Het Vlaamsche nieuws

683902 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 19 Maart. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 17 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/p55db7xc5g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Vrijdag 19 Maart 1915, Eerste jaarg. Nr 65. 1 KEEST Priis : 5 Centiemen door sreheel België li|0M»reUMWWB«CT«raiWBi«»l«Mttaa6«83<58i^^ Vlaamsche Nieuws Met best ïngelicht en meest verspreld NIeiiwsbiad van België. - Verschfjnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN ; Pet week . . , . . . 8.36 j Per S amande.?* 4.SS S) Pei »saad ...... I SP | Pc: « tna&ndt» . 7.M Per j*w e . • . . I*-S8 jj BESTUUR •{ BUREELENî ïlooSdopstelSer : Allons BAE¥ENS tt«c«8e*traat, 44, ANTWERPBK Beîstfeïdsr ; Ant. VAN QPSTRAET j Teleîooa 199» 3 ~ AANKONDIGINGEN : Tweede folftdz., per regel . 2.56 i Vlerde bladx., per regel . H.!26 Oerde blad*., id. . i.88 j of volgcn» OTtreettkom«t„ Doodibericbt . . S.81 Voorzichtigen... Wat zal ons de toekomst brengen ? Die vraag kan niemand beantwoorden. Niemand kan zeggen, hoe de oorlog ai- ! i 'iCopen zal. Niemand kan voorspellen ntt de einduitslag zal wezen van de •eusachtigste menschenslachterij, die 'ooitop de wereld is aangericht. Niemand iveet welke koers ons Staatsschip nemen zal, als de storm bedaard zal wezen. Men ziet toe, en wacht af. Men ziet toe, en men maakt onder-1 stellingen, men gist en men raadt, en bij velen gaat nu en dan een natten vinger in de hoogte, om te zoeken van waar de wind komt. Dat baat niet veel : de natte vinger ! wordt daarom weer ingetrokken. Doch dat men ons iets aan 't gereed-maken is, dat voor velen eene verschrik-kelijke teleurstelling zal wezen, is zeker. Voor dezen, welke nu met leede oogen zien, welke wrange vruchten het militarisai, in al zijn vormen, der wereld heeft gebracht, is het duidelijk dat van nu af moet gewerkt worden om al de krachten der demokratie saam te Drengen in een sterk aaneengesloten leger, dat van nu af den strijd moet aan-bmden tegen de reaktie, voor den be-stendigen vrede tusschen aile menschen, tegen aile rassen en klassenvooroordee-len, en voor de internationale verstand-houding en samenwerking aller voikeu. Dat is niet de meening van diegenen, welke den Godsvrede prediken, doch gereed zijn om morgen, na den bloedi-gen strijd,den niet minder wreeden strijd te herbegi,nnen tegen wie niet buigt voor de dwingelandij hunner kliek. Dat is niet de meening van de voor-zichtigen, welke nu wegsmelten in tra-nen bij het zien van allerlei rampen, en die nooit een vin roerden om de oorzaak van. zoo veel onheil aan te tasten. Voor hen is de toekomst vaag: het eenige wat zij meenen dat zij hen brengen kan, is de inrichting van reusachtige bedeipartijen, gevolgd door uitdeeling van aalmoezen. 't Ambt van aalmoeze-j nier schijnt hen het summum der men-I schelijke bedrijvigheid, het naastbijlig-gende doel van iederen menschehjken arbeid in de toekomst. De regeeringen mogen voortgaan met ailes, wat de nijverige volken opbouwen, te vernietigen, te verdelgen ; zij mogen voortgaan met de beste krachten der titiën op te leiden in de kunst van torden en vernielen ; voor zekere menschen is dat geen misdaad : immers zij vinden het een edele taak de gevolgen van dit ailes te verontschuldigen, de toonden te heelen, welke geslagen wor-ien tôt in het diepste van het hart des volks. Anderen nog, en die zijn velen ! An-deren zeggen niets, doen niets, blijven oerusten en afwachten. Iets toch doen zij: met uiterste zorg herzien zij hun pluimagie, en rukken daaruit al de vee-ten van bijzondere kleur, waaraan hun soort in vroeger dagen te herkennen was. Zij willen niets meer zijn, op dit oogenblik, dan rustige burgers, in vrede levende met iedereen; het is hen een gtuwel te spreken van politiek, van de-fflèkratie, van liberalism of klerikalism. Dat ailes moet uit zijn nu. Dat zijn din-gea welke uit de mode zijn, waarvoor àj zich vroeger wellicht konden warm ®aken, al naar gelang zij daarbij voor-deel vonden, doch die nu niets meer op-•everen, en dus niet meer in aanmerking mogen komen. Die menschen zien toe, en wachten. ; &j wachten, doch slagen ,niet. Zij zijn helder wakker, en verbeiden het oogenblik waarop duidelijk zal blijken waar-; teea de nieuwe koers zal gaan. En als dat met zekerheid zullen weten, zul-k® zij te voorschijn komen, en met al den fanatieken ijver der neofieten zich ^erpen in den strijd. Niemand zal dan zoo sterk staan op iU1i stuk dan zij. Niemand zal ooit zoo i<:- als zij de nieuwe gedachten beleden hebben, zelfs als die in rechtstreeksche ^genstelling staan met wat zij in 't ver-e(len hebben verkondigd. ^«t velen zijn die voorzichtige pa-•riotten uit het land van Arlekijn. En : 7-al niet het gemakkelijkste werk zijn, ,&or de soldaten der internationale de-^kratie, in de toekomst de baan te fl«veren van die hansworsten.. 4 lek De Beschavingsoorlog Ieder moet aan den Engelschman het recht laten wedervaren dat hij geestig :len draak kan steken met zijn eigen ver-keerdheden en lèuk een toestand van den grappigen kaiit kan aanschouwen. Getuige weer dit vers dat te New-York veel bijval geniet om zijn scherpe pit-tigheid : The Franco- British Brand of Civilisation My narne is Tommy Atkins, And I'm a husky chap, My coœrade is a Cossak, And my partner is a Jap. VVe're going with some Gurkas And likewise with some Sikhs. Some black Algerian Turcos And other coloured freaks. And with ail the bloomin' virtues For which you know we shine : We are carrying Civilisation To the people on the Rhine. Dat luidt ongeveer aldus : De Fransch-Britsehe Beschaving Mijn naam is Tommy Atkins, De man des wijzen raads, Kozakken zijn mijn vrienden, Japanners mijne maats. Mijn andere kameraden Zijn Goerkas en zijn Sikhs, Zijn Turcos, Mooren, negers, Zwart volk... maar dat geeft aiks! Met al die vieze apostels, Die nu te zamen zijn, We brengen de Beschaving Aan 't volk van aan den Ri.in. Tommy Atkins is de naam van den Engelschen soldenier, zooals wij onze soldaten piot, zooals de Franschman de zijn piou-piou heet. Pe ^ossy@ra3Uf'-û®8iei*aaE (Van Hollandsche zijde) De « Tijd », een anti-Duitschgezind blad, drukt onderstaand artikel : Er wordt zoo vaak en zoo heftig af-gegeven over de behàndeling van België en der Belgen door de Duitschers, dat ook wel eens de keerzijde der medalie mag vertoond worden. En dan moet openlijk getuigd worden hoe de Duitschers in de laatste maanden met wezen-lijken takt en beleid de rust in het ver-overde België hebben gehandhaafd, en dat zonder de maatregelen, welke in de eerste dagen in het Waalsche gebied uit zelfbehoud noodig bleken. De nieuwe gouverneur, generaal von Bissinç, heeft daartoe niet weinig bij-gedragen. Hij, als menschenkenner, be-seft, dat men geen vijanden plotseling tôt vrienden kan maken, en dat men, om een volk te beheerschen, de spycho-logie van dit volk moet leeren kennen ; met zijne eigenaardigheden, zijn goede en kwade eigenschappen moet men be-kend geraken, ze ontzien, op tijd een en ander door de vingers zien en het volk als Belgisch volk zoover doenlijk in zijn waarde laten. Niet steeds als de over-heerscher, maar louter ook als mensch is de gouverneur-generaal tôt het volk ^egaan, om het te doen begrijpen, wat het in zijn eigen welbegrepen belang 1e ;loen en te laten had. Nieuwe bewijzen liiervoor zijn de teekeende staaltjes, welke de oorlogsberichtgever Scheuermann, die een onderhoud met von Bising had, daarover verhaalt. « Ik heb, zei von Bissiqg, mij zelf roorgehouden, dat, wanneer men een s/olk wii beheerschen en het tôt erken-riing van den opgedrongen toestand brengen wil, men ook op zijn karakter-2igenschappen moet letten en deze in ieder geval moet leeren kennen. Ik heb gepoogd de Belgen te overtuigen, dat zij, om hun eigen bestwil, den arbeid wederom moesten opnemen. 1k heb de vluchtelingen geholpen en gezorgd dat de krijgsgevangen burgers terug moch-ten keeren in België, indien ze onschul-dig waren. » Het is een feit dat de gouverneur den landbouw op bijzondere wijze onder-steunt, opdat België ten minste in de toekomst voor zijn eigen voeding zoo-veel mogelijk zal kunnen /orgen. Er wordt tevens op gelet dat de landbouw in België in geheel andere verhoudirtg staat dan die van Duitschland. De gouverneur heeft groote woorden van lof voor de Vlamingen. Het gesprek kwam ook over door de Duitschers be-gane fouten tegenover een andere taal sprekend volk. Von Bissing zei daar-over : « Heden heeft wel iedere Duit-scher het bewustzijn dat wij vele fouten, waartoe wij v6or den oorlog nog ge-neigd waren, hebben afgeleerd. Er moge komen wat komt, deze fouten zullen wij nimmer meer begaan. Wij hebben ons thans benevens andere ook deze deugd eigen gemaakt dat wij leering hebl>en getrokken uit onze misalagftii t Huîp voor artiste» De oorlog treft zijn offers niet alleen op het slagveld. Zij die daar vallen, ge-dood, gekwetst, of verminkt, zijn in ge-ringer aantal dan dezen, welke in de ste-den en dorpen zijn achtergebleven en daar ten prooi zijn aan namenlooze ellen-de.De armoede is groot tusschen de werk-lieden. Antwerpen alleen heeft minstens 34,000 werkeloozen te onderhouden, en elke eenheid van dit cijfer vertegenwoor-digt gewoonlijk een gezin. Tusschen de kleine burgers, de neringdoeners, heerscht ongekend gebrek, dat steeds grooter wordt, naarmate de toestanden verergeren. Als de oorlog nog lang duurt voorzien we eene toename van de armoede, welke de rampzaligste gevolgen hebben kan. Eene klas menschen wordt op dit oogenblik bij zonder getroffen ; het zijn de artisten in het algemeen, en de too-neelspelers in het bijzonder. De armoede die heerscht bij kunste-naars is dikwijls nijpend, en de meesten tusschen hen durven hun nood niet kla-gen.Het is wel niet noodig te zeggen dat bij de artisten weinig rijke menschen te vinden zijn. Enkelen hebben wat ge-spaard, niet allen; maar zelfs zij die wat konden terzijde leegen van vroegere verdiensten, zien hun hulpmiddelen stilaan verminderen en kunnen omtrent met zekerheid zeggen, wanneer zij geheel en al hulpeloos zullen daarstaan. Te Brussel is reeds een komiteit tôt stand gekomen om in den nood der artisten te voorzien. Te Antwerpen bestaat nog niets van dien aard. Vooral nu de toelating geweigerd werd om tooneelvoorstellingen te geven, zien vele tooneelspelera de komende maanden met bezorgheid te gemoet. Zij hadden gehoopt bij deze voorstel-lingen die niet noodzakelijk voor enkele weken waren ingericht, maar zoolangj mogelijk zouden worden doorgezet, eeni- j ge schadeloosstelling te vinden voor de vele verliezen, en gebrek aan verdiensten, waaraan ?ij sedert maanden bloot-staan. Van hun gewoon salaris was wel is waar geen kwestie, maar stellig zouden zij genoeg verdiend hebben om de twee eindjes aaneen te knoopen. Wat staat hen nu te doen? Zich aansluiten bij de lange rij der werkeloozen, die ten laste zijn van de openbare liefdadigheid ? Die uitkomst werd hen aangewezen door iemand die eene hooge plaats bekleed in de bestuur-lijke wereld, doch men begrijpt dat artisten zeer ongaarne tôt dit uiterste mid-del hun toevlucht willen nemen. Liefst zouden zij door hun arbeid in hun behoeften voorzien. Nu hun dat belet is geworden, blijft hen echter geen ander middel over. Het is juist om dat te voorkomen, dat hier het voorbeeld van Brussel diende gevolgd te worden. Ailes wat gedaan wordt, op weinig uitzonderingen na, ge-beurt ten voordeele der handarbeiders. Voor de even, belangwekkende klasse der kleine burgers, neringdoeners, en kun-stenaars wordt zoo goed als niets gedaan. Zij mogen gaan doppen, ja, — daar zijn er die zulks doen. Het doet pijnlijk aan als men tooneelspeelsters die èn op de planken van den schouwburg èn in de groote liefhebbersmaatschappijen, een goeden naam hadden, maar geen fortuin verwierven, ziet aanschuiven in de rij' der armen, welke de 3 fr. 60 per week door de Stad verstrekt, gaan ontvangen. We hebben daar ook andere kunstenaars gezien dan tooneelspelers, toonkunste-1 naars, eerste prijzen van het Konserva-torium, die met hun mooie diplomas en onderscheidingen geen brood te eten hebben. We roepen op dezen toestand de aan-dacht van dit Antwerpen dat zich steeds zoo graag kunstlievend hoort noemen. Zal hier niemand gevonden worden die wat tijd en moeite te over heeft om te doen wat te Brussel gebeurde, en een Komiteit op te richten, dat zich het deer-niswekkende lot onzer kunstenaars aan-trekt?.,, Alek. Zwaluw die eene re£$ maaki vasa 7800 Ëngelsohe ftlijSen De heer j, R. B. Masefield heeft, tij-dens de vergadering van het Koninklijk Genootschap voor Bescherming der Vo-gels, gezegd dat het Genootschap, ge-durende het afgeloopen jaar 13,024 herkenningsringen voor vogels heeft afgeleverd. Eene zeezwaluw in Sandwich gevangen en den 9 Juli 1913 van een ring voorzien, werd op de Ivoren Kust (Afrika) den 9 Februari gevat; een roodborstje den 14 Juni in Stofford-shire gemerkt en losgelaten, werd te Gers (Frankrijk) in Oktober van het zelfde jaar teruggevonden ; ten slotte werd eene zwaluw, eveneens in Stafford-shire losgelaten, in het daarop volgend najaar te Natal opgevangen, dat is op ?cn af*tand van 7800 Engelscbe mijletî DAGELIJKSCH NIEUWS ONZE GEINTERNEERDEN IN HOLLAND. — Onlangs hebben wij een artikel afgekondigd bevattende eene reeks klachten over de interneeringskam-pen in Holland. In de « Nieuwe Rotterdamsche Courant » lezen wij het volgende : De Belgische generaal Dossin heeft hier te lande reeds een bzoek gebracht aan de Belgische interneeringskampen te Oldenbroek, Harderwijk, Amersfoort-hier te lande reeds een bezoek gebracht het kamp te Amersfoort-Zeis was hij ver-gezeld van generaal Onnen, hoofd van de afdeeling Interneering. Generaal Dossin heeft — naar hij in een persgesprek verklaarde — op al deze reizen slechts een zeer gunstigen indruk gekregen en prees in warme bewoordin-gen de door de Nederlandsche regeering genomen maatregelen. Hij getuigde voorts van de groote erkentelijkheid, die België ons land verschuldigd is voor dezen arbeid. Generaal Dossin komt, evenals minis-ter Poullet, tôt de konklusie, dat — al is de stoffelijke verzorging uitstekend — het thans de voornaamste vraag is, hoe den lieden werk te verschaffen. Velen vragen er zelfs om en willen niets lie-vers.Gelijk bekend, tracht een komiteit, be-staande uit baron Fallon, den Belgischen gezant in den Haag, die als voorzitter is opgetreden, en de heeren Buys, Franqui en Jacquemain, allen Belgen, voor de geïnterneerden dit vraagstuk tôt oplos-sing te brengen door onderwijs en vak-kursussen te organiseeren. Met erkentelijkheid getuigd de generaal, dat de Nederlandsche autoriteiten allen mogeiijken steun verleenen. Generaal Dossin blijft nog eenige weken hier te lande verteeven. DE ORGANISATIE VAN DEN ARBEID IN DE BEZETTE LANDEN. — Prijzenwaardige pogingen worden aan-gewend om zooveel mogelijk de indus-tripfle en laiulbouwkundige werkzaam-heden in de bezette streken te doen her-vatten.In het distrikt Givet, heeft den lsten Februari, op het stadhuis te Givet, eene vergadering van Duitsche autoriteiten, burgemeesters en handelaars plaats ge-had.Men heeft de industrieelen dringend verzocht om hunne fabrieken volgens de omstandigheden, zooveel mogelijk te laten werken, ten einde arbeid aan hunne werklieden te verschaffen. De Duitsche autoriteit vergemakkelijkt dit door het verkeer toe te laten, het spoorweg-vervoer te herstellen, den postdienst in België te heropenen, steenkolen en andere grondstoffen te verschaffen en door nuttige inlichtingen te verstrekken. Al zijn de arbeiders ten voile bereid om te werken, men moet hun ook werk kunnen verschaffen. Dit is wat de nijveraars en hunne vertegenwoordigers zeer goed begrepen hebben, die sinds geruimen tijd, en alleen uit menschlievendheid, hun personeel aan den arbeid gezet hebben. Met betrekking tôt den landbouw werd eene tweede vergadering in het stadhuis te Givet, den 3 Februari, ge-houden. De burgemeesters en de voornaamste landbouwers, die er tegenwoor-dig waren, hebben verklaard dat de gronden en de tuinen, zooals gewoonlijk, zouden bebouwd en onderhouden worden. De bevolking, welke zich op landbouw toelegt, is aan haren grond gehecht en te werkzaam om den landbouw te ver-onachtzamen. De arbeiders bewerkea met liefde hunne tuintjes, waarop zij hunne groenten zullen winnen. De Duitsche autoriteit moedigt den arbeid aan ; zij verschaft landbouw- en groente-zaden ; chemische meststoffen en vergemakkelijkt de ontginning der bosschen. Van een ekonomisch standpunt zijn dit uitstekende maatregelen, die er veel zullen toe bijdragen om de stoffelijke en zedelijke ellende der bevolkingen van de bezette streken, te lenigen. DE VEULENMARKTEN IN BEL-GIE. — De verkoop van veulens op de Belgische markten neemt meer en meer in omvang toe, ofschoon alleen de vertegenwoordigers van de Duitsche Land-, bouw-Kommissies als opkoopers toege-laten worden. De kleine Ardenners trekken er even-zeer de aandacht als de zware Brabant-sche paarden. Van de 296 veulens welke op de markten van Zoningen, Hal, Edin-gen, Nijvel, Thienen, Waremme en Hoei aangevoerd werden, zijn er 218 tegen gemiddelde prijzen van 1250 frank verkocht geworden. Alleen de veulens onder de twee jaar vonden minder gemakkelijk koopers. HET SPOORWEG VERKEER. -Ter gelegenheid van de verlaging van de vervoertarieven voor koop waren, trekt het spoorwegbestuur te Brussel de aandacht van het publiek op de moei-Hjkheder! w«lke het ondervindt om feet voet te orengen. 1 Het bestuur kan, in weerwil van al £ zijne pogingen, niet in het gémis der 1500 lokomotieven voorzien, welke op i bevel der Belgische regeering naar j Frankrijk gestuurd werden, toen het j Duitsche leger in België trok. BIJ DE BURGERPOLITIE. — Nog- s maals ontvangen we klachten van eenige x leden der burgerpolitie over het feit dat 1 ze regelmatig tien uren dienst moeten 1 doen, terwijl de burgeragenten die des nachts opgaan maar zes uren patroelje i deen. | Zulks maakt per maand een verschil ; van 6o uren, alhoewel beiden - dezelfde ' wedde, hetzij fr. 6o.— ontvangen. ' Daarbij is er nog dit verschil dat de leden der burgerpolitie, met den nacht- i dienst gelast, in de gelegenheid gesteld 1 zijn nog iets buitenaf te verdienen. De kwestie ware gemakkelijk op te ' lossen door aan eenieder op beurt dag- en ' nachtdienst te geven. HET LANDBOUWKREDIET. — De landbouwafdeeling van het Nationaal Hulpkomiteit zal voorschotten doen aan de plaatselijke en regionale maatschap-pijen om het landbouwkrediet uit te brei-den. Zij zal het 1/3 van de leening geven met een tusschenkomst maximum van fr. 200. Het voorschot zal gratis gedaan worden en zal niet moeten teruggegeven worden in geval de likwidatie met een tekert sluit, dan na het betalen der 2/3 geleend op het fonds der plaatselijke kas-sen. Die tusschenkomst zal gebeuren in het belang der landbouwwerklieden of van de landbouweés, die zonder die hulp geen krediet zouden kunnen verkrijgen. De landbouwafdeeling van Brabant heeft besloten op hare beurt 1/6 voorschot te doen, dank aan deze verschillen-de tusschenkomsten zal men eene koste-looze leening kunnen verkrijgen van ^ fr. 300 op fr. 600 en de globale intrest ' zal 00 2 t. h. vallen. ^ c DE AARDAPPELËN. — Het Natio- 1 naal steun en voedingskomiteit is verwit- ; tigd geworden dat het geen aardappelen 1 in Holland meer zal kunnen bekomen : * het Londensch bureel is daar aanstonds i over geraadpleegd geworden, met ver- i zoek inlichtingen te nemen aan welken <- prijs men zich die koopwaren in Enge- * land zo<u kunnen aanschaffen. ^ Langs een andere zijde verkoopt: men ' in Amerika gedroogde aardappelen aan v zeer billijken prijs ; proeven werden ge- 1 nomen met deze konserven en het alzoo 1 verkregen voedsel werd uitstekend be- c vonden. Men gaat de mogelijkheid on- c derzoeken die waar van Amerika te doen overkomen ten einde het te benuttigen , voor het voedsel van het Belgische volk. v Ten einde de verhoeging der prijzen te v keer te gaan, werd er besloten dat aile de r aankoopen zullen nagezien worden door t de samenwerkende maatschappij tôt be- ; voorrading van Brussel en omstreken. r HET SEQUESTER DER ENGEL- 1 SCHE EN FRANSCHE ONDERNE- 1 MINGEN IN BELGIE. — Meedege- r deeld : & Ten einde iedere verkeerde uitlegging • van de verordening van den gouverneur- ' generaal te voorkomen met betrekking ! ' tôt de Engelsche en Fransche onderne-mingen in België, moet aangemerkt wor- den dat deze maatregel, ofschoon hij ^ het karakter heeft van eene weerwraak j tegen de Fransche, Engelsche en Rus-sischc wetten, welke de inbeslagneming verordenen van aile eigendommen be- hoorende aan Duitsche en Oostenrijksch- '' Hongaarsche onderdanen, toch geens- , zins volgens de algeheele strengheid der ' wetgeving zal toegepast worden. Er is hoegenaamd geen sprake van 1: eene gedwongen likwidatie dezer onder- g nemingen, en nog minder van de ver- s beurdverklaring der eigendommen, of de l vemietiging van de Engelsche en Fran- r sche handel en nijverheid in België. d Evenmin wordt de verordening zonder i onderscheid toegepast op al de vijande- lijke bezittingen in België, maar voor s ieder afzonderlijk geval heeft de hoofd- "j kommissaris der banken het recht om, met toestemming van den gouverneur- j generaal, te beslissen om het sequester r op te îeggen. 1 RADIUM UIT SCHOTLAND. — 1 c Te Dalvait nabij Loch Lomond in c Schotland wordt thans radium geprodu- c ceerd. John S. Mac Arthur, die het be- drijf beheert waarin de kostbare stof ge- s wonnen wordt, was tôt dusver in staat s 1500 milligrammen radium voort te t brengen.. Ook uranium en vanadium c worden aan het erts, dat men er ver- 1 werkt, onttrokken. 1 VOOR ONZE GEINTERNEERDE ~ SOLDATEN IN HOLLAND. — De Belgische Turnbond heeft aan het Ned g Gymn*stiek Verbond 500 frank g-e?chon- ^ :en voor aankoop van toestellen en spel-nateriaal ten dienste van de Belgische geïnterneerden. PÀSSEN VOOR NEDERLAND sfAAR ONS LAND. — Naar den Hoi-andsche minister van binnenlandsche za-:en is medegedeeld, komt het dikwijls roor, dat de kosten, vallende op de pas-en, die de repatrieerende Belgische duchtelingen noodig hebben, betaald vorden door steunkomiteiten of gemeen-ebesturen.Voor zoover het armlastige uitgeweke-îen betreft, worden deze passen echter gratis afgegeven, zoowel door de kon-;ulaten te Vlissingen en te Rotterdam als loor het konsulaat-generaal te Amster-lam.De pass-stelle te Roosendaal geeft de jassen gratis af op een verklaring van îet provinciaal komiteit voor Noord-3rabant tôt het verleenen van hulp en mdersteuning aan naar Nederland uit-jeweken vluchtelingen, afdeeling te Roo-iendaal, Brugstraat, 61. Is voor de passen betaald, dan levert lit voor de belanghebbenden nog dit na-ieel, dat zij, gaande naar Antwerpen, , oor het traject Esschen-Antwerpen moe-:en betalen, terwijl reizigers, die een gra-:is pas hebben, ook een gratis plaats-caart voordat trajekt ontvangen. De minister heeft den kommissarissen 1er Koningin verzocht het bovenstaan-le spoedig ter kennis te brengen van de jurgemeesters en van de steunkomitei-:en,GEMIS AAN TAKT. — In de ge-neente Berchem wordt niet veel gedaan 'oor de werkloozen (vooral niet uit eigen :as), maar als er dan toch wat te bedee-êii valt dan gebeurt het nog op zulke mbeholpen wijze dat het waarlijk schan-le is. Zoo werden er Woensdag morgen deederen van het Amerikaansch Konii-eit uitgedeeld. In plaats nu deze bedee-ing te doen in ruime lokalen moesten il de arme menschen naar 't gemeente-îuis komen. Daar stonden de menschen 'Ikaar zôô te verdringen dat vele werk-oozen lie ver onverrichter zake zijn huis-vaarts gekeerd dan op de Grooten ïteenweg eenige uren in 't zicjit van edereen te komen staan om een gilet if broek te krijgen. Dit heeft dan ook veer voor gevolg dat diegenen die ge-voon zijn te krijgen nu ook weer met ict beste weg zijn en de beschaamde verkloozen weinig of liever heelemaai îiets zullen krijgen. Wie op den Groo-en Steenweg passeerde kreeg heel den !ag een prachtige tentoonstelling van llende te aanschouwen. PARTIJDIGHEID. — Door de zor-;en van het Nationaal Steunkomiteit tordt aau aile gemeenten hulp in geld erschaft om de noodlijdenden te steu-en,. Om dat op deze werking geen kri-iek zou te oefenen zijn verplicht het Nationaal Komiteit aile gemeentebestiv en een onpartijdig, uit aile gezindheden estaand, Komiteit samen te stellen. In ierchem, strijkt men wel de centen op 20.000 fr. per maand), maar weigert îen aan de vrijzinnige parti jeu verte-enwoordiging.Slechts één liberaal, de Heer Biront, î gelast met de uitdeeling der aardap-iclen. Al het andere betaald en onbe-aald werk wordt uitsluitend door kle-ikalen verricht. Dat er in die gemeenU og al wat te klagen valt over de rege-ing van den steun is gemakkelijk te •egrijpen. Met reden zegt men, dat zoo ! et gemeentebestuur op een onpcirtijdige vijze den steun wilde zien gebeuren zh an ook meezeggenschap zou geven aav erlegenwoordigers der anti-klerikale 1artijen, IN MONACO. — In de onafhanke jke Staat Monaco worden in het geheeî eene belastingen betaald. Het leger be taat uit : 1 kolonel, 1 bataljonoverste, kapitein, 1 luitenant, 5 onder-officie-en en 63 soldaten (het zij erbij gezegd at de Staat in kwestie ongeveer 15.000 awoners telt). Het burgerlijk personeel is als volgt amengestef® : 2 gezanten, 48 konsuls, algemeen gouverneur, 1 algemeen se-:retaris, 4 Staatsraadsheeren, 1 kanse-icr, 1 sekretaris der St-Karelsorde, 13 echters, 1 algemeen schatkistbeheerder, zeevaartraadsheer, 1 kapitein en 1 lui-euant der haven, 1 geschutwachter, 1 psteller van het Staatsblad, 1 overste 1er politie, 12 agenten en 28 karabiniers f gendarmen. Tusschen het personeel van het vor-telijk huis vinden we : 1 titelvoerenden almoezenier, 1 bijgevoegde aalmoeze-lier, 2 adjudanten, 4 ordonnantie-offi-ieren, 1 kamerheer, 1 bevelschrijver, 1 loofdgeneesheer, 1 bevelhebber der pa-eizen, den adjudant van den kroonprins, I eeredames en 5 oversten der eerewacht. Tn dit land je worden geene betalingen .cdaau ; het is alleen de speelbank die r voor zorgt !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie