Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad

724 0
10 januari 1914
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1914, 10 Januari. Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad. Geraadpleegd op 19 september 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4x54f1ng9r/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

10 Januari 1914 Nr 2 37e Jaargang HET VLAAMSCH HEELAL Vrij en OnafhankeSijk Katholiek volksgezind weekbîad voor Vlaamsche en Algemeene Belangen — l HK8GHRIJVIKG6PRIJ» Voor een jaar fr. 5.— Voor 6 maanden » 2.75 Voor 3 maanden » 1.50 "Voor Nederland » 5.50 Voor 't Groot Hertogdom Luxemburg. . » 5.50 Voor andere landen » 7.00 Bit blad verschijnt den Zaturdag morgend.— Men teekent in l den Uitgever en in aile postbureelen, alsooh bij de briefdragers. Hoofdopsteller : JOHAN LEEMANS Deo Juvante Vincam ! AUe artikelen en mededeelingen moeten vddr Donderdag avond ten bureele besteld zijn, uitgenomen de aanhondigingen, die worden ingewacht tôt Yrijdag avond. Afzonderlijke nurnmers van dit blad zijn te bekomen ten onzen bureele, Carnstplaats 65, alsook Turnhoutschebaan 43, te Boreerhout. AAWKOIHD1GI1VGEM Den regel fr. 0.20 Kleine aankondiging » 0.50 Begrafenisbericht » 5.00 Groote aankondigingen bij overeenkomst. Voor aankondigingen buiten de provincie, wende men zich tôt de A.geneie HAVAS, Martelarenplaats 8, Brussel, en Beurs-plaats 8, te Parijs. Voor aile andere aankondijjingen ten bureele Oiti'notolaata fLaarl - A ■■ t Insclïrljvingsprijs aan 9 Vlaamsch Heëlal, v:u lieden tôt 31 December fr. S.OO. Orde en Werk De openbare besturen hebben to zending door 't verleenen en aanmoe digen van arbeid, de orde in 't land t handhaven. 't Is immers bij gebrek aai werk dat er niet alleen ellende ontstaa tusschen het volk, maar ook dat d geest van misnoegdheid en opstam daar aangekweekt wordt. * * * Diezelfde openbare besturen zoudej echter zelven het voorbeeld van arbeids zucht en van orde moeten geven, maa het tegendeel gebeurt nu al te veel Niet alleen bestaat daar eene zorgeloos heid en lamlendigheid in 't beheer de openbare werken, maar bovendiei geene orde, zoodat verscheidene werkei ineens worden aangevat, maar geei enkel goed wordt uitgevoerd. » * * In zake van openbare plaatsen ei ambten handelen zij eveneens in strij< met de werkzaamheid, Er wordei voortdurend nieuwe plaatsen bijge maakt, zonder dat er spoediger of bete werk wordt afgeleverd, en nietsdoendi of onbekwame bedienden en ambtenaar; worden doorgaans nog het best betaald Dit gaat zoo verre, dat het waarlijl aan gewetenloosheid en oneerlijkheic grenst. * * * Die doenwijze is eene ophitsing vooi 't volk, dat zwoegen en zweeten moe voor een karig stuk brood, terwij nietsdoeners ruim en vet betaalc worden. En de openbare besturer handelen hier juist in tegenstrijd me hunne zending, welke bestaat in werl te leveren maar ook zelven werk dien den uit te voeren. * * * Tegenover de arbeiders en de kleim burgerij of neringdoeners, handelen dù besturen heel anders. Zij die duizender wegsmijten aan nuttelooze of niets doende bedienden, zullen vitten oj: eenige centiemen meer loon voor der arbeider ; zij zullen vitten en afdinger op wezentlijk geleverden arbeid. Zi worden daarin geholpen door dit soon bedienden, die zich verdienstelijk willer maken door hier of daar vijf frank uii te sparen op de kap van den werkmar of den neringdoener, maar die tezelfdei tijd honderden of duizenden frank meei loon weten te bekomen voor zich zelven, * * * Aldus wordt er meer en meer gekon-keld met de gelden van 't algemeen terwijl onder allerhande voorwendsels de belastingen verhoogd worden. Dù belastingen zouden wel de helft mindei bedragen, indien er geene nuttelooz* plaatsen bestonden en aile bediender 3n ambtenaars arbeid leverden volgern het loon dat zij trekken. * * * Er is nog een ander soort ophitsers t zijn de Kamerleden en Senateurs. Di( ?even insgelijks een slecht voorbeeld: door in Kamer en Senaat niet te werker ^elijk het zou moeten zijn en dooi nuttelooze politieke vitterijen, hei stemmen van goede wetten verhin-deren. Zij stelen den tijd der wetgevin^ sn de Kamerleden verdienen veela. tiet loon niet dat zij als vergoedin^ ^ntvangen. * * * t j De werkstaking der Liberale Sena- ; i ; teurs, die den Senaat in de onmogelijk- j . heid wilden stellen noodige, onmisbare begrootingen en wetten te stemmen, is nog eene ophitsing te meer. Wat zullen die heeren nog kunnen zeggen tegen de • staking van arbeiders, wanneer zij L zelven hunne toevlucht tôt dit middel nemen om tôt hun doel te geraken ? Of ^ meenen zij dat aan hen ailes toegelaten " is en aan de minderen niets ? e 3 * * * t Werk en orde hebben zij dus onder 9 den voet getreden, tôt ontstichting der d minderen. Enkel uit politieken wrevel benadeelen zij het volk, want daarop komt het gewoonlijk neer. Het uitstel-len of verhinderen van wetten, die een "1 weinig voordeel aan den minderen man moeten bezorgen, is eene daad van r volksmiskenning en ophitsing. * * * r Het gaat dus niet goed in de openbare 1 besturen, ook niet in de wetgeving, en 1 de misnoegdheid is dienaangaande 1 algemeen. De Liberalen en Socialisten zijn echter boos wanneer de gelatenheid der minderen tegenover de kapitalisten wordt aangepredikt, maar wat zou er ; niet gebeuren indien er geene gelatenheid bestond ook tegenover hen ? Het volk kwame in opstand en sloeg ze ~ allen weg, als vijanden van werk en orde, van algemeene welvaart en rust. ! J-L- : DE TOESTAKD HIER EN ELDERS 1 DUITSCHLAND. — De zaak van Zabern, de ongehoorde houding der krijgsoverheden tegenover de burgerlijke overheden en de bevolking dier stad, wordt nog imœer druk behandeld. Kolonel Reuter verscheen deze week voor het ;■ krijgsgerecht, waar hij verklaarde volgens 1 wettelijke bepalingen te hebben gehandeld. De 1 getuigenissen waren zoo tegenstrij<iig, dat ! Reuter denkelijk van aile stral of afkeuring [. zal ontslagen worden. De luitenant von Forstner, die de oorzaak is geweest van al dit rumoer door Elzassers voor ■ landloopers uit te schelden, is een nietsbedui-dend persoon en heeft. het voorkomen van eenen gewonen piot. ^ RUSLAND. — Deze laatste tijden was i ! Rusland niet te vreden over de Fransche 1 ' regeering, omdat zij tijliens den Turkschen ; oorlog en den broedertwist tusschen de Balkan- | , ] Staten, meermaals partij had getrokken îegen ( Rusland. Nu schijnt ailes weer bijgelegd, j want M. Poincaré gaat den Czar bezoeken \ ' met groot vlootvertoon, en de Czar zal daarna J I naar Parijs of naar eene Fransche haven j komen, als bewijs van vriendschap en bond- r genootschap. En zoo foppen zij voortdurend I elkander. TURKIJE. — Ever Bey, de leider der j Jong-Turken en hevig oorlogsgezinde, is Minis- f ter van Oorlog benoemd. Dit verwekt de meeste l onrust in Rusland, in Oostenrijk en Engeland, i omdat Ever Bey naar oorlog zoekt eerst met f Qriekenland en later met andere Staten. De j broederoorlog tusschen de Balkan-Staten en de vernedering van Bulgarie, hebben hem ver-| waand en hooghartig gemaakt. Het Turksche ' léger, ondanks zijnen tegenspoed in de laatste } ' oorlogen, schijnt reeds geheel heringericht en ; 1 opgeknapt. Het is gereed om opnieuw oorlog j te voeren en het snakt naar weerwraak. Een ] L schoon wereldje dat thans zoodanig roemt op ; , beschaving en wetenschap ! s ITALIE. — Tusschen Italie, Turkije en > Qriekenland is er nog geene overeenkomst f getroffen betrekkelijk het bezit van verschei- j dene voorname eilanden. Turkije wil in aile I ' geval meester blijven van de Dardanellen, tôt j bescherming tegen vreemde vloten. i — o— ROME. — De waarborgwet die de onaf-i hankelijkheid van den Paus zou moeten • • steunen, zal door den drang der zaken moeten ! veranderd worden. Die waarborgwet zou geen ] ! uitsluitend Italiaansch werk moeten zijn, maar J de medewerking moeten hebben van aile i vreemde landen, die bij de onafhankelijkheid van den Paus belang hebben. Dit is vooral noodig, zeggen groote vreemde bladen van aile j gezindheden, voor 't geval er een Paus zou gekozen worden die geen Italiaander zou wezen. Deze zou i m mers in 't geheel niet meer vrij zijn, want om de minste zijner woorden of daden, zou Italie tegen hem moeielijkheden en vervolgingen verwekken. De zaak is thans zoodanig aangevat dat zij wel zal doorgedreven worden. NEDERLAND. — De Socialisten bollen voortdurend achteruit Bij elke gedeelielijke kiezing bijt hun man in 't zand. De leiders weten ook niet goed meer wat zij doen, want nu hebben zij in de Kamer mede de begrooting van oorlog gestemd, iets dat zij vroeger nooit deden, want het tegenstemmen was voor hen een heilig grondbeginsel. Dit zal echter niets gekort zijn, want bij eene algemeene kiezing vliegen zij met of zonder de Liberalen den ketel in. Pax Uit de Gazettenwereld Mgr Mercier zegde eens : « om een Katho-» liek blad te helpen stichten, zou ik volgaarne » het bouwen eener kerk uitstellen. » Sinds dien zijn er reeds vele kerken gebouwd maar geene bladen gesticht, hetgeen doet veronderstellen dat het gemakkelijker is kerken te bouwen dan dagbladen te stichten .. * * * De parochiale geestelijken van Berchem spatinen een geding in tegen De Werker, die hen in bedekte woorden en onder zedelijk opzicht belasterd heeft, of ten minste één hunner. De zaak wordt den 15 Januari gepleit voor de Burgerlijke Rechtbank te Antwerpen Ook Vooruit wordt in de zaak betrokken, want De Werker is grootendeels een af kooksel of eene tweede uitgave van Vooruit. » * * De moeielijkheden tusschen de krijgsoverheid en de bevolking van Zabern spruiten voort uit. medegedeelde artikels aan de Zaberner Zei tung. Aldus wordt het nogmaals bewezen. dat een blal veel invloed heeft ten goede of ten kwade, iets dat velen niet willen begrijpen wanneer zij de drukpers niet noodig hebben ; maar dat zij des te beter « gevoelen -> wanneer die pers tegen hunne hielen rJjdt. s * * L'Economie, een oud en gematigd Liberaal blad van Doornik, is met nieuwjaar in den niet verdweneD, omdat de gematigdheid geen deel meer maakt van 't Liberaal programma en de Radikale en Socialistische bladen meer aantrek hebben. Maar de Liberale partij in 't algemeen is er niets meê vooruit, want dank aan de dweepzucht en hevigheid dier bladen, heeft Doornik in den Stadsraad eene Katholieke meerderheid sinds 1911. Hildebrand POST. — Alwie te klagen hcell over de laxttijdige bestelling of achtei*-houciiag van on» blad, -vvordt vnrzochl ous zulUs ciidelijk te doen Ueniieti. I>e nummers worden ten 8 ui*e 'a mor-geu« ten postbureele besteld, en kimneu ? dus reeds in den voormiddag, of ten :: lantste In 't begin van den namiddag | bij de inschrijvers toeUomen, Aardige Papieren... Werktuiglijk vallen mijne oogen op een briefje van onzen hoofdopsteller, in de volgende f bewoordingen vervat : Vriend Yours, 't Mogen « aardige papieren » zijn zooveel ! ge maar wilt, maar tegen Donderdag ten ï laatste verwacht ik de bespreking van bijgaande \ boek. Totus tuus Bijgaande boek ! O ja, 't is waar, het is î Oorlogswee, het nooit volprezen, almachtig ? schoon, wonderbaar meester werk van den ■ onsterfelijken Yours, glorie van Vlaanderei)... en van Het Vlaamsch Heelal ! Dat ik nu muzikant was, 'k speelde de | Brabançonne ! * * * Laat ons nu eens serieus spreken, vrienden-lief, wat wilt ge nu dat ik zegge van mijn ; eigen werk ! Ik weet niet of er al ooit. één schrijver in de noodzakelijkheid geweest is zijn eigen boeken te bespreken... uitgezonderd de Fransche kribbelaars en hunne Belgische j navolgers, die zelfs de bespreking hunner ; werken schrijven en onder vorm van « Prière j d'insérer » aan de tijdschriften en dagbladen ' toesturen... Oorlogswee is onze oudere lezers niet : onbekend. Over lange, lange jaren was ik in nog al drukke briefwisseliiig met de baronnes von Suttner, van Weenen, die ware apostel van den Vrede. Het is zij die mij heur machtig, en in aile Europeesche talen omgewerkte meesterwerk : DieWaffen nieder! toestuurde, werk dat ook mij tôt de vredesdenkbeelden bekeerde. Maar, daar dit machtig aangrijpend verhaal, om wille zijner strekking, met oor-konden vervuld is en daarenboven op eene gruwelijke, hoezeer ook natuurlijke wijze eindigt, besloot hare vriendin, de gravin Hedwig Pôtting-Persing, er eene Duitsche uitgave van te leveren die meer « verhaal » zijn zou, zonder echter in het minste afbreuk te doen aan de er ingehuMigde gedachten : zij lie? er de oorkonden uit en veranderde het slot. Ook deze omwerking was mij door de gravin Pôtting toegestuurd, en ik ontving tezelfder-tijd van de beide schrijfsters de toelating dit werk in onze taal over te brerigen. Wat dan ook geschiedde, en, daar niemand nooit zijne eerste liefde ontrouw wordt, verscheen mijne omwerking eerst in Het Vlaamsch Heelal, onder opschrift M art ha's Dagboek. Ter herin-nering mogen hier nog eens de voorwoorden medegedeeld wordeu, die aan het hoofd dier eerste uitgave verschenen. VOORWOORD VAN DEN VERTALER Nooit genoot eenig- verhaal den bijval, dien het standaardwerk van Mevrouw de Baronnes Bertha von Suttner : Die Wafen nieder / te beurt viel in aile beschaafde landen. In de meeste Europeesche talen is het overgezet geworden, en g-af ten allen kante hetzelfde uitwerksel : eenen afschuw voor de reusachtige moorderijen des oorlogs, eene oorlogs-verklaring aan den oorlog. Daar dit verhaal echter zeer uitgebreid is, en ambtelijke bewijsstukken in menigte bevat die de beweringen der hooggeschatte schrijfster komen staven, heeft hare getrouwe vriendin en bewonde-raarster, de gravin Hedwig Pôtting-Persing het op zich genomen dit belangrijke werk een weinig verkort uit te geven, en het is deze uitgave die ik de eer heb hierbij het Vlaamschlezend publiek aan te bieden. Zooals men allicht weten zal, geniet de baronnes von Suttner een veelomvattenden invloed dien zij tôt allerhande vredestichtingen aanwendt. Om enkel van één feit te gewagen, het is op haar herhaald aandringen bij den heer Roosevelt, destijds voor-zitter der Vereenigde Staten van Noord-Amerika, dat deze zich als vredestichter gemengd heeft in den Russisch-Japaneeschen oorlog, en men weet met welk gelukkig gevolg. Het is dan ook met de grootste vreugde dat iedereen, die de edele vrouw kent welke zich zoo gedurig voor het geluk van het menschdom opoffert, de blijde tijding vernam dat haar voor 1905 de beroemde Nobel-prijs toegekend was voor haar edel streven en inzonderheid voor haar meesterstuk : Die Wafen nieder I waarvan ik hier eene verkorte omwerking aanbied. Mocht dit zoo veredelend als boeiend verhaal den lezer aangenaam zijn, dan zou ik eerstdaags vereerd zijn ook het veelbewogen leven der groote vrouw te vertellen. Op 10 Augusti 1910. VOORWOORD VAN MEVR. HEDWIG POTTING « Leert met het hart denken ! » — deze woorden van M. von Egidy zou ik dit werk als geleidbrief medegeven in de wijde wereld. Met toelating der schrijfster heb ik getracht Die tyaffen nieder! aan de rijpere jeugd van onzen tijd bevattelijk en aanschouwelijk te maken Ik heb met liefde, verkleefdheid en geweten eraan gewerkt. Gaarne zou ik de jonge zielen op dien weg voeren, waarop Bertha von Suttner met haar verheven werk hare tijdgenooten heenleidt : den weg der menschenliefde, der waarheid, den weg van het onverschrokken denken en het gezond verstand. " Het is een werk » — schreef bij zijne verschij-ning de beroemde wijsgeer Carneri, — - dat in aile omstanden veredelt in den schoonsten zin des woords. » En P. K Rosegger : « Ik voed den levendigsten wensch dat dit boek in aile kultuur-talen mocht vertaald, in aile boekerijen opgenomen, in aile scholen ingevoerd worden. Met deze getuigenissen leg ik dit werk in de handen der ouders en leeraars, » wier heilige plicht het is de kinderen niet meer tôt volkenhaat, maar tôt menschenliefde op te kweeken, hen niet meer uitsluitelijk aan de bewondering voor oorlogshelden maar aan de vereering der beschavingshelden te gewennen, {De Hamburgsche Vredesvereeniging aan de Duitsche onderwijzers), — hen niet meer tôt vaderlandsche dweepers maar vàôr ailes tôt edele menschen op te voeden, in den geest diergene die ons moedig toegeroepen heeft : Die Waffien nieder ! De Wapens neder 1 * * * Door de talrijke beslommeringen die mijne hoofdzakelijke bezigheden me steeds aanbren-gen, was, na de verschijning in het mengelwerk van Het Vlaamsch Heelal, dit zeer lezens-waardige boek in den vergeethoek gesukkeld, waar Theelen het wist terug te vinden om het aan een spotgoedkoopen prijs by duizendeil onder ons Vlaamsche volk te verspreiden. De lezer denke even na dat de oorspronkelijke Duitsche uitgave 10 fr. kost... en dat Theelen dit werk voor een 0 30 centiemen levert ! Daardoor — en dit verheugt me ten zeerste — vinden de heerlijke, zielsverheffende gedachten die de boeieode, aangrijpende toestaûden vergezellen, ruimen ingang bij ons volk. De nieuwe titel : Oorlogswee, geeft dan ook een klaarder gedacht van den inhoud, en zal ook medebelpen om de er in bevatte gedachten te verspreiden. Mijn roi in dit werk is geheel en al neven-geschikt. Ik beoogde geenszins een letterkundig werk te leveren. hoewel de letterkunde er geen geweld is aangedaan geworden. Ik ben Theelen hartelijk dankbaar dat hij Oorlogswee in zijne reeks Romans voor Allen opgenomen heeft, omdat ik hoop, dat de nieuwe, goedkoope uitgave dezer omwerking veel, zeer veel goed zal stichten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsch heelal: katholiek - zondagsblad behorende tot de categorie Katholieke pers. Uitgegeven in Borgerhout van 1878 tot 1930.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes