Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1250 0
10 november 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 November. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dv1cj88s50/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

"Sde JAARGANG, Nr 732. ZATERDAC, iO NOVEMBER 1917. HET VADERLAND Kleine aankondigingen : 1 fr. per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagblad, voorloopig te Parijs, 3, Place des Deux-Ecus, 3 LEO YAN GOETHEM, Directeur » • Het nummer 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per maand (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. De Anarchisten in Rusland LENINE ZEGEVIERT - KERENSKY VLUCHT DE HAND VAN DUITSCHLAND I ' In ons nummer van gister kondei H»; benevens de eerste berichten ove \dc nieuwe revolutie in Rusland, de tij \ding mêedeelen dat Kerensky door d< anarchisten was afgezet geworden. Vandaag komen ons nieuwe berich \ten de revolutie afschilderen onder a \hare afzichtelijke kleuren. Wat le vree |zen was, is gebeurd. De Duitsche agen \ten — dikwijls onder Russische dekna ïmen verscholen — die dank zij de\ zwakheid van het voorloopig bewind na dën val van het Czarisme langs allt zijden naar Rusland kwamen toege stroomd, liebben flink het werk va? den keizer verricht. Met al de groott 'vjoorden uit het ivoo'rdenboek der de mocratie hebben zij de onontwikkeldt Russen mzsleid. Met Duitsch geld heb ben zij ontuiikkelde Russen — mer vindt altijd overal verraders — in hur 'ftamp weten te lokken. Met geweld ni — want de voorgewende democrater zijn steeds de ergste dwingelanden — zullen zij de Russen, die hun land var het Duitsche juk wilden redden, mach teloos tnaken. Tenminstet indien het volk nu nie gaat klaar zien en zijn steun niet ver leent aan de mannen van de daad, di< rog een uitersle poging willen wagei om Rusland voor de Russen te behou den. Want, naar we vernemen, is m de strijd geopend tusschen de Soviets die tôt kenspreuk kozen dat «Deutsch tend ueber allesr>, dat ons, Belgen, zoo veel bloed en tranen kostte en tusschei echte Russen, die zich scharen ondei generaal Alexejef, den gewezen opper-bevelhebber.In afwachting dat die strijd eene op lossing kryge, blijft Rusland feitelijl zonder regeerivg; want volgens de Britsche bladen zullen de Bondgenooten hei nieuw anarchistisch bewind niet erken nen. Maar zal Duitschland hetzelfde doen'; ■Za? het, nu zijn plannen reeds zoo va gediend werden, geen gehoor geveri aan de stomme vredesvoorstellen van de Soviets, die hun land en hun volk aan den vijand willen overleveren en 1den bondgenooten van hun volk een ztcaren slag toebrengen ? Is hêt hier de plaats niet om te vra-gen aan onze regeering dat zij, zonder vèrwijl, de Belgische soldaten en de Belgische arbeiders terugroepe die zich liog in Rusland bevinden ? Zoolang de Russen nog met ons voor hetzelfde ideaal, voor het gemeenscliappelijk tdoel medevierkten, was het al wel dat zich Belgische soldaten en arbeiders aan hunne zij de schaarden. ] Maar nu de Soviets ons verraden en ons in den rug schieten zou het te dwaas zijn dat zich ginder nog van onze jongens het. gezicht lieten stuk-slaan voor anderen. Al te goed is buur-mans gek, zcgt ons spreekwoord. En hier is 't een valsche buurman nog toe. G. DE TOESTAND . De anarchistische staatsgreep, die eerst op 2 November moest losbreken, doch die dan werd verdaagd is nu ge-lukt. De voorziter van het Soviet, de genaamde Bronstein, die zijn Duit-schen naam verwisselde met den meer Russisch klinkenden naam Trotzki, zegeviert. Hij was het die al de draden van het oproer in handen had. De openlijk als Duitschgezind geken-de belhamel Lenine, die door het Voorloopig Bewind als verrader werd opge-zooht, is uit zijn schuilhoek voor den dag gekomen en heeft een zegevieren-den intocht gedaan in het Soviet. Kerensky, die afgezet werd, is op de vlucht. De Maximalisten hebben zich peester gemaakt over de telegraafpos-ten en zij zenden draadlooze telegram-rnen uit over de gansche wereld. Zij 'dienen met voorzichti^heid te worden ontvangen. t De Maximalisten zijn wel nieester jover Petrograd. Zij hebben de getr ouvre troepen verslagen na barrikaden-gevechten waarbij, in tegenstrijd met zij zeggen, wel degelijk bloed werd vergoten. Maar Petrograd is nog heel Ruslland niet. En de Maximalisten kunnen zoo weinig op den steun van gansch het Russisch volk rekenen, Sat, den dag zelve, vân hunne zege-praal reeds een tegenomwenteling wordt op touw gezet, waarvan de kozak-ken de kern schijnen uit te maken en waarbij zich de provincieraden (zemst- • i vos) en de politieke mannen, uit-Mce-' kow aansloten onder de leiding van - den gewezen opperbevelhebber, gene-; raal Alexeieff. De eerste daad van het revolulionnair krijgscomiteit was een dagorder uit te 1 vaardigen, waarin,. onder meer, gezegd ■ wordt dat het nieuw bewind onmiddel- - lijk vrede zal voorstellen, al de eige- - naars van gron'den zal onteigenen om • die gronden aan de boeren te- geven en , de wetgevende vergadering zal bijeen-: roepen. Men mag zich echter afgvragen met t wie Duitschland wel zou kunnen on-; derhandelen; de nieuwe regeering ver- ■ tegenwoordigt zeker Rusland niet en ; zij wordt reeds door een tegenomwenteling bedreigd. Zij weet .trouwens heel goed dat zij t niet op de soldaten kan rekenen want 1 zij heeft een streng bevel uitgevaardigd : waarbij aan aile militaire detachemen- - ten verboden wordt naar Petrograd te ! komen. Aile inbreuk op dit bevel zal, ■ lijk deze zoogenaamde volksgezinden het zeggen « onverbiddelijk en met ge- ! weld » beteugeld worden. Intusschen doet Duitschland, dat hee-; lemaal op de hoogte is van wat er in i de Maximalistische benden omgaat, - zij ne vloot vooruittrekken op de krfsten i van Finland. Of de Russische vloot, die , met de Soviets meêdoet, weerstand zal . bieden, ma g ten sterkste worden be- - twijfeld. KERENSKY OP DE VLUGHT Petrograd, 8 November. — Een offi-cieël telegram van het telegrafisch agentschap (dat in de handen is van de ■ extremisten) meldt dat de gewezen ministers Konovalof, Kisjkin, Terests- : jensko, Malantowits, Nitikin en enkele anderen door het révolutionnaire comi-teit werden aangehouden. 1 Kerensky heeft kunnen de vlucht nemen. De krijsgoverheden hebben bevel ge-kregen allas in het werk te stellen om hem aan te houden en terug naar Petrograd te voeren. Aile medeplechtigheid met hem zal als hoogverraad worden besehouwd. OPMARSCH NAAR PETROGRAD? Londen, 9 November. — De bericht-gever van Reuteurs agentschap te Petrograd seint : Donderdag deden geruchten de ron-ded als zou Kerensky, na een lang on-derhoud met generaal Manikowski en met den voorzitter van het voor-parle-ment, gister morgen, te 9 uur, Petrograd verlaten hebben. Hij ging, naar het schijnt, de troepen tegemoet, die hij van het front had teruggeroepen en die naar Petrograd oprukken. ARTILLERIE VOOR HET WINTERPALEIS Petrograd, 8 November, 's namid-dags. —• De voormiddag verliep k.alm. Na een belegering van verscheidene uren en een tamelijk levendig geweer-en artillerie-gevecht tussohen de Maxi-malisten en de w^cht, bestande uit leerlingen van de kTijgsschool en ele-menten van het vrouwenbataljon, werd het Winterpaleis, rond 2 uur nachts, aan de opstandelingen overgegeyen. Al de leden van het voorloopig bewind, Kerensky uitgezonderd, waren in het Winterpaleis vergaderd. Het hoofdkwartier van de. krijgs-plaats van Petrograd werd eveneens gister avond door de Maximalisten be-zet.EEN « ULTIMATUM » Petrograd, 8 November. — Tijdens een onderlioud met den vertegenwoor-diger van het agentschap Radio, legde M. Nikitow, lid van het voorloopig bewind, deze verklaring af : « Het Soviet zond in den nacht een ultimatum aan het Voorloopig bewind, waarbij gevraagd werd dat het zich binnen de twiïitib minuten zou over-geven. In geval van weigering, zouden de Maximalisten het Winterpaleis be-schieten met de kanonnen van de Peter en Paulsvesting en van den kruiser « Aurora », die in de haven gemeerd lag. De ' regeering antwoordde ontwij-kend, zeggende dat zij het militair comiteit noch de afvaardiging van het Soviet kon erkennen en enkel kon on-derhandelen met een regelmatig aange-(stelde wetgevende vergadering. v> CENSUUR ei Petrograd, 8 November. — De op- n standelingen hebben de censuur inge-voerd. nr WAT LENINE ZEGT (^' Petrograd, 8 November (vertraagd). z — Lenine woonde in den namiddag de ^ zitting bij van het Soviet, waar hij door Trotzki (Bronstein) werd begroet. ^ In eene redevoering, die hij uiteprak. v, zegde hij : G; — Nu wordt het de echte omwente- cr( ling, die overal dezell'de beweging zal meêbrengen. 0, « DEUTSGHLAND UEBER ALLES ! > Petrograd, 7 November (vertraagd). f — Een bewijs van de Duitsche inge- ^ ving bij den nieuwen opstand kan men CP vinden in de opschriften, welke in het voor-parlemenf de zetels van de Maxi-malisten... versieren. , Men leest er namelijk : « Deutsch- j1 land ueber Ailes ! Russland nieder 1 » (Duitschland boven al ! Weg met Rus- 'T land !). e LENINE WORDT MSNISTER De Maximalisten, zeker van hun ze- & gepraal, zelfs vcor zij hun aanslag st waagden, hadden reeds eene minister- le lifst samengesteld, met Lenine als voor- N zitter, Trotzki als minister van buiten-Iandsche zaken, en Verkowski als op- ir perbevellhebber met onbeperkt gezag. WAT DE BRITTEN ZEGGEN j- Londen, 9 November. — Dé « Mor- D ning Post » : ki D eLeninisten hebben te Petrograd w met geweld het gezag bemeesterd. Of zc de nieuwe regeering blijft of niet, zij is ki openlijk vijandig voor de Bondgenooten en openlijk met Duitschland be- oj vriend. la De Bondgenooten kunnen dus niet k met haar onderhandelen noch haar er- p kennen, temeer daar zij, van het begin si af aan, een afzonderlijken vrede voor- h stelt. DE MINISTERS ec VOOR HET « GERECHT ». di Petrograd, 9 November. — Gister na- & middag, na de inrteming van het Win- 01 terpaleis, heeft het congres der Soviets & aan al de soldaten en arbeidersraden U! van Rusland dirie proclamatiën toege-zonden.In de eerste wordt gezegd dat nu aile ta gezag aan de Soviets toebehoort, dat de regeeringscommissarissen door Kerensky aangesteld, uit hu<n ambt ontzet worden, dat al de aangehouden ledan van de boerencomiteiten weer in vrij-heid zudlen worden geeteld en dafc de cc commissarissen, die ze aanhielden, in hunne plaats zullen opgesloten worden. ^ In de tweede proclamatie wordt aan- ^ gekondigd dat de doodstraf door Kerensky bij het leger ingevoewl afge- D schaft is en dat er weer politieke pro- yj paganda mag gevoerd worden op het ^ front. Ten slotte moeten al de aange-houden revolutionnairen, officieren en soldaten, terug in vrijhaid worden ge- . sleld. nj De derde proclamatie zegt dat de mi-nisters Konovalof, Kisjkin, Terestjen- m ko on Nitikin. aangehouden werden. dat re Kerensky op de vlucht is en dat al de handlangers van Keren&ky wegens o(, hoogverraad zullen voor het gerecht ge-daagd worden. SOVIETS TELEGRAMMEN Telegrammen uitgezonden door de telegraafposten in de handen van de maximalisten kwamen hier ook toe. M Volgens deze berichten, die klaarblij-kelijk in strijd zijn met de waarhaid, zou Petrog'rad ha de handen van de a2 anarchisten gevallen zijn, zonder dat |Q er bloed vergoten werd. En daar zou vf enkel wat «beweging» zijn geweest.De kozakken zelf zouden zich, volgens deze berichten, onzijdig hebben gehou-den.Het is op 7 November, te tien uur te 's m or gons dat het Soviet aankondigde q, dat het het bewind in handen nam. Op 8 November, te mididernacht, werd het algemeen congires der Soviets van gansch Rusland geopend. Er waren 560 afgevaardigden aanwezig.Daar ge werd eene afvaardiging aangesteld om onderhandelingen aan te knoopen met de andere révolutionnaire groepen, ten-einde te vermijden dat er nog verder bloed vergoten worde. SOLDATENCEDACHTEN Propaganda Een onzer lezers, een soldaat, zend ns volgende regelen, die wij zeer gaar <e opnemen, omdat zij gedachten jjoor taan, die Het Vaderland zelf reed neer dan eens aanraakte : Propaganda, een groofc en machti.! voord, de wereld door bekend en da •ilaas bij ons maar een woord is ei îiets meer. Bij onze vijanden integendeel... Heef rien onze bondgenoot Rusland' nie [oor de vjjandelijke propagandia door •reten, overrompeld, verpletteird ge ien ? Zag men niet in Ameirika d^ )uitsche spionnen hum listein gebrui ;en, gslijk men bij al onze bondgenoo en, meer of rninder, den invloed ge •ciSflt van de onzichtbare propagand mzer vijanden ? Ziet men Duitschla.m :een miljoenen uitgeven om de volke en der boudgeinooten tegen h mm ;oeveirneimenten op te ru ien ? Word loor Duitschland niet ailes in het werl ;esteld om de bondgenooten ondeir el ;aar te verdeelen en a.1 dus tooh al verwirinaar uit den strijd te treden Maar, dat mag niet gebeuren. Waa ilijven dan onze mannen ? Hebben wi [an ook geen mannen met talent, wie tem over gansch Europa zoude weei :linken ? Waarom vergadert men. geei nachtige propaganda-bonden die beur e ling s soldaten en burgeirs zouden aan vakkeren en aanmoedigen ? Waarom niet opstaan en tegen de ha èlijke propaganda onzer vijandei tormloopen. 't Is zoo1 noodig als stoirm oopen op aile fronten van aan d «jordzee tôt aan Zwitser'land. fin onze overheid zou de propagande noeten steunen. In tijd van vrede, met de kiezingen jet men ailes in het werk stellen on ? ovei winraen. Staat dan ailes niet op )an hoort men aile stemmen weerklin :en. En nu dat deze groote wereldover dnning op het spel staat, zal men al 00 voort den vijand alleen laten wer en en zelf ledig blijven ? Neen, neen, propagand,isten, staat ni p en trekt ten strijde tegen den vijand lat uwe stemmen over Europa weer :!inken. Daar zijn schoone vruchten t ilukken, daar ook, zoowel als op d-lagvelden, is een overwinning te be lalen. Mogen deze regelen, geschreven doo on eenvoudigen soldaat, gehoor vin ien waar het zijn moet. En het za een zes maanden duren of men za set een machtig volk staan, dat on verwinbaar is en wil st-rijden tôt he iterste. En voor den vijand zal he ene ware nederlaag zijn. A. N. — WW . ■ ■ Mm »8or m SeMates PHILIP MEYERS, mitraljeur, 8i c/mpanie D. i69, B. L., vraagt inlich mgen over Martinus Meyers, Huy reohtstraat, Borgerhout, en thans ver lijvende in Engeland of in Holland. DE WEER MAURICE, trompetter i. 21, M. V. D. 2e Ijatterij, A. B. G. G. raagt nieuws over zijn kozijn Jules De ,'eer, woonachtig te Ieperen. Deze wa: rouwer. VAN PARIJS HENRI, verblijvendf > Merxem, bij Antwerpen, vraag ieuws over zijn kozijns Van de Wiel< !i De S lier, van Somerghem, alsool' ver zijn kozijns Van Parijs, van Mee ;ndré en Bellem. ROGGEMAN EMMANUEL, D. 118 3 companie, B. L., vraagt inlichtinger ver Petrus Van Nuffel van Lebbeke ij-Dendermonde. ^ ■ ■ ■ UUW — kricht mb onze lezers Teneinde vertraging te vermijden en an onze verschillende diensten noode-jos werk te sparen worden onze lezers riendelijk verzpcht aile brieven aan-aande de Abonnementen, Aankondigingen, Verkoop 1 richten aan dit adres : ien Heer Beheerder van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (l«r) Aile andere brieven en mcdedeelin-en aan dit adres : M. Léo Van Goeîhem Directeur van het dagblad « Het Vaderland » 3, Place des Deux-Ecus, Paris (Ier) OP HET WESTEBFBONT laBÉlis iHkrtni ti Verdun Bedrijvigheid in Elzas ■ i ****** 1 DE TOESTAND 1 De Britsche troepen hebben, op 8 No-vember, met welgelukken, een aanval ondernomen ten noorden van Fresnoy; er werden 21 gevangenen genomen en een machiengeweer veroverd. De vijand heeft zware verliezen ge-c leden. Er snelden hulptroepen toe; zij ■" werden insgelij l|s door de machienge-weren der Briten met geweld bescho-ten.^ De vijandelijke artillerie-bedrijvig-heid was hevig op het gevechtsfront van Passchendaele. e LUCHTVAART De vliegers gelukten er niet in hun verrichtingen; te ondernemen in den s morgen, ten gevolge van den regen en ? de wolken. r In den namiddag was het weder op-1 gehelderd; zij beschoten den vijand en r namen talrijke foto's op. Zij wierpen '* talrijke bommen uit op de vijandelijke 1 troepen, treinen, loopgraven en kan-tonnementen.Meer dan drie ton bommen werden tijdens den nacht uitgeworpen op de " Duitsche vliegpleinen van Gontrode en 1 Sint-Denijs-Westrem, alsook op vlieg-" pleinen in de Leyestreek. e Sommige ijzerenwegen werden met welgelukken beschoten. 1 De Britsche vliegers hebben weinige vijandelijke vliegers ontmoet. ■) Een Duiîçch vliegtuig werd in ont-^ redderden staat neergehaald. ' Op het front in Vlaanderen is de toe lL stand voortdurend kalm. Het blijkt '■ echter dat Ruprecht van Beieren zin-■ nens is een hevigen tegenaanval te on-dernemen ten einde de stellingen, die de Duitschers verloren hebben sinds i drie maanden, terug te kunnen vertv veren. Op h«t Fransch front heeft het voet-» volk geen verrichtingen ondernomea sedert de overwinning, die de Fran-schen behaald hebben te Schoenholz; doch de artillerie-bedrijvigheid was zeer hevig in de vlakte van Ailette en in Hooger-Elzas, in de streek van Sep-pois.FRANSCH LEGERBERICHT VAN DEN NAMIDDAG De Franschen hebben tijdens den laatsten nacht, aanvallen ondernomen in Argonne en op den linkeroever van de Maas, in de streek van Avocourt. Zij hebben gevangenen genomen. Twee vijandelijke aanvallen, waar* van een gericht werd tegen de Fran-sche stellingen van het bosch Le Chau« me, een andere in Lotharingen, in da streek van Avocourt, werden afgesla* gen. De vijand heeft zware verliezen geleden. Talrijke Duitschers werden gevan-gen genomen. In Hooger-Elzas is een Fransche at* deeling binnen de Duitsche loopgraven gedrongen ten noord-westen van Bise# (in de streek van Seppois); na de vijan* delijke stellingen vernietigd te hebben en verschansingen, keerden de Frani schen ongedeerd terug in hun lijnen. BRITSCH LEGERBERICHT ,VAN DEN NAMIDDAG De Britten hebben, tijdens den nachf van 8 November, een aanval ondernemen ten oosten van Arzicourt. Op het overige gedeelte van het fronft is niets bijzonders te melden. y A NIEUWS UIT BEZET BELCIÉ t JBttJL&AWW NOG EEN ONVOORZICHTIGE (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Uit onachtzaamheid had de heer M., uit de Koninklijkestraat, de keldermon-ding voor zijne deur laten openstaan. Tegen den avond wilde hij uitgaan, doch viel in de kelder-opening en brak zich het linkerbeen. DIE EEUWIGE ONVOORZICHTIGHEID (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Een heer die van een tram in voilen gang wilde springen, viel zoo deerlijk met het hoofd tegen het gaanpad, dat hij zwaar gewond naar het gasthuis moest overgebraoht worden. WILDEM ANNEN (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Een melkboer uit Sohaarbeek, de genaamde V., wachtte op het Leuvensch plein, toen hij plots werd aangievallen door vier dronken kereJs die daar in een rijtuig kwamen aangereden. Toen politieagenten deze kàldemannen wilden aanhouden, sprongen ze in het rijtuig en reden er vandoor. Een weinig later werden ze in een drankhuis ont-dekt. Daar was een heele politiewacht noodig eer men de belhamels kon aanhouden.CESNAPT (Eigen bericht van « Het Vaderland ») Een politieagent ontmoette rond vijf uur 's morgen s een kerel die een schrijf-machien en allerlei gereedschap droeg. Daar de agent vond dat het nog zoo vroeg was om reeds beginnen lè ver-1 nui zen, verzocht hij den kerel hem naar den «buro» te verg'ezellen, waar men hem in bezit van een voîledig in-brekersgerief vond. ^JACHT OP WATERWILD (Enfen bericht van « Het Vaderland ») Een politieagent befcrapte twee ke-rels, die bezig waren een drankhuis in de Sinte-Mariastraat te plunderen. Een van de dieven gelukte erin te ontsnap-pen, toen de andere zag dat hij op het : punt stond bij den kraag gevat te wor- ■ den, sprong hij in de Senne. Hij, liep deze af tôt aan de Toekomststraat, kroop dan weer terug naar boven en klom over de nmuur van de werkhui- rsS^. zen Bovy. Daar ontdekte de ijverigd agent, die hem door water en ailes heen had achterna gezet, ^en dief vôri borgen in een kast. BANDIETEN AANGEHOUDEN (Eigen bericht van « Het VadeHand »)' \ Drie gewapende bandieten waren be< zig het huis van de rentenierster V., .ini de Brabantstraat te plunderen, toen hun doenin gdoor de geburen wetd op-< gemerkt. Voorbijgangers snelden toë en wilden de kerels aanhouden; toens cieze zich ontdiekt zagBn, gingen zij opi de vlucht, door een gansche menigtg echter achterna gezet. Een eerste koni onmiddellijk aangehouden worden; d«i twee ainderen vielen wat lateir in hani den van de politie, de eene te Die-« ghem, de andere in een drankhuis vai# Heysel. WEST. WLA A fSDEREN ENÇELSCHE GEVANGENEN IN 'T DORP Iseghem is gestraft, ten minste dé| dichtbevolkte Roesselaerestraat. 1^17 kwamen Engelsche gevangenen aan. Ze stapten, het hoofd flink rechtop* langs de huizen. Het volk snelde naari buiten. Het heeft maar weinig voedsef meer, maar er waren toch nog appel» van den laatsten oogst en men gaf di« aan de Britteif. Vrouwen en meisje# liepen naar de gevangenen, staken hunl de appels in de handen of in de zak-ken. De Duitschers bedreigden de bur* gerij met de bajonet. Toen wierp meu de vruchten van eenigen afstand déni mannen toe. Er kwain toen een Duitsch bevel, dat de bewoners van de Roesselaerestraat voor 9 uur 's morgens hun boodschappen konden doenf maar na; 3 uur den ganschen dag binnenshuia moesten blijven, met gesloten deuren 3n vensters. Och, och, zooveel anti-En-jelsche propaganda gemaakt te hebben 2n met zoo'n poveren uitslag ! Hel wekte de woede der Duitsche overheid, welke nu een plakkaat op de muren lieb langen met het strenge verbod nog de Tiinste betooging te houden bij het /oorbijgaan van gevangenen. Alsof mlk een plakbrief 't gevoelen der be-/olking wijzigen zal. DE DUITSCHERS EN DE VLAAMSCHE VROUWEN In ons bericht over de pogingen der

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes