Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

596 0
17 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 17 Januari. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 19 juni 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/154dn40q7h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

17 Januari 1914 Nr 3 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrii en Onafhankeliik Katholiek volksaezsnd weekbiad voor Vlaamsche en Alqemaene Selanaen DSSCHRIJVIMGièPniJS Voor een jaar fr- 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1-50 Voor Nederland. . * 5.50 Voor 't Groot Hertogdorn Luxemburg. . •• 5.50 Voor andere landen » 7-00 Bit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men teekent in bij den TJitgever en in aile postbureelen, alsooh bij de briefdragers. Hoofdopstellbr : J Un AN LiJUlfiMAJN S Deo Juvante Vincam ! ttT^^ijMH0ntsw-sx*iftttfTtffqrsYJ>mr:Trri&&êKXto??9*si'w«j}Kw.vxnaii'X3K&tïxnœ?CK*>-~ "'fi 1I l lIPi i| | ii'i'i i'wjm—ma Aile artihelen en mededeelingen moeten vôôr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aanhondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers va» dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65, alsook Turnhoutschebaan 43 te Borgerhout. I4U« Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen tiuiten de provincie, wende men zich tôt de Agencie HA VA», Martelarenpiaats 8, Brussel, en Beurs-plaate 8, te Parijs. Voor aile andere aankondiijingen ten bureele Carnotplaats (Laar) 6S, BorKerbiiut-AntwerpeD iiwiiiirwir™'™——iim—i MinmrTt—i—rrrrru11'm"1 ir mrTnumrmMTT—i—rnn— n■ i — «i I nschrij vi ogsprijs aan 't Vlaamsch Heelal, van heden tôt £51 December. ii*. îi.OO. Vrede en Bescherming Sinds de Keizer of Czar van Rusland een beroep deed op alie landen om bunne overdreven bewapeningen te staken, een beroep dat aanleiding gaf tôt het stichten der zoogezegde Vredes-Conferentie van den Haag, is er al meer en meer oorlog ontstaan. Nogtans heeft die Conferentie reeds meermaals goed werk verricht en de eene of andere moeielijke zaak tusschen twistende landen geregeld ten beste van allen. * * * Velen meenden zelfs, dat die Conferentie eindelijk aile oorlogen zou kunnen beletten, wanneer echter de oorlog tusschen Japan en Rusland, tusschen de Vereenigde-Staten en Spanje, tusschen Italie en Turkije, en nu laatst tusschen de Balkan-Staten en Turkije, de schoone vooruitzichten voor 't afschaffen van allen oorlog kwamen vernietigen. En toch wordt er ander-maal geieverd, opdat de Conferentie haar werk zou voortzetten en eindelijk zou mogen gelukken in haar edel streven. *** Velen meenen dat de oorlogen veelal ontstaan door de beschermende maat-regelen die vele landen nemen om hunnen handel en hunne nijverheid tegen vreemden te vrijwaren. Wanneer nu zekere landen niet kunnen bekomen wat zij van andere landen verlangen ; wanneer die landen hunne grenzen gesloten houden voor den handel en de nijverheid van anderen, dan wordt er beproefd die grenzen te openen bij middel van kanons. Dit kan waar zijn in sommige gevallen, maar de oorlogs-twisten hebben dikwijls eene heel andere oorzaak. * * * Het zijn de partijgangers van den vrijhandel die deze oorlogsoorzaak inroepen om hun stelsel te doen aanzien als de afschaffing der grenzen, alsmede van aile oorzaken van twist. Maar dit stelsel zal zoo min in 't algemeen te bereiken zijn als de afschaffing van allen oorlog. Er zullen immer uitzon-deringen zijn en de bescherming van eigen handel en nijverheid ligt m de natuur der menschen, van landen, van steden en gemeenten, van syndikaten en samenwerkende maatschappijen. * * * De partijgangers van den vrijhandel zijn zelfs niet altijd « geheel » vrijhan-delsgezind. Wanneer hunne eigene of persoonlijke belangen in 't spel komen, dan zijn zij voor beschermmaatregelen, zelfs nog meer dan anderen. Ten andere, buiten handel en nijverheid zijn er een aantal andere bedrij vigheden die bescherming vragen, en die zonder deze bescherming moeielijk of in 't geheel niet zouden kunnen bestaan. * * * In de openbare besturen, zoowel in deze door Liberalen beheerd en die den vrijhandel als een vast en onwrikbaar leerstelsel aankieven, als in andere, wordt de bescherming immer toegepast. In de lastboeken voor openbare aan-bestedingen, komen meermaals bepalin-gen voor tôt beschermingen begunstiging van den nationalen handel of van de inlandsche nijverheid, zells van stede- lijke of gemeentelijke inrichtingen. * * * Ook op het personeel der openbare besturen wordt die bescherming toegepast. De bedienden zijn verplicht in de stad of in de gemeente te wonen waar zij hun brood verdienen, niet in 't belang van hunnen dienst die niet kan lijden door hun verblijf in eene andere stad of gemeente, maar wel omdat hun verblijf in de stad of gemeente eene bescherming of begunstiging moet zijn voor de belastingbetalers, vermits de bedienden doorgaans en grootendeels hunne benoodigdheden aanschaffen in de stad of de gemeente waarin zij verblijven. * * * Deze bescherming en begunstiging bestaat van hoog tôt laag ; 't is eene algemeene behoefte die niet uit te roeien is. En zoo moeten ook de beschermmaatregelen, steunende op inkomende rechten en taksen, aanzien worden als iets onvermijdelijks. * * * De partijgangers van den vrede en van den vrijhandel zullen dus het vermijden van allen oorlog door het afsclwffen van handels- en nijverheids-bescherming niet kunnen bekomen. Integendeel, wanneer vreemden het gras onder de voeten der inboorlingen komen wegmaaien, bij gebrek aan 't niet-bestaan van beschermende rechten, zou dit juist aanleiding geven tôt veel twist en misnoegdheid, gelijk dit nu reeds gebeurt in steden en gemeenten, waar vreemdelingen devoorkeur hebben op eigen inwoners. * * Er is slechts één middel om de oorlogen af te schaffen, 't is het Bemint elkander van Christus. Maar daar willen de menschen uit ons tranendal ook niet van hooren, alhoewel in die twee woorden aile heil en geluk besloten ligt. En daarom blijft de oorlog onver-mijdelijk, maar hij is tevens iets geheim-zinnigs, omdat duizenden, miljoenen menschen zich laten africhten en leiden om elkander te verscheuren, en gedwee gehoorzamen aan bevelen die strijdig zijn met hun geweten en hunne over-tuiging. J. L. POST. — Alwie te klagen heeft «ver de lauttîjdige bestelling of achter-houding van ons blud, wordt vwzocht , ons zulka > ndelijk te doen kenneii. De nummers worden ten » lire 's nior-gena ten po*tbureeIe besteld, en kunnen «lus reeds In den voormiddag, of ten lan^ste in 't begin van den namiddag j bij de inschrijvers toekomen. DE TOÊSTA?!DIÛER PTILOERS VRANKRIJK. — De Republikeinsche partij I is thans bepaald in twee verdeelii : Barthou j en Sriand langs den eenen kant, en Doumergue f en Caillaux langs de andere zijde. Zij bevech- : ten elkander reeds op hevige wijze, zoodat bij i de aanstaande kiezing de sirjja tusschen beiden j over het lot dier groote partij zal beslissen. ; De inleg van den strijd is langs den eenen kant l de gematigdheid, en langs de andere zijde \ dweepzucht en oorlog tegen iedereen die niet I denkt gelijk Combes, Clemenceau, Doumergue en Caillaux. Zij zullen elkaar ook bevechten door erge S beschuldigingen in en met geldzaken, hetgeen ; met vreemd zal klinken in een land, waar het schandaal van den Panama en andere geldzaken ■ de eer en de faam der volksvertegenwoordigers \ zoodanig hebben gekrenkt. —o— DUITSCHLAND. — Gelijk het te voorzien was en gelijk net ook voorzegi wierd. zijn : kolonel von Reuter en de iuitenaut Schadt, beschuldigd van erge wetsovertredingen te Zabern, door den Krijgsraad vrijgesproken. Ondanks dit vooruitzicht, verwekt deze uit- | spraak eene erge ontstemming in heel het j land, want die vrijspraak bevestigt de opper-heerschappij van den sabel over het burgerlijk gezag. Ook de luitenant von Porstner, eerst veroordeeld tôt eenlge dagen siraf om de Elzassers en zijne inausctiappen beleedigd te \ hebben, is in beroep vrijgekomen. Dit ailes bewijst, dat Portugaal alleen geen bewijs geeft van onmenschelijkneid. In Duitschland ook durven sq! laten vrije burgers aanhouden en in ! vuile kelders opsluiten, zelts rechters en over- ; heden, zonder dat zij er voor gesiraft wor den { —o— NEDERLAND. — De drij partijen, Behouds-gezinden, Liberalen en Socialisten hebben in de Kamer eene Commissie gevormd, om de school-wet ten beste te regelen voor de verschilletide gezindheden en godsdiertsten. Zij geven aldus blijk van verdraagzaamheid en klaar door-zicht, iets dat in België niet kan verhoopt worden, want de dweepzucht en kortzicbtig-heid is hier te groot bij Liberalen en Socialisten. —o— TURKIJE. — De nieuwe Minister van Oorlog, Ever Bey, een voortvarend persoon, Leeft reeds eene heele zuivering in 't leger orider-nomen. Niet minder dan 510 lagere officiers, zijn uit den dienst ontslagen om door jonge kracbten vervangen te worden. De zeniiing van den Duitschen generaal von Sanders. met de leiding en africhting van 't leger gelast, verwekt meer en meer mis-noegen bij de Mogendneden. De Turk zal er wellicht geene rekening van houden, want. de oorlog de-1 Balkan-Staten heeft getoond, dat zij nog weinig in te brokken hebben. Zij vreezen ook dat Turkije met Bulgarie een boodgenootschap zal aangaan, om Rumenen, Serviërs en Grieken te kortvleugelen en te siraffen voor hunne valsche handelwijze tegen-over Bulgarie 't Zit daar in aile geval niet zuiver en er zal nog veel bloed moeten vergoten worden, niet door de grooten en geldzuchtigen die op den uitkijk zitten, maar door het arme volk, dat naar de slachtbank wordt geleid en zoo slecht behandeld wordt als destijds de slaven. De slavernij is in Europa afgeschat't, maar in en door de legers bestaat zij nog even wreed en verdrukkend als in vorige eeuwen. —o— MEXICO. — De opstandelingen zijn bijna geheel meester van 't land. De regeerings-troepen vluchten langs aile kanten om in de Vereenigde-Staten heil en bescherming te vinden De heerschappij van Huerta zal dus gauw ten einde zijn. Pax Uit de Gazettenwereld Het gezegde van Mgr Mercier, dat hij, om een Katholiek dagblad te helpen stichten, volgaaroe het bouwen eeaer kerk zou uiistel-len, schijnt eene omschrijving te zijn van het gezegde van Mgr Camara, bisschop van Salamanca, die zegde : « indien om een » Katholiek dagblad te stichten, op de hoogte » van de tijdsvereischten, de kaihedraal van <> Sevilla moest verkocht worden, :iet schijnt » tnij toe dat ik zulks zou doen. » Dit ailes moet enkel bewijzen dat de dag-bladpers eene onmisbare roi vervult in den strij t voor \ goede en geette opoff-ringen te zwaar kunnen zijn om haar te sieunen. Er wordt echter weinig naar die opwekkingen en raadgevi:igen geluisterd, en gebeurt het al eens dat bladen ondersteund worden, dan zijn het gewooniijk bladen die zulks het minst. verdienen en enkel deelmaken van eene kleine kapel. * * * Paus Plus X, die destijds ook gazetschrijver was te Venetië, zegde omtrent hetzelfde als boven aangeliaalde kerkvooglen : « Ge moet niet afkomen met wat men » vroeger deed. Wij zijn het verledene niet, » wij zijn het heden. Welnu. 't is een feit dat » het Christen volk hedendaags bedrogen en » ve-gifiigd wordt door de goddelooze dag-» bladen. Te vergeefs zult ge kerken bouwen, » zendingen prediken, scholen oprichten : al » uwe goede werken, al uwe pogingen zullen » niets voortbrengen, indien gij tezelfdertijd » het geduchte en machtige wapen niet han-» teeren kunt eener Katholieke pers. » Plus X, Paus Wierd er naar die goede raadgevingeo geluisterd, het zou veel beter gaan met de Kaiholieke drukpers. * * * Het Liberaal bla I L'Echo d'Ostenie is sinds nieuwjaar van het aardrijk verdwenen, tôt spijt wellicht van M. Vermeersch van Gent, die toch zoo gaarne Fransche gazetten ziet lezen ! * * * M Bonté, opsteller van Le Cri des Flandres, te H-tsebroek in Vrankrijk, is door den uieuwen bisschop van Rtjsel in den ban geslagen, omdat hij priester Lemire blijft \ ondersteunen Een zelfde lot wacht priester Lemire zelf. Àls antwoord daarop, heeft de Fransche Kamer hem tôt onder-voorzitter gekozen. 't Is horiderd en tien jaar geleden dat de Fransche Kamer nog een priester-voor-zitter had, namelijk priester Grégoire De kiesstrijd zal dus hevig zijn te Hasebroek en de Republikeinen zullen zich nogmaals verheugen in de verdeeldheid der Katholieken in Koningsgezinden, Keizersgezinden, Republi-keiiten, Arnstocraten, Democraten, enz. De kluchtige of val=che kant dezer zaak is, dat de Liberalen immer beweren dat de priesters zich met geene politiek zouden mogen bemoeien, maar zoodra een priester in strijd met het verbod zijner overheid en met de waardigneid en heiligneid van zijn ambt, zicli hais over kop in de politiek werpt. dan vinden zij dit heel goed, hemelen hem op en begroeten hem als een vrij en krachtdadig man ! Sic mundus vult decipi... zegde de goochelaar Laguerre. * * * Hoe is 't met Ons Nieuws van Berchem ? Wij hebben het sinds eenige weken niet meer ontvangen. Hildebrand LEVENSBEELDEN V Hoe Gustje, Wimpjes broer, « geen » schooJmeester werd Het is alsof de ruischende denneboomen elkaar al lactiend en fluisterend toespreken, nu de figuur van Gusije. Wimpjes broer, vôôr den geest van den rusten len droomer opstijgt. En terwijl het luide gekweel der vogelen zijue ooren vervult zonder zijn geest te genaken, hoort en ziet hij in zijne verbeel ling het geheele tafereel weder, waardoor Gustje geen school-meester werd... — « Ja, ja ! 't is goed ! Jaaksken Verbrug-gen is officier ! » morde vader Pauwels om een einde te stellen aan den redetwist met zijnen oudsten zoon. Dat « Jaaksken Verbruggen », dat hier op zoo'n onverwachte wijze zijne intrede doet in deze Levensbeelden, was de hovenier van het hof, rechtover vader Pauwels deur. toen bij nog in de Statiestraat woonde. De man — Jaaksken Verbruggen, wel te verstaan — was onderofficier geweest bij de Génie, maar vermits Gus'je Pauwels niet wel tiet verscnil begreep tussctien onderofficier en officier, hield tiij aliij î mordicus staande, « dat Jaaksken Verbruggen officier was. » En de redetwisten kon )en nooit eindigen dan met de toegevende bevestiging, die spreek-woordelijk ge worden was : — « Ja, ja ! Jaaksken Verbruggen is officier ! » Welke was nu de oorzaak geweest van bet gesprek dat op zulke « fatale » wijze eindigde? Niets anders dan eene poging om in Gusije's geest de hooge waarde van de professorale waardigheid in te prenteu. Want vader Pauwels — oie 'nen « meneer » was —• zou lioogst gaarne getiad hebben dat zijn oudste zoon, de eenige die voor alsnu telde, — want Wimpje was te dien tijde nog bitter jong — hem opvolgde, alhoewel Gustje er heel weinig neiging scheen voor te hebben .. Zeker, de jorigen had veel eerbied voor de opvoeders der jeugd, voornamelijk voor « 't Vosken », « 't Zwaantje », « den Rotte », « Jan Veljjn », « den Rosse », en tuti quanti die hem het brood des levens toegereikt hadden. Maar hetgene hem niet beviel, was die schandige schooljongenshandelwijze aan elk der leeraars een toenaam te geven, die hun eigen naam maar al te dikwijls te kort deed. Gustje deed daarin mede, hij bekende het deemoedig — dat was een verschijnsel dat bij de psychologie des foules thuis betioorde — maar tocn had hij ilaardoor reeds alleen een hekel aan het opvoedingswerk. Denk eens na, zoo ue schooljongens hem later eens... ja, bij voorbeeld... « Tohsken » doopten ! Ware dat niet schrikkelijk ! Het schooljaar liep ten einde, en liet besluit, dat vreeselijk in de ooren van den knaap klonk, was onwederroepelijk genomen in den geheimen raad, bestaande uit vader, moeder, en de oudste docluer Rika, een braaf meisken nogtans : Gusije zou onder de vacantie het ingangsexamen <!er Normaalschool doorstaan... Oei, Gusije, 't arme Gustje ijsde ervan ! Er was nogtans geene red^n om Denauw I te zijn. 't Was een goe 1 leerlmg, aauwg-zet in ailes, die zijne middeibare studiën bij na geheel geëindigd had, en dus meer dan genoeg kende om het exaam te doorstaan. Er was maar een enkel, klein haperingsken : die schrikkeiyke Temps primitifs, waarmede zijn Grammaire Française vervuli sctieen, wilden nieuegen-staatHie al zijne moette heui toch niet recht in den kop blij'en ! Zoo de keurraad hem tocbi maar geene temps primitifs vroeg !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes