Het Vlaamsche nieuws

829 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 31 Maart. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/610vq2tp6x/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

ilONHBMBÎirSPWUrZBHj Voor één maaad 8-7* Voor 3 maaad ®*— Voor 8 msarid • 16.— yc&! 4éa j*M ■ * ■ • J®.~— ■ gedakti*. Stheer ea Aaak„aiHging«i : ST-JAKOBMARKT? 73 ANTWKRP&N I ■ !■ Millt MIIIIB >■!>! I II» > PlimillTWIT—TI~T Zotidag 31 Mfïart 1918 - 4ûe J&arg* 88 ^rijs IS Centiem iroor Beîgil Het Vlaamsche Nieuws t ÀAN&UND131NQEN ! ïweede blad, dea regel 2.68 Derds id. id. I.— 1 Vkrde id. id. 0.60 | Deo4aborMfcit 6.— j 'âîie aiaAevferkec i» persœnlijk S sfaranrcTiwM-deiijk voèr zijn schrijveft 1 ss biadt niet heel de tLedakue. VersdbqnS 7 maal per week M? #P*TWLRAA£: M#»fdepst«Il«r Haï VERHULST, »r. Aug. BOUMS. H*o£2»era«r Aib. VAN BIN B8AN1E OFFICIEELEBERICHTEN !| m oun'scHE nmi ■ BOJITSCH AVONBBERICHT ^ Berlijn) Donderdag 28 Maart. — Offi- Gevecliten aan de Scarpe en de Ancre. Tusschen de Somme en de Avre wer-den taai verdedigde dorpen ia een aan-val genomen. Berlijn, Vrijdag '29 Maart. —» Offi- Op het slagveld benoorden de Somme ig de dag rustig geweest. Tusschen de Somme en de Avre gevechtcn met gun-stigen afloop. WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Berlijn, Vrijdag 29 Maart. — Offi- In piaatselijke gevechten aan beide zij tien van de Scarpe zijn wij in de voorste kngelsche steiiingen binnenge-drongen en hebben verscheidene dui-zenden gevangenen gemaakt. Bij en ten Noorden van Albert heb-de t,ngelschen nun tegenacCnvalien voortgezet, zonder suisses en met verbes. i usschen Somme en Avre hebben wij opnieuw aangevailen. Uit oude steiiingen en dapper-verdedigde dor-pen heoben wii den yijand over Wcir~ jusée-Abancourt en Ptessier naar het \Vesten en Noord westen teruggewor- De Franschen hebben herhaaldelijk hevige tegenaanvaiien gedaan op sommige sektoren' van ons nieuwe iront tussch'^ Montdidier en Noyon. Deze aanvallen mislukten onder zware verhezen. De totdusver vastgestelde buit, se-dert het begin van den slag, bedraagt : | 7U.OOO gevangenen, 1100 kanonnen. Het ieger van generaal Hutier aiieen heeft daarvan 4U.000 gevangenen en 600 kanonnen voor zijn rekening. Aan het front in Loiharingen heeft de verhoogde bedrijvigheid der artillerie voortgeduurd. Baron van Richthofen heeft zijn 74e overwmning in de lucht behaald. Berlijn, Zaterdag 30 Maart. — Offi-cieel : Westelijk gevechtsterreini Op het slagveld benoorden de Somme is de toestand onveranderd. Ayette werd van vijanden gezuiverd. i Tusschen Somme en Avre wierpen wij Engelschen en de hun ter hulp ge-ijlde r ranschen uit gedeelten hunner voorste steiiingen en namen Beaucourt en Mézières. Fransche aanvallen tegen Montdidier mislukten. De Franschen zijn opnieuw met de vernieiing van Laon begonnen. Door aanhoudende beschieting werd de kathedraal aanzienlijk beschadigd. Luitenant Bongartz schoot zijn 32ste en 33ste, luitenant Udet zijn 22ste te-genstander in luchtgevecht neer. V. n de andere gevechtsterreinen niets nieuws. Bezuiden de Somma wareni onze troe. pe« heel den dag in de buurt van War-villers, Vrély en Hamel verwoèd slaags. Verscheiden plaatsen wisselden herhaaldelijk van bezetter in bitteren strijd, maar onze steiiingen bleven in hoofd-zaak oûs. In dit vak_ duurt de zwaire zware strijd voort. Londen, Vrijdag 29 Maart. — Offi-cîeel : Ten Noorden van de Somme hebben wij al onze steiiingen gehandhaafd. Er zijn gedurende den dag geen emstige vijàndelijke aanvallen losgekomen. Ten Zuiden van de Somme is er zwaar gevochten en de troepen zijn terugge-drongeii op de linie ten Westen van Hamel—Marcel Cave—Demuin. Het Fransche front loopt ten Zuiden van Demuin door Mézières, la Neuville Sire Bernard, Gratibus tôt juist ten Westen van Montdidier—Lassigny. Het Fransche tegen-offensief houdt aan en er worden versche Fransche troepen aangevoerd. Ten O os ten van Lassigny is er geen wijziging in de Fransche linie ontstaan. Uit een buitgemaakt Du'-tsch bevel blijkt, dat het op 21 dezer het doel was van een vijàndelijke divisie, die bij St-Quentin aanviel, om de Somme bij Ham te bereiken. De divisée in kwestie is in werkelijkheid minder dan 3 mijl vooruitgekomen. VAN FRANSCHE ZIJDE SVESTELIJK GEVECHTSTERREIN Parijs, Donderdag 28 Maart. — Offi-c;eel : De Duitschers blijven met geweldige hulpmiddelen. in de streek yan Montdidier opdriugen. Vanochterid ta-achtten ze hun terreinwinst ten Westen en ten Zuiden van die stad uit te breiden, maar de Fransche troepen deden met prach-tige aandrift een tegenaanval met de ba-jonet en w'erpen den vijand uit de dor-pen Courtemanche, Mesnil, Saint-Georges en Assainvillers, waarvan ze zich hebben meester gemaakt en die ze stevig in handen houden. De vooruitgang, zoo-doende op een front van een twaalftal kilometers bewerkstelligd, gaat in diepte twee kilometer te boven. . Op het front Lassigny-Noyon op den linkenoever van de Oise heeft de strijd, die vinnig heeft voortgeduurd, voor de Duitschers geen enkel voordeel opgele-verd. De Franschen houden hen krach-tig in bedwang. Parijs, Vrijdag 29 Maarf. — Offi-cieel : Op het Oise-front is de slag 1-n den loop van den dag aanmerkelijk afgeno-men. De offensieve bedrijvigheid der Duitschers is slechts in piaatselijke aanvallen uitgekomen op enkele punten van het Fransche front, dat iederén dag hechter wordt door den voortdurenden toevoer van versterkingen. Al deze aanvallen zijn afgeslagen door de Fransche troepen, niet zonder verliezen voor de Duitschers. Aanvallen bij verrassing op de Fran- _ . _4-„11 ' , : t-, A r\ TTn« •¥19 ENGELSCHE ZIJ0E WESTELÏJK GEVECHTSTERREIN _ Londen, Donderdag 28 Maart. — Of Heel den dag is er vandaag langs d< gansclie Britsche linie van bezuiden d< Somme tôt ten Noordoosten van Atrecht een slagfront van ongeveer 55 mijl zwaar gevochten. Vanochtend opende de vijand na eeî vinnig bombardement en door een rook wolk gedekt, een nieuwen aanval val groote kracht over een breed front bezui den en benoorden de Scarpe. Terzelfdertijd deed hij een reeks fell aanvallen langs onze heele lime ten Zui den van de Somme. ^ In den nieuwen slagsiektor beoostei Àtrecht wist de vijand zich door de lini-OTizer buitenposten een weg te banen Heel den dag is er in onze slag-stellinge grmmig gevochten. Hier zijn aile vij anclelijke aanvallen met zware verliezei voor Lem gefnuikt. Bezuiden de Scarpe wordt nog bitte gevochten. Bij Boyelles, MoyennevilU Ablain^eville, Bucquoy en Puisieu: zyn onze troepen eveneens herhaaldelij aangfevallen en hebben ze een aante vastberaden aanvallen afgeslagen. B: Cernancourt slaagde de vijand erin, te twèeden maie in het dorp door te éd® gen, maar een tegenaanval der Britte wierp hem daar eens te meer met h« ver lies van vele dooden en gevangene sche steiiingen in de sti^eek van Badon-viîlers, in het bosch van Parroy en ten Zuiden van Seppois zijn volkomen mis-lukt.Van de reat van het front niets te vër-melden. ; m ITALIAANSCfiE ZIJDfc ' ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN 1 Rome, Donderdag 28 Maart. — Offi- - cieel : 1 Ons geschut heeft gisteren vijande-" lijke troepen die langs den weg beoosten Badensche opmarcheerden) bestookt, î alsmede ontploffingen in munitie-stapel- - plaatsen veroorzaakt. Beoosten Vidor werden vijàndelijke afdeelingen bij een i treffen met onze patroeljes genoopt om 5 terug_te trekken. Britsche vliegers hebben twee vijande-i lijke vliegtuigen neergeschoten, die be- - oosten Sandona, aan de Piave, neerstori-i ten. Rome, Vrijdag 29 Maart. — Officieel : r Ten Westen van de Gardia matig ar--, tiller'e-vuur. Tusschen de Gardia en de 5 Piave van beide zijden hindervuur. In j het Lagarina-dal en in het vak van Pos-.1 nia bedrijvigheid van onze patroeljes. j Op de Noorderhellingen van Daîle del a Rosse werd een kleine voorpost van don - vijand bij overrompèling vermeesterd. a Langs de Piavç_ herhaaldelijk levendig t kanonvuur van beide zijden in de streek a van Montello en Cole ten Zuiden van Posseita. • V LA AN DBREN'S IRIJK JEUGO Wli, in UCZCIl UJU, digheid. Vermeylen, die nu zijn volk den ru^ heeft toegekeerd, schreef het reeds in de jaren negentig, en, meer dan toen is da-f thans waarheid, omdat, meer dan toen, in de hui-dige oorlogsjaren politieke en ekonomische centralisatie hun opslorpend werk met ver-woede intensiteit verrichten. Varf'dien alge-meenen drang naar zelfstandigheid, — t« waardeeren als een verschijnsel hoogst-heil-zaam voor de geheele menschheid, voor de redding van die kultuunvaarden die nog te redden zijn, is, nu als toen, — de indivi-duën mogen dan draaien eh keeren als echte windwijzers, dat verandert niets aan de zaak, — de Vlaamsche Beweging één uiting. Dus ook de aktivistische : want sinds de laatste wending door de passieve Vlaamschgezinden van het Vlaamsch-Belgisch Verbond in Hol-land aangenomen, is het weer duidelijk ge-noeg gebleken, dat ze de eenige vorm is waarin onze strijd voor zelfstandigheid niet verstart in inkonsekwenties die aile positieve werking onmogelijk maken of in een belgicisme dat à-priori aile ware Vlaamschgezind-heid uitsluit. Zoo staan tegenover de aktivis-ten de aanhangers van Frans Van Cauwe-laert en die van den Vlaamschen leider van Castiliaanschen bloede. Ons aktivistisch streven is dan ook nauw verwaïït met aile andere bewegingen die de vrijmaking van groepen in de maatschappij, totdusver verdrukt, tôt doel hebben. Zoo de vrouwenbeweging. Dit is bij de werkzaam-heid van verscheidene, kultureel boven 't ge-wone uitreikende vrouwen in onze rangen, duidelijk gebleken. Zoo ook de jeugdbewe-£ing.Dat is een groot woord, dat in Vlaanrieresi helaas I aan niets bepaald's beantwoordt. Een georganiseèrde jeugdbeweging b.v. be-stond er bij onze stambroeders in het Noorden, en ze werd er gesteund door vooraan-staande vertegenwoordigers van de Neder-landsche kultuur. Ze komt op tegen de on-mondigheid van jonge menschen, di<* zoo vaak hun persoonlijkheid £eknakt zien. Ze wil een basis scheppen voor samenwerking tusschen de oudere, wettelijk machthebben-de,en de jongere, 6p-willende generaties. Of in Vlaanderen 't oogenblik is gekomen om dààraan bepaald te denken, willen we bu;ten bespreking laten, omdat onze krachten voor-loopig op ander werkzaamheid zijn saamge-crokken. Maar we bearoeten elke blijk van. iiationaa! bewusteijn bij onze jeugd met des te meer hoop, daar die tevens een ge~ inoeds- en geestesgesteldheid verraadt, dia voor de opbloei van een vrije jeugd in Vlaanderen een waarborg is. lien onder dat opzicht zeer verheugend teeken is de stichting van den Aktivistischen Schoolbond, waarom wij die hier dan ook willen onderlijnen. We willen nu geen bom-bastische praat verkoopen, en nkt beweren dat daar met één slag prarhtig, overheerlijk, onovertreffelijk werk zou zijn geleverd. Maar andere falctoren zijn er aanwezig die de hoop rechtvaardigen dat, te Antwerpen, weldra de aktivistische jeugd uit aile gestichten van Middelbaar Onderwijs één bewuste, krachti-ge strooming zal vormen, die niet zal nalaten én op de houding van de nu nog andersden-kenden, twijfelachtigen of onverschilligen, én op de toestanden aan die gestichten zelve, een niet te versmaden invloed uit te oefenen. Die faktoren zijn : het ontstaan van de beweging in een midden waarin totnutoe het aktivisme zich niet, — althans niet naar bui-ten uit, — aan 't werk had getoond, en de samenwerking, die men tijdens de oorlogsjaren tevergeefs had getracht in 't leven roepen, tusschen meisjes en knapen. Het was als een kring waar men in rond-liep en niet uitraakte, die de studentenbewe-ging .ter stede verlamde : 't was het monopool, dat, wel tegen hun wil in, door de wer-keloosheid van andere middens, de Athe-neumstudenten in handen hadden. Waar ze, elders, leven trachtten te wekken, klopten ze, op weinige uitzonderingen na, — en die be-vestigden dan den regel, lijk met aile uitzonderingen 't geval is, — bij dooven aan. Zoo ging de belangstelling op 't einde te loor, zoo liep heel de werking mank aan vernieu-wende krachten. Waar ze dan, door den steun der srhooloverheid, betrouwend op haar goedgezindheid, 't weer tôt beters trachtte te brengen, gewerden haar dan nog mceilijkhe-den, in plaats van hulp. Daarin ligt o.i. de verklaring van het zeer bedroevend feit dat de eens zoo bloeiende « Vlaamsche Bond », die zooveel flinke krachten voor het aktivisme opleveren zou, thans op de allerellendigstt wijze vegeteert. Wil de P ktivistische Schoolbond hierin verbetering brengen, dan kan hij dat. Hij kan de aktivistische jeugdbeweging te Antwerpen nieuw bloed, nieuwe kracht bijzetten. Maar dan moeten de leiders ervan al het mo-gelijke voordeel trachten te halen uit wat we hierboven aangaven. Dan moeten ze, in hun midden, waar zich thans een kracht open-baarde, een kern vormen, en als die gevorme is hem uitbreiden, en aansluiten bij die ander< kern, die gauw weer flink aan 't bloeien kar gaan en vruchten dragen : die bij de Athe-neumstudenten. Dat is o.i. de allereerst* taak. Ze ligt voor de hand. Het zou voor dez< laatsten een blijk van enggeestig partikula-risme zijn, — waarvoor we daarenboven niei uv/pcn g-csLcivi lc wurucn, — zicii uaiiricgci te verzetten. Elk meer op piaatselijke wer king berekend organisme mag en moet blij ven bestaan : de overreding van alleenstaan de i gesch'edt H best en 't zekerst door orga nismen of enkelingen die zich in hun nabij heid bevinden. Maar 't belang van één orga nisme mag niet worden gelooehend. El 't midden waaruit thans de Schoolbond ont staan is, is in staat, met medewerking val andere elementen, die in 't leven te roepen Wat Jong-Vlaanderen dus voor de jeugd ovei hel het land moest wezen, worde dan d< Schoolbond voor Antwerpen. Wordt er, in d:< richting (samentrekking van de voor 't grij-pen liggende krachten, in aile steden ge-wei'kt), dan zal ons studentenverbond wei weer gauw, met nieuwe kracht, verrijzen. Secundo: toenadering tusschen beide ge-slachten. Dat schept reeds een élement van... gezelligheid, dat voor een groot deel de be-vorderaar zal zijn van de aanhankelijkheid der makkers aan hun vereeniging. En dan waar die toenadering, die van zoo hoog-zede-lijke beteekenis is en van zoo'n dringende noodzakelijkheid, willen we waarlijk schoon en gezond, opgroeien in het leven, ook bij menschen die reeds met beide voeten in de.n nieuwen tijd staan op tegenwerking nog bij velen stuit (we zagen 't laatst nog op den debatavond, naar onze meening zoe prachtig ingeleid door Mevr. J. Lemaire-Dens), moeten de jongeren zelf het voorbeeid geven, het bewijs, door de feiten zelf geleverd, dat de jeugd de kloof tusschen beide geslachten dempen wil, en dempen kan, en dat juist daarin een element ter gezondma-king van ons nationaal leven in Vlaanderen ligt. 't. Zal tevens aan de gezamenlijke po> ging nieuwe kracht bijzetten, en, last not least, er toe bijdragen om het, in-tellektueel gesproken, lagere peil, waarop de Vlaamsche meisjes door hun onder. wijs gelaten worden, door samenwerking «net de, zooniet veel, dan toch onder dai opzicht wàt verder staande knapen, te ver-hoogen, tôt, door de jonge, nationalistisch€ beweging in Vlaanderen aan dat onderwija zelf de noodige veranderingen zullen worden toegebracht. Vlaanderen heeft behoefte, aller-sterkste behoefte, in de zware tijden di« w< doorleven, maar ook, men vergete h«t toch nooit, in de jeveneens zv/are tijden die w< nog doormaken moeten, aan zelfstandig< menschen. En niet het minst aan zelfbtan-dige vrouwen. Die moeten gevormd worden van af de jeugd, en dcor de jeugd, in 't war-me licht van haar met aile vooroordeeleîi brekend streven naar vrijheid en waarheid, naar Ibsen's woorden, de steunpilaren elkei maatschappij, de steunpilaren dus ook van <k wordende Vlaamsche gemeenschap. Een vrije jeugd-beweging in Vlaanderen, 't Is de droom die in elk onzer moet opko-men, nu ons volk weer zijn oude plaatser onder de volkeren van Europa wil innemen, Wij weten 't : er is veel tegenwerking, vee lakschheid, veel vooroordeel te overwinnen Maar wat doen niet-durvende menschen ir 6nzen geweldigen tijd ? Is de wereld niet. van wie, strijdend voor 't goede, ze te nemer waagt ?... We hopen dat de leiders van den Aktivis. tischen Schoolbond in vollen ernst zich b» wust zullen zijn van de ontzaglijke moge-lijkheden die, nu meer dan ooit tevoren, ir hun streven voor Vlaanderen besloten lig gen, en zich tegen hun taak dan ook opge wassen zullen toonen. Dat dus geen jongere, meisjes en knapen die iets voor de herwording van ons rai voelt, zal nalaten, hen zijn medewerking t< verleenen. Daar kan veel goeds worden gestieht ! Laa dan niemand achterwege blijven. Nu 1t gaa voor de toekomst moeten zij aan wie dii Wekomst behoort, zij, die in die toekoms zullen moeten leven, de eersten zijn. Dat de ruime vergaderzaal in de Kloost«r straat, 45 (lokaal van de Vereeniging voo: Maatschappelijk Werk), in 't vervolg te kleii weze ! Scholieren, sluit i} aan! 't Gaat om Vlaan d-sren l Frite MERTENS. Met Lot der Krijgsgevangenen In de « Indépemdance Belge » van 25 Februar 3918, meent ze-k-ere Justin Wallon weer dei hoogen gaai af te schieten met in een lang arti kej te pleiten voor een betere behandeliiig de krijgsgevangenen. Ieder mensch die op de hoogt< is van den gemoedstoestand van den krijgs gevangene moet voor het doel van heer J. W sympathie koesteren ; maar ongelukkig iaat dit heer zich heelemaal van streek brengen door d valsche voorsteu'liing alsof d<» gevangenen »a Duiitschland slecht behandeld worden. Dan waar hij beroep doet op het gezond verstand levert hij het treffendste bewijs en van zijn onwetendheid Tan het ïot der krijgagevangenei in Duitichland eenerzijds, in Frankrijk a-ndei zijd», en van zijne Terbdndheid die hem mis sehien de een of andere verklaring va.® een uit gowieselden gevangene, die iedereera medelijde: wil opwekken, voor goede pasraunt doet aan nemen. Waar gezond verstand aan 't woord is zijn scheldinamein weiiwig op hun pïaat» en kun nen ten hoogste getnigen van de onkultuur Ta: den steller van het artikel. Heer J. W. weet niets van de toeatandn onde de krijgsgevangenen in Duitschland en zou zic ■ vooreerst moeten op de hoogte zetten vooraîee . met voile zeil in te koersen tegen het Duitsch a Barbarendom s. Bij klaarlichten dag zoekt hi met een lantaarn m de hand naar een vree^ ' zaam, gœdhartig mensch in 't groote Rijk de Duit«cher« ! Met zoo'n « pose » kan hij mi i t* eu. ju îvumuxitMi unii ucu uuiii i-eiatai, imaar . met de krijgsgevangenen zelf en de soldaten aan 't front kam hij het niet. Deze immers wetan beat wat er van al die praatjes waarheid i» en - zouden voorzeker hem een kordaat antwoord . kun nen geven. Iedereen ziet het gewiLds van zulkaardige artikels in : tusschen de regels door beeft de vrees dat de Belgische en Fransche soldaten, die het vertikken langer voor 't belang i van Engelache gœootheden te strijden, zich . massagewijs o verge ven. Daarom moet tèlksns ( en telkens herhaald woa'den : D'e gevangenen' in Duitschland w oui on omnengchelijk b«li«ndoid leder krijgsgevangene, die met een gezonde rede begaafd is, zal zeggen, dat indien er in : DuitscMand gevallen van minder goede Behan-, deling voorkwamen, dit ajlleenlijk het geval was, ait de Duitschers, door tegerunaatregeien de sleehte behandeling van humie gevangenen in Frankrijk wilden doen ophouden. Ieder gevan-. gene zal de getuigenis afdeggen dat in Duitschland de eerste maatregelen genomen werden tôt verbetering van zijn lot zoowel in physisch al« in geestesopzicht. Reeds l'ang voor er in Frankrijk van boeken uitreiken aan krijgsgevangenen spraak was. bloeide in eik Duitsch ^"évaiigen-kamip een bibliolheok, een school, een tlieater, «en komiteit voor liulp, een geldleening. Ht spreekt van zeli dat de gevangene spijts ailes nog altijd zich in een beklagenswaardigen toestand bevindt ; die niet zal ophouden voor-ai'eer hij weer za-i kunnen leven in normale fa-milietocstanden van vredestijd. Maar het is 1 toch kenschetsend voor de s!echte(?) behande- ] ling der krijgsgevangenen in Duitschland dat ( menigeen hunner diever dan in een nentraal land geïnterneerd te worden., in- de Duitsche gevan- ' gensehap wenscht te blijven. Dit gevoel zou 1 algeiûefin zijn, indien de gevangene zich niet ' voorstekle in het neutraal iand de bezigheid te vinden die met zijn bedieming of zijn «tieitji» -van vôôr den oorlog best overeen "komt. Het zou een goede stap vooruit zijn indien ' de heer J. W. eeirsit in Frankrijk naar de hoog- : beschaafde en fijngevoeiige journa:isten rond- j zooht, die hua tijd an humnen geest wilfen dianste steli'en van de. gevangenen. Indien hij ' op de hoogte was, zou hij weten dat in Duitsch- 1 land een aanzienlijke litteratuur bestaat, di« zich uitsluitend bezig houdt met het lot der ge- • vangenem, waarvoor gijider reeds een rijke schaar specialisten te vinden zijn ; betwijfelt de ■ heer J. W. niet of de Franschen of Belgen ook i zoo iets zonden kunnen voor den dag halen ! Indien hij de krijgsgevangenen eea dienst wi] ' bewijzec, zou hij dit best beginnen in Frankrijk zeûlf, waar het ook noodig i« dat er geholpen word». Tj*Eae. STAD LAND PRAKTISCHE AUTOLEERGAN-GEN. — M. A. WILLKMS zal cerlang : zijne praktische lcssen doorzetten. in de ; « Moderne Auto-garage », Begijnenyest, 14, nabij het Gerechtshof. Inschrijvin-gen aile dagen. 3177. AKTIVISTISCHE SCKOOLBOND, — Zondag. 31 Maart, vergadenng in het Verwarmingslokaal van de Vereeniging voor Maatschappelijk Werk, Klooster. straat, 45, te 11 u. (T. U.). Elk makker die het goed met zijn volk meent, is welkom. Op de dagorde staat een débat over de Vlaamsche Beweging tijdens den oorlog. Passieven zullen aanwezig zijn en hun mieoning verdedigen. Aktivisten op ! ; allen op ! Nieuwe leden worden aangenomen. BERICHT. — De voor Zondag, 24n • Maart j.l. door het Voorloopig Comité ■ van het Studenterikorps der Volkshooge-1 schoot aangezegde vergadering, die we-" gens onvoorziene omstandigheden niet ' kon doorgaan, zal plaats hebben op Maandag, 1 Apnl, om 11 uur (T. U.) • 's voonniddags, in de Studiezaal van het ■ Konjnklijk Atheneum, alliiiex. Geen stu-! dent mag daar ontbreken ! MEDEDEELING. — Van Paschen af, zal Prof. J. De Decker, Viaandercn's Zaakgelastigde voor Wetenschap en [ Kunst, de belanghebbenden ontvangen in zijn kabinet, Wetstraat, 180, elken Vrijdag namiddag, van 4 tôt 7 uur. _ ! Voor dringende zake^ wende men 7ich tôt den bijzonderen sekretaris, den heer E. Van Bergen, op liêtzelfde adres, den Maandag en den Woensdag namiddag, van 4 tôt 6 uur. Te C-ent is Prof. J. De Decker ge-woonlijk te spreken den Maandag ns-1 middag, van 4 tôt 6 uur, op de Oude Universiteit (Lange Meire). ALGEMEEN NEDERL. VERBOND i (A. T.) Hooger Onderwijs voor lie* Volk. — Op Dinsdag, 2 April a.s., te 9 1/2 uur (T. U.) 's avonds, zal de heer Herman Vos zijn eerste voordracht over a De Inleiding tôt de studie van d« Staathuislioudkunde » geven. Deze les zal gewijd zijn aan de methodische inleiding. De spreker zal behandelen : 1) Het onderwerp en de taak van d* staathuishoudkunde. 2) Haar methode. — Roi van de gx> schiedenis en van de statistiek als hulp-wetenschappen van staathuishoudkunde.3) De strijd om het objektiev® stand-punt : Ethiek en ekonomie. 4) De ekonomische wetten. 5) De plaats van de staathuishoudkunde in de staatwetenschap. De voordrachten worden zooals ge-woonl'jk gehouden in het Koninklijk Atheneum, Gemeenteplaats. Dp perso-r nen, die nog niet in het bezit zijn van s <>en toegangskaart kunnen er een ver-J krijgen op Dinsdag, 2 April, tusschen r 8 en 9 uur (T. U.) 's avonds, in boven-s'gen«|emd lokaal. iets vour teatrun aag Waar de Lezer, Ondank» ik een paar dagen met veriOi ben, ter gelegenneid van Paschen — dien dag yverd barrabas wel in vrijheid gesteld en mug een aktivistisch clagbiadschrijver eens uit-blazen — wil ik u toch eemge woorden schrijven over hetgene ik de iaatste vier-en-twmtig uren zooai hier en daar jehoord heb. Eerst en vooral moet ik o. mededee-ien dat die geschiedenis van Que dési-rez-vous, Monsieur ? op het fViinis'cerie ^an Kechtswezen met wordt gelogen-straft nocli s;eloochend, doch voor een seer aanneemlijken uitieg vatDaar is. l ot in den laatsten tijd zat nanieiijk let oude IVlinisterie van Geiowezen — toen nog met gespiitst — in dezehde ?ebouwen ais dit van Rechtswezen. t Is zoodamor waar dat elk gedeeiLe er djn eigen deurwaarders op nahieid . iie van het Kechtswezen, v ia^nische neestal h ranschon^undige jo.^gcns ; iie van Geldwezen, tselgische Dcu.en-den, meestal Walen, en onder wie met ;én n gebenedijd woord Vlaamsch /erstond. Gezeilige samenspraken tusschen Deide groepen waren dus uitgesloten, ïn kwam het al eens tôt uitieg, dan jebeurde dit naar het voorbeeid van ille groote natiën die zich eerbiedigen in werd tôt handtasteiijkheden, vulgo <afgeiapt)>, overgegaan. Zoo ver gin» het, dat een schutseî n de deurwaarderskamer opgericht noest worden en dat op één deur Zliambre des Huissiers, op de andere Kamer der Deurwaarders geschiiderd werd. Onze vriend uit de Antwerpsche Duitenbuurt — hij was van Kontich, waarom het langer verzwegen ? — iroet in een der bureelen van Geidwe-jen versukkeld zijn geraakt. Mocht deze opklaring tôt zijn spoedig herstel bijdragen, want dat hij doodging, en nogal met Fransch op zijn lippen, ia Dok al niet waar ! Ge ziet dat hetgeen in een gazet eedrukt staat daarom nog altijd heelemaal geen evangelie is ! Paaschtijd is een goede gelegenheid roor de joernalisten om hun dagelijk.-che zonden rechtuit te biechtea. Nu wij er toch mee bezig zijn zullen wij nog een ander ongelijk bekennen : Het Vlaamsche Nieuws heeft ongelijk gehad de spelling Oe/çrene aan te nemen. Wij hadden die schrijfwijze aangenomen omdat zij ons in onze taal ten naaste bij fonetisch juist scheen. Oukraine is goed voor den Fransch-man. De Hollandsche bladen, o.a. de «N. R. Ct. », speilen Oekraine, doch ai bestaat niet in onze taal, en wij dachten daarom beter te doen Oekrene te schrijven. Andere bladen spelier? Oehjaine of Oekrajina, zoo Het Va-derland en de Nieuwe Gentsche Courant.Wélnu wij hadden gisteren een zeer belangrijk onderhoud met een buiten-woon ontwikkeld Galliciër, die ons leerzame mededeelingen deed over zijn land, welke wij u, Waarde Lezer, bij de eerste gelegenheid zullen voort-vertellen. want indien er niemand ter were]d is die beter kan z wij gen dan een journalist — wat ten onrechte para-doksaal klinkt — is er ook niemand mededeelzamer van natuur dan hij, omdat mededeelzaamheid eigenlijk zijn roi en zijn bedrijf is. Onze zegsman is van Psjemysl, en hij zegt ons dat Oekrajina de juiste fonetische en zelf s de juiste etymoiogi-sche schrijfwijze is. De benammg ia Poolsch en komt van Kraj dat land beteekent. Zoo zeggen de Polen Nasz Kraj (Nasje Kraj = Ons Land). Oekra is zooveel als Achter, dus het Achter-land of Hinterland van Polen, toen dees rijk het groot en machtig Polen was. Het Hollandsch blad Het Vaderland en de Nieuwe Gentsche Courant die Oekrajina speilen hebben het dus goed voor en wij zullen in t vervolg ook ons « Oekrene » achterwege laten. In 't voorbijgapnd zij gemeld dat de « N. . R. Ct. » er op gewezen werd van be-voe^de zij de dat wij Litauen en niet Lithauen te schrijven hebben. Wij ver-kiezen echter Litauwen, fonetisch even juist en Vlaamsch van uitzicht. Wij vernamen tezelfder tijd hoe het Polendom van ondergang gered werd door twee Poolsche hoocescholen, nochtans in Oostenrijk gelegen, die van Lemberg en Krakau. Door die verstandelijke brandpunten werd de ziel, de geest, de kracht van Polen levend eehouden. Dit toont nog eens aan wat waarde en wat belang «en hoogeschool heeft voor een volk. Het laat ook begriipen waarom de Belgische re^e^ri"» die den ondergang wilde van Vlaanderen, en reeds meen-de het b°grio Vl?arderen door het beerrip Belpië or^heel te hebben opçe-ruimd, waarom die regeering zich zoo

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes