Het Vlaamsche nieuws

341 0
02 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 02 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 26 februari 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/h41jh3ft49/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

A»OÏNEMENTSP*IJZËN i Voor ééfl vau&ad I. Voor 3 maand i. Voor 6 maand. 15. Voor ééc jsar ... IS. Redaktie, Beheer tu Aankondiglngei 44, ROODESTflAAT, 44 ANTWBRPEN Zondag 2 Dec. 1917 - 3de Jasrg. Nr 333 Prijs B Centîem voor , 'elgië HET VLAMMSCHE NIEUWS AANKONDIG!>*•-E:< : y Tweede blad, den regel 2.6Q $ Derde id. id 1.— |i ✓ Vierde id. d. 0.50 l Doodaber idit .... 1. j? J5ike medewerker is persoonlijk 8 ferantwoordetfij.. cor zijn rckrijvea t en bindt iiicl h-. ..i <x. Stetia un VERSCHfcJNT 7 MAAL ÏN DE WEEK Opitelraad : Hat VERHULSi, Dr. Ang. BORMS, Alb. VAN îiEN BPANDE; «ici de vaatc medewcrkiag vue Hooglcersûi Docto? Aatooa JACOS VAN DUITSCHE ZiJut DUITSCH AVONDBERiCHT Berlijn, Vrijdag 30 November. :— Of ticiccl : 0p het slagveld bij Kamerijk z.ij' niemvs gevccMen «ntbrand, clic tctdus ter voor ons gimstïg verliepen. Va» d< jndere fronton nicts pieuws. VAN ÛuSI.HtffiG. ZiJIE Weenen, Vrijdag 30 November. — Of ficieel : ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Ln Venotië geschutvuur van wisselen it krach t. BALKANFRONT Gistcretr hebben jagers uit Bos"ië er Herzegowina aaa de benexk® Vojusj «en geslaagde onderneming uitgevôerd Zij doorwaadden de diepe rivier, dranjjei door tôt de tweede ItaliaaHsche Unie ei Isrirda gçvangeûen on vecl oorlogstvtij in. . VIN TUIIIKIK ZIJIF PALESTINA tonatantinopel, Wcensdag 28 Noveni-to. — Officieel : Op het front in Palestlna heeft onz< rechtervieugel de voorhoede des vijamds ten Zuidon van de rivier Oboe Ledzja Jeruggcworpea .over de linie Fedzjabsni. Firiel-fllaalen. Twee vijandelijke aaflvalleiu tegen on. centrum bij Nebi Sarawi! zijn afgesla-ftn.■De Bngelsciien hebbon.de rnoskee iu het mausoleum van den profeet Samuel door geschutvuur vernield. Een vijandelijk vliegtuig heeft op Gal= lipoli bommen geworpcn, waardoor een rrouw en twee kinderen gewond zijn. Kcastantinopel, Donderdag 29_ No-vtinber. — Officieel : Vannacht heeft de vijand tevergeefs Iî-raciit ons de stellingen, die onze trœ-pen gisteren bij hun opmarsch tesi Zui-dea van de Audzja en de Aboe Ledzja hadden genomen, ■ weer„afhandig te niâtes. Op onzen rechtervieugel is de rust «u teruggekeerd. De vijandelijke ocrlogs-ichepcn hebben nict aan de laatste krijgs-verrichtingen deelgcnomen ; onze vlicg-tuigen hadden hu.n dat te lastig geraaakt. Een aaiival door oen vak van ons centrum heeft suksès gehad. Wij hebben 40 fevangonen gemaakt en enkele machine-jeweroa vermeesterd. BULGAâRSCHE ZiJOE Solia, Vrijdag ;j0 November. — Offi-•ieel . BALKA^RONT In de streek van Bitolia levend'^g geschutvuur. Op andere pu.nten belemme-nngsvuur. Tusschen het meer van Ochfida en dat van Presna, alsmede in d*I van de Wardar, won het bij tus-Jchenpoozen aanzienlijk in' kracht. Tus-ichçn de Wardar en het Doiranmeer hebben vcrkenning-safdeelingen van ons vijandelijke schansen aangevallen. RUS5ISCH GEVECHTSTERREIN Bij Matriinudia en Tulcca af en toe een j«wcerschot. VAN F RÂNSCHt ZUOE WESTEL1JK GEVECHTSTERREIN Parijs, Vrijdag 30 November. — Of-►cieel : Va-ndaag- is de infanterie werkeloos ge-Ucvm. De artillerie heeft zich benoor->cn aen Chemin des Dames en op den l'scktjroevar van de Maas nog al bedrij-T'ï jetoond. ViN ENGELSCHE ZIJDE WESTELÏJK GEVECHTSTERREIN Londen, Vrijdag" 30 November. — ®fficieel : Een vijandelijke overvalsafdeeling, die fis.teravond onze linies in de buurt van SlTrelle van d chtbij trachtte te besto» ken, is door ons vuur verdrevan, voor ze tôt de schansen liadden gebracht. Vannacht heeft de vi-jaiidelijke artille-rie zich op een aantal punten ten Zuid-westeii en tcj> W^esten van Kamcrijk als-*®Qc« ton Oosten van Icperen g-eweerd. VAN it&LIMNSCHE ZIJDf ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Vrijdag 30 November. — Of-faicel : Oç geschuts'trijd, die over het geheele ^ront aan kracht tôeneemt, was bizon-Ievendig op de hoogvlakte van Asia-fo eif in de vlakte der raidden. en bene-dîn.Piave. In heit kustgebied trof een ^•tsche monitor een door den vijand ter hogte van Passerella geslag'e* sohip- am b«k dea1© «ïooitariddeit. Bij Asiago "werd een vij.âncielijk vlfeg tuig« in een luchtgcveld1 geveld. In dej afgeloopen nacht hebben onze vliegtui gen de vijandelijke karnpen tussche; - F titre en Fonzaso krachtig met bomme: bestookt. EEN MERKWAARIGE BRIEF VAN LANSDOWNE Tïn bezadigde stem ■Làndeii, 29 November. — Lord Lansdown maakt m de « Daily Telegr»ph a een l*ngen er bdaingrijken brief " openbaar, wAarin hij ero; • aa-Ti<iïragi dat de geailieerden te P*rij® niet a! ieen zuilen ber^adaiagen over een eensgezind stratogie, maar ook over •enngezinde oorlog^doel èin<ien. Hij geoft een overzicht v&n de uitlatingen 0Ye> ■ de oorlog»doelen. Her*tel en veilig^eid zijn ▼xslgc<n« de uitdrukkingen die Apquith gebruik heeft, or het wezen v*n. Hij haalt uitlat-ingei ran Bethmann/ Hiillweg en Czernm Ain, om aai te fcoonen dat TÎjajndelijke »taat«Iieden eveneen ■ het verhinderen van toekomstig© oorlogen a! e»n groote noodzakelijkheid be®chouwen. L)e P» r:j*che bealuiten zijn, volgen» hem, éeri bewiji dat de geaLlieerden aan de yijandelijke mogend heden kommercieeà'en toegang en faciliteiten wil len ontzeggen ,ai/j zij daa^'toe uit zolfrerdediginj gedwongon wèr^en. Maai- terwijl een kommea-cieela boykott aLs oorlog»raaatregel te reoht raardigffn zou zijn en terwijl de bedreiging me eon^ b(5ykott, in geval DuiUchland zich volkomei onredelijk toonde, gewettigd zou zij a, zou «teiLi^ geen Tor*tandig mam. wen*chon- den handel vai de centralen te wernietigen, als zij de geloftea om den vredo te bewaren vriLien aanvaarden, «i on» niet door een vijandig# kombinatie in «ei i»r!ojf willen drijven. Blijft de kwestie van de territoriale aanwpra, kén. De mee»t gezaghebbende mededeeding daa-r over s te vi.nden in de nota van de geallieerden ran 10 Januari 1917. Maar wil iemand volhou den dat die schets voUedig it of dat het aiie' noodig kan word-ou, ze opnieuw te overwegen ' À«quit/h heeft gezegd, dat eor in zulk een wefreld konflikt vole dingen zijn, die hoofdzakelijk «air heraadslagingen en onderhandelingen moeteir orergela-ten worden, om ze in een later< itadiuir te regolen. Het i» trtellig van het grootsté b élan g dat m en dien wijzen raad in gedachte houdt. Enkele van onze oorspronkelijke desiderata zijr waarachijnlijk onbereikbaar geworden, andere zouden du vermoedeijk een minder voornam^ plaats krijgen d.an toen zij. voor het eer»t te ber-de 'gebracht werden, andere daarentegen met *na-n~o het herstel van België, blijven op de eeratc • pLa&to en moeten daar blijvem Maar al* het tôt een herziening op gTooto schaal van de kaart van . Zuidooetolijk Europa komt, kunnen wij, wei TTagf'ii, het oorde-: 1 op te achorten en de zaak lator in vrijmcodige gedac'ntenvriaaeling met onze bondg^nooten tôt kïaarheid brengeiu Ail deze kwe»tiea raken de geallieerden en dezen moeten va daairom onderzoeksn en zoo noodig hun territoriale eisôhon herzien. N I/aat mij eindigen met uiteen te zetten, ver-Kolgt Lansdowne, waarom ik zooveel belang heoht aan deze ôverwegingen. Wij gaan dezen ourîog nieC verliezen, maa/r zijm verilenging zal dén endergang voor de beschaafde wereld betee-kenen en een eindolooze verzwaring van den last van m-onsche.ijk lijden, die reed» op haar drukt. Veil'igheid is onschatbaar voor een wereld, dio genoeg levepskracht bezit, om er bij ge-baatie zijn. Maar wat za-1 de waarde van- de ze-goningen des vredes zijiï voor volken, die zoo uit-geput zijn, dat" zij nauwelijks de h and kunnen uitst/rekken, cm ze'te grijpen? Naar mijn mee-nioig zal-, als de oorlog bij tijds tôt een einde gebracht moet worden, om een wereldkatastroof af te wenden, hij ten einde gebracht worden, omdat de volkeri" van de landen die er bij be-trokken zijn, aan v.-eerszijden inzien, dat hij al , te iaûg g; Junrd heeft. In .Dultschland is dat ge-voei s'.crk. Als het gepraat over vrede niet zoo duidelijk ei^ st&llig i« geweeet, dat de En-gelsche re^ce^ng het ea'nstig op kon vatten, moet rnen de verk'laring daar voor waarschijnlijk zoe-ken ter1 oerste in het feit dat het Duitsche despotisme' geen onafhankelijke meenimgsuitingen (1) duldt, en ten tweede hierin, dat de Duitsche rogeering er vermoodelijk in geslaagd i», de do^ioinden Tan de goallieerden verkeerd voor te «toLIeu. Zoodoende heeft de opvatting poet gevat dat daai"toe bohoort de vernàetiging v&n Duitsch-ldnd en het opdringen aan Duitachland van een regeering»vorm,- die door zijn vijanden rastge-steld is: voorta haar vernietiging als groote handelsmogendheid ©n haar uitsluiting Tan het Tirije gebruik van de zeo. Do Duitsche vr-edes-partij zou vermoedelijk eon ontzaglijke - aan-ntpediging ontvangen ala te yorataan werd ge-geven 1°. dat wij do vernietiging van Duitsch-r,nd aîs groote mogendheid niet beoogem; 2°. dat wij «n zijn vo:k geen anderen regeerings-vorm wiLlen opdringen dan die^ welke het ze!f verlcieal; 3°. dat wij, behalve bij wijze van wet-tigen o-oi 1 ogsmaatr egel, niet verlangen aan Duitschhind /.ijmiplaats onder de groote handels-mogeaidheden te ontzeggen ; 4°dat wij bereid zijn om ails de oorlog uit is, in oTerleg met andere mogendhcden do groep van imternationale vraag-stukken te onderzoeken, weiarvan er enkele uit den jongsten t-ijd dagteekenen, die in verband 8taan met, de kweatie "\"an de « vrijheid der zeeën » ; 5°. dat wij bereid zijn een internationale overeenkom#t aan te gaan, kraohten» welke ruimschoots gelegenheid geboden zou worden, om internationale go®chillen met Tieedaa.ni* mid-delen te regel en. 1) Er dient opmerkzaam op gemaakt dat de vr > lesbewegiijg in DuiUchland zicli vrij ont-wikkelen kan, binnen de perkeai die de noodza-kelijkhedem der oorlogavoering overal, ook bij de Entente heeft geschapen. (Red.) DE DUIK.B00T' EN MÏJNOORLOO Blijkens een bericht uit Bergen, hebben Duitsche duikboo^en weer een aanval gedaan op een konvooi. van zeven schepen, dat van Newcastle naar Bergen op weg was en werd begeleid door twee Engelsche torpedojagers en eenige patroeljebooten. Dinsdagôchtend j.l. bemerkte men, dat twee groote Engelsche schepen,.met munitie naar Archangel bestemd, waren verdwenen. 's Middags kregen de torpedojagers voeling met twee duikbooten, maar slaagden er niet in ze te raken, DE ÈNTENTE EN DE VOLKERENBOND Londen, 50 November. — In het Eagerhuis heeft: King gisteren gevraagd, of tôt de poli-tiek van verzet tegen het volkerenverbond, die onlnngs door den Franschen eerste-minister is rerkondigd. na overleg met de Bngelsche re-geering verlaten was. Cecil antwoordde ontkcnnend. DE SP00RWEÇSTAIUNG IN ENGELAND Tvonden, 30 November. — Het geschil met het spoorwegperscneel îs geregeld. Do beamb- tA« kriiown shilliuira OT>sJac. Quo Vadis, Flàndria? . Watmeer aile teekens niet bedr-ege wijzen de gebeurtenissen orop dat°'( - wcrcldoorlog ten eiade spoedt. i Viaanderen heeft thans te waken d - het door de vrede niet wordt verrast, < 1 oat de komende vrede Viaanderen voo 1 bereid e:i toegerust vinde. Om sterk en eensgezind te staan op h "oog'onblik der algemeene afrekenin, moet de Vlaamsche bewegtag doelb wust zijn, Het komt er dus op aan ons doel schei te oinlijneri, de innerîijke tegenstellii , gen te verzoenon en met het gcstelde do , voor oogen real-politiek te drijve-n, d.w. j. te zorgen dat binnen de grens der berei! ■ bare mogelijkheden oms doel en streve • rerwezenlijkt kan worden. Hoe staan de zaken ? r Toen de wereldoorlog uitbrak zeg , vierde onder den, invloed der algemeec J ontzetting voor een korten tijd de abs-, Illtc staatsgedacbte. Maar stilaan, » , eenig wijfelon en tastend zoeken, hce i het Vlaamsch .nationalisme zich zeh ■ weergevonden. ; Het is de stiijd tusschen het central seerend, gelijkmakend éénheidsbegins ; van den $taat, cn het nationaliteitcn-b ■ gïnsel, het streven der nationaliteit na: zelfbehoud en vrije kultureele ontwikk, i ling, als het ka-n in d'en 9taat( zooniet e : tegenover of erbuiten. | Na dr'e-en-half jaar gruwelijken oo | log kan aile retoriek vervalleu. Niet on , dat franskiljoiis begonnen te dreigen m< de uitroeiïng van al wat Vlaamsch il aoeh wijl de Belgische regeering stra | maatregelen toepaste tegen Vlaamsct . Iciders heeft de Vlàamsche aktivisfiscl: . beweging zich ontwikkeld. Missclr'en dit ailes wel een spcorslag gewoest, mai zonder dit ailes ware de huidige bew< grng toch gekomen. Polen, Vlaaaderen, Ierland, Oekranii vertoontn als gevolg van dezdrde oo zaken dezolfde verschijnselen. De drang naar zelfbehoud en vrije oni wikkeling der nationaliteit is sterker da diç aanhankelijkheid aan den staat. Dit geldt inatuurlijk voor de staat di meer dan één nationaliteit iu zijne gren zon omsluit on door een éénmakend staatsvorm ten bate van ééri aiationa!itei rie andere uitroeit of zijne levensmoge lijkheid verhindert. Als oorlogsleuzc is het recht der klein uationaliteite.n verkondigd, en toen di ge'vaarlijk blcek, veraraderd in het rech der kleme staten. VergeefsT Gelijk de leerling van den toovenaa heeft mon de geesten opgeroepen ei raakt ze niet meer kwijt ! In 1830 is België geboren, niet uit in nerlijke noodzakelijkheid, om België' willc, maar als kompromis tusschen d Fransch-Engelsche belangen, Toen Frankrijk België wilde annexée ren sprak Engeland zijn veto uit, maa stond als vergoeding aan Frankrijk toe dat België een centraliseerende staat me Fràasche taal zou worden. Zoo is het ge bleven tôt op dezen dag. In dit Belgi wa® geen, plaats voor een zich vrij ont wikkelend Viaanderen. De trots ailes oplevende '.nationale ver zuchti<ngen der VlamingsB waren g« doemd tôt onvruchtbaarheid, omdat z lijn,recht tegenovergestel3 waren aan ht w-ezen van don Belgisclien Staat. Door don oorlog is .hierin veranderin; gekomen. Terwijl Frankrijk belang heeft bij eei centraliseerenden Franseh-Belgische staat, :'s een nieuw moment ingetreden doordar het Duitsche belang vord'ert da België voortaan een Federale Sfaat wez waarhi het Gcrmaansche Vlaaiideren he Romaansche Wallonie neutraliseere.Hie ligt de paralleliteit der Vlaamsche e: Duitsche belangen die de aktivisten moe ten uitbaten in het belang van Vlaaude ren. Uit deze Fransch-Duitsche belangen tegenstelling moet Vlaa-nderen's redding die anders Ç<nmogel'jk ware, geborei worden » De Vlaamsche aktivisten van de eet ste ure hebben dit begrepen, en hebbe: zich zotider sentimentaliteit, uit « sacri egoïsmo » tôt Duitschland gewend. T betreuren is dat ze zich alleen tôt de kon servatieve groepeeringen in Duitschla®! begevon hebben, waardoor bij de links part'jen den indruk is ontstaan als gol< het een verkapt annexatie.-manceuver. D'aardoor kan het gevaar onstaan da in .Dui'schland zelve het Vlaamsch, vraagsttik een twistpunt wordt tusschei annexionnisten en de voorstanders va: een «veritândigùngsfriede». Dit verzuir ' moe: snel goedgemaakt worden d laatstgenoemden, vooral do sociaal-demo kraten duidelijk gemaakt, dat de Via mingt.n allcrminst van e<?n openlijk, noch vermonide inlijving weten willen. Daanroor is Ooodig dat w^ij ons klaa en duidelijk uitsprekon omtrent on9 doel en vooral dat dit geschiedt door een b« voegd organisme. In hun opvatting priitrent het doel de Vlaamsche beweging zijn aile f'.amingan ton het eens. Alleen het inzicht der t gebmiken m:ddelen verscliilt. Klaar om schreven in weinige woordon willen *1 leti. : « Viaanderen toi aan de taalgrens b« stuurd in het Nederlandsch. Neder landsch de uitsluitend» taal van hc oBMibaai" eu s'artihulior »ndcivriis. AU i, ur.ingen van hot openbaar le.ven, gerecht le be^turen, Bankwezen, léger, hooger e middclbaar onderwijs, regeering uitslui it tend., in het Ncderlandsch. » il Viaanderen dus zoo Nederlaadsch al r- Holland. Geen gelijkstelling van Neder laudsrh en Fransch in Viaanderen, maa et de vclledige ontkcnning van eenig histc y, risch recht dér Fransche taal in Vlaaii e- deren. De volkomen vernederlandschin van Viaanderen dus, en het eerlijk door p vceran van die maatregelen die leide: i- moeten tôt de vernietiging der tweetalig el heid. z. Niets meer, maar ook niets minder c- Letterlijk niets minder. Wie minder wi n dan dit, moeten wij van c.na v.erpen, i g^en flamingant: Aile flaminganten onde: schrij ven di ■ programma. le _ Jong Vlâànderen dat jvert voor eei > Koninkrijk Viaanderen, de menschei la der Bestuurlijkc Scheiding, de aanhan ft gers van cen Waalsch-Vlaainsche Konfe •e deratie in lïet nieuwe België, de Lands bond met zijn programma van cen Bel i- gischen sta'eubond, de volgelingen vai si Van Cauwelaert en de bestuurlijke aan ?- passing, en Huysmans en de zij.nen di< ir ijveren voor de kultureele autonomie vat s Viaanderen. r- Alleefn in de toe te passen middelen be * aat verschil van meening. Eon zaak is zeker. Do oude verhoudin i. seji en normen zijm onhoudbaar gewor ^ den en kunnen onmogelijk terugkeerefJ », Het herstel van België, « tout court « i: f. uitgesloten. Het oude België van v66i e den oorlog biedt geea w aarborgen vooi e het Vlaamsche recht. Vlnanderens le-3 vensmogelijkheid moet beklonken wor r den t» vredeskonîerentie en door eei .. wettige status sanlitie verkrijgen, in Bel gui a!s het kan, erbuiten ais het moet Wij evenwel gelooven dat het kan, neen ■_ sterker, dat het moet in België. Ir» 1831 heeft Frankrijk, da-nk de Fransch-Engelsche tegenstelling de toen. il malige bereikbare mogelijkheid aan-vaard, namelijk een Fransch centralisée t rend België. . _ De huidige tegenstelliug Frankrijk-e Engeland aan eenc z jde.en Bnitschlanc t aan de andere z jde, schept, naar ons in-. ziew, eenevenwicht.dat als bereikbare mogelijkheid tôt resultaat eon federatief « België geeft, met kultureele cn politieke t autonomie yoor beide deelen. Zoo'.ang de I Fransch-Engelsch—Duitsche machtsver-houding zich niet belangrijk wijzigt z en wij de mogelijkheid van een onafhanke-lijken Staat Viaanderen niet, terzijde ge-laten of zulk een staat onder ekonomisch oogpunt lecfbaar en wenschelijk is. Wij-g zigen zich dus de machtsverhoudingen „ niet aanmerkelijk, dan zullon de Vla-mingen zich moeten uitspreken voor het eerste alternatief, politieke autonomie voor Vlaa'ndeion en Wallonie in België, r temeer omdat door de oplossing Staat 1 Viaanderen de oorlog tôt in het oneindige ' zou verlengd worden, en d:t ons zou be-" roovea van den steun der linksche gtoe-: peu in Duitschland. Wat wij* dus tôt ons program moeten maken is : « Rechtspersooulijkheid voor " Viaanderen ». lu een volgend opstel zullen wij deze ^ uitvoerig behandelen. 1 Tha«s is het zaak dat aile energie sa-mengetrokken wordt om dit te bereiken. ï D« tijd is daar ! Op de vraag : « Quo Vadis, Flandria?» — waar gaat gij heeni 1 — luidde iiet aPtwoord : Naar de rechts-1 persoonlijkheid voor Viaanderen, naai ' de politieke autonomie. Prof. J. MUYLDERMANS. e r Urede as 'ûn\ 1 Akîiviftische groep der Libérais Volkipartij en Help U Zclve Dez« groep zond zoo pas een oprosp aan d« Help U Zelvera in 't liclit, waaruit we overne-. men : Wij a-lion, Help U Zelvera, hebben het woord ' gehoôrd van onzen trouwen voorman, hecr Léo 1 Augusteyns. Dat was niet het woord van «en dapporen va- - dorlander> die van achter zijn warme stoof, tua-! schen pastijhapjs en wij-nalok in, onzs *rm« kindea-en en broeder», d'-o verkwijnen in de loop-5 graven. aanwakkerds tôt moord en tôt vordera - vetraieling van onze achoone Vi'aanderache gou- - w en. Pat was niet de stem van den waanwijze,die { banbliksems ililigerda naar hen dis meanon, dat een «tervend volk de redding niât mag aanvaar-" den, die hef te heurt is gevarlein ten gevolge dev ' huidiga ataatkundig verwikkelingen. Neen, het vras de mantnelijke taal van iemand met kemgo-t zonde gedachten,! die zijn volk genoeg liefheeft , om. het het ieven te gunnen ; die den moed heeft ' ont '.aster «n "ronijn te trotaeeren van hen dia 1 aehoom praten kunnen, omdat zo niets te lijden 1 hebben en nog vele wintera kunnen doorbren-1 gen zonder te verhongeren ; het was de daad van > d»n Tolksleider, die vindt dat tachtig jaren on-dsrgoachiktheid en slavernij voldoende zijn go- " weest om a.Me vriendachapabetrekkingen af t« ■ breken met zijn meedoogenloozen beul, dis zijn ; slachtoffer» b^ohimpt en bespot tôt in den dood toe. En ela het U een oogewblik varwonderd heeft, ^ dia taal Tan da gezonde reda te hooron, omdat i zoo!an? reeds de gomoenate Terdachtmaking on-middoWijk haar eohunnigen zegel legt op wia zijn volk ontslaven w.il^ dan is het doordien Gij vci'geten waart, wie Léo Augustcyns i». Wwnt, hij to-n minsto i» zichzelf gebieven, " gfcoeds rotavast in zijn princiepen en getronw aan - den werkman, dieu hij yertegonwoordigde. Waaï - anderen deden aan politiek geknoei en van* op dï> kussens hun kiezers verkochten, kende hij niets \ anders dan zijn idcaal. Onze strijd was de zijne, en wij waren fier op hem omdat hij ons ver-" trouwen nooit verlooehende. Wie oprecht is, moet omsçhadelijk gemaakt t worden. beproefde het ook met hem. Xoen e kw'-.m ïïw klinkend antwoord, Help U Zelvers. on als een kaakalag viol hat naor op wia reec inwendig juichten om *hun gelukta kuiperijai Wij vragen U t» staan, zij aan zij, in de dubbeien atrijd, dis wij gaan doormaken : de kamtp om vrede en om een> Vrij Vlaandere: VV ij wilien onze gelîefden terug. Zij hebben g » n;x:g gûleden en moeten niet langer meer g 1 slac litofferd werden om ten doel, dat ona àlech - ve.^er en vager wordt. Wij wenschen ona lar i:: puinhoopen herachapen te zion. W eischen virede, in naam der duizenden werkdied* s uit hot bezette gebied, in naam van hun vrou - en va;, 'vun kinderen, die door uitputting en or r bci i'.'g traag maar zekei- ten onder gaan en wi le ven voor altijd gebroken wordt door dezen o nienschelijken knjg. Wij wilien Viaanderen vi*: omdat daacrin alleen da kracht schuilt, die o ï moet levaggeven, het schoone en rijk© Vlaand - .roit van weleer, omdat wij niet verkiezen m j langer bevolen te worden door de stem van e « revolver » maar wal in dia taal, dia onza me der aprak. Door Tredo en door een Trij Viaanderen t . Terheffîng van den werkman!... ] Allen dus op post op de propaganda-veirgad ^ ring, TTÎjdag 7 December, om 9 uur torenuur, do zaal «Van Woaanbek»», Van Wazenbok •traat ,9. t Zooals we reeds meldden werd, ook door < zorgen Tan dezen groep, een reek# volkavoc dracliten over het verleden, het heden en < toakomit van Viaanderen., met geldelijka onde ateuniiig Tan « V olkaopbauring » ingericht da zaal «Van Wezenbeke», Van Wezenbek •traat, 9. T)&z* zullen plaats hebben op da tc geude Vrijdagea, telkena oui 9 uur (T. li '• aYond». A. — De liefde tôt Viaanderen 7 Dec g,ni ber 1917, M. Flor. Mielanta, «I Vlaûmaehe strijd in da Litteratuur ». 14 December 1917, AI. Aif. Van Hoof, « I Landelijke Schoonheid Tan Viaandeien s. 91 December 1917, M. J. J. Ja&ka, « Het K rakter der Vlamingen». B. — Het Verleden 28 December 1917, M. Alb. Van Laa « V iaanderen doorheen de eeuwen ; da gcachied •nia ran zij-ra groei en van zijn Teidrukkingen : 4 Januari 1918, M. Lode Baekelmans, « Wt Viaanderen in de Letterkunda Toortbracht ». 11 Januari 1918, M. H. Van Praag, « Viaai deron op Muzikaal gebied a. 18 Januari 19i8, M. Dr. J. Danncé, « Vlaao derern en da Schilderkunat». C. — Het Heden 35 .Januari 1918, M. Herman Vo«, « Het- a-gemoen vervai » 1 Februari 1918, M. Frans Van Laaar,- « "Vleai derena onzelfetandigheid. De taalgrieven ». 8 Februrari 1918, Mej. Anna Morteimana. « D Vî-ede. eerste voor waarde tôt heratèl ». D. — De Toekomat 15 Februari 1918, M. Louia Varhulat « Grootheid door onderwijs». 22 Februari 1918, M. Aug. Bosaaerle, « He V olksonderwijs in den atrijd .voor VIaanderen ontvoogding ». 1 Maa-ri 1918, M. Barth. GeLia, o Het Vakon dorwijs ». 8 Maart 1918, Mej. Suzanna Verhulat, « Vlaan der en en de V rouw 0:1011 tvoogding ». 15 Maart 1918, M. Le° Ajuste}sti, a De we deropbouw. De sociale eai ekonomischa toe 'komst van Viaanderen ». Wij iroepen de bijzondere aandacht van. onz lezers op deze reeks vocrdrachten. De knappe inrichters dient om hun veelbelo vond werk de daink van alie bewuste Vlaminge: gezegd. S5 î* J(k ,i i êîi L D DE AMBTELUKE TAAL II VLAANDEREN. — Bij Verordenin^ werd bepaald dat in Viaanderen de amb telijke taal 't Nederlaindsch zal zijn. W' zijn echter nog sleeds niet ontslagen vai de telkens herhaalde moedwillige overtre dingen van de franskiljons, die zoowa overal nestelen. Onderstaar.de twee fei ten toonen het weer eens aan : I. — De Vlaamsche gemeente Werch ter, in Brabant, gebruikte in Oktobe laatstleden op een getuigschrift, in he Mederlandsch gesîeld, een Franschej stempel. II. — Nog altijd wordt op d# Natio nale Bank, hier te Antwerpen, op d-boekjes van de Lijfrent- en Verzekeringa kas het ontvangstbewijs in het Fransc ingeschreven. We lazen zelf in een va: de boekjes voor een stortlng- gedaan o; 14 November 1.1. : « Reçu trois francs » Is de tijd, waarin men op Belgisch manier, wetten en reglementen maakte met hej_ vast voornemen ze toch niet n; le leven wanneer het Vlaniing-en betreft nog niet voorbij ? Wie moet ingrijpen? Een beetje toe zicht zou de Vlam^ng-en zeer t« stad' komen. DE BELGISCHE KUNSTENÀAR! IN HET BUITENLAND. — De uitste kende orkestmeester Anthony Dubois be vindt zich in Britsch-Indië, alwaar hij d' uitvoeringen der « Simla Orchestral So ciety » leidt met de maestra waarvjm b: te Londen aan het hoofd van het Belgiscl orkest reeds het bewijs leverde. De bla den te Simla schrij ven dat een koncer door den heer- Anthony Dubois çegevei en dat bijgewoond werd door den onder koning- van lndië en lady Chelmsford een ware triomf is geweest. Het orkes blonk uit door bui'iengewone eenheid ii de uitvoering en gaf namelijk eene vol maakte uîtvoer ng- der Vijfde Symfonù van Beethoven. VLAAMSCHE MISSTANDEN IIS HET LEGER. — De miss.tajnden durer voort in het Belgisch. leger, wat de eer-bi€-di voor onze taal betreft. Door de « Stem uit België t> vernemen wij, dat il •tegenstrijd met de wet, in 't begin dei maand September in talrijke eenhedei van het legei* uitslui tend Fransche iden titei'tskaarten en boekjes aan de Vlaam sche soldai werdon aangeboden. Wei £e:-ng deze stnkken te teekencn had o.a in het 23e liniefegiment voor gevolj straffen en afstelli-ng vaa gegradueerden Aan de Regeering is hierover cen vraai geste!d geworden : de minister van oot log heeft, naar uit het gcmelde blac blijkt, het feit moeten toegievwi. — V K. B. * T TIr 11 ry W t t % 1h 1 ^ i . hx i \ . , A JL 9—0 1 ï -• Il . 11 De Naiio.iulfreiîskwestie De -Viamlngen S- L" Onze liaofciops, : r vv- rd 1- 1.. en f- te Zurich door talrijke békci:de jeurna-?n listen, zoowel tôt de Knte-nte-ianden aîs w tôt de Middeiiii-ji.Ln b^hecrLiiàe, gCin-^ tervîewd. o.a. ook door dcii bekenden w lrredentisten-voorman rk-i-ciii voor vie Secolo van'Milaaiij door hr Sic i::lieriz, ia die dertig jaar de Parijzer korres^oudeiu e- was van de i\~euc Presse van Wcencn ; door hr Benedèk-Benedek, van de Ilor-gaarsche Vilag, het crg: ..n van den ue-mokraat hr Jaszy ; docr hr'Delir.cr voor Daily Mail, enz. In Met Vaderiand, uit L,.n lia-ag ^ (avondblad van 29 November) verseliijnt e- nu een persgesprek met onzen hoofeiop-ât-eller, dat wij in zijn gelicei.laua volgen, e11 dat meck aj.ntuc it hoe de aa r! dacht van de Kuroj esche pers la meer op Viaanderen en op de Viaaiu- r- sche kwestie gevestigd is. m * " * Vamnorgen ontmoeite ik ivaf-. Verhuibt, direkteur aan het miiîisteris van J .usteu cn Wetenschappen te Brnssel, hcofdr;. ;k e;ir het nationalist:sclie.« V'la . :c als afgevaardigde van het - nst 1: •. • ml >0 naar Zwitserlând geogen is o.n op < Internationale Studiekonferentie voor c.cii Di.o.r/.a-men \'rede de belangen der \lami:iu;:n e verdedigen. 1- De heer Verhulst is een der eor-i e-ko-men afgevaardigden en was zoo \ iendeiij.; mij een onderhoud -ver e.: Vlaainscht k .ve- ic toe i-, te staan; er was des te nuer aanleidi êaar s- het Havas-bericht bekend v a g wor . , dat ». Dr. A. Borms — wegens onwaardig gcdrag -rt van de Leopoldsordc eeroofd «vas. — Wat zegt u van -het Havas-bericht in z ké i Dr. Borms ? — Dat is weer zoo iet- va:i c B^-lgis ..e i. Regeering. Die is tegen ons Vlan.iiigen n >g nimmçr rechtvaardig geweest, ze'ils nîei als zij banbliksems rondsli.ig^rl. Wiiarom ucer.it -zij Borms zijn lintje at eu waar m mij en zooveel anderen, die in het be/.it van ùat spe> 1-goed zijn? Voor ons, Vlair.iiigen, u- het cen eer, dat de Regeering di -- ijdelheui v ^ -^ : ^ afneemt. Wij zijn gec;i ouv. orwa..r..t .!j... iîei-gen en verlangen geen Belgische riû v meer te dragen. — Geen Belgen ? ' — Ja, geen onvoorwaardelijke Belgen! Hoc zijn wij in 18-30 in het staatsverband België gedrongen ? Hoe heeft men ons, Walen eu Vlamingen, met den opstand tegen de Neder-laudsclic regeering misleidt? Voor de katlu;-lieke Vlamingen heettë het : de !'.• • . <clie Nederlanders wilien u den , :i ai'i:e-men, en voor de Walen, omda er i : Wa lenland weinig godsdienst is : de Hollaiider» wilien uw taal uitroeie 1. TIei eer. het ander was onwaarheid. Ilct vart • : ;..v Fransche avonturiers die ons niisleid hebben en dan nog : in die dagen hebben v. : \ ' ingen, bijna niet gevochten. Men heeft daarna een staat België in elkander geu lie 1-geen niet wil zeggen, dat wij dasroui l'.elgen geworden zijn. Wij zijn Vlamingen en wij blijven Vlamingen, ~ook al zôu men ons morgen met de Hottentotten vereeiiigen. — Hoe staat het thanr. met de Vlaamsche zaak ? JDenkt u hier eenig resultaat te kunnen behalen ? '— Ja eu neen. De konferentie voor een duur-r zamen vrede behandelt in iV-itsn geen clirekte r Terschilpun'en... in de rappcr'en behandcH \ men meer de theorie der vraags; kken, spreekt over de rechten der minder heden in een staatr - en verzuimt te spreken ver ons volk, omdat 1 wij de meerderheid zijn. li. wil echtcr sprck 1 met Terschillende afgevaardigden, uit d . rriende en vijandelijke la :den,"o:n de eliei e van ons volk bekend te maken en invl •■ ! uii " te oefenen, opdat er niet alleen recht guschie de tegenover .Pôle■ t kiuneu en le, en, ■ , _ volk ook, maar ook tegenover ons, Vlamingen, die sedert 1830 als volk tôt den ondergang ge-doenid zijn. — Kunt ge dan niet, zooals de heeren van Cauwelaert en H ste in «Vrij België > ggen, u zplf redden ? Gij zijt toch de .meerderheid iu het land. — Het standpunt van Frans van Cauwelaert e* dat van Hoste is volkomen onjuist. Ik b.e grijp niet hoe een man als van, Cauwelaert aan zulk een standpunt komt. Zij weten eveugoed ala ik, dat het recht der'Vlamingen internatio-naal moet worden vastgelegd. Vreemde mo-gendheden hebben bij "us steeds een kolo -salen invloed uitgecefend en als het ware. de regeeriug verpliciit ons, Vlamiju en, achter-uit te zetten. De tentoonstelliilg van 1913 Le Gent is er als een der i . -.le •> ij>.cn. Wat hebben wij sedért 86 jaren bereikfc? Hier en daar eenige wetten ten voordeele van ons volk, wetten die nimnier ui geveerd werdeu. Rr waren officieele sabotteurs der Vlaamsche wetten. Nooit is het gebeurd, dat er iemand geatraft: is omdat hij het recht der Vlamingen rerkrachtte, maar wel zijn er v .. ,.lv , of maatschappelijk achteruit gezet, omd.ii zij ran de regeering eerbied voor de lanc: wetten^ verlaugden. — Hoe ver is de waarheid, da de Vlaai.. . 1^» iiktiviftten: de Belgische regeering vervalien wilien verklaren ? Zijt gij tegen Kouing Albert ? — Hoe komt ge daar toe? Wij houden innig ran onzen Koning eu misscliien wel icer dan welke Waal ook. . De Ii min : ; ons lies \i-leen hij is omgeven door nu ;.chen li • vi ja dig tegen ons staan; menscheu die • meer Franschman dan wel Waal zijn en. : cnschen die vergeten, dat zij Vlamiug geboren zijn en die de belangen van ons volk wjor liée belang ter zij de zetten. Qnze strijd gaat tegen de regeering, tegen de ministers, dif ons \ :1k in de ellënde gestort hebben. De .oes. is roor ons onduldbaar geworden e wij deu niet rusten voor dat wij.bereikt h en at wij wenschen. Het Vlaamsche volk heeft a a apita der naties gestaan. Wat is er van ov ge-bleven? Pater vStracke heeft 't kort voor den oorlog roortreffelijk in zijn brochure Arm Viaanderen» gezegd: We zijn cen volk van ontaarden ; overal waar men in Viaanderen koint, daar loopt de ontaarding en minst vaar-digheid otis vooruit. Op ekonomisch g bied zijn de Vlamingen de slaven van Kuropa en ook die der Walen. Ons volk doet dc-11 zwaar-»ten arbeid, verdient het min-te geld. V anderen is het land der lage arbeidsloonen, --is het Luilekkerland ge worden 'voor vrcemd: ondernemets en kapitalistcn en dat , ''v d • de sehuld eener regeering, die nooit of ninrmer voor 6ns een regeering was. Wi' v.ilîen dien toestand niet langer. Het volk staat : re< 1 o' het jnk af te werpen en ik zou u. h m? 'rd 11 brieveu kunnen laten zien van krijgscevange- . nen, van Vlamingen, die bereid zijn met de I wapenen onze eischen te:ren de eigen r - j-r-ring te ondersteunen en.aan het front is het niet minder. Vlaanderen's uur heeft geslng* v. We ztillen ons vrij maken. Bij het uitbrek n

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes