Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1535 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 01 Mei. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 15 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/1r6n010s8t/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

HET VADERLAND Groote " id. bij overeenkomst Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 °" m"°"r m SI™ S' Dienstaanbiedingen : voor gereformeer- ^ per maand (vooruitbetaald) : Frackrijk 1.25 fr. den kosteloos. LEO VAN GOETHEM, Directeur Engeiand 2 sb. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. De Verzoening r Over het plein borrelde hefc feestelijke •Zondagsvolk langsheen de eindelooze théorie deir markkraampjes. Vogelen-gang, kinderjoel en keelgebral droelm-(jen 'onder den zonnigen Aprilhemel. Een sfcank van smout en gebakken visch walmde uit de keldervensters der ka-zernehuize-n, die met huin pokdalige, melaatsche gevelmuiren de Oude-Vaart-plaats en het Blauw-Torenplein begren-zen...In de verte schetterden horens en rof-felden trommels. Worstelaars en bok-sers, sabelslikkers en fcelloorbijters ver-baasden er de goedzakkige menigte door hun bovenmenschel ij ke toeren. Vlak voor de vleeschhalle stond œn schrale hansworst, op den bok van een véTgulde praalkoets, — tusschen twee deuntjes ketelmuziek in, — reklaam te maken voor een wonderpoeder tegen hoofd-maag- en tandpijn. Straatjongens, op roof belust, zwermden te allen kante, «n loerden met geslepen blikken naar de kraaiende appelwijven. Een brutale politieagent rammelde bij wij(len met de schede van zijn gabel onder 't al te yrijpostig janhagel. Maar telkens weer streken de verj aagde schavuiten in groepjes bijeein, de handen klauwens-gereed en oproerige liedjes fluitend. Fleurige bloemenmeisjes spremkelden waterop pronkerige ruikertjes, halfver-laken aehter 't ee uwighe■: dsg roen van palmbladen en een altaar van rozen, violieren, seringen, chrysantêh, géra -fiiuroa, sneeuwballen, tulpen, mimosa.. Ben gebocheld joodje sloeg met een stok naar een nieuwspierigen straathond. Iecîer kooper vond zijn gading. In rie-ien kooitjes en getraliede muiten twit-4çrden vogelcn van. diverse pluimage • mereb/sijsjes, kanarie's, vinken kneu-ters, oksters, rondhorsties. En vlak daarnevens, in gevlochten kevie's, kirden de duiven — prijsdui-ven : kortgebekt en fijngestroken, élégant en koket, — en andere : smirrels, kroppers, torcels. pauwstaartcn. 't, Neer-hof was oak vertegenwoordigd en de polderboerken-, paften stilzwijgend naast de y.oljestouwde mandcn, waarin hoenders in haantjes, kalkoenen en een-den, lunj-fc&kelend ruzieden. Dikbuiki-•e konijnljes met blinkende oogen, knabbelden wijsgeerig aan een uitge-droogd savooikropje. Heel dat, gevederd zoodje vormde een apart kamp. In het midden der markt troonden de ^genliike kraampjes. Daarin was het wn uitstalling van ouden sieur en rom-®el : verrost ijzerwerk, gelapt kleer-?oed, gelijmd porcelein, geblutste pot-p, gebersten roemers, kruiken zonder °°r, pannen zonder steel, scheefgeloo-pcn schoenen, lintjes en strikjes", inbre-kersgsreedsohap en d'ievenlantarens, wekkers en vergulde kleinoodiën, val-sche juweelen, kammen, klakken, hoe-dra, meubelen en keukengerief, boeken eri platen, stokken en regensehermen, ™tjes en postkaarten, pleisteren hei-'iyenbeeldjes — onthoofd en geampu- ■ teerd — messen, vijlen, hamers. tangen, ■'cpels en vorken, nagels, krammen, za- ■ J®1 en boren, in een trek : al wat een ■ «aissier in een soldenhuis of vodden-I ^agazijn, bazar of snoepwinkel, aan-I s|aan kan, tôt epeelgoed, fruit, bloemen I pastedtjes toe ! I t'e liedjeiszanger nochtans lokte de ■ tittsle klantjes. Groot en klein, jong en ■""'I, omsjjande met de ellebogien zijn en rood zonnescheTm waaronder I1']' 'n gezelschap van zijn schorre, hel-■^'eegaehtige wederhelft, en begeleid I °or een asthmatiek hairmoniium, het ■ aatste nummer van zijn om de veer-I,,! ■)" 'l^gen veranderiend repertoriium uit- ■ Naieder koepleetje verklaarde hij een ■ ^ec®r'^ van drama door een ■ uekend genie in verzen geklonken. ■ , 'ng er over 't zeemansleven. Nu, aan-|(ir;]pend,.tragi'Sch. De vrouwen ween-I n '}ij t verhaal der âchipbreuikelin- H|n' °P een stuk mast aan 't vechten ■ ij.en -j élément van zee en wind. Er ■ ;i'VeT(^e angst en ontzetting door hun ■ fom?P nieer dan een wiesch met den I de T ^aar voorschoot een traan uit Ion(^er 'k zingen door. De man-I ter 1°'° neuze'tlen vol ontroering ach- ■ 'j w e wwvende tekstbladen mee. En I e*i ,!b een ZW€em van meewaren I ter?-)8 f'oc'SVrucht van een plosg mees- Hhpt n?er3 °P ' oxaal dat ze in koor ■ ^ refrein herhaalden : Ah yadar wil ik varen •''IH droombeeld is de zee. k min de woegte baren ■ tôt d|r is mijn hart tevrêen... be«l ' k| kracht^' °nverstootbaar ■ van 11611 visschersknaap ke Een zeeman wil ik zijn I >ze en allen in dien kreet, door toon en ge- ïn- baar, ean dleel der in 't verschiet aanhol- m- lende gevaren schemen te trotseeren. el. i « ' ch £i a ut" Mieken Torfs en Karlientje volgden 3®' aandach,big 't relaas van den iiedjeszan r ger. Zijn nare rethoriek omknelde hen 3n" 't hart. Ze hadden 't wel kunnen uit-snikken van droefheid. Met schapig-blatende stem mineurden ze 't wijsje; aangedaan en hun zwemmende kijkers er" schenen troebel als van een dooien l0r visch. Blonde-Net piepte over hun sohouders ile naar 't verkroakte papier waarop « 't "e Lied van den Zeeman » in vette letters les gedrukt stond. Op liaar maafote de lied en jeszanger minder jndruik. Haar stem 'd- klonik vast en zuiver helder. Haar oogen °P glinsterden van speelsohe deugnieterij te, Er werd gepoosd. De liedjeszangei ar zwaaide een nieuwen bundel papier in de de hoogte en 't sneeuwde nickel in zijn iet olijfgroen vilten hoedje. te — Mieken, fluisterde Blonde Net, fer hed-de Soai al gezien ? in Mieken Torfs schrok. Ze wendde vin-is- nig 't hoofd naar haar vriendin. — Sooi ? Waar dat ? en — Hierover, achter dat vent je met ?r- zijn blauw schort. Hij staat in zijn trui, an en blootshoofds en bij heeft een strooi-!n, ken fctissciien zijn lippen. Zie d'm ? 'fi- — Ik zie n'm, bevest.igde Karlientje. a.. — Ha ! ja, ik ook, knikte Mieken ok Torfs. Ze vergat er 't zwalpend wraik en de ie- omibulp roepende schipbreukeHngen it- door. ? • — Ge wordt er lijk wit van, spotte :ii- {varljentje. — Tkko ? .sab-okac-bouderde Mieke ge-en stoord. û- — Laat die vliegepikker loopen Mie-le- ken, snibbigde Blonde Net. [s, In 't geniept monsterden ze aile drie ;r- Sooi van top tôt teen. Sooi — op de Bui de eigenlijk bekend onder den naam van id Sooi Plade.is — was de oud vrijer van in Mieken Torfs. Van kindsbeen af woon-n. den ze in denzelfden bouw. Sooi hielp i;!- zijn moeder — Man-ke Trien — in den ni vischhandel. De zaakjes draaiden udt-rel m uni end : want Manke Trien was be-roemd om haar gestoofden palinig en op-2n gelegde mosseleen tôt in de naburige wijken. Den godgansohen dag hinkte ze jg rond fornuis en smoutketel, rood, opge-zwollen, zweetend, waggelend, kette-rend op haar zwaarlijvigheid, 't sc.huim-,r. spaan in de rechterhand en de linker op )t_ de dij. Sooi ded het zwaarder werk, er haalde de koopwaar bij, vladde, vilde, l0. korf, en sohrabde den visch, pelde gar-,e. nalen, stak oesters open, en hielp.tus-lS schendoor Sofie — zijn zuster — be- stellen in den druk bezochten winkel. >e. 't Huis, een massieve blok eteen met 3n al te smalle vensters, dompig, duister n en wak — leek een kazerne, waarin aile dagon van de week oproer heerschte. ' Mieken Torfs vertoefde op 't derde verdiep. Daar betrokken haar ouders ' twee kamers. ,n 't Gezin Torfs bemoeide zich maar n weinig met de andere huurlingen.s*'t n_ Was best aldus. De meesten vocbten de lompen van hun lijf ! . Sooi en Mieken Torfs hadden steeds voor elkander een warme genegenheid : gekoesterd. 't Kinderspel werd echter 'n minnespel en de vriendschap liefde. Mieken Torfs stelde haar vallen op en : . Sooi liep in de klem, tôt over de ooren ! K Tqen Mieken zestien jaar oud was ging ze openlijk uit vrijen met Sooi. — In aile eer en deugd ! vermaande moeder Torfs. De aanbeveling bleek overbodig. Twee jaar reeds duurde hun în ydille. Ze hadden zelfs al trouwplannen ;n ontworpen. Maar toen stak een vreem-n- de deewie plotseling eenige spaken in n" 't wiel. Op 't eerste verdiep waren er n" nieuwe huùrlingen gekomen : de echt-n" genooten Crois met hun twee zoons — ;rl Fik en Wannes — en hun dochter — Léonie. Een bloemige meid die Leonie : in poezelig, groot, verleidelijk, met een bek !n om kersen op te snoepen en oogen om it in te vergaan van wellust. [1" Ze betooverde, Sooi al gauw met de J1" nieuwigheid van haar knepen en den in slag van haar tong. Hij verwaarloosde 'n Mieken en verkoos de katterige likjes s- van Leonie boven haren vranken hand-3r druk. De mimste gelegenhe-id nam hij te baat om zich het bij zijn van Crois' dochter te verzekeren. Hij bespiedde haar op de trap, in de gang, aan de deur, en be-wees haar — als 't ware bij toe val — alleitteiî kleine dienisten wfaarvoor zij îr hem dan met een woord of ©en laoh be-.p loonde. Fritz FRANCKEN. [Wordt vooTtge&et). , \ De Vlamingen s tegen het Aktivisme >_ (Vervolg en slot) Wij geven hierna een lijst van steden en dorpen in het bezet gebied, die aan den Duitschen rijkskanselier, von Hert-ling, een protest zonden, dat door de n gemeenteraadsleden en door de bijzon-î- der s te ingezeteaen werd onderteekencî. n De lijst der steden en gemeenten is t- op verre iïa niet volledig — slechts uit ç- enkele plaatsen in de provincie Antwer-î, pen kon dit protest het buitenland be-■s reiken — en met de uitzonderlijke n moeilijkheid van de briefwisseiing is dit te begrijpen. Men weet ook dat dç ■g Duitschers strenge straffen uitvaardig-'t den tegen de gepieenteraden die %}ch •s met de bespreking van het aktivibi, s i- zouden inlaten. n Wij geven onderstaande lijst dus een-n voudig als document, daarbij wel doen-j. de opmerken dat zij, voor elk dorp, r noodzakelijk niet al de notabiliteiten n bevat, die het gedrijf van den scRaad n van Vlaanderen» afkçuren. De tekst van het protest luidde nage-noeg : Excellentie, l" Door eene meedeeling den 19 Januari 1918 verschenen, heeft de zoogenaamde , «Raad van Vlaanderen» de onafhanke-lijkheid van de Vlaiimsche gouwen uit-!' geroepen, daad die dient gelijk gesteld met de splitsing van ons Vaderland in twee staten en die onze grondwet met de voeten treedt. 1 Terzelfdertijd heeft eone afvaardiging van den «Raad van Vlaanderen» be-e weerd bij den Herr Dr. Wallraf, secre-n taris van state in het Ministerie van Binnenlandsche Zaken dat deze raad e zioh op den Vlaamschen Volkswil steunt. ôetroifw aan de- grdedwt," a'in onz«^ Koning en aan de eenheid van het Bel-gisch Vaderland, teekenen wij kracht-dadig protest aan tegen deze houding ® en deze aantijgingen. Ter bevestiging i onzer gevoelens sturen wij u dezen pro-1 testbrief. 1 De z. g. «Raad van Vlaanderen» is " een korps dat zich heeft aangesteld bui-'> ten onze wetten en instellingen. Onze 1 bevolking is het"în 't geheel niet eens " met hem en wij betwisten aan dien " Raad aile recht om zich uit te geven als ■ ons land en ons Vlaamsch volk verte-e genwoordigende. Wat onze bevolking e verlangt is een zoo spoedig mogelijk - herstel van ons vrij land, van het één - en onverdeelbare België, dat zij ne bin-" nenlandsche aangelegenheden, de taal-3 kwestie er in begrepen, zal regelen zon-> der vreemde tussc'nenkomst. ' Leest - Aifons Adriaenssens; Busschot Gaston; - Ivo Selleslagh, Bist; Léonard De Huyer, Groote Heidestraat; P. Bonnen, id.; J. t Leemans, id.; E. Fieren, Blaesveldstr.; r Th. Teugels, Scheerstraat; A. Hermans, 3 Groote Heidestraat; C. De Wit, Renne-kouter; J.-B. De Prins, Alenstraat; A. 3 Huysmans, Tinneschuurstraat; E. Lee-3 mans, Blaesveldstraat; K. Geer-ts id. ; V. Geerts, Scheerstr.; J. Van den Houte, f Cappellebaan; Ch. Diddens, Thisselt-fc baan; J.-B. Spruyt, Kouter; I. Geerts, Bist; Diddens Pieter Jan, Blaesveldstr.^ i VrouW- Prans Lauwens, Bist; Janssens, Leerestraat; P. Tuykens, This-3 seltbaan; D'Hooge E., ThisaeMbaan; Van i der Tislen Franâ, Dorp Leest; Moens f Frans, Cappellebaan; Van Prêt, Kleine . Heidestraat; De Wit Corneel L., Did-i dens Victor; Dewin C., Winkelstraat; ! Geerts, A., Molenstraat; Geerts V., Klei-ne Heidestraat; Lauwens Jan-Baptist; Lauwers Léonard, Thisseltbaan; Goe-î vaerts, Joan.nes, Win.kelsitraat; Lauwens l Jan, Winkelstraat; Fierens Emile, Tin-i neschuurstraat; Jan Spruyt, Winkel-i straat; Jan Lauwens; J.-C. Potoms; E. - Verbeeck; L. Symons, dorp Leest: Ant. i Moyson, Keuter; G. Schellemans; Moons * Jan, smid; K. Steenrnane; A. Piessens; - L. Selleslagh, Bist; Th. Neefs, Mechel- - baan; Nuytkens Joseph, dorp; Teuighels - H.; L. Geerts, Cappellebaan; L. Meritens, : Bist; Fr. Van den Heuvel, Alemstraat; ; Ch. Selleslagh, Keuter; Selleslagh, Jo-i seph, Cappellebaan; Van Muylden, Cappellebaan ; Lemmens (wwe) ; Frans i Geerts; Louis Nuytkens, Koeistraat; Pu-i blie J.-F., Koeistraat ; Meulemans i (wwe), Dorp; J. Fierens, Koeistraat; P. i Spruyt, Koeistraat; J. Solie; P.-H. So- - mers, Rennekeuter; A. Spruyt;; L. Van : den Brande; Alf. Mertens; Van Praet P. P.; L. Van Dam; Boey August; F. i Van de Sande; J. Van Roosbroeck; M. Van Roosbroeck; Th. Van Acken; Van Praet Karel; Van den Broeck Josef; I. Vloebergh; J. Van den Brande; F. Van Loo; Louis Van Camp; C. Van den Brande; Schaerlaeken, kinderen; J. Van Lin-den; Van de* Hassali F.; J. Schurs: P. DE SLAG IN VLAANDEREN Zware Duitsclie neflerlaag V în Hardnekkige Belgische wederstand in rt- de De vijand, die zijne aanvallen op n- groote sehaal had hernomien, liep Maan- d. dag eene bloedige nederlaag op. Het is ging er om, kost wat kost, rechtstreeks lit of bij niiddel van eene overvleugelings »r- l>ewâg!ing, de lijn deir bergen die die ie- baan naar Pope-ringhe yerspert, te ver-fce k or ten. SLv,jt von Araim gebruikte voor is de verwezenlijking van dit plan aan-•ie zienliike troepenmassa's vanaf Meteren S" tct aan de boorden van den IJzer. Zijne b ' <"■!'. ^an- aijn gwçot d» behaalde 1 J vo'ordeelen om zoo te zegîgen nietig. Bezuiden Meteren poogdie bij langs de richting van Cuestre en Flètre den ' Katsberg te overvleugelen. In het rnid-den beoogde hij den Roodeberg, langs Locre en De Clytte. Op zijn rechtervlen-gel, eindelijk, viel hij Voormezeele, den ,g_ vijver van Zillebeke en het kanaal aan. Buiten di middellijn, waar hij eerst eenige kleine voordeelen beihaalde,voor-deelen welke hem s'poV3dig door een .ri schitterenden tegenaanval werden on-t-ie nomen liep hjj overal eldeic eene vree-e- sf-liijke klopping op. En zoo valt voor de it- Duitschers de hoop nogmaais de kust te ld veroveren. De vijand had nochta,ns gebruik ge-' ' maakt van al de krachten waarover hij ie. beschikïe. Op zekere punten viel hij £ driemaal achtereenvolgeins aan en stuur-de telkenmale talrijko hulptroepen in het vuur teneinde zich toc.li ten slotte 1GI van rekening mee~ter te maken van de .-j aangewezen doeieinden. Udele hoop ! De Fransch-B'it^che wederstand over-^ mçesterde de vijandelijke wnad^ ter^ >i_ wij 1 onzesbelden?charen op heVkanaai ,)._ van den I.Tzer, na hevige gevechten de 10. Duitsche stormbenden terugsloegen. En jS dit ailes zal Ludendorff na te denken o geven. Maar voor hij de wapens zal neerleg-is gen en zijne onmacht zal bekennen zijn ii- hem waarschijnlijk nog eenige lesjes ze noodig. Missohien wel zoekt hij hier en is daar wat minder steirke stellingen te m veroveren. ls Zijne artillerie is inderdaad zoo wat overal in werking en zijne hulptroepen in opmarsch. in Deze troepen zijn aanzienlijk gedund n- en als Luaendorff zijn gevaarlijk spel-il- letje blijft voortspelen zullen zij weldra n- door de ontzaghjke verliezen wat minder strijdlu'stig ten gevechte trekken. Niettegenstaande dit offensief nog n; lang sohijnt te moeten voortduren. mag r men zich aan minder heivige gevechten j. verwachten. •' Als de vijand zal inzien dat hij zich b' in Vlaanderen niet kan verspreiden is het mogelijk dat hij ergens anders eeni-• ge pogingen zal doen. ; Maar daar ook zal hij af te rekenen e, hebben met den verbitterden weder-t- standi der bondgenooten en met hunne s, steeds aangroeiende verdedigingsmid- delen. s. En dit voQiruitziciht verwekt in in Duitschland een groote angst daar m en lg er reeds begrijpt dat de bekomen uit-ie slagen niet overeenstemmien met den betaalden prijs. ■t; A. B. ii- t. ïTiîTi [— Verhoeven; E. Van Steen,w,inikel; V. Vla-minckx; Vleminckx (wwe); Fr. Van den Brande; J. Jacob; L. Van Rompaey;; L. Rogger; V. Teuchels; V. Van den Heuvel; Van den Hemel P.-F.; Van Win-ghe J.-M.; Z. Vloebergh; Fr. Sellelagh; T. Van Loo, Blaesveltstraat; August Verbruggen, Blaesveltstraat; Joseph Ver-linden, Geuter; J.-E. Verbruggen; F. Van Steen; H. Van de Vondel; H.-T.Van den Heuvel; Th. Verschuren; Edm. Van Baeler; F. Van Roey; V. Van den Bampt; J. Verbruggen; A. Wilms; J. Van de Velde; J.-E. Van Iloof; A. Van Ingelgom. Westmeerbeek P.-J. Caers, burgemeester; D. Mi-chiels, schepene; H. Heens, gemeente-raadslid; J.-F. Luyten, id.; L. Helsen, id. m i' i fWWt LEEST OP DE TVVEEDE BLADZIJDE DE LAATSTE BERICHTEN VAN DEN NACHT Voor Bslp's heropricliting DE BELGISCHE ONDERZOEKSZEN-DING IN DE VEREENIGDE-STATENDe onderzoekszending der Regeering in de Vereenigde-Staten, is te New-York aangekjomen. Zij heeft voor doel « een onderzoek in te stellen over de meening op het kontinent « Taylorisme » geheeten, en in Ameaika gekend onder den naam van « Industrial Management » (Nijverheidsinrichiàng), van het driedubbel wetenschappelijk, maat-schappelijk en n'jverheidsoogpunt. De zending zal de middelen bestudee-ren om, na den oorlog, de best geschikte arbeidsmethoden en de volmaakste werktuigen in België in te voeren, ten einde aan de ot>genblikikelijlke herin-richttng van België en zijne nijverihelds-vernieuwiing mede te helpen. Deze zending gaat uit van den baron de Broqueville, kabinetshoofd, mdnister van Nationalen Herôpbouw. Getroffen door de betere Amerikaansche werk-manier, voor het inrichten van den ar-beid, heeft baron de Broqueville deze zending gelast met het bestudeeren der n i j ve rhe i ds k w est i e in 't algemeen, en met het nazien ter plaatse van de me-theden die gebru.ikt worden, met hare weriking en hare uitslagen. De samenstelling der zending is van zulken aard dat van het maatschappe-lijik, wetenschappelijk en nijverheids-ocgpunt, het onderzoek nuttig worde udt-gevoerd. Zij bevat een hoogeschoollee-raar, de heer Steels, voorzitter; een amb-tenaar van het min isterie van ni j verbe; d en arbeid, een geneesheer, specia-list in maatschapelijke gezondheidsleer, een afgevaardigde der christene werk-liedensyndikaten, de bestuurder van de intellektueele centrale van de Belgische, werkliedenparit.ij, een .ihgenieur, een werkma-n en een -ekretaris. Een Bel-gisch nijveraar, die wel bekend is, heeft aan va a rd raadgever der zending te zijn. Door het belang en de verscheidenheid harer samenstelling heeft de regeering willen doen blijken hoe nuttig zij het werk der zending acht. Over énkeîe da-gen ontscheepte zij te New-Yorik, op vcorhand verzekerd van den steun der Amerikaansche instellingen, zoowel de openbare als de private. De regeering verwacht van deze broe-derlijke samenwerking de gelukkigste uitslagen voor den heropbouw van België na den oorlog. Door het nemen der noodige maatregelen ten einde in aile Belgische middens de voordeelen der Amerikaansche inrichting te doen ken-nen en waardeeren, wenscht de Regeering ten spoedigste de wegen voor te be-reiden, die leiden tôt de heropbeuring der nijverheid in België, na den oorlog, en ailes in 't werk te stellen voor de vak-kundige en maatschappelijke herleving van de werkersklas, die zooveel heeft geleden. De zending zal drie maanden in de Vereenigde-Staten verblijven. De ge-zant der Vereenigde-Staten bij de Belgische Regeering, de heer Brand Whit-lock. stelt het hoogste belang in deze zending en heeft aan den voorzitter ge-wicihtige inlichtingen gegeven, om hem in zijne onderneming te leiden. la fien doofl yanDarragon NOG EENIGE BIJZONDERHEDEN OVER HET ONCELUK î Wij komen nogmaals tenug op hel vreeselijk drama dat zich verleden Zon ' dag in den Wintervelodroom afspeelde i , Zooals wij het reeds zegden is de ons • gelukkige val van den grooten kami - pioen toe te schrijven aan het breken t van den linker trapbeugel. Deze trap - - beugel brak juist aan den uitgang van den eersten bocht; Darragon zag onanidl dellijk het gevaar in en poogde een voel 1 op den voorband te zetten om spoedigei > te stoppen, doch hij had er den tijd L niet toe. Hevig naar omhoog geslingerd ging hij zich het hoofd tegen de om-heiningen verbrijzejen. Ofsehoon hij zijn caoutchoue-helm, 1 die d«n schedel beschermt, op het hûofd bleef houden, was het de schok, die -1en 1 dood veroorzaakte. Na den val spron* gen voorband en wiel aan stukken. > Pijnlijke bijzonderheid : het was • slechts enkele oogenblikken voor hel i vertrek dat Darragon den noodlottigen - trapbeugel op zijn rijwiel plaatste. Zijn i getrouwe verzorger, Trialoux, zegde hem : «Laat den anderen, hij kan i gaan...» Maar neen, Darragon wltde hel ■ anders .. DARRAGON'S VROUW WAS AANWEZIC De vrouw van den armen renne» - woonde de koers bij. Zij bevond zich . boven aan in den bocht op slechts eeni- ■ ge meters van de plaats waar haar mari : viel om niet meer op te staan. Madame ! Da.rragon, verliet onmiddellijk de wie-i lerbaan en wachtte in hare dicht nabij ge tegen woning dat men den verwonde..-naar huis overbracht. Door twee vrien-den van Darragon vernam de jonge vrouw dan eifidelijk den dood va.n baar echtgenoot. | Rond 6 uur 's avonds werd het lijk van den kampioen, door Moreau en Na-. so, op een draagberrie naar zijn hui3 overgebracht. DE BEGRAFENIS — - w - Het lijk van Darragon zal naar Vichy overgebracht* worden en in den famibe-kelder geplaatst. Eene liikplechtigheid, waarvan de kosten door het Prinsen-park en den Wintervelodroom julien gedragen worden, zal morgen, 3 uur, in die kerk van St.-Jan-Baptist (Grenelle) plaats grijpen. DE TWEE VERWONDEN Wij kunnen thans onze levers gerusï stellen over het lot van onzen laiidge-noot Verkeyn. Na een nacht van de beste zorgen kon hij heit hospitaal Boucicaut verlaten. Wat M. Maire betreft, deze ldep geene beerl'derbreuken op. Na 8 of 10 dagen verzorging zal hij insgelijks het hospi-taal kunnen verlaten. INTERIM. NIEUWS UIT BEZET BELGIE : ÂÊÈTWEfâPE® INBRAAK In den nacht van Woensdag op Don-derdag drongen onbekende kwaaddoe-ners langs, den keldermond in het huis gelegen hoek Vleminckxstraat en Melk-markt; zij namen het paneel uit de kelderdeur en drongen zoo in het maga-zijn, waar zij de hand legden op gor-dijnen, kantwerk en andere mercerie-artikelen voor verscheidene duizenden frank waarde. HZlJk&AM'T EEGIN VAN BRAND Zondagavond rond 10 uur, ontstond er brand in een huis der Lange Winkel-baakstraat ,bewoond door de echtelin-gen Ge vaerts. Op de eerste verdieping in fie voorkamer kwam zijn vrouw te dicht met de brandende lamp bij de venstergordijnen welke vuur vatten. De brandweer was spoedig ter plaats, doch heeft niet moeten werken. De schade is door verzekering gedekt. NIEUWSJES UIT MOLENBEERSEL — De oude Moffen, die hier geruimen tijd legerden en de" grens bewaakten, moesten optrekken naar 't front,hoe stijf en krom en bultig ze ook waren : Dat is « Ikanonenfleisch » eerste klas ! Ze werden vervangen door paardenvolk en voortaan geschiedt het patroeljeeren %. langaheen den draad te paard. — Met Passhen stapten in 't huwe-lijiksbootje : Frans Keyers met- eene dochter Erens (Fos) ; Mathieu Kunnen (Jepkes Tieske) met Maria Janssen (veldwachter) ; Cornelis Kwaspen met Maria (van Nelle) ; Monne Frans mel eene dochter van Monne Thieu. Mïïsmzsm o irwnsN DIEFSTAL VAN 380.000 FRANK TE CHARLEROI De politie van Gharleroi heeft de da-ders aangehouden van den diefsital van 380.000 frank gepleegd ten nadeele der « Houillères-Unies » van Charleroi. 30.000 frank werden tôt nog toe terug-gevonden.i. BRAND De bakikerij Draye ,Marcinellesitraat, werd geheel in asch gelegd. De âchade is groot, maar door verzekering gedekt De oorzaak .is onbekend. MIJNONGEVAL TE ANDERLUES Emiel Malengies, van Anderlues werd aan put 2 door een Wiindas dood$ lijk gekwetst. ^aXAffCANC, Nr m* WOËNSDAC, ï ME1 1918;

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes