Het Vlaamsche nieuws

722 0
05 februari 1918
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 Februari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/8c9r20tb2h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ABONNEMENTSPRIJZEN : Voor één maand i -75 S Voor 3 maand ...' 5.— j Voor 6 maand 10.— s | Voor één jctfix i8.— ^ Redaktia, fithetr en Aankendigingen : 73, ST-JAKOBMARKT, 73 A.NTWERPEN Dinscteg 5 Februari 191B" 4#* jaarg A" 35 Pîijs S ÇdttiNii voor Belgiê Het Vlaamsche Nieuws Verschijrit 7 maal per week gg 0FSTELRAAD •• Hoofdopsteller Raf VERHUIST, Dr, Aug. BORMS, Hoogieeraar Alb, VAN DEN BRANDE I AANKONDIGINGEN: Tweede blad, den regel 2.50 > Derde id. id. I.— Vierde id> id. 0-50 Doodsbericht S-— Elke medewerker is persoonlijk verantwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt ni et heel de Redaktie. iieœsaw!MïXLi\nwJN£6:JK.r** m DUITSCHE ZIJDE DÛITSCH AVONDBERICHT Berlijn, Zondag 3 Februari. — Offi-(v'çcl ; Niets nieuws van de fronten. DUITSCH AVONDBÉRICKT Berlijn, Maandag 4 Februari. —• Offi-cieel : W#st«lijk gerechtsttrreix Op verscheidene fiunten van het front geschutbedrijvigheid, die n.l. in Vlaan-deren iusschen het Houthulster-woud en de Leie, evenals aan weeiszijden van de Scarpc tegen den avond intensfr werd. Ten IVeslen van Bellicourt mislukte een k rach tige verkenningsaanval der Engel-schen. Aan de Ailette, benoorden Braye, drongsn. de Fansch&n voorbijgaand in, onze post en binnen. Eigen infanttrie en fiioniers haalden btnoordivesten Bezon-vaivr 19 gevungenen uit een Fransche loopgraaf. In luchtgevechten en door afweerge-schut werden in .'r laatste twee dagen 18 vijandelijke i "''gluigen en 2 kabel-baïïons ngergescl o!:n. îtsî:aan«ch gevechteterrein Tuschen Etsch en Piave meérmaals ar-tillerieg'ev ec'len, Van de andere gevechtsterreinen niets nieuws. m OOST. HONG. ZÎJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weeneii, Zondag 3 Februari. — Officiel : Op de hoogvlakte van de Zeven Ge-meenten duurde de leveoidige geschuta-werkiaamheden voor t. •VAN EULGAARSCHE ZIJDE BALKANFRONT Sofia, Zaterdag 2 Februari. — Officiel : Bij den Dobropolje en bezuiden Hoema fcvendigei geschut vuui. 8 Benoorden Doldzeli korte vuuroverval-le»,Aan weerskantcti van het Doiranmeer <n in de vallei van de Stroema heelt het vuur der Bulgaren ettelijke sterke ver-kenningsafdeelingen der Britten ver-îaagd.VAH FRANSCHE ZliOE WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parij s, Zaterdag 2 Februari. — Offi-cieel : famelijk drukke bedrijvigheid van het geschut in het vak van Craonne, op de beide oevers van de Maas, alsmede in Woevre in de streek van Flirey. Op het front van het bois des Cauriè" res hebben de Franschen een Duitsche afdeeling doen afdeinzen, die hun, Unies tr«chtte te naderen. Parijs, Zondag 3 Februari. — Qffi-cieel : In den morgen heeft een Fransch de-tachement in den sektor ten Zuidwesten van Courtecon (streek van de Ailette) een overroinpeling uitgevoerd op een kleinen Duitschen post, die in zijn ge- : liée! binnen de Fransche linges werd me» degevoerd ; aldus werden dertien gevan-genati gemaakt en materieel vermeesterd. Uit aanvulkude inlichtingen blijkt dat ; de Duitsche overroinpeling, die ver.'edcn ' nacht ten Noorden van Bures door de ' Franschen werd teruggeslagen, uitgevoerd werd door een detaehement van ongeveer 200 inan. De Duitsche verliezeni ( zijn bijzondor zwaar geweest. , m ERGELSCHE ZÎJDE i i WESTELIJK GEVECHTSTERREIN ' Londen, Zaterdag 2 Fabruari. — Offi-cieel : Hedenochtend hebben de troepen uit \ West Riding met succès een overval ge- 5 rtaan ten Zuidoosten van Monchy-Ie- t Preux en eenige gevange^en gemaakt. 1 Vroeg in den ochtend dced de vijand een < nverval op een on y or posten ten Noord- s oos'en van Poelk^p.oelle. Twee van onze c tr.aniien worden vennist. Een andere l( vijandelijke overvalsafdeelingt die een sauvai deed op een post in de nijbijheid g van, den spoorweg Ieperen—Statlen werd r tepiïKewofr-pen. Op dit frontclee' hebben ^ ■wij in den loop van den clag vcrsche;dea g«vangenen gemaakt. Het vijandelijk geschut was icts be- drijviger ten Zuidwesten van Epehy in t' de nabijheid van Gavrelle «n i» het vak ° van lepereu, n Londen, Zondag 3 Februari. — Offi- h a«el ; u Gednrende den votrigen nacht hadden ^ ontao^tingen van patroeljes plaats die D !n vorrrd««^ v*m rV Fng<*1?,cb-ï?i in do 3 buurt van Mericourt, ï®a Zuiden va® Lsns, verliepen. Het geschut is een weinig bedrijviger geweest ten Zu:doosten van Epehy, i-n de streek van Gabrelle en in het vak van Ieperen. Vis ITALIMNSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome Zaterdag'2 Februari. — Offi-cieel : Gisteren i9 de strijd voornamelijk tôt gesckatsakties larigs heel het front be-perkt geblevcn. Het was krachtiger in hec Oostclijke vak van het plateau van Asiago. Verder hebben voorposien leven. d'g geweervuur gewisseld. Tbi.fc.v-RAMMEft DE GEBEURTENÏSSEN IN RLSLAND Een anarciiistCD'kongret Eind« Maart zaJ er in St-Pet«i»bnr; »#n k»«-grea van Ruasiaoh# anarchiiUn pl«ati riji-rim. De Oebrainscli» kweitie ' D» St-P«.t6r»burge»ch» koi're»poaid«rit van à* « Corr ere delJa Sera » zegt, dat d« Oekrain» sn ' Roemenië een ov»reenkom»t teg«n ■£« boi«j»wiki hebben aang«g*an. Oft laatste berichten, d<K)r r?*t*rlr.» «1:t- 1 vangen, maken gewag ran «en snell*n «pmarsci der Roemeentehe troepen in Bsssarabië. Vol- 1 geus e»n berioht uit Sofia h«bbon d* Ro«m«- ^ niërs Reni bezet. ; ; Het gerueht, dat dt Ent»nt«-ge7*ntfla Sirt,- 1 Petersbiii'ï zouden rerlaUn ai» prot«*t t»g«n de ; feehandftling van d<i: BotmMmcbu g»zant, i* onjuiït, Teo-klaairt d* cCorri«re». 1 Berlijn, 2 Februari. — De behandeli*; rau «« 1 Oekrainachs kweatie, weik»r opios»în» op t»r-zoek ran de Duitsche e-n Ooatenrijkschî deiegati» ! tôt d« aankomït van de Oekrainers is nitgesteld, ; it naar 'de t Nordd«ut«che AUg. Zt». » in vn ^ redaktioneeid artikeld «chrijft, blijkbaar Tau <t» i zijde der Russiacha delegatie in den laat&ten tij-d 1 gewijzigd. Daartoa jeven «chter niât, sur meo zou meenen. de »de!« poliïieka learatallinge® ra« ' d» bolsjewiki den dôoTtlag, maar d a bij h»» b«- 1 ataande ovartuigino; dat h«t aan d« bolajawiîk-«che maîEs zal gelukken da heerachappij van d« 1 Rada te Kiëf tem v«i ta brer,|;en en de Oekrajna ' in lifmr macht ta krijgen. Hieruit blijkt opniaaw J dat de theorieën der bo!«iewiki over de zelfoe- 1 ecbikking d«r kleine naties miet meer beataa* ^ Eoodra ze macht over deze nat-e» hebben gekre- * gtn of rneenen te hebban gekregen. Dan zijn »e i v66r de cverweldigins; derer kleira volkam- an lacheo zij om het zelfbesehikkinfcsrecht. Zij vaa-len z:ch, zonder «enig» rekening te houdrn mat de belangen der naties a'.a hser an nieeater ln het 'and. Zoo sa-at het niet alleen in da Oekrain» msar 00k in Finland en in de Krom. In Est'and ia de Fstlandache landdag, die da zalfstandighaid ran Finland had uitgeroepen, door maximahn- ' titch» aoldaten uiteeng«jaagd. Da Fjtlandache ^ politici neme-n de vlucht naar het buitenland m zoekeri beacherraing bij andera naties. De Lettea-worden thans nog, door de Jong-Lettischa ra- ' gimenten die zich to Sint-Petersburg bevinde» en door hiùche'achtige beloftftn van land en ] rrijheid, aan de politiek der boUjewiki gekebend. ! De Oud-Lettii-^'io partij koestert echter reeda i wamtrouwen in de verzekeringen der boUjewiki. t Ton Kuhlmann heeft met zijn karakteriseerinf van de bolsjewieksche politiek in den Rijksdag volkomen gelijk gehad. De bolsjewiki hebben ar zelf voor gezorgd da-t hun huiehelachtiga ^ fraaen van volksvrijheid en voiksgeluk worden ] doorzien. Wij hopen dat de diplomaten der ] bondgenooteii te Breat-Litofsk zieh geen verdere ] moeite zullen geven om deze theorieën te wee<r-leggen, nadat de bolsjewiki eT zelf voor hebbera gezorgd, dat za door hun eigen dadeo volkomaa en voor altijd weerlegd zijn. 1 UIT ENGELAND ] In Groot-Britannië en lerland, met inbegrip 1 van de Britsc'he koloniën, is de invoer en de 1 yerspreiding verboden van de volgende uitga- 1 ven : « Reflections on the politisai situation in [ndia » ; « Selfgovernment for India j en a For Cndia». De post mag deze stukken niet ter verzending aannemen. 1 — t De Engelsche voedael-regelaar lord Rhondda £ îad aan den Amerikaanschen voedselkontro- .< eur, Hoover, geseind over de dringende nood- I îakelijkheid van het vermeerderen van den 1 :arwe-uitvotr der Unie naar de geallieerden. 1 Daarop kwam het volgende antwoord in va» Hoover: . « Wij zullen elken korrel tarwe uitvoeren, « lien hst Amerikaansche volk op zijn normaal s 'erbraik kan besparen. Wij zullen een beroep c >p oui volk doen tôt krachtiger streven in die 1 ichting. Wij hebben reeds krachtiger maatre- I ;elen ingevoerd, en wij gelooven dat ons volk Lan deze uiterste moeilijkheid zal weten tege-uoet te komen. » î c STAKINGEN BIJ DE GEALLIEERDEN t Als tegenwicht tôt de stakingsberichten uit 8 )uitschland komt het draadlooze station te :s Jauen met eenige mededeelingen van stakin- ^ ;en in de landen der geallieerden. In de « Vie- c oire » zou Hervé hebben geschr'ven dat Cle- S nenceau, sedert hij minister-president is, een k ;root stakingsgeschil heeft bijgelegd, waar- n ■ver men in de Fransche bladen niets heeft P ;emeld, daar zulks geen nut had. Het betreft v en staking, die ontstond ten gevolge van het A erugzenden naar het front van den sekretari» ener vakvereeniging. Uit dezelfde bron wordt gemeld dat, vol-ens do «Figaro», de Amerikaansche regee-ing onjangs het stakingskomitee in Philadel-hia, hetwelk tôt een algemeene staking had <j angespoord, in hechtenia heeft laten nemen. e DE TWEE GEZICHTEN VAN TROTZKY " < Gij moet niet gelooven, wat ik in St-Pe- "* ;rsburg zou hebben gezegd. Ik heb juist het h mgekeerde geaegd, van hetgeen werd ge-îeld ». Daar komen de redevoeringen, die Trotzky a de jongste hervatting van de vredesonder- sj andelLngen te Brest heeft uitgesproken op r< eer. at En men herinnert zich, waar, volgens de h erichten uit Rusland, zijn redevoeringen op a; eer kwamen, die hij te St-Peter&bnrg heeft « ehonden: g « Gij moet volstrekt niet gelooven, wac ik ta Brest zou hebben gezegd. Ik heb juist het om-gekeerde gezegd van hetgeen werd gemeld ». De heer Trotzky schijnt een Janus. De. niond waarniede hij naar het Westen spreekt zegt het omgekeerde van hetgeen de mand zegt, die naar het Oosten is gekeerd. En beide mon-den ver/.ekercn, dat de andere niet bestaat. Te Brust zegt Trotzky dat het Petersburgsch «gentschap liegt, of dat er op rekening van daf agentschap gelogen wordt. Deze verkiarin-gen worden verspreid in de extrakten van de zittingprotokollen, welke Wolff verspreidt. Te Petei'sburg spreekt Trotzky dan weer juist in tegengestelden ziu met zijn eigen redevoeringen te Brest, en die verklaringen worden verspreid door of op rekening van het Pçtera-burgsch agentschap, dat in dezen niet veel verschilt \ an hetgeen de Engelsche korrespon-denten melden. Er zijn dus drie mogelijkheden : 1. De zit-tingsberichten worden vervalscht. Dit is tôt »og toe door niemand beweerd. 2. De berichten uit Rusland, 00k die van do Engelsche korrespondenten, melden het omgekeerde Van de vvaarheid. 3. De heer Trotzkv draait. Voorts heeft Trotzky met zekere naîeveteit gevraagd, waarom de Poolsche reg-ering niet te Brest aanwezig was, a)sof hij dat niet reed» vroeger gedaan had. Hij kreeg toen te|i antwoord, dat de Poolsche regeering wel komen kon, maar dat daari 11 toch een erkennitig zou liggen van de wettigheid diér regeering in de oogen van Rusland, waarop hij sclijeliik van dat onderwerp afstapte. Dat zal nu opnieuw worden behandeld. En voor de Oekraine zul I len wel nieuwe verlegenwoordigers komen.f ■oodat 00k de Oekrainische zaken van voren af aan nog eens moeten worden behandeld. Men' ia dus aog niet veel gevorderd («N. R. a ».} l!STLAND Berlijn, 2 Februari. — De « Kola. Ztg. » rer-aeemt uit Berlijn : Sedert maanden vecht het volk ran Estland ►m het zelfbeschikkingsrecht. De strijd is bij-wnder hard, daar er nog veel maximalistisch-fezinde Russische soldaten en matroxen in h«t and zijn om der bevolking te vuur en te iwaard hun wil op te leggen. Niet alleen te ^latten lande ais er nauwelijks een familie, lie ten gevolge van het maiiinalistische schrikbewind nog niet aan have en goed scha» 3e ondervond, niisschien ailes verloor, 00k in le steppen werd den burgers geîd afgeperst. De Ester bladen worden verboden en in het ilgemeen elke drang naar vrijheid in de kiem ffsruoord. Zelf s hebben de Russische maxima-îsten de nationale vergadering van Est'and, lie 23 November de staatkundige zelfstandig-aeid van Estland afkondigde, gewapenderhand uteengedreven. Om zijn in 't nauw gebrachte volk te helpen, »h nu, gelijk eenige bladen melden, de door ':■ ^derlandsliefde bekende Ester politikus aan Tiinrison, van zins zijn, Engeland's hulp n te roepen. Plet kost moeite, aan de juistheid 'an dit nieuw s te gelooven. Het^ telegram gèeft dan het zondenregister Eogeland, zooals dit van Duitsche zijde al n^er vfïleverd i* en vervolgt : Zoo'11 stap zoh voor Estland daarop v irerko-nen, dat het ait Russische hoorigheid in Engelsche overgaat Een volk, dat als dat van ïstland nuchter in het oordeelen, in weerwil 'an aile onderdrukkingsinaatregelen, die het Russische bestuur toepaste, zijn eigen karak-er ten voile in stand hield, zal nooit een zoo ;evaarli!ken weg betreden. In dé eerste plaats :al Estland zich bewust dienen te'maken, dat •en onder Engelsche bescherming staand en-:1a ve aan de Oostzee er van zelf op is aange-vezen om tusschen de aangrenzende groote nogendheden verbrijzeld of een twistaopel te vorden. Het telegram eindigt met de verwachtinjy uit e ST j"' dat hct :nzicIlt de Esten hen zal veerhouden oaa Tônrison's raad op te volgen. nET VERTREK VAN DEN ROniPENSCHEN GEZANT UIT RUSLAND . Berli;n, 4 Februari. — Volgens hier inge-romen betronwbare berichten is het Roemeen-che gezantschap van St-Petersburçf in den. îacht van 29 op 30 Januari naar Finland ver-rokken.NOG EEN RUSSISCHE REPUBLIEK? De Zwitsersche bladen vernemen dat een ;root gedeelte der afgevaardigden van de ont->onden Russische Konstituante zich naar Moa-;ou begeven heeft, waar zij eene Centraal-tussische Republiek wil uitroepen. DE STAAT VAN BELEG IN ITALIE _Men meldt uit Milaan dat de staat van beleg utgebreid geworden is over ver^-cheidene be-angrijke centra van oorlogsindustrie in Pié-nont. In de provincies Bologna, Ravenna, 'errare en Forti is het reizen verboden zonder lijzondere vergunning van den etappenkom-aandant.DE WANORDELUKREDEN IN FINLAND Stockhol n, 2 Februari. — Naar a Dtigens Vvheter » verneemt, hebben de Russische ma-rozen in Helsingfors besloten deel te nemen an de oproerige beweging van de roode gar-iisten. De afgevaardigde van den Landdag vfikolo werd door so'daten doodgeschoten, de ^anddagafgevaardigde Stahlberg werd in 't ge-rang gevvoïpen. Stockholm, 2 Februari. — De kanonneerboot Svenska Sund», een groote ijsbreker en de toomschepen « Heimdal » en « Venita •> zijn >nder bevel van den korvetkapitein Akerkiel laar Finland uitgevaren om de Zwedcn en Joren naar Zweden over te brengen. Stockholm, 3 Februari. — Naar « Dagens ïyheter » verneemt neemt het aantal nioorden p burgers, door de roode gardisten gepleegd, :>e. I11 het doodenhuis zijn reeds 30 lijken op-estapeld. Gisteren werden er in meerdere traten machinegeweren opge-teld ; het theater : ; geheel vervvoest. Onder de personen, die oor de mannen der roode garde werden dood- 1 e^choten, bevinden zich de vroegere politie-ommissnris Nikoforof en de redakteur Hol- : ie. De in Helsingfors wonende Zweden be- ' roefden in allerijl te vertrekken. De mannen J an de roode garde hebben heel den voorraad ( in goud van de Finsche bank weggehaald. 1 DUIKBOOT=OFFERS J Berlijn, 3 Februari. — Officie»! : * Dicht nabij de Engelacho Oostkust werdeia I oor onze dnikbooten, spijtg sterke bewakrng 1, 1 tegeuwerking, kort goleden, 6 *toom»ri, ai'g- j ede de Engelsche sleopboot «Désiré» met 2 otorlic-htera tôt zinken gebracht. De stoomers aren doorgaans diep geladen, eeoj hunner met î jut, n Bex-lijn, 4 Februari.' — Officieel : t Nienwc dnikbootsuksessen in het Noordelijk tergebied : 18.000 br. reg. ton. De schapeu wa S > aile diepgeladen en wei-den voor het gront- e gedeelte in het Kanaal verni«tigd ; o. a. werd 0 :er een groote vrachtstoomer in béliendigen , iinval uit «n konvooi weggeschoteu. De S; HuTisgrove », 3060 br. reg. ton kon onder d« 1' îtorppdesrde achapen vastevut»!'! worden r SI AD eo LAJND DRINGENDE OPROEP. — Ai de ledem vau « Jong Viaandsren », « Groe-ningerwasht » — takksn Antwerpen, Merktem, Borgerhom en Berchem, —' « Sociaîistische Jonge Waclit », « Stu-derxteKkoniiteit », « Padv.nders » en de leerlingsn van de Volkshoogeschool worden dringend verzocht Woensdag, 6 Februari, te 8 uur (T. U.), aanwezig te zijn in da zaal « Van Wesenfceke », Van Wesenbekestraat. LIEDERAVONDEN VOOR HET i^OLK (A. N. V.). Leader: Nand Rey-naers ; lokaai : Antwerpsch Koffiehuis, . Van Straelenstraat. — Woensdag, 6 de- , zer, te 9 uur 's avonds (T. U.), weke- . lijksche zangles. Herhaling va» vroeger aangele*rde lîederen. ] Nieuwe leden bekomen kosteloos d« noodige tekstboekjes. Toegang vrij. , ALGEMEEN NEDERL. VERBOND. (A. T.) — Hooger Onderwijs voor het 1 Volk. — De tweede voordracht van Pal [ Je Mont, over : Vondel, zal plaats heb-|ben op Dinsdag 5 Februari, te 9 1/2 uur 3 (T. U.) 's avonds, m de feestzaal van het Koninklijk Atheneum. ' ^ NOG STEEDS DE HEEREN BU- Ï REELRATTEN. — De Belgische bla- ( den, in het buitenland versclnjnende, ,. hebben niet aan hun recht van kritiek verzaakt, welk gebruik men 00k heeft i mogen maken van het berucht® « Unioa r Saciée » om de bureelra^en van aile *. kleur onder handen t€ nemen. Wij lezen indardaad in « La Patrie Belge », onder de rubriek a Onze Hospitalen » : ,c « Mag er gezegd worden dat in het mi. £ litaire zickenhuis ... (censuur) de ziekea r klagen over gebrek aan zorg en over kou- \ de? Mag er gezegd worden dat m elke i, zaal van 50 bedden, er twee kaehels zijn, ç maar dat uit spaarzaamheid de kolonel " wil, dat er maar één brandt ? Men behoeft zich niet af te vragen of de zieken van de \ koude lijden, vooral in dit gure jaarg®- [ tijde, — en of iu de zakn der iijders aan luchtpijpontsteking en koorts, waar een zachte temperatuur noodig is, de ziekt«- r gevallen laugzamerhand verergeren. ' Mag men zeggen dat mannen, eraetig c ziek en op dièet van e-^ien, melk en r groenten, ze niet krijgen, zoo gezegd cm \ dat dit ailes te duur kost en dat men ze , dan maar den gewouen kost geeft? Mag ' men zeggeu dat in genoemd hospitaal er maar één tbermometer bestaat voor 500 î mannen en dat hij zoek is? Weshalve j men maai eeuvoudig de temperatuur d«r zieken niet opneenit?... » EEN GEDENKTEEKEN VAN BEL- c GISCHE DANKBAARHEID IN NE- . DER LAN D. — Men zal in April te Amersfoort het gedenktceken onthullcn l van de dankbaarheid der Belgen jegens c Nederland. De pîannen daartoe, van de h and van dtn bouwlcundige Hoste, zijn a uitgevoerd door geïnlcrneerde soldaten. Het monument bestaat uit twee gedeel- -, ten ; het voornaamste is een toren van 14 1 meter hoogte ; het tweede een voormuur ; ^ de twee zijn onderling verbonden door L breede paden met ha^en omgeven. -Tal- c rijke monumentale btelden zullen het c gedenktceken versieren, dat van groot. sche afiiiet'nrren is, daar er eene galerij s van schilderijen aan zal verbonden zjjn. r CENTRAAL INLICHTINGSBÙ- c REEL VOOR VLUCHTELiNGEN. — c luiicntingen worden gevraagd ovw de volgende personen : _ * juul Van de Walle, Oostende; Wed. r Feiix L^ms-van den Beagh, villa Félix, Hippodroomstraat, 42, Oostende ; M0111- 2 merency, Kortemark ; Jozef Van de Walle, Kortemark; Familie Vermeuien, \ Rumbeke ; Familie van der Heyden, r Rumbeke ; F. de Smedt-Desplender, j. Rumœke; Kam. de Smedt-de Muynck, Roeselaere; A. Ghekiere-D<-spiender, s Kortemark ; P. Sœte en Zuster, Zeve- E cote; Wed. K. de Cuyper, Gistel; A. c Hermans Debeuf, Meenen ; O. Vereecke, c Touicoing; B. de Kuyper, Gistel; H. c boenen, Komen; G. Viane, Gits; H. De- , :oui, Komen ; K. Rogge, Uraecevelt ; C. |-^arly-Muylle, Roeselare; Wed. de Grijse Gérard, Oostende; G. Gérard 1; Haesebroeck, Gistel; Wed. Depreytere, j, Eerneghem ; J. van Welden-van den Dnesse; Pieter Brunei, Kortemark; J. Bekaert-Dereydere, Bccelaere; Vrouw 2 \Anjdaegh-van Daele, Roeselare ; H. Ver->eeck-Six, Wervik ; B. Longueville, d tJrugge; F. Mandeville, Beveren; familie n iJussche, Moere; J. Vuylsteke, Rolle-[hem; Fel'-x Zwaenepoel, Koitemark; ^yriel G<rou, Kortemark; René Ampo, Jandesme ; René Mandeville, Roeselare ; a jscar De Poorter, Ichtighem ; Léo God-Leris, Get»; Remi Verfaillie, Hooglede; n, vamiel Van Hoorn., Leke; R. Willemijn- y )elbeke, Staden ; Marie Delbeke, Roese-are ; Emiel Deprez, Meenen ; E. De Laedt-Hoomaert, Roeselare; het kloos- th ;r van St-George uit Meenen; Leonie be îaes, Hooglede; J. Nolet-Debuf, Mee- y en ; Philip Schepens, dokter, Roeselare ; ^ Ll'ce Vannesse, Roeselare; Vrouw J. ,annoy-Lewilge, Zillebeke ; Félix Mas-:ho. Ieperen. A Vriendtlijk verzoek dé inlichtingen w ver bovengenœmde personen aan het ler.traal Inlichtingsbureel voor Vluchte-ngen, Prinsesstr., 16, Antwerpen, over sc e maken °F lets voor iedercn dag ONZE OPTOCHT DOOR ANTWERPEN i i erwijl Borms zijn kick laat lui-den onder de hooge gewelven en binnen de wij de wanden van de beurs, boven de saamgeperste menschennaassa, en onze aanbeden Apostel, onze machtige redenaar, Vlaanderen's wonderbare stem, zijn heldenziel uitjubeît, klinkt ?en®klaps in de aandachtige sfilte nuziek van den kant van de Meir. t,en harmonie die vertraging iceft gehad. Plots zwijgen de k'îanken, en ïaarop een Groeningerwacht die iinnenkomt en *t bericht brengt : — Furnhout is omsingeld ! Ze :unnen niet binnen ! Borms onderbreekt zijn rede en :egt met kalme stem : — Er wordt mij bericht dat onze rnenden van Turnhout, met de nuziek aan hun hoofd, op de Meir >msingeîd zijn door de franskiîjon-icbe stokslagers en hun geronselde ituiversgasten ! Studenten ! Groe-îingerwachten ! Vlaamsche Pad-rinders ! Turnhout moet ontzet ! Een bïijde kreet beantwoordt den iproep ! Onze jongens stormen naar miten... en Borms heeft geen tien ninuten verder gesproken of Turn-iout komt binnen, met de Leeu-venvaan voorop, deze een weinig rehavend met een breede scheur ! En een donderende kreet beant-voordt haar verschijning : Naar >uiten ! Naar buiten ! Geestdrift is ongeduldig, doch cle ïamen van de gekozen Leden van len Raad t)an Vlaanderen moeten aog afgelszen worden en hun nandaat 00k doot de duizenden /lamin^en, in de Beurs v*reenigd, lekrachtigd. Als dit is geschied, wordt De Vlaamsche Leeuw aangeheven en wintig Leeuwenstandaarden, ge~ roppeld tôt een gouden tuil, met ie donkere dreigende gestalte van [en Leeuw er op, verschijnt in het tralend middagiicht van dezen litzonderlijk schoonen Februari-lag.Vlaandererj's zegezon schittert an Vlaanderen's hemel ! Rondom de vanen de muurv$*te :ranige groep van studenten en jroeningerwachten. Daarachïer de ,eden van den Raad van Vlaan-lercn, dan de dichte gelederen van i luizenden Vlaroingen, uit de Beurs troomend, weldra op den doortocht iog versterkt door de duizenden lie in het gebouw niet binnen kon- : [en. Maar de Meir ziet zwart van volk ; t is een zee, 't is 00k een dam die loodzakelijk allen doortocht ver-pert.De verschijning van het hoofd an den stoet verwekt ontzag, ieuwsgierigheid en bewondering. Ir is een oogenblik een rumoerige tilte, indien we *t zoo noemen ma-en, doch dan begint het konsert 1er hartstochten op nieuw : duizen-ien hoezee's weergalmen, duizen-;en hoeden en zakdoeken wuiven oven de menigte en begroeten de < eeuwenvaandels, maar 00k stok-en worden gezwaaid en het ge- : i>uw en gefluit van het gemobili- : serd franskiljonsche legertje mengt 3 ich tusschen het gejubel. ! De politie van Antwerpen staat i aar lam, onwillig en gebaart ïachteloos te zijn om het volk wat i p zij te doen gaan. 1 Zij verdient aile aanbeveling bij c e franskiljonsche overheden. î Die houding van de politie ken- s sn wii allang van voor den oorlog. c ulke bazen, zulke dienders ! Naar- c ate de overheid van een stad ka~ v oliek of liberaal v^as, werd ze :schermd of afgetroefd volgens de ri eur van de manifestatie aan hoo- d :rhand beviel of mishaagde. v Maar aftroeven ging hier niet ! lleen de onwil, de lijdelijke tegen-erking moest volstaan ! d Te dienender ure trad de Duit-he Polizei op en nu ging de massa v >en en met vaandrls, nrruoende muziek en 't machtig Vlaamsch lied, trok de optocht de Meir over ! Onderweg nog een paar opstoot-jes, een op de De Keyserlei, ter hoogte van de Quellijnstraat, en een nabij het lokaai, aan den ingang van de Van Wesenbekestraat. Vanwege de betaalde stokslagers, altijd en overal het zelf de troepje dat volgde, was het maar te doen om een vaandel te bemachti-gen, niet als een zegetrofee, doch om het uitgeloofde premieloon te kunnen verdienen. t 1s hun niet ge-iukt, ze zijn alleen wat builen, blauw oogen en bebloede neuzen opgeloopen. Als ge fraifskiljon zijt.dat ge dan tiert, jouwt en fluit en uzelven van woede te barsten schreeuwt, wan-neer ge de wapperende Leeuwan-vaandels ziet en dit reusachtig op-schrift leest, kranig vooropgedra-gen : Vlaanderen aan de Vlamingen! het is menschelijk en natuurlijk ! Dit ailes tergt en tart den Vlaamschhater. 't îs 00k hun recht ! Zoo wat stokkengaochermutsel tusschen de jonge lieden is 's lands politieke gewoonte en is... studen-tikoos, doch onder de betaalde Ben-de-van-Jef waren de gemeenste schoelje3 a®ngeworven,echt galgen-aas.In het opstootje van de De Keyserlei ont vin g Robert van Genech-ten, de fîinke dappsre aanvoerder van de Gentsche atudentcn (en Boh voor de lezers van Hat Vlaamsche Nieuws) drie messteken, fwc« in de wang en een op den schedel. l'et wapen werd den schurk uit de landen gerukt, hijzelf verkreeg lcrn na«r v/erken en moeet door de franskiljonsche bende in een apev theek worden binnengebracht. 't Is een afstraffing die hem ge-beugen zal. Het mes is een van die klein moordenaarstuigen, waar van bet lemmer. uit het hecht glijdt en met een schroef onvouwbaar tôt een dolkje is vastgezet. Dit bewijïstuk toont aan wat gemeen schavuiten er onder de kliek tegenbetoogers lie-pen. Op den Zevenden Septembre ging het slechts met stokken, maar mîk apachen-tuig werd er niet ge-Druikt.Wij zullen echter de Vlaamsche menden gerust stellen : de drie ivonden werden spoedig uitgewas-schen en verzorgd en Bob zal er slechts een glorierijk litteeken op de wang van behouden. In de zaal van de Van Wesenbekestraat, waar, na den stoet, een meeting voor de vuist door onzen medewerker Jef van Extergem was ingericht, werd Bob zegevierend op het verhoog gedragen... en, het Sioofd met doeken omwonden,sprak bij er een geestige redevoering uit ! Dat zal zijn aanvaller hem niet na-gedaah hebben in de zaal der frans-kiljons, waar de stuiversgasten hun aï te zuur verdiend loon kwamen întvangen ! Ook de stok van Bob van Ge-lechten — neen, geen studentikoo-îe eiken knuppel, maar een mooie ■otting met zilveren knop — is ge-sroken en onooglijk uit de scher-T&utseling gekomen. 't Is volstrekt geen dandy-rot-inkje m eer om mee te gaan wande-en ; ook hebben de Vlamingen nu :en prachtige gelegenheid om den ;ranigen aanvoerder der Gentsche tudenten een sierlijken bamboe in Se plaats aïs gedenkenis aan te bie-!en. En wij zullen die gelegenheid ast niej laten voorbij gaan ! Wat onderweg plezierig wa», wa-sn de grinnikende baviaantronies, e ver'ATrongen, huilende gezichten an de franskiljons ! Wat waren ze leelijk ! Hoe opgetogen en edel daartege* e optochtelingen ! Al wat er gebeurd is, is goed en oordeelig. Haddcn de frnnski'jons ry.) niets

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes