Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend

1354 0
29 oktober 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 29 Oktober. Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend. Geraadpleegd op 05 december 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/zw18k76c42/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Sde JAARGANG, Nr 720. "MAANDAG, 29 OCTOBER 1917. HET VADERLAND KleiDe aankondigîngen : 1 fr, per regel Groote id. bij overeenkomst Dienstaanbiedingen : voor gereformeer-den kosteloos. Belgisch dagbSadj toorlooplg te Parijs, 3? Place des Deux~Ëcus9 3 LEO VAN GGETHEM, Directeur Set nummer ! 5 centiem (Front en Frankrijk). 10 centiem (andere landen). Per rr.aanti (vooruitbetaald) : Frankrijk 1.25 fr. Engeland 2 sh. Holland 1 gld. 25. Elders 3.00 fr. Herinneringen in Oorlogstijd Er zijn menschen die maar geduri Henken aan 't verleden; dan hoort me ze zuchten en kermen en putten klage in den grand, dat het vroegertijds al te maal zoo goed was en zoo zoet en da bet nu, foei, altemaal zoo slecht is e: soo zwart, dat de wereld zoo 'n du: velsch ding is en het leven zoo droei boo droef ! « O vallis Iacrymarum ! » Dat zijn vitters, zageniannen, di !hun eigen meer en meer ongelukki, maken en 'n slechten dienst bewijzei aan dezen die met de grolpotten moete; leven, want : zijt ge droef, ge maakt '] andere droef. Denken aan verleden geluk, herinne •ringen opdelven uit blijde zonnige da gen van weleer, waarachtig, dit is we deugdélijk doch dat mag niet weel maken, niet ziekelijk. We moeten rede meeren.... we moeten den huidigen toe stand inzien en trachten te leeren ui iiet verleden de toekomst te gemoe gaan, onverschrokken, en met eei 6chat van rijpe, gezonde gedachten. « Uit 't verleden leert het heden, ui Siet nu wat worden zal ». We leven niet van herinneringen \ve zijn menschen uit vleesch en bloed geen rondfladderende kopjes met vleu geltjes bezijden, zooals wij afgepren zien op de tafereelen in de kerken; wi Kijn niet alleenlijk zieltjes... En als we ons sterkgeschoord voelen ïaat ons dan van tijd tôt tijd maar een: Idroomen, van zoetzalige stonden vai weleer, want ik herhaal het, 't is deug idelijk ! 'Kijk 'n keer met mij mêe... ziet gi, hem daar zitten dien kranigen boni van 't front, gekend als een van-niets' bang, 'n gevveldenaar van de ergste eoort, vol lawijd meestal, voL^ebarer en uitbundigheid, 'n ruwe kt&el var wien ge zoudt zeggen dat hij.'n harl heeft lijk 'n kalsijde; ziet gij hem daai zitten nu, afgezonderd in 'n hoekje net 'n kruidje-roer-me-niet, 'n poëetjt in diepe extasie ? Zijn oogen staren alsof zij 'n Oceaar %voor zich hadden. Hij is weg... Hij zit in het droomenland. Hij zenc 'de eene tabakswolk na de andere d< lucht in. Hij monkelplooit en zit daar lijk 'r Iheilige die goed gêstemd is. Hij zit op het front niet meer, hij ziei geen « copains » meer. Hij is geer « poilu » meer. Hij is weer de geluk-kige dorpsjongen ; hij leeft op zijn dorpje, hij heeft bruingebrande wan-gen en hais en nek en handen en ar-men, en elkendeel roept hem goên dag toe; hij werkt op de stukken als de beste, de taaiste van de streek, en hij wordt geren gezien; hij speelt met zijn duiven; hij drinkt zijn pint en zijnen droppel in vrede en rookt zijn pijp en kust de meisjes... Hij ziet den dorpsmolen daar op de hoogte en hij hoort de wieken zoeven; tiij ziet zijn kerkje, dat zoo vreedzaam met zijn klokgalmoogen neerblikt op le verre vlakten; hij hoort het angelus-klokje dat hem naar 't berd roept, in le breede kamer, waar de toren aard-ippels staat te dampen en het sissend ?pek in de heete pan opgediend wordt. Eiij zit op den boomgaard onder de ippelaars in vollen heerlijken lente-)loei, met duizenden rozige bloempjes, vaar de bietjes rondzoeven: hij hoort len merel zingen en den nachtegaal in len zoelen avond. Hij ziet blauwe luchten, blonde vel" len... Hij hoort stemmen des harten, van rader en moeder, van broeders, zusters n vrienden; hij hoort de zoete stem an 'het lieveken... Hij is gelukkig. De geweldenaar, de lawijdmakende poilu » is elders. En kijk naar zijn oogen, ze zijn tee-ler en zacht, en waarlijk hij zit daar ijk 'n kruidje-roer-me-niet, net 'n oëetje in diepe extasie !... En tusschen de bleeke mat te muren an de gasthuiszaal, ziet gij daar, gla-ieoogend naar de balken, den diep-eproefden, den zieken soldaat, den erminkte ? Hij droornt schoone droomen. Hij is weer de flinke kloeke kerel. e onversaagde, de koene kamper; hij x>pt, springt over dik en dun, rijdt per iets in dolie vaart, zegeviert en is de ewonderde held van het front... Kijk 'n keer met mij mêe; ziet gij em daar slenteren langs vreemde we-en dien banneling, de handen op den ug, het hoofd in den gro'nd ? Hij ziet niet wat rond hem geschiedt, lij hoort niet en kijkt hij op — hij îikt liik. 'n slaapwajadelaar. hii toikt. zonder zien. Hij is in den vreemde niet meer; hij is 't huis, ginder, in dat lan-deke van belofte; hij is weer eigenaar, hij stapt rond zijn gedoen, hij gebiedt, geeft orders rechts en links, hij rekent, ziet zijn winsten in, maakt nieuwe plannen; hij is omringd van zijn kiri-deren, die stralende belofte, en zijn vrouw — de meestere'sse — staat hem bij en 't gaat altemaal naar wensch; hij leeft terug in zijn Wereldje van geluk, vind zijn breeden leunstoel, daar, in 't hoekje van de haardschouw... Hij droomt en de banneling glim-lacht.• • • '• V • '< '» » • y 13 * Kijk 'n keer met mij mêe... Ziet gij dat moedertje daar in die vreemde kamer? Het breiwerk'ligt op haar schoot. Zij is weer bedrijvig in haar eigen gedoentje; wascht en plast en roert haar eigen papketeltje, en zorgt vol kommer, vol licfde, vol ijver; zij ziet haar glimmendblank linnen te wabbe-ren hangen m het blijde zonneke op den wij den bleek. Zij zit weer rond de breede huise-lijke tafel, nabij den gezelligen haard en slorpt in vrede den lekkérgeurigen koffie op. Het moedertje is weer gelukkig, een stondeke... Ziet gij dit meisje nabij het venster, waardoor het staart naar de grauwe rotsen en de sombere wijde zee, en de voorbijvarende logge wolken ? Het maagdeke zit ver over de zee, in 't lan-deke van overzee. Het is weer opge-smukt met krakende kleertjes en het ziet de jongens van terzij loeren, en het hoort weer zoo welgejonstig Mietje van hier en Mietje van daar. O herinneringen van verloren genot ! Balsem zijt gij voor het hart van oud en jong, verjaagden, vervreemden, die zich nergens 't huis^Voelen tenzij ginder op dit plekje grond 1 lk herdenk zoo geren mijn dorpje met zijn stille straten in de weekdagen, toen men niets hoorde dan het gekleun in de smidse, het geklabetter van den wanmolen, het donderend gedaver van de balken in de zoutzi-ederij. Ik herdenk zoo geren die gulle wezens, den dikgebuikten beenhouwer, den lolligen schoenlapper, den zwarten smid, den witten mulder, het rilde schoolmees-terke met zijn bende woelige bengels; heel die reeks dorpsgenooten. Ik herdenk met liefde de blijde blan-ke zondagen met onbekommerd leven, de wandelingen met de vrienden naar de dorpjes in het omliggende, en hun kaart- en kegel- en bolspel en de wip" schieting, en de zotternijen op vergade" ringen en feestpartijtjes. Ik herdenk''met 'n traan in de oogen, die heerlijke hoogdagen, den Kerstdag met zijn glinsterende krakende sneeuw en zijn begankenis in den stillen nacht naar het verlicht kerkje.- De witte Paschen met zijn jubelend gebimbambom van klokken, en teer-groene ranken en eerstelingjes van de bloemen. En de guîlç gevierde dagen, het Sin-terklaasfeest met zijn opgepropte man-den vol lekkernijen en speelgoed, die de kindertjes in.den hoogsten hemel optillen; de nieuwjaarsdag met zijn blijde bijeenkomsten van hoopvolle menschen; met zijn groote besuikerde 3n versierde peperkoeken en krenten-brooden, 'n wiel groot; de driekonin- ' jenavond met de draaiende ster en de 1 >ude zoete vooisjes begeleid door den )uderwetschen rommelpot : <0 sterre ge moogt zoo stille niet staan! < Ge moet er met ons mêe naar Betie- J [hem gaan ! » ' En de kermisdagen, met zijn geu- 1 'ende keukens en de bonté ruischende cleederen, en glimmende gezichten, en ( :ijn geharrewar en getuit op de mark1 c >ri irT de straten, het .geroezemoes van ie opgeruimde benden de blijde dar- ! ele. stoeiende kermisvogels. O herinneringen, wat zijt gij zoetla- ' •end ! r Doch de herinneringen moeten op-vekken, mogen niet ter neerslaan. We leven in droeve tijden, de herin-îeringen aan de genotvolle tijden moe" en ons sterken om terug te bekomen f; net woord en daad wat wij verloren s îebben. r We moeten het hoofd hoog houden. le toekomst inzien met grooten moed g n vol betrouwen. en de dag is nakend e lat het leven van weleer, waaraan wij v oo geren denken terug zal genoten g vorden in het vrije landeke onzer lief- g le, Herman BRQECKAERT. d OP HET WESTERFRONT Vooruitgang in Vlaanderen Opnieuw gevangenen genomen Op 26 October hebben de Franschei met weîgelukken hun verrichtinge: ondernomen ; zij hebben vooruitgan; gemaakt langs de beide kanten van d baan Bixschoote-Diksmuiden, en be haalden de overwinning waarover wi gesproken hebben. Op het Britsch front was de artilk rie zeer bedrijvig. Er grepen geen voei volkverrichtingen plaats. Het getal Duitschers, die gevangei genomen werden op 26 October, bestaa uit meer dan 1,100, de 300 gevangenei die de Franschen namen erin begre pen. Een vijandelijke raid is mislukt tei westen van Lens. Ondanks den regen hebben de Bri1 sche vliegers groote diensten bewezen zij gaven inlichtingen over den voor uitgang van het Britsche voetvolk ei duidden aan de artilerie de punten aai die moesten bereikt worden. Twee Britsche vliegers hebben op eei kleine hcogte over de bijzonderste stra ten van eene stad gevlogen; zij be schoten met hun machkt<ngeweer d< Duitsche troepen. Tijdens luchtgevechten hebben di Duitschers drie vliegtuigen verlorei en een werd genoodzaakt in ontred derden staat neer te dalen. Twee Britsche vliegers worden ver mist. DE TGE8TAND In Vlaanderen is de toestand clei Duitschers waarlijk slecht. Zij worder bedreigd, ten zuid-oosten, door de Fran sche troepen, ten zuiden, door de Brit' ten, en aldus zullen zij het ongetwij feld niet lang uithouden in dezo streek De Franschen gaan meer en meer voor' uit ten noorden van het kanaal var Ieperen naar Komen, ten gevolge var veracheidene veroveringen in de streel van Luyghem. De artillerie-bedrijvig heid is thans weer zeer bedrijvig ronc Passchendaele en op de baan van Sta den. De Bondgenooten bevinden zich na' bij de uitkanten van Bellevue, en de heuvel van Cret Farm scheidt nog al leen den opperheuvel van den kam. Op de Aisne heeft het leger van gene-raal Maistre voortdurend vooruitgans aremaakt op den rechterkant; het heefi de hoeve van Froidmont veroverd. Men begint het uitwerksel van de verovering van Pargny en Filain te ge-voelen. De vijand wordt naar het oos-ten gestuurd. Onze verkenners hebben echter de aankomst vastgesteld van nieuwe troepen, die uit Galicië komen, en diensvolgens moet men op zijn hce-de zijn want men mag zich aan een vijandelijk offensief verwachten in de streek van Cerny, Hurtebise en Vaux-clerc tôt aan Braye-en-Laonnois, en ver-der tôt aan de hoogvlakte van Califor-hië.FRANSGH LEGERBERICHT VAN BEN NAMIDDAG !n Beigië hebben wij een nîeuwen vooruiîgang gemaakt op den linker-kant in het schiereiland Luyghem; wij hebben enkele kleine eiîanden veroverd, die door den vijand bezet wa-ren.Sinds gister hebben wij meer dan 200 gevangenen genomen. Op hst front van de Aisne was ds îrtiiierie-bedrijvigheid der beide legers zeer hevsg, voornamelijk in de streek /an Hurtebise. în Champagne hebben onze troepen îen vijandeiijken aanval afgeslagen in len sektor van Maisons. Wij zijn er in gelukt în een Duitsche oopgracht binnen te dringen, ten zui-Jen yan Forges (linkeroever van de Viaas) en wij heben talrijke gevange-îen genomen. De nacht was alom elders kalm, BR5TSGH LEGERBERtCHT VAN BEN NAMIDDAG Tijdens den nacht van 26 op 27 Octo-scr, hebben de bondgenooten den toe-tand verbeterd op de baan van Ieperen iaar Roesselaere. Op 26 en 27 October hebben de Bel-fische troepen tezaam met de Britten en aanva! ondernomen ten noorden an Diksmuiden; zij hebben sen 20-tal :evangenen genomen en een machien-;eweer veroverd. Tezaam met de Engeischen hebben le Franschen hun steliingen uitgebreid n het schies-eiland van Merken, in de streek van Luyghem, DE BUSTSQHERS BEKENNEN HUNNE NEBERLAAG ' Geneve, 28 October. — De « Koel-lische Zeitung » schrijft : De Franschen zijn er in gelukt een levigen slag toe te brengen aan ons eger op het front ten noorden van de Aisne. Hun aanval werd met sterke roepen ondernomen. _ Ten gevolge van de bevigheid van het .rij andelij k vuur was het ons onmoge-ijk onze hulptroepen vooruit te bren" ^en en de munities en de bevoorrading laar de lijn te sturen. Anderzijds dwong ons een aanval op >nze flanken achteruit te wijken. Wij hebben zware verliezen geleden. HELDHAFTïGHESD DEP. FRANSCHEN Tijdens drie dagen, ten gevolge van lardnekkige gevechten, heeft de vij-ind niet min dan 11,000' man verloren lie gevangen genomen werden. Het naterieel dat zij verloren hebben kan îog niet geschat worden, het is aan-;ienlijk.Dit gevecht bewijst duidelijk, dat het ?ransch leger bestaat uit heldhaftige ;oldaten, vermits het op een uiters1 noeilijk grondgebied de Duitschers reroverd heeft. Het moreel en de geestdrift der Franche troepen zijn uitstekend bewonde-enswaardig.Nog nooit was de heldenmoed der franschen zoo groot. GELUKWENSCHEN AAN HET FRANSGH LEGER Luitenant-generaal De Ceuninck, Bel-;isch minister van oorlog, heeft aan len Franschen oppergeneraal een snel-lericht gestuurd in dezen zin : « Welgemeende gelukwenschen voor len schitterenden bijval dien het 'ransch leger behaald heeft ». De oppergeneraal heeft geantwoord : « Ik dank Ued. in mijn naam en in ten van het Fransch leger der Aisne oor uwe hartelijke gelukwenschen. j> — ' - "l/WWV" ' ■ ■ ■ ■■ 1 Diensiweigeraars lVervolg) De Pover, Emiel, geboren te Moer-eke (21 jaar), gehuisvest te Moerbeke, erblijvende te Groede (Holland). De Rocker, Jan, geboren te Laarne, en 26 Mei 1893, gehuisvest te Stekene, erblijvende te Yzendijke (Holland). De Smet, Emiel, geboren te Wiche-;n, den 21 November 1892, gehuisvest î Wichelen, 'verblijvende te Sluis Iolland). Devriendt, Kamiel, geboren te St-ndries bij Brugge, den 10 Maart 1896, shuisv^t te St-Andries bij Brugge, erblijvende te Sluis (Holland). 1 Dewindt, Medardus, geboren te Mal-sgem, den 18 Maart 1896, gehuisvest : Maldegem, verblijvende te Sluis Iolland). < Dierickx, Theodulius, geboren te apscheure, den 8 Maart 1895, gehuis" i îst te Lapscheure, verblijvende te luis (Holland). i Dumez, Hendrik, geboren te Heyst-m-Zee, den 1 Augustus 189^, verblij- i ;nde te Slui3 (Holland). Dumez, Renatus, geboren te Heyst-m-Zee, den 29 Mei 1895, gehuisvest Heyst-aan-Zee, verblijvende te Sluis i Iolland). Ghyssens, Augustinus, geboren te 1 «-Marguerite den 6 April 1892, ge" lisvest te Ste-Marguerite, verbhj" r inda te Yzendijke (Holland). Goossens, Renatus. geboren te Bas- s velde, den 23 Maart 1895, gehuisvest e Bassevelde, verblijvende te Yzen-jke (Holland). c Haertjens, Kamiel, geboren te Water- t iet, den 12 December 1895, gehuis- c st te Watervliet, verblijvende te i iendijke (Holland). c Hoornaert, Alfons .geboren te Ruys- c lede, den 1 Juni 1894. gehuisvest te g -Laureyns, verblijvende te Yzen- a jke (Holland). r Ide, Hieronymus, geboren te Moer- p rke, den 1 Februari 1894. gehuisvest t Moerkerka, verblijvende te Sluis v illand). , t HET SPORT IN DEM WINTERVELQDROQM DE GROOTE OPENîNCSPRfJS Ontzaglijk veel volk vérdrong zich rond de renbaan der rue Nélaton, om den eindstrijd van den Grooten Ope-ningsprijs bij te wonen. Dupuy is als overwinnaar uit den strijd g'ekomen. De overwinnaar der zes-dagen van New-York maakte goe-den 'indruk en won de drie reeksen der finaal zonder erg verontrust te worden. Onze landgenoot Deruyter, die toe-gelaten werd tôt de halvé" finaal, klop-te in zijne reeks de vermaarde snel" heidsrenners Henri Martin, Ellegaard, Fournous en Trante en bracht iedereen in rerwondering. In de reeksen der finaal moest hij Dupuy en Pouchois matcheeren. Algemeen werd gedacht dat onze groote baankampioen niet zou opgewassen zijn tegen deze fameuze sprinters. Doch hij klopte in elke reeks den fameuzen Pouchois, die zelf van zijne daverende kloppingen niets begreep. Walfchour werd in zijnen match tegen Contenet geklopt. De Amerikaan was waarlijk niet gelukkig voor zijn laatste koers. Larrue won op schitté" rende wijze den « Prix des Abonnés » en Darragon-Dupuy, waren de besten in den prijs « Farman-Frères ». Ziehier de téknische uitslag^n der vereeniging : PRIX DES ABONNES, scratch in een enkele reeks, op 2,000 m. (8 ronden). 1. Badenas; 2. Paillard; 3. Lomay; 4. Carapezzi; 5. Chéret. Tijd : 2 m. 45 sec. GROOTE OPENINGSPRIJS (tweede dag). Afstand 1,000 m (4 ronden). De reeksen, verleden Zondag be-twist, kwalifieerden voor de halve fina" len : Beyl, Trante, Siméonie, Larrue, Trouvé en Perrine. De overwinnaars der drie reeksen zullen zich de plaatsen betwisten in drie reeksen. De eindklasseering geschiedt bij optelling van punten in de reeksen der finaal behaald. Eerste halve finaal. — 1. Dupuy; 2. Larrue; 3. Beyl; 4. Perrine (ongeval). 200 laatste meters : 15 sec. 3/5. Tweede halve finaal. — 1. Pouchois; E. Trouvé; 3. Siméonie; 4. Duclair. 200 laatste meters : 17 sec. 3 5. Derde halve finaal. — 1. Deruyter; î. Henri Martin; 3. Fournous; 4. Elle" >aard; 5. Trante. Tijd der 200 laatste meters: 16 sec.3/5. (Deruyter wordt toegevoegd in deze ■eeks). Finaal. — Eerste reeks : 1. Dupuy; D«ruyter; 3. Pouchois. 200 laatste meters : 15 s§c. 3/5. Tweede reeks : 1. Dupuy; 2. Deruy" er; 3. Pouchois. 200 laatste meters : 15 sec. 3/5. Derde reeks : 1. Dupuy; 2. Deruyter; l. Pouchois. 200 laatste meters : 16 sec. 3/5. Eindklasseering : 1. Dupuy : 1 + 1 + 1=3 punten; 2. Deruyter : 2+2 + 2 = 6 punten. 3. Pouchois : 3 + 3 + 3=9 punten. KLEINE OPENINGSPRIJS, scrakh n 5 reeksen en 1 finaal, 1,000 m. (4 onden. Eerste reeks. — 1. Cousseau; 2. Gros-imond; 3. Michot. Tijd : 1 m. 21 sec. 2 5. — 200 laatste aeters : 18 sec. Tweed» reeks. — 1. Vandenhove; 2. i iouder; 3. Lemay. Tijd : 1 m. 28 sec. 3/5. — 200 laatste ïeters : 17 sec. 1/5. Derde reeks. — 1. Claisy; 2. Des-hamps; 3. Lebas. < Tijd : 1 m. 25 sec. 4 5. — 200 laatste ; leters : 18 sec. ^ i Vierde reeks. — 1. Paillard; 2. Ché- < =t; 3. Ménager. i Tijd : 1 m. 17 sec. 3'5. — 200 laatste j îeters 16 sec. 3/5. ] Vijfde reeks. — 1. Lorain; 2. Thuau; ^ . Badenas. ( Tijd : 1 m. 17 sec. 4'5. — 200 laatste c îeters : 17 sec. 1/5. a Finaal. — 1. Paillard; 2. Vanden- ^ ove; 3. Lorain; 4. Cousseau; 5. Claisy < Tijd : 1 m. 30 sec. 3'5. — 200 laatste J leters : 17 sec. c MATCH WALTHOUR-CONTENET, r ayerskoers, in 2 reeksen van 10 kil. i i 10 rnijlen. i Eerste reeks (10 kiîometers. — 40 ron- s 5R). __ Bij het vertrek neemt Wal- ] iour de leiding. Beide renners wor- : =n eoed opgepikt. Walthour is eerst g i werking en heeft na zeven ronden t-ngeveer 125 meters voorsprong.^ Na ;n vijfden kilometer geeft Contenet j->ed en verkleint bij iedere ronde zijn <h ^hterstel. Hij komt, gedurende de 23! »nde. bijna op de hoogte van den j merikaan, doch hij lost en verliest ^ :rug al heit gewonnen terrein. Een t einig nadien lost Walthour ook iicft- ^ lijk "doch pikt spoedig terug aan. 0 De eommissarissen klassearen Contenet eerste omdat Walthour, volgens nen, niet geeindigd had, dan wanneer j'j ontegensprekelijk zijn getal ronden -Jgelegd had, volgens het aanhang-bord.Het publiek protesteert hevig doch ie klasseering blijft behouden. De 10 kiiometers worden afgele^d in 3 m. 57 sec. 2/5. Tweede reeks (10 mijlen = 16 kil.093 m. — 64 ronden+ 93 meters). — Wal-ihour wordt weder eerst opgepikt. Con* enet volgt op 15 meters, doch de Amerikaan is spoedig in werking en neemt • o, daarna 100 meters, voorsprong. Na 3 ronden schijnt Contenet ook te geven. Vvalthour lost gedurende de 11* ronde -n Contenet komt op de hoogte van den Amerikaan, die terug lost en de leiding verliesL Contenet vergroot nog eenigs" ïins zijnen voorsprong en eindigt met 1/2 ronde voorsprong I Contenet; 2. Walthour. Tijd : 14 m. 17 sec. 3/5. PREMIEKOERS, 5 kiiometers (20 ronden). — Eindklasseering : 1. Larrue; 2. Perrine; 3. Charbon. Tijd : 6 m. 40 sec. 2/5. PRIJS FARMAN FRERES, tandem-koers, 1,500 m. ( ronden), in drie reeksen en 1 finaal. Eerste reeks. — i. Dupuy-Darragon; 2. Vandenhove-Perrine, op 1/2 lenete: i. Claisy-Cousseau. Tijd : 1 m. 55 sec. 2/5. 200 laatste xieters : 16 sec. 1/5. Tweede reeks. — 1. Ellegaard-H. VFartin; 2. Deruyter-Lorain; 3. Chocque-3vrard.Tijd : 1 m. 49 sec. 1/5. — 200 laatste neters : 15~ sec. 4/5. Derde reeks. — 1. Deschamps-Siméo-iie; 2. Pouchois-Fournous; 3. Chardon-3adenas.200 laatste meters : 15 sec. 2/5. Finaal. — 1. Darragon-Dupuy; 2. Si-néonie-Deschamps ; 3. Ellegaard-H. Martin. Tijd : 1 m. 48 sec. 3/5. — 200 laatste neters : 15 sec. 4/5. II ■WWW " ■ ■ ■ i—i— îardiias! I rcrraasi des Pas Wij laten hieronder den tekst volgen an den brief van Kardinaal Mercier an den Paus, waarover wij gister ge-proken hebben : « Wij bidden eerbiedvol Uwe Heilig-1 ieid den blijk onzer dankbaarheid te i'illen aanvaarden voor Zijne hartroe-ende en prachtige Encycliek Humanr reneris nopens de voorzegging van het /oord Gods. » Wij zullen er ons onder aile oog-unten naar gedragen en zulks met des ? meer ijver dat de wenken en de aan-fakkeringen van Uwe Heilig'heid ansoh ove re en stemmen met onze in-igste gevoelens nopens de grootheid ri de heiligheid van de Apostolische oorzegging. Wij zouden vreezen buiteîi onze zes-ing te gaan indien wij dachten heî jcht te hebben het voorwerp van het svecht te beoordeelen, dai de wereld srscheurt en bebloedt. Doch wij vin-en het noodig aan Uwe Heiligheid t« 3.rklaren hoe groot de zoete aandoe-ing was die wij gevoelden toen wij ;n nieuwen blijk van Uwe voorliefde ntvingen jegens Belgiëland, dien blijk ie uitgedrukt wordt in Uw Vredes* rief aan de oorlogvoerende natiën. » Reeds, van in het begin van denr )rlog, heeft Uwe Heiligheid bevestigdt m gansch de wereld dat zij de on-\ >chtvaardigheid afkeurde en dat zij \ 3or deze afkeuring bijzonderlijk ons ■ îliefd vaderland beoogde. Ditmaal 5g heeft Zijne Heiligheid voorname-jk ons cliep beproefd îand beoogd, anneer Zij wenscht aan al de natiën, e door den oorlog beproefd zijn, en,-e zij allen even zeer beklaagt-, en aan ie zij wensoht, zonder onderscheid in nation al i tei t of godsdiensrt, goed te Den zooveel Zij het vermag. Niet al-enliik vraagt zij aan dezen die thans ! beheerders zijn van de oorlogvoe-nde landen dat zij België zooiden ver-ten met waarborg van zijne ganschef ilitieke, krijgskundige or eoonomi-he onafhankelijkheid, tegenover aile nden, doch Zijne Heiligheid laat ins-ilijks verstaan dat, wanneer Zij reekt over redenen van rechtvîiardig-•id, België vooral beoogd wordt. » Wij zouden aan onzen plicht te »rt komen, wij zouden doof zijn bij stem van onze onderdanigheid in-en wij, ten gevolge van zooveel goede zichten van Ziine Heiligheid, in den/ ,am van de geloovigen en de pries-rs van onze bisdommen en in onzert .am den blijk niet uitdrukken va» ,ze godsdienstige dankbaarheid. »,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het vaderland: Belgisch dagblad te Havre verschijnend behorende tot de categorie Oorlogspers. Uitgegeven in Le Havre van 1915 tot 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Onderwerpen

Periodes