Het Vlaamsche nieuws

251 0
04 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 04 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 01 juni 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/7p8tb10f36/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

À»0NNEMENTSP*1JZEK ! Voor ééû masnd 1.7® Voor 3 masJttd I — Voor 6 maand s#.— Voor één jaar J8.~ RedaUtie, Bcheer es Aankoudigingea : 44, ROODESTRA AT, 44 ANTWERPBN Dinsdag 4 Dec. 1017 - 3de Taarsr. Nr wz 4-<******1 1^3 rr*< | ÀÀN&ONDIGSNGËH 1 | Tweede blsd, den regel 2.50 Derde id, id • •— Vier&e id. id 0.50 | Doodtbericb.t • Blk« mcdewerker is persoonlijk frersuat Dordelijk voor iijn »chrij?eo, 6e b\ aiet heel de Redakiie. HET VLAAMSCHE NIEUWS VERSCHfJNT 7 M A AL ÏN DE WEEK De Opstctraad : R»f VERHULST, Dr. A.jf, BOHMS, Alb. VAN DEN B8ANDE ; met te vute fficdewerklig vsn HoogleefEti Docloi Aatssa JACO I" L-ui ■ , , , |M >|M ,,,,, _XXX—-U—JOLI • L-M.MIL llll ITnril il IMI ■ ■'mMI'Ji " N V.Vi.. . , ' : , ."'A., L- . OFFICIEELE BERICHTEN Ken wapens ilsiand gesloten op het Russischefront Berlijn, 3 December. (Officieel). -Den 26' Novcmber hadden de volkskor missarisseii voor oorlogs- en mariiieaa; gclegenheden en de opperbevelhebber vî het Russische leger, Krylenko, door ot d.rhaiulelaars laten aanvragen oî 1 Duitsche opperbevclhsbber jot onmiddt lijke onderhandelingen over een wapei stilstand bareid is. Nog d.nzdiden da antwoordde de opperbcvelhebber in h Oosten, Prias Leopold van Beîcren, d; hij' berî.'d en gemachtigd is om met < Russische hoogare legerleiding over e» wapenstilstand te onderhandelem, Daare werd mît de onderhandjlaars een akkooi getroffen over plaats en t'jd, naar e! met volmacht bekleede kommissi® et andere eveneens bevolmachtigde kommi sie d'.r tegenpartij Jou ontmaeten. I Russische komraissie is den 2" Dacembi 's namiddags te 4 ttur 30 op de overeei gekomen plaats verschenen, oci zich zoi der venvijl naar de voor de onderhand togen uitgekozen plaats te begeven. Z kan daar <fcn 3° December 's middaj worden yerwacht. Berlij.n,- 3 December. — Den in Decen ber 1917 is met het Russische léger e« wapenstilstand gesloten, voor het fr0! van den Zuidelijkeri oever van de Pripi naar h-.f Zuiden toe tôt bezuid-în de Lip. Den 2" December 1917, te 10 m 's avonds, werden in dit vak aile vijand Hjkheden gestaakt. Er zijn maatregel< getroffen geworden aangaande het ve keer in de wederz'jdsche lin'es, troepeî vetschuivtegen, stellingswerken en vli gerbedriîvigheid. Voor het opzeggeni va den wapenstilstand is een tijdruimte. b pnald geworden van ten minste 4S urei voor afloop waarvan de vijandelijkhede nîet mogen herbegifflnen. VSN ruiTSCHE Z'JDE DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Zaadag 2 December. — Off cieel : Bij Passchendaele zij.n plaatselijke E1 gelsche aanvallen mislukt. Van de aifijere fronton gecp nieuws. VAN 00ST.*H0Hfî. ZiJOE ITÂLIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weencn, Zondag 2 December. — O ficieel : Op den Monte Pertica werd weer ce Itaîiaa'-ische aanvdl afgeslagen. Daarbu ten valt over Venetië n c^s te me]don. Aa'i den beneden-Vojusa nam een oc derneming 0nzcr .sloot'lioepen eem gunst gen afloop. In het Oostan geen rneldenswaarc krijgshandeling. VâH FBâNSCHE ZÎJOE WESTELIJK GEVFXHTSTERREI Parijs, Zondag 2 December. — Off cieel : Artilleriestrijd in de streek van Cln vignon, en het bosch van Apremont en i don Boven-Elzas. Bij Ammerzweiier ve ijdelden we vetscheidene Du:tsclie ove valspogingen op fcleine posten. Van 't overige van 't front niets te me den. VAN ENBELSCHE ZIJ1E WESTELIJK GEVECHTSTERREI Londen, Zondag 2 December. — Off ciccl : ^ In den loop vam de gevechteii va.n gj teren in de buurt van Masnières voerc de vijand iiegcn onderscheidein aanval.c uit op de Britsche si^ellinigon in e.n roE het dorp, die aile werden afgeslagen m-zware verl'ezen voor den vijand. Tijdc-î den laatsten aanval slaagde Duitsche i' fanterie er ia voet te vatten in liet nabi, dorp Lo;, Rues Vertes, op den Weste oever van het Scbeklekanaal, maar ^ei door een tegenaaiival dei onzen er terv uit verdreven. TELEGPÂMMKN De Gebeurtenissen in Ruslan Allerlei berlchtea St-Petersbur.!?, 29 November. — Ondw veTtos^îiwoor-digers der maximalisten VOOT" ' Itonstitueerendo vergadering te St-Petersbn rijn Lenin, Trotzky en mevrouw Kolontau 1 de kadeiten heeft men. Miiljoekof en Rodrte]< t'o ?.ociaal-revolutionair« vertegenwoordig€ tellen Tsjernof. De maximaUfltische kommiM»ri»9a h«bb«n a QraaJ Ka.piust, lioofd van den generaleai r nestaïf, is op bevel van het militaire revol naire komitee in hecbtenis genomen en naa Peter en Paulusvesting gebracht op aajikl; de beambten tôt «taking te hebben aangeze De aneltrein Moskou-Kiëf is acht mijd Moskou tôt staan gebracht door een troep i nen in eSldatcn-uniform met geworen en ar — wapens, die eje refzigers van hun geid en baa-rhedon beroofden. De Spaanscho zaakgelastigde licht zijn aan Trotzky (waarin hij dezen meedeelde lîî diena « wettelijik verlamgen » het aanbod to' 1. aangaan van eeai waponstilsta-nd en het aaail [e pen vap vredesonderhandelingen ter kennis « de Spaansche regeering te hebben gebrach zij.n medewerking tôt het tôt stand brengen 3" den vrede toezegde) in dieir voege toe, dai g geenszins een officieele orkenning van de so regeering inhoudt. ît * -— Rusland en Oostcnrijk Weonen, 1 December. — Het antwoord n Oostënrijksch-Hongaarsche regeenn^ op i'p Russische omzendtelegram van 28 Novembï d in den nacht van den 28»ten radio-telegra a naar Tsarkoje SeiO-geseind. Het genoemde •ische draadlooze station heeft de ontvangat :Î1 het tele^ram in déni nacht van den 30n ràdi 5- iegrafiach beve3tig<L ie 3j. Weenen, 1 Deceanber. — De verklaring, " teren door Seid'.er, den mindster-président " het Huis van afgevaardigden over de vr< 1- kv.catie afgelegd, is radio-telegrafisch naar land geseind. .g Rusland en de gealliecrden > St-Petersburg, 30 November. — Trotzky ] de gealiieerde diplomaten verwittigd, L"hi:t»ohland bereid is, op aiie fronten ondea delingen aan te gaan ton einde tôt een d II kr.it ischen vrede te kometn. Il ^ Hij vraagt, oï ze weij^cnèn deel te nemen ^ de onderhandeLingon, die Zondag beginmeii. Een beskut der maxiinaJisten ontbindt-St-PetersbucgBchen gemeenteraad en gela* If gen' Q Januard nieuwe verkiezingen. jj Si-Petersburg, 1 December. — Trotzky 1 * verboden om Britten verlof te verleenen on Rualand te gaan, zoolang de gevallen van S 1= rin, Petrof en andare Russen niet geregeld die, naar hij zegt, in Engeland om hun poiil n overtuigingen zijn geïnterneerd. De vrijh van aJden ie gevjçagd. % De Oekraincra en de vrapenstllstand U Keulen, 1 December. — De « Kôlniéche tung » verneemt uit Haparanda dat het 1: der bolsjewiki tôt het inleiden van onderha lingen nopens een wapenstilstand, tengev heeft gehad dat 360.000 Oekrainsch# ftold het front hebben verlaten. De vlucht/van Doechonln Weenen, 1 December. — Vàn een bijzo koi-respondent : Generaal Doechonin en de taire vertegenwoordigers der Entente zijn uil i_ Raissische hoofdkwartier geviuch/t. Het dr tooze station van het groote Russische h( kwarticr is in handen dor maxiiaalisten, Ruchaijan. St-Petea'sburg, 2Q November. — Terwij,! chanan nog geen i>e3lis»ende instruises zijn regeering heeft gekregen,heeft hij een in het licht gegeven, waarin hij uiteenziet, de mededeoling, dat Trotzky een wapenstils vooi»telt. het gezantschap 19 uur nadat d« - pérbevelhebber in^ liet hoofdkwartier bevel [" ontvangon, om op ataanden voet de ondea dedimgen- met den vijand aan te knoopen, be n< te. De geallieerden weerden dus voor een u [_ maakte zaak gesteld. Men js hieromtrent met îien te rade gegaain. Het i» den gezan-l mogelijk, om de nota te béantwoorden, die regeering hem heeft doen toekomen,, welke i- edgen regeering ni et heeft erkend. Reuiter verneemt-, dat het gerueht, al* Buchanan uit St-Petersburg zijn vertrokké voor nemen s zijn de stad althan® voor het oc blik den ru g toe te keeren, onwaar i«. DE RUSSISCHE KWESTIE OP DE PARÎJSCHE KONFERE> Berû, ^-December. — De Parijsche kt VT rentie wordt breedvoerig door de Pran ^ pers besproken. De verhandelingen der i- -ferentie strekken zich uit, voor zoover de verneemt, tôt het Russische vraagstuk^eu »a eventueele nota of proklamatie van de Enl ' aan het Russische volk. De bladen waart 11 wen tegen een breuk der betrekkingeu het Rnssische volk, dat door de maximal, r-' slechts verleid is geworden. De « Radi vraagt wat de Westelijke mogendheden zi . doen om de 40 miljard, die zij aan Ruf hebben geleend, meteen ook de interest ling voor die miljarden te verzek< « I/CKuvre » verlangt dat .nien met aile delcn, militaire, diplomatische en ekon sclie, tegen de toestanden iu Rusland zoi treden. DE SPIONNAGE ZAAK IN ZWEDEJ i- Berlijn, 1 Decembea-. — Aangaande de Zv sche spionnage tein dienete van den Frans . militairen attaché, wordt-uit vertrouwbare i" geinieid dat do hoofdschuildâgen, de drie ge ders Loewing, den 2P. November in ieen ^ zijn genomen. Zij hebben bekend sedert d nxaanden, met behulp van een bode van ->t hoofd.telegraafkan.toor te Stockholm, Ad'a-1 r na-amd, aile staatstelegrammen van de Duit Oostenrijksche, Turksche en Buigaarsche - zantschappen aan den Franschen militair ie taché te hebben voorgelegd. ^ DE KONFERENTIE DER GEALLIEER o- Parijs, 1 December. — De konferentie a geallieerden zet haar werkzaamheden voorf bladen melden, dat de zittingen de vol^ Wilson, lord Milner en generaal Sarrail zijr teren naar Versailles geweest. Vandaag Pichon den îeden dor konferentie een i maai aangeboden. DE LE.VENSMIDDELENSCHAARSCH' IN FRANKRIJK 5e Bern, '2 Decetnber. — De Fransche mir ie van bevoorrading, Boret, verklaarde, naî rg bladen melden, dat het volstrekt noodzak lij i« zich in de komende maanden nog bes: >f. te beperken, opdat de noodige voorraden rs den kunnen worden opgeslagen, hetgeei verinijding van onderbrekingen in de be jle rading noodzakelijk is. De toestand zou ernsticr ziin. -arr- —m-myr—rr.-.- fjqmweo 9 De Godsdienstleergan^ hï ia de School g van de Broekstraat iari- Sinds Oktober laatstleden is te Brus! utio- de Kijks Middelbare Normaalschool vc ■ d« Meisjes, gevestigd in de Broekstiaat, ; i- J't, [loej viaamsch geworden en de Midd v»n tiare Meisjesàchool aldaar heeft e :nan- Vlaamsche afdeeling gekregen. Natni idere lijk heeft -het aaai geen krachtmiddeJ ontbroken om die vervlaamsching v brief der meest Fransehgezinde gesticht op u't de hoofdstad. ongedaan te mako , het leeraars en ouders van leerlingen, ze z: ■moo- met c^e gewone praktijkeni —• beloft< vrœsaanjagjng, bedreigi'ngen en ,br« van ro°î — bewerkt geworden, wat nochta . die niet lioeft kunnen beletten dat de sch( viet- d'Ca In Oktober ia opeû gegaan met v ledig en uitstekend personeel en een [ noegzaam getal Vlaamschgeziode me der Jes om al de klassen te laten werken Er was bij de heropaning maar é fisch ^eer'<Tacl:lt die ontbrak, n.l. de pries't< Ru«- wolke daar, evenals in aile offidë< van scholeti, aangesteld was door het bisdo: °-t« om don godsdienst te ondeiwajzen. H< haa'de malca werd die heer door het l stunr verzocht om zijn leergang te kom , in geven : die brieven blevén zonder ai ïde»- woord en intusschc>:i moeston de katk Ri»- jieke kinders der school aile godsdien; onderwijs missen. Dit verontmstte hun ouders on mij werd dam ook opgedrag îeeft bcdoelden geestelijke in zijn woning dat gaan opzocken on hem op zij.ne priest< han- plicht te wi'îzen.Tk werd niet ontvangc ïmo" ofschoon ik rr.e driemaal aanbood en uren dat volgons de meid de eerwaar zeker thuis was. ■ Dan schreef ik volgenden brief : « Aan den Eerw. Heer lee[t » Lecraar in godsdienst i uit « aan de Rijks Middelbare Schoi iisji- » te Brussel. » Eerwaarde Heer, îeke iting » Ik bon zoo vrij geweest me herhaj u delijk b-j UEd. aan te bieden om ; » tolk van de katholieke huisvad<i Z«j. » wier kinders de Middelbare School d evei » Broekstraat bezœken, waar UEd. m nd<s » het godsdicnstonderricht belast zi, aten " voor de geestelijke bela^gen der k » tholielce leerlingen op te treden. Da » het me ontzcgd is geweest met UE » persoonlijk te spreken, blijft me ge !K,er » ander middel over dan wàt ik UE ^«t " ""''de voorleggen aan dezen brief t aad. « te vertrouwen. ■ofd- » De lorssen in de school der' Broe » straat zijn roeds meer dan drie web » bezig en tôt groote verbazing der k Bu- » tbolieke ouders is de lecraar in goc van » dienst; alhoewel officiëel daartoe aa "dat " £ainaand, nog mict verschenen, zooe taaid " onz-c kinders door zijne schuld tôt n op- » toc van het onderwijs in de kriste^j had D-leering verstokea blijven. îdk" " Oat kan voor hsnopgodsdienstig j it?0. » bied de sleehtste gevolgen hebben, niet n meer daar ze ook in de parochiekerk 1 on- » van 't veifranschte Brussel en voors » den, bijna goen andere dan Franse » onderrichtingem te hooren krijg< zou n waarvan zij wcinig of. in't geheel ni, n of n verstaan, zoodat Imn.ne godsdiensti 'sen" » en zedelijke opleiding dogr het verb; .» teringswerk onzer geestelijke overl » den, clie wi'.len ontvlaamschen en 01 T1E » aarden wat Go4 Viaamsch selii< schc " fi^^^deels verwaarloosd wordt. ton- » UEd. zal het met Uw geweteo nu pers >> ten uitmaken, Eerwaarde Heer, of ecD » de verantwoordelijkheid wilt drag thu- " van 'let sevaar' dat onze Vlaatnsc U]et « kindei's loopen iu den maalstroom v sten « ongeloof en bederf, welke hen in ec cal ' ,i grootstad meer dan elders bedreig< îàud * medegesleept te worden. jeta- » In aile geval is Uwe houding weit :ren. » fciisielijk en ik behoud mij her re< mil^" a voor, zoo ik niet onverwijld een v , op. » doendon uitleg ervoor ontvang, i » daad van fanatieke anti-Viaamsch] x zindheid oponliik aan de kaak te st 1 » len. ik me vergist hebben in m bro„ » oordeel over Uw verzuim en per o oto^- » gaande een bevredigende verklari len-;» » Uwer handelwijze bekomen, zoo bi ».ik UEd., Eerw. Heer, de uitdrukki l » mij.ner hoogachtende gevoelens. » Kh" Daarop kwam volgend an,twootd: ge- 5 at" « i'2 Octobre 1917 » Monsieur, DEN » J'ai bien reçu votre lettre, mais der » mon grand regret, il m'est impossi ■ » de la comprendre. Je ne cannais ) » du tout le flamand, ce que vous igl lieèft » rez peut-être et je n'ai personne st îoen- » la mam à qui je puisse me fier pc » m'en donner une exacte traducti< rE » Veuillez donc, je vous prie, m'expo » en français l'objet de-votre missive jster » ?'e «« fera< Un P^sir de vous V r de d fondre, elijk n Veuillez agréer, n eez. (1) ister zo"- Daarcnder een naam zoô Viaamsch ' ge 't u maar voorstcllen kunt. seeV Het gevolg van mijn schrijven was aile geval dat de eerwaarde au ook n: , het bestuur der school schreefp dat h; > zijn ambt niet kon bekleeden vermits h geen Nederlandsch kende : zoo hadde we nu toch den uitslag bereikt, hem u zijn wekenlang stilzwijgen te hebben g< trokken. x?I Hij zal dan ook zoowel van mijn brie or als va'n de bericliten hem door de schoo ;e- overheid gezonden veel meer verstaa ^1- hebben dan hij voorgeeft : overigena kc en hij daarbij nog steeds de hulp van ziji îr- volblood Vlaamsche meid, een cch c'a Kortrijlcsche, inroei)en. an Maar wat moeton we denken ov* cn priesters die hier m Brussel verblijvei n : er jaienlang hun ambt uitoefenen en we Jn geren de volkstaal te leeren : in Groo ■n> Brussel zijn ver boven de 100.000 VI; d- iningen die hoegenaamd geea Franse ns verstaan, Brussel-stad alleen telt er, vo •ol gens de laatste optelling 29.0S1. Hebb< die misschren geen ziel? Zoo ja, zou ec ;e- geestelijke het njet als een duren plicl 1Sr moeten aanzien de taal van die mensche te kennen? Om Mongoliërs on Koagole zen te gaan onderwijzen in den god îi", dienst leeren de priesters Chineesch t ï'e Bangala en aile mogelijke d alektc n, welke door die volksstammen gesproke îT- wo: don, maar hier in ons eigen land vc >e- tikken ze het de taal te verstaan van c en jneerderheid onzer bevolking. la dat a 't- les kristelijk? °" En die beschouwingen dan nog daa gelaten, mon heeft aan dien weerspann ne gen goflsdienstleeraar niet voorgeschr» ■'n ven dat hij in 't Nederiandsch moest oî derwijzen : er blijft immers in de Midde -r~ bare School der Broekstraat eene Frai 11 • sche afdeeling: had hij daar niet in zij 3P alleenzaliginalcend Fransch kunnen 1< ^ gevei? Maar neen, er moest iets anders bereit worden : de vervlaamsching moest nar 't ordewoord van Loge en Kardinaal ve ijdeld en daarom zou mon bij de kath< >1 lieke' Vlaamschgczinden de omstandif heid uitbuiten dat geen godsdienstonde: wijs in die Vlaamsche school gegeve . werd. Ik kaçi hier namen noemen va l," VJaamschgezinde ouders welke men mt ; s dit middef heeft willen beïnvloeden e s' het scheelde zeer weinig of die list g< ^ lukte. En^nochtans schreef de algemeene.be stuurder van het Middelbaar Onderwij aT intusschen brief op brief naar 't bisdot j te Mechelen om op dien toestand te vvi ,n zen en bij hoogdringendheid een leeïras j te vragen. Er kwam géen antwoord e oe er is tôt nog toe geen anrwoord gekomei: 1s 't niet waar dat heel die handelwijz van den Waalschen Metropolitaan on het recht geeft te veronderstellen dat h :rl liever het geloof in ons land ziet ten or (a" der gaan dan dat hij Vlaandere Viaamsch zou laten worden. ' j " « Liever Turksch dan Viaamsch, wie had oo-t verwacht dat onze hoogci te geestelijkheid haar verfranschingsw;er zôôver zou gedreven hebben, en zult tegenover een volk, dat heel zijn g-eschi. f" dénis door zijn geloof en de Moederker ® zero gctrouw is gebleven ! e Intusschen. mogen wij onze katholiek ,C" vrienden geruststellon : er wordt, spij ailes, sedert een paar weken een deg< lijke godsdienstleergang door een aile : s beste kracht gegeven ; cn aan al on; Vlaamsche strijdgenootcn heb ik 't g is~ noegen er aan toe te voegen, dat he?t g 1C" tal leerlingen im de Vlaamsche school d. lt_ liroekstraat nog steeds aangroeit. Wajnne^r elke Vlaamschgezinde hui vader in Brussel en omgeving zijn plicl dcei, bereikt die school den allergroo ?ij sten bloci en wordt een allergewichtigs cn faktor in de vervlaamsching vain het oi ^ie cens ont.roofde Brussel, de hoofdstad Vf aa 't aloude Brabant, welke nu de hoof. ne stad wordt van ons vrijgemaakte Vlaa deren. Dr. Aug. BORMS. lig ^ 1) Mijnheer, °l' Ik heb uw brief wel ontvangen, maar I î:e mijn groot spijt is het mij onmogelijk hem je- verstaan. Ik ken iti 't geheel geen Vlaamsc q1_ hetgeen gij misschieu niet weet en ik heb n mand bij de hand op wie ik me zou kutin vertrouwen om er mij een nauwkeurige veri jn ling van te geven. tn- Gelief me dus, zoo ik u mag verzoeken, t no. voorwerp van uw schrijven in het Fran» S uiteen te doen en het zal me een genoegen zi *-d u er op te antwoorderi. ng Aanvaard, enz... Voor den Gouden Kell en het à Van der Meulen-fonds ble ■ ' 'as VIJFTIENDE LIJST io- Opdat de Almaohtige gebiede de venue-ling van Vlaanderen te staken I- ' Opdat de <t flamendiants » veranderen ia \n- goedenidagmannen !• ser Magda, Rik en Rob Reinhard, Brussel. 25. et Mocht ik met mijn huisgezin weer naar r'Xj Vlaandren keeren, J. V. H. 2. L. Kontâeh Akt-ivist 0. Ji>ng Vlaanderen, Afd. Loti ven, Weg met Havere, le storting 10- Kiring Klauwaert en Gens, Den ven. Heel als ons bezit ^2 Poe wel on zie niet om 2 itt Een ve r zameiaar van Luc* <t ïetseu a 20 iar Opdat we tijdin» ®oud%n kxijfittQ, «n». 1 i Opdat de Bestuurlijke Soheiding in de wel-daddgneidsgestâchten doorgevoerd we®e ^ en opdat men de nieuwe Vlaamsche ^ beambten van dat Ministerie niet meer .t verdacht make y Nant Ferdi 1-2 Omdat het z66 goed i» 0-5 , Frans De Puysseeleyr, muziekleeraar 1.2 ' > A;ui onzen priester-liold Van der Meulen 2.8 I- Van eeai ViLaamschen boer 1.2 n Aan Hem <iie zich opofferde vooa- zijn volk 1.2 n banguis martyrum, Semen Christianorum l.î Eene stem nit Waasland 1-' e Mochten mijne kinderen hem gelijkon 0.1 e Van een Vlaamschen werkman van Nieuw- kerken 1-^ v Uit ontwakende liefde voor Vlaandereïi 3.1 r Omdat ik Vlaming ben 2.v Lievei- nu verkocht* dan later ketter 2.f i- Levé Vlaanderen 0-' t. Van de geit, ze kon niet dragon het vev- wijt !•' i Baron P. de Reve de Wtchem, Meerhout 20.-n Jiondgehaald tijden# de apreekbeurt van 1- den hr J. Van Looveren, te Pulderboacb ,11 op Zondag 25 Novembetr 1917 2..: ^ Wa.iter D'Hooge. Niel ontwaakt ! 5.^ , Mij ook twaali" kogela ! l.< 1 En 't Kakelnestje ook I l.î n. Maar dan Forke ook ! l.î Omdat ik priester Van der Meulen hoog- aclit ^ !•' ^ De franskiljons en zekere flaminganten ko-" n men nu goed o\'eroen om 't a Levende n Vader land » om de Vlaamsche bevolking U te schaden. Dat ia een sleoht bondge- r_ nootschap O.v De taal is 't groot middel voor de zelf-sta-ndigheid van een volk, voor zijn 1- A'rij'heid 0.Î Onze aktivisten soldaten zijn kwaad om-dat de franskiljons ze voor DuiUchge- zind (uitmaken O.S l VLAAMSCHE WERKlWCi i- MAIvDJSRiîtN —' Nationale Vulksbond. -I- Up /x>nuag Uj Novcmber 1.1. gree^ aimer ce I! meecujg piaats, ingei'icnt door ae xNauonaj VoïKbixnia « l/icnt en is.eciic^. Deze meeun mag uuerst gebiaaga iieetcn. De zaal, geia^ kauier eu zens de iteuteu, waren bezei un ^ voïk. De heer Heyleii hield de opeuiugsrede, di bondig eu goea w as, \\aarua uij 't woorû \ e: leenue aau viictor Baudeuijus. bpreker had h< t- over het n.apitiei brooarooi, eu i.aaiae meui zeep- eu botcrDarpuuetje over lieu Uetel. Ve; I voigeus kwam ujj op ue piaaibCiijke wauto« stauaeu, bracht cp/aenbarenue îeueu aau ht n lient, eu nam tic ivounieusieueu voor Uuun i'rauschdoiueid cens aucutig onder haudei -t Hij gai daarop lcziug van teu brief hem do<: ri eeu werkioozer overuaudigd, waarin geschr< ven stoud hoe deze werd geDroodroota, omdc w hij de Uaudelwijze van die neercu beicmbbel had. bpreker spoorde de aauvvezigeu aa. nxet langer zulke uustoestanden te dulden a Wij ziju toch met meer in de middeleeuwer dat zij de heereu en wij de kneèliten ziju? II De heer Baudewijns sprak nog eukele wooi — deu over Kolenbeueeliug voor v iaaudereu e r eindigde met een verioog tôt verzei tegen son U mige VoedingSKomiteiteu. (Zeer lmuruchtig bij valsbetuigmgen. ) Daarna nam heer Heylen opuieuw 't woor e en doeiend op den aaustaaudeu vrede, zegd s dat wij van de Haversche regeering moeie ; j eischen dat er vrede gesloten worde en dat 2 onmiddellijk met de onderhandeliugen mo< beginnen, \saut, dat langer wachten een ucx a deiooze verleuging is vau den dienst dt vreeuide beiaugeu, waariu onze regeering n » staat. (instemuiing vau Ueel de vergaderiug Spreker las de dagorde en de motie va vrede voor. Ze werueu met algemeene sten men aaugeuomen. •S Dan kwam een werkman aan 't woerd. 11 >- sprak. over diefstal van bloem eu vroeg rec) te laten geschieden, zijne medeburgers aa: zettend zich schrap te zetten tegeu al d schuunige onrechtvaardigheden. e Daarop giug de vergaderiug in de bes :<5 stemmmg uiteen. .■■.■■niiyia ,i rg-'iT'tTri'T—"m Ie SFADeoLAND >r DE ZALÏGVErIÎlARING VAN D Z1ENF.RES VAN LOURDES. — I bisschop van Nevers deelt bij schrijv< xt van 22 September 1917 aan de geloo\ t- gen van zijn, tiiocees mede, dat een beg :e is gemaakt met het procès voor de z is l'gverklaring van de eerbiedwaiardij zuster Marie Bernard. î- Marie Bernard, eigenlijk Bernadet i- Soubirous, vôôr eenige jaren in e klooster overleden en wier naam de v€ schijuingen van Lourdes in de herinn ring terugroept, de oorsprong der groc bedevaarten is Ln heel de wereld beroen ot geworden. Het was dan Un Febrm te 1B58 dat Bernadette, dochter van & h » molenaar en toen 13 jaar oud , vertelde ^ «één der g.rotten bij Lx>urdes, waarin : a_ toevaJl% birinengegaan was, éèn in li wit gekleede vrouw te hebben gezien.,m et een blauwen gordel om. haar miidd< jn waaraan een rozenkrans hing en die, een boveanatuurUjk licht gehuld, ha zeide : « Ik ben de Onbevlekte Ontva .genis. » Hetzelfde feit herhaalde zi " .achttienmaal en een overvloedige bn ^ sprong op bevel der verschijning uit d-<£rond op, zeide het meisje. Eerst nam geestelijkheid eene . voorzichtige afwac tende, houding aan, maar tengevolge v; een onderzoek, eindigde de geestelij overheid te verklaren dat de verschijni 4^en het karakter der waarheid verto ™ -nende, de geloovigen gerechtigd war ■ze als zeker aan te nemen. Men kent 25' test. Eenieder heeft den beroemden r — man «Lourdes», van Emiel Zola, p;c! „ een. Van een tegenovergestelde «.trc 5Q king, bevat « L'Histoire critique des é\ nements de Lourdes », in 1905 door cl — priester Georges Bertrix uitgegeven, a a gaande Bernadette Soubirous aile <'ok ~ me-nten, wellce gedurende het procès v «aligverklaring, de ope n bare nleuwsg .25 j-igheid maar kan wenschen. Iets voor ie deren dag Regeeringen en Voikeren | 5 — 0 Drie ministerpresidenten : ® Bratianoe, Vecizelos, de Broqueville 6 — 5 Leest ge nitt aandacht, waaîde lezers, j® de Russische onlhuHingen. en de geheirn 0 bescheiden, verdragen en oorkoncien die de regeering van Lenin, door middel van S de Pra-wda, openbaar maakt? 't Is te hopen elat gij het wél doet, ^ 't is te wenschen dat er op het gansche a wereldrond niemand weze, die lezen. en schrijvcn kan., zonder er kennis van te 85 nemen, want nogmaals blijkt daaruit " door wat schurken^treken de volkeren geregeerel worden. Eerlijk gesproken, 0 't is om de wildste anarchie te verk-ezen - boven zulke boevenstaatslieden. Neemt Het Vlaamsche Nieuivs vau ■5 gisteren 110g eens ter hand en leest of herieest het stuk van 7 November 1916 55 door den Russischen minister Poliwanof onderteekend. Let oii den elatum 7 Nov. '16. Roeme-nië wordt dan acliteruitgedlongen in Ze-® vc-nbergen, aan Kronstadt en- Herman-stadt, cloch het kan nog gered worden. a De dejorbraak bij Targu-Jiu door Mac-Icenjtn . had slechts tien dagen later s plaats, den 18n Novembetr '16. De Russsche regeering ziet koelbleje-tlig den aanstaandeii exndergaiig van Roemenië te gemoet en spreekt reeds of - de slag geheel gevallen was. Rusland re-n deneert kalmpjes en vindt dat he?t beter ^ i» zijn bondgencot te lateu ondergaan. , ;- Eeist doet de Russische minister op-;l mer ken dat Roemeniè altijd een valiche e en dubbclzinnige roi heeft gespeeld en bereid was aan te vallen wie van de twee :t partijeu het zwakste zou blijken. a Wij zeggen Roemenië. 't Is verkoerd ; > het volk kan er niet aan doen ; aile vol- 1 koien hebben twee hoedafiigheelen., dat e lieeft deze oorlog bewezen : ze zijn allen L dapper en dom. Voor België maken wij ditmaal geen t uitzondering : 't is dapperder en dom-1 nier geweest — .en nog ! — élan welk 1 volk ook. Een regeering kan lang met .] a-.n volk doen wat zij wil ; zij kan het » ailes wijsmaken ; zij kan het zijn ofxi- - i-ieele \nja£klen est zijn officieele vrien-1 den en bondgenooten met geestdr ft en g hartstocht doen aanvaarden ! Wij willen ^ Uochtans eerlijk zijn, zelfs tegen ons d pelven, Vlamingen, getuigend : alleea c de Walen misschien zouden een uitzon-e dermg op den regel hebben gemaakt. ■t Een Waal is daariin knap en. flink : hij >-. voelt zîch Franschman, en indien onze r regeering in stede van, vôér den oorlog, V te konkelfoezen en verdragen te sluiten n met Frankr jk en Engeland, zich aan i- Dmtsehland hadde verbonden. dan zou de inval van Fan ehe zijde gekomen zijn '•> doch de Walen hadden liever de wapens ^ neerge-nieten dàn tegen hun Lat jnsch iê bloed te ve?hten. Ze zouden België niet erkend. maar verloochend hebben en' onder den. lereet : Vive la France! Vive l'annexion ! hadden zb zich bij de Fran-» sche gelederen gevrarpen. Leelijk 2joo iets? Onbegrijpelijk en afkeurenswaardig ? Volstrekt niet. H eerlijk, log.sch, btwonderenswaardig ! Een g zelfbewust volk heeft zijn eigen gevoel, )o zijn ziel, zijn bloedsympathieën. 't Zou ,n zelfs een verontschuldiging zijn voor de 'j_ trouwbrcuk van Italië, na een dertigja-;,ï rig voordeelig bondgenootschap, indien a. ook hier de regeering van 'Salandra en ,-e Sonnino c>en arm volk niet n zijn onge-' luk had gestuwd. M 1014 ! De Vlamingen zijn toen dom en dapper geweest, en veel van degenen die ;r_ hier ble ven, of veilig zitten in Holland o. en Engeland, zijn, h<^ œrste gebleven, te ze>nder het tweede als lichtzijde. 1C1 Dex:h onze geschiedenis is nog duister ri en zij is nog met oppervlakkige beschou-•n w-ngen en oogenschijnlijkheden goed te in ^ , , , ,;j Maar m Roemenie komt nu de schur-et kerij van een regeering en de domheid et van een volk in ©cil schril licht te staan. <1, Luistert : in De Russische mitaister flapte er ailes ar uit : n- In 1015 is Gallicië en Boekowina ver-:h overd. Lem'berg en Psjemysel zijn bezet in en de Russen dalen reeds van het Kar-patliengebergte in de valleien vam Hoil-je gar je. Roemenië (zijn regeering) begint h- met Rusland te onderhandelen om Oos-ln tenrijk in den flank te vallen. <e Begin 1916 ! De doorbraak van Gorlice n. heeft in Mei 1015 plaats gehad. Gallicië o- ontruimd; Polen prijsgegeven ; de Boe-en kowina heroverd ; Servie verpletterd 1 ie De Russische minister schrijft : « Roe-o- menië lielt naar de zijde van onze vijan-e- den over. Het sluit een groot aantal k- overeenkomsten zéér voordeelig voor 6- Vuitschiand en Oostenrijk. Wij moeten "ri voorzichtig zijn, geen welkdanige hulp n- ook, noch van munitie noch van handels-î!- aard. aan Rexrmenië te verleenen. 't Kon an we'dra tegen ons aangewend worden. » ie- Zomer van 1916. 't Offensief vanBroe-silof. Roemenië denkt 0o3.tenrijk versla-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes