Het Vlaamsche nieuws

1191 0
03 oktober 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Oktober. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 02 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/db7vm44d51/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMEMTSPKIJZEN a Voor één maand 1 ?» Voor 3 maand 6.00 Voor 8 maand lO.Gc Voor één ja"r IB.SO Aile klaohfcea nopena cmr©gelm»tig-heden in de bewtelling d«r po«tabanP«-m»nten zijn UITSLUrrKND te rich ien aan het BESTBIJJSND POST BU RE EL en met t&n het beheer vu het blad. donmrdag a oktorer iftis PRIJS 7 CENTIEM VOOR VLAANDEREN en WALLONIE VIERDE JAAHGANfi - Nr 26S Het Viaamsche INieuws Verschijnt 7 maal per week DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteller Ral VERHULST, Dr 4ug. BORMS, H 'Ogiceraar Alb. VAN DEN BRANDfc UAftU(lUliil.^UtA Êinukondigii^cs», r«^«l t.7b Stadnieuw» id. .. 1.2b Finantitseie Derlcntec I.5C Doodsberithi 6.00 Elkt -,mette werkei ii persouiilijl, verantwoordelijk voor zijn sehrij ven, en bindt niet héei <cî, redakii* REDAKTIfc BtHfcEH LIN AANKONDIUINtiElN : 73, SX.JAKObSMARKi ANTWERPEN Lees morgeri ic het «Viaamsche ISieuws » het begin van Tijl Uilenspiegel, Het vroolijk en avonfiuurlijk leven van Vlaanderen's guitigen filosoof. VAN DUITSCHE 2SJ0E DUITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Woiensdag 10 Oktober. — Of ficieel : Heftige aanvallen van den vijiand' -a Viaanderen, aan weerszijden vain Kame lijk en in Champagne w,erd'ein afgewezen DUITSCIi LEGERBERICHT W estelijk gevechtsterrein Berlijn, Woensdag 2 Oktober. — Officieel : In Viaanderen, aan weerszijden var Kamerijk en in Champagne weerder v;ij heftige aanvallen van den vijanc af. In rustige frontsektoren bij Sint-Kwintijn, benoordwesten Reims en be-westen de Argonnen namen wij voor-uitspringende linies in achterwaarts ge-legen steilingen terug. Legergroep Kroonprins Rupprecht Benoorden Staden maakten we bi; afweer van vijandelijke aanvallen zoo-wat 100 gevangenen. Aan weerszijder van de van leperen naar Roeselare en Meenen leidende straatwegen vie] de vijand meermaals tevergeefs aan. In Ledegem vatte hij voet. In tegen-stoot namen wij 't Oostelijk deel van art dorp terug. Benoorden Meenen on-àescheidde zich het Saksische grena-fcregiment n. 100, onder leiding .van oberleutnant von Aigeli _gansch tijzonder. Ook het infanterieregiment 132, onder leiding van majoor Panze, lieeft hier de jongste gevechten flink jwerk geleverd. Vijandelijke, gedeelteliike aanvallen ten Zuiden van La Bassée werden af-jewezen. De vijfde dag van den strijd om Kamerijk eindigde weer met een volledige mislukking voor den tegen-stander.Ten Noorden van Sancourt sloegen Schlesische en Kurhessische regimen-[en den zeven maal herhaalden storm-loop van den vijand af. Verder Zuid-waarts drong de vijand voorbijgaand over Abaucourt, Bantigny en ten Zuiden van Blecourt op Cuvillers door. Onze tegenaanval, waarbij zich het tes. inf. reg. 55 weer bijzonder onder-scheidde, wierp den vijand over Abau-court en Bantigny heen terug en be-vrijdde de dappere Wurtembergsche 'erdedigers van Blecourt uit de omvat-taR door den vijand. Bij en bezuiden hmerîjk brachten regimenten van de Kproefde 3de marine infanterie-divi-"e, evenals Sleeswijk-Holsteinsche, Brandenburgsche en Beiersche regimenten den vijandelijken stormlooo te jislukking. RumUly bleef in de han- van den vijand. Legergroep von Bôhn : Tusschen le Catelet en de Oise liep ®s front sinds de voorlaatste nacht be-°osten Smt-Kwintijn naar Beitaucourt lan de Oise. legen de sektoren Estréës—Jon-Durt—Lesdin kwamen in den loop den dag heftige vijandelijke aan-™en tôt ontwikkeling ; aan weerszij-j«n van Sequehart drong de vijand |^nen. Tegenasnvallen van Oost-yuisische en Beiersche bataljons on-®rde persoonlijke leiding van den di-^sie-kommaridant generaal von der wallerie, wierp hem weer terug. ^t-Kwihtijn waarin gisteren nog en-e' verkenningsafdeelingen stonden, door den vijand bezet. legergroep Duitschen Kroonprins : I 'oorpostenigevechten tusschen Ai-v"e en Aisne. Ten Noordwesten van wims namen wij onze troepen van de es'e in achterwaarts gelegen stellin-'eri ta'ug. De vijand volgde met zwak-f âfdeelingen en stond 's avonds op e. "in V autelay—Villers-Franqueux. Jn de Champagne gingen de Fran-en weer tôt hun massa-aanvallen ^er- Zij richtten zich 's voormiddags ^en het front van St-Marie-à-Py tôt Or>thois en in den loop van den dag ciw! °nze ^n'es tusschen Somme-Py iiiU nî13' ^unne aanvallen zijn mis-j '• P'satselijke inbraakplaatsen wer-n^es'a^ j°or tegenistoot weer ge- iy ^ vcor*aat:ste nacht aan weers-^ va.n de Aisne ingenomen stel-Wr-k Dt over Monthois-Challèrrnge-t[-jj van A utuy—Noorden Binar-^ zoo r'oor het A rgonnenwovd ^ A-hremont. ^fgroep van Gallwitz : > - — In plaatselijke aanvalsondernemin-gen wierpen wij de Ameiuanen uit het ... (onleesbaarj -bos.cn en aan^lui-ttnde iinies terug. àH iiffyl, iliUt ALBANIE Woenen, Dàioùag 1 Oktober.Officieel : Op verscheid'one plaatsemi van het Al-. baansch>e' iront plaàtsdijke gevechten. Anders geem bijzondere g-ebeurtenissen. VAN FhAHSCHl UlOi [ WESTELIJK GEVECHTSTERREIN ^a. ijSj Dtnsdag 1 Okiofcer. — Oifir , oieel : .ue aan\allen, dl.e bat le Fransche le-: ger, in \erDn<jiiig met de Bruten, in cie sireek va.n ôiJt-AWiiii.jp heeit onderno-, anen, heboen he^en tôt gewicni.ige resui-, iaten geieia. De Eranache troeperi, tue den wijkeinden vijand aciuervoigcn, ïsiLt-Kwiatijn tôt net kanaal bmnenge-diroaigen. De Duitscners bteden nog hard-nckkigen tegeinstand ain den uatersten rand der stad, die van het Noordjen uit is aangeklampt. in deze streeK hebben de Franschen het kanaal bereikt tussch,en le TroQquoy an Rouvroy ; Ln het Zuiden zijn zij de Hiindenburglinie biinnengedron-gen toc op ongeveier twee km. beoosten Gauchy. Op net frornt van oe Vesl© is de krach-tige diruk, die sedert gisteren door het vijfdje Fr-ansche leger aïs uitgeoefend., met succès bekroond. De Duitschers werden gedwongen de h'oogvlakten. tusschen de Aisne en dp streek van Reims prijs te ge-ven gn zijn over de geheele linie gewekeji. D,e Franschen hebben Maizy en Conce= vreux, oip den Zuidelijken oever van de Aisne bezet. Meer naar recbts hebben zij Meurtval, Vantclay, Bouvancourt, Tri-gny, Chenay, Merty en St=Thierry ver-meesterd en bun linie tôt d'en randi van het fort van St^Thierry voo-ru.'itgeschoven. Seaert gisteren zijn er 2100 gevangeraen geteld ; de Franschen hebberf 10 kainon-nen van zwaa.r kaliber buitgemaakt. In Champagne hebben de troepen van hpt vierde Fransche leger, diie hun krachtsinspanning der voorgiaande dagen voortzetten, hun voordeelen uitgebreid. Ter ^echterzijde hebben. zij in het dal van de Aisn© Autry, de bosschefn van Autry en Vaux-leS=.Monrron bezet. Mee.r naar h,et Westen hebben zij de Zuidelijke bu'1-tenwijken van Challeranges bezet, hun linies tôt op één km. bezuiden Livry voor-uit gebracht en zijn zij de bosseben van OrîeuHle biininiengedrongen, Zuid-ooste-lijk van oeze plaats. De Franschen hebben talrijke g-evangenen en buit aan ka-nonnen gemaakt. VftlWT»L!*mCHE-7.1JQl ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN l<om,e, Uinsdag 1 Uktober. — un -cieel : . Geschutwerkxaamheid op bijkans het geheele front, met tusscfienpoozende he~ vigbeid, in de streek van den Pasubio, op de hoogvlakte van Asiago en in de streek van den Montelio. Bezuxien Mori hebben onze kleiine post,en vijandelijke groepen tverdreven, dieoaze steilingen poogden te naderen. FELEGEAMMEN De Gebeurtenissen op den Balkan De wapenstilstand tusschen Bulgarije en de Entente gesloten Berlijn, 1 Oktober. — Het Fransche T.S.F. ( meldt op 29 September. Deze nacht is te Saloniki de wapenstilstand onderteekend tusschen de Bulgaarschen ge-zant en het Ooster-leger. Er is bevel gegeven de vijandelijkheden. te stakeç. i Reuter verneemt, dat de wapenstilstand met Bulgarije onmiddellijk in werking treedt tôt het sluiten van den vrede. De overeen-komst is van militairen aard en gesloten dooï^ den Fran. chen generaal, niet door diplonia-ten. Onder de voorwaarden zijn. begrepen : Onmiddellijke ontruiming van de bezette gedeelten van Griekenland en Servië. De onmiddellijke demobilisatie van het leger en de terbeschikkmgstelling aan de Ge- ' allieerden van aile soorten vervoermiddelen, booten en spoorwegen. De Geaiiieerden zullen toezicht uitoefenen op alje wapenen, die verzanicia eu opgeslagen moete.ii woraen m de verscliillende geaeeiten van het laud. De Geailieerden moeten vrijen doortocht door Bulgarije iiebben en /.uiIlii punten van fitrategiscii belaag bez^tten. In iiuigarije zelf zai dez.e bezeumg worden uitgevoeid door lingeische, t;ran.M,ne en Italiaansche troepen, terw.j, de Grieksche streken door Griekeu en ae oc:rviscne distriKten door Servitrs zullen vvorden oezet. De lOeSiand lH Ht:> îiiHiî ,:,'rcrïie Iptfpr De Jjeiiijija^in; i.orre .poiiaen,! van de k J^.oiuio^iie v uiKsicUuiiL; neeit e^n oiiaei-li^ua 0enaa mei een uai juisi uit ùona Lerujj vvas geji.eeru. j^e/.e veijiiuarac, <lat het jiuigaarhCue vicatùdduDuU. verrubte ii-ocii j—et oiiverwaL'iit kwuui. xiieu vvas r'-cu^ ia^g op ae juo^gie van ue Oxitreuaeiiiig vun uei. içtoei, U..V.Z. van ue aigeiiccie oou.u6ouioe-iiLiu, aie tôt deserue oiiL^aruue ; Z(xjuHl juccic tioc^ciiaiucenjj'gen, evenais in ^.usiaiiu, ccn-voudig naar nu*s g^ngen. ue niiSeisCii^n xiida^Loa. een groot aaiiLtn lianonuen ouii, uxe i ccub lan^J m ucii stecit- ware^i gcid.ii.ii. z.oo wordt oot de bnel.e uitgeureiue uooioraait Vviiviaaia, aie ùiecuts op ciuiele punteu uoor s,tanauoudeiiue atuei-iingen vertr^agu weia. Aeai joulgaarscn otucier ze.ue tôt een Uuit-scneu : « Wij Qcuitu aan g een trou\» Dieuii, iiiaajr wij Kuniien met meer. ut juuitscne troepen nadaen moeten biijven. » De îiiteneiviueeiej. te isoua zijn van mee-nmg, dat ailes weer in orue nomt indien de Duitsjners den mintairen ,toc»tanu herstetleu. Men Wupt bec Huigaars^ne leger aoor ver-menging; met Duitscne troepen weer strijd-vaaruig te maken. Ue ze0aman der « Kolnische Volkszeitung » meent, uat Mannof ôt een verrader is ot zijn nooid neett verioren, ot beiue tegenjk. Het giouiSLe gevaar was, dat de Anierikanen nog in txjiia vertoefden. Keulen, 1 October. — De K<^n. Ztg. schrijft over de oeriunten over de vermeende onder-werpmg van iiuigarije : dit ânes uient zeer voorzicntig opgenomcn. De onaerhanueiaars moge^ a^ii aucs ncuoen toegegeven, net onjlt maar de vraag, noe j^n zicn te boita ua^rte-genoveç SLeit. 't nehoort n.et tôt de onmoge-iijuneaen, dat we^ens iViaiinoi's stap ae een-neid des volks wordt ge^iootd en een ooort Durgerooriog uitbreelst alsmede de onderhan-delaars siéent werK. op papier hebben geleverd. De Centraieu en Turkije ten nlcuw lialkauiront Het Ottomaansche volk heeft de proef, waarop het nieuvvg, uit ■BulgarJ.je; het btelde, volliomen vvaardig doorstaan, semt VVollï uit Konstantmopei. De eerste verras,theid maakte voor rustige koelbloedigheid plaats, vooral toen de aankomst van jJuusche en Oosten-rijksche troepen m Bulgarije was bekend ge-worden. De pers wijst er op, dat zoo'n stap van Malmof den ^îend van B.usland en Entente, sinds hij aan het bewind kvvam werd verwacht en dat luj reedo onder het bestuur van Radoslawof de tucht der legers onder-ùnjnde.De « ïerdsjoeman » van heden zegt : Mis-schien kon xUaiinof wegens het uiteenvalien van het leger niet ander® handelen, doch, Malmof is eigennjk daarvan de schuld ge-weest.De.«Tanin» meent: Bulgarije alleen lijdt door een afzonderlijken vrede de ergste schade. De bladen schrijven eensgezind, dat de Duitsche en Oostenrijksche troepen in het uiterste geval het front zullen herstellen. Ze h^elden in de eerste plaats den verbindings-weg tusschen Turkije en zijn bondgenooten open. Boedapest, 1 Oktober. — Rekening houdend met een, voor de Centralen ongunstige wen-ding in den toe>btand in Bulgarije, hebben de Oostenrijksch-Hongaarsche autoriteiten niet alleen maatregelen getroffen, welke noodig zullen zijn om de flankbedreiging van he,t front in Albanie af te weren, doch tevens beoogen de opstelling van een nieuw Duitsch-Oostenrijksch-Hongaarsch Balkanfront, dat stellig kan worden gehandhaafd, waardoor de verdere verbinding met Turkije verzekerd schijnt. De troepen, die dit nieuwe front zullen moeten vormen, zijn in voldoend aantal onderweg. Het KrijgSfyedrijf ir M esieB De doorbraakpoging der Entente Door hun groote aanvallen — zoo schrijft Richard Gàdke in de « Vorwârts » — trach-ten de Franschen en Anierikanen de verbinding: onzer, in Frankr*jk staande hoofdmacht met het vaderland af te snijden en daardoor een ommekeer teweeg te brengen. Van vijan-delijk standpunt bezten, is de stoot zeer juist aangebracht en met groote kracht ingezet. Wij mogen niet ontkennen, dat de vijand een aanvankelijk sukses behaald heeft. Maar eerst de volgende dagen kunnen over den verbitterden strijd beslissen. Het blijft een groote troost voor ons, dat het eerste resul-* taat niet den doorslag heeft gegeven. Hoe het aok zij, te betreuren blijft het, dat w^j juist nu groote troepenmachten naar den Balkan moeten zenden. DE ENTENTE EN DE NEUTRALE SCHEEPVAART De oorzaak der onit/beriogeTi va.n de ineutxal© mog). <ndh«den ligt, aldus seiret Wolff ons uit Ber-lijn' ira het met het voltenrechit strijdende optre-ilen der Entente. Door het besiag op de Nede<r-landsche schepj.n, opk in het Oostan^ is het han-ielsverkeer tusschen Nederland en zijne koloniën bdjna, geheel st-opgiazet. De invoer in Nederland vain Ned.-Indië daalde in hst eerste halfjaaj van 1918 tôt 406 tnn te-gen S6,094 ton ira het eerste halfjaaj van 1917. De jitvoer van Nederland bed'roeg in het eerste haiï-jaar van 1916 nog slschts 257 ton tegen 13,837 :on in hetzelfdte tijdsbcstek vap het vorig jaar. _ Nog een beletsel ondervirwit de neutraie scheepvaaTt door het ond&rzock van netit-rale îcheppn. Dit dwiugt ze gieduTcnde kngen tijd, ivelke afhangt van de wiflekeur der Fntente. in werkeAjosheid in de haven& der Entente t)e blij-fen ligglîn. Om de neutral'an op g.uade of ong'e-:iad(e aan de Entente over te leveren, worden zij jeroofd van het b^langrijksto wa-pen in hun îtirijd om hunne z^Ustandigheid, ni. hun scheeps-™imfo en hun vrije scheepvaart. Dàt is de eigen-ijke beteekeirs van de oorlogsdrelemd^n d^r En-Jante, hstëtr beschetwning ratt dte pleine Btiaten en 7am de vrije ze®. < DF TO EST AND Op drie verschillende punten van het Wes lijk front zet cie Entente aile krachten waarover ze beschikken kan, m, om het to een doorbraak te brengen en aldus de be^lis sing te bevechten, en wel in Viaanderen rond Kamerijk en tusschen Reims en Ver dun. IN VLAANDER» N Hoe verliepen hier nu de gevechten. De aanval begon op 28 September, na eer nachtclijk en zeer hevig boinoardenient. Tus schen uikomuiue en Houeoeke westen de En-geischen, — sainenwerkend met Be.gischt troepen, — een vooruugang van een a à * km. maximutn, — op een aantai punten hee! vv at m^ndi-r, te maken. Een indeu^mg var het front ont.itond, die nep iangs Diksmuide. ^ier^en, tlouthuist, Weotrooseb^i^e, i^as-s^nenJaue, Btcelaére, Zandvoorde, Holle. . oet^e. Vv at in dergelijke omstancUgheden ge-woonl.jk geoetiri zagen wij ook nier : den 29ste ontruimden de Duitschers de in de îlajK beureigde Wytschaete-boog, en den Handzaeme-sektor benoorden Diksinuiden. Jj« Duitschers ttonden, — nog 'mee_gerekend een verlies van enkele km. grondgebied tusschen Fasschendaele en Becôlaere — op de lijn Wer-kén—Zarren —Westroosebèke — Moorslede — Dadizeele, zoo naar de Leie bezuiden Komen. Dut dit een overgang was, Jvpn men licht zien. Zoo leek het bijna een onmogelijkheid dat de Duitschers, die reeds over een zeicer ge-deelte van haar loop_in he;t Leie-dal vochten, niet verder de strook gronds die ze bewesten deze rivier bezetten, zouden ontruimen, ten minste gedeeltelijk, en zôô dat ze haar zelf als ruggesteun zouden nemen. Dat gebeurde dan ook niet : de Duitschers trokken wel degelijk tôt Westelijk m het Deie-dal terug en meer Noordwaarfs moesten dan eveneens de flan-ken worden be^hermd, en dit was te verwe-■ zenlijken door een terugnemen van de lime tusschen West-Roosebeke en Roeselare, over Dedeghem en Gheluwe. Die verdedeging staat in een des te voor-deeliger teeken, daar ze hier in de ongetwij-feld stevige steilingen staan die ze gereed-maakten bij het groote voorjaarsoffensief 1917 van generaal Haig. Het front bij Rijsel, dat eng samenhangt met dat in Viaanderen, is op zijn beurt een doorslaggevende faktor in de lotsbestemming van het tweede punt dat door de Enténte-îegers als doelwit wordt bevochten, n. 1. de frontstrook tusschen Atrecht en St-Kwintijn. OP DE SIEGFRIED-LINIE Na eenige dagen van rust, is een nieuw offensief hier begonnen op 25 September. 't Begon tegen St-Kwintijn. De Franschen namen Francilly-Sélency ; de- Duitschers h.el-den de dorpen waarvan de inname een be-slissing toén hadde kunnen uitlokken, —• na-tuurlijk altijd ook vçor dit front, — in han-den. Zoo Gricourt en Pontruet. Den 27sten kwam het los voor Kamerijk en hier werd insgelijks de nieiiwe aanval door-gezet. De aanvallers slaagden erin een wig te drijven in de Duitsche linie. De strijd ging vooral tusschen de twee steenwegen Atrecht —Kamerijk en Amiens—Kamerijk. De Duitschers nu werden over eer'stgenoemde lijn op Oisy-le-Verger—Haynecourt teruggedron-gen en de spits van de wig werd vooruitge-schoven tôt aan het bosch van Bourlon. De linie liep dan verder weg over Ribecourt, Villers-Guislain, Epehy, Bel!ecourt; om aan te sluiten bij het front voor St-Kwintijn. Die wig werd .'s anderendaags nog met meer kracht doorgedreven, en de Duitschens ver-legden hun front naar Arleux—Aubigny, trokken zich in de richting van Kamerijk nog jneer terug en stelden, even Zuidwaarts daarvan het kanaal (n.l. tusschen Kamerijk en Marcoing) tusschen zich en de Entente-legers. Het front loop.t dan over Gonnelieu naar Villers-Guislain. Den 29sten (Zondag) ging de strijd op de linie Sancourt—Tiîloy— Kamerjk, waar de Duitschers zich achter de in 't'Westelijk gedeelte ervan door de stad vloeiende Sche1de terugtrpkken. Ten Zuiden daarvan stonden ze lahgs Masnières^Crève-cceur—Villers-Gnislain (wat een nieuwe wig beteekende met Crèvecœur als spits), Belli-court—Joncourt^—Lehaucourt (Belleglise ging voor hen verioren). Nieuwe aanvallen kwamen dus ten Noorden van St-Kwintijn, en ze bedreîgden, van daar uit, aanzienlijk de stad. Den 3Qste ging daar de strijd zeer hevig voort. De Engelicchen rukten naar Ramillies op. Ze werden op Tillovv teruggeworpen. Tusschen Kamerijk en St-Kwmtijn _ werden door de Entente nu ook pogincen aangewend om de bres- die tusschen Belli-court en Belleglise 's daags te voren geslagen was, te verbreeden. Tôt een resultaat kwam het niet. Merkbaar is het, vooral sinds 30 September, hoe hier de weer ,tandfkracht der Duitschers toeneemt. Van doorbraak is zeker geen spraak, en 't lijkt er naar of de Entente-legers daar trouwens zullen moeten van af-zien, tenminste voor een groote kentering op een of ander gevechtsterrein, aan de heer-schende machtsverhoudingen een doorslaande verandering komt brengen, De werkwijze die we totnogtoe 't meest toegepast zagen, n.l. het drijven van wiggen in het front die dan naderhand worden uitgebreid en langs- beide zijde de aangrenzende frontgedeelten aan 't bewegen brengen, kan daar inderdaad allerminst toe leiden, zoolang de frontale aanval, waardoor ze eigenlijk wordt voorafgegaan, — dit om de wig een aanzetpunt te verschaffen, — zelf niet aan kracht wint. En nu werpen de Entente-gene-ralen wel dag aan dag meer manschappen in 't vuur en stel'en ze bergen materiaal van allerlei slag aan 't werk, maar zoowel de ela'=-tische verdedigingswijze van de Duitschers zelve, als de "diepte van de Siegfriedlinie waarom het nu gaat, -— een voorwaarde trouwens voor die uitwijkende verdediging, — vormen daarvan een niet te versmaden tegen-gewicht. Te verwachten is het dus dat het front nog meer wijken zal, — immers, het lijkt niet Onwaarschijnlijk dat Foch zoo lang mogelijk zal blijven beuken, want het is klaar als kristal dat de Entente het, aelfs onder minder voordeelige voprwaarden, tôt een beslissing brengen wil, — dat dat terug-gaan echter geleidelijk zal gebeuren, in on-geschokt verband met de aanpalende frontgedeelten, den aanvaller zware verliezen zal bezorgen, — en ten slotte in een stellings-oorlog op een nog niet te bepalen linie en tôt nader orde zal verstarren. Dit natuurlijk voor de Siegfriedlinie o pzich ze'f. Wat gebeurd nu tusschen Reims en Verdun ;en vraag, die we morgen zulletr treantwoorden STAD ta LA.ND EEN NIEUW TRANSVAALSCH , VOLKSLIED. — Esn Zutd-Afrikaainsch t- blad brengt ons enkeJe koeplett,en van " een nieuw volks lied dat ons trof door | z.ij.ne schoonheid. Hett heet : « Die Stem van Zuid^Afrika ». Toit hiertoe is de naam, vain den d'chter onbekand. « Uit die blauw van onse hemel, uit die diepte van ons see, Oor ons eeuwige gebergtes waar die kranse antwoord gee, Deur ons ver verlate vlaktes met die kreun van ossewa Ruis die stem van ons geliefde, van ons land Suid-Afrilca. In die merg van ons gebeente, in on> hart en siel en gees, In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees, In ons. werk en wil en wandel, . van ons wieg tôt aan ons graf, Deel geen ander land ons liefde, trek geen ander trouw ons af. In die songloed van ons somer, in ons winterdag se kou, In die lent^- van ons liefde, in die lamfer van ons rou Bij die klink van huw'liksklokke, bij die kluitklap op die kis, Streel jou stém on , nooit virniet nie, weet jij waar jou kinders is. » . DE IJZER-SJLJA'l EN TE BRUS- SfcL — Het Centraal Vlaamsch Pers bure, au deelt mede : Voor een gehoor van meer da-n drie duizenci personen., hebbein de soldaten-afgevaardigden van de Viaamsche front-partij, de Schaepdrijver, Van Cleemputte en«-Karel Van Santé, op Zondag 29 September, in den. Alhambra-Schouwburg te Brussel, het vvoord gevoerd over de ver-drukking der Viaamsche soldaten in het Belgisch Ipger en over de noodzakelijk-heid der Vlaamsch-nktivistische politiok E^ene inzameling ten voordeele van het IJzerfonds bracht 1001-16 fr. (<îu zend ,en één frank 16 centiem) op. De vergade-ring, waar bij afwisseling diepe ontroe-.ring en uitbundige geestdrift h|eerschten, verliep zonder incidenten. (C. V. P.) LEES- EN ONTWIKKELINGS-. AVONDEN. — De 7de lees- en voor-drachtavond, ingiericht door het aktivis-tisch tooneelgezelschap : « Rlokke Roe-land,. te'der Dree Hermans, zal plaats hebben op Vrijdag 4 Oktober, in hjet lo-kaal « De Vierhoek », Dambruggestraat, 1.58, te 9 Torenuuir, en zal loopen over werken van Nfej. Aug. D,e Clercq, R. en V, Loveling, heeren V. De la Montagne. Fr. Hendrickx. Ern. De Weeirdt en P. Van Rossem (krijgsg.evangene). Aile Vlamingen zijn welkom. Schrijfsters en schrijvers kunnen hunne werken zenden aan Dree Hermans, Cob-denstraat, 2, Antwerpen. Deze zullen in dank ontvangen wordien en de beste brok- ' ken: eruit voorp-elezen. MAG OVEK VVAALSCH AKTIVIS-ME NIET GESPKOKEN WORDEN? — Het is opvallend met boeveel zorg onze anti-Vlaamscbei pars vermijdt te spreken over Waalsch aktivisme. Het is echter nog verwoindorlijker te zien, dat zelfs onze Belgiscbe censuur, die zoo in-sch.ikkelijk is. voor de aanvallen tegen de . Viaamsche Beweging in het ' algeme,en, hare macht gebruikt — of misbruikt — om eenen dekmantel over het Waalsche aktivisme te spreiden. De «Stem uit België», van 30 Aug. 1918, wilde de kantteekeniing overdruk-ken, welke in « Vrij België » van 9 Aug. verscheen onder cien titel : « Een typisch , b,ericht », en waarin de Waalsche aktivis-ten werden afgekeurd om eenen Duitschen proïessor als spreker te hebben : uitgpnoodigd. De « Stem1 uit Belg ë » voegde er volgende opmerkingen aan toe : « Medegedeeld voor de « Métropole » .en andere Vlaamschhatende bladen. » Dezelfde bladen hebben de verkla- ^ ring van den Raad van Vl.a'anaeren medegedeeld en bestrijden deze politiek da-gelijks. Dat is uitstekend. In geen enkel dezer bladen hebben we "îiOCbtans gevon-den dafe ook het Waalsche « Comité de Défense » eene verkla.ring heeft afgelegd, de autonomie vragend voor Wallonië dat , met Viaanderen 'zou \'erbonden zijn in | eene feaeralen St.aat. Het manifest weVd gepubl ceerd in de « Kôlnische Zeitung » ■ van 15 Juli, de Duitsche bktdien spreken , ten andere altijd van Vlaamsch en . Waalsch aktivisme terzelfdertijd. Ver- ] mits het aktivisme anti-Belgische poli- j tïék is van welken kant hçt ook kom^, waarom wordt het Vlaamsch aktivisme . alleen bestreden en het Waalsche ver- ( zwegen ? Zien de Vlamingen nu met klaar . in deze zaak? » Men zou denken, dat dez;e terechtwij- , ziing aan onze anti-Vlaamsche pers, die ( zich als officieélen hoeder van onzen va- , derlandschen geest aanstelt, zou welkom ( zijn. Gij zijt er wel mee. De Belgische , ■censor te Lonoen schrapte geheel het stuk . uit «De Stem uit België», zoowel de j kantteekening ujfc « Vf'] België » als de , bijbeschouwingen van de « Stem uit Bel- , gië ». (« Vriî België ».) Naar schatting van den heer Cyriel ' Rousseen, den vertegenwonrdiger van den Raad : van Viaanderen bij onze jongens in Duitschland. , zjiji tep minste nog 1,000 hladen noodig om ov al ] de kommando's onze Viaamsche krijgsgevange-nen daSelijkg wat nieuw» t« brengen uit hun VAanderen. ( kts ?ocr ieûerei. dag EENHEID EN EENDRACHT Zooals wij in het nummer van gisteren mededeelden zijn er op zondag l.i., 29 September, te Antwerpen een aantai — er waren er bij dt Uonderd vooraanstaande Vicuningen uu gansen het land, behoorenae tôt ane scaatkundige gezindheaen, bijetn komen, « ten einde de gïcncl^agei. t bespreken waarop de stichting van ten Viaamsche Unionistische Groep zou tôt stand komen ». t Is een verheugend feit dat Antw^.. pen als hcofdzetel wordt uitgekozen, het is een beleidvollt daad en een tee Ken dat deze belangnjlie Groci van het Aktivism beseft hoe noodlottig het diep ontaarde en gruwelijk verbaster» de Brussel voor onze beweging is ge-weest.Welke aktie heeft het groote Viaamsche Antwerpen van t Brûsselsch ge-doe ondergaan ? Niets, hoegtnaamd niets. En dat kon niet, Geen enkele maatregel kon voor Antwerpen getroffen --n uitoevosrd worden. Integendeel, Brussel heeft de beste krachten uit Antwerpen, wegge-trok'ken en opgeslurpt. Van Antwerpen of van Gent — doch Gent is JtLtappengebied en niet centraai genoeg geiegen — van Antwerpen dan zou een helder licht hebben geb'onken dat de dijzige lucht tôt aan de kim der W aalsche grensdorpen zou hebben opgeklaard. Onze vriend Loquet zei het van den eer^ten dag, maar de jonge, krachtige overmoed van het Aktivism wou Brussel op eens stormenderhand innemen en achtte Antwerpen en Gent sterk genoeg om verwaarloosd en zelfs ver-zwakt te kunnen worden. De Viaamsche Hoogeschool met zijn. keurkorps van hoogleeraren, zijn Vlaamsch schepenkollege, onder de krachtdadige leiding van den volks-man met Artevelden-bloed Jan Wan-nijn, heeft Gent gered. Gent, waar een achterlijke en ver-franschte burgerij, eng en krenterig van provincialism, den toon gaf, Gent is nu een Vlaamschvoelende, aktivis-tische stad geworden, fier op zijn Viaamsche hoogeschool en die de Viaamsche studenten met hartelijke geneerenheid omringt. Als ze daar i; stoet — er zijn er nu bij de vijfhonderd — door de straten trekken worden ze toegewuifd en toegejubeld en geen enkele vijandelijke stem verheft zich tegen hen. Dit op twee jaar ! Maar te Antwerpen werd betrekke-:ijk veël minder bereikt/ Zelfs het Vlaamsch Konservatorium son nog niet geheel in regel gebracht worden. Goddank, dat we Jong-Vlamingen sn Unionisten hebben om te kibbelen tioe wij het liefst zouden hebben ? 't Is de redeneering van twee kreef-ten, hoe ze de zee verkiezen, ter wij 1 Je pot staat te zieden waar ze in moe-:en ! Dat is nu geen kritiek op de Unionistische vergadering van Zondag, t moet onmiddellijk gezegd worden, want moedwillige of bekrompen uit-leggers van uw woorden vindt ge al-:ijd, hoe weinig doekskens g'er dan ^ok nog omdoet. Neen, wij verheugen er ons van harte om — zonder de minste mees-muilerij — dat er een sterke Groep Aktivisten bijeen kwam, met Antwer-Den tôt hoofdzetel. Wij lezen verder in de mededeeling re.n die Unionistische Groep dat er met Allerheiiîgen een groot Kongres zal gehouden worden, — te Antwerpen niet waar ? — en dat een kom-missie, uit twaalf leden bestaande, aan 2en programma en een manifest werkt. Uitstekend ! Heeft overigens zoo'n tiaast niet. Doch als nu de Unionisti-iche Groep van Antwerpgf^ eens op~ :rad orn dadelijk te verwezen.ijken wat v-erwezenlijkt kan worden : het ge-neentebestuur in handen te zien krij-jen; volledige uitvoering van de nieuwe verordening op La ger- en Middel-jaar Onderwijs ; de definitieve rege-ing op het Vlaamsch Konservatorium. Zou dit niet beter wezen dan het nooiste deuntje toekomstmuziek, dat jverigens gemakkelijk door de tralala's /an de Brabançonne overstemd zal worden, indien er geen daden geschie-3en, die daar zullen staan als onver-lelgbare pill-boxes ? Woorden hebben we reeds in overvloed ; maar begint nu îens te stichten en door te voeren ! Ik weet, als ge dat zegt, krijgt ge voor mtwoord : « Ge verstaat niets van po-itiek ! » Inderdaad ! Geen dem ! Maar wij dachten, dat wij hier ailes gingen /ervlaamschen en, zonder iemand te 1jroodrooven, aan de uitgesproken of /erkapte franskiljons, aan de benijders ■n bestrijders van het Viaamsche <echt, allen invloed, aUe macht, aile ^ezag, in besturen en administratieve ad°n gingen ontnemen, op die wiize ?fvoncle toestanden en eerliike rr id-lens scheppend om de volledige ver-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes