Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

689 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 Maart. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 18 juni 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ks6j09xc5z/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND Kleîne aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-' den kosteloos. Belgisch dagblad, voorioopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ëcus, 3 LEO VAN GOETHEM, Directeur WÊÊÊimm iwi pMIBV Het nommer : 5 centiem (Front en Frankwjk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Franbrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00fir. I HET OFFEHSIEF IVAT DE DOITSCHERS WILDEN '""iV I Hunne misrekening | yiij hebben ons met apzet tôt nu toe |«r bij bepaald de barichten over den iffrooten veldslag in Picardië meê te dee-Ilen, zooa'ls zij ons door coTïresponden-I jeu' en door de nieuwsageritschappen Ëveiden overgemaakt. I Daar was overigens niets definitiefs ■4e aeggen noS over den slag, niets over Ijijn doel, niets oveir zijn mqgi&lijke uit-Bjiagen. De eerste aanvallen lieten niet ■toe het doel van den vijand klaar te ■doorschouwen. De eerste wendlng door Kt geveoht genomen legde voorzichtig-Mwden voorbahoud op bij het vooruit-Een van wat volgen ginig. ■ De toestand is een paar dagen lang Bioiçwekkend geweest. Nu noig is hij fcnstig, maar oorust hoeft niemand te ■voeteii. I Het doel van de Duitschers was twee-■edig : zij wilden Parijs bereiken en de Kee, mitsgaders het Britsch-Frarusch ■front in tweeën snijden. Het Enigelsch ■léger moest naair de zee teruggeworpen ■worden, terwijl het Fransche leger, in Berwajde vlucht, mœst worden nage-Bet, zoodat het den tijd noch den moed Bou hebben om Parijs te verdedigen. ■Met het Belgiscth leger, dat aldus even-Bens van zijne basis en van het gros zij-Ber bondgenooten afgescheiden was, Bp wel «korte metten» gemaakt wor-■j nadien. ■Een spœdige vrede op zijn Brest-Li-Bprsk, moest op dit ailes volgen, voor-Btlœr Amerika den tijd had aan zijne ■arapeesche bondgenooten het over-fcobt in getal en in materiaal te geven. I Dat was het Duitsche plan, in dezen Bonn opgevat, zeggen sommigen, omdat ■uitsûtiland en Oostenrijk, dit laatste Baitô vooral, den vrede dringend, zeer ■ringend noodig hebben. B't Was geen droom. 't Was een plan Bpp zijn Duitsch opgevat met methode B~ daar gaat niets van a! — en zonder B'eis onvoorzien, anvoorbedacht te laten. B Een exemplaar van het plan viel in fcden vain de bondgenooten. Den acht-Bta dag van het offensief moesten de ■Miœhers in Amiens zijn, in het bezit ■jisvan een snijpunt van spoorwegen, ■fevan het hoogste belang zijn voor do ■ondgenooten. Den achtsten dag in ■miens ; dat was de eerste stap in de ■chting van Parijs en van de zee te-■ens- 0e officier, ap wien het plan ge-■Jtoden werd, was er nog voor den acht-■^dag, maar als krijgsgevangene. ■ ^ Duitschers hadden inderdaad ailes ■ooKien wat zij konden voorzien, ailes MNeten wat zij konden meten en zij ■adden er zelfs op geirekend, met hun ■jpsterkanon, den schrik in Parijs te ■pjgen nog voor de eigenlijke bedrei-Bj1^ daar was. Iets hadden ze vergeten: F ^ soldaten aan deze zi,j|de van het ■j®'> zij dan Belgen heeten of Fran-■Mea of Britten of Amerikanen op zijn ■lnsl zooveel weerstandsvermogon be-B*® als de Duitsche bijzonder-getrain- stoottroepen aanvalsicracht bezitten. ■ Duitschers wilden naar Parijs en de zee, Gister Zaterdag was het de B5®9 dag, degene, die volgens Luden-Bnfs Programma, de triomfantelijke B rfde zien moest van den kroonprins V Amiens. ■jaten wij zien wat de tœstand wer-'s °P dezein aohtsten dag en dan besluiten of de Duitscihars ge-reden hebben om, zooals zij 't rïoen, te vreezen voor de misluk- ■ van hun plan, in zijn geheel geno- Kf 7. îaa'iS^e Britsche legerbericht dat BcrW - morgen ontvingen ver-B °?s in de meening dat de Duit- ' B sta* niet zonder onrust het verloop Kgla®n ^°°r hem gezochten slag moet But Pu^sc^ers wilden op de beide K.,"6;s Van hun aanvalsfront sneller KL, S30"11 dan in 't midden. En dit ! K..,60 ,»' wijl het hun om eene om- ■ j nde beweging was te doen. Wel-K vn e"en<^ee^> de Duitsohe vorderin- ■ karf®611 ~ zooals men op de kaart-B çg 21611 "Het Vaderland» gaf — ■>,{„. z^> een uitsprong, dien de Kufjl ^ wellioht niet moeilijk fci'ei- unen afsnijden. Op de beide BMan » n de " actie » eer te sle- ■ C1* v°Tderen. Kac.ht(rn ^ moest het wel zien. Hij Ben Tfan °°k onmiddellijk in te grij,-i,r't "ieuwe legerafdeelingen wt al hun gewiçht *aan toe gen op den reohtervleugel, op de hoogte ien van Vimy, halfweg tusscihen Lena ejj lee- Arras, om den rechtervleugel in lij^i en- richtingi te brengen met het midden- 3en front van den aanval. Vergeefsche moeite op den rechter-v-r vieugeî. Vergeefsche moeite ook op den •x. linkervleugel, rond Montdidier, waar i t troepen van den kroonprins even on-gelukkig waren, nog ongelukkiger daar Dor a^een hun veriiezen van den vorigen dag in h an den der Franschen lit" rnoes*,e,n laten, maar zelfs nog nieuwe hoogten en het plaatsje Montchal moesten prijsgeven. hfi De aiC,htste dao za? dus niets meer , J dan een nieuwe lichte vordering in den t zak, waarvan wij hooger spraken. ee- . ,®n vordering laat de gevaar- de veoruiittgeschoven «punt» van de ;cti Ouitsohers nog op twintig kilometers >ch van Amiens af. Middelerwijl blijven en beicle vleugels... hangea voor de in franschen rond Montdidier en voor de re. Britten op de hoogte van Vimy. ed Al deze uitslagen — dit mag niet vérin. geten worden — zijn verkregen zonder m- dat het eigenlijk «maneuverleger », het ;ij- bewegingslegeo-, tusschen beidie kwam. aB> Nog voortdurend stroomen op 124 ki->r" lometer van Parijs nieuwe hulptroepen ,. toe om de rangen der bondgenooten aan Jl" te vullen en te verst«rkeïi. >r- ne En 't wordt nu de negende dag en de 3r_ tiencfe... m. Het programma van de Duitsohers is en een misrekening. Zij wilden Parijs en at de zee en den vrede. Dit laatste krijgen îte ze misschien wel, maar niet hun vrede, er den onzen. A. B. m le ï Onze mengelwcrken it- WM.bes'nnen kortelïngs op de tweede 511 bladzijde een nieuw mengelwerk : £ DE VALSCHE SPELERS ic e Het is geen werk uit deze dagen, maar e het onderwerp dat er in behandeld wordt is nog altijd even nieuw en kan nog altijd tôt overweging stemmen. es Wij hopen dat het bij onze lezers het-es zelfde gunstig onthaal zal genieten als ;ij ons vorig mengelwerk « De Smokkelaar in van Sint-Malo ». te 1 ■ ... . !1- ei De Aktiviiten çewroken in ea Brussel beboef e- '' Tengevolge van eene vrijwillige be-• tooging van gansch de Brusselsche be-. volking, op H Februari j.l. tegen de Vlaamsche aktivistische kuiperijen.wer-; den de gemeenten van den omtrek dc-or " de Duitsche overheid veroordeeld tôt eene boete van 2 miljoen mark, die ?ij solidairlijk moeten betalen. r- Dit zal de eensteirtmige gevoelens van e. de Brusselsche bevolking tegen de ver-raders en hunne moffenbeschermers niet in het minste veranderen. > ■' ■' VWMi '■ n . I Bericbt aan onze lezers P st Teneïnde vertraging te vermijden en aan onze verschillende diensten noode» [e loos werk te sparen worden onze lezers ,r vriendelijk verzocht aile brieven aan-gaande de Abonnementen, Aankondigingen, J Verkoop 1 te richten aan dit adres : J Den Heer Beheerder : van het dagbtad « Het Vaderland » ,e 3, Place des Deux-Ecus, Paris (|«) 1 [e Aile andere brieven en mededeelin* ' gen aan dit adres : M, Léo Van Gosthem ij Directeur van het dagblad i- « Het Vaderland » n 3, Place des Deux-Ecus, ' ixi Paria \l"l VOOR DE SOLDATEN Hoe verlof te krijgen voor landbouw-en nijverheidswerk Talcrijike Iandbouwers, nijveraars en ambachtsmannen uit de Fransche de-partementen wenschen, mits loon, Bel-o,. i gische soldaten te aanvaarden en te ge-° ' bruiken, die zouden willen werken ge-. 0 durende hun verlof. ^ De «Foyer du Soldat belge», die hier-jn kosteloos tusschenkomt, verzameit de verzoeken en brengt de werkgevers ■er- in betrekking met onze soldaten aan 't len front. lar De soldaten die gedu rende hun ver-5n- lof wenschen te werken bij eenen land-iar bouwer, nijveraar of ambachtsman in len een Fransch département, schrijven aan en den «Foyer du Soldat belge», 29, rue we d'Astorig, Paris (8e)». es- De officieren (of onderofficieren) die eenheden on der hun bevel hebben, wor-ïer den dringend verzocht inlichtingen te en geven aan den «Foyer» nopens de soldaten die wenschen en kunnen een verlof ar_ door te brengen als werkers bij land-dô bouweris, nijveraars of ambachtslieden. ;rs Wanneer zich een ambt voordoet, dat en Pas^ voor een ^er militaiiren die zich hebben aangebodein, laat de komman-dant van den « Foyer» een verlofbon vuilen door den werkgever en zendt dezen aan den belaraghebibenden soldaat 3r" door tusschenkomst van den komrnan-€r dant zijner eenhe-id. De aanvraaglijsten voor handenarbeid 11 • of ambten worden van tijd tôt tijd op-<i- gemaakt door den Foyer en opgestuurd en aan belanghebbende soldaten of aan dein zen die het verzoeken. Deze «weirkbeurs van den verlofganger» laat aan de sol-jje daten de gevraagde stielen kennen. Indien de soldaat wenscht te werken ge-. durende zijn verlof, schrijft hij aan 1S den «Foyer du Soldat belge», 29, rue 3'n d'Astorg, Paris (8e). 3n Slechts sinds eenige maanden inge-e> richt, heeft de 0. G. A. I. van den «Foyer du Soldat belge» eene groote uit-breiding genomen, die nog zal vermeer-„ deren, ingezien het nut voor de werkgevers, die handenarbeid noodig hebben en voor onze dappere soldaten, die van hun verlof kunnen gebruik maken om, dank aan hun werk, wat spaairgeld te vergaderen. le DE CEVRAACDE VERL^FGANGERS De soldaten die wenschen ?ebruik te S maken van een verlof tsn einde te werken bij eenen landbouwer, nijveraar of ir ambachtsman in een Ftransch depaiie1-ld ment, worden verzocht de lijsten te ,n raadplegen van het Bureel van het Verlof voor Landbouw- en Nijverheidswerk, gesticht door den Foyer en te •' schnjven aan den «Foyer du Soldat bel-ls ge», 29, rue dAstorg, Paris, (8e), met ir" opgave van : 1. Naam, vooirnamen en adres ; 2. Hun stiel : 3. Den duur van het verlof; 4. Den juàsten datum van dit verlof. In de Fransche departemenfcen vraagt men verlofgangers : 1 Houthakkers : Bij eenen eigenaar van • een domedn, te Monts (Indre-et-Loire) : 3" voor aile boschwerk. Loon : 3 fr. per dag met kost en inwoonst. [0 r_ Steenkowwers : Voor steengroeven, : )r onder open lucht, in eene onderneming, -^ Département dter Seine. ij Timmerlieden : 1. In eene onderne- ■ ming in de Charente-Inféirieure. Loon : 1 n 4 fr. per dag, met kost en inwoonst. 2. In eene onderneming van barake- ' ;s menten, in het Département der Seine. ' Loon : 12 tôt 14 fr. per dag, 10 uren 1 werk, zonder kost noch inwoonst. Pletters ■ In pletterijen van Seine-et- ( Oise. Loon : 10 fr. minstens per dag, t n zonder kost noch inwoonst. Metsers en steenbakkers : In eene metsersonderneming van de Seine-et- i r« Oise : Loon : 6 fr. voor kost en in- c s* woonst en 3 fr. voor 10 uren werk. \ S Schrijnwerkers : i. In eene onderne- £ ming van de Charente-Inférieure. Loon: 4 fr. per dag, met kost en inwoonst. r 2. In eene onderneming van barake- C menten van het Département der Seine. ' Loon : 13 fr. per dag, 10 uren werk, J zonder kost noch inwoonst; l 3. In eene schrijnwerkerij voor gebou- ? wen in de Seine-et-Oise. Loon : 11 fr., ; s ) kost en inwoonst worden geleverd mits . 5 fr. 50 per dag. Mollenvangers, in Kalvados. Grondwerkers in eene .onderneming x van de Seine. Loon : 8 fr. per dag, met kost en inwoonst. U Mandenmakers, enz. z De beschieting van Parijs 1 DE OBOSOP DE KERK Nieuwe btjzonderheden T"\ . 1 TT I TT V i . .. . . . „e_ De lezers van « Het Vaderland » von-° den in ons vorig nummer reeds het be-■er. richt van het neerploffen van een ieij. Duitsch projectiel op eene Parijsche erg kerk, waar een ingetogen menigte de j ^ godsdienstoefeningen van Goeden Vrij- dag volgde. •er. Wij zijn gister morgen het tooneel Rcj_ gaan bezichtigen van deze nieuwe mis-"jn iaad, door de Duitschers bedreven te-Lan gen ongewapenden, tegen weerloozen, rae onder wie meest vrouwen en kinderen. Men kan niet zonder ontroering de breede bres bekijken, door den obus in-or_ geslagen, en den puinhoop, waaronder te 75 geloovigen gedood en 90 gekwetst ia- wer^en- ,jQf Men denkt onwillekeurig aan het sa- lfj_ mentreffen van deze nieuwe Duitsche gn misdaad met de herdenking van de jaj. groote misdaad op Golgotha. Zijne Emi- ■ck nentie kardinaal Amette, aartsbisschop jn_ van Parijs, die een der eerste beizoekers on was van het nieuwe trefpunt van het .jc Duitsche « kolossal-kanon » werd ook ia~ door dit samentreffen geroerd : — De ellendelingen, zegde hij toen 111 " hij in de besc-hoten kerk binnenkwam, s., zij hebben den dag en het uiur van 's Heeren dood uitgekozen om hun ijselijk }P" schelmstuk te voltrekken. rd ier HOE HET PROJECTIEL 1I"S ZOOVEEL SLACHTOFFERS MAAKTE ® " Men had reeds kunnen opmerken dat ^n" de obussen van het monsterkanon — ofschoon in hun uitwerkselen niet te ar] misprijzen — lang niet zooveel schade 110 aanrichtten als, bij voorbeeld, de bom- men van de « Gothas ». re" Het moèst al een felle treffer zijn, die e(n meer dan twee verdiepen van een huis uiteenrukte. In de kerk echter, waar 3r" Vrijdag de obus neerkwam, werden er meer slachtoffers dan elders gemaakt, en daar de obus juist een van de dikke an pijlers van den noordergevel raakte. 11 * Niet langer, in evenwicht geschraagd, te begaf het gewelf en kwam op de verga- derde geloovigen neder. çg De reddingsdienst werkte uitstekend en zeer spoedig waren de gekwetsten te naar het gastihuis... overgebracht, waar ' ■"** slechts een tiental onder behandeling < of moesten blijven. -e1- Vier-en-dertig lijken werden onder 1 te de puinen uitgehaald. ■r- ls- DE SLACHTOFFERS te Onder de dooden vermeldt men : bri- 1 îl- gade-generaal Francfort; M. Henri ! et Stroehlin, raadsheer bij het Zwitsersch ] gezantschap; M. Del ouvrier, docter in i de Bechten,. vereerd met het oorlogs- ] kruis; M. Jean Mendelssohn; dokter : Mendelssohn, graaf Jean de Maussion; ] mejuffer Marguerite Guningham; M. ! çt Labroue; Mme J. Stiehler; MM. Fran- ; ° cois Letard, Peignier, Léonce Mouche- 1 ret, Beausse, Letard, leerling in het lycaeum Charilemagne; mevrouwen Françoise Boussus, Madeleine Bobin, 31 eene vrouw met papieren op naam van 1 Mme Vorin; eene andere met een trouw- 1 n, ring waarin de namen Xavier Debur- E g, ville en Benée De Brauwer. Ten slot-te 1 -eene vrouw, op wie men een visite- 1 e. kaartje vond op naam van M. en Mme 1 . Lang, Bouen. € Gekwetst werden : onder-luitenant A e_ Beynaud; vlieger Jean Coulon van es- * e kadrielje 285; mevrouwen Gecile For- ,n tier-Beaulieu, uit Boanne; Madeleine en Gabrielle Moucheret, Louise Lecocq, Guinard, Liliane Gamonet, uit Saint- " Cloud; Labroue, Thevenin, Demonnier, '' Marie Jacquemin, Jeanne Mestre, uit ® Puteaux; Yvonne Gedda, Placet, Aubry, ^ te Loiseau, Andréoli, Degand, Besson, Li- t- mousin, Hélène Paget, Madeleine Ba- r i- chelet, Anna D-uteil, eene vrouw met voornaam Justine, burggravin Molitor, j. gravin Morand. | 1; Verder MM. Fugène Delange, Mo- j reau, François Frésil, korporaal Paul , }. Courteix, Pierre Besson, Olivier Schlutz, Léonce Laurent, soldaat Albert V . de Maussion; Augustin Cuningham, p Louis Gantleron, oud-senator, en Jean Négne, ingenieur van den f)rléans- r . spoorweg. , ' u ZATERDAG NOG OBUSSEN ® Gister Zaterdag begon kort na zeven ]V uur 's morgens de beschieting opnieuw. rr ^ Verscheidene obussen kwamen op de 8: ^ stad nêer. De bevolking treft de noodige voor- 4! zorgen wel, maar laat zich overigens|]V on- niet van hare gewone bezigheden af- be- brengen. Het leven gaat zijn normalen 3en gang en de aandacht is, veeleer dan op ihe het Duitsche monsterkanon, gevestigd de op den reuzenstrijd, die thans in de rij- vlakte van Picardië woedt. eel EEN PROTEST VAN KARDINAAL lis- AMETTE te. Het aartsbisdom van Parijs gaf deze en, nota ter mededeeling aan de pers : en' « Gister, Goeden Vrijdag, op het uur nie zelf van den dood van Onzen Heer Je-in_ zus-Christus, terwijl de geloovigen in j€r de kerken vergaderd waren om het >tst ^'l'oote mvsterie te herdenken, zijn de Duitschers herbegonnen met Parijs te sa. beschieten, na eene onderbreking vafi ;he verscheidene dagen. eje « Een obus is op een van onze kerken ni_ gevallen en het gewelf is ingestort, tal-!0p rijke geloovigen verpletterend, die de Br3 godsdienstoefening bijwoonden. iet « Men telt op zijn minst 75 dooden en xjk: 90 verwonden, voor (het meerendeel vrouwen en kinderen. ,en « Dergelijke misdaad in dergelijke m, omstandigheden, op zulken dag en zulk >5 uur gepleegd, weikt afkeuring op in aile ijk S'ewetens ! « In onze diepe droefheid, hebben wij den plicht ons tôt den tolk te makeri van die afkeuring en beroep te doen op rE Gods rechtvaardigheid, tefwijl wij zijne [at' barmhartigheid inroepen voor de slacht-offers.te « Léon-Adolphe, kardinaal AMETTE de Aartsbisschop van Parijs. » I lieuws lit België er it, ke te. NIEUWS UIT LEUVEN ;d, Burgei-lijke stand van 25 tôt 31 Jan. 1918 ;a- Gebooren, 4 jongens. — Doodgebo-ren, 0. id Huwelijksaankondigingen : en Henri Lenaerts, haarsnijder, geb. en ar won. te Leuven, Spaarzaamstraat, 13, ig en Alice-Charlotte Huysecom, kleer-maakster, geb. en won. te Leuven, P. er Coutereelstraat, 49. — Pierre Begu, landbouwer, won. te Thienen, en Jos' Deneef, dagloonster, gesch. echtg. van Jos. Dewaelheyns, won. te Leuven, No-ri- belstraat, 28. — Pierre-Jean-Louis Ver-ri keyen, wasfabricant, geb. en won. te :h Leuven, Geldenaakschevest, 78, en Ber- ! in tha-Elisabeth Vergauwen, zonder be-;s- roep, geb. en won. te Leuven, Tervuur- ■ er schevest, 139. -- Henri-Pierre Beulens, ; n; paswerker, won. en geb. te- Leuven, A. St-Hubertstraat, 4, en Bertha Decock, n- zonder beroep, geb. en won. te Kessel- i e- Loo. et ! jn Huwelijken : J ni Jean-Nicodème Selis, schoenmaker, in wed. van Jean ne-Fr. Van Ettenriyck, v- won. te Leuven, Parijsstraat, 8, en Loui-r- se-Marie Jamet, herberg:ierster, geb. en tg won. te Leuven, zelfde straat., 3. — e. Pierre D'Heer, voerman, geb. te Ham-ie me, won. te Kessel-Loo, Koornstraat, 8, J en Amelie Perdicus, strijkster, wed. 1 il van Pierre Benedict, geb. en won. te 1 s. Leuven, Bidderstraat, 125. ^ Overlijdens : Kinderen onder de 12 jaar. — Jon- , ]' gens, 1. — Meisjes, 1. " Mannen. — Antoine-Jos.-Léop. Van-grootven, zonder beroep, echtg. van Ma- ! rie-Emma Bonsmans, won. te Leuven, j' Craenendonckstraat, 25. — Alph. Jacq- s motte, 63 jaar, zonder beroep, geb. en r ^ won. te Leuven, Brusselschestraat, 151. . — Jean-Georges Vanhaelwijck, 46 jaar, ' smid, echtg. van Elisabeth-Elisa V7ari Beymenants, geb. en won. te Leuven, " Thienschestraat, 207. Pierre-Jos. Ke-r lecom, 45 jaar, bijgevoegd pofitieagent, g , wed. van Bosalie-Joseph Laureyssens, t won. te Leuven, Kardinaalstraat, 35. — v ' Prosper-Marie Van Lint, 61 jaar, ge- P zworen landmeter, echtg. vari Marie r. s" Liekens, won. te Leuven, Vital Décos- o terstraat, 26, — Guil.-Charles Dewaer- n segger, 69 jaar, zonder beroep, wed. o van Hortense Foriers, en van Mar.-Cath. t< ti Melchior, echtg. van Philomène Fie- si malle, won. te Leuven, Naamsohestraat, g o 82. ij Vrouwen. — Louise Vanden Heynde, h •- 45 jaar, zonder berpep, won. te Leuven, d sIMinderbr.straat., 25. = Anne-Jeanne' v< Biers, 72 jaar, kleermaakstér, echtgr, van Alb.-Jos., won. te Leuven, Vesa-liusstraat, 95. — Marie-Louise Gauwen-berghe, 40 jaar, zonder beroep, echtg. van H. Vorton, won. te Leuven, Brusselschestraat, 22. — Marie-Elis.-Eupihr. Maes, 49 jaar. echtg. van Henri JacobS. won. te Leuven, Bogaardenstraat, 83. Jeanne Cazier, 81 jaar, zonder beroep, wed. van Loon.-Guill. Bauwens, won. te Leuven, Brusselschestraat, 162. — Thérèse Van Gotsenhoven, 81 jaar, zonder beroep, won. te Leuven, Blijde Inkom-af. straat, 29. en op DE PLUNDERING ONZER BOSSCHEN crH 3 Bij besluit van den goeverneur von Zwehl, generaal der infanterie, gedag-teekend 17 Februari, zijn al de bebosch-te terreinen in beslag genomen. Het is voortaan verboden zonder toe-ze lating der Duitsche overheid boomen te vellen. Het hout dat buiten toelathig ur gehakt wordt, zal zonder vergoeding fe_ door de militaire overheid worden aan-in geslagen. I of de DE GEMEENTERAAD VAN BRUSSEL te De gemeenteraad van Brussel verga-ift derde den 4 Maart j.l. onder voorzitter-schap van den heer Steens, d. d. bunge-en meester. De heer Steens stelî voçr een il- krediet van 20,000 frank toe te sfaan de voor de sohoolsoep in 1918 en een ba-reme voor het tijdeîîfk personeel der en huishoudscholen en der kindertuinen. :el Aangenomen zonder stemming. ke HOOGSTE PRIJZEN llr . . De volgende hoogste pnjzen voor den e verkoop van gedoirscht koren, meel, ,ze-p. melen en brood zijn voorhands als volgt ^ vastgesteld : "n Voor tarwe uit stapelplaats of molen ^ geleverd, 75 fir. 19 per 100 kg.; voor , rogge id. 37 fr. 66; voor masteluin, id. 40 fr. 09; voor ongepelde spelt, id. 36 ,p fr. 48 en voor zemelein, id. 21 fr. 50. Voor tarwemeel aan bakkers of ver-bruikers geleverd, 83 fr. 74 per 100 kg.; - voor roggemeel, id. 45 fr. 05 en vooir masteluirimeel id. 47. fr. 55. Voor tarwebrood aan verbruikers geleverd, 70 centi&n per kilo. Deze hoogste prijzen waren met !! Maart van kracht. QOST.VLAà8 PS DE REM [8 het kamerlied pieter daens 0- Men meldt uit Aalst, dat de 75-jarige volksvertegenwoordiger P. Daens in Ja-nuari j.l. doodeldjk ziek was ten oorza- !n ke van een zevenoog in zooverre dat hij 3, de HH, Sacramenten der stervenden r- ontving. ?. Hij is thans hersteld, doeh leieft zeer i, afgetrokken. s. n NIEUWE SPOORLIJNEN 3" Een twintigtal huizen moesten afge^ r" broken worden om de statie van Den-:e derleeuw aan de lijn Kortrijk-Brussel r" te vergrooten. Overal bouwt men nieu-3" we, langs los- en en laadihellingen.Aciht-r~ honderd burgers van Moerbeke, Wach-3' tebeke, Assenede en omliggende dorpen werden ontvoerd om een nieuwe spoor-ïi j n te leggen van Deinze naar Thdelt. Burgers maken onderstanden, plaatsew prikkeldraadversterkingen bij Bousse-luere, Hooglede, Gits, Lichtervelde en » Thonhout. • » v i' Mmssunss " ONTRUIMING VAN HOSPITALEN 1- Op bevel der Duitsche militaire over-!, heid zijn de hospitaten te Tongeren t. moeten ontruimd worden. AI de zieken e zijn bij de bijzonderen ondetrgebracht. VLUCHTELINGEN Sedert eenige dagen komen te Sint-Truiden en omstreken weer tal van uit-geweken uit het gebied van Bijsel aan. Iedere vluchteling mag slechts 25 kilo bagage met zich medenemen. Het groot-' ste gedeelte der vluchtelingen is zonder 1 middeden van bestaan. BENISGOU1WSSM DE HEER EUGENE MOTTE De heer Eugeen Motte, gewezen bur-, gemeester en Kamerlid van Boebaai is , te Parijs aangekomen. Zijine vrouw en - vijf zijner kinderen verblijven nog te - A th. De heer Motte verklaarde dat de j materieele toestand te Boebaai bijna - onmogelijk was. De prijs der levens- - middelen stijgt van dag tôt dag. Dit is . ook zoo in België waar de toestand be-. ter was tôt in den laatsten tijd. De Duit- - schers hebben al onze stocks machienen , genomen. Onze arbeiders bevinden zjch in den slechtsfcen toestand. Nochtans is , het moreel der Franschen en Belgen on-, der het vreemde juk steeds zeer verhe-i vea I «maboano , Nr 928. ziONDAG, 31 MAART 191».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes