Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1026 0
15 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 15 Januari. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rn3028qk4c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ï* JAARGANG, N1 I42j îs Praskriîk 8» AAt mx Prowr & ÊKsïj^m per tommkr (ëi.dbrs lO CShtism) Zaterdag, 15 Januari 1916 fifL.. n1 '.."ai'■■■■■f11 KANTOOR : 20, Rue de Féeïïlf *20 LE HAVRE LONDON OFFICE 21, PAMTOmTBUT, 21 S~ç'. " (BHOADinUBKOU») • * liA-T/"- r-n-i —, . ,. ! — I, , — ^ < , — — -•■,af» ■ HET SDERLAND _2) SELGISCH DÂGBLÂD TE HAVRE VERSCHIJNEND ■bit-mu M ii in h 11—1 ii i n h m 11 ■ il i ii iii h i in— «il i'i mwii—im—iri—ri'n—imiiirii«iïri-n—riTiMi ——— MAAND-ABONNEMENT : (bij vooruitbetaling) FRANKRIJK 1 fr. 25 EN GEL AND 2 sh. HOLLAND 1 gld 25 OVEPJGE LANDEN 2 fr. 50 AAN&ONDIGINGEN : 30 centiem per regel INGEZONDEN MEDEDE1CLINGEI ; 50 centiem per regel dienstaanbiedingen 1 friyik Het Belgisch Episcopaat eischt een onderzoeït naar de Duitsche gruwelen Kardinaal Mercier en de overige Belgische Bisschoppen hebben een krachtig beroep gedaan op de Bisschoppen van Duiîschland en Oostenrijk=îiongarije om recht te doen aan ons gemarteld volk en nieî langer de waarheid verborgen te houden 24n November 1915. j AAN HUNNE EMIN ENTî ES DE KARDI-NALEN EN AAN H UNNE HOOGH EOEN OE BISSCHOPPEN VAN DUITSCH LAND, BEIJ ER EN EM OOSTEN H i J K-HONC ARIJ t EMINENTIES, MESSEJGNEURS, Katholieke Bisschoppen, geven wij se-dert ©en jaar, aan de wereld — gij bisschoppen van DuitschLand eenerzijds, wij bisschoppen van België, Frankrijk, En-geland anderzijds — een verw&rrend schouwspel. Nauwelijks hadden de Duitsche legers den bodem van ons vaderland betreden, of het gerucht verspreidde zich bij u, dat onze buigers aan de krijgsverrichtingen deelnamen; dat vrouwen van Visé en van -Luik de oogen aan uwe soldaten uitsta-ken, dat de bevolking te Antwerpen en te Brussel de eigëndommen van de uitgedre-ven Duitschers had vernield. DE EERSTE DUITSCHE BESCHULDIGINGEN Van af de eerste dagen van Augustus stuurde Dom Ildefonds Herwegen, abt van Ma>'ia Laach, aan den Kardinaal-Aartsbisschop van Mechelen een telegram waarin hij hem, om Gods liefde, smeekte de Duitsche soldaten te beschermen tegen de folteringen die onze landgenooten, na verondersteid werd,hun deden ondergaan. Nu was het bekend dat onze regeering de noodige maatregelen had genomen op-dat al de burgers over de wetten van den oorlog onderricht zouden zijn; in iedere gemeente moesten de wapens van de bewo-ners op het gemeentehuis nedergelegd worden; door aanplakbrieven werd de bevolking verwittigd dat alleen de regelma-tig onder de vaandels zijnde burgers het recht hadden de wapens te dragen; en de geestelijkheid, die den Staat in zijne zen-ding wilde ter hulp komen, had door het woord door de parochiale bulletijns, door het aanplakken van berichten op de kerk-deuren de onderriohtingen verspreid wel-ke de regeermg had uitgevaardigd. Sedert eone eeuw lang aan een regiem van vrede gewend, konden wij ons niet de gedache vormen dat men ons, van goeder trouw, woeete ingevingen kon toeschrij-ven. Bterk door ons recht en door de eer-lijkheid van onze vreedzame inzichten, beantwoordden wij den laster van de vrij-schutters en van de uitgeetoken oogen met een sohouderschokken, overtuigd dat het niet lang zou duren eer de waarheid van zelf aan den dag zou komen. De geestelijkheid en het episcopaat van België stonden in persoonlijke betrekkin-gen met talrijke priesters, geestelijken en bisschoppen uit Duitschland en uit Oos-tenrijk. De Eucharistische Kongressen te Keulen in 1900 en te Weenen in 1912, hadden hun de gelegenheid gegeven elkander van nabij te leeren kennen en waardeeren. Ook hadden wij de overtuiging dat de katholieken van de natiën in oorlog met de onze, ons niet lichtzinnig zouden beoor-deelen; en zonder zich veel te verontrusten over den inhoud van het telegram van Dom Ildefonds, bepaalde de Kardinaal van Mechelen er zich toe, met ons, de zachtmoedigheid aan te prediken, want voegde hij er bij, men meldt ons dat de Duitsche troepen onschuldige Belgische priesters fusiljeeren. Van af de eerste dagen van Augustus waren er misdaden begaan te Battice, ta Visé, te Berneau, te Herve en elders, maar wij wilden hopen dat het alleen staande gevallen zouden blijven, en de zeer hooge betrekkingen van Dom Ildefonds kennend, hadden wij groot vertrou-wen in de volgende verklaring, die hij ons, op lin Augustus, wel wilde toestu-ren. Ik heb, uit eerste bron, vernomen dat er, door de militaire o.verheid, aan de Duitsche soldaten formeel bevel is gegeven de onschuldigen te sparen. Wat het zeer betreurenswaardige feit betreft, dat zelfs priesters het leven verloren hebben, ver-oorloof ik mij Uwe Eminentie te doen opmerken, dat in deze laatste dagen het kleederen van priesters en monniken het voorwerp van vermoedens zijn geworden, en schandaal hebben veroorzaakt, eedert Fransche spionnen zich van het geestelijke kleed van vermoedens zijn geworden, nen kleederen, om hunne vijandelijke ge-zindheid te verbergen.» Toch werden de daden van wreedheid jegens de onschuldige bevolking voortge-zet.DE EERSTE PROTESTEN DER BISSCHOPPEN VAN LUIK EN NAMEN Op 18n Augustus 1914, schroef Mgr. de bisschop van Luik aan den heer Commandant Bayer, goeverneur van de stad Luik: (( Keer op keeir werden v©rscheid©ne dorpen vernield; notab©l©n, waaronder priesters, werden gefusilLeerd; amderen werden aan-gehouden, en allen hebben verklaard on-schuldig te zijn. Ik ken de priesters van mijn bisdom, il kan niet gelooven dat een enkele zich heeft schuldig gemaakt aan vijandelijke daden jegens de Duitsche soldaten. Ik heb verscheidene ambulances be-zocht en heb gezien dat de Duitsche gewon-den er met denzelfden ijver als de Belgische verzorgd worden. Zij zelve getuigen het (1).» (1) Zie als bijvoegs:?! .den integralen tekst van den brief van Mgr. den Bisschop van Luik (bijvoegsel I). Het protest werd vernieuwd op 21n Augustus aan generaal Deze brief bleef zonder antwoord. In het begin van September, dekte de keizer va.n Duitsohland met zijn gezag, de lasterlijkè beschuldigingen waarvan onze onnoozele bevolking het voorwerp was. Hij stuurde aan den voorzitter van de Vereenigde Staten,den heer (Wilson, dit telegram, dat rot op dit uur, voor zooveei wij weten,. niet ingetrokken is : « De Belgische regeering heeft openlijk de burgerbevoJking aangemcedigd om deed te nemen aan dezen oorlog, dien zij siedert lang met zorg had voorbereid. De wreed-heden gedurende dezen guerilla-oorlog, door vrouwen en zelfs door priesters, op geneesheeren en ziekenverzorgstors gep'eegd, waren zoodanig dat mij,ne generalen einde-lijk verplicht wa.ren tôt de strengste maatregelen hun toevlueht te nemen or.n de sohuldigen te straffen en om Je bloed-dorstige bevolking te beletten deze ver-schrikkelijke, hatelijke >n misidadigt, han-delingen voort te zetten. Verscheidene dorpen en zelfs de stad Leuven, moesten afge-broken worden (behalve het zeer schoon stadhuis) in het belang van onze verdedi-ging en voor de bescherrning van mijn< troepen Mijn h art bloedt als ik zie dal .dergelijke maatregelen onvermijdelijk gemaakt zijn, en als ik denk aan de tallooze onschuldigen die hun hâve en goed verJorer hebben door de misdaden waarvan sprake ». Dit telegram werd in België, op bevel van de Duitsche regeering, uitgeplakt op lin September. Beeds den volgenden dag, 12n September, vroeg Mgr. de bisschop van Na-men om ontvangen te worden dooor den imilitairen goeverneur van Namen en pro-testeerde t3gen de reputatie die Z. M. d< Keizer aan de Belgische geestelijkheid trachtte te geven; hij bevestigd© de on-schuld van al de gefusilleerde of mishan-delde leden van de geestelijkheid en ver-klaarde zich bereid zelf de schuldige feiten te publiceeren,- die hem ter oore zouden komen. Het aanbod van Mgr. Beylen werd niet aaiigenumeu eii /.ij'ii protesfc liât! g.on volg. DE LEUGEN3 DER KES2ERLIJKE REGEERING De Laster kon dus vrij zijn loop volgen. De Duitsche pers verspreidde hem. Het or-gaan van het katholieke oentrum, de Kôl-nisclie Volkszeitung, wedijverde met de luthersche pers, en op den dag dat duizen-den van onze medeburgers,geestelijken en wereldlijken, van Visé, van Aerschot, van Wesemael, van Herent, van Leuven en van twintig andere plaatsen, even onschuldig a.Is gij of wij van oorlogsfeiten of wreed-hedein, gevankelijk werden medegevoerd, door de stations van Aken en Keulen trok-ken, en gedurende lange doadelijke uren toit schouwspel werden gegeven aan de on-gezonde nieuwsgierigheid van de Rhijn-stad, hadden zij de smart vast te stellen dat hunne katholieke broeders, evenveel belee-digingen i.egen hen uitten als de s'ectorischt lutheranen van Celle,van Soltau of Maag-denburg.Geene stem verhief zich in Duitschland oin de verdediging van deze slachtoffors op zich te nempn. De legende, die de onnoozelen in schul-digen veranderde, en de misdaad in eene daad vaji gerechtigheid, vond aldus geloof. ©n op lOn Mei 1915, dierf het viitboeh, het officies! orgaan van het Duitsch Rijk, dezt hatelijke en laffe leugens voor zij ne reke-ning nemen en verspreidde ze in de on-zijdige landen. <( Het is onbetwistbaar da.t Duitsche ge-won den bestolen of afgema.akt werden, ja: op verschrikkelijke wijze dooi- de Belgischt bevolking verminkt en da.t zelfs vrouwer en jonge meisjes aan deze gruwelen hebber mede gedaan. De oogen van Duitsche ge wonden werden uitgestoken, ooren, -neus, vingers en geslachtsorganen werd'en afge-sneden of de ingewanden bloot gelegd; ir andere gevallen werden Duitsche soldater vergiftigd, aan boomen opgehangen, med kokende vloeistof begoten,soms verbrand zoodat zij in de gruwelijkste folteringen den dood gevonden hebben. Deze beestach-tige handelingeji van de bevolking, zijn niet slechts een sehennis van de duideliji uitgedrukte bepalingen van de conventw van Geneve, betreffende de behandelingec en de zorgen die verschuldigd zijn aan de gewonjden van het vijandelijk leger, maai zijn ook in strijd m>eit de grondregelen van de oorlogswetten en van de mensohclijk-heid ». Stel u voor een oogenblik in onze plaats, (beminde confraters in het geloof en in hot priesterschap. WIJ 1WETEN DAT DEZE ONBE-SCHAAMDE BESCHULDIGINGEN VAN DE KEIZERLIJKE REGEERING, GEHEEL EN AL LASTEB ZIJN. IWIJ WETEN HET EN WIJ ZWEREN HET. Uwe regeering «fechter, voert om zich fa rechtvaardigen, getuigenissen aan die door geen tegenstrijdig onderzoek gecon-troleerd werden. Is het niet uwe plicht, niet slechts van liefde maar van eenvoudige gerechtigheid, u in te lichten, uwe geloovigen in te lich- Kolewe, die militaire goeverneur van Luik geworden was; dan, op 20n Augustus aan zij ne Excellentie baron von der Goltz,go&-verneur-generaal van de bezette provinciën van België, dieop dit oogenblik in het bis-Bchoppelijk palei« te Luik logeerde. ten, en aan ons de gelegenheid te ver-schaffen, rechtskundig onze onschuld vast te stellen? Gij zijt ons deze voldoening schuldig, in naam van de katholieke liefde die de nationale oonflicten beheerscht, gij zijt 7© ons heden, als eenvoudig recht, verschuldigd, vermits een Komiteit, ten min-ste door uwe zijgende! goedkeuring ge-dekt, en dat bestaat uit ailes wat de po-Jitiek, de wetenschap en de godsdienst als het meest vermaard in Duitschland tellen, de officieele beschuldigingen heeft gepatroneerd, aan de pen van een katho-liek priester, professer A. ' J. Itosenberg vanPaderbom, de taak heeft opgedragen ze te verzamelen in een boek getitcld : De leugenachtige beschuldigingen van de l''ruMche kathotciken tegen Duitschland, en aldus het katholieke Duitschland met de verantwoordelijkheid bglaat van de ijveiige en ogenlijkç v.^rsj *- van den laster jegens de Belgische bevolking. Toen het Fransche boek, waar tegen de Duitsche katholieken het hunne stellen, het licht zag, vonden Hunne Lminenties, , Kardinaal von Hartmann, Aartsbisschop , 1 van Keulen, en Kardinaal von Bettinger, j Aartsbisschop van Munchen, het noodig aan hun keizer het volgend telegram te zenden: Verontwaardigd over de lasterin- - gen tegen het Duitsche vaderland en tegen zijn roemrijk leger gevat in het werk: - JJe Duitsche Oorlog en het Catholicisme, gevoelt ons hart de behoefte aan Uwe Ma- î jesteit zij ne smartelijke verontwaardiging uit te drukken, in naam van geheel het Duitsche episkopaat. Wij zullen niet na-i laten onze klacht tôt voor het Opperste Hoofd van de Kerk te brengen.» DE BELQiaîîHÊ B1SSGH0PPEN VRAGEN OM EEN ONOERZOHK Wieinu, Hoogeerwaarde Eminenties, Ver-eerd© Collegas van het Duitsche Episkopaat, wij aaïusbissehoppen en bisschoppen van België, VERONTwAARDIGD OVER DE LASTERINGEN TEGEN ONS ÊÈL-" GISCFÏ VADERLAND EN TEGEN ZIJN ROEMRIJK LEGER, vervat in het wit-boek van het Kedzerrijk en uvergenoimen in het antwoord van de Duitsch© katholieken op het werk van de Fransche katholieken WIJ GEVOELEN DE BEHOEFTE AAN ONZEN KONING, AAN ONZE REGEERING, AAN ONS LEGER, AAN ONS LAND, ONZE SMARTELIJKE VERONTWAARDIGING UIT TE DRUKKEN. En opdat ons protest niet op het uwe zou stuiten, zonder nuttig resultaat, vragen wij u ons wel te willen helpen voor het inrich-ten van een alzijdig onderzoekstribu-naaJ Gij zult, in naam van uwe oïlicia-li-teit, zooveel leden aanduiden als gij wenscht en als het u gelieft te kiezen, wij zullen er even veel aanduiden, dri© bij voorbeeld langs elken kant. En wij zullen .met geme©n akkoord, aan het episkopaat van een neutralen staat, van Holland, van Spanj©, van Zwitserland, of van de Vereenigde Staten, vragen wel een boven-seheddsirechter te willen aanduiden, die de verriohtingen van het tribunaal zal voor-zitten.GIJ HEBT UWE KLACHTEN VOOR HET OPPERHOOFD VAN DE KERK ' GEBRACHT. HET IS NIET RECHT-VAARDÏG DAT HIJ SLECHTS UWE 1 STEM ZOU HOOREN. Gij zult zoo rechtschapen zijn om ons te helpen de onze te doen hooren. Wij hebben, gij en wij een gelijken plicht en wel om Zijn Heiligheid de bewijsetukken over te leggen, waarop het Zijn Heiligheid moge-lijk zal zijn Zijn oordeel te vestigen. i DE DUÎTSCHE REGEERING HEEFT STEEDS EEN ONDERZOEK GEWEIGERO De pogingen, die Wij in het werk hebben gesteld, keer <f)5 keer, om van de Macht, die België bezet heeft, om ©en onderzoeks-; gerecht in t© stellen, zullen U niet onbe-i kend zijn. De Kardinaal van Mechelen, tôt twee malen toe, bij schrijven van 24n Januari 1915 ©n van 10 Februari 1915; de bisschop van Narnen, bij schrijven gericht tôt den ! militairen goeverneur zijner provincie, den 12n April 1915, verzochten de vorming van 1 ©en gerecht, dat zou zijn samengesteld uit Duitsohe en Belgische scheidsrechters, ge-lijk in aantal, en voorgezeten door den ve>r-teg©nwoordiger van ©en onzijdigen Staat. Ons aandringen stuitte altijd op een hard-nekkig veigeren. Evenwel wilde d© Duitsche overheid wel onderzoek ins'tellen, doch zij wilde dit niet anders als e©nzijdig. Dat wil zeggen zonder eenige reehtswaarde. Na het onderzoek te hebben geweigerd, 1 ' hetwelk igevraagd was door den Kardinaal van Mechelen, begaf de Duitsch© overheid zich naar verschillend© plaatsen, waar priesters zijn gefusilleerd geworden, waar 1 vreeidzam© burgers werden omgebracht of gevangen genomen, en idaar, op de verkla ring van enkele getuigen naar het toeval bijeengeraard of wel uitgekozen met bepaalde onderscheiding, in tegenwoordig-heid, dikwijls, van een vertegenwoordiger der plaatselijke overheid, die niet de Duitsche taal machtig was en die aldus genood-zaaikt was de processen-verbaal te aan-vaarden en in goed vertrouwen te onder-teeken, geloo^de zij (de Duitsch© overheid) daar op gevolgtrekkingen te kunnen steu-,nen,die vervolgens aan het publiek itioesten ' worden aangeboden als d© uitkomst van ©en ; contradictoir onderzoek. HET DUITSCHE ONDERZOEK werd , in Novjmber 1914 te Leuven op die wijze verrieht. Het IS DUS ONTBI.OOT VAN L ALLE GEZAG. Ook is h©t natuurlijk, dat wij ons tôt U wenden. ' Het scheidsgerecht, dat de beeette.nde !» Macht ons heeft geweigerd, zult Gij o.ns toestaan, en Gij zult voor ons van Uwe regeering de openlijke verklaring verkrij-gen, dat de getuigen zullen worden uitge-noodigd door U zoowel als door ons van ailes te zeggen wat zij weten, zonder weer-wraak behoeven te duchten. Voor U, onder de beschei .aing van Uw zedelijk gezag, zul-ien zij zich meer beveiligd gevo©len, en aan-gemoëdigd om datgere te verklaren wat zij -czien en gehoord hebben; de wereld zal vertrouven stellen in het gszaimonliik Episcopaat onzer beider landen; onze we-derzijdsch toezicht zal de getuigenverkla-ringen nog meer bewijskracht schenken en de getrouwheid der processen-verbaal waarborgen. Het onderzoek aldus geleid, zal vertrouwen hebben. GESVsENOD NÏEUWS De /DJ.ïd w:in ÎOpereîi» en de «Se,aersche kind£ie?i» .. Waar komen zs uandaan'.» ï Ieipi.tr; is g'.'Vel vernield. En van deze i si ad u.-« .vu mj wat n.eer vortellen. Bv. \ gaat dus in stukjes. In Vlaanderen zci men w7©l ©ans van î iema.nd, die er slecht uitzag: « Hij gelijkt !op de dood van leperen ». Deze..uitd"ukking is ook in Holland be-kend. Van waar komt ze? In \ roeger eeuwen v. as leperen een zeer ongezond© stad. In den omtrek lagen veel moerassen, die schadelijke wasems ver-spreidden en ziekten wekten. Zoo w_erd leperen ook dikwijls door de ; pest bezocht. Huis aan huis stierven de menschen. En het gebeurde, dat de over- i levenden bijna te zwak waren, om de doo- I den te begraven. De magistraten trachtten den Ifjestand te verhelpen. Onder meer legden ze onder de stad looden buizen voor den wateraf-voer. En zooveel waren er, dat men zei: «leperen is op lood gebouwd.» Later werd de stad g&zond. Maar de spreuk ble©f bestaan. Op de nu ve-nieuwde halle, zag men ook ieen groote muurschilderij, voorstellend hoe de pest in d© stad waarde. Op het I voorplan zag men een pestlijder. Dikwijls -.het- ik d«i* mager, btpek wp-/»n beschonwd. De man droeg eene waterkan en een ratel — om de gezonden te verwittigen — en stond gereed de stede te verlqten om als iibesmette» en «onreine» in de eenzaam-heid te gaan leven. Die schilderij noemde men ook den Dood van leperen. Neen, leperen was niet ongezond meer. En toch is de dood gekomen, de gruwelij-. ke dood van leperen, met den vijand van ons land, de vernieler van zooveel van onze kunst, den verstoorder van ons geluk. En de halle met haar kloek belfort, het gansche prachtige gebouw, kort te voren met zooveel kosten hersteld, ligt in puin. Dat moet wat geweest zijn, toen de oude halle brandde. O, dan keerden de oude kunstminnende Vlamingen zich om in hun graf van ergernis over die kunstschen-ding. Jaar aan jaar hadden ze met liefde aan die halle gearbeid en schier elken steen bewerkt. En nu bommen, brokken ijzer, kogels vernielden het gewrocht der eeuwen. » • * We spreken over leperen en zijn halle. Over die halle zijn veel verhalen in om-loop.Eens bezocht Keizer Karel de stad, en op eene vergadering vroeg hij aan burge-meester en schepenen of ze hem hun halle ton geschenke wilden geven. De heeren waren verlegen. Hun keizer wat weigeren, ze durfden het niet goed. Maar hun prachtige halle wegschenken dat? Het ging evenmin. De magistraten vroegen een dag beden-kingstijd. En nu dachten ze over het antwoord. Vooral de burgemeester peinsde zijn kop moe. Zijn vrouw laohte met hem. — Weet ge wat ge moet antwoorden? vroog ze. En ze gaf hem raad, zoo een goeden raad, dat de burgervader diep de slaapmuts over de ooren trok met het voornemen zich door geen lastige gedach-ten van zijn slaap te laten bei;ooven. 's Anderendaags deelde hij zijn besluit, of beter het besluit van zijn vrouw, aan de schepenen mee en allen juichten het toe. Zoo de keizer ontving de heeren. — En wat is nu uw antwoord- Krijg ik de halle? vroeg hij. ■— Majesteit, antwoordde de burgemeester, hoe zouden wij u een verzoek kunnen weigeren. Gij hebt de halle gevraagd, niet de plaats waar ze staat. Neem de halle en laat ze afbreken ©n naar Brussel ver-voeren, opdat wij op de plaats een nieuw gebouw kimnen oprichten. — Schoon gevonden ! riep de keizer uit. Maar dg,t komt niet uit uw bol; dat heeft uw vrouw u in 't oor gefluisterd.Gij,man-nen van leperen zijt als kinderen, ge loopt aan den leiband van uw vrouwen. En van nu af werden de inwoners der ïtad Iep©riche kind©ren genoemd. Anderen zeggen, dat die uitdTiikking van veel vroeger in gang is. Een graaf van Vlaanderen was gevangen /çeinomen. Men moest voor hem een losprijs betalen. En daarvan gaven de Ieperlingen 't grootste bedrag. Vandaar, dat de gra-vinne de Ieperlingen zeer dankbaar was en zei : « Laten we hen beschermen, zij zijn onje kinderen ». Steunt ons blad door Uw I abonnement en door Uwe I aanbeveling bij vrienden ! | JDJH OORLOG 330 dag »CGEERISSiGS-S«ED£DEELSNGEN VAIM HEDfe WESTELIJK FRONT SgLGISCH LEGERBERICHT 14 Januari In den loop van den 13n Januari was. de artillerie-strijd niinder lievig. ENQELSCH LEGERBERICHT 14 Januari De Duitschcrs hebben een mijn doen springen te Givenchy en ondernamen een granaataanval, die wij afgeslagen litlbben. Vier Britsche vliegtuigen, die den 12n uitgevlogen zijn, zijn niet te-ruggekeexd.FRANSCi-S LEGERBERICHT 13 Januari, 3 uur namiddag Tussclien de Somme en de Avre heeft de vijand op e-on onzer kleine posten een overval beproefd, die geheel mislukt is. In Champagne werden twee vijandelijke aanvallen beproeld; de eene ten nnorden en ten oosten van den heuvel van Mesnil; de andere tegen Maisons-Champagne. Zij zijn volkomen veiïjdeld door ons versperringsvuur. JSTieuwe bijzonderheden ovier den aan val met stikgassen door de Duitschers g-isteren ondernomen in den sector van I^prges, melden dat door een plotselinge svindruk de wolken gàs teruggedreven werden op de vijandelijke loopgraven. Onze beschieting van de vijandelijke linies was zeer hevig. FRANSCH LEGERBERICHT 13 Januari, 11 uur 's avonds In Artesië hebben wij de stellingSki op drn weg van Rijssel liefvig giebombar-deerd en op verscheidene pu-nten hebben wij de loopgraven en schuilplaatsen van den vijand vernietigd. Tusschen de Somme en de Oise is een Duitsche colonne onder vuur genomen, juist toen dtze Iloye binnen trad. Ten noorden van de Aisne, heeft onze artillerie een waamemingspost en schuilplaatsen voor m a c hi nege wer en beschadigd en een vijandelijke batterij van 105 tôt. zwijgen gebracht. Op de hoogvlakte van Yauclerc, in Champagne hebben wij een aanzienlijke convooi verspreid in de streek van Gratreuil. In Argonne hebben wij een niijn dosn springen bij « la Fille Morte » en twee anderen bij Vauquois. OOSTELIJK FRONT RUSSISCH LEGERBERICHT 14 Januari In Galieië, op het front, van den midden Stiypa, heeft de vijand, beschermd door een sneeuwval, twiee malen getracht het ofîensief te hernemen in de streek van Dobropolie, maar hij is beide keeren afgeslagen. In deze streek en in die ten nooid-oosten van Czernovitz, is de vijand genood-zaakt g-eweest een gedeelte van zijn loopgraven te ontruimen, die wij bezet hebben. In de Zwai te Zee, hebben onze torpedobooten, den lin Januari, een vijande-lijken onderzeeer vernietigd. Op de kust van Ana.tolië hebben onze (oirpedobooten twee zeilers vernietigd, die met steenkool bevracht w-aa*en. In den Kaukassus, heeft ons vuur in de vallei van de rivier Arkhave, een Turkseh detachement verspreid, dat zijn stellingen verstërkte. In de streek van Ardjische, bij het doi-p Khavswimek hebben wij ontmoetin-gen gehad met aanzienlijke troepen Koerden. ZUIDELÏJK FRONT 1TALIAANSCH LEGERBERICHT 14 7anuari Bedrijvigheid van de artillerie, geholpen door actie van de vliegtuigen, over het geherfe front. De vijandelijke batterijen hebben bommen, voornamelijk brandhommen, ge-worpen op onze stellingen van Altissimo (tusschen het Gardemeiea- en de Adige), van de vallei van Ferragnolo (Adige) en op Borgo (vallei Lugana). Deze bommen hebben in het geheel geen scha.de aangericht. Onze artillerie heeft de vijandelijke schuilplaiatsen vernietigd ten oosten van-den bergpas van den Orogouo (stroom van den Cordovcilo)en van \ isdende(Piavo). Het vuur van onze maohine-geweren heeft troepen-colonnes verspreid in de vallei van Bodor (Gnil) en van Seebach(Gallitz). In den sector van Javorrocz (ha,ven van Ploizzo) en te San-Hartino del Carso hebben wij klei»e aanvallen afgeslagen. Op de Beneden-Isonzo, heeft de vijandelijke artillerie op Gradisca, Bagrado en Monfa'lcone geschoten, onze kanonneai hebben geantwoord door Dovotald en Appacchiasolla te bombardeeren. ÏIET BALKANGEBIED FRANSCH LEGERBERICHT 14 Januari JSTiets te rermehlen van de Grieksche gren?; ons . verdedigiixgsplan heeft ons genoodzaakt de spoor.wegbrugg-en te Demir-IIisear en te Kilindir te doen springen. w» ■"■""'ij ■" j ;jl*_ _ L' " . J _L. *■ LAATSTE NIEUW8 De socialistische groep van den Rijksdag en Licbknecht Amsterdam, 14 Januari. — Yolgens een telegram uit Berlijn heeft de socialistische groep van den Bijksdag besloten tôt de uitzetting van Liebknecht. Een brand in een fabriek te Lissabon Lissabon, 14 Januari. — Een brand is uitgebroken in een bergplaats van de fabriek van militaire uniformen. Behalve materieele schade zijn er drie dooden en talrijke gewonden. Men denkt, dat nog meer lijken onder de puinhoopen begraven liggen. De brand wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven. Vijandelijke vliegtuigen boven Saloniki Saloniki, 14 Januari. —• Yliegtuigen, die van Uskub kwa.men hebben boven de Fransche gevlogen en wierpen bommen, die niets beschadigd hebben. Fransche vliegtuigen hebben de vijandelijke Viiegers op de vlucht gejaagd. Oe Russïscho groatvorst Michaielovitch bij den Mikado Tokio, 14 Januari. — De Russische grootvorst Michaïeloviteh is door den Ja-panschen keizer in bijzondere audientie ontvangen. Hij overhandigde den Mikado de orde van Sint-Andries en aan de keizerin de orde van Sint-Katherina. De keizer schonk den Eussischen grootvorst ds orde van den Çjhiysauth, In den loop van het feestmaal, dat volgde, heeft de Mikado een toast uitge-bracht op Rusland, waai in hij den eer-bied en het vertrouwen deed uitkomen, dat Japan voor de groote natie gevoelt. De grootvorst spralc in zijn antwoord de dankbaarheid uit, die Busland gevoelt voor de hulp die Japan het in dezen oorlog biedt. Een onaangename overnachting van een Belgisch soldaat te Fecamp Een Belgische soldaat van de 19e compagnie, die gehuisvest is, in de rue des Prés, dicht bij het station, maakte dinsdag morgen een wandoling in de aeestreek van Trou-au-Chien, toen hij door den vloed overvallen werd. Hij vluchtte in de schuil-plaats di© gegraven is in d© rots zelf, daar-na klom hij op een uitstekend gedeelte van de rots, da.+ 40 meters hooger gelegen is. Hij hoopte zoodoende een dal naar Senne-ville te bereiken. Daar poogde hij tever-geefs de aandacht van een voorbijgaand schip te trekken. Na dat hij getracht had bij laag water weg te komen werd hij in iden af grand geslingerd en bereikte hij zijn isehuilplaats waar hij den nacht door-braoht. Den volgenden morgen werden zijn signalen bemerkt en werd hij uit zijn ge-vaarlijk©n toestand verlost, door een marine-gendarm en door eenige andere man-nen. Hij werd naar zijn kantonn©ment 'teruggebracht, en kolonel Petry, commandant van het Belgisch garnizoen werd g©-waarschuwd. Ondanks de vermoeienis vaa al het doorgestane komt de soldaat er œ«|| don sebrile af.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes