Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

655 0
06 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 06 November. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 19 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/br8mc8sf6q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

6 November 1915 Nr 45 38e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en Onafhankelijk Katholiek volksgezind weekblad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen IIV8CHRIJVIIVG8PRIJ8 Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Dit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men teehent in bij dan Uitgever en in aile postbureelen, alsook bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! Aile artihelen en mededeelingen moeten vôôr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aankondigingen, die worden ingewacht tôt Vrijdag avond. Afzonderlijke nummers van dit blad ïijn te bekoman ten onzen bureele, Carnotplaats 65. — 10 centiemen het nummer. AJUVKONDIGINGEIV Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbencht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de Agencie HA.VAS, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondigingen ten bureele Carnotplaats (Laar) 6S, Borgerhout-Antwerpen GEHEUGEN EN GEDULD Tôt vorming en inplanting van het geheugen worden in 't onderwijs de beste pogingen aangewend. Het geheugen is ook de grondslag van aile weten-schap, want wie geen of weinig geheugen heeft, zal zijnen geest niet kunnen ontwikkelen noch verrijken met allerhande kennissen en nuttige herin-neringen. Hij zal ook geen genoegen kunnen vinden in de edelste zaken, wier bemachtiging door het geheugen alleen kan geschieden. *** Er wordt wel eens gezegd dat oude lieden hun geheugen verliezen of mer-kelijk voelen verslappen. De waarheid is, dat dit geheugenverlies meer moet toegeschreven worden aan de weinige waarde die ouderlingen aan vele zaken nog hechten. In jongere jaren wordt aan nietswaardige zaken soms veel belang gehecht, terwijl deze in lateren leeftijd hoegenaamd geen belang meer inboezemen. Het gebrek aan herinne-ring is daarom in vele gevallen geen gebrek aan geheugen, maar wel gebrek aan belangstelling. Zaken en voorvallen die oprecht belang opleveren, zullen zoowel door ouderlingen als door jon- geren in 't geheugen bewaard blijven. * * * Het geheugen is de tegenhanger van 't geduld. Om 't geheugen te oefenen en op vaste grondslagen te vestigen, is er veel geduld en wilskracht noodig. Dit geduld en die wilskracht verdwijnen meer en meer bij het jonge geslacht, omdat dit meer aangetrokken is door sport en spel dan door studie. En niet alleen de studiën lijden daardoor, maar ook het aanschaffen van aile kennissen en wetenschappen die nuttig en noodig zijn in den dagelijkschen strijd voor het leven. * * * Dit gebrek aan geheugen en geduld is een der redenen, en wellicht een der grootste, dat er thans zoo weinig gelezen wordt. Het dagblad heeft sinds lang bij velen het ernstige tijdschrift of boek vervangen, omdat er voor't lezen van tijdschriften en boeken geheugen en geduld noodig is. Zonder geheugen kan men immers geen genot van 't gelezene hebben of er eenig nut uit trekken. » * * Maar het dagblad met ernstige en nuttige bijdragen vliegt aldra in den zelfden hoek als het boek. Lange artikelen zijn stellig niet aan te prijzen, zij moeten kort en bondig zijn, duidelijk en volledig zonder langdradigheid. Maar juist die korte en goede artikels vinden evenmin aantrek of genade : de gedachten staan uitsluitelijk op sport en spel, en wat vroeger den geest en 't geheugen vormde, wordt in den hoek geworpen als oud ijzer. * * * Voor de toekomst is die ijdele neiging betreurlijk. Er zal immers veel geheugen, geduld en wilskracht noodig zijn om nijverheid en handel, om ambachten en neringen niet alleen tôt hunnen vorigen bloei, maar zelfs tôt een hooger punt van uitbreiding en welvaart te brengen. De strijd om het leven zal niet door sport en spel, maar door arbeid en geest moeten geleverd worden. * * * Dagbladen en boeken zijn daartoe de beste leidsmannen. 't Zijn de bladen die het volk inlichten en op de hoogte houden van aile bedrijvigheden in het menschelijk leven, zoowel op verstan-delijk als op stoffelijk gebied ; 't zijn de boeken over wetenschappen en geest-l vorming, die het geheugen prikkelen, jj het geduld inprenten en aile moeielijk-| heden leeren beheerschen door de s wilskracht. * * * Dit zal het werk van de jonkheid | zijn, terwijl juist de ouderen, steunende op ondervinding en geheugen, zullen Itoonen dat zij hoegenaamd niets vergeten zijn van ailes wat nuttig en ernstig is. Grelijk in aile tijden, zullen zij de beste raadsmannen zijn en het meeste bijdragen in de heropleving van volk en land. * * * Door geheugen, geduld en wilskracht moet de jonkheid thans aangevoerd worden. Terwijl sport en spel veelal zorgeloosheid en ruwheid te weeg brengt en tucht en eerbied doodt, — zooals het blijkt uit allerhande straatschenderijen, — zal de studie haar veredelen en mannelijker maken, om tegen aile bitterheden in den strijd voor het leven bestand te zijn en de algemeene welvaart te bevorderen. J. L. DE TOESTAND HIER EN ELDERS FRANKRIJK. — Het Fransch Ministerie is hervormd en... uitgebreid, in tegenstelling met hetgene Clemenceau eischte. Er zijn nu twee-en-twintig Ministers in plaats van dertien, en Clemenceau is er bij. Nu zal hy ailes goed vinden nu hij er zelf bij is, bij die vroeger ailes beknibbelde ! Viviani, de sterrenuitblazer, is als eerste Minister vervangen door M. Briand en tôt een ander Ministerie overgegaan. Gene-raal Gallieni, opperbevelhebber van Parijs, is Minister van Oorlog benoemd, in vervanging van M. Millerand, en aan 't hoold van het Ministerie van Zeemacht is ook een admiraal, M. Lacaze, gekomen. Tusschen de twee-en-twintig zijn er een zestal zonder portefeuille of zonder Ministerie ; zy treden enkel op als raad-gevende Staatsministers. Tusschen hen zijn Bourgeois, Combes, Freycinet en anderen. ENGELAND. — Het Ministerie is hervormd en verminderd in getal.nDus juist het tegen-deel van hetgene de Franschen hebben gedaan. — De Koning van Engeland is bij eenen rit van zijn paard gevallen en licbtelijk gekwetst. —o— ZWEDEN. — De onzijdige landen konden tôt heden hunnen handel en hunne scheepyaart nog eenigszins staande houden voor waren die niet als oorlogsbenoodigdheden konden aanzien worden. Zweden en Noorwegen waren in dit geval, maar nu is daar ook eene groote belem-mering in gekomen. —o— NEDERLAND. — Het afsterven van M. Regout, den byzonderen gezant bij Z. H. den Paus, heeft diepen indruk gemaakt te Rome en in Nederland. Als vredegezant wierd van hem veel verwacht. Het zal moeielijk zijn hem een goed opvolger te geven. — De Kamer zal kortelings over eene grondwetsherziening te beslissen hebben. Het betreft hoofdzakelijk het kiesrecht, in verband met het stemrecht voor vrouwen. Het voorstel blijkt echter niet goed aaneen te hangen. —o— SPANJE. — Er is een nieuw Ministerie gevormd, maar deze verandering is niet opge-legd door oorlogstoestanden. 't Zijn alleen binnenlandscbe aangelegenheden die daartoe aanleiding hebben gegeven, zooals wy in een vorig nummer reeds deden uitschijnen. De geldelijke motielijkheden groeien aan en Spanje zal droeve tijden te doorworstelen hebben, want het zal weinig of geene hulp uit vreemde landen kunnen bekomen. —o— CHINA. — De verandering van den regeeringsvorm, — het koninkdom in vervanging der Rtpubliek, — is nog niet in uitvoering gebracht. Japan is tegen die nieuwe regeling opgekomen om wille der oorlogsomstandig-heden en heeft verzocht daarmede te wachten tôt na den oorlog. Of Chiaa daar gehoor zal aan geven, moet nog afgewacht worden. Pax Artikelen en mededeelingen moeten ten laatste Donderdag avond ingezon-den zijn. Uit de Gazettenwereld De groote Fransche bladen zijn erg boos op j de censuur, die niet alleen de oorlogstele-grammen naziet, maar ook al andere artikels. De Figaro, de Journal en meer anderen hebben aangezegd, dat zij hunne bijzondere inlichtingen en andere artikels niet meer aan de censuur onderwerpen. * * * De hoofdopsteller van De Telegraaf, een Nederlandscb dagblad, staat vôôr de rechtbank van Amsterdam te recht, ter oorzake van een artikel tegen de Duitschers, waardoor de onzij-digheid van Nederland in gevaar gebracht wordt. De uitspraak zal later plaats hebben. * * * Elk dagblad bezit op zich zelven eene groote macht om de openbare meening te leiden. Maar wanneer eenige dagbladen tôt hetzelfde doel vereenigd zij a, moet dit eindelijk eene reuzenmacht vormen. Dit heeft de Engelsche miljoenbezitter Alfred Harmsworth begrepen. Hij s reeds meester van een tiental groote Engelsche dagbladen en streeft er naar ook in andere landen groote dagbladen aan te schaffen en in zijn gareel te spannen. De drukpers aldus aangevoerd, kan niet alleen eene groote macht, maar ook een groot gevaar worden, bijzonder wanneer zij ten doel zou hebben het volk te «îzsleiden in plaats van te leiden en op goede wegen te houden. * * * In Fransch Vlaanderen verschijnen thans vier Vlaamsche bladen, te Parijs een Vlaamsch weekblad an te Havre een Vlaamsch dagblad. * * * M. Neven-Du Mont, uitgever van de Kôl-nische Zeitung, is overleden in den ouderdom van 59 jaren, tengevolge van een rijtuig-ongeval. Sinds 1896 bestuurde hij dit dagblad. Hildebrand De Nieuwere Scholen in de Yrije Natuur In mijne omwerhing De Nieuwere Opvoe-ding in de Vrije Natuur heb ik de theore-tische stellingen gegeven, waarop de zoo heerlijke Beweging der Nieuwere Scholen steunt. De vier hoofdstuhken die dit werk samenstellen, vatten twee verschillende gezichtspunten samen : wat er is en wat er zijn moet. Door zijn mm of meer langdurig verblijf in een vijftiental « nieuwere scholen » — ware laboratoria van weten-schappelijke opvoedkunde — heeft de oorspronkelijke schrijver der hoogerge-melde studie, de heer Ad. Perrière, xe grondig kunnen bestudeeren, en onder hunne verscheidenheid eene éénheid vast-stellen. Al de her vorming en die hij er in aanstipt, zijn in de eene of de andere dezer scholen in praktijk gebracht, en om ze te beschrijven, heeft hij ze dââr, waar zij de beste uitslagen opleveren, waargenomen. Zijn keus berust dus niet alleen op zijne kennis als bijzonder zielkundige m de Nieuwere Opvoedmg — hij is leeraar in de Nieuwere Opvoedkunde ter Hoogeschool van Genève — maar vooral op gedane proef-nemingen.Het scheen ons dan ook belangrijh genoeg toe, eens de practische uitwerking van deze theoretische stellingen in de « nieuwere scholen » na te gaan, en daarom veroorloof ik mij hier eene nieuwe studie van den bekwamen vakman aan te bieden, waarin over elke der hem bekende nieuwere opvoeding sinrichting en gehandeld wordt, hier en daar aangevuld door juistere en meer uitgebreide gegevens door eigen bezoek of aan de beste bronnen verworven. 1 Er zijn weinig vraagstukken die ten allen kante de geesten zoo gespannen houden als dat der opvoeding. Dit is ten andere natuuriyk, daar negen tienden der menschen, in hunne hoedanigheid van ouders, zich met de opvoeding S hunner kinderen hebben bezig te houden, 5 welke dan ook hun aanleg voor dit werk zijn \ moge. Ook is het getal dergenen die zich î theoretisch met opvoeding inlaten waarljjk I onnoemlijk. Ieder wil zijn eigen gedachten i hebben over dit belangrijke vraagstuk ; boek-!i deelen worden geschreven, congressen inge-richt, debatten gehouden, besluiten gestemd... Maar hoeveel zijn er die den moed hebben hunne theoretische gegevens in de praktijk uit l te werken ? ; | Opvoedkundige werken bestudeeren, zijn | eigen gedachten voor het publiek brengen, j hervormingen voorstellen en opbouwende kritiek uitoefenen, is voorzeker belangrijk en ♦ nuttig. Maar handélen is veel belangrijker, veel nuttiger, en werpt heerlijker vruchten af. Ook is het niet te verwonderen dat wij een gevoel van eerbiedige bewondering koesteren jegens die mannen, wier opvoedkundige over-tuiging hen aangezet heeft om hun ideaal in de praktijk uit te werken : jegens de stichters en de bestuurders der « Nieuwere Scholen ». Zonder al te zeer te willen algemeen maken, zonder ons te ontveinzen, dat er hier, evenals overal elders, vervalschers van « zielkundige waren » opgestaan zijn, uitbuiters van namaak-sels, bluffers bij wie de geldelijke voordeelen het min of meer verborgen doelwit uitmaken, zijn wij toch overtuigd, dat het grootste deel der opvoedkundigen waarover wij hier willen handelen, daadzakelijke doelnajagers, onbaat-zuchtige menschen, zoekers naar waarheid en werkers aan den vooruitgang zijn. Over het algemeen is het publiek weinig met de « Nieuwere Scholen » bekend. Het is ten andere niet te verwonderen dat maar al te dikwijls het doel en het karakter der beweging die zij vertegenwoordigen, miskend worden, want een ongelooflijk aantal dwaasheden wordt op hunne rekening altijd maar voort verteld. Zelfs de met de beste inzichten bezielde bezoekers zijn dikwijls maar zeer weinig met de zielkundige opvoedkunde vertrouwd : zij geraken er niet toe de oorspronkelijke bijzon-derheden der school te erkennen. Buiten hetgeen er wezenlijk te zien is, is er nog veel at te leiden, — en meestendeels is dit het voornaamste. Ook moet men er zich niet over verwonderen dat bij vele lieden de aanschou-wing der bijzonderheden belet, een ruimen blik op het geheel te werpen, dat in dit geval als in vele andere de stof den geest verbergt, en dat juist al wat groot en schoon is in de opvoedkundige beweging der Nieuwere Scholen, den bezoeker geheel of gedeeltelijk ontsnapt. Het is juist om dezen kant van het vraagstuk te beschouwen dat wij de volgende bladzijden niet in de pen willen houden. Wij verlangen den lezer over tijd en afstand heen te voeren om hem het belang aan te toonen van enkele dezer kleine opvoedkundige lichtbaken over de wereld heen verspreid. Wij zouden willen dat hij zelf een vluggen blik werpen kon op die onderscheidene wereldjes in 't klein, door Dr Cecil Reddie, den eersten pionier der nieuwere opvoeding, « opvoedkundige laboratoria » genaamd, waar een aanhoudend en geduldig werk de opvoeding der toekomst voorbereidt. De opvoedkundige beweging der « Nieuwere Scholen in de Vrije Natuur » is uit eene dubbele noodzakelijkheid voortgesproten. Eenerzijds wilde men de opvoeding der jeugd in verband brengen met de vereischten van den tegen-woordigen tijd, anderzijds hield men er aan, de opvoedingswijzen meer en meer te doen overeanstemmen met de natuur- en zielkundige wetten die den groei van het lichaam beheerschen. Evenals de mechanische en natuurlijke wetenschappen de nijverheid geheel veranderd hebben, is de wetenschappelijke zielkunde bezig met de opvoedkunde ook geheel om te werken. Het weinige dat deze nog jonge wetenschap tôt hiertoe vastgesteld heeft, is voldoende geweest om het verkeerde te doen inzien van talrijke overlevermgen en schoolgebruiken, ons door de middeleeuwen nagelaten, en die wij, hetzij uit sieur, hetzij bij gebrek aan wat beters, behouden hebben zooals zij ons over-gemaakt werden. Het is aldus dat wij eindelijk de dwaling der langdurige werkloosheid der leerlingen erkend hebben, en, op een ander gebied, de niet minder ergerlijke van bij het onderwijs van het afgetrokken gedacht af te dalen tôt het vastgestelde feit. Het onderwijs ex cathedra, de ietwat beuzelachtige geleerd-heid en de « schoolmeesterachtigueid » der « pedagogen » van eertijds, die beurtelings de plak en de «zelsmuts hanteerden, zijn thans in de muséums de beenderen van den mammouth en van den spelonkenbeer gaan vervangen. Tezslfdertijd zijn twee reeds zeer oude maar toch altjjd nieuwe vraagstukken eens te meer vôôr het daglicht verschenen : welk het doel der opvoeding is, en welke de te gebruiken middelen zijn om het te bereiken. Op deze twee vragen antwoorden de Nieuwere Scholen zonder aarzelen : het doel der opvoeding is de voorbereiding van het kind tôt het heden-daagsche leven in zijne hoogste beteekenis ; het middel daartoe bestaat in het rekening houden met de natuurlijke wetten die den geestelijken wasdom van het kind beheerschen. Wat nu de vereiscnten van het hedendaagsche leven zjjn en waarin de natuurlijke wetten van den geestelijken wasdom van het kind bestaan, hopen wij eene andere maal uit te leggen. Voor het oogenblik is ons doel enkel, in den schoot der Nieuwere Scholen na te speuren hoe deze de daadzakelijke uitwerking van dit tweeledig ideaal verstaan hebben. T^u huidigen dage bestaan er een groot aantal Nieuwere Scholen. Reeds in 1910 gaf Minerva, het offlcieel tijdschrift van het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes