Het Vlaamsche nieuws

282 0
23 december 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 23 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 30 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/vd6nz84601/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Het Vlaamsche Nieuws — — « ™ ^ 1»> «I^b^H■ wanw — » ■" —■ i —— » w Het besfc isgelieht en meest verspreid Nieuwsblad vais België. - Verschijot 7 maal per week au.ililllilWlrnww^W^tBOW^iii nwntnwi rari-iim-iiHBi'iim".! t.fj«w»i .'«««M», UiM *n>fmnr»'ia»i wn n=» ■: -'-r fi • l".ijit- r -— ■ n~ - r -rr narvinitii-mniii m .. i m i ..■■... - - »•—émiaatrMac»BWaa*t-i*.i ■,!■- inTTli—rfQ<r«-iVfii-i.-»i>..nia>i -n i n-Tr<«-|r pi-mt- »»n ,- ml ,| m a ABONNEMENTSPRIJZEN : AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: AANKONDIGINGEN : Per maand 1.76 Per 6 maanden U.— H-ll VERHULST, Df Aug, i>OR MS, Alb. VAN DF.K BRANDE ïweede bladz., per regel. 2.60 Vierde bladz., per regel. 0.50 Per 3 maanden 5— Per jaar (8.- I. Met vaste medewerking van Dr A. JACOB Derde bladz., id. I.— Doodsbericht .......... 6.— BlTREELfcN ! ROOBËSTBAAT. 44. ÀNTWFRPEN TfiJ. IQflft k Voor aile Armoîire.îi. wenHé» mpn rirh ROODRSTlî A ÀT dA BERICHT - De Eigenaar=Uîtgever van « HET VLAAMSCHE NIEUWS » heeft de eei aan het geacht publiek bekend te make dat de eigendom van het blad in andere handen zal overgaan met 24 DECEMBER 1,916. DE OORLOG De Toeataisd Wij hebben nu, na het gejubel, waar op de pers der Centralen en der onzijdi gen, het keizerlijk vredesaanbod heef begroet, thans ook de stemmen gehoorc uit de voomaamste landen der Entente de steiruneu van de pers en van de ver antwoordelijke regeeringspersonen ii Rusland, Italie, Fraukrijk en Engeland Er is, niet zonder eenige bevreemding op gewezen dat Rusland, waar missehiej de oorlogsinoeheid zich het sterkst doc gevoelen, het krachtdadigste van al, d< voorstellen om met den vijand in onder-handeling te tre.den van de hand hcef-gewezen. Sonnino sprak veel minder be slist dat zijn Russische konfrater, ei Briand en Eloyd George vvezen wel he aanbod tôt onmiddellijk onderhandelen zonder bepaalde basis, van de hand maar hebben, zooals een Engelsch blac dat noerat, « de deur tôt vredesbespre-kingen niet toegegrendeld ». Inderdaac bevat de rede van den Engelschen premier, en die is wel de belangrijkste om-dat men mag aannemen dat Engeland 01 dit ooge.nblik aan de zijde der geallieer-den over oorlog of vrede te beslisser hedt, veel m-erkwaardige dingen, korda-te verklaringen die goed strooken me1 den hooghartigen toon van Bethmann-Holweg's beruchte rede van 12n Deeem-ber 1.1. Evenals in de redevoering van den rijkskanselier dat deel van belang is waar wordt voorgesteld de vredeson-derhandelingen te beginnen, en de rest er maar bij is om den vorm stevigheid bij te zetten, is in de rede van Lloyd George vooral dat deel van beteekenis, waarin bij de mogelijkheid van vredes-besprekingen openlaat, mits Duitschland zijn voorwaarden doe kennen, zieh tôt herstel (van het gestiehte, kwaad) en het geven vau waarborgen voor de toekomst bereid verklare. Het is in die.n zin dat de Engelsche pers, en vooral de gematig-de die betrouwbaarder is dan de opge-zweepte, de ministerieele verklaringen heeft opgevat. Het is dus waarschijnlijk dat de nota van antwoord, die in naam van de Entente aan de Centralen zal worden over-handigd, uiting zal ge.ven aan die ge-dachte, en blijkbaar op nog gunstiger toon, dan de redevoering van een minis-ter die voor een vergadering eu de we-reld daarbuiten het woord voert. Me.n mag aannemen dat die nota een bçlien-dige omschrijving zal zijn van deze vraag : « Welk zijn uwe eischen ; tôt welke toegevingen zijt gij bereid? Niet dat wij die kunnen aannemen, maar wij kunnen ze misschien toch onderzoeken.» Vermits de Centralen voor den eersten stap te vinden waren, kunnen ze den tweeden moeilijk nog ontwijken, tenzij van hfn het onmogelijke wordt geëischt: vernietiging van het Pruisische militarisme, uitlevering van de vloot, en der-gelijkç hersenschimmige dingen meer. Er bestaat geen kans voor dat zulke eischen worden gesteld. Duitschland be-proeft, zegt men, de schuld van het voortzetten van den wereldoorlog op de Entente te schuiven ; deze beweert den slimmen streek te hebben begrepen dien ®en haar spelen wil. Zij zal dus beproe-ven hem te ontwijken, en dat kan ze al-leen wanneer zij den weg tôt onderhan-delingen niet bij voorbaat verspert. Blijft de weg vrij dan zal ÏDuitschland niet aarzelen er verder op voort te gaan. De «Neue Ziircher Zeitung » verneemt uit den Haag dat het antwoord van de Entente vandaag Zaterdag zou worden overgemaakt. Een privaat telegram uit Zurich weet over den vermoedelijken in-houd het volgende mede te deelen : " Naar verluidt zal de gemeensehappe-lijke nota van antwoord der Entente op het vredesaanbod van de Middelrijkcn €.en verklaring inhouden dat de Entente den vrede niet ongeneigd is ; zij wil ech-ter niet onderhandelen zonder dat Duitschland met bepaalde voorstellen vo°r den dag komt ; het antwoord zal !1°S een bijzonderen passus over de tnw*tie der verantwoordelijkhrid bij d® 'fzonderlijke oorlogvoerende mogendh»-°«n bevattçn. » Het staat dus va«t dat men lang« bifi de kan t en het odium der verantwoorde-lijkheid voor een nutteloos voortgezetten oorlog niet dragen wil. Eaat ons hopen dat niet zal gepoogd worden dit door rhetorische figuren of spitsvondigheden . te ontwijken, maar door de verklaring J van bereidwilligheid zoohaast mogelijk een voor beide partijen eervollen vrede ' te sluiten, Ondertusschen zijn de. vrede-l lie vende elementen in de versehillendc oorlogvoerende- landen volop aan 't werk ' en 't dient gezegd dat de socialisten daar-^ bij aan hun tradities over 't algemeen . getrouw gebleven zijn. > * * * ' Van de verschillende gevechtsterrei-" nen 's er geen bijzonder nieuws. Te, no-j teeren in het Duitsche telegram vau eer-gisteren de mededeeling : « Op beide ' Somme-oevers begunstigde het helder ' weder de bedrijvigheid van het geschut I die in enkele sektoren, tôt groote hevig-heid steeg. » Overigens is 't in 't Westen ^ over 't algemeen rustig. Wat het Oosten betreft, valt op te merken dat de. Ru$gen met taai- en ver-, wœdheid hun aanvallen voortzetten bij Mestecanesci op den Oostelijken oever van de Gouden Bistritza, dus dicht bij de Noordoostelijke grens van Zevenber-gen. De Bistritza is een rechterbijrivier van de Screth. Over den strijd in Groot-Walachije is het Duitsche staftelegram ailes behalve uitvoerig-, en weet niets stî!--ders te melden dan dat het geschutvuur sterker wordt in het gebergte. De Centralen naderen blijkbaar de plaats waar de geallieerdeu zullen beproeven hait te houden, en den stoot van de op smal front aanrukkende vijandelijke legersop te vangen. Het laatste Russische telegram spreekt van geslaagde verkennin-gen in de streek van Rumnicu-Sarat (waar d,e Centralen dus niet ver rneer van verwijderd kunnen zijn) en Buzeu. , Hetzelfde bericht gewaagt, over den strijd in de Dobroedscha, van hevige vijandelijke aanvallen in de buurt van het dorp Cerna op den Russischen lin-kervleugel en nabij Atmanca in het cen-trum. Mackensen staat dus niet ver meer van den benedenloop van den Donau, aangezic-n Cerna bijna op ééu lijn ligt met de veysterkte Donau-haven Tulcea. Op het Macedonische gevechtsterrein, geen nieuws van beteekenis. Het Sofio-tische stafbericht gewaagt van het op-treden van Oostenrijksch-Hongaarsche troei>en ten Zuiden vau het Ochrida-meer. Is dit reeds een gevolg van de frontverkorting in Roemenië? ^logelijk wel. Van Duitsche militaire zijde wordt daarover he.t volgende geschreven: « Onze vijanden (die van Duitschland) hebben bij het ingrijpen van Roemenië in den oorlog het meest daarom gejubeld, onxdat Roemenië ons een reusachtig front opdrong dat wij, naar ze geloof-den, niet zouden kiumen houden, aange-zien toch hun vechtvermogen gesterkt werd door het Roemeensche leger. Daar-door zouden onze liines, naar hun mee-ning, zoodanig moeten uitgedund worden dat een doorbraak gemakkelijk zou uit te voeren zijn. Thans is die hoop op : de vreeselij leste wijze ontgoocheld ge- ! worden, en reeds daaruit erkent men de geweldige beteekenis van de frontverkorting. Zij heeft echter ook nog andere gevolgen meegebracht. » Reeds na de verovering van Boeka-rest' was ons front uiterst gunstig, aan- " gezien het den kolossalen naar het Wes- ! ten gerichten boog kwijt was geraakt, en ' in de plaats een loodrechte lijn midden door Roemenië tc.u Oosten van Boeka- 1 rest, die bocht verving. Een groote boog was door een korte koord vervangen ge- ■ worden. Dit gold echter alleen voor het ; Ode en het Donau-leger, welke gezame-lijk door Walachije heen naar Boekarest opgemarcheerd kwamen. Ons Roe-meensch front had echter nog op andere punten zijn voortzetting, aangezien heel de loop van den Donau van aan Ot-lenitsa, tôt ongeveer aan Harsova moest worden gehouden, zoodat het front van Oflenita uit in een spitsen hoek naar het r Noordoosten liep, waar het zich in de r bocht van drn Orzea-arm van den Do- r. nau tôt Zuidwaarts van Harsova uit-strekte. Van daaruit liep de linie weer WËÊé'*» in rechten hoek naar het Oosten, dwars door de Dobroedscha. Dieutengevolge hadden wij weliswaar bij Boekarest ze3: een zeer kort front, maar heel het Roe-meensch gevechtsterrein was aan de Donau- en Dobroc-dscha-fronten nog circs 200 kilometer langer dan het front bij Boekarest, aangezien de linie van ons Donau-front 150 kilometer uitgestrekt-heid had. )> Door den opmarsch van de Bulgaren over heel den loop van den Donau tôt over Fetesti en verder Noordwaarts, werd een verbetering doorgevoerd van ons Roemeensch front links van den Donau, die een nie,uwe, aanzienlijke ver-korting van onze stellingen ten gevolgc had. Daarbij komt dat de afstand van het Roemeensche grensgebergte tôt Fetesti (vlak tegenover Cernavoda) door de Oostwaarts gerichte Donaubocht in dit deel van Roemenië de grootste afmeting heeft, die echtcr des te geringer werd, naarmate de Centralen over den Calma-cuil-sektor heen de. vesting Braila na-derden. Aangezien wij het front moeten houden tôt aan de kust van de Zwarte Zee, zoo heeft het thans door het opruk-ken onzer troepen ove.r de linie Penic-cago-Babadagh (Dobroedscha) in d< richting van den Beneden-Donau de grootste verkorting ondergaan die hiei mogelijk is. Aan den weg Buzeu-Rim-uieu-Sarat-Zuidwaarts van Braila, be-draagt de afstand van de kust van de Zwarte Zee tôt aan de Zevenbergsche grens 200 kilometer. » Wij kennen, zoo gaat de mededeeling verder, nie.t nauwkeurig den loop vau ons front (dit is met de, lakonische Duitsche stafberichten over Walachije geenszins te verwonderen, maar wij mo-gen aannemen dat het in dien sektor den gunstigsten vorm heeft, die ongeveer door de linie in vogelvlucht wordt gege-ven. Naar die opvatting loopt thans de Unie in Roemenië langs de Oostelijke Zevenbergsche grens, en buigt bijna rechtkoekig, naar het Oosten om, doot het smalste deel van Roemenië heet» en door de Dobroedscha Zuidwaarts van Braïla niet ver van den benedenloop van den Donau tôt aan de Zwarte Zee. » Zoodat op dit oogenblik het Roemeensche front van de Centralen £00 kilometer korter geworden is, waardoor — al-dus besluit de militaire mededeeling in kwestie — aanzienlijke troepenmassa's voor andere. doeleinden vrij komen. Een sota van Président Wilson Washington, 21 December. — De m4= nister van Staat (buîtenlandsche zaken) Lansing heeft een verklaring gedaan, waarin hij uitlegt, dat de nota van président Wilson is verzonden, niet om de stofîelijke belangen van de Vereenigde Staten, doch « omdat onze eigein (d. z. de Amerikaansche) rechten steeds weer door de oorlogvoerenden van beide kan-ten worden in het gedrang gebracht, zoodat de toestand voortdurend kritieker wordt. Wij worden zelî dichter naar den kant van den oorlog getrokken. Daarom hebben wij het recht om te weten, naar wat elk der oorlogvoerenden streeft, opdat wij daarnaar ons gedrag in de toekomst zullen kunnen regelen. Door ons is geen rekem'ng gehouden met de Duitsche voorstellen en evenmln met de rede van Lloyd George. New-York, 21 December. — Laat op 3en daç heeft Lausinsr na een onderhoud met Wilson een tweede verklaring afge-eçd, bedoeld naar hij zei om ten duide-lijkste te doen uitkomen, dat in de on-djd'igheidspolitiek van de Vereenigde 5taten geen verandering gekomen is. De toestand in Grukerlaïsd Athene, 16 December. Vertraagd. — In tegenstelling tôt de algemeene(?) op-/atting zijn diplomatieke kringen van neening, dat de toestand door het feit, iat de Grieksche regeering Donderdag îet ultimatum der Entente heeft aange-îomen, nog niet is opgehelderd. De proeessen tegen degenen, die van ;amenspannkig zijn beschuldigd, nemen jun voortgang, maar er zijn weinig meuve aanhoudingen gedaan. Daarentegen :ijn gisteren verscheiden beschuldigden ;p vrij© voeten gesteld. Het vredesvoorstel Petrograd, 21 December. — De Ameri-raansche gezant heeft heden aan den m.i-lister van buitenlandsche zaken de nota net het vredesvoorstel van de Duitsche egeering overhandigd. Er werden aan i« overhandiging ge»n komm»ntaren aegevoegd. . De Datnsehe Ântillensilaoden Nu wij ver nemen dat de Deensch • Rijksdag het voorstel betreffend den ver koop van de De;ensche West-Indisch eilatiden beslist aangenomen heeft (na melijk het Folkething met 90 stemmei voor en 16 tegen, en het Eandsthing me 40 tegen 19 stemmen), is het niet van be lang ontbloot een paar woorden te zeg gen over de beteekenis van de klein. < ilande-ngroep die de Vereenigde Statei Weldra in hun bezit zullen hebben. De Deensche Antillen omvatten dri< kleine eilanden, met eene geringe opper vlakte en zijn gelegen langs de Oostzijd< \ an Midden-Amerika, .in de zee der An tillen. Men reft daar de groote eilanden aan Cuba, Haïti, Jamaïca en Porto Rico Heel dicht bij Porto Rico, dat vroegei eene Spaansche en thans eene Ameri kaansche kolonie :'s, liggen de Dee,nsch< Antillen.Het belangrijkste der drie e.ilan den is Sint-Thomas, dat echter met be trek op de uifges^rektheid en de bevol king enkel op tweeden rang komt. Ziji ■ meerder belang spruit uit de kleine ha-^ veii welke dit eiland bezit. Deze havonplaats Charlotta-Awalda telt 9000 inwoners en vormt voor de ver schillende schepen, die er aanleggen eer ■ soort van bergplaats. Ongelukkig béant-woordt de c haven niet meer aan de te genwoordige vereischtien der scheep vaart. Met een diepgang van hoogsten: tien nietetr, is zij nie^t meer genaakbaai voor de scliepen met"bene groote tonne-maat. Charlo'ta-Awalda was vroe.aer een< landingsplaats voor de vele zeilschepei die er hunne koopwaren aflaadden ; dez< werden dan vandaar over de verschillende Antillen-eilanden verzonden. Nt echter dat' de scheepvaart niet meer mel zeilschenen, maar met stoomschepen pe-beurt, doet de noodzakelijkheid der lan-d'ng te ChaTlotta-Awalda zieh n'e' meei gcvoeleni ; de stoomschepen kunnen nu ■If hjinne koopwaren naar de eindhe-stemming bcengen. Behalve deze havet heeft hç- St-Thomaseiland geen^ andere belanQxijke bijzonderheid. Het is rede-lijk l>ergachtig ; sommige spitsen ligger la.ticrs de ph osphoo r s tee n k usf en ; frissehc Valle'en wissieleu af met de groene vei-den.Het tvveede eiland.St-Jan, is veel klei-ner dan St-Thomas en li.srt ganech fcuiten de erroote zeewearen ; zi;ne eenisre haven Crawbav, alhoewel beter beschut te«en de stroomen dan Charlotta-Awalda, ??e-niet de gunst niet- der zeelieden ; men /iet er ter nauwernood eenige visschers-booten en kleine zeilers. ^ Het gfrootste der drie eilanden St-Kruis, is, zooniet het voorspoed'g-ste dan toch het vruchtbaarst ; gedurende rui-men tiid zelfs srine- dit eiland door voor he' riikste der Antillen. Nu is het niet meer wat het eens was, doch men kweekt er nog, met zeer goed eevole. tabak, suikers^ok, palmen, enz. Ho? Zuidèliik deel van St-Kruis is eene br)eede vlakte en naarmate men Noordwaarts sraat. klimt het land en bereiken de kalkachtige betgen merkelijke hoog-ten.De hoofdstad Christianstad en de kleine stael Frederikslad zijn de eenige be-langwekkende plaatsen. Het eiland telt overieens enkel eenige dorpen of gehuch--ten. die min of meer bevolkt zijn, vol-gens de vruchtbaarheid van de streek. De bevolking der Deensche Antillen is gering, St-Thomas telt 12,000 inwoners, zwarten en blanken ; St-Kruis : 15.000 en S'-Jan hoogstens 800. De toitale oppervlakte der dr'e eilanden is 21.860 v. km. De blanken die men er aantreft zijn Spanjaards, Denen, Franschen en Engelschen ; aile 11 hebben hunne natio; nale taal behouden, terwijl de negers of kleurlingen eene soort van gewestspraak gebruiken, die enkel verstaanbaar is voor dezen die in hunne nabijheid leven. * * * De Deensche Antillen werden ontdekt door Chris'offel Colombus, bij z'jne tweede reis in 1495, en door hem aan de Spaansche domeingoedercn gehecht. Alhoewel Spaansche kolonie- werden zij door de bezitters nielt be/et. Langen tijd aan zich zelven overgelaten, kwamen er zich eenige Engelschen vestigen ; dezen bleven er niet lang, gezien er gee-ne voldoende onbrengst was. In 1761 kwam eene vloot, bezet door Denen, op de kusfen aa.nl anden. Denemarken plant-té hierdoor zijne vlag in Amerika en 'deze bleef er wapperen tôt heden. Denemarken heeft nooi't voordeelen gehad bij het bez:t der Deensche Antillen, doch heeft er steeds veel geld in gestoken Deze kle'ne, om zoo te zeggen onnoe» menswaardige en niets opbrengende eilanden, hebben sinds eenigen tijd eene bij/ondere zorg verwekt bij de Amerika-nen en bij de Deensch« regeering. Voor iiiiu r 1 ii 11 mi aKmtinmatBtm Amerika zijn deze eilanden van groot belang geworden en meermalen heeft de Amerikaansche regeering getracht ze bij ; hare koloniën in te lijven. In 1867 stem-[ de het parlement van Washington een ontweip van aanhechting van het eiland _ St-Thomas, doch de Amerikaansche Se-t naat weigerde de stemming van het p.at-t lement goed te keuren. Sindsdien hebben . bijna al de opeenvolgende regeeringen _ van Washington getracht met Denemar-» ken te onderhandelen over het aanhech-j ten der Deensche Antillen. In 1902 werd een afstandskontrakt op-. gemaakt, maar de Deensche Landsthing verwierp dit kontrakt. Nu is door Amerika een nieuw aanbod aan Denemarken gedaan. Amerika zou het- Deensch bez't afkoopen tegen een en prijs d-'e vijfmaal hooo-er is dan -het bedrag voorgesteld in 1902. * * # Waarom wenscht Amerika het bezit der Deensche Antillen? Het belang der drie kleine eilanden voor Amerika is ge-letren in het strategische hunner waarde. Zij zouden la.'ags den lcant van den At-lantischen Oceaà'n het kanaal van Panama verdedigen-. I.angs de Stillen Ooeaan is het uitéinde van het kanaal van Panama voldoende beschermd door de Ph-'lio-' piinsehe eiln.nden, het eiland Guam en ! andere belangrijke steunpunten. Langs . den kant van den Atlantischen Oeeaan besebermen Cuba en Porto Rico welis-. waar het kanaal, maar bij reehte is Cuba . geen Amerikaansch bezit, terwijl Porto . Rico geene voldoenele waarborgen daar-. '#eb ter bcscherming van het kanaal van , Panama. Van dien anderen kant behoo-j ren Tamai'ca en Bahatna aan Encreln.nd en , zijn de Bermuden-eilanden in de laatste [ iaren zeer verstefkt "geworden. 't Is dus t heel natuurliik dat de Vereen Vde Staten wenschen de Deensche Antillen +e bezet'en. fen e'nde er eene zeestatie te plaatïen, om den ingang van het kanaal . van Panama te verdedigen. Maar Denemarken, dat geen voordeel heeft bij het bezit dier eilanden, stelt in het bezit daarvan een zekeren trots en 't is vooral uit fierheidsgevoel en nationale waardigheid dat men er nooit 'n toestem-de deze eilanden af te staan. Deze maal , echter is het aanbod va,n Amerika zoo hoog dat vele regeer-.ngskringen, die te-cen den afs'and der eilanden waren, er nu gunst'g voor gestemd zijn. Bowen dit aanbod komt ook nog de Amerikaansche verzebering dat de bij-zonderste rechten der Denen, die op de Antillen verblijven, zouden geëerbiedigd worden ; dat aile Deensche ondernemin-g-en er zullen voortgezet worden, tôt bij hunne overname door de Vereenigde Staten. Denemarken zou ook nog zijne be-ziitingeii in Groenland zien vermeerde-ren.Al de e groote vooi'deelen deden bij de Deensche regeering en bevolking' eeneu groote omkeer ontstaan, betrekke-1 jk hunne bezitting in Amerika. De Deensche regeering benoemde eene kommissie tôt onderzoek van het vraag-stuk over den verkoop der eilanden. Deze kommissie heeft, zooals wij reeds schreven, haar verslag uitgebracht. De meerderheid van dit komiteit pleit voor de aannem'-ng van het wetsontwerp dat den verkoop regelt. Om aile verantwoordelijkheid van zich te werpen werd heden he.t voorstel on-derworoen aan een référendum vaja aile mannelijke en vrouwelijke kiezers van gansch het land. De uitslag van dit référendum luidde gunstig voor den verkoop. OAGELIJKSCH NIEUWS EEN KLEIN OF EEN GROOT VOLK? — Onder d;en titel lezen wij in de « N. R. Ct. » van verleden Woens-dag. (Avondblad) : 1 Er is in dezen oorlog vaak sprake van ] kleine volken. Wij zijn echter nog nooit ] een poging tegengekomen om het woord < (( klein » in dit verband te definieeren, j om een critérium vast te stellen waarmee 1 men kan uitmaken of een volk klein of : groot is. 1 De Nederlanders genieten de twiifel- ! achtige eer, unan^em tôt de « kleine » volken te worden gerekend. Maar wf < mogen aannemen, dat voor deze" bens-ming, zooals die tegenwoord'g w<»rdt 2 gebruikt, alleen de getalsterkte den do< r- 1 slag geeft. In andere opzichten is een 1 volk slechts zoo klein of zoo groot als 1 het zich zelf maakt. t Maar als de getalsterkte nu den door- t slag geeft. behooren de Polen dan tôt de c groote of *ot de kleine volken ? t De béant woord in tr van die vraag is te -moeilijker, omdat de Polen in verband ? met hun landen toestand van onderdruk- 1 king zoo verspreid wonen. c Rckent nien all«en de Polen, die we- v nen in het gi-ondgebied dat tôt het Ko-nmkr.jk Polen behoorde zooals het was in de jaren, die aan de eerste deeling voorafgingen, dan komt men tôt een ge-tal van een kleine twintig millioen (19,797,388). Deze 20 millioen zijn aldus verdeeld : in Pruisen : 3,508,188; in Oostenrijk-Hongarije: 4,672,500; in Rusland: 11,616,700. In een adres van Polen in de Vereenigde Staten van Amerika wordt gesproken van 4 milhoen Polen, die daar zouden leven. Stanislaw Tugutt, aan wiens werk : « Polen en de Polen », getalsterkte en verdec- ing van de Poolsche bevolking, deze opgavon zijn ontleend, becij-fert hun getal, voor zoover zij tenminste min of meer groote complexen vormen, op 2 millioen. Over de Polen, die over de heel wereld 7ijn verstroo-'d, spreekt de schrijver net, wegens gebrek aan statistische gegevens. Men zal echter niet te hoog schatten als men hun aantal op meer dan één en minder dan twee millioen schat en kom- op die wijze tôt de slotsom, dat de Poolsche natie, ailes bijeengenomen, tusschen de 24 en 25 millioen zielen telt of op zijn minst, als men alleen het complex in het vroegere Poolsche grondgebied wil tel-le.n. ruûn 20 millioen. Is d't een kleine of een groote natie? Van middelmatige natie wordt nimmer gesproken. De hierboven genoemde ci j fers slaan voor het meerendeel nog op den tijd v6or den oorlog v UUK UJCJiN — iriet aige- mocu uei' soeuuiattn Ut'U eu iui /JCII uojs. met aei vreucsvvoroLd uee ui-uuciiijKuu œ- ^-ig iiuuucu. àjc pcuujiaau ueeii reçus ecu vovji v-eigciueigtuuuutu eu ve»i-gciio ceu uuut u-J ceLosuux a.eiiv ucaue>i_XU ju u Uioctcii uc voor- eu [-UoCua vuu v uauue- uufi-cx ci iiu£cu opâowuuueu vau j,cuacu--eu iicuuvu ^.cwiûoeiu. icu flotte een Kum.j.uiaaie gtiio/eu, doe eeu mole zal em'-werpeu, wciKe aan uet kou^res zal woruen voorgeiegd. WeJUcnt zai zij m streiiK.uig oveieeuiiomen met de moae, tloor de soeiatisten in net cleparteuieut Se-ue aangenomen. Deze zegt, bujkens nadere over Zwitserland on ^vangen be-ncuien: «De regeeringen der lî,u ten testa.en /.ijn verpnciit de vredes-voorsiel-leai, d.e de vijaud bere.d is te doen, met at le slaan zonder er kennis van te nemen. Mitschen doet de soc. dein. Vereeni-gmg in het département Seine een be-roep op de regeeringen der Entente-sta-ten, om onder krach tige voortzetting van de krajgsverrichtingen ter verdediging dos lands, stappen te doen om officieel van de vredesvoorwaarden van Duitschland verwittigd te worden. De ver-eeniging verlangt dus : le geen voorstel van de hand te wij zen zonder het ernstig te hebben onderzocht ; 2e, de voorstellen aan de betrokken parlementen voor te leggen. Ten slotte verzoekt de vereeniging de regeeringen der Entente-staten, om in geval de voorstellen ouaanemelijk zijn, ze den oorlogvoerenden volken mee te deeleu en zelf onverwijld door formeele tegenvoorstellen het oorlogsdoel, dat zij onvoorwaardelijk willen bereiken, bc- , kend te maken. a BIJ DE BELGISCHE GEINTER-NEERDEN. — Uit het « Algemeen Handelsblad » : De 300 gehuwde geïn-terneorde Belgische militairen uit de ver-achillende kampen in Gaasterland zijn thans in een kamp te Oude Virdum bij -eengebracht.^ DE NIEUWE OORLOGSBELAS-TING. — De n euwe oorlogsbelasting, waarvan het bedrag tôt nader bevel op 50 millioen frank per maand bepaald werd, is voor een tijdperk van 6 maan-ieu verzekerd geworden bij middel eener eening van 300 millioen frank. Deze eening wordt solidair gewaarborgd door le 9 provincies. Gezien de weigering der irovinciale raden om de tweede belasting e stemmen, hebben de m'iitaire goever-leurs en de voorzitters der burgerlijke >esturen, krachtens de volmacht waar->ver zij beschikken, die maatregelea ge-:roffen die noodwendig waren om de iperatie te verzekeren. I Ziehier eenige belan gwekkende bij-:onderheden aangaande de finantieele uaatregelen welke genomen werden. îvenals in 1915, heeft men schatkist->ons in stukken van 10,000 frank en 0.000 frank uitgegevcn. Een consor-ium, de groote bankhuizen van het land 'tnva'tende. heeft de geheele lecn'ng, : n bedraee van 300 mdlioen, vast over-e-nomen. De deelgenooten van het eon-ortiinn heh^cn Vie* recht de bons die j mn door het svndikaat toegewezen wor- • m. onder hun klienteel te plaatsen, . J ,-aarbij het hun echter v«rboden is den a ter dag 23 December ïwmén j&ù g. m ^54 Frijs v û C^atiemey doet ^heel Beliriê

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes