Het Vlaamsche nieuws

1426 0
05 februari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 05 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z02z31qb9c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

■Vrijdag 5 Februari 1915. Eerste Jaarg. Nr 23 Prijs j 5 Centiemen door geheel België . -j|£"^3La . - vMr,. Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaJ per week ÀBONNEMENTSPRIJZEN : L- week . • . 0.35 [ Per 3 maanden 4.00 pcrmtand . . . 1.50 ! Per6mranden . . . . "50 Per jaar 14.00 BESTUUR: Hoofdopsteller : Allons BAEYENS Beheerder: Ant. VAN OPSTRAET BUREF.LEN : 1 Roodestraat, 44, ANTWERPEN Telefoen 1990 AANKOND1QINOEN : Tweeds feîadz. per regel , 2.50 V'icrde bladi. per regel . 0.35 Derdc !d, id. . 1.00 \ of volgens overeenkomst. Doodsbericht » . . , . 5.00 Ëen Antwoord [Wijlen Mijnheer N..., waarvan d< huwe Gazet de zelfmoord aankondig-l is waarlijk dood. Hij spreekt geer |ord meer ; doch hij heeft iemand ge-jnden om dat in zijne plaats te docii feu welk iemand ! Geen gewoon bur-jrsman, uit liefhebberij meedoende aar [gbladschrijverij ;geen eenvoudig jour ^listje van 't zeventieude knopsgat bea! 't Is een man die behoort tôt de jvenste schuif, tôt de opperste laag: it het supertalent, tôt de aristokratk in den geest. ;Tot niemand minder dan Ary Delen ;n hoogernstigen schrijvei van zoovek eestervverken, heeft wijlen mijnheei I, ziek gewend vooraleer af te dalen ii: k graf, waar hij nu voorzichtig ligt te vijgen gelijk deze zijne laatste woning, nAry Delen, die ondanks de aristokra-e van zijn geest, het supertalent dai Em bezielt, een praktische vent is, heef ' ij zichzelven gezegd : « JVLen kan nooii eten wat tôt de bevordering kan bij ragen... » En hij riam de taak op zich t nagedachtenis van wijlen mijnheei |, te wreken, over den srnaad en dei non,welke Pictor zoo maar ongevraagd laar raak, heeft uitgeflapt. Alleen ontbreekt er wat : het bewij: an de echtheid van 't betoog. ;Het heeft al den schijn alsof Ary De sa, ondanks al zijne genialiteit, dainj {{I spijt gevoelt, omdat het hem nie legelaten werd, in het Vlaamschi fieras, zijn aristokratischen onzii oorts uit te kramen als het woord vai aarheid, Wij hebben ons nu eenmaal voorge omen geene kapellekens te dienen, wè egroote zaak van de Kunst : en waa: eze in gevaar wordt gebracht door he ;ekrijsch van menschen als wijlen mijn leer XT. of het pseudo-aristokratisch ge Bse'l vaLilnljfifieev Ary Deîefi, dâar stel a wij deze te reden, of hun dat belief if niet. Wij zijn steeds zoo eeriijk de reden ei an te duiden die ons doen handelen. O is dat nu de sympathie of den haat oj len hais haalt van geniën als wijlei nijnheer N. en zijn ondergeschikten ait ons onversebillig. Wij zijn niet ge foon uit te rekenen wat onze houdins as zal opbrengen, — en dat is het wa mi onderscheid van de lieden die tel M opbonzen als wij naar hen wijzen R zijn niet eens zoo verwaand te ge Mven dat elk onzer prikjes een raki tek is... Kene heele kolom van de Nieuwe G a (i is welwillend afgestaan aan den aris okraat Ary Delen, om ons te lijf b ïaan, en zoo weet nu vandaag iedereei lie drie centiemen waagt aan dat papier K'ike gemeeue booswichten wij zijn, di iurven uiten wat al de kunstschilder R Antwerpen durven zeggen en me N naam onderteekenen, min, natuur P)k, zes man en een halve gare. Maar wat zij voor hun anderhalvei Ptniet zullen krijgen is het bewijs va: ras ongelijk, het beredeneerd betoog on pr onwaardigheid. Dàt ontbreekt. Men zal het ou9 nie P'alijk nemen dat wij, zoolang vve da pet onder de oogen krijgen, niet vee j^arde liechten aan de stoute bewerir 8® van Ary Delen. i d!s we die krijgen, zullen we wel ee pif uurtje van onzen tijd verliezen, oi: fktgebazel te onderzoeken. ■ afwachting willen wij enkel d: :!eSgen ; er komt, zoo waar, in de lang 'jst van schimpen en scheldwoorder |''£ Ary Delen in de Nieuwe Gazet a: Ndigt, een soort bedreiging voor. _ Als zijne bazen, en de bazen van zijn N, zullen baas zijn, zal hij Pictc pn gevoelen dat hij te lang reeds va 1c^ neuzen heeft platgeklopt en beui pen van bespottelijke faim, die op a: p^ren uit zijn, den voet heeft' dwai pet.,. nemen nota van die bedreiging jiraag zullen we Ary Delen zien begii II,11 aan de taak ons te temmen. Jamnn ®aar dat we alweer moeten wachtei ; " ®oge supertalentueus, aristokratisc Kemaal zijn : heel moedig is het nie : 's wij ergens een mispunt zich ve ®aand zien aanstellen, dan kloppen w * dadelijk op. &içt»r Over de plichien der Mutualiteiten We zijn gedurende de laatste dagen menigmaal in de gelegenheid geweest te spreken met bcstuursleden van verschil-lende mutualiteiten, niet alleen van de provincie Antwerpen, maar ook van el-ders, en we hebben met pijnlijke ver-woudering moeten bestatigen dat talrij-ke dier vereenigingen haar werkzaamhe-den totaal gestaakt hebben, eenige van af 't begin van den oorlog, andere gedurende de eerste weken van den krijg, nog andere van af de inname van Antwer-. pen. De besturen dier kringen scliijnen vol-komen hun standregelen te vergeten en, , in ieder geval, hun plichten, in deze benarde tijden. O, we weteri wel dat er voorzitters en penningmeesters zijn, die bevestigen dat geen enkel hunner leden nog zijne bij-drage heeft willen storteu na den 4den Augustus ; anderen beweren dat het fei-teîijk onmogelijk geworden was — dcor het uiteenrukken van de normale toe-standen — de bijdragen te innen ; nog anderen, denkende zich op eeri stand-punt van humaniteit te plaatsen, meen-s den niet te moeten beproeven de stor-tingen te verkrijgen, zelfs niet te mogen . ontvangen in deze dagen vol nood. r We weten heel goed- dat het lang niet t gemakkelijk gaat in deze overrompelde > tijden het werk stevig in den haak te i zetten ; maar, om juist daarvoor het i werk te laten liggen, dat kunnen we niet aannemen, Men inoet nu meer dan ooit • energie, doordrijvingskracht hebben ; 1 men mag zich niet laten leven ; meer dan r vi'oc rcer eischt de toestand thans van ons t een handelc-nd, opbeurend leven. Ten - andere, de zieke leden hebben recht op - de gestorte pennirigen, en, waar heden ■ bijna allé àîidér'e hnlp ontbreekt, zal L deze, waarop ze recht hebben, hun dub- bel welkom zijn. 1 De bestuursleden mogen zich hoege-t naarnd niet het recht aanmatigen over de ' kas te beschikken, zooals ze — met een 1 onbaatzuchtige bedoeling wel te ver- ■ staan — meenen te kunnnen doen : nu ■ evenmin als vroeger. Het geld behoort î aan de maatschappij, dus aan de leden, 1 en stipt moeten de standregelen nage- ■ leefd worden, die voorschrijven dat de • zieke leden recht hebben op onderstand. " Men zal ons antwoorden dat slechts hulp kan verleend worden, indien het zieke lid tôt op den dag zijner ziekte geregeld zijn bijdragen betaald heeft. Goed. Maat ■ indien het bestuur de noodige maatrege- - len niet genornen heeft om die bijdragen 1 te doen innen, dan kan een bepaald lid > toch onmogelijk daarvan de schuld dra- 2 gen. j Het is niet omdat we moeilijke, las-tige dagen doorworstelen, dat we moeten denken ons aan de vroeger opgelegdt plichten te mogen onttrekken. De mu-' tualiteitsbesturen zijn niet in tijd var vrede aangesteld om in tijden van rami en tegenspoed ontslag te nemen of hui mandaat niet meer uit te oefenen. Oi t die ^besturen bernst een vaderlandschi , plicht : ze kunnen thans veel om di smarten te lenigen, 't Is niet omdat er leden zijn, di< n thans hun land als soldaat verdedigen u oindat er nog andere zijn, die België ver laten hebben ; omdat het normale levei . uiteengeschokt is, dat degenen, welki e hier gebleven zijn, aan hun diepbedroe , vend lot moeten overgelaten worden. r_ Ten andere, in de huidige omstandig heden, zou ieder geval om zoo te zeggei e afzonderlijk moeten onderzochl worden ,-r En, verorderstellen we nu zelfs dat eei l- lid ziek valt, dat hij zijn bijdragen nie s- meer betaald heeft sedert Oogst 19.14 o - later, omdat het feitelijk in de onmoge •s lijkheid gesteld wsa zulks te doen doc het verzuiin van zijn bestuur, of omda . het, bij gebrek aan eenige inkomst, wei kelijk niet meer kon, — waarom zou da -r zieke lid niet mogen gesteund worde: ; uit de mutualiteitskas, vermits het mis h schien reeds sedert jaren bijdragen gc t stort heeft? Nu zal die hulp, veel mee r_ dan vroeger, waarde hebben. Nogmaal jj — we dringen er op aan — het geldt hic geen afgebedelde hulp, maar rechtrm tige hulp, hulp door het zieke lid in v< rige maanden re«ds betaald : het is d wettige intrest van zijn belegd kapitaal Desnoods kunnen de achterstallige bij dragen van den verleenden steun afge rekend worden : zoodoende volgt mei stipt de standregelen en is het zieke li< volkomen in regel tegenover de kollek tieve kas. Maar, er bestaat ook middel de zieki leden thans te helpen uit de bijzonden kas, die iédere mutualiteit bezit — we te verstaan, als deze om de een van di hoogergenoemde redenen de bijdraga gedurende de laatste maanden niet mee geïnd heeft. Het goede middel, volgens ons en veli anderen, is eu blijft : de werkzaamhedei voort te zetten zooals vroeger, geregel( de bijdrage doen betalen en ook gere geld de verplichte hulp verleenen Slechts in bijzonder gevallen — di< grondig dienen onderzocht te worden — kunnen uitzonderingen gemaakt wor den. In ieder geval op de vraag : « Mag eei ziek lid, dat door de oorlogsomstandig heden, niet meer in regel is, gesteun< worden? » antwoorden we, zonder aar zelen : « Niet alleen mag het gesteun< worden, maar het moet geholpen wor den » ; aan de besturen te onderzoekei hoe en op welke manier. De ziekenkassen mogen ook niet ver geten dat ze, over 't algemeen, aange sloten zijn bij een Ilerverzekeringsver bond, dat plichten te vervullen heeft te genover de afzonderlijke leden van di aaugesloten mutualiteiten, op voorwaai de dat deze laatste niet verzuimen haa maandelijksche of trimestriiiele bijdra gen in de kas van het Herverzekerings verbond te storten. Dit laatste punt is van zeer groot gc wicht, want zoo kan het mogelijk zij: een lid gedurende den heelen tijd va: zijn ziekte te steunen, hoe lang deze oo dure, wat totaal onmogelijk zou zijn ui de kas van een afzonderlijke mutualiteit Maar, nog eens, dan diene de mutuali teit in regel te wezen tegenover het Vei bond, wat gemakkelijk kan gebeurer: aangezien de ledenbijdragen in de Hei verzekeringskas meestendeels afwissele tusschen tien en twintig centiemen pe maand — zeer geringe bijdragen dus. E: mochten er nu toch leden ge\ onden woi den, die werkélijk zulke kleine stortin gen niet kunnen doen, dan kan voor di uitzonderlijke gevallen gedurende de oorlogstijd uit de bijzoncîere kas van d mutualiteiten, waartoe die leden behoc ren, geput worden. De voorname zaak is die getrouwe nu: tualisten in dagen van ziekte geen gc brek te laten lijden. De tijden zijn al droef genoeg, de gc leden Smart al te groot, opdat sommig mu tualiteitsbesturen — er zijn gelukki zeer prijzenswaardige uitzonderingen !-hun gemakzucht zouden afwerpen, e ' van hun mandaat een apostolaat maker : denkende aan de ijzingwekkende dage ■ van onze broeders aan den Yzer, aan de 1 edelen opofferingsgeest van menige ' Belg hier ter stede en in 't gansche lan< 1 om ons Vaderiand en zijn burgers va • den ondergang, van den dood te re< ; den. ; Er is thans zooveel goeds te doen, e door de mutualiteiten niet het minst. Albert Verwey aan Kom, Fourie Albert Verwey geeft in « De Bew ging » twee sonnetten op de terechtstc . ling van Jozef Fourie. Boven het twe j de plaatst hij des dooden woorden a motto : i Jullie moet niet in mijn gezic 1 schieten. Ik heb een groot Afrikaa t der hart : daar is plaats genoeg vo f een kogel. » Groot Afrikaander hart, met plaats genoeg Ook voor een kogel : door dat eene woord Leeft ge in de herinring van de menscbhe [voor - Een Held, die min dan dood de ontluistrii t [dro rj Van 't fier gelaat, en als genade vroeg : Schiet dààrin niet. — De felle kogel boorî Tôt de -bartkanier en hij valt. De moord Door wet gewijd, gebeurde. 't Trefschot jo r Zijn bloed de wangen uit, maar wangen S Het bloed van andren. Botha bloost en Smu r En elk die schijnrecht boven waar recht [houi 1 Scheri> recht voor meer dan menschelijke z Schaamte verteert hen. De innerlijke bluts € Penkt feun geweteai, en hon Uart wordt kot Handelskamsr van Antwerpen i Middenkomiteit-zittingen vau î) Janua en 3 Februari 1915 Het komiteit, dat geen vergaderinge meer had sedert het begin van den oo - log, heeft twee zittingen gehouden o ; te beraadslagen over de opeischingc 1 waarvan de handel het voorwerp is g . weest. Er zal later verslag over gegeve j worde,n. r Bij het openen der zitting van 19 J nuari heeft de Heer Castelein, d. < ; vcorzitter, aan de nagedachtenis ve ! den Heer voorzitter Corty de volgenc j hulde gebracht, door de vergaderir rechtstaande aanhoord : Mijnheeren, De angst der openbare onheilen d onze ziel van leed verkrimpeu doen, la: ons nauwelijks toe, een blik te gunne - aan de smarten van bijzonderen aard. Toch zou het mij niemand onder j vergeveu, deze plaats voorloopig te b Kleeden, slechts weinige dagen na h ^ersciieiden van Charles Corty, zond 1 eerst en voor ailes aan de nagedacht - ms van dien uitstekenden burger in oi ] aller naam de diep bewogen hulde brengen van onze grievende spijt en oi vergankelijke erkentehjkheid. 1 i.ange, persoonlijke loibetuiginge zouden hier op dezen stond misplaa . wezen, en overigens naast overbodig t eerc van een man, wiens onvermoeiba, en vruchtbaar streven al zijn medebu gers tôt onmiddellijke getuigen het - gemaakt van zijn pogingen, zijn opva s citigen, zijn toewijding en zijn hoogg . schatte diensten. In afwacnting, evenwel, van mind sombere dagen en van meer volledij ' nuldeblijken, kan de Handelskamer h - betoog niet nalaten van haar eerbie haar leedwezen en haar dankbaar aa denken aan den vereèrden en zoo zel zaam verdienstelijken man, wiens s 1 st'erven onze vlijmende smart nog ve t meerdert, nu wij het Vaderiand in rou s gedompeid zien. t ;Zeventien jaar lang heeft Charles Ce ty aan het hoofd dezer Kamer gestaa ' zijn voorzitterschap waarnemend m zooveel te grooter onbetwist gezag, da - niemand ooit kon hopen hem te eve , aren. Als voorzitter heeft hij zich weten omringen met het vertrouwen en de ac 1 titig van al de persoonlijkheden die s r dert twintig jaar met het Stads- en h ^ Staatsbescuur zijn geinoeid geweest,ze! . met de hoogstgeplaatste en doorluchti . ste. In dit lange tijdverloop is er gei e enkel van de in België opgeworpen gro 1 te vraagstukken, hetzij dan op econ e misch, maatschappelijk of koloniaal g _ bied, of Corty heeft tôt de oplossing c van zijn krachtige en verlichte med werking verleend. Ook staat zijn tv ■" schenkomst op elke bladzijde van on - openbare oorkonden en van de jaaxbc ken onzer Handelskamer opgeteeken Laat mij hieraan toevoegen dat c zeventien jaar voorzitterschap verloop c zijn doorheen veelal koortsachtige tij S perken, waarin de openbare meenii - zich allicht liet meeslepen tôt driftije n geweldige beroeringen; daardoor m t aij herhaaldelijk een werkzaam, di wijls overwegend deel aan beraadslagi n gen betreffende netelige zaken, als da n zijn die van de Congonaasting en v n de Autwerpsche zeevaartinstellingen. I dit land, in deze stad, waar de aang ' boren opgewondenheid van het tempei II ment aan eenvoudige, ernstige besp: kingen van het openbaar belang me maals een bitter en persoonlijk karaki n geeft, bleef de naam van Charles Cori voorzitter, boven aile pennetwisten aanvallen verheven, omgeven als hij v % door een even onwrikbaar als gewetti stevige, gezonde, meest eensgezin populariteit die misschien ten onz( ooit eens menschen loopbaan heeft v eerd. Buiten die vaak luidruchtige gebei e- tenissen, die ons thans plotseling vo I- komen alsof ze reeds in een verwijdc £- verleden lagen, nu wij ze terugzi Is dwars door den storm heen die Euro overhoop heeft geworpen, hebben or ht medeburgers voorzitter Corty bij u- twintig jaar aan zijn taak gezien, ail 01 wegen en op aile wijzen, de boog: overheden aan gang zettend zoowel de nederigstc raderwerken en zijn eig bestaan voor dag en uur en voo 'd bestedend aan de eenige bekommer: t » van zijn leven : den vooruitgang en ig vestigir.g van Antwerpen's voorspo< door onbegrensde uitbreiding en verl tering van zijn handelsorganismen zijn zeevaartinstelling. Evengoed als ik, Mijnheeren, w gij allen, hoe hij tôt het voltrekken v 'n zijn werk, waarvan wij de uitgestre ts> heid en de weldaden nooit genoeg z len kunnen roemen, met welslagen toos en met bijzondere hartelijkheid, n- hem eigen, glimlaehende en iets of \ zenuwachtige heffelijkheid wist aan weuden, die wij allen zoo goed h obi DAGELIJKSCH NIEUWS ri ONZE TOONEELSPELERS IN DEN VREEMDE Uit « L'Indépendance Belge » : 11 Het nieuwe stuk van M. K Fonson, r" « de Kommandantur », dat in het Cnte-11 riou Theater te L,onden gespeeld worat, n zal met den juisten naam van den schrij-e" ver Jean-François fonson, en niet Jcranz a Fonson, onderteekend worden ; de vader van « Beulemans » geeft zijuen theatra-len voornaam op. Een smartelijk voorval heeft de laatste repetitie van « De Kommandantur » ,n gekenmerkt. De heer Duquesne, de voor-c treffehjke tooneeispeler, die iederen '' avond in de « Demoiselle de Magasin » zooveel succès behaalt, heeft plotseling, door de Fransche dagblaaen, den dood van zijnen zoon vernomen, gevallen op it het front... De moeder van den joiigen :11 man is, toen zij het nieuws vernam, van verdriet gestorven. M. Duquesne, zijn u overgroot verdriet bemeesterende, wiiae niet 'dat het werk zijner kameraden er ;t onder zou lijden ; hij wilde zijne eerste ■i slotzinnen in « De Kommandantur » her-r;. halen. Men begrijpt zijne aandoemng, is zij was te hevig en de heer Duquesne te moest de vepetiiie opgeven, wat te ver-i- staan is. En toch, gisterenavond, in « L,a Demoiselle de Magasin » vond hij nioed m genoeg om ,in weerwil van ailes, een be-ls minnenswaardige en elegante tianilin te 2r zijn ! ir De zoon van den heer Duquesne was r- op het front tôt adjudant-onderofficier ft en vervolgens tôt luitenant benoemd. Hij t- is als een dappere gevallen, NATIONAAL HULP- EN VOE DïNUSKOMlTEIT. — Ten einde hei Nationaal Komiteit toe te laten gansch België te bevoorraden en ter hulp te ko-, men, werd er onder de bescherming des ' Ministers van Spanje en van de Ver-eenigde Staten van Amerika eene « Com-" mission for Relief in Belgium » gestichi met drie hooldplaatsen van werkzaam r heid: Londen, Rotterdam en Brussel. w Te Londen koopt men, naar de aan-wijzingen van het Nationaal Komiteit r" de tôt voeding van het land vereischtt lî' eetwaar en zamelt men de giftén in.gelc e en natuur in, welke in den vreemde vooi aI den behoeve der Belgische bevolkinfc 11 " worden geschonken. Te Rotterdam worden de verzendinger l te water ontvangen en naar België over gestuurd, onder de bescheiming der Mi nisters van Spanje en de Vereenigde Staten van Amerika en volgens de aanwij-zingen van de vertakking te Brussel. Van uit Brussel seint men naar Londen de nooddruft van het land en naar Rotterdam de tusschen de verschillende provinciën te doen verdeeling, het ailes naar de door het Nationaal Komiteit ver-strekte aanwijzingen. Te Brussel waakt men daarenboven over de eeriijke verdeeling van eetweer en onderstand aan de burgerlijke bevol-king.BIJ ONZE GEINTERNEERDEN.-Bij Koninklijk besluit van 30 Januari is de gepensionneerde B. J Van Trooyen, op het daartoe door hem gedane verzoek, eervol ontheven uit zijn dienstbetrekking bij een interneeringsdepot. UIT HARDEHWIJCK. - Na het vertrek van de Belgische soldaten uit dr nieuwe kazerne te Harderwijck is geble-ken, dat aan het geboaw en de bemeube-ling belangrijke schade is toegebracht. Het gebouw verkeerde verder in een staat, die een grooten schoonmaak zeer noodig deed zijn. Een groot aantal burgerpersonen is niermede aangevangen. BIJ ONZE VLUCHTELINGEN IN NEOERLAND. — De territoriaale b-e-velhebber van Zeeland heeft aan de bur-gemeesters in Zeeuwsch-Vlaanderen be-kencl gemaakt, dat aile Belgische vluch-telingen die binnen 2 kilomters van de grens wonen, vôôr 12 dezer moeten zor-gen voor een nieuwe verblijlplaats, verder van de grens gelegen. Deze bepaiing treft een groot aantal vluchtelingen. OPPERVLAKTE ONZER STAD.— Weet men welke de juiste oppervlakte der stad Antwerpen is? Ze is 2,613 hectaren, erin begrepen : i° 149 ha 25 : bed der Schelde toebe- ■ horrende aan het grondgebied der stad. 2° 311 ha 49 : oppervlakie der vesting- • werken, 30 133 ha 57: oppervlakte der dokken. 40 8t> ha 275 : oppervlakte der openbare parken. 50 14 ha oppervlakte van het kerkhof. I 6° 3 ha 51 : oppervlakte van de stede- • lijke schietbaan. De 10 politiewijken hebben eene totale oppervlakte van 2,463 ha 75, niet inbe- 1 grepen het bed der Schelde, toebehoo- • rende aan het grondgebied der stad. Het getal inwoners per hectaar is 127 gekend en die hem toeliet, het vastbc 6" raden aanhouden tôt bereiken van zij doel noodig, een onweerstaanbare liei -11 talligheid bij te zetten en dusdoend °" zijn welgelukken te verzekeren, altoc °~ maar voortsturend door aile tegenstri; e" digheden en hinderpalen heen ! r_ Voor waar, Mijnheeren, zijn werk i e" al even uitgebreid als nuttig gebleker Wemige mannen hebben zoo vele tasi zc bare en duurzame aanspraken verwci ven op de erkentelijkbeid hunner med< "• burgers. -Ie En toch : hooger eer nog dan degen -n die hem toekomt wegens al die bedri, d- vigheid, verwierf hij door zijn onwar !g kelbare rechtschapenheid en zijn teen< e> maal belangloos streven, waardoor zij 111 gansch leven doordrongen werd en bc k- hecrscht. Hij had zich immers eens e n" voor altijd tôt regel gesteld enkel d ar zaak van het algemeen nut te dienei an Door die beweegredenen van zuivere e I'1 vurige vaderlandsliefde worden 00 Je_ sprong en uitkomst van al zijn dade "a* gekenmerkt. 'e_ Degene onder ons, Mijnheeren, die c ît- gunst genoten hebben met Charles Co :er ty vertrouwelijk om te gaan en herhaa ■y, deiijk zijn ontwerpen, zijn verzuchtii en gen, zijn toekomstvizioenen mochten ii 'as zien, — laat mij zeggen : kennis neiiK van zijn trotschen hoogmoed op An (^e werpen's grootheid, — diegenen ku; ;nt nen getuigen, met al de kracht van hi îr_ genegenheid en hun getrouwe herinn ring, dat de beste gaven van zijn gees ir- de beste hulpsbronnen van zijn karakt or- en zijn hart, de beste jaren van een lai :id gen tijd krachtige gezondheid. doorhe en onverdeeld gewijd werden aan het wei pa der Handelskamer, aan de zaak der An tze werpsche belangen. 11a Daarenboven heeft hij lang genoc sr- weerstand vermogen te bieden aan ec ste kwaal die zijn leven ondermijnde, o: als de vreeselijke onheilen waaronder w en gebukt gaan ons over het hoofd te zic ral storten en het er zonder vluchten ne ris wijken tegen vol te houden : als wa: de het 0111, alvorens zich ter opperste ru ;d, te begeven, een laatste maal te toonc >e- hoe stevig de burgerdeugden waren d en hij in zijn boezem droeg. De naam van Charles Corty, Mij: 2et heeren, zal ons tôt eer blijven strekks an in de oogen onzer medeburgers. kt- Charles Corty heeft aanspraak op < ul- erkentelijkheid van den Antwerpschi al- Handel, van de Haven en de Stad An de werpen. ral Hij verdiend den dank van het ede te dapper, ïampspoedig, het welbemii >en ■ Bel gis eh Vaderiand { ; 9e uitrusting der Belgische trospan e Uit de « Temps » : s Bij 't inrichten in het Hôtel-Dieu van . het Belgisch JMilitaire Hospitaal, heeft de stad Parijs ruime lokalen ter beschik-s king van dit werk gesteld om er het kleedermagazijn van het Belgisch leger onder te brengen. De rapporten uit het Noorden ingeko-.. men, beschrijven de ellendige toestand waarin het heldhaftige Belgische leger e zich tegenwoordig bevindt. Vele solda-. ten beschikke nslechts over hunne zo-. mer-uitrusting. Ver van hunne verwoeste >- wonmgen of van hr.nne in gevangen-n schap zijnde familles, zijn er velen onder hen, die niet eens dagbladen lezen. Dit n werk heeft voor doel de Belgische solda e ten materieele en moreele ondersteunin i. te verschaffen. n Bekendmakiog ie r. Londen, 4 Febr. (Reuter. Offi-1. cieel, — De Londenschc bladen melden I - dat de « Reichsanzeiger » de volgcnde 1_ bekendinakiug openbnar heeft gemaakt : " 1) De waterea rondom Oroot-Britanje en lerland en het geheele Engelsche Ka-n naal worden hieruiede tôt oorlogsgebied e- verklaard. Van af 18 Februari wordt t- ieder vijandelijk koopvaardijschip dat zich op dit gebied begeeft door de Duit-[n sche strijdkracliten aangevallen, zonder ■k dat het aitijd mogelijk zal zijn daarbij t- voor de bemanning en de passagiers dreigende gevaren af te wenden. ^ 2) Ook neutrale schepen loopen in -jj dit oorlogsgebied gevaar, aangezien de ij door de Engelsche regeering op ai Ja- II nuari uitgevaardigde misbruik der neu-S traie vlaggen en de omstandigheden vau ~ den zeeoorlog, dat de door vijandelijke n bestemde aanvallen ook neutrale sche» ic pen treffen. 3) De scheepvaart noordelijk van de 1' Shetland-eilanden, in het oostelijk ge-J bied der Noordzee en in een streep van , minstens dertig zeemijlen breedte langs n de Nederlandsche kust, is niet gevaar-t- lijk. Berlijn, 4 Februari 1915. :1, De chef van den Admiralen staf id der marine, \ (get.) V. POHL.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes