Het Vlaamsche nieuws

1477 0
26 januari 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 26 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 19 augustus 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4q7qn60q3f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dinsdag 26 Januari 1915. Eerste Jaarg. Nr 13. Prin* ; 5 Cesïtiemen door g*eheel Belg-ië Vlaamsche Nieuws H et best ingelicht en rrseest versoreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaî per week VOORNAAMSTE MEDEWERKERS : Lode Baekelmans. — Jan Bruylant», — Mr Artta. Cornette. — Vict. De Meyere. — Ant. Moortgat. — Ary Defen. — e.a, BESTUUR : tiooWopsteiler : Allons BAEYËNS «eheerder : Ant, VAN OPSTRAET BUREELEN; «ootestraat, 44, A^TWERPPN # Teiefoon 1990 AANK0ND101NQEN : Tweede bladz. per regel . 2.50 | Vierde bladz. per regel . 0.35 Derde id. id. .1.00 j of volgcrfs overeenkomst, Doodsbericht 5.00 TIJD GENOEG! Ons artikeî « Geene politiek » heeft vele discussies uitgelokt, en met veel plezier stellen we vast, dat de overgroote meerderheid van het publiek onze mee-ning deelt. Men wordt het nioê de zoo-gezegde leiders van vroeger te zien lieu-len met hun ergste tegenstrevers, en aan dezen den weg te banen voor latere voor-deelen, welke zij anders nooit zouden verkrijgèn. Een blad slechts is van gevoelen dat wij nog tijd genoeg hebben om aan politiek te gaan doen ; 't is de gezaglieb-bende Nieuwe Gazet, die in een kort nijdig en ongeteekend artikeltje, da naar den « communiqué » ruikt, zegt on ze meening niet als ernstig te kunner aarizien. Van een blad dat, vooral in hoogst ern stige oogenblikken, heeft bewezen dat ei msschen de woorden van zijn opsteller -on hun daden een allergrootst verschi bestaat, zoo groot als van hier tôt in Ain sterdam. is de opmerking koddig, meei niet. Waar het blad verklaart dat het ei aan houdt « dadelijk te verklaren dai onze meening in volstrekten tegenstrijc •is met het openbaar gevoelen », daai moeten wij doen opmerken, dat het blijl-geeft volstrekt niet op de hoogte te we-/.en met de werkelijke toestanden, — iet; wat de Nieuwe Gazet trouwens ine-e: gebeurt. Wie het leven der stad meeleeft, niet tn grootvaders stoel, achter de kachel, il verrukking kijkend op den kakkendooi van zijn kleinzoon ; niet in den enghar tigen kring van hartvreters, voor wie den slechten gang der zaken het hoogste wee is ; ook niet in de omgeving vai beunhazen, die de huidige toestanden al lergunstigst vinden voor ongeoorloofdt irofijtjes ; — inaar in onmicdellijke aan raking met het lijdende, werkende, ool; /iende en denkende volk, die weet best hoe burgers en ambachtslieden, welke onafhankelijk zijn. denken en spreken Ons artikel gaf, hoe deklamatoriset Je toon ook was, het gevoelen weer vai] al wie zich te Antwerpen vrijzinnie heet on durf zeggen wat hij meent. Wij stooren ons niet aan een zooge-/tegd wachtwoord, gegeven door verant-wdordeiijke leiders van politieke partijen en in het bijzonders — wij onderlijnen vooral deze woordjes — door leiders van de partijen van links, zoowel vrijzinnige als socialisten. Voorzichtigheidshalve laat de Nieuwe Gazet in haar communiqué de namen dier verantwoordelijke heeren achterwe-ge, en geeft zij geen bijzonderheden over hun verantwoordelijkheid. 't Zou zeer moeilijk wezen daarover in eenige bijzonderheden te treden — en zelfs waar van zulk een wachtwoord sprake zijn kon, zou het ons nog volstrekt onvêrschillig laten. Een wachtwoord bindt alleen dezen, welke gehoorzaamheid beloofden aan ze-kere leiders. Wij hebben nergens ge-hoord van zulk eene gelofte ; wij vinden dat, waar ééne p^rtij zich, van nu af, roert om door aile mogelijke middelen, dadelijk na den oorlog, hare heerschap-pij in België te bevestigen, de andere partijen,ondanks leiders en wachtwoord. ten plicht hebben zich te weeren. Waar zij dat niet doen, plegen zij verraad aan hun princiepen, missen zij het recht na-mens deze te spreken. De klerikale partij is op dit oogenblik doende hare stellingen in te nemen ; zij maakt zich gereed tôt den aanval ; hare legers worden-gemobiliseerd ; hare keur-troepen, die zij van nu af met de aureool van 't marteiaarschap omringt, wachten slechts éen teeken af om op te rukken. Intusschen dringen hunne pionniers zon-der slag of stoot overal binnen, omdat zij in zekere leiders van vrijzinnige partijen goedwillige dupes vinden. Als de strijd moet beginnen, zullen de vrijzin-nigen en de socialisten geslagen staan, van den beginne af. Zullen de leiders hiervan de verantwoordelijkheid dragen? Dat.zullen zij niet. Zij beginnen van nu af het terrein van den strijd effen te maken, voor hunne vrienden, de heeren van den overkant. Als de Nieuwt Gazet niet weet wat dat tnnet zii maar een9 informer ren hoeveel harer vrienden, in de pol tiek weinig of niet te gebruiken, het vel gaan ruimen, en in een aangenaam kaa ken het overige hunner levensdage gaan slijten. Hun plaats zal ingenome worden door heeren met veel deftige veel voornamer kennissen en wier n men, op een gemengden lijst, eene v derlandsche, vredelievetidei onpolitiel lijst van koncent^tie, samen met ve antwoordelijke en andere leiders, aan < argelcfoze, gedweë, gehoorzame kieze kunnen worden opgesolferd. Als ons wordt voorgehouden, in bits : nijdige, korte even naamlooze als dor artikeltjes, dat we niet aan politiek m gen doen, dan wil het ons toeschijni alsof men bang is dat de spitsvondis combinaties van zekere heeren jamme lijk schipbreuk zullen lijden, door o i verwachte en ongewenschte interventi En daaroin moet ons « het wachtwoord worden voor de voeten geworpen, h wachtwoord door anonieme verantwoo delijke leiders gegeven, in een niet n der aangeduid seizoen, op een onbepai den datum. Aan dat smoesje laten we ons niet va • gen. Leiders mogen wachtwoorden gevei zij kunnen voor een bepaald oogenbl ; waarde hebben en diegenen binden m dewelke zij overleg pleegden \ zij he ben geen waarde voor wie onafhankeli : staan buiten hun invloed, voor wie < meening uitdrukken van de massa d ■ volks. leiders kunnen het huidige oogenbl • wenschelijk achten om in te dommek ' en in de onesthetische houding van di struisvqgel te verklaren dat zijn ge< gevaar zien voor hun oogen. Zij mogc 1 de toekomst niet in gevaar brengen,ncx diegenen tôt zwijgen wiilen dwingen, d geen vriendenkleppen over hun kijke dragen en de dingen nog zien zooals : zijn. Gemakzucht ontaardt gemakkelijk : luiheid ; uitstel is achterstel... We ku: nen nog een aantal spreekwoorden aai halen, om in populaire taal te wijzen c 't gevaar dat dreigend wordt. En wij staan niet alleen ! Terwijl wij hoofdzakelijk wijzen c den plicht der vrijzinnigen, om zich vs nu af gereed te maken voor den politi-ken strijd, komen katholieke Vlaminge wijzen op het gevaar dat de Vlaamscl beweging staat te wachten. Zal men ook hen den mond stoppe met vaderlandslievenden zeever, met tij genoeg en wacht-nog-maar-watjes? Zal men ook verklaren dat zij in vo strekte tegenstelling staan met de gevoi lens van de Flaminganten? Dat zal men wel zôo laten ; want oi danks al de « communiqués » van evt toornige als ongenoemde leiders, houdt wij staan dat wij uiten wat duizende denken en zeggen, duizenden dien h' walgt te moeten toezien hoe hunne prii ciepen verwaarloosd en verra den worde door ondoordachtheid of laksheid». D< mokraten en Vlamingen zien en voele hoe over hun hoofd een net wordt gi worpen, dat om geheel hun wezen worc saamgetrokken en hen tôt machteloo: heid doemt. Onze zonen, onze broeders.onzc vrier den staan in 't veld. Wij bewondere hen, wij prijzen hun heldenmoed. Wij die niet geroepen worden om d wapens te dragen, wij dienen te stri; den opdat de vaderlandsche boder ook een vrije grond weze, en nie een land waar de demokratie bij aile pai tijen ten achter staat, waar Vlaanderen' taal niet meer zoit tellen in de oogei van de regeerende standen. Wij zouden ons schamen over ons ze' ven, moesten wij tegenover het bewusl zijn der taak die voor ons staat, gewage van uitstel en tijd genoeg. Wij zoeken naar een verantwoordeli; ken leider die de vergeiijking maakt tus se hen den heldenmoed van de strijdei en de lafheid dergenen, die den politie ken strijd onnuttig vinden, en tegen d vijanden voor taal en vrijheid vechten.. met hun pijp achter hun stoof. ALEK. De nieuwe Sekretaris van den Burgemeester d MEESTER ARTHUR H. CORNETTE 5. In zitting van gisteren avond heeft n de Gemeenteraad, zooals men zien zal 2 in ons verslag op derde blad/.ijde, Mees-ter Arthur H. Cornette tôt sekretaris 1 ' aangesteld van den heer Burgemeester met den titel van bureeloverste. a- Wij kunnen niet anders dans ons in je die benoeming verheugen. De heer Cornette zal een waardige opvolger zijn , van den heer Hubert Melis, de rechte e nan op de rechte plaats. rs De heer Arthur II. Cornette was een der jongst-gekozenen en meest bevoeg-e den onzer gemeenteraadsleden. Van den ' beginne af deed hij zich kennen als een rc wijs en schrander man. Zijn heengaan D" .nogen wij wel, voor wat betreft de « ge-:n halte » van onzen stedelijken raad, een re ernstig verlies noemen. r_ Als advokaat werd zijn optreden ter balie algemeen opgemerkt, en ik hoor ;1'" Charles Dumercy, de vader der advoka-e- ten, nog zeggen : « Men is gelukkig cens » een nieuwen confrater van talent gelijk et den heer Cornette te mogen begroeten. » r_ Ook zijn openingsrede in de Conferentie a der Antwerpsche jonge Balie in 1910 uit-1 gesproken : L'Orbite de la Plaidoirie Française, was een meesterstuk van so-bere welsprekendheid ; zij toonde ont n. een verfijnden geest die zich langs aile zijden ontwikkeld had, een onrustigen zoeker volgend met sympathie al wat I : goed en schoon is in leven, kunst, li-ik teratuur en muziek, hier en in het bui-ei tenland, een liefhebber van zeldzamt gevoelens die naar kunst en schoonheid trachtte in aile uitingen van het leven. |js En zôo, gelijk hij is, toonde hij zich le vooral in zijn literair werk dat wij, hiei es en daar, in bladen en tijdschriften ver- spreid vinden. ., Niet heel vruchtbaar was hij tôt hier-toe als schrijver, maar wat hij ons gai !U was altijd van eene bizondere mooi-;n heid. Zijn werk droeg den stempel van •n eene ragfijne en voorname beschaafd-,n heid. Als letterkundige zou men hem , wel een dilettant mogen noemen : inder-" daad de litteratuur is hem een kostbare ie ring, sierlijk geornamenteerd en ri j k rs met edelgesteenten versierd ; en hij is :e gelukkig dien ring aan den vinger te dragen. Den heer Arthur H. Cornette moeten II wij aan onze lezers niet voorstellen als a- flamingant : Vlaanderen zal, te allen tij-i- de, op hem mogen rekenen. p Hij werkte mede aan : Vlaanderen, De Tijd, De Vlaamsche Gazet, Het Vlaamsche Nieuws, Volkskuhde, was hoofdredacteur van La Licorne, schreef, ,p in medewerking met den heer Sluyter-man : Intérieurs ancien1; de la Belgique, en vertaalde die schoone studie Loj va-i Antwerpen van Edmond de Bruyn. n De heer Arthur H. Cornette is voor-ic zitter van de Vereeniging voor Natuur-en Stedenschoon, lid van Le Conservatoire de la Tradition Populaire, enz.,enz. n Wij herhalen het hier, ten slotte, wij d verheugen ons zeer in de benoeming van den heer Arthur H. Cornette, onzen ge-achten rnedewerker, tôt sekretaris van den Burgemeester der Metropool. Wij -- verheugen er ons in gelijk wij ons ver-heugd hebben in de bevordering van den heer Hubert Melis tot'gemeentesekreta-ris. Beiden zijn mannen met talent be-n gaafd en het talent mag wel cens aan n de beurt komen — zelfs te Antwerpen. n Men zou haast meenen dat er nu toch einde'.ijk iets bepaald aan 't veranderen is in de administratieve middetis, hier ter stede, waar sien ter en sieur — en meteen n hun onvermijdelijk gevolg de willekeur — maar al te dikwijls hoofdleiders zijn n geweest. A. S. N. B. In ons nummer van inorgen zul-lt len wij een uittreksel geven van de schoone studie Ypriana van den heer A. H. Cornette. Japan en de Joden Een Ainerikaan van Duitscne origine schnjtt aan de « Tagncùe Kuudscnau » . e Ve neer Jacques t>cnut, de Oeroenide - oankier en pnuantroop van jNevv- Votrk, i neeit aan het « Amenkaanscne-japan-t »cne Genootscnap » — waarvan de sireii- King is om vriendschappehjke relaties tusochen AmerikaHn japan te ^nûer-b aouden — doen wetèn, dat bij zien ge-1 noodzaakt zag zijn ontslag aïs nd van net Genootscnap op te geven en verzoeia tevens den naam van Mr. (Jscar btrau&s van de lijst der leden te schrappen. iiij zeide o.a. : r: « Wij t>eide Israëlieten, wij kunnen niet de vrienden zijn van een volk, dat geinecne zaak heelt gemaakt met de ergste vijanden van ons volk, Mijne oank leende aan Japan voor ztjnen oor-s log, met onze vijanden en beuien, de - Kussen, meer dan 100 millioen dollars, e en doro ons toedoen hebben de Japan- ners van hieruit hunnen oorlog kunnen financieeren. Maar Japan heeft zich met den vijand van ons volk vereenigd en het is daarom, dat wij met dan land geene relaties meer wenschen te heb- j h^ia n In welk gevai moet men zijn imur betalen Ziedaar een kwestie, de « burnir question », zoowel voor de eigenaars, c verhuurders als voor de huurders. I verordening, uitgevaardigd door *dc Gouverneur-Generaal van België, op 5 November 1914, hakt den knoop doo maar dit neemt niet weg, dat men ne in twijfel is hoe die verordening diei toegepast te worden. Wij hebben gelukkig een dokumei kunnen krijgen, een dokument, waa van wij absoluut zeker zijn, dat het ecl is en 't welk voor goed aan deze moe lijke kwestie een einde maakt. Het met betrekking tôt eene circulaire, well het Duitsche Gouvernement aan de pr kureurs-generaal der gerechtshoven Brussel, te Luik en te Gent heeft g zonden en waarvan de inhoudt luidt : m Ten einde aile t wij tel op te bette: noe de oepahng van zo iNovember ty. (Moniteur otnciel biz. 4<) moet ve Kiaard en toegepast worden, welke d( invioed van den krijgsverrichungen c nuisnuur, thaiis in vverking zijncle, r geit, neb ik de eer U de volgende pu: ten voor te houden, welke den (Jouve neur-Generaal ais basis gediend hebb( oij net vervaardigen van voorgenoen oesluit. De Fransche wetgeving komt eenpar overeen dat, wat de opiossmg van n vraagstuk betrett aangaande de gevolgt van de oorlog op de bestaànde huu kontrakten, alleen de grondoeginsei vastgesteld door artikel irSJ C. C. aanmerking moeten genomen worde rlet is met minder waar dat dit aruke — nietegenstaande het hooidzakelijk < onmogeiijkneid betracht om het genuu tfe voorwerp te benuttigen daar net ve nield is, — toepasselijk is op de gevs len waar het gebruik van het gehuurt voorwerp onihogelijk gemaakt is dex de krijgsverrichtingen. Onder deze g vallen moet men eveneens dezulke r kenen, waarin niet het gehuurde voo werp onmogelijk gemaakt is door ( knjgsverriciiUngen. Onder deze gev£ len moet men eveneens dezulke rekene: waarin niet het gehuurde voorwerp, d getroffen is, maar waar de huurder zc verplicht is door de omstandigheden h gebruik van het gehuurde voorwerp c te geven, daar hij genoodzaakt is vluchten. Het recht om de opheffii van het huurkontrakt of de vermind ring van de huur, volgens keuze van de huurder, aan te vragen, spruit voo niet alleen uit de vernieling van het g huurde voorwerp, maar ook uit de o: mogelijkheid om er gebruik van te kui nen maken. Op eene enkele uitzond ring na, is de leerstelling ook van di zelfde meening (zie Laurent : droit civi vol. 25, 414, etc. ; Guillouard, traité d contrat de louage, 3me éd. vol. I n° 3Ç et vol. II n° 574; Hue, commentai: théorique et pratique du code civil vc ]0 n° 504 ; Ballot, effets de la guerre si les louages pag. '28, 42). Het feit, d; zekere Belgische gerechtshoven voo noemde uitlegging van artikel 1722 ni-opgevolgd hebben, maar dat zij, u kleingeestige opvatting, aan den rechti het recht van het huurkontrakt te ve uietigen of de huur te verminderen a leen toekennen in geval, dat het g' huurde voorwerp vernield zou zijn g-weest, heeft aanleiding gegeven tôt c publikatie van de verordening van i November j.l. Het heeft vooral betrel king op de volgende gevallen, waarc de Fransche wetgeving eveneens artik 1722 gedeeltelijk heeft toegepast : 1. Oproeping onder de wapens va den huurder, terwijl zijne familie < blijft won en zonder er gestoord te wo: deu ; 2. Uitzetting van den huurder uit c gemeente of uit* het land, hetzij doc eene persoonlijke aanzegging aan de huurder, pf wel door eene ministeriee] verordening in 't algemeen ; 3. Wanneer de huurder het gehuurd voorwerp verlaat uit gerechtvaardigd vrees, d.w.z. niet uit overdreven angsi maar veeleer veroorzaakt door de on standigheden (dreigeiide houding va de bevolking tegenover eene zekere kj tegorie van inwoners ; de aankondigin van een bombardement, enz. ; 4. Als het gehuurde voorwerp in b« slag genomen is voor militair gebrui of bij andere ontzetting van den eigenaa op bevel van de militaire overheid ; 5. Verbod van op jacht te gaan (ter gevolge van het verbod om wapenen l dragen, of wel omdat het grondgebie begrepen is in de zone van de krijgsvei richtingén). Ik verzoek U om zoo spœdig mogc lijk deze authentische uitlegging va 20 November 1914, ter kennis van d onder U staande magistraten te wille brengen. » Dagelijksche Rondschouw DE BELASTING OP DE AFWEZ1 GEN. — Met groote meerderhied vei a wierp de Intercommunale Kommissie de |c taks op de afwezigen. )e Gent, dat de taks had gestemd, za. n die verwerpen door de Bestendige Depi ,0 tatie. r En de vrienden van de wegloopers i ' mitsgaders hunne familie en naastbc 1+. staanden, lachtten ! Maar nu komt de gouverneur genc raal van Belg-ië, heer von Bissing\ d -. f- O ' o " taks goed te keuren, te veralgemeener I ' en vast te stellen op tîenmaal het bedra II van de persoonlijke belasting. !" De wetenschappelijke basis der bêlas lb ling op de wegloopers is in eenen kee "e gevonden. J~ Zullen de tegenstanders der belastin den gouverneur-generaal ook durve gaan vertellen, dat hij de persoonlijk vrijheid der wegloopers krenkt, en ck zijn belasting elke wetenschappelijke bi -4 sis mist. Oi zullen ze hard zwijgen, deemoedi •Q en braaf??! ,p DE KORRESPONDENTIE VOO e GEVANGtiSfcN. — Het Dunsche Goi vernement heett besloten om al de bri( ven voor de gevangendn Belgische so daten, in Duitschland ongetrankeerd 1 I doen opsturen. Men heett geene bepe; kingen gemaakt betrekkelijk het gt l§ wient dier zendingen. " DE VERBE 1ERING VAN HE r_ Poai VERiVCJfiK. — Men is in Brussi en in Antwerpen op het punt om de postdienst aanmerKehjk te verbeterer n iiinn^nkort zullen de brieibussen, welk 'j" lot he^len gesloten waren, wederom voc ^ het publiek besehikbaar gesteld worder r_ De Belgische bnevenbestellers zulle r_ weer hunnen ctienst hervatten, hetgee de distributie zeer bespoedigen zal. | Binnenkort zullen eveneens, zegt mei jr eenige hulpkanioren in Brussel en zijn e voorsteden geopend worden. De postkantoren, welke voor het pi r bliek bestemd zijn weraen, den 14 JJ( cember, te (Andenne, Comblain-au-Pot j_ en te Huy, en den 15 December in îvk ^ men geopend. De lokaliteiten te Jambes en Belgrac: U zullen door de post van Namen bedien worden. De brieven moeten open verzot den worden.Het postverkeer blijft echtc nog beperkt tôt de plaatsen in Belgii alwaar reeds eene regelmatige postdien; ^ bestond. :n DE SPOORWEGEN IN HET WES rt fELIJK GEDEELTE. — Ziehier d e- voorschriften, welke het vervoer van pei 1- sonen en bagage regelen op de spooi wegen in de streek van Lille : ■£. Voortaan zullen de volgende lijne voor niet militairen toegankelijk zijn: 1( 1. Bergen-Valenciennes-Kamerijk. u 2. Aulnoye-Valenciennes-Rijssel vi St-Amand. -e 3. Valenciennes-Doornik. 1, 4. Doornik-Rijssel. ir 5- Rijssel-Kortrijk via Roubaix-Toui it coing-Mouscron. c- 6. Kortrijk-Deynze-Gent. 7■ Gent-Brugge. it Zij, die zich in deze streek komen ves :r tigen, ofwel die willen ve'rlaten, hebbe r- een speciaal verlof noodig van de beve 1- voerende generalen en chefs of van he bestuur der etappen. Een ieder, die niet tôt het leger be [e hoort of op geenerlei wijze an den mil 10 taire dienst verbonden is, moet, wil h, c- op deze lijnen reizen, p i° verlof hebben van de locale militai re autoriteit (etappen-commandature 2° een ticket uitgegeven door de mili taire overheid belast met het vervoer. n De prijs van het traject is bepaald o :r 10 centiemen per persoon en per kilome r- ter. Er is slechts een klas. Genoemd prijs geldt ook voor honden, die hunn meesters in hun kompartiment volgen e H:t minimum is gesteld op 50 centimen * MENHEER DE NOTARIS. — Eei confrater maant aan tôt stilzwijgen ove het wegblijven van zekere notarissen Ook hier schijnen de huidige tijdsom e standigheden allergunstigstt om men e schen die vergeten hun plicht te doei met lauweren te kroonen. ■y 1- \\ ij hebben een buitengewoon respek n voor aile notarissen in het algemeen, ei i- die van Antwerpen in het bijzonder g Edoch, en echter, en ter alniettemin, mo gen we toch wel een historieken vertel len. ■" Eene familie moet erven van een oudei 00m. Het huis en de meubels van dei r overleden ouden heer werden verkocht de opbrengst reikte amper om een paa legaten, doktorsrekening, apotheker, be grafenis enz. te betalen. De oude hee j bezat echter een aanzienlijk getal waar p den, welke in bewaring gegeven warei aan een notaris... die in Engeland zit. De familie, — en ze is talrijk en ze i: •- arm — zou de waarden wel terug willen II Maar meneer de notaris blijft weg. Hi e wil van geen terugkomen hcoren. In [i tusschen lijden menschen gebrek Meneer de notaris, die zeer rijk is, heef niets te kort. Met al het resnekt dat wii hphhpn vnn - het achtbaar korps der notarissen, vin-■- den we toch dat deze een geeseling ver-n dient. ^ Het beste is te zwijgen, niet waar, j want kloppen doet spreken, en de waar- - heid is soms, zelfs voor een notaris, hin-derlijk.• EEN NIEUWSOORTIGE BELASTING. — Het Generaal-Gouvernenient in België heeft eene belasting uitge- " schreven op de uitgevvekenen, waarvan e wij de voornaamste deelen nebben kun-^ nen inachtig worden. Na nogmaals eraan herinnerd te heb-, ben, dat de gemeenten reeds in deze ' richting het initiatief genomen hadden, luidt liet rapport dat deze be/asung 3. rechtvaardigd, aldus: n « In juiste waardeering van het grond-e beginsel van deze soort van belasting, ■ t neett het Generaal-Gouvernement van iielgië, door eene bepaung van iti Ja-nuari j. 1., voor den duur van zijn be-y neer, eene belasting uitgeschreven ten iaste van elken Belg, die zijne domicilie ^ vrijwillig ip het begin van den oor.og neett verlaten en meer dan twee maan-den afwezig is geweest Deze belasting j_ oestaat in een tieuvoudige der personeele belasting voor 1014, met inbegnp der ._ opcen.en voor den staat. Van deze be-iasting zijn vrijgesteld, zij die tôt 1 Aiaart 19i5 hun woonplaats wederom ^ zullen betrokken hebben. Aangezien deze verordening alleen de vermogende klassen treffen zal, naarge-lang de grootte der betreffende gemeenten, zullen die belastingsplichtingen, die voor 1914 niet meer dan 35 fr. staatsper-soneele belasting met opeenten, of niet meer dan 100 fr. in groote gemeenten, n aangeslagen zijn geweest, van voormel- de belasting ontheven zijn. 1, De opbrengst dezer belasting is voor e de helft voor den Gouverneur Generaal bestemd en dienen voor administratie-i- Kosten van het land, overeenkomstig de oepalingen van de Haagsche Conferen-11 tie ; de andere helft wordt ter beschik-l- icing gesteld van die gemeenten, waarin de belastingspJichlig'e voor. het iaar 1914 e aangeslagen is geweest. d Het Generaal-Gouvernement hoopt op 1- deze wijze de welgestelde burgers te ■r doen besluiten in hun geboorteland 1e-:, rug te keeren of op hunne kosten zich a middelen te versehaffen, welke e.ke ver-dere verhooging van belasting voor hen, die in het land gebleven zijn, onnoodig e maakt. - DE REORGANISATIE VAN HET - LANDBoUW-ONDERWlJS. — Wij vernexnen, dat de laudbouwschool te n Gemuioers hare kursusaen uervat iieett. Keeds een vijitigtal leeniugcii neuoen zien laten inscnrijven. a De iitaats-veeartsenijschool kondigt aan, dat binnenkort nare kiassen weer zuueu beginnen. .. VOOR ONZ.E KRIJGSGEVANGE-NEN. — VV ij vernemen uit zekere bron dat de hooid-administratie de middelen bestudeert, 0111 aan de iielgen te veroor-loven, per postwissel, ondeistand te kun-n nen sturen aan hunne kompatriotten welke ais gevangeiie 111 de kampen van t iJuitscmand geinterneerd zijn. Dergelijke maatregel zou voorzeker - hier ten lande begroet worden. : BELGISCHE GEESTEL1JKEN OP ' VRUE VOETEN uES'1'El,U. — Wij vernemen met het grootste genoegen Uat, dank de tusschenkuiiist van den ' Gouverneur-Geueraal, baron von bis-sing, de lieigiscne geesteajken, welke in Duitscnland met andere krijgsgevange-3 nen opgesloten waren, op vrije voeien " gesteld zij 11 en hun ainbt wederom kun-^ lien hervatten. HET HOSP1TAAL « KONING ALBERT ». — De municipaliteit van Pe-trogrado heeft, in tegen woordighèid van de leden van de Belgische Legatie, het gemeeute-hospitaal nigevvijd, dat den naam van « Kouing Albert » draagt. STANDAARDMATEN VERDWE-NEN. — Te Brussel werd bewaard een standaard van de normale, wetenschap-t pelijk vastgestelde lengte- en gewicnt-1 maten. Die standaard was opgeborgcn, . bij de archieveu van den Seiiaat 111 een . brandkast. Daarvan hebben dr.e perso-. nen den sleutel. De standaard zelf ligt m een doos, die ook met een geheun , siot is gesloten. Hij is van platma en , neel't een waarde van circa fr. 2U.000. . i iians is die brandkast opengebrand met ' uxygeengas en de Belgische platina-. normaàlmaat is verdwenen. Een troost . is het, dat er nog een normaalmaat is te . Londen en een namaak te Pari j s, doch 1 de vraag blijlt: waar is de Brusselsche gebleven ? ; DE UITTOCHT DER BELGEN. — . Volgens een onder/.oek in België ge-j daan, om het aantal der uitgewekeneu, - die zich op vreemden bodem bevinden, ■ te kunnen opmaken, blijkt dat de vijau-1 delijke inval meer dan een millioen Bel- gen hun grondgebied heeft doen ont- * riiîtnen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes