Het Vlaamsche nieuws

372 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 10 Maart. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/hd7np20t4d/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

mffag 10 Maart 1.917. Dcrtie jaargai g Nx . 6g Prljs : O CeDtieni voor gfhcel BeJgiê Het Vlaamsche Nieuws VerseMjiit 7 maal in de week SpHNEMENTSPRIJZENî ], I.7S Redaktie, Behee» en Aankondigiiigen : ROODESTRAAT, 44 4NTWERPBM DE OPSTELRAAD: Raî VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE Met de vaste medewerking van Hoogleeraar Doctor Antoon JACOB Elke inedewerker is persoonlijk ver-antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie, AANKONDIGINGEN: Tweeds blad, dea regel 2.5S Derdo id. id. I.— Vierde id. id. 0.68 Doodsbericht B.— OFFICIEELE BERICHTEN fcSCHE ZIJDE ■SCffAVONDBERICHT ^B)j,i-erdag 8 Maart. — Offi-Hkncht : ■ïfisttii en in het Oosten is bij I mets van belang gebeurd. ■ Vrijdag' 9 Maart. — Officieel : IjjK GEVECHTSTERREIN ||as de geschutbedrijvigheid op I, slcch^s in Champagne hevi-■bot vuren sterkcr vverd, gold |)rbe;ç.(ling van eigenç ol vij-Kjeine geveehtsakties. Eten van W yucliaete drongen ïlsafdeeliiigen in een Engel-l'ir ga kccrden met 37 gevan-lachinegeweren en 1 mijnwer- fccmme-gebied kwam het her-I tôt treffen tusschen verken-Ipen. Daar werden 15 Engel-■angen gcnomen. In Champa-I de Franschen ten Zuiden van Jc door ons op 15 Fcbruari ver-fcrdc sditigen, na trommelvuur^ Hh«den er in m enkele loop-Kioogte 185 en in de Champa= (celbinnen te dringen. Op aile an-ulcii werden zij afgeweerd. Een aanval heeft de loopgraafstukkeni fcccrschende hoogte 185 op-r il ons bezit gebracht ; de lager ■nleve wordt door den vijand ge-iii.jdellintaoever van de Maas werd ^ecn Fransche aanval tegen on- ioniferrromeii op de Zuidelijkc m hoogte 304. Hij mislnkte. ikertijd i^L het bosch van Avo-gevoerde eigen onderneming der verliezen 6 gevangenen en gewerea in ons bezit. CH GEVECHTSTERREIN Krins Leopold van Beieren : ■vas beteckcnis. IMEENSCH I GEVECHTSTERREIN [artsliertog Jozef : ien het Trotus- en het Uz-dal pi onze troepen den hoogtekam [Magyares en de aangvenzende ichanstç stellingen van de Rus-Icieren en 600 man werden ge-[enomen ; moerdere machinege-jtgemaakt.loep veldm. v. Mackensen : f BALKANFRONT inaatid Fcbrnari hebben wij 24 |taverloren. Onze vijnnden heb-ft Westen en het Oosten en op ■tan 91 vliegtuigen verloien, S7 in ons hezit 7.ijn. 49 vie- fp« 7iide der Unies, naar dni-[i worden vas'eesteld, en 5 wer-Bonscn te landen. NfOOST.-HONG. ZIJDE Ptn, Donderdag 8 Maart. — Offi- fWEiVROF.MEENSCH B GEVECHTSTERREIN ■Msch-Karpathen hebben wij den |®n °cn hoogte, ten Noorden van |J[enPas verdreven. ■pynië schermutselingen in het j6'" en versterkte vuurstrijd. iAANSCH I GEVECHTSTERREIN Pet algemeen is de gevechtsactie |weest. Stormpatroeljes van het l°vwi-infan ter ie-regi ment hebben ■taliaansche stelling ten Westen ■anjevica 15 gevangenen gehaald. I BALKANFRONT ■anderd. |H!RKSnHE ZIJDE ?njinopel, Woensdag 7 Maart. 8cH GEVECHTSTERREIN ^streken van Dzigielany hebben fPen na een gevecht met hand-| n aanval van een Russisch ba-lîsslagajj en dit zware verliezen jCht. RUSSISCH-TURKSCH GEVECHTSTERREIN Botsingen tusschen verkennende pa-:roeljes, op enkele plaatseji slechts. EGYPfE Pogingen van de Engelschen om tegen >nzen rechtervieugel op te rukken, zijn ioor onze voorposten afgeslagen. Een eskader vijandelijke vliegtuigen heeft met bommen een aanval onderno-men op het station Tel el Tsjïria zonder sr in te slagen schade aan te richten. De afweerkanonnen velden een vijandei. lijk vliegtuig waarvan de bestuurder en vvaarnemer gevangen zijn genomen. MESOPOTAMIE De Engelschen naderen aarzelend onze stellingen. Officieel communiqué van 6 Maart : Aan het Tigris front gingen de Britten in den ochtend van den sden te land en te water tôt den aanval over. De aanval was gericht tegen onze voorposten ten Westen van Azizië, op 80 km. ten Zuidoosten van Bagdad. De aanval werd met ernstige verliezen voor den vijand afgeslagen, die een officier en drie soldaten aan gevangenen verloor. Des namiddags herhaalden de Engelschen hun aanval met infanterietroepen, met denzclfden afloop. Des nachts werden onze voorposten, nadat zij hun tank hadden vervuld, op de hoofdstelling teruggetrokken. Geen gebeurtenisseç van belang op de overig-e fronten. m ENGELSSHE ZIJDE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Lxjnden, Donderdag S Maart. — Officieel : Wij hebben onze linie aan weerszijden, van het Ancre»dal een weinig vooruitge-schoven.Overigens is de toestand onveranderd. Vannacht hebben wij een geslaagden overvàl gedaan in de vijandelijke schan-sen bij Biches en er eenige gevangenen gemaakt. Ten Zuid-Oosten van Chauîaes en ten Zuiden van Atrecht heeft de vijand na een hevige beschieting onze frontlijn over-rompeld. Enkele onzer manschappen wor-den vermist. VAN ITJjUP»S5BE V.M ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Donderdag 8 Maart. — Officieel : Ann het front van Trentino is dé artillerie giste'ren, ondanks het slcchte weer, druk aan den gang geweest, vooral in de streek van het dal der Adige. Men maakt gewag van infanterie-srhermutselingen tusschen Lamone en Spîra (dal van Susrana), aan den^boven-loop van de beek Felizon (boven Boite) en bij den ingang van het Sextendnl (Drava). De tegenstanders we/den overal terugge-slagen.Op het Julische front niets van belang. VAN RUSSiSCHt ZliDE Petrograd, Donderdag 8 Maart. — Of-ficieel * RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Vuurwisseling en onderzoekingstoch-ten van verkenners. ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN Vuurwisseling en onderzoekingstoch-ten van verkenners. Gerucbtpn over het verlies van ee < Iralia nsC'i îivleschip Men meklt uit Chiasso dat sedert eeni-gen tijd in Italie het gerucht loopt dat het ïinieschip « Giulio Cesare » verloren is ge-gaan ten gevolge van sabotage. Dit gerucht werd echter tôt dusver niet beves-îigd. De « Giulio Cesare » verplaatste 22,400 ton en was in 1911 gebouwd. l^eest vervolg oorlogstelegramvivn op de 2de bladzijde. lié Holiandsche Kroniek l (Van onzen bijzonderen korrespondent.) \ c 1 Den Haag, 4 Maart 1917. < Socialisme en Vadsïlandilieîde Zooals uwe lezers reeds den ln Maart , konden vernemen (Eene belangrijke ver- , gadering van den Bond van Belgische arbeidets in Nederland), kwam hier in ' Fcbruari een kongres samen van den door K. Huysmans gestichten Bond van Belgische arbeiders in Nederland. Deze Bond omvat, volgens zijn orgaan « De , Belgische Socialist », zoowat 2000 leden, vlucht'clingen en geïnterneerden : dat zal dus wel de groote meerde.rheid zijn van d,e hier vertoevende leden van de Belgi- ■ sche « Parti j ». Hoofdzaak op het kongres schijnt de bespreking geweest te zijn van de hou-ding welke de Belgische socialisten op ! het (inmiddels volgens Holiandsche bla- • den v.ervalleri) kongres der socialisten uit de Entente-landen op 18 Maart te Parijs zouden aannemen. Enkele weken geleden werden daaromtrent door Van-dervelde « instructies » gepublicocrd, die zoogezegd uit het bezette gebied vanwe-ge de daar verblijvende socialisten aan hem en zijn kollega de Brouckère waren gericht. Er is veel te doen geweest over dit dokument waaraan echter Huysmans , zelf dadelijk eenig gezag weigerde toe t'e kennen. Hoe dit 00k zij ,het kongres van 18 Februari getuigde wel zijn instemming met de besluiten der Be.lgische kamera-den, waar het geldt de « verwerping van den ekonomischen oorlog na den militai-ren oorlog », maar « kon zich niet veree-nigen niet de opvatting van de kamera-den, die in België gebleven waren, aan-gaande het hervatten van de internatio-s nale betrekkingen ». Aldus ten minste een mededeeling aan de Holiandsche bla-den over bc-wust kongres. Er werd daar op gewezen dat nog slechts drie van de 28 bij de Internationale aangesloten par-tijen, ni. Engeland, Frankrijk en België, tegen een algemeene. internationale kon. ferentie gekant zijn. In de ter vergade-ring aangenomen motie werd dan 00k aangedrongen op de spoedige samen-komst van een dergelijke konferentie. « Indien de Internationale nu niet han-delt, zullen wij een dubbel bankroet he;b-ben. Elii omdat we. te zwak waren om den oorlog te vermijden, een tweede,omdat wij den moed niet hadden voor een duurzamen vrede op te komen. » , In de gansche regeeringsgezinde vluch-telingenpers hebben de besluiten van het socialistische kongres een waren storm verwekt. Het was voor deze blad'en een goede gelegenheid om hun gansche ver-ontwaardiging over de politiek van K. Huysmans nog eens te luchten. Men kan het dezen inderdaad niet vergeven dat hij in dezen tijd de noodzakelijkheid heeft ingezien om,.tot be.houd der «socialistische waarden », opni-euw alvast den po-litiekcn strijd aan te knoopen ; vooral duldt men niet dat hij bereid is om bij het bepalen der vre.desvoorwaarclen de Belgische Regeering de vrije ' hand te laten, maar, uit socialistisch belang, zi'ch tegen «impçrialistische» oplossingen van den oorlog bij voorbaat heftig verzet.Het « Belgisch Dagblad », van 22 Februari,, noemde dat « twee heeren willen dienen » en stelde Huysmans' streven op één lijn met dat der Vlaamsche aktivisten. In « La Belgique », wilde JAVappers Huysmans aan het gerecht overleveren. En de Holiandsche bladen van 3 Maart bevat-ten, uitgaande van den Waalschen socialist E. Piérard, een oproep aan de leden der Belgische Werkliedenpartij, om zich, in strijd met de besluiten van het Februa-ri-kongres, wél aan te sluiten bij de « re. solutie » van Vandervelde. Het heeft er den schijn met naar alsof Huysmans bereid zou zijn om zich door deze reaktie te laten- overrompelen. De « Belgische Socialist » van 24 Februari bevat nog een artikel « De Wil van het Volk », waarin openlijk voor een vrede door overleg wordt opgekomen, en waarin nogmaals op de hervatting van den binnenlandschen politieken strijd wordt aangedrongen : « Het gevaar van bmten is betrekkelijk verdvvene.n, terwijl het gevaar van binnen met den dag toe-neemt. » Tôt dusver over de toedracht der fei-ten, Zijn zij niett bijzonder leerzaam? Het lot dat Huysmans vanwege de Belgische « extremisten » te beurt valt, ver-toont een merkwaardige overeenkomst met den veldtocht die sedert jaar en dag tegen het aktivism gevoerd wordt. Na de viaamschgezinden is hij nu 00k, aïs socialist, het recht gaan opeischeu op eon lolitieke aktie tijdens den oorlogt en, venais de Vlamingen hùnne beginselen, venscht hij thans de socialistische principes tege.nover- de Belgische Regeering ;ij de bepaling van de vredesvoorwaar-len te doen gelden. Daarom lijkt het des te m'efkwaardi-jer dat Huysmans tôt nog toe steeds ieeft gemeend het aktivisme te moeten jestrijden. Toen hij, na zijn Arnhem--iche rede, waar hij voor het eerst zijn •adikaal socialistisch program opstelde, ioor onze Belgische « jingo's » telkens veer werd aange.vallen, werd het zelf s bij aem een geliefkoosde taktiek, om ten jewijze zipier vaderlandsliefde, heftige jitvallen te doen tegen de. Vlaamsche ak-:ivisten, eens zijn tnede trijders voor een ïemeenschappelijk ideaal. Zullen zijn ;rvaringen omtrent de verhouding van (vaderlandsliefde» en «socialisme», hem :hans tôt eenig inzicht kunnen brengen Dmtrent het verband tusschen « vader-andslicfde » en «Vlaamschgezindheid » ? Franskiîjonade Het î'Chijnt wel een oeroude algemeene germaansche eigenschap te zijn : de îucht naar het vreemde, het uitheem-;che, naar ailes vooral wat zuidelijker iilimaat en kultuur hebben voortge-jracht. Een overblijfsel van den ouden :rekkerslust die de. noordelijke stammen aaar warmer en schitterender streken < dreef ! Wij hebben, in de vervreemding van :en gede.elte van ons eigen volk, den l'çjbasterer.dën invloed van dien ouden .Irang op droevige wijze beleefd. Maar hier, waar de eigen .Nederlandsche aard =edert eeuwen een gevestigd bestaan heeft, zijn de gevolgen minder noodlot-tig. Daarom kunnen ons de uitwerkingen van dien geest slechts een glimlach ont-Vikken.Zoo de, eerst laai in on& bezit gekomen December-aflevering van de « Revue de Hollande », gesticht om toenadering tusschen den Franschen en... Belgisch-Franschen en den Hollandschen geest te bewerken. Dit nummer bevat n.l. een « Enquête sur l'influence de l'esprit français en Hollande». Men heeft aan een aantal Franschgezinde Plollanders van naam hun oordeel gevraagd omtrent de voortreffelijkheden der Fransche bescha-ving. Men vindt er het oordeel van aller-lei, min of meer be.kende grooth'eden, die aile natuurlijk draai'en om de spil van het bekende « tout homme a deux patries, la sienne propre, et la France », waaronder Madame. Mirtca Verster-Bosch Reitz, « romancière », met beminnelijken moedwil zelfs aan de tweed'e de éérste plaats "gunt. Maar wat wil nu het toeval? Mijnheer Charles Bernard van de « Echo Belge », heeft al deze oordeelen aandachtig»gele-zen en is tôt het besluit gekomen dat de sympathieën van al deze Hollanders wel uitgaan naar groote Fransche persoon-lij^heden, maar juist... naar die, wier gansche wezen vloekt met de eigenaar-digheid van den Franschen geest, naar de Zola's, de Hugo's, de Rousseau's, de wilden, de romantici, de... germaan-schen ! Van « de latijnsche essientie, orde, helderhe d, regelmaat » hebben de heeren maar weinig te pakken gékregei^. En wij kunnen hier het oordeelen aan Ch. Bernard wel overlaten, niet waar? Dat was dus... mis! Een onuitgegeven Vers yan Guido Oezelle Onuitgegeven is misschien niet heele-maal juist, maar toch zult gij het te ver-geefs zoeketi in de vglledige werken van Guido Gèzelle. Maar het komt voor in Reinaert de Vos, van Vleeschouwer, lste jaar, nr 3, waarin de jonge priester aktivist, onder den deknaatn «Spoker», eraan mede-werkte. Het mag wel in zijn... «Geheel » bekend worden en dat de ge.est van Ge* zelle nogmaals kome spoken aan de spon-de der fla'uwhartigen en vrcesachtigen. Geheel la'e.n wij het voortaan allen zijn. De Geheelen was een beter en juis-ter woord voor de Aktivisten. GEHEEL I» rood geverrefd water wîjn ? Is rogge terwemeel ? Is lood met goud of zilverscliijn, En lood niet even veel ? Wie heeft er ooit nit wilgenzaed Een eekenboom gezien ? - . Bn glas of diamant, dat staei U oven diar, mieschieD. ! Die leeuw is, heeft geen lammerbloed In 't leeuwenhert dat stroomt : Een krijgsman, als hij sterven moet, 't Is hij niet, hij die schroomt! Wees Vlaming, dien God Vaming schiep Wees Vlaming, zeg ik n, Die gistren nog ontvlamingd sliep Herwake Vlaming nu! Geen roodgeverrefd water, neen, Geen rogge in terwemeel, Geen loodsergulde Vlaming. Geen, En zulk een 's even veel. Ûfceen eekenboom uit wilgenzaed Dat 't lijf den storme biedt, Maer buigt. Een diamant en gaet Voor ijdel glas nog niet. Nooit heeft den Vlaming lammerbloed In 't leeuwenhert gestroomd ; En sterven als hij sterven moet, 't Is hij niet die het schroomt. Wees Vlaming, dien God Vlaming schiep, Wees Vlaming zeg ik u ; Die gistren nog geen Vlaming sliep, Ontwake Vlaming nu. Die Vlaming is, moet Vlaming zijn, Dat moet hij ! Niet een deel Van Vlaming en al 't ander schijn, Hasr Vlaming zijn — geheel! SPOKER (Guido Gezelle.) mu*,-,y;HT .t* LWfa'tnw* juro 0AGELIJKSCH «lEUMfS ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND. — Afdseiing Hoogcr On-ierwijs voor h®t Volk. — Op Dinsdag, 6 Maart, heeft Dr. J. Denucé zijn eerste es gegeven over het belangwekkend on-derwerp : de Renaissance in Vlaanderen. De studiezaal van ons Atheneum was ...-telijk te klein -oor het «antaf toe- hoorders. Minstens twee honderd perso-nen waren er zoo goed en zoo kwaad als het ging, opeengepakt, om mit de groot-ste aandacht de voordracht te volgen van den zeér beslagen konservator van het Plantijn-museum. Die eerste les was gewijd aan het ont-staan der Wedergeboorte in Italie, als een inleiding op de Wedergeboorte in Vlaanderen. Voor dit uitgebreide onderwerp Ijeeft Dr. Denucé zich in 't bijzonder be-paaid bij het Rome van Julius II, de reusachtige plannen van dezen buitenge-wonen kerkvorst en zijn samenwerking met Michel Angelo en den beroemden bouwmeester Bramante, tusschen 1503 en 1513- De groote invloed van den kerkvorst en het geweldige werk van die géniale kunstenaars werden besproken, waarna de voordrachtgever uiteenzette, hoe de Renaissance in het algemeen, zelfs een kunstenaar als Michel Angelo, zich vergistte in de waarde der werken van oude kunst die destijds aan het licht waren gebracht. De groote kunst der Grie-ken was nagenoeg niet gekend ; aile be-wondering ging naar kunst van minderen rang, de Laokoon-groep, de torso, de Apollo van het Belvedère in de beeld-houwkunst, Virgilius en Horatius in dé letterkunde. Parthenon en de Venus van Milo, Homeros en de zanger van Pinda-rus. waren in dien tijd niet gekend of niet gewaardeerd. Dichtersen denkers hielden zich uitsluitend bezig met Romeinsche schrijvers en denkbeelden. Op velerlei wijze hebben zij getracht het oude heiden-dom met het christendom te verbinden. De poging is niet geslaagd, zij het 00k dat de strijd nooit is uitgevochten. Met een paar woorden over de eerste humanisten, eindigde Dr. Denucé zijn voordracht. De tweede les zal plaats hebben op Dinsdag, 13 Maart. DOOD VAN EEN UITVINDER. — De « Temps » meldt dat Edouard Lumière, die de kleurenfotografie witgevon-den heeft, bij een ongeluk met een vlieg-machien .n Haute-Saône om het leven gekomen is. DE VROUWELIJKE EISCHEN IN FRANKRIJK. — Het intersyndicale actie-comité tegen de exploitatie der vrouw heeft in de Werkbeurs te Parijs een meeting belegd, op dewelke men de redevoeringen van Mme Sévérine en den heer Jouhaix, secretaris-generaal van de C. G. T., kon hooren. De vergadering heeft een dagorde gestemd ten gunste van de verwezenlijking van het princiep: k Bij gelijk werk, gelijk salaris »ren vra-jende de inlassching van dit princiep — ^egarandeerd door de vaststelling van ninima-salarissen — in de internationale Dvereenkomsten van het aanstaande vredestractaat. Deze dagorde eischt bo-l'endien een zeker getal wetgevende of indere maatregelen voor het beschermen ran de gezondheid der arWd«t»rs io <3* (v<srkbuiz«B *n f*bri«l«»» Iets voor iederen dag Een mooi Boek De Confrérie van Sint Ivo door Adv. Victor Jacobs, 1917. Uit de Antwerpsche drukkerij Busch-inann, die reods zooveel keurigs en kun-stigs uitgaf, zoodat ze wel verdient itt de Scheldestad de waardige opvolgster van de Plant.jnsehe genoemd te worden, is er een meuw boek gekomen weer het Stempel dragend van nauwgezette ver-zorging en degelijke uitvoering. Het werk draagt voor titel : Uit het verleden der Antwerpsche Balie. De Confrérie Sint Ivo en Haar Jaarfeest in 10"7b, door Victor Jacobs. Advokaat V. Jacobà is de huidigs Hoofdman van de heringerichte Broe>-derschap van den H. Ivo, waarvan de leden van Magistraat, Balie en Notariaat kunnen deel uitmaken, en die weer haar oude kapel, in de ommegang van Sint-Jacob, heeft betrokken. De naam van advokaat Victor Jacoba zal bij menig Antwerpenaar oude herin-neringen oproepen,want was met een politiek man van dic-n naam het hoofd der Antwerpsche katholieke partij, niet de sierlijke redenaar aan de balie en in het parlement, en verkreeg die. in 1884 niet een zeer kortstondig ministerschap met Woeste? En toch zal het niet de naam wezen van den befaamden politieker en oud-min'stcr die het îan.est zal leven in de geschiedenis der Antwerpsche Balie,maar wel de. Vic'or Jacobs die met schrander 00g het verleden der advokatenorde door. vorschte en met een vroom gcdul j en een «;aste ^wptensçhan uit nnd'e vergeten of vcrs'rooide oorkonden woqr in cen k'eu-ri?e mozaïçk het verleden wist samen te stcllon. Dif boek is reeds de tweede stndie ■c'oor den begaafdcn rechtsgc-leerde ann d't on. derwern ?ewijd. CHct eerste hvdde : Uit het verleden dt'r Antwerpsche Balie, J.E. Buschmann, 1905.) De huidige tu-die staat er in verband mede, do!ch is op zichzelf een standaardwerk over het onderwerp.Het is also: Victor Jacobs h'et zich tôt taak en plicht stelde een duurzaam en kostbaar bewijs te schenken van zijn diepe gehechtheid aan de Broederschap, waarvan hij de stichter en de hoofdman. is. Zeker het is het .werk van een katho-liek ,die zich uit een p'ëtei'sgevoel aan een schoone overlevering vastklampt en er met een dichterlijke bezorgdheid het heclen wil aan vastklampen. Maar het is 00k het werk van een Vlamnig^van een Antwerpenaar, •— en natuurlijk wel, in de e.er?te plaats, van een rechtsgeleerde. Het is nog iets meer : het boek werd opgevat, nageplozen, geschreven, ge-drukt en uitgegeven gedurende het oor-logsjaar 1916 ; in een tijd dus van schier algemeene gejaagdheid, oorlogsneurose en geestesverwildering : daardoor wordt dit kalm, bezonken en tevens heerlijk en zonnig geschreven werk als het zinne-beeld der gelijkmoedigheid en onver-stoorbaarheid die steeds al wat gerechts-zaken be.treft zouden moeten beheer-sthen. • Want indien gij het boek kunt be-machtigen hoe zal het u onmiddellijk boeien en hoe zult gij er een prach'ig voorbeeld in vinden van de beeldende voorstelling en de levendige oproej> kracht die geschied -chriften aantrekke-lijk en genaakbaar moe.ten maken. Lees de Feestviering in de kerk van St-Jacob en het Feestmaal in het Wijnhuis Den Robijn, de oude gasterije van de Wieg-straat, waar nu de winkgl is van den goe. den Vlaming Van Kerckhoven-Donnez. Een teekening volgens de nog bestaanfle deelen van het gebouw, en samengesteld door bouwmeester Ge.eraard de Ridder,v is te vinden op bladz. 47. 't Zij al dadelijk gezeid, 00k de illu»-traties zijn mc-rkwaardig en verhoogen nog de waarde van he" mooie boek. De fijne lichtprenten zijn in-folio-grootte, zooals het boek, en verbeel-d;n : de St-Jacobkerk gezien van de Lange Nieuwstraat, ter hoogte der Eiken-straat ; de Middenbeuk van de kerk ; een doorzicht op de Ommegang; Altaar en Tuin der Kapel van Sint-lvo ; het Bar-leef en Antepedium in St-Ivo's kapel ; het Olasraam en de Gedenksteen van d»-zelfde kapel. Het werk van een Vlaming, zeiden we, ja, van een Vlaming met een warm hart en een klaren geest. Deze uitmnntend? r*obt«g»lMtrd« ii*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes