Het Vlaamsche nieuws

2481 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 27 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jq0sq8s26d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 27 Juni 1915. Eerste jaarg. Nr. 164 Prijs : 5 Centiemeo door geheel België HET Vlaamsche Nieuws Met beat ingeliehf en meest verepretd^Nieuwsbladivan België. - Versehijnt 7 maal per^week ASONNEMENTSPRIJZEN i Per «Mk >.M [ Per 3 maandea * — Ter maascrâ t.68 j Per î maandec TjW Per jaar ...... K.— AFGE VA ARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN : ROODESÏRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel, 1»S« Busyr^•-y,v«|'r'inT)>"hnriîilirT iHT"^fr*T-'ninr»)ivrirÉTir«T in. in.iu I im-r-TTi-Tini -<wk-m2rrcrr*<cvvitK*riM«4a AÀNKONJjUGINuxîfi i 1 «cf.de blaii., pzr rcgeJ 2.66 | yîerd. M*»!*., per regeJ #.»8 Derde biadx., id. S.— j ttoodsberje&t ....... *— Voor alie annonce», wende mon aàob : RflODRSTRAAX, M. Ww^i'wpiii'ii'Wi'ill^WiWIWWBiBIWIBBSIMIBWWWBBWWHWlIWililIWiilllllll1 II' '' I" »H "II111111 " 111 J-iiliJigï!™ jgp ~ LEEST HEDEN IN " HET VLAAMSCHE NIEUWS " ONZE PRIJSKAMP en Ons Niauw MengeEwerk Onze Vaderlandsche Strijd voor ons goed recht H et Vlaamsche Nieuws verschijnt met een versterkten opstelraad. Voortaan, gelijk reeds was aangekon-digd, zal het blad stipt onpartijdig zijn, zich stellend boven aile politieke ge-schillen, alleen op Vlaamsch gebied den strijd pnverdroten voortvoerend. Wij nemen de pen op die onze waardç strijdgenoot Raf Verhulst heeft neerge-legd — of werd die uit zijn h and gesla-gen? — om de vaderlandsche taak, die hij had ondernomen voort te zetten met dezelfde hardnekkigheid en dezelfde rei-ae en zich hooge eischen stellende va-derlandsliefde.Indien ons de gloed van den dichter en de vaardigheid van den knappen dag-kladschrijver ontbreekt, dan bezielt ons toch dezelfde vaste overtuiging, hetzelf-ele onwankelbaar betrouwen in de toe-krrnst, hetzelfde onaantastbaar loyalisin. Wij versagen niet. Sr werd een behendige en veelzijditfe valdtocht op touw gezet tegen het fla-mingantism, en, om de Vlaamschgezind-heid te treffen, tegen de flaminganten. Ailes werd daarom tegen Het Vlaa>n-sche Nieuws ondernomen : laster, ver-dachtmaking, volksmisleiding, en ten laatste het wapen van de sperre of bo oot. Tôt in het vriendenkamp toe werden de kiemen van tweespalt .en verdeeld-heid gezaaid. Dat heeft de maat doen overloopen. Wij hebben nooit aan journalistiei ge-dacht ,of ten minste er slechts bij toeval en gelegenheid aan meêgedaan ,doch nu vverpen wij het zwaard onzer overtuiging :n de weegschaal, nu willen wij den hei-ligen strijd prediken en roepen ons dier» baar volk toe : Vaderlanders ! Vlamingen ! de waarheid, de plicht, het goede recht staan aan onze zijde ! Dat zullen wij u bewijzen zonder vaar of vrees, monder omwegen of spitsvonJigheid. Wij willen voor Vlaamsch-België het-/.elfde recht als voor Waalsch-België, tôt ba«t en roem, tôt meerdere kracht, bloei en grootheid ran het gemeenachappelijk vaderland : België ! Onze eenige verwchting — en onze eenige echuld in de oogen van tegenstre-vers en verblinden — is juist onze on-baatznchtige, klaarziends en durvende vaderlandsliefde. Het doel staat zoo hoog dat wij ons jtelveu niet ontduiken hoeveel hinder-palen en moeilijkheden er uit den weg moeten geruimd worden hoeveel voor-oardeel en misverstand wij moeten trot-aeeren eer wij ket kunnen bereiken. Daaryoor is in de eerste plaats nood-z«kelijk eem groote openhartigheid. Wij, Vlamingen, zijn niet tevreden met den tocstand, die 84 jaar heeft voort-geduurd in Vlaamsch-België en die van jaar tôt jaar steviger bcstendigd werd. Wij willen voor de Vlamingen een velledig Vaderland. Om volledige Bel-gen te zijn, moeten wij eerst Vlamingen zijn, een Vlaamsch volk worden met volledige rechten van laag tôt hoog. In dit hoog vaderlandsch streven, zit nu juist de kern van het vooroordeel dat tegen ons als een wapen gebruikt wordt. Oogenschijnlijk, uit hun Belgisch standpunt, kunnen de Walen, de Franschgezinden, de Onvlaamschten, en zij die geen hooger ideaal hebben voor hun volk, zich zeer gemakkelijk voor de beste vaderlanders doen doorgaan. Zij erkennen België voor een land waar niets veranderd mag worden, om-dat zij er aile recht en voorrecht genie-ten. De Vlaming moet blijven voort-bedelen om taalwetjes — gelijk hij het 84 jaar deemoedig deed — die dan zelfs aooit eerlijk, noch naar de letter noch naar den geest, werden toegepast ; waar-aan gedurig getornd wordt en die van nu af «Inor frrmskiljmis ni eeïi deel vau de Walen, worden bekampt ,opdat het verkregene na den ooriog zou mgetrok-ktjQ worden. (1) Dat dergelijk onvaderlandsch strevea bestaat, zulien wij voorts Devvijzen door fctukRen ,die atdoende zijn en mets aan duidelijkheid ontberen. in dezen tijd van opwinding, als zoo-veel menschen door de geweidige ge-beurtenissen geschokt, een juist rnzicht m den toestand veriiezen, is iiet veei ge-makkelijker m te stemm en met de on-■voorwaardelijke, ja, doch tevens onver-antwoordelijk» vaderlandàlield», die het Vlaamsche recht nogmaals op het altaar van de verfransching brengt. Niet gemakkelijk is stambewustzijn en hoogere vaderlandsliefde aan een volk te schenken, dat eeuwen verhanseld en gekneveld werd, van in den tijd reeds der Burgondische hertogen ; dat onder-drukt en onderjukt werd door Spanje, Oostenrijk en Jb'rankrijk, en waarover Ch. Hogier ,bij den dageraad der Belgi-liche onaihankelijkheid durfde schrijven: « De eerste beginselen eener goede » regeering berusten op het ûitsluitend « gebruik van één taal en het is klaar-» blijkelijk, dat die eenige taal der Bel-» gen het Fransch moet zijn. Om dit » doel te bereiken is het noodzakelijk » dat aile burgerlijke en krijgsdienstige » ambten aan Walen en Luxemburgers » toevërtrouwd worden. Op deze wijze, » zullen de Vlamingen gedwongen zijn » Fransch te leeren en zoo zal men ge-» heel en al het Germaansch bestanddeel » in België vernietigen. » Dit programma werd met krachtdadig doordiijven verwézenlijkt : geen enkel burgcrlijk noch krijgsdienstig ambt kan aan een Vlaming toevertrouwd worden, als hij geen Fransch kent. Van nu af wordt er een Schrikbewind ingericht en voorgespiegeld om dien toestand te bestendigen, opdat er geen ver-andering zou komen in het België, zoo-als de Franschman Charles Rogier het droomde ; opdat het Vlaamsche volk nogmaals geen vin zou verroeren tôt weêr ailes te laat is. Wie zich om laster bekreunt of vrees-achtig achteruit wijkt voor bedreiging, legge de wapens neer doch hij begaat een dubbele zwakheid : hij verlaat zijn volk, dat nogmaals zijne toekomst, zijne eigendommelijke ontwikkeling, zijn ei-gen bestaan verbeurt en hij laat vrij spel aan de verfransching. • Wie moedig is en oprecht, zijn volk en zijn taal liefheeft, schare zich aan onze zijde, onder de leus : IVij willen noch Franschen, noch Hoogduitschers worden, maar Vlaamsch zijn! Wij zijn overtuigd dat nu i.et oogen-blik daar is om ten voile onzen plicht te betrachten. Onze jongens staan aan het front en doen hun plicht op eene wijze, die de bewondering afdwingt van heel de we-reld. Van uit de loo^graven en de ge-vangenk&mpen schrijven zij ons, dat ze nu meer Vlaamschgezind zijn dan ooit en hun voile recht willen hebben in hun vaderland. (2) Zullen wij dan goedsmoeds ons lot af-wachten, berusten, weêr betrouwen hebben in de edelmoedig'heid van de Franschgezinden? Zullen wij met ge-kruiste armen, het een been over 't an-der, de toekomst en ons lotsbestel ver-beiden ? Is dat goede, oprechte vaderlandsliefde? Mogen wij niet strijden voor volle-dig taalrecht in Vlaamsch-België? neen, moeten wij het niet doen : Raf Verhulst zei het me teekenend met een enkelen zin : « De taak der Vlaamschgezinden is klaar. Onze jongens strijden aan het front ; het is onze plicht hun een vaderland met volledig taalreeht voor te be-reidfMi, » Wij willen dan .ook het volk inlichten en voorlichten ; wij zullen bewijzen dat heel het Vlaamsche volk achter ons moet staan en mee moet werken om een Vlaamsch vaderland gereed te maken, waar wij de Vlaamsche jongens, terug-keerend van het slagveld, met fierheid en geluk kunnen ontvangen. Dan zullen ook wij onzen plicht hebben gedaan, strijdend voor het goede recht, zooals dichter Frans De Cort het ons voorhield : 0 ! waar de rede aan banden en 't recht gekluisterd ligt, te reppen tong en handen is echte niannenplicht. En, wordt ons, hot wij strijden, d« zegepraal ontzegd, — hoe heerlijk is 't, te lijdtn voor 't goede recht! Dr. AUG. MO RM S. (1) Zie daarover het merkwaardig stulc Un barti national verschenen in het laatste nummer (Jum-nr. B) van Anhverpen Boven. (2) Zie de brieven van onze Vlaamsche soldaten in Antwerpen Boven. Onze Lntterkundige Prijskamp over de Vlaamsche Dichters en Schrijvers van 1830 tôt 1915 | PRIJSVRAGEN : 1. Welk wareti d© twintip blj^onderste Wlaamsch» Schrijvers sinds de Ûmwentelîng van 1830 tôt op faetei ? 2» Hoe rangschîki |ij die naar hua waard® ? VOOR W AARDEN : 1. — Elken dag zullen wij de korte levensschets geve* van Via a Mise h en schrijver en tevens een uittreksel van zijn werk. • 2. — Elke naam zal verschijnen in eeu vierkant «Jat geiaakkelijk kaa uit-geknipt worden. 3. — Die UITKNIPSELS moet gij bewar«« #r 'Her de twmtig to©v-naamste, naar uw meening, uitkiezen. 4. — Gij zult die rangschikken naar hun waarde. 5. — Het Vlaamsche Nieuws zal op ;t einde van den Prijskamp een bulletijn mededeelen waarop twintig lediga vakjes zijn aangegeven. elk zoo groot als es-H uitkknipsel. t 6. — Daarop plakt gij uwe twintig uitknipsels in de door u gekozen rang-or de. 7. — Gij teekent met naam of deknaam en laat uw blad geworden : Roede-straat, 44, Antwerpen, met een volledig adres dat ge opgeeft. De schikkingeir van den Prijskamp geven wij hieronder omstandig op, ook de waarborgen die elken mededinger zullen overtuigen van de volstrekte stipt-heid in het naleven van het règlement en het eerlijk toekennen der prijzen. Een verantwoordelijke keurraad wordt daarvoer benoemd en bekend gemaakt. TE WINNEN PRIJZEN de eerste prijs lOO fr. de tweede prijs 75 fr. de derde prijs SO fr. Verschillende prijzen va» minder waarde zullen later afgekondigd worden. HET VLAAMSCHE NIEUWS. Schikkingen van den Prijskamp 1. — Benieder iaag deelnemen aan den prijskamp, zelfs met verschillende bulletijns als die aile in regel zijn. Wie d« voorwaarden of schikkingen niet naleeft, verbeurt aile recht. 2. — De Eindlijst zal de twintig voornaamst* Vlaamsch* schrijvers opge-ven, die gerangschikt zullen worden naar het aantal stemmen dat d« mededin-gers zelf hebben opgegeven. ^ . De naam die de meeste stemmen bekomt, staat aan het hoofd ; de tweede plaats wordt ingenomen door den schrijver die dan het meeste vernoemd werd. Deze lijst wordt opgemaakt zonder rekening te houden met de plaatsen door de mededingers opgegeven. \ -, Doch het bulletijn dat het dichtst die rangschikking 'aeaadcrt is «verwm-naar.3. — Deze Eindlijst wordt als volgt samengesteld : a) De bulletijns die de twintig rneest bevoordeeligde namen bevatten. b) Dan tweede rangschikking : eerst de bulletijns die de twintig namen op de juiste plaats zouden vermelden, dan deze welke 19, 18, 17, etiz., juiste namen en de juiste schikking aanjeven. 4. — Moest het toeval willen dat meerdere bulletijns in aile opzichten ge-lijke aanspraak zouden hebben, dan zal het bedrag der prijzen waarop de mededingers recht hebben, te zamen worden getrokken en in gelijke deelen toege-kend.5. — De uitspraak wordt veertien dagen na den laatst afgekondigden naam bekend gemaakt. 6. _ De Keurraad brengt verslag uit en de prijzen worden onmiddellijk aan de overwinnaars toegeken.l. De lijst der overwinnaars wordt in het blad afgekondigd. Onze Prijskamp te Srussel, Mwchelen, Leuven, HasseSt, Tongeren,, Lier, Turnhout, enz. Voor de deelnemers aan onzen Prijskamp zal in bovengemelde en ook nog andere steden een adres opgegeven worden van onze depothouders, waar de bulletijns kunnen ingestuurd worden en waar altijd nummers te verkrijgen zullen zijn, voor zooveel de voorrad strekt. 't Is echter best daar niet op te rekenen, want eens uitgeput kan er geen nieuwe oplage worden gemaakt. HET VLAAMSCHE NIEUWS. Inleidng tnt enzsn Prijskamp over Onze Dichters en Scbrijvers van 1 &30 tôt 1915 Er was leelijk gebeuld met België ! In 1792 zijn wij door de Republiek der jakobijnen bij Frankrijk ingelijfd en ons land wordt onverbiddelijk en stelselma-tig verfranscht. 't Is de Gesloten Tijd. De kerken zijn in schuren veranderd, of in tempels San de Godin der Rede gewijd. De Vlaamsche Boerenkrijg breekt uit tn wordt in 't bloed onderdrukt. Daar komt Napoléon. Onze zonen zijn gedwongen den veroveraar op de slag-velden van Europa te volgen. Waterloo ! De verlossing ! In dit jaar 1815 — 't is nu juist één eeuw geleden — wordt België met Hol-land vereenigd. Willem I wil een einde stellen aan de dwingelandsche verfransching, die toen reeds het vierde eener eeuw aile eigen geestesleven smoorde, doch zelf valt hi] in het euvel van taaldwang. Het Nederlandsch wordt de ambtelijke landstaal van heel België, met echter volledige taalvrijheid voor de Walen. Dit verbitterde nochtans de Walen en wij begrijpen dat zij er zich tegen ver-zet hebben. Ze stonden op met de wapens in de hand. Zij voelden zich diep gekrenkt, want aile taaldwang is de pijn-lijkste en vernederendste vorm van dwingelandij en overheersching. Het Vlaamsch® land, met zijn katho-lieke bevolking, ergerde zich tevens «an uiaatregelen door het Hervormd Mol-landsch bewind getroffen. Zoo was de ontevredenheid algemeen e* gansch België sloe-g aan 't muiten. 't Was de Omwenteling van 't jaar Dertig. In September uitgebroken wordt reeds den daaropvolgenden lô November hel Nederla,7idsch als landsta&l nfgeschaft en het Fransch als eenige efficietl« taal uit-geroepen.Het was nu een gruwelijk onrecht en een leelijk# ondankbaarheid jegens het Vlaamsche land. Doch er werd geen rekening gehouden met het feit dat ook de Vlamingen him bloed hadden vergoten voor de Onafhan-kelijkheid.De nieuwe regeering, die bestond uit Walen, geboren Franschmannen en Franschgezinden, miskenden nu het taalrecht van Vlaanderen en :iog in veel hoogere maat dan de Hollanders het te-genover de Walen hadden gedaa*. 't Is wasr, dat een paar maanden later dit schreeuwend onrecht werd ver-bloemd.De Grondwet van 7den Februari 1881 waarborgt de vrijheid van de taal. Maar het was niets meer dan eess oo-genverblinding, 't was een grondwette-lijke logen. Inderdaad ailes wordt »p Franschc leest geschoeid : regeering, bestuur, le-ger, hooger onderwijs, gerecht ! Alle& wordt Fransch, Jouter Fransch. Wie zich nog Vlaming durft te hee-ten, vooral wie de Vlaamsche taal durft voor te staan, is een landverrader, is een orangist ! Vlaanderen was nn een drenkeling... Het lag te zieltogen ,het ging onder... De Vlaamsche taal zou verdwijnen !... Maar toen kwam de aandrift naar zelf-behoud te voorschijn. De Vlaamsche Beweging ontstond. Wat is de oorsprong dus vau de Vlaamsche Beweging? Het gevoel- van zelfbehetid van een volk. Wat is haar doel? Zelfstandigheid eu zelfontwikkeline van ons volk. Ontwikkeling door en in ons eigen taal. Is de Vlaamsche Beweging een vaderlandsche beweging? . Ja, en wel de allerkrachtigste, de aller-beste van aile. Welk is de eerste vaderlandsche plicht van een Vlaming? De eerste vaderlandsche plicht van een Vlaming is : zijn moedertaal te bemin-nen en te eeren, en 't is te strijden vooi haar heilige rechten. Waarom? De taal is gansch het volk. Als de taal ontaardt of verdwijnt, ontaardt en ver-dwijnt ook dat volk. Wanneer zullen wij ons taalrecht ver-kregen hebben? Als er slechts ééne officiëele landstaal zal bestaan in Vlaamsch-België. Regee ring, bestuur, leger, onderwijs, gerecht ailes in 't Vlaamsch voor de Vlamingen ailes in 't Fransch voor de Walen in Waalsch-België. Zal dit België niet in twee scheuren? Integendeel, het zal een federatie vor-men gelijk in Zwitserland. De gelijkheid zal heerschen voor aile Belgen en aile Belgen zullen er dap. eerst voordeel bij hebben twee talen volledig machtig te zijn, willen zij zich niet in één helft van het land onmondig en onbruikbaar ge-voelen, zooals nu de Vlaming, die alleen zijn moedertaal kent, in geheel België onmondig en onbruikbaar is. Welk is dan de ideale vorrn van België, waar twee staminen, twee rassen, één Latijnscli en één Germaansch, naast c.lkander leven? De ideale vorm zou zijn het Graaf-schap of het vorstendom Vlaanderen en het Graafschap of het vorstendom Wallonie vereenigd onder één Kroon. Dan zal België waarlijk zijn : twee denkende hoofden met één hart. Recht en waarheid alleen leiden tôt grootheid. Het doel van onzen Prijskamp is ons volk meer op de hoogte te brengen van zijn letterkunde en in dezen gedrukten tijd een aangename bezigheid te gun-nen.De ingewijden in de Nederlandsche Letteren zullen spoedig bemerken hoe degelijk , misschien ook hoe leerzaam voor heu, deze Prijskamp nog kan we-zen.De eerste n«tm zal wezen : Jan-Fmns Willems, de -vader der Vlaamsche Beweging. Leest «ver on» blad van morgen. Het Vlaamsche Nieuws. iAGËLlJKSCH NIEUWS ONZE NISUWE MENGELWER- KEN. — Vaadaag vangt ons meuw me»-gelwerk aan « Ooriog «n Vrede » vaa Frederika Bremer, de gemoedelijke Zweedsche schrijfster. 't Is een pareltje van de Noord-Ger-maansch# letterkunde waarvan onze levers met het allergrootste genoegen zullen kennis nemen. Binnen enkelo dagen reeds zullen wij een tweeden roman mededeelen, ook oor-spronkelijk Vlaamsch werk en opzettelijk geschreven voor «Het Vlaamsche Nieuws » door een onzer eerste Vlaamsche schrijvers. In beide werken komt niets voor dat niet in ieder Vlaamsch huisgezin hard-op mag gelezen worden. Onze prijskamp over Vlaamsche dichters en schrijvers sinds 1830 zal daarbij het volk op de hoogte brengen van onze rijke letterkunde. OM ZIJNE ZIEKE MOEDER TE MOGEN ZIEN. — We vernemen dat de Belgische onderofficier Frans Vits, krijgsgevangen in Duitschland, door een bijzonder bevel der Duitsche regeering, de toelating heeft bekomen naar zijn woonplaats, St. Pieters-Woluwe, terug i"e keeren, om zijne gevaarlijk zieke moe-der, 66 jaar oud, te bezoeken. Hij is daar den 13 Juni aangekomen. PUBLIEKE TOEGANG IN DEN DIERENTUIN. — Aan de bevelking van Antwerpen en omstreken kunnen wij het blijde nieuws mede deelen dat d» Die-rentuin op Zondag 27 Juni a.s. open zal zijn tegen den pnjs van 0.25 fr. De groote toeloop van volk die er bij zulken publieken toegang met Paschen en Sinksen plaats greep, deed het bestuur van den Dierentuin tôt dien goeden maatregel besluiten. DE LEERGANG VAN Dr. PICARD. — Gisteren vonden wij, in een gezin va* de goede burgerij, de dochter van den huize druk aan 't overschrijven en stu-deeren. Op de kaft stond : « Verband- en verplegingsles door Dr. Picard ». En zoo vernamen we dat een leergang in dit vak tweemaal per week wordt gegeven in de Vlaamsche taal, waar de geleerde dokter de grondbeginselen aanleert van morphologie, anatomie, physiologie om dan doelmatig tôt de verpleging zelve te komen in 't leggen van verbanden. Die leergang, met een vaderlandsch en tevens een algemeen menschlievend doel gegeven, heeft tweemaal plaats in de week, den Maandag en Donderdag om 6 uren in de Beurs, eerste verdieping. Hij wordt gevolgd door een vijftigtal juf-frouwen. 't Is een edel werk. Is verplegen niet in den roi van de vrouw, in wie toch altijd iets van de lief-dezuster schuilt. RUSSISCHE KRIJGSGEVANGENEN IN BELGIE. — In de buurt van Namen zijn een groot aantal Russische krijgs-^evangenen aangekomen, die de Duit-schers behulpzaam zijn bij het gras af-maaien.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes