Het Vlaamsche nieuws

750 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 29 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 februari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/r785h7dq7n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Dondercag 29 Juni 1916, Tweecte Jaarg. K r 179 Prljs: 6 Ceqtiemea door g-eheei Beigië Het Vlaamsche Nieuws - —~ ukc»** «raxo» «ères» 4&&E* «PrSfiSS*. sSfe ^ TiTi Het best ingelicht en meest verspreid ï^ieuwsblad van België. - Verschijnt 7 maaî per week ABONNEMENTSPRIJZEN : Pur maaiid 1.75 Par 6 mâaudea 10.— • fc» Per 3 maâiîdtjn S.— Per jaar 18 ___ „ . f AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPtfTELRAAD : Dr Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE. Met vaste œedewerfciiig vaa Dr A. JACOB ÎUREELEN : ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1900 AANKONDIGiNGEN : 'fweede bîedz., par regel.. 2.50 Vierde bladz., per ragsi... 0.50 D«rde biadz., id. 1.— Doodsberic'at 5.— Voor aile annoncer», weiwîs meta zich ROODESTRAAT, 44 DE OORLOG De Toestand De berichten uit Weenen en Ron: liebben ons gisteren de mededeeling g< bracht dat de Oostenrijkers, oui hu \Tijheid van handelen te behouden, vri willig een gedeelte der stellingen hcbbe ontmimd die zij, in den loop van hu offensief, tusschen Etsch en Brenta o de Italianen hadden veroverd. Wij ze£ gen Weeneai e.n Rome, omdat inderdaa Cadorna's stafbericht de Oostenrijksch voorstelling van de feitten geenszins t< genspreekt. Deze beweging is buiten ki; het gevolg van het Russisch offensie: dat wçliswaar vverd tegengehouden i Galicië en Woîliynië, maar op den uitei sten linkervleugel tôt de bezetting va de Bcekowina en de bedreiging van Ta venbergen heeft geleid. Het heeft van d | monarchie ongetwijfeld offers van betef kenis geëischt en het Oostelijk Oosten rijksch-Hongaarsche front verzwakt.zoc dat aanvulling door nienwe strijdkracl ten noodzakelijk geworden was. Die aar vulling is geschied deels met beschikbar reserves, deels met troepen onttrokke: uan het Italiaansche front. Om daar di wegnemen van strijdkraehte.il mogelij te maken was het noodig dei frontlini tusschen Etseh en Brenta, die tainelij' ver vooruitspringt, eenigszins te verkoi I ten, een gunstiger, met minder man I schappen gemakkelijker te verdedigei I stellingen in te nemen. Op die wijz, I moet de zinsnede. a om onze volkomei I vrijheid van handelen te bewaren » be I grepeu worden. Die gedeeltelijke terug I mcht is in zoo verre, vrijwillig gewees I dat de Oostenrijkers niet achteruitgesla I geti werden, maar zonder slag of stoo I een reeks stellingen hebben opgegeven I waarbij geen manschappen als krijgsge I vangenen noch buù aan de Italianen i: I verloren gegaan. Aldus hebben de Italia I nen een reeks steunpunten, bergtoppei I en plaatsen hernomen en zijn doorge I drongen tôt in de onmiddellijke nabij I heid van Arsiero, en tôt nabij de lini» I Monte Lougara-Gallio-Asiago-Censiira I LTitvoeriger bijzonderheden vindt de. le I itx in het officieel legoxbericht uit Rom< I van 26 dezer. (Zie ons nummer van gis I teren.) Na het ontvangen van aanvullen. I de inlichtingen, zullen wij in staat zijr I de nieuwe frontlinie zoo nauwkeurig îno-I gelijk op te geven. Weenen meldt dat de verkorting van I het front en 26n dezer geëindigd was, en I dat thans de Italianen den aanval tegei: I de nieuwe Oostenrijksche stellingen be-I bonnen zijn. Van het overige Italiaansche front I geen nieuws van beteekenis. De strijd op het Oostelijk front duurl I onafgebroken voort, vooral in Wolhynié I en in de Boekowina. In Galicië is het I betrekkelijk rustig. De Duitschers blij-I ven vorderen in de streek van Luzk.waai I de Russen zich eerder in een ongunstige I positie. bevinden. Een bericht uit Stockholm, gedagtee-I tend van 26 dezer, luidt : « De toestand I het Russische léger aan de Stochod I TOrdt in geheel de Petersburgsche pe.rs I ernstig genoemd. De strijd van de twee ■ tegenstrevers is hier eene kiachtmeting ■ zonder voorgaande in de geschiedenis I ran den oorlog. De « Rjetsch » bf.ween I dat de Duitsehe legerleiding er met ou-I zeggelijke snelheid in geslaagd is légers I ils uit den grond te stampen. Haar zwa-| re artillerie ontwikkelde een vreeselijke ■ iiitwerking. Rusland heeft maanden lang ■ de zware gevechtèn rond Verdun ge- ■ v°lgd, maar die veldslag is nog niets in ■ v«'gelijking met den bloedigen kamp ■ Mn Stochod en Styr. ->j Het is onbetwistbaar dat in dien sec-I !or ov^v het lot van het Russisch offen-Ib!îl' '>eslist wordt. Daar hebben de front- ■ 'frplaatsingen veel grooter belang dan ■ fle strijd in de Boekowina; de verovering ■ Jia Provincie was reeds een voltrok-I «i teit sedert den val van Czernowitz ■ ('en overtocht van de Proeth. Het is ■ [feds de derde maal dat dit in dezen oor- ■ ^ gebeurt. I Relletjes in Dublin I, ^ondagavond zijn er nog weer relletjes If 'ublin voorgekomen. Onder aanvoe- ■ van e«n vrouw, die een republikein-■e v'ag op een bezemsteel zwaaide, ■ I ^ trc*^P van een paar honderd ■ ifa-' nen Cn vrouwen door de straten, ■ J';rAan sofnmigen met stokken waren ■ ^apend. Een politiebeambte, die de I ni Wl'^e neerhalen, kreeg er met de In ,v?n langs. Ten slotte kwam an- hem te hulp. De belhamels ■ "l« Srestraft. I,es vervolg k Oorlogstelegrammen n I 2ci, bladzijde. Onze Groote Geïîlustreerde Letterkundige Prijskamp MARGARETA VAN OOSTENRIJK 1480 - IS30 i -m. ■nn.«i«l,.l,lliri—m ,lim, I Ghequetst ben ic van binnen Mijn Kertken heeft altijt verlanghen Naer u, die alderliefste mijn ! U liefde hevet my so seer bevanghen ! U vry-eigene willic syn. Voor al die werelt, alghemeine, Zo wie dat horet ofte siet, Hebdy mijn herteken geheel alleine ; Daerom, lief, begheeft my niet. Ghequetst ben ic van binnen, Duerwont mijn hert soe seer, Van uwer ganscher minnen, Ghequetst soe lanc soe meer. Waer ic my wend, waer ic my keer, le en can gherusten dach noch nachte ; Waer ic my wend, waer ic my keer, Ghy sijt alleen in mijn ghedachte. Margareta van Oostenrijk, dochter van Keizer Maximiliaan en van Maria van Burgondië, moei van Keizer Karel, en landvoogdes van België, mogen wij als een Vlaamsche dichteres begroeten. Hertog Jan I van Brabant, de roem-rijke ovenvinnaar van Woeringen, zong de teederste minneliederen. Ook minneliederen zijn het die deze vorstin ons heeft geschonken. Drie bundels gedichten en muziek-ïtukken, sommige op doek, sommige op papier geschreven, berusten van haar op de Bibliotheek van Burgondië te Brus-sel.Haar moeder, de dochter van Karel len Stoute. was het Vlaamsche volk zeer ïenegen en haar kinderen zouden in de ;erste plaats Vlaamsch leeren, hoewel de :aal van het Fransche hof der hertogen i>an Burgondië bijna geheel en gansch Fransch was. u- 11 mu—agaae—fl«H—firbim" ni sœ&sii&aaBgg&S Maagdelijk rein en jonkvrouwelijk teeder klinken hare minneliederen die zij schreef in hare jeugd, zoodat zij nog tôt de 15de eeuw behooren. Haar bekend en beroemd gedicht «Ghequetst ben ic van binnen)), verwerft in onzen prijskamp het jubelcijfer 25. Morgen zullen wij breedvoeriger spre-ken over deze Vlaamsche dichteres van Keizerlijken bloede die in de Vlaamsche letterkunde de 15de eeuw sluit. Hoe liefelijk en begeven, hoe onderda-nig door de liefdej kweelt haar minne-lied waar zij spreekt van haar herteken, dat altijd verlangt uaar den alderliefste, zoodat zij, vorstin, uit vrije keuze lijf-eigene wil zijn van hem dien ze liefheeft en waarvoor zij het bevallig woord vrij-eigene vindt en schept. L. ] Dood van Fmile Waxweiler Uit Havre komt de droeve mare, dat Prof. Emile Waxweiler, van de Brusselsche Hoogeschool, de directeur van het Sociologisch Instituut Solvay, bij een auto-ongeluk te Londen om het leven is gekomen. In den kring van de Belgische in-tellectualiteit zal het tragische af~ sten'en op dit oogenblik van dezen breeddenkenden en verzienden man, die voor de universitaire jeugd in de laatste jaren een geestelijke lexder was geworden, diepe ontroe-ring wekken. Wie hem gekend heeft in zijn werkkring, de Brusselsche Hoogeschool , en in het bizonder het Sociologisch Instituut Solvay, dat cen-trum van wetenschappelijke bedrij-vigheid, die heeft den man bewon-derd om zijn groote werkkracht en zijn schitterende intelligentie. Wie als hij bezat in zoo hooge , mate de passie voor de geestelijke • waarden van het leven? < Hij had een hooge opvatting van ' de roi, die de intellectueele minder- 1 heid nog voor langen tijd in onze , moderne démocratie te vervullen ; had, en was er tegelijkertijd di van overtuigd, dat slechts door verstandelijke ontwikkeling van 1 volk de nationale welvaart kan v< wezenlijkt worden. Flamingant was hij , en waar gelegenheid zich bood — ook in meest verfranschte middens, zoo. in de Brusselsche Hoogeschool | liet hij zijn Vlaamschgezindhe | blijken, en zijn groote bewonderii | voor de Nederlandsche cultuur. | Hij was een der eersten, die ht medewerking verleenden aan < t University-Extension te Gent, di l in het begin van de jaren negenti aidas r, op initiatief van de heer< 1 ack en De Raet in de Nederian* sche taal werd ingericht, en hij g daar in die taal een reeka lessc over Sociologie. Aan de tweede Vlaamsche Ho< geschoolcommissie nam hij et werkzaam deel, en hij was een di onderteekenaars van- iiet versla< dat door de Commissie over de ve vlaamsching van de Gentsche Hcx geschool werd uitgebracht. Vrienden uit Holland, die vô< korcen tijd nog het geluk hadde met hem te spreken over. or Vlaamsche ideaal, konden ons b< vestigen, dat hem de Vlaamscfi oorlogsactie niet ontging en zijn b< langstelling gaande hield. Wij hadden ons vertrouwen e onze noop in hem gesteld, en vei wachtten, dat hij in de toekomst i regeeringskringen als het waxe h< bewustzijn van het Vlaamsche lan zou hebben doen gelden. Wellicht zou hij de man geweei zijn, die regeerders en volk tôt ru dere overeenstemming zou hebbe gebracht. Het is een noodlottige tijd voc Vlaanderen. Het Vlaamsche beginsel zal zij sterkte uit zichzelf te ontwikkele hebben. Lodewijk De Raet, Emile Wa? weiler, de besten onder ons, ver le ten ons. 28 juni 1916. Herman FOS. DAGEUJKSCH NIEUWS ER ZIJN GEENE GEHEIME KAIV PEN VOOR KRIJGSGEVANGENE] IN DUITSCHLAND. — De bevolkin wordt telkens opnieuw verontrust do< geruchten zonder eenigen grond, d: door gewetenlooze en lichtgeloovige pe sonen rondgestrooid worden. Zoo ga: met de hardnekkigheid eener betere zaa vvaardig, de legende van geheime gevat genenkamîien in Duitschland van mon tôt mond. Men vertelt aan het hoore \-.~il : Gevangenen, die om deze of gen reden het misnoegen der Duitsehe reg-ei ring opgewekt hebben, zouden verbo-8'en gehouden en van iedere briefwiss< liug met huiine nabestaanden uitgesk ten zijn. Tegenover deze geruchten dient lx slist opgemerkt dat in Duitschlau geene geheime kampen voor krijgsgi vangenen bestaan. De namen aller Be! gjsche onderdanen, die, hetzij als but g'erlijke, hetzij als kr'jgsgevangenen i Duitschland ôndergebracht zijn, worde door het Centraal-Inlichtingrsbureel t Berliin aan de Brusselsche afdeeling va: het Belgisch Agentschap voor inlichtir gen aangaande krij^sgevangenen en g< interneerden, 12, Houtmarkt, medege deeld. Al deze gevangenen hebben de toelf ting met hunne nabestaanden in briei wisseling te blijven. Wie dus van he Belgisch Agentschap voor inlichtinee: geen nieuws ontvangt over een familte lid, kan er zeker van zijn, dat de ver miste zich noch als burgerlijke, noch al krijgsgevaneene, in Duitsehe handen be vindt. — (Medegedeeld.) DE NIEUWE VLAAMSCHI STAATSSCHOLEN. — Het organisa tiewerk van de Vlaamsche Normaal school voor Jongens, waarvan wij de op richting gemeld hebben, is ver gevor derd. De leergangen zullen a.s. Octobe beginlien in de lokalen welke zich op he gebied van de gemeente I.aeken bevin den. Men heeft eveneens op het Ministe rie van Kunsten en Wetenschappen be sloten om eene nieuwe Vlaamsche Nor ep maalschool voor Meisjes op te richten de AanvankeLjk wilde men slechts di îet ^tsnomaalschool voor meisjes van d< Berkendaelstraat-verdubbelen, doch we -r" gens de uitbreiding welke men van di nieuwe inrichting voor het Vlaaniscin de onderw js wenscht te zien nemen, zal di de school volkomen zelfstandig en in eei 1js speciaal getouw, welk binnenkort zal ge kozen worden, werkzaam zijn. Evenal: ~ de Normaalschool voor Jongens, zal d< id Normaalschool voor Meisjes in Octobei ig gc-opend worden. DE OFFICIEELE UITSCHRIJVIN-in GEN IN HAVERE. — De uitschrij-ie vingskwestie van allerlei leveranties voor e de lieiglsche regeering houdt steeds lc-y' \'endig de Belgische handelaars en nij-=>' veraars in Engelaud, Nederland en -n Frankrijk bezig. j- De « Belgische parlementaire Groep )) if in -hngeland had zich, sedert de eerste ■n 'ucidenten, de klachten der « terzijde ge-schovenen » aangetrokken. Den 13n April, had zij aan den Minister van Oor-lo? Van der Velde, aan de Ministers van m Spoorwegen, van Eandbouw en Open-;r bare Werken, de volgende vraag ge-r steld : '* _ « Zal de openbare uitschrijving stee<ls L" in leveranties voor den Staat bestaan en > voornamelijk voor het leger? Op welke wijze zal zulks bekend gemaakt worden ? >r Zal men den inschrijvers een advies stu-n ren? Voor dezelfde prijzen, zullen de Belgen dan de voorkeur krijgen? u Den 12n Juni, dat is na twee maan--- den, antwoordt de Minister van Oorlog e met een Spartaansch laconisme : « De bestaande regels zullen, gedu-rende den oorlog, zoo nauw mogelijk ge-^ \ olgd worden. » r_. DE GEHE1MEN VAN HET « PA-^ LAIS-BOURBON.— Onder dit opschrift wijdt de « Temps u een vermakelijk arti-kel aan de geheime zitting van de Fran-d sche Kamer. Wij geven er het volgende uittreksel uit : 5t .." Dus het geheime komiteit i-s einclelijk ^ bijeengekomen. Geen enkel der geliei-men, welke er gevierd werden, mag het n sovereane volk weten, dat door zijne « ge-koionen » terzijde gezet is ; het is een >r stille mis, welke door verborgen bedie-naren gelezen wordt. Indien gisteren bij het verlaten der tribunen, waaruit de n toeschouwers verbannen werden, de een n of andere heiligschenner naar de zaal, waar het vuur des hemeJs ging neerdalen, .. had durven omkijken, dan ware hij stel-^ !:g in een zoutpilaar veranderd geworden. Dit bijbelsch schouwspel werd ons gisteren bespaard. Ailes is zoo ordelijk moge-lijk gegaan. » Er waren onder de afgevaardigden | eenigen, die niets weten, doch ailes wil-len kennen, en anderen die ailes kennen, en weten dat men hun niets nieuws zal leeren. Er waren er, die over de daden der Regeering wenschen iingelicht te !. worden, en anderen, die ze haar willen vj voorschrijven. De eersten betraden de g zaal. zooals men een biechtstoel binnen-ir gaat, bereid om er zich neer te zetten ten ■ einde de geheimen van den zondaar te vernemen. En in Frankrijk is de zondaar steeds de « Regeering ». De tweeden ver-j. gaderden er zich als op een duistere bijeenkomst van den Raad van Tien, cl waarvan Venetië morgen de raadsbeslui-ten zal vernemen. » Op den eersten rang troonden stra-lend, hier en daar, de zegevierders van 1 den dag, die de oprichters en bewerkers ; der « gestnoorde » zittingen geweest ( zijn. » VOOR DE VOEDING VAN WERK-s LIEDEN EN ONGELUKKIGEN. — d Rekeniug houdende met de oinstandig-■- hedeu ou het algemeen welzijn, heeft de - Centrale Commissie zeer belangrijke be-■- slui'.eu genomen. Eene extra-portie van u 1<X) gram wordt aan de nijverheidswerk-ti lieden verleend, die zwaar werk in de e provinces Luik en Henegouwen te ver-ti richten hebben. i- Bovendien een extra-portie, welke de y 100 gram niet te boven mag gaan, per •- hoofd en per dag, zal eveneens aan al de behoeftigen van het land kunnen ver-strekt worden. Opdat deze maatregelen zouden kun-t nen toegeî>ast worden, werd een extra i vrijgift van 3340 ton binnenlandsch ko- - ren door den Goeverneur-Generaal, voor - de periode van 1 tôt 15 Juni, toegestaan. s Deze vrijgift zal als volgt onder de - provineies verdeeld worden : Antwerpen 425.000 kg. I Brabant 167.000 kg. Brussel 430.000 kg. Henegouwen 1.300.000 kg. Luik 700.000 kg. Limburg 60.000 kg. r Luxemburg 87.980 kg. t Namen 220.020 kg. De provinciale komiteiten zijn belast - om de verdeeling onder hunne sub-komi- - te'ten volgens de behoeften van elk te - doen. Iets voor iederen dag Het vrageniijstje van een Hollander ; Wij ontvingen het volgend schrij-i veti, geteekend, en met den titel : Be-> • stuurslid vaii de Afdeeling Hooger On--, dcrimjs ■van kel Algemeen Nederlandsch. r Verbond : Mijnheer Luc, Als Nederlander, die sedert 2Q jaar Antwerpc-n bevvoon, he.b ik reeds zoJvcel op- en aanmerkingen over mijn land en mijn volk te hooren en te ltzen gekre-gen, dat ik er in de meeste gevallen niet meer op antwoord. Toch zou ik u, naar nanleiding van uw artikel Holland en Vlaa.nderen, verschillende vragen willen stellen. Veel tijd he.b ik echter niet. Ailes gaat dus in telegramstijl. Mag ik? Dan kunnen wij beginnen. Is het omdat : een kleine Nederlander hier op de school onmiddellijk van zijn kamoraad-jes te hooren krijgt dat « wij » in 1830 de keeskoppen hebben buitengegooid ; de opgroeiende Nederlander het <( keeskop » en a verachtelijke Hollander » hoort veranderen in (( stijve Hollander a, « drogen Hollander )>». u pre1 tentieuze Hollander», enz. ; de opgroeiende Nederlander, die Nç-derlandsch spreekt niet verstaan wordt of wordt nagebauwd en wordt uitgela-chen als hij zich met Fransch tracht te redden ; çen Nederlandsch tooneelgezelschap (dat van Heyernians bijv. met Mevr. de Boer en Willem de Veer) hier voor de banken mag spelen ; die mooie, belangwekkende. voorstel-lingen door de dagbladen worden dood-gezwegen ; door een lastcrbladje tweemaal een persveldtocht op touw is gezet, cens te-ger. Henri Engelen, een andennaal te-gen Mijnheer en Mevr. van der Horst, telkens omdat zij Nederlande.rs waren, zoodat die menschen het hier niet hebben kunnen houden ; de Vlaamsche dagbladschrijvers en letterkundigen het lasterpapiertje stille-1 ;tj es hebben laten doen ; bij het uitbreken van den oorlog een paar valsche berichten voldoende zijn geweest om hier ele gansche bevolking tegen ons op te ruien ; ook bij die gelegenheid de Vlaamsche dagbladschrijvers en letterkundigen niçts hebben gedaan om die vijandige stTOomiug te keeren ; na ailes wat v66r .tijdens en na het bombardement gebeurd is, wij meer ge-haat en gehoond worden dan de Duitschers dat wij dag en nacht voor de Vlamiiigen in de bres moeten springen? In 1914 moeten donderen en zoo mogelijk moeten oorlog voeren tegen Duitschland? In 1916 moeten toornen en zoo noodig oorlog voeren tegen Frankrijk e.n Engeland? Bij den zwaren, moeilijken strijd voor het behoud van eigen land, ook nog worstelen en vechten voor het behoud van Vlaande.ren volgens de opvatting van Dr. Jacob en René de Clercq, Vlaanderen volgens de opvatting van Frans van Cauwelaert, België volgens het" begrip van de diplomaten der Entente?Met welk recht, waardè Zuiderbroe-der, stelt gij ons uw eischen? . Lieve Zuiderbrceders, ik vraag u niet wat gij voor ons gedaan hebt ; ik vraag u slechts : Hoe is ^te allen tijde uwe îiouding tegenover ons geweest? Het vrageniijstje zou ik gemakkelijk twee of drie maal zoo lang kunnen maken, maar ik moet weg. Mijn vrouw staat te wachten. Als gij nu eetis veel tijd hebt, ga dan wat zitten nadenke,n over mijn vrageniijstje. Het resultaat van nw o\erpein-zingen vind ik dan wel onder den vorm N'au een pootig antwoord in uw blad. X... N. B. — Onze ontstemde Noorder-broeder heeft gewettigde grieven te doen gelden en hij bewijst door zijn vragen-lijst dat de toestand van een Hollander, te midden het Vlaamsche volk, niet altijd gemakkelijk noeh benijdenswaardig is. Er zijn misverstanden tusschen Zuid-cii Noordnederlanders ; er zijn misschicn dieper gronden die tôt vervreemding en tôt wederzijdsch wantrouwen en. ongene-genheid leiden. Werden ze niet kunstmatig verwekt ua 1830? Is de kloof niet te dempen ? Als Hollander wijst hij op de kwaal en op het deel in de schuld dat wij hebben ; als bestuurslid van het Algemeen Nederlandsch Verbond zal onze brief-wisselaar mee kunnen zoeken wat or te doen valt om Holland en Vlaanderen dichter bij elkander te brengen. De letterkundigen deden reeds veel om die vijandige stroominer te keer te gaan, dat heeft onze briefwisselnar niet opgemerkt. LUC.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes