Het Vlaamsche nieuws

526 0
30 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 30 Augustus. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 24 juli 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/ht2g738q3s/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Kaandag 30 Augustus 1915, Eerste Jaarg. Nr. 227 Prijs : 5 Centiemen door geheel België Het Vlaamsche Nieuws Htot twwsl fxigelicht en meesi vargprdd Nieuwnblad vzm Bafeië* - 7 maai pa- weefe ABONNEMKNTSPRIJZEN Per week 0.35 Per 3 maanden 4.— l'rr tuaaiid 1.50 Per 6 inaandea 7.60 fer jaar 14. i ii 111 h Pis, re-.Fssr'z-; . T,.^:.L-ySik.. .«WTrtfrWgrrfaaiiUM»» APGEVAÂRDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Ang. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE RliREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel, 199# ÀANKONDIGINGEN " Tweede bladz, per regel 2.50 j Vierde bladz., per regel . 8 fc« Iurde blad., id, 1.— j Doodsbericht Voor aile aiîaoaeea, weade mtn zich: R00P3STRA.AT, 44, Da Brieven van Vlolksvsrtegenwoordiger E. Buisset lu oas nummer van 20 Augustus 1.1. ddea wij het over twee brieven die vciigenocinde' volksvertegenwoordiger n Cliarleroi ons stuurde met verzoek ]n te iasschen : n.l. de kopij van een hrljven, dat hij richtte naar den Gou-meur-Generaal van België, Vrijheer 0 Bissing, en een brief aan « Monsieur Directeur du Vlamsche Nieuws ». Wij hebben dadelijk aan 't verzoek n het Waalsch Kamerlid willen vol-ien en ons hoofdartikel van 20 Oogst as daii ook geschreven in de veronder-slling, dat beide ingezonden stukken 1 de i>e bladzijde van dit zelfde nummer oden verschijnen. Op 't laatste oogen-ik liet de censuur ons weten dat daar awareii tegen bestonden en eerst de eiating moest gevraagd worden te rassel. Nu kregen we die toelating en we ihaasten ons nu aan 't verzoek van in heer Buisset te voldoeu en drukken jn tpistels af op ons derde blad. We willen niet te werk gaan gelijk «r dan eens de Walen deden (b.v. de «ichters der tentoonstelling te Charle-») wauneer men hun in eene andere ulschreef dan de hunne, — en van den si Buisset een Nederlandsch schrijven schen, dat desnoods zijn jongste zoon is zou kunnen bezorgen. Neen, we Sien beleefder zijn en Iasschen de stuk-i dus in ; evenwel zonder ze te verta-B, heer Buisset, al zijn er ook in Ant-erpen alleen, volgens de laatste volks-jtdling van 1910, meer dan 200.000 itvoners, die enkel Vlaamsch spreken. Dat vergeet gij, Walen, altijd en ge iandelt ons juist of we allen zoo een Brt mestiezen waren en echte taal-rabaten, die kunnen goochelen met 'wmsch, Fransch, Engelsch, Duitsch, e. Zoo wij 't Fransch machtig zijn we-nweom wat prijs, heer volksvertegen-oordiger, en ik kan u verzekeren dat :met dezelfde moeite evenveel Neder-njsch zoudt kennen. Dit ailes om u te zeggen dat de be-tfdheid, « la courtoisie ! » van u zou schen dat ge ons in onze taal schrijft, i de taal onzer lezers. Ben vertaaldienst fflden wij er in aile geval voor u niet ina. ïn ter zake : Wanneer wij uit uw op-ti enkel de naakte feiten nemen, zon-ï al de fiorituren, waarmee gij, Zui-ilingeu, vooral kwistig kunt omsprin-'n> dan blijkt eruit zooals we in ons mimer van 20 Aug. schreven : 1) dat gij u voor de taalkwestie tôt de uitsche overheid gewend hebt en aan ïon von der Goltz, uwe « desiderata » ''t doen kennen ; 2) dat gij u bij de Duitsche overheid ilaagd hebt over de plaats aan onze al verleend ; 3) dat gij aau de Duitsche overheid :'M willen wij s .maken, dat volgens de "ondwet het Fransch de eenige office taal is in België. nemen volkomen aan dat manda-"ssen met den bezetter in aanraking ®en om samen maatregelen te nemen 11 voordeele van onze zoo diep beproef-; bevolking ; alhoewel wanneer onze «amsche gezaghebbers, als Franck, ftknians, De Vos, enz. zulks deden, E -anskiljous hen uitscholden voor •'dverraders, die den kogel verdienen. 'e verwijten u dus niet, M. Buisset, J gij een bezoek hebt gebracht aan !l(lfflaarschalk von der Goltz, toen hij >s Gouverneur-Generaal was en hem •çooden van uw bevolking hebt bloot ,e^ ; maar wat we als een schande-^aad brandmerlcen, 't is dat gij van * betrekkingen met de Duitschers hebt ■ riuk gemaakt om onze taal achteruit l'®n en ze als niet officieël, als min--' ■ ardig te doen doorgaan. ^R! nu krijgt een zin dieu ik las in j' vlugschrift van Hans Friedrich ,lck : « Belgien ùnd die Niederdeiit-'x -rage », blz 20, zijn voile betee- »1S : 1 ïïegencn, die zich het eerst in ge-, "tlgië aan de Duitsche "Regeering '°*gen -waren Walen. Hebben zij Btussel honderden keeren be-ICl ons te ovcrtuigen, dat er geene meer zijn? Hebben zij niet j 1,1 't geniep getracht het gehate t^sch iveder uit te schakelen omdat hans gemakkelijker was over de lheen te glijden? » F°ei! W-,f „ ,„..u j kéi'els opgepropt liggen tegen ouzenj • Vlaamschen stain ! j Nu begrijp ik ook hoe het komt datj ! bij het begin der bezetting, toen ik einde | | Oogst naar Brussel ging, op aile plak- \ | brieven en openbare berichten het Ne- ] Iderlandsch was verdwenen en ailes enkel j in liet Duitsch en in 't Fransch was opgesteld ! Zeker, naar de « wenken » s van den heer Buisset en konsoorten, die s volgens een vriend uit Brussel ons mede-' décidé aan deu gouverneur-generaal het t programma van de Wallonisanten en '■ ^vulgarisateurs, door Wilfnotte in 1011 ; ; opgemaakt en dat o. a. de afschaffiug i l van al onze zoo zuur gewonnen taalwet-ï ten voorziet, moet overhandigd hebben, s opdat de Duitsche overheid daarin de î a desiderata » der bevolking zou leeren jkennen. Intusschen waren 70 t. h. Vlaam-l sche jongens in het Belgiscli leger hun .bloed aan 't vergieten voor een vader-| land, waar Buisset en zijn vrienden aan : den Vlaming het laatste stukje recht ! willen ontrukken. î En dau willen die menschen zich nog > overal doen doorgaan voor de groote j « patriotten » en worden ze in den Haver jais martelaars hunner vaderlandsliefde I voorgesteld ; terwijl de Vlamingen, wel-| ke zich tegen dieu echten volksmoord s willen verdedigen voor « verkochten », J « verraders » of « Ganelons » worden i uitgemaakt. j De epistel van den heer Buisset is dan 1 ook één huichelarij, te meer wanneer j men bedenkt dat ditzelfde heerschap f vroeger altijd een der hevigste bekam-; pers van ons taalrecht is geweest en o.a. | den 12en Februari 1913 in de Kamer i van den minister van Wetenschap en ' Kuiist maatregelen eischte om in het j Atheneum te Cliarleroi het Vlaamsch als tweede taal te vervangen door het Duitsch ! Ook was hij een der geweldig-ste haantjes die voortdurend kraaiden voor de bestuurlijke scheiding en in het-zelfde jaar 1918 schreef hij in « L,e Temps » van Farijs dat de Walen de « kracht in zich voelden die bestuurlijke scheiding te eischen, ja ze desnoods af te dwiugen » en dat zulks « de eenige redding was voor Wallonië ». M. Buisset, dat ailes vergeten we niet. Nu, om te eindigen, sluiteu we met! den wensch, dien ook de Gazet van Brussel in haar nummer van Zaterdagi 28en 1.1. u toestuurt, namelijk dat gij ! ons het volledig antwoord zoudt willen sturen dat de Duitsche Gouverneur-Generaal u gezonden heeft. Wij zijn bereid dat stuk dan ook in te Iasschen. J Dr AUG. BORMS. : Onze Latfsrkuiidfgê ?ù\êm Deken de Bo 1826-1885 i Meer taalgeleerde dan dichter, meer [gekend, gewaardeerd om zijn West-^ vlaamsch Idioticon (1870-1873) dan om |zijn bundel Gediehten. IMaar 't zou onrechtvaardig wezen en een gapende leelijke leemte, als we Ge-zelle en Rodenbach zeggen, en we zeg-5gen morgeu Verriest en Streuvels, dat î we dan Deken de Bo zouden verzwijgen. IWij zouden ook nog twee andere Westvlamingen willen vernoemen : den Westvlaamschen Vleeschouwer, Alfons Vanhee, en den Westvlaamschen strij-der, den man van den Swigenden Eede, Hendrik Persijn. Van Fons Vanhee vertelde mij altijd Dr. Allaeys, doch deze heeft nu sinds den oorlog Antwerpen verlaten om zijn kunst aan het Roode Kruis en zoolang hij uitstedig is, heb ik niets van Vanhee onder de hand : noch zijn geestige zetten die verteld dienden te worden, doch die we slechts on volledig onthielden, noch zijn Manneke uit de Mane, het geestig Westvlaamsch almanakje dat op twintig duizend werd gedrukt ieder jaar ; noch Seven Havelooze, noch Boerenkrakeel, een blijspel dat hartelijk lachen doet en daarbij nog zin heeft : twee zeldzame hoedanigheden voor een blijspel ! Hugo Verriest zei van hem : « Een wonder man... die gelijkt aan zijn eigen, en aan niemand el (1) ; die in zijn leeg-vel de schatteu geniet van zijn wonder . L, J woord aan zijn vrienden genieten doet ; maar veel te wenig, veel te wenig uit zijn ganzepenne stroomen laat, en in boeken gebekerd ze te wenig, veel te wenig, ter lustige lavenisse schenkt aan het altijd dorstig jonger diet van Vlaan-dercn. » Er is wel wat gebekerd waar 't dorstig jonger diet lustige lavenisse zou bij vin-den, doch, we zeiden het, Dr. Allaeys heeft de sleutel mee van zijn wijnkelder. Een flesch voor later dus. Goede wijn, gelijk die van Vanhee, verslecht niet met de jaren. Vanhee is een paar jaren, of zcowat, bij den Heer. En Persyn (spreek uit Persien)? Hij is een man gelijk Dolf Pauwels — de immer betreurde — er een was voor Vlaanderen. Hij was medestichter der Vlaamsch-gezinde Katholieke Vrijinetselarij De Swigende Ecd. Priesters, geneesheeren, notarissen, geleerden, flaminganten, al dichters en schrrjv'ers min of meer,maak-ten er deel van. Als 't verklapt en ver-klikt werd aan 't bisdom : 't was vervol-ging, broodroof, verbanning. Als ze priester waren, werden ze be-handeld als Guido Gezelle, Hugo Verriest ; als Pieter Busschaert, deze ook een dichter en een groot verstand, die het bracht tôt pastor te Vichte, een ge-hucht van 1200 zielen bij Kortrijk. Als we van ons leven in een land le-I ven waar niet ailes getoest wordt aan klerikaal en antiklerikaal, als een Waal-sche aartsbisschop en franskiljonsche bis-schoppen niet ongestraft ailes durven te plegen tegen Vlaanderen, dan zal de ge-schiedenis geschreven worden, door een katholieke pers, van de Blauwvoeterij en van den Zvuijgenàen JLed. Hendrik Persyn vertelt zelf hoe hij voer in het kollegie van Tielt, waar hij toen student was in Rhetorika. Aan den Eerw. Heer Overste — een soort Delbar — gingen de Vlaamsche studenten vragen om te mogen naar de \ ergadeiing gaan waar Guido Gezelle spreken zou. — Vous n'y songez pas sans doute!] Gezelle! Aller écouter Gezelle! Mais js, n'irais pas moi-même, si je n'étais à la direction du Davidsfonds! Hoeveel hebben wij er gekend en kennen wij er nog die niet zouden gaan, die het huis verlatend aan hun vrouw zeggen : Je n'irais pas moi-même... naar die Vlaamsche betooging, naar deu Vlaamschen Schouwburg, naar dit Vlaamsche feest... si je n'étais à la direction du Ne-derduitsche Bond, du Libérale Vlaamsche Bond, de Hclp-u-Zelve... en als het morgen geen kiezing werd ! Doch wij spraken van Deken de Bo. Als ge van die (West-) Vlaamsche Koppen aan 't vertellen gaat, ga dan al-1 tijd maar te biecht bij pastor Hugo Verriest, die weet er ailes van en 't is dan toch altijd weer een nieuw genot naar den schranderen herder van Ingooigem — neen, niet meer, nu bevorderd tôt herder van heel Vlaanderen — te luiste-ren.Zoo spreekt hij over Dichter-Deken de Bo « met den sehoonen leelijken kop » : Vader de Bo, zoo wij hem hieten,stierf in 't jaar 1885, en, is hij lange dood, nog en is hij niet vergeten. Bij zijne vrienden en kennissen blijft hij in het geheu-gen staan, gelijk een beeld. Dat beeld wilde ik u wel doen kennen : De twintig laatste jaren van zijn leven bleel hij, lichaamlijk, daaromtrent dezelfde, en droeg, op lichte platte schoen-tjes, op lichten vcet en stap, een zwaar-der wordend liehaam, wat gebogen en rond van schouderen, waarboven op kor-ten hais een schoone leelijke kop naar vooren helde en het voorhoofd toogde, wcderzijds met verre bloote platen ach-teruitspringend nevens een dunne waai-ende hairstrepe. Daaronder twee kleene, lachende oogen, notenkleur, een langen neus, fijne smekkende vette lippen, en ronden malschen kinne. Ja, Gezelle,op den toogdog van Thielt, mocht zeggen : « Hij, hij trok zijnen string, door de ongebaande strate, en hij en zag niet om ; gelijkende den ster-ken, den vastberaden, den stille en verre gaanden, den edelen, den koelmoedigen werkosse ! » Dat volherdende dagelijksch werk heeft vergaderd, uitgeleid en met aller-lei spreuken versierd, acht en twintig duist drij honderd en achitien Vlaamsche woorden, die hij De Bo een voor een, al, uit den mond des volks verno-men heeft, bij de andere taie vergeleken, in menigvuldige nieuwe woordenboeken vruchteloos gezocht, gewikt, gewogen gelijk in de goudschale, geschreven en herschreven, nagezien en voor den druk verbeterd. Eeu reuzenwerk. Tti «1-ïzvr» aaV hn HP-. wonderensweerdige taal- en woordenver-dediginge, — menigvuldige artikelen in de Toekomst en elders, — tegen Nolet de Brauwer van Steelant ; en, met zijn profcssorswerk erbij, vond daartusschen nog tijd om te dichten. Want ja, het is in den dichter dat ik hier bijzonderlijk den braven man, het edel herte vinden wil. De Bo was een dichter. Als gij zijne Gerwe leest, maak dat ailes buiten zwijge. Doe de vrienden zwijgen, en, heel dicht bij u zitten rondom de tafel. Doe de stove zwijgen ; houd de deuren toe, en lees, half luide, in stillen maatzang : De Gerwe ; — het bewegen der stille waterwelle, 1) el, and ers ; vgl. elders. Het Offer der Wanlioop io Rusland Een medewerker van de « Dépêche de Toulouse », die met de Russische legers in Polen meetrekt, schrijft over het stel-sel van « ontruiming » dat de Russen daar hebben toegepast. De beschrijving, naar persoonljke waarneming, is van Ju-li, zonder nadere dagteekening. Hoe Warschau werd ontruimd, schildert hij ; aldus : Generaal Sniirnof had bevel gegeven rondom de stad een strook van 300 werst breedte geheel leege ruimte te maken. Dat is blijkbaar het eenige middel den ailes voor zich uit neerslaanden op-marsch van de drie vijandelijke legers tegen te houden. Spooklegers van onrust-barende beweeglijkheid, die aan de San ! plotseling verdwijnen om twee dagen la-I ter in Koerland weer op te duiken, dui-jvelsche legers, die uit Oostenrijkers be-staan, als Pruisen verkleed, en uit Beie-ren ,die als honved geldeed zijn. Nauwe-i lijks is bevel gegeven of de telefonen bellen en de ordonnansen vertrekken, sommigen te paard, anderen op motor-fictsen. Brand, brand, overal brand.Hut-ten en kasteelen in brand steken, heiden en weiden in brand steken, ja zelfs de steenen, als dat mogelijk was. Tôt den ! boer wordt gezegd : Steekt uw huis in brand ! en hij moet zijn eigen huis aan-| steken. Den fabrikant wordt bevolen : Verwoest uwe fabriek ! Hij doet het. Tôt allen zeide men : Dekt de bronnen toe ; vel de bosschen neer ; maak de straat-wegen onbegaanbaar ; maait het nog groene graan neer. Het gebeurde. Niets ! werd gespaard. De prachtige heerlijkhe-den met roemrijk verleden, kasteelen met ophaalbruggen, die eeuwen getrot-seerd hadden, werden tôt puin gemaakt zoo goed als een armzalige boerenhut. Oude meubels, portretten van voorou-ders, oude wandschilderingen, tapijten, een gelieele gcschiedenis werd de prooi der vlammën. Maar dat was nog niet ailes. Al die daklooze menschen werden bijeengedreven en tôt hen zeide men : Nu de kerken tegen den grond. Toen wierpen de menschen zich op hun knieën smeekend : « Dat kunnen wij niet, nu niet en nooit !» Er moesten aparté brand-stichtersafdeelingen 'gevonnd worden. De kerken werden met petroleum bego-ten en dynamietpatronen er tegen aan gelegd. De kerken werden verwoest, tôt met den grond gelijk gemaakt. Het Polen van nu is een woestenij, gelijk aan het beeld der aarde v66r de mensch ver-scheen. Millioenen menschen waren,zonder iets te bezitteu, aan weer en wind blootgesteld. Met kolfstooten moesten ze van de puinhoopen weggedreven worden. Als in een reusachtig net dreef het Russische leger deze vrouwen, kinderen en grijsaards voor zich uit. Velen vielen in slooten en beken ,de kleintjes en de heel ouden. De stroom menschen ging er over heen, naar Warschau, in de hoop daar een toevlucht te vinden. Maar reeds stond de Duitscher onder de muren van Warschau en de ontruiming der stad be-gon.De korrespondent geeft vervolgens een beschrijving van het leegstroomen van \Varschau. De Russen waren wegge-trokken, de Polen gebleven. De Duitschers hebben verzoeningsgezinde berichten aan zich vooraf doen gaan. De arme menschen in Warschau zoeken de kerken op. Het geloof gloieit aan als in de dagen der groote rampen. In een ver-afgelegen voorstad heeft het beeld van de Zwarte jonkvrouw van Tszentochau plotseling bloedige tranen geweend en duizenden liggen voor dit wonderteeken dag en nacht in gebed. In de woestenij van Polen staat Warschau nog onge-schonden. Wat zal er echter morgen ge-beuren ? De wanhoop der menigte klemt zich vast aan de verwachting van een nrr\nr1/»r Dagelijksch Nieuws j ERRATUM. — Niet dikwijls verbe-! teren wij 's anderen daags zetfouten die Jnoodwendig in dagbladgeschrijf moeten ! sluipcn. Een zin in het Rodenbach-artikel van eergisteren moet nochtans hersteld worden.Van den wegkwijneriden Westvlaamschen dichter schreven wij : « Het was de worm aan 't hart van ■» Rodenbach doch ook aan 't hart van » Vlaanderen zelf. » In plaats van « Vlaanderen » werd er een tweede maal de naam « Rodenbach » gedrukt. 't Wordt aldus een zinledige wirwar die volstrekt verbetering eischt. EEN POOLSCHE HOOGESCHOOL. — Naar de « Frankfurter Zeitung » uit Weenen verneemt, denkt het bestuur van i Warschau op den gewonen tijd de scho- ! len te laten beginnen. Plannen zijn in j overweging voor de opening van « een Poolsche universiteit ». Sedert twintig J jaren studeert de Poolsche jongeling-schap in het buitenland ,omdat te Warschau de universiteit Russisch was. Nu zullen zij weer in hun eigen land kunnen studeeren. Zoo verkrijgt Polen wat Vlaanderen nooit heeft bezeten. Doch wij achten dat Polen het mèèr heeft verdiend vermits de Poolsche jon-gelingschap liever naar het buitenland trok dan aan de opgedrongen Russische hoogeschool te Warschau te studeeren. IN ONZE HAVEN. — Op 26 Oogst kwamen onze haven binnen : 3 stoomers, 2 motorschepen en 21 binnenschepen. Er gingen uit : 3 stoomers, 2 motorschepen en 29 binnenschepen. DE UITBUITERS AAN T WERK. — We zullen zoolang op den spijker slaan tôt hij er geheel in zal gedrongen zijn. Ailes wordt duurder, de prijzen van aile waren verhoogen. Waarom? Er is voor de meeste der koopwaren geene enkele reden welke men kan doen gelden. Kan men ons bijvocrbeeld uit-leggen waarom de ltoffie, waarvan de voorraden sedert maanden bij ons be-staan verhoogt met 10 of 20 centiemen per kilo en per week en dit reeds sedert een paar maanden ? Kan men ons ook zeggen waarom de lucifertjes in prijs stijgen en van hoe-veelheid en hoedanigheid verminderen? Zal men, ja of neen, maatregelen nemen tegen deze spekulaties, welke in de huidige omstandigheden ware misdaden zijn? DE PRIJS VAN HET BROOD. — Vau af 30 Oogst aanstaande zal de prijs van het brood vastgesteld zijn op 44 centiemen. Het is ongelukkigîijk ts Gent dat men dit besluit genomen heeft. Zou men het-zelfdc niet te Antwerpen kunnen doen ? DE WINTERKLEEDING IN HOL-LAND. — De krijgsoverheden in Hol-land hebben de aanbesteding aangege-ven voor het leveren van nieuwe uitrus-tingen voor het Hollandsche leger gedu-rende den Winter. Dit uniform zal gemaakt zijn van eene stof van grijze kleur, zeer warm en ter-zelfdertijd zeer licht en zeer practisch. De Minister van Oorlog heeft ook be-velen gegeven tôt het maken van winter-kleedingen voor den landstorm . WAT ER AAN KOFFIE VER-BRUIKT WORDT? — De wereldvoort-brengst van den koffie was 1.300.000.000 kilos in 1914. Er werd verbruikt : 423 miljoen 911.400 kil. in de Vereenigde Steten; 139.067.100 kil. in Duitschland; 110.111.280 kil. in Frankrijk ; 56.370.900 kil. in Oostenrijk-Hongarije ; 40.162.000 kil. in België; 39.988.000 kil. in Hol-;land ; 27.626.640 kil. in Italië ; 14.089.920 kil. in Argentinië; 13.171.200 kil. in Rusland en 10.620.840 in Zwitserland. Indien ge statistieken wilt maken, zult ge zien dat het wel ten juisten titel is dat het Belgische volk de faam heeft van eenen grooten koffiedrinker te zijn. DE HANDELSBEWEGING IN ENGELSCH INDIE. — De handelsbewe-ging in Engelsch Indië, waarvan de En-gelsche Regeering de statistiek heeft af-gekondigd sluit op 30 Juni j.l. met een boni van 7,425,830 pond sterling. DE STEUN UIT NOORWEGEN, — De 46e lijst van het Noorsche komiteit '' tôt steun aan de Belgen, geteisterd door en slachtoffers van den oorlog, bedraagt. ongeveer 40.000 frank. Het totaal der verzamelde gelden in j Noorwegen bedraagt tôt op heden ; 1.247.000 frank, bijzonder bestemd voor de Belgische kunstenaars en letterkun- ; dieen tretroffen door de gebeurtenissen. > ) EEN SAINT-SAENS-AVOND. -- In het Kursaal te Scheveningen werd Zon-dag een kunstavond ingericht gewijd aan de werken vau Saint-Saëns, met de me-dewcrking van M. Van den Berg, een onzer beste Belgische kunstenaars. RONDTREKKENDE TENTOONSTELLING VOOR DE VERZOR-GING DER KINDEREN IN BEL-GIE. — Einnenkort zal het Belgische Rood Kruis eene rondtrekkende tentoonstelling te Brussel en in andere Belgische steden inrichten. Deze tentoonstelling is ingericht door het « Keizerin-Auguste-Victoria-Huis » te Charlotten-burg tôt bestrijding der zuigelingsterfte in het Duitsche Rijk, dat reeds zooveel tôt kinderverpleging heeft bijgedragen. De tentoonstelling bevat volgende af-deelingen : statistiek, zwangerschap en kraambed, geboorte en ontwikkeling van den zuigeling, verpleging van den zuigeling, natuurlijke voeding, kunst-matige voeding, ziekte van den zuigeling, verzorging van moeder en kind. De tentoonstelling dient om aan aile kringen der bevolking en vooral aan de moeders aile dingen te leeren, die 1100-dig zijn voor een gezonde ontwikkeling eu goeden groei van den zuigeling en het kind. Er wordt met woorden en af-beeldingen op de longtering, de besmet-tende huidziekten, zooals pokken, da mazelen, roodvonk enz., gewezen. Ook de gevolgen van ondeugden, slechte ge-woonten en onvoorzichtigheden zooals het uitvegen van het mondje, doorste-ken van de ooren, en het doorknippen van het tongriempje. Men ziet afbeeldin-gen van slechte en goede woningen, af-beeldingen van bevallings-gestichten, moeders en kraamvrouwen-tehuizen, hulpinrichtingen voor zuigelingen eu tehuizen en gasthuizen voor zuigelingen, prcnten van kinderbewaarplaatsen vcor kindertjes wier moeders uit werken gaan. Voor de inrichting en de uitvoering van de tentoonstelling is Dr. Bamberg opzetteliik uit Berlijn naar Brussel ge-" komen. Nadere inlichtingen over de plaats en den tijd, waar de tentoonstelling geopend zal worden, worden bin-nenkort op deze plaats vermeld. KLEINE HOVEN TE LAKEN. -Op een wandeling voor de poorten van Brussel zag men dikwijls iets onaange-naams : tusschen de groepen huizen groote stukken land niet bebouwd, al-léén groeide er onkruid eu er lagen overal puinhoopen. Een goede fee heeft al dit leelijke laten verdwijnen en er aar-dige, mooie groentenhoven getooverd, die een goeden oogst voorspellen. De ge-meentebesturen, vereenigingen en par-tikulieren hebben een groot aantal on-bebouwde stukken land met het noodige zaad. planten en inest aan de vereeni-ging tôt aanleggen van kleine hoven gegeven. Ook het stedelijk bestuur heeft aau dit mooie werk meegeholpen. Het geeft aan een groot aantal werkeloozen werk door in verschillende gedeelten van de stad b. v. bij het Square Prins Karei groote groentenhoven en in Heisel eeu groot aardappelenveld aan te leggen. Maar ook de partikulieren doen mee. Overal waar een klein plekje onbebouwd land is tusschen twee groepen huizen aan de straatwegen, ziet men ijverige vrouwen en mannen, die in hun vrijen tijd voor den landbouw zorgen, DE RIDDERLIJKE GEEST VAN DE UNIVERSITEIT VAN OXFORD. — De Universiteit van Oxford is ge-trouw aan hare overlevering gebleven om ma'rmeren platen aan de muren van de kapel gehecht, de namen der vroegere studenten te vermelden, die voor de ver-dediging van hun vaderland stierven. Zij heeft er op gestaan om op dezelfde wijze als de Engelsche heiden, de nage-dachtenis harer vroegere Duitsche leer-lingen te eeren. o.a. den heer Bethmann en den dichter Sadler. Men is in Duitschland zeer gevoelig geweest voor deze ridderlijke handels-wijze, welke trouwens, zoo zeggen de Duitsche bladen, niemand, wie ook, kan verbazen, die eenigszins op de hoogte is van de geschiedenis en de traditie van Oxford, DE BEVOORRADING IN BELGIE. — Men bericht dat het Nationale Hulp-en Voedingskomiteit in overeenstem-ming met dep Spaanschen gezant te Brussel, al de noodige maatregelen ge-troffen heeft, om de bevoorrading van het land te v<î2'zekeren in allerlei levens-middelen, welke voor de bevolking noo-dig zijn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes