Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1211 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 25 April. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 01 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z02z31q070/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I 3d6 JAARCANC, Nr 954. DONDERDAG, 25 APRIL 1918. • "w —/.m":. '"^7,0, m HET VADERLAND nbiedingen : voor gereformeer- P-LMUV v v Groote M- bij overeei Dienstaanbicdingcn : voor gerefc den kosteloos. Peine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Kelgisch dagalad, voorioopig te rarys, S9 Place des Deux-Ecus, 3 LE0 VAN GOETHEM, Directeur 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. , Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. VOOR ONZE SOLDATEN » WM* Kan het verlof weer open ? Juist zooals België heeft Franikrijfc, «en het Duitsche offensief zich krâchti-îr begon te doen gevoelen, noodig ge-ordeefd de verloven voor zijne soldaten up t£ sohorsen. Zal België nu, juist zooals Frankrijk, jezen maatregel weer intrekken en de jerloven weer openstellen ? | Wij durven dit verhopen van onze le-terleiding, die, in den breede gespro-£en, hare beste zorgen besteedt aan het rerbeteren van het stoffelijke leven van jjze soldaten. | Zoowel als generaal Petain, de Fran-lohe legeraanvoerder, algemeen door de ijs mirdt geprezen omdat hij de ver-ven weer openstelde,zullen onze leger-iders de goedkeuring weigdragen van il de Belgen indien zij hierin Frank-BJks voorbeeld volgen. ! Wij zullen onzen tijd noch onze jlaateruimte eraan verliezen te bewij-!en dat hetgeen voor de soldaten van jm het even welk verbonden land mo-[elijlk is, ook mogelijk is, of tenminste ncgelijk moet worden g&maaJkt voor de Jelgische soldaiten. Het moet niet meer lewezen worden dat de Belgische solda-en gelij'k met aile andere, zoo nief «or aile andere, aanspraak mogen main op al de afleiding, op al de ontspan-jmg, op al den steun en op al de {gemoetkoming, die ook maar eenigs-îns met de krijgsnoodwendigheden Siraen overeengebracht worden. Storï-to zij1 niet voor aile andere in den frijd ? Strijden zij niet sindsdien Restai zonder den glimlaoh, de omar-liif, het woord, den kus van een ge-iefd wezen te hebben gekend ? ilemand, die meer lyrisoh aangelegd is !an de schrijver van deze regelen, |egde : « Onze soldaten, ze zîjn om voor s hielen ». [Maar dat vragen ze niet. Aanbidding, jooral littéraire aanbidding, daar gaan sop zitten en niet met hun knieën. pat ze verwachten is waardeering, is pkentelijkheid, die zich in daden uiten. 1 Welk beter middel bestaat er om die aardeering, die erkentelijkheid in da-sn om te zetten dan zoodra het men-jhelijk mogelijk is de soldaten weer te len genieten van de zedelijike en stof-lijke opbeuring en versterking, welke ît verlof meêbrengt ? De soldaat draagt gelaten zijn hard i, maar daar moet in den langen door-mkrans van donkere dagen al eens ® tientje witte dagen van. rust en van irpoozing komen. Mogen wij hopen dat de soldaten van ïl§»8 spoedig zoo geluklk-ig zullen zijn s de soldaten van Frankrijk ? Wij weten wel dat het Duitsche offen-sf niet teneinde is geloopen, maar de ransohe overheden begrepen ten voile Galles dient in 't werk gesteld om de podzakelijklieid van het opbeurend S'iof in overeenstemming te brengen ^deeischen van een heeten &trij d. #*# Naast het verlof zijn er andere aan-»fidigrogen waarop de soldaten hun cht mogen laten gelden. ^ flinfke voeding eerst. Nu vooral 0n krachtinspanningen op de dagor-als gister voor aoht dagen de ? wn den Blarrkaart was, clienen de' ®Mn iets stevigs onder den tand te lien. j® zegt ons dat het broodrantsoen ™ gram per dag nogal karig is. ftm Prankrijk krijgen degenen die werk verrichten en de nachtar-een aanzienlijker rantsoen. Is zwaar werk, nacht en dag door, *1 front? ^rwijl onze bevoorradingsdienst — ^ser zoo welwillend zal zijn — de ,- ikheid onderzoekt om dat rant- 1 ''Vat te vermeerderen, zou hij te-? *UTinen nagaan Qf de voorraad "aring, dien onze soldaten k ri j -eu Z0° ver u^S6Put is als een offi- ; ^ eenige weken geleden be- 1 ^ooniet, waarom zouden die haringen ! dikke zevenhonderd Duit- 1 »rW V>'0rc'en voorgezet, voor wie de U vei"leden week aan den Blan-L, tamelijk voldoende einde to' t] » nu den gan- in een kamp en kunnen p'«eri krijgen naar hartelust, ^.^aat doorgaans niet kan. De ildjo die haringen in plaats van be-■ ''00r te behouden aan den ver- ! intwoardelijk'en persoon, die ze voor h'e eger aanikocht zonder ze te proeven jeven wij ter overweging aan Zijni îxcellentie den Heer Minister Vander velde, omdat ae een demagogisch tintji leeft... • «J Naast de voeding zijn er nog aanmoe ligingen ,die den soldaten todkomen. Wij zegden hier gister terloops dat e: îog geen eenheid bestaat in het toeken îen der hooge oorlogsvergoediing. En ii len namiddag vernamen wij uit eei jrief van het front dat het in sommig-f îenheden heelemaal niet in den haal ;it met de betaling van die vergoeding )e mannen van eene kompanie, die me* n de verrichting aan den Blankaart be ;rokken was,zagen in dagen geen spooj ran bunne vergoeding. Dit zijn dingen die niet mogen gebeu en, onder welik voorwendsel ook, wan ;oo 'n dingen ikweeken onmiddellijl tntmoediging. En wij hebben nu geen redenen toi -nitmoediging no(Jdig. Mochten onder onze oversten de ge inge uitzonderingen, die zich laten gaar ot laksheid en lauwheid en tôt onver chilligheid aan het wel en wee var junne mannen, eens goed inzien dat de iefde niet van een kant kan komen. Het belang van land en leger vraagl naar dat eenieder zijn kledn deeltje var e algemeene verantwoordelijlkhedd niel nitduike. He tbelang van land en legei raagt maar dat men nu het stoffelijk 3ven van den soldaat zoo dragelijk ma-e als 't maar kan. Voor later vraagt het belang van land n leger dat de Belgische soldaten krij-en wat hunne wapenmakikers bij de ondgenooten gekregen hebben : een€ ergoeding voor het verlies van hun xin tijdens den oorlog. LEO VAN GOETHEM. P. S. — Wij zien met genoegen dat er iu buiten het «Belgisch Dagblad» om, at van eerst af aân met ons meêkampfce, )ch eindelijk een Vlaamsch blad is dat sn pen vindt om ons te volgen in den trijd voor de verdediging van de stof-ïlijlke belangen van den soldaat. Men vraagt er wat wij niet hebben pgehouden te vragen : vermeerdering er hooge oorlogsvergoeding; de twee "ank per verlofdag, betaling der wer-ers volgens den geleverden arbeid. Best zoo. Boven en buiten aile poli-ek om voor de soldaten geijverd. In-ien iemand er iets bij verliest, om 't ren, als 't de soldaat niet is. L. V. G. 1 " ■ _ .. .. , iiEssiinsniFiDijs Wij lezen in 1' «Intransigeant» : De «Figaro» gaf dezen morgen vol-ende lijnen : « 't Is nu twee voile dagen dat het anon niet schoot. » Men verzekerde gister dat een flink splaatste Fransohe obuis het stuk in-jns van al zijne kanonniers had be-jofd.» Ongetwijfeld zou men spoedig de itbrekende manschappen kunnen ver-angen, maar het vuur van onze batte-jen maakt die operatie nogal moeilijk. andaar deze aangename onderbreking î de beschieting. » Onze kanonniers verdienen geluk-■enschen.»Wij heibben desaangaande zeer volle-ige inlichtingen verkregen, zegt 1' «In-ansigeant», maar de œnsuur heeft om vee uur 's namiddags volstrekt verbo-en die inlichtingen me© te deelen. A A 't Is nu een maand geleden dat het tonsterkanon zijne beschieting begon. ot nog toe vielen er 354 slachtoffers 18 dooden en 236 verwonden). Sedert vee> dagen zwijgt het kanon. Men weet at bevelen gegeven werden om de mu-itie niet te sparen tegen het kanon van répy. Zwijgt het daarom ? In elk geval de juiste verhouding van te aantal dooden — hoe betreurens-aardig ook — 118 op meer dan 3 mil-oen inwoners, toont genoeg aan hoe ibelachtig de verhalen zijn van de uitsche bladen oveir de paniek in Pa- js. 8 Belangrijk bericht aan onze abonnenten « HET VADERLAND » BLIJFT AAN VIJF CENTIEM PER NUMMER VERKOCHT MAAR HET POST ABONNEMENT VER-HOOCTWij hebben tôt hiertoe, ondanks de groote moeilijkheden, al het mogelijke gedaan om den prijs van ons blad zoo laag te houden als hij van het begin af stond. « Het Vaderland » is op dit oogenblik het eenige dagblad dat zijne verkoop-en abonnementsprijzen nog niet ver-hoogde. De steeds toenemende duurte van het papier, enz., legt ons nu de verplichting op den weg in te; slaan, dien al de andere bladen voor frons in-sloegen.Wij willen echter, zoolang het eenigs-zins mogelijk is, den prijs per nommer voor onze soldaten aan vijf centiem behouden. De soldij van de soldaten is inderdaad te gering dan dat men zich geene opoffering zou getroosten oim, zoolang het menschelijkerwijze gesproken kan gedaan worden, hun een degelijk, welingelicht dagblad aan vijf centiem per numrner te blijv&n bezorgen. Maar dat maakt de moeilijkheden niet kleiner, dat vermindert de kosten niet, integendeel. Wij hebben besloten onzen post-abonnementsprijs met vijftig centiem per maand te verhoogen voor onbezet België en Frankrijk, zoodat « Het Vaderland » nu fr. 1.75 per maand zal kosten in plaats van fr. 1.25. Daar onze post-abonnementen voor-namelijk burgers zijn, zullen zij, hopen wij, deze geringe vermeerdering geree-delijk aannemen en de noodzakelijkheid ervan begrijpen, te meer daar wij, in tegenstelling met andere dag-bladen, ons best doen om zoolang als het kan ons blad aan vijf centiem per nummer aan onze dagelijksche koopers, voornamelijk soldaten, te blijven bezorgen.Wij verzoeken dus de post-abonnen-ten van « Het Vaderland », die te reke-nen met 1 Mei hun abonnement moeten vernieuwen ons den nieuwen prijs, 't is te zeggen, fr. 1.75 per maand toe te zen-den.Wij zullen ons best doen om voort ons blqd aantrekkelijk te maken, z«o voor de soldaten aïs burgers en wij hopen, van onze zijde, dat wij onze steeds toe-nemenden lezerskring nog altijd zullen zien uitbreiden. HET VADERLAND. Parijs door een Duitschen bril Wij hebben aan onze lezers reeds eenige staaltjes gegeven van de spook en schrikhistories, welke de Duitsche en de Duitschgezinde Zwitsersche bladen aan hunne kliënteel opdisscher aaogaande de uitwerkselen van de beschieting van Parijs door het... mon-sterkanon.Laten wij nog maar eens lachen en hopen wij dat het spoedig weer in voe-ge brengen van het verlof aan onze soldaten zal toelaten met eigen oogen den toestand te zien. Het «Berner Tagblatt», een Zwit-sersch en dus «onzijdig» blad spreekl over de «on^ruiming» van Parijs mei deze bewoordingen : « Misschien worden die ontruimings-*' iatregelen getroffen*," niet zoo zeer omdat men de Duitsche varudalen vreesl als wel omdat men bang is voor de bui-tensporighedten van het Parijsche ge peupel. Men weet dat dit gepeupel, zoodra het zijn evenwicht verliest, bereid fs tôt misdaden, die voor de methoden van de Bolsjewikis niet moeten onder-doen.» Men heeft het zoowel vroeger in de historié gezien als in 't begin van dezen oorloig, toen Parijs voor de eerste maal in 1914 werd bedreigd. Het «canaille» hoopt samen in verschillende kwartieren van de lioofdstad en richi ailes ten. gronde. De leideirs waren toen natuurlijk' de «apachen». Niui zijn hel de deiserteurs, voor het meereindeel ke-rvls zonder meesteir noch wet en die met tienduizendien in Parijs rondzwerven.» De «Frankfurter Zeitung» van 20 April voorz.iet het niet alleen. Zij zag het reeds, hetgeen hieel wat sterker is dan de «onzijdige» voorzeggingen. Zij schrijft : « Na het'eerste be'drijf van het offensief op de Somme, had de Fransche t pers spoedig weer moed gevat oui aan het publiek te doen gelooven dat de vij-, andelijke vordering was stop gezet. Maar het verder verloop> van den slag kwam die poging varijdelen. » Te Parijs, dat nu in de legerzone werd inbegrepen, verspreidde zich de paniek zeer spoedig. De boulevards lie-pen, twee dagen lang, letterlijk zwart van karavanen wegloope'rs. » De kedzer zal wel beteir weten dan de lezeirs van het «Berner Tageblatt» en van de «Frankfurter. » LUCHTVAART Alarm te Parijs EEN GOTHA GESNAPT Dinsdag avond, te elf uur 40, werd te Parijs alarm gegeven daar de wacht-posten • verdachte motoirgeiruchten had-den vernomen in de richting van de hoofdstad. Daar gebeurde niets in Parijs, maar elders wel, zooals dit officieel bericht getuigt : Het alarm van dezen nacht wer'd ver-oorzaakt door de aanwezïgheïd van een vijandelijk vliegtuig dat door onze schijnwerpers verlicht fel beschoîen werd. Het werd gedwongen te landen nabij Nogent l'Artaud ,ten oosten van Meaux. Het vliegtuig is een « drieplaatser » "voor de beschieting. De bemanning, be-staande uit een luitenant, een onderof-ficier en een mitraljeur, werd gevangen genomen. Nogent-l'Artaud ligt op 84 kilometers I van Parijs af, in het Aisne-Departement, op i3 kilometers zuid-west van Cha-teau-Thierry. IN DUITSGHLAND Hunne verliezen ' Basel, 24 April. — In de hoofdkom-missie van den Duitsohen Reichstag werd de minister van oorlog van verschillende zijden ondervraagd over den krijgstoestand. De minister verklaarde natuurlijk dat die goed was, maar hij liet zich eene kostbare bekentenis ontsnappen betreffende de verliezen door het offensief veroorzaakt. « De officieren, zejde hij, hebben op-nieuw hunne getrouwheid geitoond t6t den dood toe. Het is waar dat sommige eenheden de twee derden van hare com-pame-oversten hebben verlorem, maar de verliezen zijn heelemaal normaal. De minister hing vervolgens een som-ber tafereel op van de moeilijkheden die men ondervindt bij de bevoorrading der stormkolonnen. Hij heeft-ten slotte aangekondigd dat vanaf. den ,aanvang van het offensief, Duitsche kahonnen met verre draag-kracht Parijs beschieten. NIEUWS UIT BEZET BELGIE VOLKSLECTUUR IN BRUSSEL Het centraal komiteit van de werken roor volkslectuur, dat zijn sekretaris rerloren had in den persoon van M. A.-ï. Rouvez, die onlangs overleed, heeft lezen vervangen door den heer Ad. ^utten, afdeelingsoversrte bij het minis-erie van wetenschappen en kunsten. Na'twee jaar werfezaamheid heeft het verk voor volkslectuur, waarvan de ze-el gevestigd is in de Regentiestraat, 3, .75 volksbibliothe'ken, die door de oor-ogsgebeurtenissen geleden badden, uit ran puinen hersteld. Het is er in ge-.laagd aan 1,500 bibliotheken gif ten in x>elken te sturen en heeft medegewerikt uan het oprichten van 750 nieuwe biblio-hefeen. Iederen dag komen er nieuwe aanvragen aan het komiteit toe en de werkzaamheid breidt zich vOortdurend meer en meer uit. OORLOGSNOODEN De schaarschheid der zeep en 'der kleeren helpt de uitbreiding van het schurft in bezet België op verontrusten-de manier. Daar er geen bederfwerende middelen bestaan, is het onrncgelijk de zieken te verzorgen zooals het bohoort. De Belgische overheid neemt strenge af-wendende maatregelen; zij heeft beslist het rantsoen van het vet voor de apo-bheikers te vermeerderen door tusischen-komst der bevoorradimggkomiteiten. Voor het maken van zalf, werden er vroeger slechts 3 kilos voorzien per maand. UMM tegen Hollanfl Onze lezeTs hebben in « Het Vader land » kennis kunnen nemen van de sischen door Duitschland aan Holland gesteld. Daar zijn er een heele boel. Zij wer-ien in ons vorig nummer in « Laatste Berichten » opgesomd en degenen, die 3en oogenblik erover hebben nagedacht, sullen best begrijpen dat men in Hol-iand niet op zijn gemak is. De ministerraad in den Haag is in ouitengewone zitting bijeengekomen. Daar bestaat reden toe ; de "Duitsche îischen stellen wel geen ultimatum iaar maar zij hebben er veel van weg. De drukking die de Duitschers nu weer op Holland uitoefenen heeft een-roudig voor doel om weer de toelating te bekomein zand en grint over Holland naar België te vervoeren. Zancl eii grint, waarmêe onze vijanden op let westerfront oninneembare pillen-loozen bouwen of waarmêe zij de we-jen herstellen ,langswaar hun militaire ;onvooien naar het front rijden. De Duitschers willen ook meer mond-aehoeften krijgen van Holland, dat er nelf zoo schraal voorzit. Meer dan ooit wil Duitschland de on-zijdigen onder den voet krijgen en scbrandere Hollandeirs vragen zich niet zonder reden af of het Duitschland in den grond er niet om te doen is Holland langs zijn kant te krijgen in den we^ reldoorlog. De « Nieuwe Courant » schrijft dat de duitsche pers schijnt te twijfelen of ïolland zijne onzijdigheid wel zal îandhaven. De Duitsche pers in 1914 zong een :elfde wijsje voor wat België betrof. En ien paar dagen later zagen wij den Duitschen inval met al zijn ellenden, vaarop sommige medewerkers van de t Nieuwe Courant » niet altijd een recht mzijdigen kijik hadden. Maar dat is 't verleden en dat mag in t vergeetboek. Nu laat het ons niet onverschillig dat îolland op zijne beurt door de Duit-ichers wordt in 't gedrang gebraoht. En hier mag wel worden herinnerd tan hetgeen in « Het Vaderland » — îummer van 12-13 Februari 1917 — »nder den titel « Sterk België en sterk îolland » en tusschen gecerusureerde jlaatsen door, werd geschreven : Nafcuur en geschiedenis hebben Hol-ands lot en België's lot saamgebonden. )e veiligheid en het bestaan van beide anden hangen rechtstreeks af van el-tanders bestaan en van elkanders vei-igheid. Beter dan wij weten de Hollan-lers, uit de schriften van Duitsche pu-ilieisten van aile pluimage, dat België's i-ndergang het « Mene, tekel, upharsin » ran Holland wezen zou. Beter dan wij )eseffen de Hollanders dat een aan )uitschland ondergesohikt België, dat envoudig een zwak België een gevaar laarstelt voor Holland. « En wij weten niet min dat een zwak n Oostelijk, onomheind Holland de içstendig open deur is, waarlangs )uitschland, zoodra het wil, ons weer :an aanvallen en, wellicht, indien het insselspel der bondgenootschappen niet peelde zooals het thans gespeeld heeft, en onder brengen. « De Hollandsche diplomatie heeft in let verleden getoond de noodige be-;waamheid en vooral de noodige stand-astigheid te bezitten om de belangen an haar land te dienen. « Voor het oogenblik zal het de «Nieu-re Co;urant » wellicht verdrieten, maar 1 de verstandige Nederlanders verblij-!en te hooren, dat degenen die voor een iroot België en voor een sterk België jveren, ook een groot Holland en een terk Holland wenschen. « Een groot Holland, maar niet ten on-eri nadeele zooals luitenant Visser dat erlangt ,een sterk Holland langs de zij-e waaruit het gevaar dreigt. « Nu weet eenieder, die iets van het erleden en zelfs het tegenwoordige ent, dat het gevaar èn België èn Hol-md alleen uit het Oosten bedreigt. « Niet tegen de Hollanders, maar met en willen wij het gèvaar, dat ons bei-en bedreigt, bezweren. » js • £ & Een woord mag er na een jaar wel bij : 'De Duitschers willen Antwerpen be-ouden. Om het doelmatig te behouden, loet Holland onder de plak. Zullen onze Noorderburen laten be-aan?A. B. De begrafenis van een Duitsch vlieger DE KAMPIOEN DER DUITSCHERS VLIEGER RICHTOFEN WORDT MET DE KRIJGSEER BEGRAVEN Wij geven hier onder eenige bijzon-d.erheden over de wijze waarop de Duitsche vlieger-kampioen Richthofen„j miens dood wij meldden, door de Brit-1 len werd begraven. Richthofen ontving, de krijgseer, hetgeen bij de Britlen ge-' bruikelijk is, wanneer een tegenstander in eerlijken kamp valt. Of de Duitschersr cvenzoo handelen met onze vliegers, die zij neerhalen, valt te betwijfelen : 't Is een Britsch vliegveld dat de Duit-. sehe vlieger-kampioen, kapitèin baron Manfred von Richthofen, aanvoerder van de vier roode smaldeelen, op zijn begrafenis wachtte. Zijn lijk lag op een parade--bed uit inotorkisten vervaardigd en met solda-tendekens overdekt. Een geneesheer over het ontbloote bovenlijf gebogeo was bezig met de wonden van den vlieger te onderzoeken. Hij vond er zes,i aile door kogels van majchinegeweren, veroorzaakt. Het aangezicht, ofschoon ongeschonden, is samengetrokken ge-bleven door den angst van den val. Een' gezicht lijk er honderden te zien zi,jn: in een troep Duitsche gevangienen, zonder uitdrukking. Zijn vliegtuig ligt daar op de helling van een hollen weg. De donkerroode vleugelen, heelemaal aan stukken ge-schoten teekenen lijk een plas bloed op; het gras. Men staat vereteld over de kleine afmetingen van het tuig. Het doet eer denken aan een speelding. Aan boord bevondem zich zeven banden mi-traljeurkogels, t-weemaal meer dan d» gewone jachttuigen er meênemen. Hoe sitierf hij ? De meest waarschijn-lijke uitlegging luidt aldus, volgens eein der zes Britsche vliegers, die elkaar, in vriendschap, de eer en het genoegen be-twisten den Duitschen vlieger-kampioen te hebben neergehaald. Richthofen ging met vier van zijne makkers den slag «aan tegen drie Brit-scbe vliegers, Zondag rond den middag, boven Sailly-le-Sec. Volgens de gewoon-te bij de roode smaldeelen liet hij dôor zijne gezellen het eerste werk doen. Zij moesten de prooi eerst neerbrengen tot-dat, op het beslissend oogenblik, Richthofen zelf op den vijand kwam toe-schieten om hen bepaald buiten ge--vecht te stellen. Doch ditmaal gelukten de Britsch© vliegers den kampioen af te zonderen. Een eerste kogel trof hem. Verwond maar niet opgevendl liet hij zich schde-lijk vallen, met de hoop zich op een twintigtal meters van den grond of zijn -tuig weer te kunnen oprichten en de' wijk te nemen. Doch de vliegende ma-chinegewereç lieten hem niet los; dege-ne, die van den grond af schoten kre-gen hem ook onder het vuiur. En hij ' werd neergebliksemd. Dinsdag te vijf uur 's avonds, begra- ' fends. Geen plechtvertoon tenzij het be- j wijzen van de krijgseer. De zwartge-, schilderde kist is nu op het lijk dicht-( geischroefd. Eene aluminiumplaat ver-! meldt den naam, den ouderdom — 25' jaar — en den overlijdensdatum van i den Duitschen vliegerkampioen. Zes officieren, allen vljeger-loodsen ■ dragein de kist op de schouders tôt aan ; een auto van den vliegdienst, die voor] lijkwagen gebruikt. wordt. -Twaalf sol-j daten in dubbele haag vormem de eere-} wacht. Zi] dragen, ' volgens de gewoon- ' te, het geweer onder den arm .met den kolf vooruit en doen, altijd volgens de çewôonte, maar een stap per seconde. De protestantsche aalmoezenier, in side-:a.r, rijdt voor den stoet uit. Vier Fransche vliegers, langs de' lucht overgeko-. men en een vijftigtal soldaten volgen, • De predikant zingt een psalm, drie salvo-schoten weerklinken en boven ronken vliegtuigen. En dan is 't uit hier beneden met den irotschen, overmoêdigen Duitschen vlie-çer, wiens val een voorteeken mag zijn' iran de wijze waarop de hoogmoed van: îijn land en van zijn volk tôt niets zal. worden. * ' ■ ■■ ■ - >W\\\* 1 "■ ' m LEEST OP DE TWEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN ^ VAN OEN NACHT]

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes