 06, 11" 1.; Blereau Gusitaaf, korp. b. vr. 11, 8° 1. 3n Claessens Benedict, wachtm., b. vr. ts 07, gend.; Desprêz Hendrik, 1" opper-wachtm., A. F. A.; Lindekens Bona-in venture, sold. m. 00, A. F. L.; Vande-e" Ikerkhove Victor, korp. b. vr. 00, 7" li; 'F Van Rulo Jan, sold. m. 06, 14" 1.; Van 1" Raendonck Joz., sold. m. 04, 8" 1.; Bron-i(j card Pieter, hoornbl. 01, 11* 1.; Seghers ... Jozef, sold. m. 02, 32" 1.; Renson Jules, serg. b. vr. 05, 12" 1.; Teheux Lucien, , sold. m. 02, 14 1.; Anciaux Jules, brig. m. 06, A. F. L. !nj Wauters Maurits, sold. o. vr., 1" gr.; a_ Votion Viviaan, sold. o. vr., 1" gren.; je Smits Gustaaf, sold. m. 03, 9' 1.; De-k- îkeyser Oscar, sold. m. 10, 24" 1.; Grégoire Jules ,sold. m. 99, 13® 1.; Notet [j. Ernest, sold. m. 05, A. F. N.; De Ciîbter Jozef ,sold. vr. m. p. 00, 8® 1.; Selback rs Hendrik, sold. o. vr., 33* 1.; Dugailliez s- Alfons, sold. m. 06, A. F. L.; Sœur Rais faël, wachtm. b. vr. 07, A. F. N. 55 ! Van der Linden Frans, m. 13, 12® I.; et Lefevre Pieter, sold. m. 13, 1® jag. te in voet; Luyck Huibrecht, korp. b. vr. 10, r- A. F. L.; Mottet Ernest, sold. m. 08, 14" îjn I.; Doigne Oscar, sold. b. vr. 05, A. F. L.; Neuckens Jaak, sold. vr. m. p. 05, m A. F. A.; Jordant Frans, wachtm. gend. ie De Witte Ildefons, sold. m. 99, 1® jag. |k te voet; Regnier Arthud, sold. m. 04, 7® le ].; Baquet Adelin, sold. m. 03 1.; Bel-r- lem (?) Félix, sold. m. 07, 14® 1.; Dubois in Leeo, muzikant b. vr. 05, 13® 1.; De Lee-!njmans Hippoliet, sold. m. 00, A. F. A. gram brood en koffie, gemaakt van ge-brande haver. Nooit een stukje vleescb noch vet. En er was zelfs geen water voorhanden in de haastig aangelegde f kampen. Wij moesten slapen op den blooten grand, zonder eenig deksel, of het goed of slecht weer was. Het werk duurde dikwiils zes en der-tig uren achtereen. Behalve hun geweer hadden de Duit- ! sçhe soldaten om de «orde» onder ons te * houden nog dikke knuppels, waarmêê ze, «m de minste reden, ons op den kop of oV den rug trommelden. Nieltegenstaande dit ailes bleven wij fjer en dagelijks gingen wij al zingende naar on^ werk. Drie jaar en vijf maanden ben ik daar slaaf gewvest van de Duitschers op het front en ik wil de bijzonderste gruwe-len. die zich daar afgespeeid hebben, nog niet bekend maken, want zij zijn le gruwelijk voor het mensgljdom. IN AFRIKA e Een gevecht : ten Oosten van Tafilet Men weet dat de Duitschers, vooral ;= sedert het begin van den oorlog, geen ; moeite hebben gespaard om de Maro-. kaansche stamhoofden tegen de Fran-. sche regeering, die het protectoraat uit-.. oefent over Marokko, op te ruien. Enkele hoofden zijn op de Duitsche 1 voorstellen ingegaan en af en toe vallen ■ zij, in kleine guerilla-gevechten de Fran-sche bezettingstroepen lastig. Nu komt dit telegram uit Londen : Londen, 2 September. — De «Times» , verneemt van een berîchtgever in Noord-'' Afrika : Onlangs werden troepen van het Fran-[' sche protectoraat in de woestijn ten 00s-ten van Tafilet aangevaUen door talrij-ke vijandige inlanders, die hun verlie-, zen in dooden en verwonden veroor-' zaakten. ' Onmiddelliik werden maatregelen getroffen om de oproerlingen te tuchtigen. Huiptroepn werden naar dit gewest ge-; zonden. ; Niet zoodra waren deze troepen ter 1 plaat9 of zij namen sîtorfnenderhand de sterke stelling in, waarin zich de vijandige stammen hadden opgesteld. Bij een • hevig gevecht, ondergingen de opstan-delingen ernstige verliezen. De troepen van het protectoraat kozen ; dan zelf een sterke stelling en sedert 17 ; Augustus, datum waarop de laatste be-; riehten uit het gewest in kwestie wer-; den verzonden, werden er geen gevech-; ten meer geleverd. i- ^ ' WWW —VWV—————- ■ 1„ IN 003TENRIJK VOEDINGSNOOD IN BOHEMEN De socialistische pers in Berlijn geeft 3en statistiek, die aile bespreking over-bodig maakt. Het gaat om de ziekte- en sterfgevallen in Bohemen veroorzaakt door het gebrek aan levensmiddelen. Deze gevallen worden elke maand tal-rijiker en hier volgen er eenige, die laten zien welke eene ellende er in deze stre-ken heerscht, waar de bevolking nog alechts enkele tientallen grammen maïs krijgt als dagelijks broodrantsoen, zonder dat andere voedingsstoffen het tekort komen aanvullen. Het hoogste ci j fer van ziekte- en sterf-gevallen werd bereikt door het arrondissement Reichenbeirg, dat in de maan î Mei 809 zieken telde en 5 dooden. In Juli waren er 1,500 zieken en 30 dooden. In het arrondissement, Warnsmorf ste.lt een jfficieel verslag in Juli 1,281 ziektege-rallen vast en 30 sterfgevallen. Al de mdere arrondissementen werden even îrnstig getroffen. De kleinste moesten loi. 10 per honderd sterfgevallen op het rezamenlijk getal zieken aan levensmid-lelennood toeschrijven. Indien men dan oed enkt hoe voorzichtig de Oosten ri jk-sche overheden zijn, die aan de doJk-iers verbieden de oorzaak van het over-lijden te vermelden, wanneer dit over-lijden aan hongersnood toe te schrijven is, kan men zich verbeelden hoe de toestand werkelijk is. Sommige bijzonderheden, die door de "ensuur werden doorgelaten, doen u werkelijk rillen: zoo telt het dorp Mul-iiausen in Juni 53 zieken, niet onder de oevolking, maar onder de bewoners van het krankzinnigengesticht. De gevangenen hebben insgelijks veel e lijden gehad. In het gevang van Kar-iaus stierven in Juli zeven gevangenen engevolge van ondervoeding. e ' ■ » ■" ■ ' ■ j IN SPANJE f ïn afwachting d ■ t Geneve, 3 September. — De «Koelni- 1 sche Zeitung» van 30 Augustus geeft een a ibriefwisseling uit Berlijn, waaraan de l Duitsche vlootoverheid, duidelijk ge- k noeg, niet vreemd moet gebleven zijn en g waarin wordt gesproken over Spanje en s den duikbootoorlog. Men vindt er een merkwaardige bepaling in van het vrij- v geleide dat Duitschfland aan de onzij- d dige schepen wil verileenen : h « De duikbootoorlog blijft wat hii was. In de verboden zone; zijn de vrij- h geleiden van nul en geener waarde; bui- t' ten de verboden zone zijn de vrijgelei- d den alleen bestemd om aan onze duik- v booten of hulpkruisers te laten weten dat zij het schip zijn weg moeten laten g voortzetten. Hebben de onzijdigen der- I gelijk vrijgeleide noodig ? Dat moeten si zij best weten. Maar zonder vrijgeleide d kennen wij niets anders dan de hand- b ileggiog op de schepen. [v ECHOS Oorlogsschade t Daar het Belgisch beheer de oorlogs-schade, krachtdadig i'n handen schijnt ,1 te nemen, heeft de heer Gust. De Co-[} ninck-Van den Bossche al de aanvra-i- gen, dewelke bij hem berusstten, opgei - zonden aan : Heer J. Renier dd. algemeen besiuur-* der van het bureel Oorlogssdhade, Mi-1 e nisterie van Staatskundige Zaken, Sain-; 'i te-Adresse, Le Havre (Seine-Inférieure).! 1- Op dit adres zijn bordereelen of inW vullingsbrieven te bekomen. / ■ 1 1 | IN DUITSCHLAND De gevolgen van den tegenslag k . Bem, 4 September. — De «Augsburi ger Abendzeitung» stelt vast dat de? jongste gebeurtenissen een gevoeligen: slag hebben boegebracht aan het gezagf van Duitschland in Rusland. DIEFSTALLEN NEMEN TOE Beirn, 4 September.. <— Volgens del Duitsche bladen nemen de diefstalleA aanzienlijk toe in al de groote steden vait Duitschland. De «Munchener Neueste Nachrichten»î weten te melden dat een ' bende, waar< onder verscheidene spoorwegbediendenf voorkomen, te Kœnigsberg werd aange^ houden, wegens dief-stallen op groote schaal ten nadeele van het bestuur vaij den ijzeren weg gepleegd. DE NEGENDE DUITSCHE OORLOCSLEENINO Geneve, 4 September. — Men meldt dat de negende Duitsche oorlogsleening, te rekenen met 20 September zal uitge-> schreven worden. DE ZIEKTE DER KEIZERIN Bern, 4 September. — Volgens def Duitsche bladen is de toestand der Duitsche keizerin ietwat erger gewor* den. EEN MINISTERSZOON CESNEUVELDl Zurich, 4 September. — De «25uer-, cher Zeitung» meldt dat de zoon van»' Delbnuck, gewezen staatssekretaris, het front gedood is geworden. -VX/W-Vk I—I LUCHTVAART 1.061 VIJANDEN IN AUGUSTUS NEERGESCHOTEN Uit Londen wordt offiedeel gemeld Gedurende de maand Augustus wer-l den op gansch het gevechtsfront 1309 vliegtuigen aangegeven als neergescha-» ten; in dit getal zijn begrepen de vlieg-^ tuigen tijdens raids op Duitschland ent boven de zee uitgevoerd. Het totaal der in Augustus neeigehaal-de vliegtuigen is het hoogste sedert heti begin van den oorlog bereikt. De voor-, gaande hoogste totalen zijn die van de/ maand Mei (1248 tuigen), van de maand! Juni (1235 tuigen), van de maand JulS (.1179 tuigen) en van de maand Maarf (1062 tuigen). In dit totaal van 1309 neergeschoten; tuigen, komen er 1061 op rekening vanî de bondgenooten en 248 op rekening vanf den vijand. De Duitschers geven aan dati z;.] 240 tuigen hebben neergehaald, de acht andere zijn in Italië en op den! Balkan gevallen, maar dit ci j fer geeffi geen bepaalde aanduidingen, want ge* durende verscheidene dagen werd er geen bericht over den luchtoorlog uitge* geven en de Britsche overheden alleen; erkennen reeds het verlies van 218 vlieg-» tuigen, waaronder 187 op het westelijtë front verloren, 14 bij raids over Duitschland en 17 watervliegtuigen. Op het Britsche gevechtsfront hebbeni de Britsche vliegers 509 Duitsche vliegtuigen vernietigd. Zij hebben er 170 tôt landen gedwongen en hebben er twee achter de Duitsche lijnen neergesohoten, terwijl gedurende dien tijd de onafhan-kelÇk optredende vliegers en de vlie^' gers van de vloot er 69 buiten gevechfi, stelden. Op het Italiaansche front werden 66,' vijandelijke tuigen vernietigd, waaron-i der 35 door de Britsche vliegers, die vari hunne zijde, 3 tuigen hebben verloren. De Fransche vliegers en kanonniers^ hebben 224 Duitsche machienen vernietigd, de Amerikanen 6, de Belgen 1 en aj? de bondgenooten samen, op het frooB van d«n Balkan , 14. Daarenboven Tiebben de Britsche vlie— gers gedurende de maand Augustus 41^ Duitsche ballons vernietigd, de Fran-schen 49 en de Belgen 7. Gedurende, deze rfraand beweren de Duitschers ballons van de bondgenooten te hfthhoaW vernietigd. ' H^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes