Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

346 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 Juli. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 22 oktober 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7659c6t038/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

3 Juli 1915 Nr 27 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IN8CHRIJVIWG8PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men tcekent in bij den XJityever en in aile postbureelen, alsooh bij de briefdragers. Roofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincarn ! . Aile artikelen en mededeelingen moeten vôôr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aanhondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Àfzonderlijke nummers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnotplaats 65. — 10 centiemen het nummer. AAiVKOWDIGINGEIV Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbencht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wande men zich tôt de Agencie HA.VAS, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnutploatc (Laar) 68, Borgerhont-Antwerpen HUISBEZOEK Nu er zooveel over bedrog in de open-bare en bijzondere liefdadigheid gespro-ken wordt, bedrog dat hoofdzakelijk bestaat in't ontvangenvan onderstanden door personen die zulks geenszins noodig hebben, komt bet van pas het huisbezoek aan te bevelen, dat veel van dit bedrog zou onmogelijk maken. Thans wordt er geen of slechts een oppervlakkig onderzoek gedaan naar den toestand en de behoeftigheid van personen, die aanspraak maken op hulp en bijstand. * * * Dit huisbezoek is stellig een moeielijk iets. Om het goed en in 't algemeen uit te oefenen, zou er een groot personeel of een groot getal liefdadige personen toe noodig zijn, maar de uitslag zou eene schoone bekroning wezen voor 't gedane werk. Niet alleen zou de valsche behoeftigheid ontmaskerd worden, maar tevens zou de ware en schamele nood ontdekt zijn en kunnen geholpen worden. « * « Onder opzicht van beschaving en veredeling ware dit huisbezoek ook aan te prijzen. Niet enkel zouden de huis-bezoekers den waren nood ontdekken en kunnen helpen, maar tevens zouden zij door goede raadgevingen en opbeurende woorden, vele neerslachtigheid kunnen wegruimen en door wilskracht en moed doen vervangen. # * * De noodlijdenden hebben immers evenveel behoefte aan goeden raad en opbeuring, als aan stoffelijke hulp. Door dien goeden raad en die opbeuring zouden zij allicht uit hunne vernedering en moedeloosheid opstaan, om door arbeid en zelfbewustzijn in hunnen eigen onderhoud te voorzien. Aldus konden zij zich ontmaken van aalmoe- zen, die wel helpen maar niet verhefïen. * * * Bij de gewone hulp voor den dringen-den nood, zou er door dit huisbezoek ook kunnen waargenomen worden, of sommige lieden niet door eene ruimere hulp op 't goede spoor van eigen gewin en welvaart zouden kunnen gebracht worden. 't Is reeds gebeurd dat met eene betrekkelijk kleine som, eenige lieden uit hunnen bekrompen toestand geraakten en welhebbende arbeiders of kleine burgers wierden. * * * Dit huisbezoek zou ook veel dienst bewijzen aan de openbare gezondheid. Te zamen met den nood zouden de bezoekers ontdekken, dat de levens-toestand of de levenswijze van vele menschen veel te wenschen laat, zoo-wel onder zedelijk als onder stofïelijk opzicht. Enkele gevallen leerden ons, dat sommige kamers en huizen broei-nesten van ziekten en verpesting worden, omdat de reinheid er niet onderhouden wordt of er niet kan uitgeoefend worden bij gebrek aan middelen of medehulp. * * * Onder aile opzichten is dit huisbezoek dus aan te bevelen : om bedrog te vermijden ; om waren nood te ontdekken en te helpen ; om moed in te ; spreken en op te beuren ; om onzede-lijkheid en onreinheid tegen te gaan, en dit niet enkel in 't belang der behoef- tigen, maar ook van de algemeenheid. * * * S Door de behoeftigen op zulk eene wijze te helpen, zouden zij niet alleen op waardige en doelmatige wijze onder-steund worden, maar daardoor zouden velen van de lijsten der behoeftigen verdwijnen, de eenen als onwaardigen, de anderen doordien zij heropgebeurd zijnde, eindelijk door eigen arbeid en middelen in hunne behoeften zouden voorzien. * * De wetgever zelf beeft al het nut van dit huisbezoek begrepen, wanneer hij in de gemeentewet deed opnemen, dat nevens de Bureelen van Weldadigheid, er ook een aantal comiteiten zouden aangesteld worden, om aan huize de uitdeeling der onderstanden te doen. Die uitdeeling aan huize heeft natuur-lijk hoofdzakelijk ten doel, de behoeftigheid feitelijk te bestatigen en tevens een waakzaam oog te houden over de handelingen en de nooddruften der geholpenen. * * * Gelijk wij hooger zegden, is dit bezoek een moeielijk iets. Het eischt veel kieschheid en menschenkennis, gepaard met medelijden of deelneming in de smart en het lijden van vele misdeelden. Maar van den anderen kant moet het ook veel voldoening opleveren, wanneer door dit bezoek kan bestatigd worden, dat de behoeftigen niet enkel door aalmoezen maar ook door goede raadgevingen kunnen geholpen worden, en de beschaving en openbare gezondheid er ook hun voor-deel bij vinden. J. L. DE TOESTAiD HIER EN ELPERS SPANJE. — Het beroep op geldelijken onderstand in de oorlogvoerende landen wordt in 't algemeen met geestdrift beantwoord, zoo-dat er doorgaans meer ingeschreven wordt dan er gevraagd is geweest. In de niet oorlogvoerende landen schijnt dit het geval niet te zijn. Spanje namelijk schreef eene groote leening uit en deze is geheel mislukt. Misschien is dit wel gebeurd uit wantrouwen, vreezende dat dit geld zou kunnen dienen om de onzij digheid van Spanje prys te geven. —o— ENGELAND. — De Engelschen hebben insgelijks eene groote leening uitgeschreven, en als nieuwigheid hebben zij deze in kleine aandeelen verdeeld, zoodat de kleine man en kleine burger insgelijks kunnen mede doen om het land te helpen in zijne behoeften. De groote insclirijvingen van bankhuizen zullen in tweeden of derden rang komen, Ziedaar een stelsel dat wellicht door andere landen zal overgenomen worden, om aldus tusschen het volk en het Staatbestuur meer samenwerking en eensge-zindheid te bekomen. ROME. — Moeten wij de groote bladen gelooven, dan zou de Paus niet tevreden zijn over de handelwijze van Italiaansche over-heden, die in strijd met gedane beloften en de Waarborgen-wet, zijne briefwisseling aan ambtelijke onderzoeken en onbescheidenheid onderwerpen. De Paus zou zelfs gedreigd hebben Italie te verlaten, indien zijn gezag en zijn recht aldus zouden geschonden worden. GRIEKENLAND. — De uitslag der laatste Kamerkiezing, die 186 zetels op de 316 aan de partij van den vorigen Minister-Voorzitter Venizelos bezorgde, zal denkelijk geene veran-dering aan den toestand brengen, zoodat Grie- ! kenland zijne onzijdigheid zou bewaren. NEDERLAND. — 't Plaatsen van Belgische kinderen in Nederland, zoo weezen als verlaten of arme kinderen wier ouders in hunne behoeften niet kunnen voorzien, gaat geregeld voort. Verleden week, bij de laatste overbrengst, was ! daar bet duizendste kind geplaatst. Men weet j dat de kinderen geplaatst worden in huisgezin- jj nen, die overeenstemmen met hunne godsdien- ■ stige opleiding : Katholieken bij Roomscben ; Protestanten bij Protestanten; Joden bij Joden, enz. Mevr. De la Paille, die zich het meest met deze plaatsingen gelast, woont te Berchem bij Antwerpen, Bakkersstraat 40. Daar kan men ook aile noodige inlichtingen bekomen. ! k ZWEDEN. — Zweden en Noorwegen hebben geklaagd, omdat de briefwisselingen uit Amerika onderwegen aan een onderzoek zijn onderworpen. Om die reden zal Amerika nu postbooten in de vaart brengen, die rechtstreeks de brieven naar Zweden zullen overbrengen. Pax Uit de Gazettenwereid Dagbladen en agentschappen gaan voort met allerhande valsch nieuws in de wereld te zenden. Wij moeten aannemen dat zulks te goeder trouw gebeurd, daar zij den tijd of de gelegenheid niet hebben de hun medegedeelde nieuwstijdingen na te gaan, maar zij die er oorspronkelijk de schuld van zyn, doen een slecht en onzinnig werk, zelfs wanneer zij meenen daardoor eenig goeds te stichten. Het vertrouwen in de dagbladen en agentschappen gaat daardoor immers grootelijks te niet. * * * Het zijn vooral vreemde bladen die aldus worden beetgenomen. Tusschen de grootste valsche nieuwstijdingen dezer laatste dagen was deze opgenomen in Italiaansche bladen, als zou er te Mechelen door hongersnood een opstand ontstaan zijn, bij wiens onderdrukking zeven honderd slachtoffers zouden gevallen zijn. Meer andere nieuwstijdingen van dien aard blijken geheel onwaar, ook betrekkelijk krijgs-verrichtingen die nooit hebben plaats gehad. Aangaande samenspraken die hooggeplaatste personen over den oorlog zouden gehad hebben met gazetschrijvers, dient men insgelijks de meeste omzichtigheid in acht te nemen. Hildebrand TOT HOOGER DOEL! m Z,ijr>e ^lajesfeeife Ijefc Ki*)ot (Vervolg) En nochtans, laat mij ook een oogenblik zielkundig redeneeren. Wat is het kind dat pas het levenslicht komt te aanschouwen ! Niets min, niets meer dan een klein dier. Wellicht iets min, want het jonge dier kan al spoedig de zorgen zijner ouderen ontberen ; het is de mensch alleen die een langdurig ontwik-kelingstijdperk van noode heeft om zoover te geraken. Gelukkig voor hem, ten andere, want dit tijdsverloop kan hij zich alzoo te nutte maken om zich ailes te verwerven wat hij noodig heeft in den noesten en zoo moeielyken strijd dien hij zal moeten voeren om het bestaan. Maar de ouders, maar de kamerpedagogen, zien zooverre niet vooruit ! In het kind verraadt ailes den jongen wilde, ailes wijst door de voorvaderlijke invloeden op de woeste en willekeurige zeden van een ver voorgeslacht. Aan zichzelven overgelaten, zonder leidsman, zonder opvoeding, hem slechts het hoogst noodige verschafïend om het leven te behouden, wat zou er van het jonge men-schenkind geworden ? Geen mensch, maar een wild dier in menschengedaante, een dier ruwe, woeste, menschelijke dieren zooals de Belgische schrijver Ray Nyst er zoo machtig voortbrengt in zijn voorhistorisch verhaal La Caverne. Evenals een langdurige ontwikkeling, een langdurige weerstand aan zijne ingeboren woeste neigingen, aan het menschdom noodig waren om den mensch van ons tijdperk voort te brengen, evenzeer moet een kortere, wel is waar, maar des te machtiger werking, een krachtige doch geenszins willekeurige leiding het jonge menschenkind te goed komen, opdat de kleine wilde tôt een beschaafd mensch moge opgroeien. En zelfs onder deze werking, onder deze leiding zijn er plotselinge of langdurige afdwa-lingen en uitwijkingen mogelijk : uitingen der diepliggende natuur die zich door ailes een weg i baant. Zegde niet reeds voor ettelijke eeuwen | de Fransche fabeldichter La Fontaine, dat de jj jeugd zonder medelijden is? Ja, het medelijden s is geene natuurlijke neiging, het is eene over- j winning van den beschaafden mensch op zijne ingeboren wreedheid. Bewijst dit enkele feit niet genoegzaam dat eene opleiding en een tuchtstelsel noodzakelijk zijn ? Hoewel veel vlugger en slechts in zijne groote trekken, toch moet de ontwikkeling van 't menschengeslacht zijnen loop in het kind jj voltrekken, en deze bestatiging voert ons j midden in de leerstelsels van den Engelschen wijsgeer Herbert Spencer. En deze ontwik- ' keling zelf, hoe natuurkjk en geleidelijk zij ; zich ook voordeed gedurende de duizenden j jaren die zij tôt hare betrekkelijke voltrekking ; noodig had, wordt, tengevolge van de weinige j jaren die men er kan aan besteden, een volledig ■ 5 6 dwangstelsel, eene aanhoudende en krachtige streving tegen de wetten der aan zich zelven overgelaten natuur. Het kind moet gedwon-gen worden den wijzen raad en de goede voorbeelden zijner ouderen te volgen. Gedwongen? Neen, geen lichamelijke, geen brutale dwang mag op dit broze wezentje uitgevoerd worden : het is de zedelijke dwang, de zedelijke macht, die vereischt wordt. Maar toch màg het kind weten — en het zal het weten zoo men er geene beletsels aan stelt — dat zijne ouderen de macht in hunne handen hebben, en dat, zoo zij er geen misbruik van maken ten zijnen opzichte, dit enkel te wijten is aan de liefde, de genegenheid die zij hem toedragen. Ook dat, zoo zij hem beminnen, het niet meer dan natuurlijk is dat hij hun weder-liefde schenkt — en de natuurlijke aandrang van zijn liart gevoegd bij het weinig ikzucht dat aan onze meeste daden tôt grondslag dient, zal deze redeneering onnoodig makeu —, en uit deze argelooze ongeveinsde genegenheid spruit dan de eenige noodzakelijke hoedanig-heid van het kind, zijne eenigste zedewet en zijn eenigste godsdienst voort, zoolang hij er geene andere begrijpen kan : De gehoorzaamheid. Doordring het kind van het gevoel der nood-zakelyke gehoorzaamheid aan zijne ouderen, en gij zult hem de prachtigste en de waardigste gave geschonken hebben die ooit één menschenkind ontving. Maar dan ook tracht er nooit misbruik van te maken : dit ware doodelijk voor zijn gevoel. Met te veel te willen, zoudt gij in hem deze hooge macht, deze opperste zedewet vernietigen, die van het jonge menschenkind waarlijk een mensch vormen zal. » * ♦ Maar z66 verstaan het de kamerpedagogen niet, en daar zij de meerderheid en het opper-gezag bezitten, valt het hun tameljjk licht diegenen tôt zwijgen te brengen die anders durven denken dan zij, en die door de maat-schappelyke toestanden onder of nevens hen geplaatst zijn. Diep worden zij gekwetst in hunne al te teedere gevoeligheid door zulke opmerkingen en bestatigingen, waarvan de waarheid al meer en meer bevestigd wordt door het dagelijksch leven te midden der kinderen, een leven dat hun geheel vreemd is. Gehoorzaamheid vergen? Welke verregaande willekeur ! Het is de ouder, het is de opvoeder die gehoorzaamheid verschuldigd is aan het kind. Zijne Majesteit het Kind is meester : hij beveelt, gij moet gehoorzamen ! Treurige ommekeer der aardsche dingen ! De grootmeesters der opvoeding hebben zoo diep de gevoelens van theoretische kinderen in de meest verborgene uithoeken des harten willen onderzoeken, dat zij zelven tôt kindschheid ver-vallen zijn ! Gij moet het kind vrijwaren van aile gevaar, van allen strijd, van aile moeielijkheid ; zijn weg met rozenbladeren bestrooien ! Dàt is hun kreet, en zij bemerken niet eens, arme blinden, dat, zoo onze Samenleving krachtig gestaalde karakters vergt, vurig in den levensstrijd, dorstig om zich eene plaats te verschaffen onder Gods lieve zon, onbekommerd om de lasten en de tegenwerkingen die zij onver-mydelijk zullen te verdragen hebben, die zich door tegenslagen noch mislukkingen laten ontmoedigen, het slechts mogelijk is daar toe te geraken met de opvoeding van af hare eerste pogingen daarheen te wenden. De ijzeren hand met fluweel omhuld is en zal altijd het ideaal blijven in de opvoeding, en wee hen die ooit het naakte ijzer zullen moeten gebruiken ! En wat is er noodig om dit treurig uiteinde te voorkomen ? Enkel de g-ehoorzaamheid ! Maak het kind gehoorzaam van zijn prilste jeugd, en gansch zijne inborst zal er den wel-dadigen invloed van genieten. Zijne betrekkin-gen met ouders, opvoeders en gezellen zullen er des te hartelijker door worden en wij zullen niet meer het belachelijk en deerlijk schouwspel moeten aanzien van eenen met rozen bestrooi-den troon, waarop met een spottenden en geesteloozen schijn van gezag, Zijne Majesteit het Kind boven zijne ouderen verheven is ! Vervolgt Beschieting van Antwerpen XXXV Het is nog niet gekend of de bescha-digingen, door de beschieting van Antwerpen aan eigendommen en andere goederen toegebracht, zullen vergoed worden. Niettemin worden de schattingen voortgezet niet enkel voor de schade door de beschieting veroorzaakt, maar ook voor al andere oorlogsschade, in

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes