Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

876 0
27 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 November. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 25 mei 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q23qv3d73r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

27 November 1915 Nr 48 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen HV8CHRIJVKVGHPRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— M en teekent in bij den Uitgever en in aile postbureelen, alsook bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! Aile artihelen en mededeelingen moeten vôôr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aankondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65. — 10 centiemen het nummer. AAIWKOlWDIGiniGEN Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Agencle HAVA8, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondig-ingen ten bureele . Carnotplaats (Laar) 6t>, Borgerhout-Aatwerpen Zwijgen en Overwegen Hebben de dagbladen hier en daar over de « censuur » of dagbladkeuring te klagen, omdat zulks eene belemme-ring is niet enkel in het uitdrukken hunner gedachten, maar ook in de gewone werkzaamheden aan de uitgave van dagbladen verbonden, van den anderen kant is het voor hen eene ontlasting omdat zij over vele zaken kunnen zwijgen, die anders aan vinnige beoordeelingen of beknibbelingen zou-den onderworpen zijn. Dagbladschrij-vers zijn doorgaans zoo wreed niet als zij toonen te zijn door hunne artikels, want die artikels worden dikwijls inge-geven of geëischt door ontevredenen, die gaarne achter de gordijn blijven zitten terwijl anderen — de dagblad-schrijvers — voor hen de kastaniën uit het vuur halen. * * * Zij moeten of mogen nu zwijgen over vele zaken die anders door de politiek zouden opgerakeld worden. En dit zwijgen brengt overweging mede, zoodat vele toestanden nu anders voor-komen dan zij vroeger schenen. Gemoedsvrede en gezond verstand zullen er niets door verliezen, zoodat de « censuur » eindelijk niet slecht is en althans tijdelijk met gelatenheid kan aangenomen worden, als eene noodzakelijke intooming van opbrui- sende en ophitsende gedachten. * * * Dit zwijgen zou door burgers, door bedienden en gekozenen kunnen waar-genomen worden om tôt meer besef hunner belangen of hunner zending of waardigheid te komen. Ongelukkiglijk laat dit veel te wenschen, en alhoewel reeds velen door niet te zwijgen in het ongeluk zijn gestort en anderen in hun ongeluk meêsleepten, willen zij toch immer hun woord te zeggen hebben, lichtzinnig en zonder rijpe overweging, « klinkt het niet, zoo botst het ». * * * Het minste misnoegen, de minste beknibbeling van ontevredenen nemen zij te baat, om personen en instellingen in opspraak te brengen. Zij gelooven den eersten den besten zonder eenig onderzoek en geven maar dadelijk ongelijk aan hen, die plichtsbetrachting boven kameraadschap, die het alge-meen belang boven kleine persoonlijke berekeningen stellen. Die handelwijze heeft reeds den ondergang te weeg gebracht van goede menschlievende instellingen, die vol^ens zekere beknib-belaars niet onpartijdig of niet goed kunnen zijn zoolang zij zelven daar niet heer en meester kunnen spelen. * * * Hunne eerste plicht zou nogtans zijn wanneer wantoestanden of onregelma-tigheden aangeklaagd of besproken worden, deze eerst aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Vervolgens moeten zulke zaken niet op voorhand uitgebazuind worden. Zij moeten vooral niet besproken worden in herbergen of openbare bijeenkomsten, maar wel in den schoot der bevoegde besturen, die over inlichtingen en middelen beschik-ken om verkeerdheden dadelijk te doen ophouden of om valsche aantijgingen te verijdelen. * * * Die goede en geraadzame weg wordt veelal misprezen, omdat de beknibbe-laars niet zoo zeer ten doel hebben voorgewende onrechtvaardigheden of onregelmatigheden te doen ophouden, dan wel om dezen of genen persoon te treflen. Die verkeerde handelwijze wordt zelfs gevolgd door bedienden ondereen, door gekozenen ondereen, omdat zij het algemeen belang niet boven ailes weten te stellen en meer gewicht hechten aan kleinigheden en persoonlijke afgunst, dan aan breede gedachten en groote daden. * * * Zoo komt het dat goede en nuttige werken ten bate der behoeftigen worden ondermijnd en tegengewerkt ; zoo komt het dat zulke werken in andere handen overgaan die voor hunne stich-ting en uitbreiding niets deden en door die bemachtiging meer politiek dan liefdadigheid of menschlievendheid beoogen. * * * Zulke daden toonen aan, hoe kort-zichtig en misdadig sommige lieden handelen, die niet weten te zwijgen en nog veel minder iets rijpelijk overwegen. Brengt die loszinnigheid vele lieden persoonlijk in slechte toestanden, zij doet ook veel kwaad aan goede werken en uitmuntende instellingen. Slechts enkelen kunnen er misschien goed bij varen, maar een grooter getal lijdt er door, en bijzonder zij die het meeste hulp behoeven. * * # Om die reden kan het zwijgen en overwegen niet genoeg aanbevolen worden. Bij loszinnigen zal deze ver-maning tôt niets baten, maar meer anderen kunnen er nut uit trekken, is het niet voor hen zelven, omdat zij dit niet noodig hebben, dan toch voor anderen, want door deze bedenking zullen zij meer dan een lichtzinnigen prater op zijne plaats kunnen zetten en tôt betere gedachten overhalen. J. L. De nieuwe inschri jvers op HET Vlaahbcii Heelal voor 1916, ont-vangen het blad van lieden tôt nieuw. jaar koeteloos. Te dezer gelegenheid bedenke men, dat de drie beste middelen om een blad te ondersteunen, zijn : voor inscbrïjvers te zorgen, voor aankondigingen en voor nuttige mededeelingen. DE TOESTAND HIER EN ELDEBS NEDERLAND. — De grondwetsherziening en andere wetsontwerpen waarover de partijen het niet eens zijn, dreigen den godsvrede te zullen storen. Verschillige bladen doen reeds opmerken, dat het voordragen dier ontwerpen in stryd is met het beroep dat het Ministerie verleden jaar deed op den godsvrede. In aile geval zal de bespreking aanleiding kunnen geven tôt vele moeielijkheden, want in de Tweede Kamer heeft het Ministerie slechts eene kleine meerderheid, en in de Eerste Kamer of Senaat zelfs geene, want daar zijn de Behoudsgezinden van verschillende partijen in meerderheid. Intusschen gaan de besprekingen voor en tegen in de dagbladen voort, zonder veel licht over de zaak te verspreiden. —o— ZUID-AFRIKA. — Te Kaapstad is de zittijd der Kamer geopend. De gouverneur-generaal Lord Buxton heeft aangekondigd, dat vele zoogezegde opstandelingen genade zullen bekomen. Generaal Hertzog heeft in den Volksraad medegedeeld, dat hij zou voorstellen generaal De Wet en dezes volgelingen in vrijheid te stellen. ROME. — Volgens een bericht aan een Nederlandsch blad, zou Kardinaal Van Rossum, die tôt heden slechts tôt de kardinaal-diakens behoorde, in 't aanstaande Consistorie tôt kardinaal-priester verheven worden, zoodat hij de gelijke zou zijn van Kardinaal Mercier, Kardinaal Gibbons van Baltimore, Kardinaal Bourne van Westminster, Kardinaal Amette van Parijs, enz. Over den nieuwen tydelijken gezant van Nederland bij den Paus, is tôt heden nog niets gekend. Verscheidene kardinalen zullen zich naar Rome begeven om in het Consistorie tegen-woordig te zijn. ZWITSERLAND. — Reeds vele landen, die door den oorlog de eene of andere grondstof uit vreemde landen niet meer kunnen bekomen, hebben naar middelen gezocht om die grondstof zelven te yervaardigen. Dit blijkt nu eveneens het gérai te zijn met Zwitserland, dat de noodige looistof voor 't bereiden van leder niet meer kon ontvangen en dit nu zelf ver-vaardigt. Vele nijverheden zullen aldus ver-plaatst worden van het eene land naar het andere, terwijl tevens vele nieuwe nijverheden zullen ontstaan, door den drang der zaken als noodzakelijk erkend. —o— SPANJE. — Dit land is ook reeds gepraamd geweest om deel te nemen aan den oorlog. Het wenscht echter onzijdig te blijven. Niettemin moet er oneenigheid over andere zaken ontstaan zijn, want het Ministerie heeft zijn ontslag gegeven. Romanones zal waarschijnlijk terug aan 't roer komen. Hij is de leider der Behoudsgezinden en een der voornaamste staatslieden van Spanje. —o— LUXEMBURG. — Het Groot-Hertogdom Luxemburg zal bevoorraad worden door eene Duitsche maatschappij, die aan inkoopprijs 7,000 ton tarwe, — eene ton is 1,000 kilos, — en 2,000 ton maïs wil leveren. Over den politieken toestand is er deze week geen nieuws vermeld. Pax Uit de Gazettenwereld Wij hebben vroeger reeds doen aanmerken, dat vele verkeerde of valsche nieuwstijdingen over oorlogstoestanden, grootendeels voort-komen uit de artikels van oorlogs-briefschrij-vers, die in de groote bladen eerst verschijnen twee of drie weken na de gebeurde feiten, Niet aandachtige lezers besluiten er uit, dat het splinternieuwe feiten zijn en vertellen dit voort als evangelie. Zelfs telegrammen zijn niet altijd te betrouwen, vermits zij insgelijks gebeurte-nissen aanhalen die door latere oorlogsbedrij-ven reeds vernietigd of van aile belang ontbloot zijn. * * * Dezelfde misslagen gebeuren met gelijk-namige plaatsen. Tusschen Baarle-Hertog, de Belgische gemeente in Nederland, en Bar-le-Duc in Frankrijk, kennen zij geen onderscheid, en zoo worden gebeurtenissen verkeerd voor-gesteld. Hildebrand De Nieuwere Scholen in de Vrije Natuur IV Er dient hier ook nog een woord gesproken te worden over de andere Nieuwere Scholen van Duitschland. Twee dezer, voor jonge meisjes, werden onder de rechtstreeksche bescherming van Dr Lietz geopend : de een, die van Gaaienhofen, aan het meer van Constanz, werd in 1900 te Stolpe bij Berlijn ingericht door wijlen Mevr. von Petersenn ; de andere, die van Wald-Sieversdorf, in de « Màrkische Scheiz », is op dit oogenblik bestuurd door Mej. Hoffmann. In Beiereu, aan de oevers dor Ammersee, te Breitbrunn, bestaat er een derde school voor jonge meisjes, bestuurd door M. Franz Utz. Elke dezer drie scholen telt ongeveer e9n twintigtal leerlingen, die er het gezonde en voile leven in de vrije natuur genieten. Aan de Ammsrsee bevindt zich ook het Land-Erziehuugsheim van Schondorf, in 1905 door M. Julius Lohmann gesticht. Het telt ongeveer 70 leerlingen, knapen van tien tôt zeventien jaar. De grondbeginselen zijn dezelfde als die der andere Nieuwere Scholen : persoonlijke opvoeding in een maatschappelijk midden waar een hoog zedelijke geest heerscht, S handwerk, wetenschappelijk en klassiek [ onderwijs. j Onder de leeraars die in de Heime van \ Dr Lietz een langdurig verblijf hielden, zijn er verscheidene die zelf een Nieuwere School gesticht hebben. Ieder van deze tracht een stap vooruit te doen ten aanzien van het gemeen-zame type, en eigenlijk komt elk hunner eenvoudig nader bij de gedroomde modelschool door den stichter opgevat. Wickersdorf, by Saalfeld, in 1906 door Dr Wynecken gesticht en thans door den heer Luserke bestuurd, noemt zich Frété Schul-gemeinde. De inrichting der Schoolrepubliek is er in de handen der leerlingen, jongens en meisjes. Er wordt verteld dat het miniatuur-parlement er dikwijls het schouwspel is vaa staatkundige twisten die in niets moeten onderdoen voor de wetgevende vergaderingen der groote Europeesche staten ! De grondbeginselen, waarop de stichter dezer school steunt, zijn belangwekkend, goed bedacht en diep gevoeld. Maar is het wel zeker dat, met zoo vroeg de zuivere rede der jonge leerlingen op te roepen, met in hen een zoo vroegtijdige zielkundige, maatschappelyke en wijsge«rige t rijpheid te veronderstellen, men geen gevaar loopt in hen den zin voor het betrekkelijke der dingen te vervalschen en hen te verwijderen van de bescheidenheid van den waren geleerde die er toe gebracht wordt te verklaren : « Al wat ik weet is, dat ik niets volstrekt zekers weet » ? Zal deze te verstandige en te opge-jaagde opvoeding geen jongelieden voort-brengen, vervuld van hun eigen « ik » en gereed om in ailes uitspraak te vellen, als waren zij de onfeilbare grootpriesters der wijsbegeerte, der wetenschap en der kunst? Wij vergenoegen ons hier enkel de vraag te stellen. Het Land-Schulheim Am Solling, bij Holzminden, werd in Januari 1909 door M. Kramer opgericht, en telt nog slechts 34 leerlingen, van tien tôt zestien jaar. Het onder-scheidt zich van Wickersdorf hoofdzakelijk door zijn godsdienstigen geest en door zijn veel meer persoonlijke dan maatschappelijke opvoeding. De opvoeder leeft er gedurig met het kind, volgt het in zijn spel, in zijn werk, in zijn uitstapjes ; hij streeft er naar, door aanhoudend geduld, genegenheid en waak-zaamheid, het kind goede gewoonten te doen aannemen. Zooals men ziet, is het hier een schijnbaar gansch andere opvatting der opvoeding. De grondslag der Nieuwere School is gelijk, het lichamelijk leven met zijn handwerk eveneens, het onderwijs ricbt zich ook op de vorming van het karakter voor het leven, boven de Staatsexamens die zoo weinig geschikt zijn om het ware verstand te doen ontluiken en de hoogere geestvermogens te doen uitkomen. Maar de zedelijke opvoeding die ginds het kind ontvoogt en aan zijn eigen krachten overlaat, houdt het hier zoolang mogelijk onder de waakzame hoede van den opvoeder. Wil dat nu zeggen dat op den keper beschouwd, de eene opvoeding beter is dan de andere ? Dat komt ons aldus niet voor, want ailes hangt af van het karakter der kinderen. De eenen kunnen er slechts bij winnen door vroeg ontvoogd te worden en zijn bekwaam hun evenwicht te hernemen, al moest men ze in het water werpen, zonder dat zij ooit hadden leeren zwemmen. Dat zijn de sterken. Anderen hebben noodig eerst in kleine diepte te leeren zwemmen vooraleer zich aan de groote te wagen. Deze laatsten maken de meerderheid uit en zullen voorzeker veel beter vooruitgaan onder het bestuur van M. Kramer dan onder dat van Dr Wynecken. M. Paul Geheeb, die eertijds bestuurder was te Haubinda en daarna te Wickersdorf, stichtte in April 1910 te Oberhambach, bei Heppenheim, een gemengde school, de Oden-waldschule, die het meest tôt het droombeeld nadert dat Ellen Key in De Eeuw van het Kind voorstelde. M. Geheeb vreest de nabij-heid der stad niet, omwille der voordeelen die zij aanbiedt : de wetenschappelijke opvoeding wordt er door de musea, de schoonheidsleer-opvoeding door de schilderkunst en de muziek, en de maatschappelijke opvoeding door de nijverheid en het leven der werklieden gebaat. Evenals Dr Lietz te Haubinda en de Ecole des Roches te Verneuil in Frankrijk, huisvest M. Geheeb zijn leerlingen bij kleine groepen in afzonderlijke villa's waar het familieleven sterker is. Het onderwijs is er persoonlijker-wijze, elke leerling wordt voor elk onderwys-vak in die klas geplaatst waartoe hy door zijn ontwikkeling behoort, en zonder den ou Jerdom in acht te nemen. In de klassen zelf onderwijst de meester niet ex cathedra, maar veeleer leidt hij het persoonlijk werk der leerlingen, terwijl elk zijn eigen werk verricht met behulp der bescheiden te zijner beschikking gesteld. Eindelijk legt men er zich vooral op toe den toekomstigen burger te vormen door een opvoeding waarin de geschiedenis, de staats-huishoudkunde, de algemeene maatschappelijke wetenschap, enz. een groote roi spelen. Van af haar ontstaan genoot de Odenwald-schule een zeer grooten bij val. Meer dan vijftig leerlingen werden aanstonds ingeschreven. Er was slechts plaats voor een-en-twintig, maar onderscheidene villa's werden spoedig opgericht. De langdurige ondervinding van hareB bestuurder is een borg en tezelfdertijd een belofte voor de toekomst, en al meer en meer zal deze school een belangrijk laboratorium voor de opvoeding der toekomst worden. Nog dient even vermeld de Erziehungs-schule Schloss Bischofstein, bij Lengenfeld, die van 1908 dagteekent. Dr Marseille, gewezen predikant, gedurende vijf-en-twintig jaar leeraar te Schulpforta eu gedurende één jaar bestuurder te Haubinda, richtte deze school op, die een vijftigtal leerlingen van elf tôt achttien jaar telt. Als bijzondere kenmerken dezer opvoedingsschool mogen gelden een zeer sterke godsdienstige invloed, een zedelijke overleveringswijze, het stelsel van « familiën van leerlingen », en het aanstellen van prefek-ten Opmerkenswaardig is het dat de bestuurder zich met kracht tegen de samenopvoeding der geslachten verzet. Yours I Vervolgt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes