Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

736 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 09 Juni. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 14 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/kd1qf8ks12/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst J)ienstaanbiedingen : voor gereiormeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Écus, 3 LEO VAN GOEiilEM, Directeur Het nummer ; 5 centiera (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere lauden). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.75 tt. Engeîand 2 sh. Holland 1 gld. 25. EJders 3.00 fr, Nieuwe Stockholmerijen 0e dagbladen hebben aangekondigd 8at de Hollandsche social istische leider Troelstra door de Britschie socialisten was uitgenoodigd geworden oui deel te nemen aan eene conlerentie tusschen so-eialisten der venbonden landen, c-onfe-rentie, die op 24 Juni plaats zal grijpen. Wij hebben on s er niet aan geergerd, omdat wij al bij ondervinding weten dot degenen, die onder den naam Brit-gche socialisten deze uitnoodiging aan den Hollander Troelstra zonden, niet, veel in de Kngelsche pap te brokken hebben. Wij weten dat er naast die zoo-ceilaamde socialisten in Engeîand syndr Kalen bestaan, die eerst den ooriog willen gewonnon zien en dan even kijken , ef het nog der doeite waard is den La-sarus d'er Internationale, die al in zijn graf stinkt, te doen verrijzen. Wij weten dal die syndikaten vroeger al cens met daden hun afkeer voor de Stockholme-rijen onder Duitsche leiding lie ten blij-ken en dat zij namelijk onzen onverbe-terlijken Stockholmist Kamiel Huysmans geen plaatsje wilden ve.rleenen op de sohepen, door hunne gesyndikeerden bemand. De dagbladen hebben ons nadien ge-jneld dat na de bijeenkomst in Londen dezelfde Troelstra, met Vandervelde, CENSUUR président van wijlen de Internationale, zooals velen zullen hebben vergeten en Blet Kamied Huysmans naar Parijs zou-den komen o>m met de Fransche socialisten de mogelijkheid te onderzoeken cm een nieuwe Stockholmerij met rede-.voeringen, Duitsche gczellen en banket-ten, op touw te zetten. Wij hebben ons er wel aan geergerd, maar ze waren per slot van rekening nog- niet;in Stockholm of in Iuenthal en wij verhoopten, wij verhopen nog dat Vitndervelde en Huysmans zich nog zoo-ve«J Belg gevoelen om niet met Duitsche feciàlisten in 's keizers dienst te gaan onderhandelen, op het oogenblik zelf dat België's lot weïlïdhi gaat beslist w-orden. Nu brengen de dagbladen ons een an-der bericht aan en dit bericht doet ons de hoop koeateren dat Vandervelde en Huysmans zich nog zooveçl Bals zullen gevoden om niet met den Hollander iTroelstra oit «spaaieren» te gaan. De Hollandsche dagbladen gaven ver-ledeti Dinsdag een interview van Troelstra. en in dat persgesprek zegde de Hollandsche leider dat bet nu geen tijd wVts om eene Internationale socialistische conferentie op touw te zetten. Maasehien omdat er geen spraak kan ïijn van een samenkomen der socialisten van de Entente met de socialisten, die <ie krediet&rt tebben gesiemcl -en nog at-tijd nieuwe kredieten stemmen om al-lijd maar nieuwe offensâeven in het wes-ten te ondernenien, omdat er niet kan aan aredacht worden dat socialisten van de Entente samenkomen met Duitsche socialisai, die Rusland hielpen ten on-dergang doemen, die den onreohtvaardi-Sen vrede met Rwmenië goedkeurden, die de Duitschp krijgisingenieurs toe-juichten toen zij de dikke Bertha had-den nitgevonden, die in Parijs wat vrou-wen en wat kinderen om het leven moest brengen ? Heelemaal mis. De sociaal-democraat Troelstra wil eerst van een Internatio-nale conferentie hooren spreken, wan-het thans aan gang zijnde offensief w» beslissenden uitslag voor de Duit-schers zal verkregen hebben. In de «Teîegraaf» schreef onze goede Wnfrater August Monet e^n paar dagen ofleden, naar aanieldinig van deze ver-klaring van den Hollander Troelstra, deze regelen, die wij uit de Engelsche versie van de «Times» vertalen : '< Nu kennen de Belgen Troelstra al s eç,i overtuigd partijganger en kâmpioen va" de beulen van hun land. Daar zullen ''i>oit rotte appelen genoeg zijn in %'ë om ze den leider van de Holland-se«e 3ociaal-Democratisahe Arbeiders-naar het hoofd te smijten, iiKlien "'J ooit de onvoorzichtiiigheid begaat de f[ens te overschrijden van het land, dat met zooveel genoegen onder den uUschen hiel zou hebben willen zien Verpl«tteren. » ^ -^onet heefi gelijk en wij zullen ons r°orloven zijne woorden als volgt aan « vullen : '■ Nooit zullen de Belgen gedoogen dat «e van hunne landgenooten met dien , %çanger en met dien kampioen van nne beulen aan tafel zitten, terwijl ï b^aÇa'r00ns van ^'en man ons land af- | OENSUUR j, indien zij kamiel Huysmans ook maar het minste paspoort verleende om Troelstra, den handelsreiziger in Duil(schen vrede, te vergezellen op het grondgebied, dat thans door de Duitachera in grooter ge-vaar dan ooit woridt gebracht. « En wij zelf zouden eene onvergeef-lijke zwakheid begaan, indien wij aan Zijne Excellente den président van wijlen de Internationale niet herinnerden dat hij met de eer en met de voordee-len van zijn ministerie van bevoorr&ding ook de lasten van dit ministerie moet dragen. - « Daar zijn nog al lasten aan verbon-den, te oordoelen naar sommige historiés van zouten haring en dergelijke, waarover onze soldaten zich niet had-den te beloven ». Vandem-eide en Huysmaos zouden maar best doen Troelstra links te laten liggen. Het is de eei-ste maal niet dat hun zelîs vanwege geloofsgenooten; als we het zoo zeggen mogen, dien wenk wordt gegeven. In ons nummer van Donderdag 19 April 1917, vinden wij het volgende, dat — met de witte plekken erin •— vandaasf nog even waar is : « Wij zullen de houding van de Hollandsche socialisten niet bestempelen met den naam dien ze verdient en dien al onze lezers, tôt welke klas ze ooik behooren, zelf er aan zullen heehten. Wij zullen liever het woord verleenen aan een sooialistisch blad, «La Victoire» van Gustave Hervé, dat in zijn nummer van 18 Apr.il, schrijft : « Een heel stel onzijdige socialisten gaan in Zweden samenkomen om met de verraders Scheidemann en andere knechten van den keizer te onderzoeken of men het niet eens zou kunnen worden. « Wij hebben maar een woord te zeggen aan de Moffenvrienden Troelstra, Huysmans en, over het algemeen, aan de onzijdige Kienthaler® : « Bemoeit u nifet uw eigen zaken ». )• Wij moeten niet weten of de Moffen een vrede zouden willen «luiten zoii-der land in te palmen. Daaromtrent staat ons oordeel vast. » Wat wij willen, wij Bondgwooten, is dat zij ons ailes weergeven wat zij ons ontnamen ; en dat, of ze willen of niet, zullen we verkregen zonder dat de onzijdigen zich ermede be^ moei&n. » Wij zullen ons hier veroorloven aan de Hollandsche socialisten te doen op-merken dat ze voor den vrede, indien ze dan toch werkelijk vrede willen, dat ze voor den vrede veel nuttiger werk kunnen verrichten in Holland zelf dan in Zweden. Ze zouden er bij voorbeeld een stokje voor kunnen steken dat hun eigen land, dai zich in zijn h^andelsvloot en elders CENSUUR ...4 Ze moeten het fcoch weten dat het zoo is. Schreef «De Teîegraaf» niet onlangs dat Holland honger leed. En schreef het-zelfde blad niet dat Holland van over , zee, dus met goedvinden van de Bond-genooten en uit de handen van de Bond-genooten zelf ontzaglijke hooveelheden graan ontvangt? En dat diit graan niet dient om 't volk te voeden, maar om er alkohol uit te stoken, die naar de Duitsche munitiefabrieken wordt udtgevoerd en zonder dewelke onze steden en dor-pen niet meer zouden worden platge-schoten en onze weerlooze vrouwen en kinderen gedood ? De> Hollandsche socialisten moeten toch weten dat Holland in 1916 niet min-der dan 1,200,000 ton, zegge een millioen twoehonderdduizend ton, hetzij een milliard tweehonderd-millioen kilogram levensmiddelen naar Duitschland "heeft uitgevoerd. CENSUUR De Hollandsche social is. hebben toch zoowel als wij deze mededeeling gelezen van het « Gotrrespondentiebu-reau van den Haag », waarin gezegd werd dat Holland oip het punt staat om 20,000, twintigduizend, stuks hoornvee naar Duitschland uit te voeren. En vinden zij dan niet dat ze hunne handen overvol hebben in hun eigen land en het. niet noodig hebben naar Zweden werk te gaan zoeken ? Waar waren de Hollandsche socialisten, toen wij in 1914 aangevallen wer-cîen ? Waar waren de Hollandsche socia listen toen gansche dorpen in het Wa-lenland en iri het Vlaamsche land wer-den uitgemoord ? Waar waren de Hollandsche socialisten toen kinderen met afgesneden handen langs de wegen la-ge», toerj verkrachte vrouwen en meis-jes, waanzinnig, in de rookende puinen vaji hun dorp dwaalden ? Waar waren de Hollandsche socialisten toen Belgié om wraak riep ? Wij hebben ze niet gezien. Nu België, aan de zijde van zijne Bendgenooten, zelf zijn wraak zal gaan •nomen, die de onzijdigen ons ontzegden, nu komen ze^e voorschrjn on waaroin ? Om ons bij te staah ? Ne-en, om den beul te redden, om Duitschland te red-den.Met den Franschen socialist Hervé roepen wij de Hollandsche socialisten toe : « Bemo&it u met uwe zaken ». Ge hebt werk genoeg in uw "eigen land. LEO VAN COETHEM. *■" 1 ■■■■ vwvw ■■■■'• — SPORT WIELRIJDEN Het kampioenschap der baanrijders Zooals wij m ons vong nummer meldden zal deze prijs op Zondag 9 Ju-oi, in het Prinsenpayk, betwist worden. Ziehier verdere bijzonderheden over de koersen die te 2 u. 1/2 stipt aanvan-gen : De Coupe des tandems, internationale koers, in vier reek&en en één finaal, heeft 16 ploegen vereenigd, waaionder Deschamps-Siméonie, Cornet-Lorain, Porrine-Chass-Ot, Ghoque-Lemay, Char-lier-Morel, enz. Dan volgt een premiekoers, waar-voor 5-i sprinters ingeschreven zijn. Welk peloton ! Eindeiij'k, h&t kampioenschap der baanrijders, hetwelk zal gereden worden op 100 kil. achter gangmakers per fiet§. ■- De vermaarde cracks, Pélissier, over-winrsaar van het kampioenschap verte-aen jaar; Godivier, Matelet, overwinnaar der baankoers Parijs-Toere en onze landgenooten Masse!is (deze vervangt Berthet, weerhouden door zijne militaire plichten) en Philip Tbijs, zullen er zich in meten. Hunne gangmakers, die door loting werden ^.angeduid zijn omirent van dezeîfde krach t. Ailes laat hopen dat- er sehoon sport zal te zien zi^n. Aang^zien men een groofeen toeloop van toeschouwers venvacM, zullen de poorten geopend worden te 1 uur. De Velodvoom bevindt zïch op 500 meter der metrostatie : Auteuil. INTERIM. * - . ae—.. n. ï, i AAN HET FRONT ZWEMFEEST I* D. A. Op Zondag 30 Juni géeft het sport-komiteit der 1" legerafdeeling een zwem-feest. Wij zullen het uur en de plaats op tijd en stond in ons blad bekend maken. Ziehier de verschillende nummers waaraan de militairen der I* en IIe kunnen deelnemen. De Belgische Zwem- en Reddingabond verleent. zijne medewerking aan dit feest. Eerste cteal 1. 50 meter; 2. 100 meter borstzwemmen; 3. 200 meter kampioenaat van 't leger open aan al de zwemmers; A. Reddinggoefeningen en betooging der versehillende zwemwijzen: r>. 250 m. pioegzwemmen voor regi-mentsploegen van 5 zwemmers; 6. Water-Polo-match voor het samen-stellen der militaire nationale ploeg. Tweede deel 1. 50 m, rugzwemmen; 2. 100 m. Snelzwemmen; 3. 30 m. in militaire kleedij open aan al de zwemmers (schoenen, broek, la- ken vest, buikriem en patroontasch); 4. 600 rn. Vrije-zwemwijze; 5. Duikelprijskamp; 6. Water-Polo-match Gent-Brugge. Inschrijvingen te zenden naar luite- nant Machiels Z.-10, Belgisch veldleger, De inschrijvingen moeten toekomen voor 20 Juni en geteekend zijn door den sportafgevaardigde van het regiment. LEEST OP DE TWEEDE BLADZîi^S OE LAATSTE BERtCHTEN VAN DEN NACHT \ UIT LE HAVRE In den Soldatenkring van Gravilîe Wij nemen vol g darne het volgende op : Kunsttentoonsteiling, 14 tôt 21 Juli. De B. S. K. van Graville, Le Havre, mits toelating der bevoegde overheid,zal eene tentoonstelling houden van schil-dérijen .teekeningen, aquarellen, beeld-houwwerken en toegepaste kunst, zooals ringen, messen, afbeeldingen van oorlogstuigen, enz., uitsluitend voorbe-houden aan onze artisten en va-kman-nen van het front. De deelnemers, zullen bij de inzen-ding der voorwerpen, een lijst voegen en den verlangden 'prijs opgeven. De opbrengst op het niet verkocht yoonverp zal door de zorgen van het komiteit aa.n de belanghebbenden gezon-den worden mits inhouding in geval van verkoop van 10 p. h. ten voordeele van het werk der pakjes aan de krijgs-gevangenen en soldaten'van het front. Voor inlichtingen en jnzending, zich te wenden tôt : Maurice De Clereq, ar-, chitecte, Belgischen soldaten kring, 170, rouie Nationale, Graville, Le Havre, ten laatste op 7 Juli a. s. - ■ ■WWW 1 ■■ : I '■ VOOR DE VERMINKTEN Moet een verminkte zijn heropleiding betalen? Men is nooit beter gediend dan door zich zelven en geen advokaat zal ooit met zooveel ijver uw belangen verdedi-gen als gij zelf. Maar uw zaak moet reehtvaardig zijn en gij moet uw bewijsvoeringen in woord of schrift kunnen doen geiden. Aan die eischen beantwoordit het plei-dooi dat de onze verminikten van. Port-Villez in het nummer van 1 Juni van hun flink blad « De Verminkte » laten hooren voor de onkrenkbaarheid van hun recht op pert^ioen. En wij twijfelen dan ook niet of do regeering zal de be-sluiten van dit pleidooi aannemen. Verscheidene malen, aldus de mede-werker van « De Verminkte », werd aan de verminkte-n'de verzekering gegeven, dat het aanïeeren van een nièuw ambacbk niet het minsk het bedrag van het pensioen zou beinvlœden. Die be-lofte werd zelfs gedaan uit naam der regeering en mag dus als een vast stel-sel aanzien worden . Het pensioen zal berekend worden volgena het verlies Aran werkbekwaam-heid, dat de verminkten ondergaan hebben. Indien het pensioen in rechtstreek-sche verbouding staat met de onge-schiktheid voor het, uitoefeoen van een ambacht, dan dient slechts het ambacht van voor den eorlog in acht genomen te worden, zooals wij het al tijd gevraagd hebben »n dit blad. Zulks schijnt heel eenvoudig, en toch zullen^er vele moeilijkheden oprijzen, wannèor het prineiep voor goed zal te gepast worden. De militairen, die nu voor een com-missie van contra-visite verschijnen en die nu vrijgesteld worden door reform met een vergoeding, zullen noodzakelijk na den ooriog voor nieuwe commissies geroepen worden. Deze laatste zullen tôt stand komen als de kamers de pen-sioen-wet zullen gestemd hehben, die het voorloopig besluit-wet, thans in voege, zal vervangen. Die maatregel zal zich van zelf op-dringen, indien de stelsels voor het be-rekenen van het pensioen veranderen en zulks zal ongetwijfeld geschieden. ! Het is dan dat de rechten van den ver-minikte zouden kunnen miskend worden, indien zij niet enkend worden door een duidelijken tekst. Het recht op vergoeding ontstaat bij den gekwetste of zieke op het oogenblik dat hij getroffen wordt. Dan wordt «Je | Staat de schuldenaar van het slachtoffer en hij vereffent zijn schuld met het te genezen en het volledig schadeloos te stellen voor de vermimierde- werkbe-kwaamheid.* De heropleiding valt hier buiten. Zij eischt van wege den belanghebbende groote krachtinspanningen. Moest de verminkte de overluiging hebben dat hoe beter hij leert hoe ge-ringer zijn pensioen zou worden, dan zou hij den iever alras laten za.kken en de heropleiding staken. Dit ware Uti- heid en gemakzucht aanmeedir n. » « De Staat door de heropleiding verze- • kert niet alleen voordeel aan dm ver minkte, maar ook aan het gansche land. De maatschappij bestaat uit enkelingen, en hoemeer voortbrengingsmiddelen die enkelingen be-zitten, hoe meer er voor de geheele maatschappij zal voortgebracht worden en hoe rijker het land zal worden. 't Is om wille van deze waarheid dat de Staat, de Provinciën en de Ge-meenten zich groote uitgaven getroost-ten om het algemeen, technisch en artis-tiek onderwijs uit te breiden. Wij besluiten aldus met reden dat het onderwijs dat de verminkten genieten in scholen van vakheropleiding niet mag aanzien worden als een afkorting op de schuld, welke de Staat hun verschul-digd is. De wet die het berekenen van het pensioen zal bepalen moet dus rekening houden van het ambacht, dat de verminkte voor den ooriog uiloefende en geenszins van het nieuw aangeleerd vak. r» -, * * DE VERMINKTEN IN STAATSDIENST Voor eenige maanden was er in de bestuursafdeelingen onzer school een nieuwe iever waar te nemen onder de leerlingen dezer klassen. Welk mocht de reden zijn dier opflikkering van werk-zaamheid ? De belofte werd ons gedaan door den Heer minister van spoorwe-gen, dat wij het zoolang verwachte examen ' van ordeklerk voor verminkten eindelijk gingen verkrijgen. Iedereen (was verheugd, het einddoel van ons hardnekkig streven scheen na-bij. Doch ongelukkiglijk sedert dien zijn maanden vervlogen, van examen afleggen wordt niet meer gerept, çn eene rechtmatige teleurstelling heeft zich van ons meester gemaakt. Deze onzekere toestand heeft velen onder ons tôt besluitloosheid gebracht. Degenen, 'die het programma gezien hebben zouden gaarne de school verla-tenten om wat spaarpenningen te verga-ren. Doch, daar hunne toekomst onze-ker is, wagen ze het niet zulk bèsluit te nemen. Zou het mogelijk zijn schikkin-gen te nemen om dien droeven toe&tand te verhelpen ? Nooit zou een aanmoedi-gend minisfcerieel woordje meer opbeu-ring in ons midden verwekken. Zouden we mogen hopen op een antwoord, dat onze toekomst moet verzekeren en onze bekommernissen doen vei'dwijnen ? ' 1 " » ■ ■ • 1WW • — BieuHs ait Beljtt OP HET VELD VAN EER CESNEUVELD Woensdag B Mei werd in de Sint-Ger-trude kerk te Etterbe&k, een lijkdienst gecelebreerd ter nagedachtenis van den hcer Etienne-Jacob de Sadeleer, zoon van den oud-minister, geboren te Brus-sel den 20 April 1S89, voor het vaderland gestorven den 26 M'aart 1918. NIEUW LEUVEN Het stadsbestunr van Leuven heeft ge-last den pîankenmuur in de Brusselsche-straat, die men daar voor een zestal ja-rei) had opgericht, af te breken. Daar-door wordt een deel van nieuw Leuven zichtbaar en kan men de boeht van de Dijle overs&houwen die in eene nieuwe bedding werd gelegd en tôt aan de Lei omzoomd is met een ballustrade in blau-wen porfier. OOST. VLAÂHBEREÊi DE INBESLACNEMINCEN Von Schikfus heeft de volgende be-kendmaking laten aanplakken : Vanaf 1 Mei 191S mogen in den om-trek voor welken de Etappen-Inspektion bevoegd is, in beslagnemingen en te dien einde noodige huiszoekingen alleen door zulke personen gedaan worden, die iu bezit eener bewijskaart zijn, welke op den naam van den bezitier uitgevaar-digd, van den dienststempel, het hand-teeken van eenen officier en eene aan-merking betreffende den geidigheids-1 duur voorzien is. Aan de inwoners is het verboden in! beslaggenomen goederen aan personen-1 af te ieveren die niet van dit bewijs voor- j zien zijn. Elk misbrutken dezer kaarten zal | streng gestraft worden. ""^EEN NIEUW INITIAT1EF Een omzendbrief utitgaande van drie bedienden-vereenigingen der stad Gent, maakt bekend dat een cooperatie is ge-sticht met het doel voor den aanstaanden winter, aardappelen te bezorgen aan hare leden en dit aan den prijs van 50 franken de 100 kilo. Deze vereenisins* zou oeschikken over een veertigtal heo | taren grond waarop aardâippelen zou< '| den worden geplant. E>k lid zou be- 1 schikken over de voortbrengst eener are. Il Deze opbrengst wordt op 100 kilo onge- ; ;j veer geschat. De winst, voor zoover er zou verwezenlijkt worden, zou aan ddn leden uitgekeerd worden. DE SCHOEISELCRISIS IN BELGIE ! Een redacteur van een verduitscht -f blad ontmoette een Brusselaar die er|i;ï fier op was goed gesohoeid te zijn en'; die als bewijs zijne schoenen toonde met i j; houten zolen en overleer van blik en ji conservedoosjes. In het blik kon men'i| het merk van het fabriek nog lezen :É| « Toujours à mieux ». AAN DE OOST-VLAAMSCHE CRENS Onder de Duitsçhers bij, de Zeeuwsch || Vlaamsche grens was groote onru^t. Dp ' ; soldaten wisten, dat er moeilijkheden :|l gerezen waren tusschen Nederland en'|j Duitschland en uren stonden ze op hun j| hooge observatieposien achter den draad;|] of in een boom. Er was zulk een onge-|| wone drukte op Hollandsch gebied,i ï daar aan de Braak. Sommigen beweer-|| den reeds dat er over de inham — deli zee noemden ze die — Engelschen kwa-'âj men. En wat wekte die belangstelling. Een ";] eenvoudig vredeswerk. De polderjon- |j gens zij op de schorren van de Braak<|j| man'aan 't indijken. Er kwam zelfs een militaire auto vanijl 't vierde leger naar de grens en vier ; officieren stapten er uit. Starend naar: ! Holland, bekeken ze druk hun kaarten :• en klommen dan ook op de observatie-1 j post. In het Noorden van Oost-Vlaanderen 'I zijn weinig troepen. En nog trefct men | dagelijks klo&ke grenswachters weg, die ;;i| naar 't front moeten en vervangen wor-, 9 den door verminkten en herst^llende ge- :. | wonden. De mee&te nieuwelingen ko- ;! men uit de hospitalen. van Gent, die ''.J geheel vol liggen, en waar ruimte drin- jj gend noodig is. Vandaar dat vele .her-1 stellenden naar de grens worden stuurd. Ze kunnen meteen dienstdoen ia met allerlei verminikten, kre'upelen. enz. p Ze wandelen onder de hooge boomen,^ langs de dijken, en spreken nog huive- '-Î rend over de bel van 't front. Ook in de 1 algeloopen weeik waren'de verliezen bij * Kemmel weer zeer zwaar. Men ontdoet de dooden/van hun bovenkleeding en.,, laarzen en kan de lijken niet aile ter' plaatse begraven. In 't Noorden van Vlaanderen i3 de ï beweginig thans gering. Zelfs veel sta- | tionspersoneeil wordt naar de plaatsen achter 't froiit gestuurd. De keizer is weer in Vlaanderen. Langs Gent reisde hij naar Brugge. De ( opperste krijgsheer moet door zijn aan-o wezigheid de troepen aanmoedigen, de';î.| troepen, waarvan nu zooveel geëischt ; wordt. Wat men u het eerst vertelt vanlfl den strijd aan de Leie en bij Ieperen, is steeds het zware verlies. De artillerie, de machinegeweren maaien ri j na rij If weg, en ook in gevechten met h and-; •' gçanaten en bajonet vallen er zeer veeljl Splonnage wenkt onder de troepen zelf I en de oproerige elementen worden ver-zameld en 't eerst in 't vuur gejaagd' : als een dekking voor de- volgenden. De geestdrift over de verovering van • den Kemmelberg was al zeer veel min< der dan over het innemen van Arment ' tières WEST'VLAANDEREN VLIECERACTIE IN BELGIE De aanvallen uit de luoht op de mili-' J taire werken bij Brugge nemen in krachfcjl] toe. De beàtookte punten zijn Dudzeele, en de kanaalstrook van dit dorp tôt aan v,] de haven te Brugge. Verder S|heepsdale aan het lcanaal naar Oostende, Sint-Kruia , ■ ten noorden der stad, en natuurlijk ook , ■ Zeebrugge zelf. Daar overal wordt veel ' schade a ange richt. Te Scheepsdale gaan; | do bewoners overnachten in" de groote , kelders van een fabriek en dat is het vei- j ligste. Maar men raakt al te licht met gevaar vertrouwd. Zoo besloot een ziekelijk echtpaar opl ^ een der laatste avonden maar thuis te I blijven. 't Was regenaehtig weer en men geloqfde dat er geen vliegerbezoek zou 5' zijn. Teeh kwamen de vliegers en had-; '! den de gewone bomaanvallen plaats.Het l huis van het echtpaar werd getroffèri.Éj De vrouw, die in de voorkamer sliep, had geen letsel; de man lag onder het/ j puin, en bleef, wonderlijk genoeg, on-gedeerd.Scheepsdale, Jabbeke, Varssenare,deze ,T| dorpen aan de vaart naar Oostende, zijn zeer versterkte punten met pionïerspar-1 ! ken, vliegkampen, dépôts, kortom, vor-men een basis voor het léger aan den IJzer. Vandaar die geweîdige aanvallen telkens. En buiten de haven heeft men in de-eeri omtrek nog de vliegkampen van ; ITitkftrke. Coolkerke. Nieuwmunstér. JAARCANC, Nr SDd. ________ Z0NDAC» 9 JUNI 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes