Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

307 0
22 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 22 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 10 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dr2p55fn5q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Ijaarcai NC, Nr 9' a !,n<MK m, t"*. /M K% riH *% ■ >s 1 HET VADERLAND 39 ■ peine aankondigingen : 1 fr. per regel H Groote id. bij overeenkomsl N H pieDstaanbiedingen : voor gereformeer e. H den kosteloos. Belgisch dagblad, vooriotpg ta Partjs, 3, Pf&ce &s Deux~Ëcus, 3 LEO VAN GQmW&h ffifeeéeœp Het nummer : 5 centiem (Front en Frankrîjk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijlj 1.75 Ûf< Engeland 2 sb. Holland 1 gld. 25. £lders 3.00 fc. i Britten vorderen meer dan 1500 meters tusschen de Schelde en de Leîe -- De Franschen V hebben hunne bruggehoolden uitgebreïd op de Leîe i Ïrond het vredesvraagstuk Iij hebben niet gemoord, niets ver brand of nutteloos vernield l'ii Bern werd gisternacht het ant-Krd van Duitschland aan président ■L overgeseind. ■ vertalen er hier de voornaamste ■e ontruiming van het bezette gebied ■de voorwaarden van don wapenstil-Bid zouden moeten geregeld worden ■- militaire raadslieden en de ver-Hding voor basis hebben van de te-flwoordig over elkander staande Bchten op het front «son moet een gelegenheid opwek-Hom de bijzonderheden te regelen. H Ouitsche regeering neemt geen ei-■en aan die de eer van de Duitsche Bie te kort doen en niet kunnen sa-Hgaan met een rechtvaardigen vrede. M Duit8Che regeering verwerpt aile ■diuldigingen tegen haar troepen te H en ter zee van onwettige of on-Hschelijke handelingen. Hierdoor Hdt gansch het Duitsche volk belee- Volgens de Duitsche regeering heb- ■ ds bemanningen van de duikbooten : ■ reddïngsbooten vernield of het ■et per abuis geweest zijn. Hnzijdige comiteiten niogen die fei- ■ onderzoeken. Bm den vrede voor te bereiden heb-fti al de duikbooten bevel gekregeri ■" passagiersbooten nieer te torpedee-H. De uitvoering van dit bevel is maa; Ivaarborgd voor zoover dit bevel de ■zee zijnde onderzeeërs nog kan berei- ■ voor hun terugkeer. Ban de voornaamste vredesvoorwaar-B van Wilson, de vernietiging van B willekeurige maoht die volgens Bgoeddunken den wereldvrede kan Bn, werd voldaan : Duitschland zou Ben regeering hebben vrij uit en door H volk gekozen. Een nieuwe wet za! Bgrondwet van het Rijk veranderen Hdien zin, dat de toestemming van Bonale vertegenwoordiging zal noo-B zijn om over vrede of oorlog te Bissen. De verantwoordelijkheid van B kanselier zal grooter worden te-Bvec den Rijksdag en geen regeering ■ nog aan het bewind kunnen komen Bler het volkomen vertrouwen vari ■ nijksdagmeerderheid te genieten. B' nieuwe regeeringsstelsel wordi 1 B alleen door de wet gewaarborgd Br ook door den onwrikbaren wil van ■ Duitsche volk, dat deze hervormin B stemt en krachtig eischt. B de vraag van Président Wilsor ■ wien de Bondgenooten en hîj te B hebben, wordt aldus klaar en on Bbelzinnig geantwoord dat het aan B van vrede en wapenstilstand uit' Bn van een regeering die vrij is aller Boed van een willekeurig en onver B'oordelijk midden en op de instem Bg steunt van de verpletterende m eer Keid van het Duitsche volk. Bt antwoord, waarvan wij hierbo ■ den beknoDten inihoud gaven, werc ■Bçrlijn den 20 Octobfer 1918, getee B1'1 door de minister van buitenland Be zaken, Soif. B MAX SPREEKT MORCEN W^1. 21 October. — Uit Berlijï Br ?6meld dat de comrnissie der par ■®u6rs in den Rijksdag gister verga ■n de algemeene zitting van morgen B j Rijlkskanselier het eerst he nemen. Een algemeene bespre ■y,Ja' f*® de rijkspolitiek wordei B Zi.i zal twee of drie dagen du ■&E ONTRUIMINC ? ■ « ONMOGELIJK » VtoiJu ^nsche berichtgever van d I J chener Neueste Naohrichton » loopt den teksi van Dudtschlands ant-vvoord aan président Wilson al vooruit. En hij sohrijft : « Wat de ontruiming aangaat van de bezette gewesten, zal het Duitsche ant-iwoord nadruk leggen op het feit dat de ontruiming onmogelijk is zonder voor-afgaandelij ken wapenstilstand. « Duitschland zal président Wilson uitnoodigen aan zijne militaire raadge-vers een verklaring te vragen dat zij oook die meening deelen. » SEDANS VOORBEELD De beikende Engelsche wijs zeer en geschiedschrijver Frederick Harridon zegt dat de bondgenooten een voorbeeld moeten nemen aan hetgeen de Duit-schers in 1871 met de Franschen deden na den slag van Sedan. Zij moeten eischen dat de keizer, de kroonprins, Htndenburig, Ludendorff, de ministers van oorlog en van zeewe-zen alsook de Bedersche kroonprins zich komen gevangenen geven in het hoofd-kwartier der Bondgenooten. DE KEIZER OVER B0ORD ! Uit Kopenhagen : De onafhankelijke socialistische dag-bladen drukken een arti'kel over uit de « Fraenkische Tagespost », waarin de troonafstand wordt geëischt van den keizer, « opdat Duitschland. betere vre-desvoorwaarden krijgt ». WAT MEN TE LONDEN DENKT Londen, 21 October. — Volgens de bladen had de Britsche regeering Zon-dagavond het antwoord van Duitschland aan M. Wilson nog niet ontvangen. In de bevoegde middens komt men tegen de meening op dat dit antwoord een einde zou kunnen stellen aan de vijandelijklheden. Deze meening berust op geen grond. Het is zoo goed als zeker dat de Mid'denrijiken zullen probeeren o mde zaken te doen aanslepen, om tijd te winnen. Alhoewel de aftocht van den vijand nog geen wanordelijke vlucht is, ziet men toch den stond naderen waarop de strijdgebeurtenissen de Middenrijken zullen nopen een heel besJdssende ver-1 andering van houding aan te nemen. SLUIT DE REM ! De « Frankfuerter Zeitung » zegt : De krijgsknitiekeTte zeggen dat wij , den verdedigingsoorlog nog kunnen , voortzetten gedurende 1919. Wij zijn , o vertu igd dat het leger en het volk den . weerstand zullen aanvaarden. Het zou , ongehoord zijn van het Duitsche volk , een onmiddelij'k antwoord te verlangen , en zich zonder meer overwonnen te verklaren. Wij zijn reeds zeer ver ge-gaan; laat ons echter koelbloedig blij-. ven en nadenken eer wij nog verdei [ gaan. » VWWA; ■■ i Oostenrijk erkent de onafhankelijkheid van Hongarije Kopenhagen, 21 October. — Keizei t Karel zal binnen eenige dagen een ma-. nitfest afkondigen de onafhanikelijkhôic x van Hongarije erkennend en dit land . het statuut van een vrijen Staat gevend. De band van Oostenrijk en Hongarije zal enkel persoonlijk zijn onder de regeering van keizer-koning Karel. Hongarije zal de controol over zijr 3 leger uitoefenen en zijn eigen dioloma-,J ten hebben in den vreem<3«. ©F HET BHLGISCH FRONT | De Belgen hebben al de kanonnen van de kustverdediging huit gemaaikt Âi de vijandelijkô tegenaanvaiien worden door de Franschen en Britten afqesliqei —— « DE TOESTAND De Igeers van Koning Albert vorderen met een bijna toenemende snelheid. Zij zouden voor of misscliien te Gent zijn. Zij hebben Ueynze genomen nieltegen-staande een waarlijk krachtige poging om te weerstaan van den vijand. De vij-andelijke dijk werd echter op verschei-dene punten doorgebroken en de Duit-scher moest over gansch de lijn achter-uif.Meer zuidelijk is de Britsche slag op het punt Doornik en Valencijn vrij te maken. Te Doornik staan de Britten tegen de 1 stad die op het oogenblik misschien reeds vrij is. Te Valencijn na de Selle te hebben [ overschreden op gansch het front Le Ca-teau-Denain, vorderen zij recht naar het noord-oosten door de Schelde-vallei en 1 de valleien van de bijrivieren van den stroom. 1 In het oosten liouden de bondgenoo-' ten een oog in 't zeil om elke beweging van den vijand te voorkomen. Daar echter is Verdun aan ons en kan Foch een offensief beginnen als hi) wil. Terwijl wij zoo schitterend vorderen in het westen kampen de Amerikanen /tard en onverpoosd benoorden Verdun. Voeling met hen houdend opereert het I'ransche léger ten oosten van Vouziers en strekt een punt naar den spoorweg van Buzency-Mezières verder uit. De Duitsche aftocht in België naar de Maas zou daar wel eens ernstig in ge-vaar kunnen komen. A. B, DE LÂAT3TE DAGEN VAN DEN VUAND TE 0OSTENDE Londen, 21 October. — De correspon-j dent van de «Daily Graphie» seint : I Het breede zeefront is vol verdedi-, gmgswerkerj tusschen het kanaal en het f Hôtel du Phare. Bij de haven zijn loop-, graven uit steen gemetseld; er zijn plat-i formen voor zware stukken van aile j stelsel; er zijn nog uitgestrekte onder-grondsche schuilplaatsen; kleine gebe-, tonneerde forten steken even boven den , grond! uit, andere fortjes zijn in de hôtels en de gebouwen verstoken; een zul-3 ker fortjes bevindt zich op het gelijk-1 vloers van het Continental-hôtel. De Duitschers werden bang toen de val van Oostende onvermijdelijk werd. Reeds drie weken geleden werd de loods van de duikbooten afgebroken. Den 2n October verliet het garnizoen, j door een plotselinge paniek bevangen, ! de stad en nain stelling in de d-uinen ten 5 noorden van de stad; men verwachtte j een Engelsche landing; maar er gebeurde j niets. Terug moed vattend kwam het . garnizoen terug om het materieel te red-1 den. 3 De mariniers werkten koortsdg tôt ver-^ leden Donderdag. Om 9 urnr 's ochtends werden de laatste machiengeweren naar ~r de gasfabriek gebracht aan de Ooster-grens van Oostende, waar zij nog altija waren toen admiraal Keyes 's middags ontscheepte. Op bat laatste oogenblik deden de Duitschers de fabriek voor elektrische kracht en waterleiding springen. KORTE NOTA'S Tussohen de zee en het Belgisch front is de teruggewonnen strook grond nre-gen? minder dan 35 kilometer breed. + Cents lot zal weldra beslist zijn. f De Vlaamsche stad Thielt werd in-genomen door Parijzenaars en Norman- J diôrs. * . -r De linkervleugel van de bondgenoo-" ten in Vlaanderen en Artesië nadert de 5 algemeene lijn van den Scheldeloop. Zij rukken naar Gent op en Doornik; tusschen deze twee steden hebben zij Pecq i bereikt aan de Sohelde van Doornik, langs het noorden ovenvleugeld is aan ,4fin vooravp^j^de _ + In de -Streek van Valencijn begint tiet 3e Britsche leger in de richting van Bergen oprukkend het woud van Mor-rnal langs het noorden te omsingelen. Wet 4e Britsche leger doet hetzelfde aan ien zuiderkant van het Mormalwoud. -■ Zondag hebben de legers van gene-raals Debeney, Guillaumot en Gourfaud, hevigen tegenstand ontmoet. + Ten noorden en ten oosten van Vou-siers telde men 80 tôt 100 jongens van le klas 1920 in de Duitsche compagnieën. + Gouraud is nog 35 kilometers van Mézières; de Amerikanen nog 25 kilometers van Montmédy. + Sedert 14 October vorderden de Belgen 53 kilometers van Nieuwpoort tôt Eecloo. + Brussel en Antwerpen liggen op een zeL'tigtal kilometers van het huidige front. + Het spoorkruispunt van Valencijn ligt onder het Britsch vuur. BELGISCH LECERBERIGHT De groep légers van de Vlaanderen, onder het hooger bevel van Zijne Ma-jesteit den Koning der Belgen, zetîe hare rïrukking voort op gansch het front. Op hunnen aftocht in de zone der ver-richtingen van het Belgisch léger, hebben de Duitschers hunne kanonnen voor de kustverdediging moeten achterlaten; een zeker aanta! zijn ongeschonden. Het zwaar kanon van 380 van Linden-boom, dat tôt de laatste oogenblikken Duinkerken hesft beschoten, werd in den loop van onze vordering fouit go-maakt, de vijand w&sd genoodzaakt achteruit te trekken zonder den tijd te hebben het te vernielen. De Fransche detachementen die de Leîe waren overgetrokken werden he-vig tegen-aangevallen. Zij .weerstonden aan de vijandelijke aanvallen en hebben Isehtelijk hunne bruggenhoofden kunnen uitbreiden ten oosten van de rivier, Het tweede Britsche leges- Fjoord aan de Schelde, van Bailieul tôt Helchin en, niettegenstaande den vijandelijken weerstand, is meer dan vijftien honderd meters gevorderd tusschen de Schelde en de Leîe. — —— A ■■■■! IN DUITSCHLAND Mil ts kort ? Londen, 21 October. — Van den «, Daily Mail » correspondent in den Haag : « Ik verneem dat de Kruppfabrieken grondsboffen te kort hebben. zooals staal, nickel, voor de obussen en de pantserplaten. Tenigevolge van de vordering van de Bondgenooten in Argon-ne worden de ijzermijnen van Brâey en Lunéville ernstig bedrei-gd en is het bijna onimogelijik het speciaal staal te bereiden dat het erts van deze mijnen op-levert.« Men beschuldigt de Kriuppfaibriéken van metaalafval te gebruiken, wat on-gelukkige uiislagen geeft op het 'front.» HET VRAAGSTUK VAN SLEESWIJK Londen, 21 October. — Een nota van Berlijn verfklaart dat Denemarken de uitvoering verlangt van een overeen-komst dagteêkenend van voor 1870 en die een volksraadpleging voorziet in Sleeswi jk-Holstein. Leest op de tweede bladzifde Met onze Vorsten in Oostende. —-Zij die vergeten worden. — Gesprek met «ntvoerden uitji^ lanj jvan Aafet. Tusschen Oise en Serre nemen de Franschen MesbreconrL Richecourf wvwv De Britten op 2 mijien van Valencijn en ten nonrrl-WRsten vnn [Innrnik DE VIJAND VALT TGEN AAN TUSSCHEN DE OISE EN DE AISN De correspondent van de « Associât* Press » seint van het Fransche front c 20n October : Een levendiige tegenwerking ontwi' kelt zich over gansch het slagfront Vc de Fransche legers, sedert de laats vier en twintig uren. De Duitschers hebben de Fransche 1 nen en de achterstreek ruimschoots b schoten. Zij -fleden hevige tegenaanvé len op het front Verneuiil-le-Sec en me oosteîijk in de streek van helling 14 ten noord-oosten van Germainmont. Overal werden zij teruggeslagen. Even voor zonsopgamg beschoten i vijanden de streek van Nantheuil op < Aisne. Om 7 uur hernamen zij hun tege aanvallen ten oosten van Verneuil. De krachten van generaal Deben< blijven niettemin vorderen ten noordt van de Lucy en langs den linkeroev van de Oise. DE TAAK VAN HET AMERIKAANSCHE LEGE Een oorlogscorrespondent op h Ameriikaansch front seint aan i « New-York Herald » : Ten oosten van de Maas hebben -Duitschers sedert 25 September 20 < deeJingen in lijn gebracht. Zondag rond middag hebben de Du schers eenige schoten gelost op het fc Douaumont met een verdragend sti dat dadehjk gerepeerd werd en tege beschoten. De gevechten duren geweldig voc bij de hoeve Bellejoyeuse en in de stre waar de Amerikanen voor taak hebb-het bosch van Rappes te veroveren. De vijand schijnt zich hoegenaan niet te willen terugtre-kken. Hij is ac ter zijn Brumhildâijn opgesteld wa men den kl, dat hiij hoopt te weersta; overeen'komatig de orders van Y Duitscih groot hoofdkwartier dat luid « De Ameriikanen bedwingen ten ail prijze. tôt den laatsten man. » In dezen sektor is gansch de vijanc lijke artillerie op hare po&t geblevcn ■ de vijandelijke spoorlijnen zijn on,£ rept. (Het bosch van Rappes ligt ten west van de Moezel, ten noorden van Poi à-Mousson). OM HET DUITSCHE RIJK TE BESCHERMEN Londen, 21 October. — De « Te graaf » van Amsterdam verneemt c wel de burgerbevoliking van Metz we uitgenood om de stafl te verlaten ma dat er geen spoor te zien is van mi taire ontruiming. Wel integendeel, stad wordt nog meer en onopfhoudei versterkt; dag en naoht wordt er a gewerikt. Tusschen Keulen en Karlsruthe wor heel den Rijn in staat van verdiedigii gesteld. TAAiE VERDEDiGING VAN DEN VIJAND BIJ VERDUN Van M. Bailey, oorlogiscorrespondq bi] de Amerîkaansche legers voor « Daily Mail » : De Duitsche weerstand aan de Atr rikaansche bewegingen op de Maas in het Argonnewoud schijnt in geen deele af te nemen. Het bosch van Bantheville en dat v Loges werden door den vijand oi ruimd; het dorp Bathenville werd ?o der strijd ingenomen. Maar, op ande punten, en bijzond'er op de hoogten vo Grandpré, op de Agronrivier, te Chai pigneulles, en op den oosteroever van . Maas weerstaat de vijand wanhopend Door dichte bosschen beschernid s: uitstekende st-ellingen vagtgeklam y gen overheerscht, is het voordeel aan E den kant van den vijand. Zoover het oog d draagt ziet men van den waarnemings->p post Montfaucon beboschite heuvelen, die zeer moeilij'k te namen zijn en dan k- nog moet de vijand er niet veel troepen .n staan hebben. te FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG J" Nacht gekenmerkt door een tamelijk e" hevige artilleriebedrijvigheid tusschen de Serre en de Aisne. 3r In Lot'haringen en in den Elzas heb-ben wij bij invallen in de vijandelijke lijnen gevangenen genomen. Kalme nacht op het overige front. BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEM NAMIDDAG n Het aantal gevangenen gisteren bij onze verricht'ingen benoorden Le Ca-iy teau genomen overtreft de 3.000. >n De van nature sterke vijandelijke stel« er lingen langs de Selle werden hardnek->kig verdedigd. De Engelsche, Schotsche en Walischè troepen stormden om 2 uur 's morgens R ten aanval onder de ongunstigste voor-e-' waarden van weergesteldheid; de on-ophoudende regen maakt de vordering uiterst moeilijk. 3e Den ganschen dag werd er hard ge-1 " streden en de vijand bood hardnekkig weerstand in de dorpen en langs dert lt* spoorweg. I,~' Zoohaast de lijn van de ri vier in onzei maoht was hebben witj spij-ts hevig ar-n" tillerie en machiengewee-rvuur, snel verscheidene bruggenihoofden ingerioht. ^ Onze kanonnen konden zoo onmiddel-lijk achter onze infanterie opgesteld în worden en haar op korten afstand doel- matig steunen. ^ In den avond werden zekere punten' waar nog vijandelijke detachementen' ar vertoefden, door plaatj^lijke verrichtin-gen gezuiverd. Een tegenaanval uit de . richting van Romeries werd met zware ' " verliezen voor den vijand afgeslagen. 3n Ten noorden van Denain gingen onzë voorhoeden nof vooruit den vijand vast houdend en Saint-Amand en de Schel-deMijn naderende ten noorden van Door-'e* nik. HET FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT ZEGT : Geen verandering op de Oise. Vordering tusschen Serre en Oise. Mesbrecourt-Richecourt genomen en 50 gevangenen. Links, tusschen Lucy en e" Vililers-le-Sec ook terrein gewonnen a spijte hevigen tegenstand. r ^ Hardnekikig gevecht op de hoogvlakte ?;r ten oosten van Vouziers. Heviige en hêrhaalde vijandelijke te-® geniaanvallen met sterke krachten. Wij 1 sloegen ze aile af en handhaafde al ln onze stellingen. ^ N'iete bijzonders op het overige front. HET BRITSCH LEGERBERICHT VAN DEN NACHT ZEGT : Hevige gevechten om het bezit van Amerval. Het dorp bleef in onze handen. Vijandelijke tegenaanvallen op d& V1 baan ICamerijk- Douaai afgeslagen; wij namen gevangenen. Nog vooruiigang ten oosten en ten." noorden van Denain. Nog op twee mij-Ien van Valencijn en de algemeene lijn -11 La Sentinelle, St.-Amand, Rong\', Tain-tignies bereikt. Wij bezetten den wester-oever van de Schelde te Pont-à-Chin (noord-westen van Doornik) en over een n" ilengte van verscheidene mijien ten noor-re den van dit punt. or _ 'mm&œemfimœfœmim 3e DE FRANSCHE BEREfKEM DEN DONAU m 20 October (Offîciael). — De Fraxîscàç pt troepen. hebben den Donau bereîà -bÏT Awm* ——

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes