Het Vlaamsche nieuws

998 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 04 Mei. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 22 januari 2022, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/j678s4m94n/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

I ninsdag 4 Mei tôt s Eerste îaarir. Nr xio Prijs : 5 Ceotiemen door geheel België mrr TTr-Tî-iTru-r , -r-jt ir rTrvw-r-- • -Ty,mrinrr«« -«m Tm i rr rr HET Vlaamsche Nieuws Met hmmI mg#llclit en meest wernprmd NiepwsblaLd van België. - VerseMjnt 7 maal par week ..>3^<»?esaKfe.^ ^BÊfes.'-'y.-.'e;^ry^x^---^^--v>^^?rar^as»sag^w^ss-rjriL^aaL,^gt3isg3«3»a3Ma« ASONNËMËNTSPSliZSMi v | MJREELÉK: I AANK©NB1ÔINSEN s I* *M1: ' fï [ ? 4aasEi;8S !" ! »£»Tfc'Blh Atfeas BAËVBKS teetetniat 44 4NTWBKPP* I '&«*****<> 9» "S* ."> I t&Me Uafe, p* ne* •-» ■ p., sEêh«â . !J§ { ?'f.< 8 2LSE^â«ï . s %S | RUMtew.jr*»4, «, *«»»»«,«« * Skr4e feSwée., *L I— j af tzigxss £*■? jur , - .,,.. .,...., M - I T«l*i«S« 199# 1 (k~ |Pi iammt gemegnti ■s stel nie voor : c-en burger, die < H. niaand vôor de beechieting \ Htwcrpon, op een avond te bed gii H,;, |;i slaap viel en wakker werd Baatste helft der ir.aand April van H,pVol jaar 1915... ■î'raag: Wat zou die man denken ■ : , als hij voor 't eerst een dagb HUlcn kreeg? B)ver scht maanden : fanfaien en ; ■ Toestand uitstekend. Artikels Ki' en geestdrift ; vrijheid, onv ■rokkenbeid, ontembaarheid op itd ■ Onbeschroomde aiting van ; ■ n en meeningen. K'andaag : treurzang en gezucbt. T ■' uitzouderlijk, droef, jammerli Htikcls vol onderdanigheid, neersla* ■ en tara. Geen uiting meer van m ^Keii en gedachten, Vrede en stilzv ■îdheid. Gesloten monden en gevei ■broejfcrlijkheid. ■: burçer in kwestie moet bij z Hi\'i denken dat hij in eene verkeei Sieid is ontwaakt. ^■nmers, tam zijn is hij niet gewei ^Rssewend zijn gedacht te zeggen o "Bftdingen, vooral over deze welke zi; aiinbeiangen, omdat wat zijne s; Hgast hem persoonlijk aanbelan Hj vemeemt nu dat het zondig is Hhn, in elk geval onbehoorlijk in Boilzonderîijke tijden, en dat het p Hicim voor hem te laten denken, c 9; biust de acht maanden van z IHap, zekere geesten eene zoo buiten Mx diepte hebben gekregen, dat ^■xioti verstand van een gewonen b jBdasrin heeleraaal wordt opgelost ,Hlij is gewend te werken en te la âBkcn ; hij heeft een hekel aan luia jB;liij dankt zijn welstand aan zijn ^■ien verlangt dat anderen ook zout jBken. nillen zij door de wereld ] îÏEij leest en ziet dat hij weer v ^Brd is ; het werkwoord « arbeider Hijnt wel afgeschaft. Men hoort r Htrdau van krijgen en geven, van < ■fteunen en helpen, en, als toegevoi ^■jtelling, van danken, dankbaarhe ^Kntelijkheid, en nog eens daak, dai ^Bk, Het wil hem voorkomen dat zij ^■ebiirgers laboreeren aan verlagi ^■oofdzaak is : brâaf te zijn ; of, < braafheid te hnichelen, gedr ^Bnak te zijn. Geen eigen weg volge ■voert ten verderve ; g££n eigen ■ ^Bben: dat brengt ten val. Niet ham Hop eigen hand : dat baart ongen ■.Doeii gclijk de sehapen, die Iooî: de herder hen leidt met zijn staf '■Wen ; niet afdwalen naar lii I^Baar rechts ; voortlcopen, al m; een goed schaap moet niet we ^■rlifen de herder het leidt. De jHf'eving, schijnt het, zou trillen tôt j^B?rondvesten,als zoo'n sehaap mo ^Ken aan den herder: Mensch, wa j^BiWdt ge mij?... °lk mag, nu een rouwfloers is Bken over de lampenkap, niet m I^Kezet vrorden tôt vrij leven, tôt a Hbn, tôt vrij handelen. De parti. M °Pïelost : slechts éene leeft n> u^K nog leven : die van berusting, H hekel heeft aan beweging, aan sti •m Klfen of princiepen, — en een •mden haat tegen alwie de verJ der massa, hare stelselmalige o l^Buwing, wil tegengaan. "B|! vooral ia uit den booze : de m H[£t volk, moet geknecht, onderdai ii^Biiinkbaai: gemaakt en gehouden w Geven, nog geven ; dank zegg handjea reiken ; den nek str ,^Bi°pdat de leiband er gemakkelij' ''W wnd^eslagen worden. w^Bodjvrede. Stilte. Geen individu; ■ meer. Stagnatie. Rust en berustii ■ -n botermelk : we stikken van \ ■heid en iinbecilliteit... H" *»r ter ruste, burger : gij zijt Ve! ootwaakt... I Stekelige Elaadjes !■ Mirakei ^E?'e ^tholicke konfrater Het H ■ ™ meldt, dat tijdens het boml H^n ten mirakei is gebeurd te A kit is te zeldzaam om v te worden, en daar wij de zi< ■,®] °nzer lezers naarmate on ; krachten willen bevorder ■ ' hen het nieuws mee. ■.' •mirakei gebeurde in O.-L.-Vro ■>; 7°r toedoen van O.-L.-Vro <>Sr "^ke, of 't staaksken, om Vîn zu*verc u^t3Praa^ p^e? "r Wn gat in den muur ia gei deo kant van de Groenpla 1 nurakel ; dat is een toeval. ] BlelLr1156 het gat 9loeg' geen ' ■l e ranip verwekte door het v ■ „Vai! Rubens' Kruisafdoening, ■ u 'airakel ; dat is alleen b#t volg van de goede voorzorg die men ge-nomen heeft om de schilderijen in vei-ligheid te brengen. ren Het mirakei bestaat hierin : een kerk-an meester wou het mirakuleuze beeld van ig, O.-L.-Vrouw op 't stokske (of 't staak-in sken, als boven) in zijn woning in vei-dit ligheid brengen. De plebaan weigerde ; O.-L.-Vrouw bleef op haar stokske in en hoofdkerk. Maar 't huis van den ;ad kerkmeester brandde af lot op den grond Voor menschen die niet goed het mi-rol rakuleuze snappeu dat hierin verborgen er- ligt, v.'ordt gewezen op het feit dat, als :-rc de kerkmeester nu eens zijn zin hadde je- gekregen, het beeld mee verbrand zou zijn ; terwijl we 't nu nog hebben. De 3e- brand bij den kerkmeester is een neg jk. grooter mirakei : wij onderstellen dat :h- hij gestraft werd omdat hij zoo weinig ee- vertrouwen had in de stevigheid van de •ij. gewelven der kerk, inzonderheid van de a;,, keldergewelven : hadde hij zijn huis daar eens geborgen, 't zou niet afge-ch brand zijn. -de Aile gekheid op een stokske... of staaksken, meent men dat het zeer voor-jrj deelig is voor de religie, met zoo'n mi-/er rakel-onzin voor den dag te komen?... Ees nieuwigheid S'1- In een winkel waar allerlei waren ver-te kocht worden, trof een opsehrift onze aandacbt. Hier is 't, in al zijn eenvoud : SUit n,~ H oui g van bieën. ijn Zeker, zeker : van bieën. Ik vind dat ge- de winkelier een verstandig man is. Men net verkoopt honig van miereneieren, van ur- beetsuiker, van patatten en saccharine, — en daar zegt niemand ieia van. Lere ;ei5 aan den braven man, die 't menschdom ar. tond doet dat honig van bieën komt. In ar. onzen tijd van chimiek voedsel, zou men ;eL1 dat haast gaan vergeten ! Nieuwe wetenschap cr" Er zijn verschillende manieren om "> iemands karakter te leeren kennen ; als ik zeg manieren, dan is dat ook maar! )n" eene manier... van spreken : 't is eigen-lijk eene wetensenap. Men kent het ka-'c'> rakter der menschen aan de buiten op l^> hun hoofd : dat heet phrénologie of sche-ne delleer ; aan de lijnen der hand : dat is nsï chiromancie, of handenleer ; aan het ge-schrift : dat is graphologie, of schrift-en leer. Nu wil men den mensch en zijn ree karakter uitvorschen door den vorm en n : de grootte vau zijn tong. Een lange tong is niet meer het tee-ken van acnterkiap : 't is het teeken der 3e_ openhartigneid ; îemand die een korte ,en tong heett en die dus achter zijn tan-en den houdt i& een vemzaard ; een oreede 'ks tong is eigen aan een gulhartig mensch ; jar een smalle duidt een pezewev„er aan. le-:en mand met een lange en breeae tong is sa- een « boerenbabbeleer », gelijk dat in de °P wandeling heet ; een lange en smalle est tong is die van iemand die het achter de ar- mouw heeft. Korte en breede tongen vindt men bij leugenaars ; korte en ge- smalle bij sluwe, koovaardige menschen. -er Zoodra ik wijlen mijnheer N. ont-'rij moet, die een geieerde baas is, naar hij ien zeJf zegt, steek ik. zoo waar mijn tong 3g> tegen hem uit. Ik hen beni^uwd wat hij die daaxop zal lezen. ijd fel Ouderdom 30- nt. 't Schijnt dat de menschen in deze uitzonderlijke tijden gauw verouderen : aSr ten ininste, ik heb dat hooren zeggen, -jig ondervinden deed ik het niet. Ik heb or. alleen vastgesteld dat vele menschen, die on vroeger door de wereld bolden zonder It- eenige zorg of vooruitzicht, nu een tries-cer l'g geziclit zetten,omdat hun beurze niet meer klinkt en niemand hen wil borgen. jj- Die zien er waarlijk anders uit dan ze zijn. Verder heb ik jonge auaken gezien ^ die schoenen met weerhaken moeten dra-° gen om over de wereld te blijven loopen, anders schoten ze van opgeblazenheid de tc lucht in, — en die hun gezicht in stroe-ve plooien leggen, om er uit te zien als torschten zij al het wee van Antwerpen ; maar 't eenige wat zij daarmee bereiken t>& is dat ze er uit zien gelijk kwâjongens die strafwerk moeten maken voor hun schoolmeester. Werkelijk gezonde menschen, naar lijf en geest gezond, bleken me tôt hier-toe nog steeds even jong. Ik zonder de genies uit, die kindsch worden van ge-an- leerdheid, maar die bevestigen den regel. ar- Ouderdom is eigenlijk slechts een nt" vooroordeel ; dat is de mesning van Buf-er" fon, die 80 jaar oud was toen hij de ;le- Epoques de la nature schreef. Sophocles, zer de Grieksche treurspeldichter, was 100 £D> jaar oud toen hij Œdipus dichtte ; Goethe schreef zijn Faust op 80-jarigen ou-uw derdom. Vondel schreef Adam in bal-uw lingschap op zijn 77ste jaar, en Michael de Angelo schilderde zijn La/<tst$ Oordeel ;ier met 89-jarige vingeren. Misschien is de haast, waarmee de tla- menachen nu oud schijnen te willen wor-ats den, te wijten aan hun verlangen om )at ook rijpe meesterstukken te willen voort-:>n- brengen. Ze kunnen misschien gelijk er- hebben... Maar ze vergeten er zelffl on-is rijpe te tnakeH Dit ia h*Ji kwslijkw ge- te aeme».. Een vertels«t Laat ik u een vertelsel verteilei:, ou: te eindigen. 't Is van een boer, die wildc wcten wat zijn zoon zou worden in dt wereld. Hij leçde op de tafeî, in de *laapka. mer van den jongen, een bankbiljet, een bock, en zette daar een flesch geneveî bij. Dan stak hij zich weg achter de deur, en sorak tôt zichzelven : « Als hij 't bankbiljet wegneemt, zal hij een zakenman worden ; neemt hij het boek, dan wordt hij een schrijver ; slaat hij de flesch aan, dan wordt hij een nietdeug. » Toen kwam de zoon binnen. Hij bleei beteuterd voor de tafeî staan ; dan stak hij, zonder een oogenblik te aarzelen, het bankbiljet in zijn beurs, het boek in zijn zak, en dronk de flesch leeg. Wanhopig stak de boer de armen ten hemel : — Wie hadt dat om de gadomme ge-dacht ! zei hij. De jongen zal een pcli-tieker worden !... Daar zijn er meer, die nooit dit vak dieper hebben bestudeerd... D. K. 9t tosiliiii «ai Iti mû» Nu in Europa de menscheq bezig zijr malkaar lustig uit te moorden, en ei kans bestaat, dat de Aziaten onder mal kaar hetzelfde sport gaan oefenen, n het misschien niet ongepast eenige cij-fers mee te deelen, aan de laatste volks-tellingen (1910) ontleend, over de be> volking van den aardbol. Op 100 millioen na kunnen we die bevolking niet schatten, maar het totaa! moet wel iets zijn tusschen de 1600 i 1700 millioen. Daartusschen komen dt blanken natuurlijk slechts voor eer klein gedeelte : in 't geheel 580 millioen, waarvan de twee derden de bevolking van Europa uitmaken. De aangroei der Amerikaansche naties is snel geweest; zij werden aangewor-ven door landverhuizing uit de Oud< Wereld naar de Nieuwe, doch de over-macht van Europa in de leiding der wereld blijft ongeschokt. Hier volgt eene schatting in ronde ouforc iTori r\a KtitTnIlrinrr trou 1910 : Engeland .... 45,600,000 Frankrijk .... 39,800,000 Duitschland . . . 67,000,000 Rusland .... 140,0u0,000 Oostenrijk-Hongarië. 50,600,000 Italië 35,200,000 Spanje 19,800,000 België ..... 7,600,000 Holland . . . , . 6,200,000 Zweden . , , . fl,600,000 Noorwegen . . . 2,500,000 Denemark .... 2,800,000 Zwitserland . . . 3,900,000 Portugal .... 5,400,000 Balkan-schiereiland . 24,000,000 Totaal 456,000,000 j De twee meest opvallende zaken ir deze statistiek zijn : 1* Het feit dat Duitschland spoedij het dubbele der bevolking van Frank I rijk zal tellen, dan wauneer in 1870 bij het uitbreken van den oorlog, hunn< bevolking, nagenoeg gelijk was; 2* Het overwicht van Rusland vooi het getal. De ontvolking in Frankrijk is vooi dit land eene ramp, die aile jaren gelijl staat aan een Sedan of een Waterloo. In Engeland en Duitschland zakt he geboortecijfer eveneens en daarenbovet verliezen deze landen aile jaren bevol king door landverhuizing. Rusland telt nu in Europa alleei 140,000,000 zielen. Weinig menschei beelden zich in dat Rusland alleen ii Europa zoo veel zielen telt als Enge land, Frankrijk en Duitschland te sa men. Buiten Europa telt Rusland noj 35,000,000 inwoners en zijne bevolkinj groeit jaarlijks aan met 3 1/2 millioei zielen. Wie kan voorspellon welke ro dit machtige volk in de toekomst de: wereld zal spelen? Rusland is het groo te vraagteeken in de toekomst; zijni natuurrijkdommen zijn ontzaglijk en di bevolking groeit meer aan dan om ' even in welk land. ■www Laat on s nu de oogen richten naa de bevolking van Amerika : V ereenigde-Staten . 97,000,000 Canada 7,500,000 New-Foundland . . 200,000 Mexico 16,000,000 Argentins .... 6,800,000 Brazilië , . • 18,000,000 Chili 3,500,000 Pcru 5,800,000 Bolivia 2,000,000 Uruguay 1,200,000 Nicaragua . , . . 500,000 Costarica .... 800,000 Guatemala .... 1,900,000 Engelsch Guyana . . 300,000 Engelsch West-Indië , 1,700,000 Columbia .... 4,000,000 Panama 400,000 Ecuador 1,200,000 Honduras 700,000 Totaal 167,000,000 Ondanks de landverhuizing na Neord- en Zuid-Amerika telt dus h Amerikaansche vasteland nageno< slechts het derde gedeelte der bevolkir van Europa. De schaal zal wel wat gaa overhellen, doch nog niet onder h-thans levend geslacht. De Unie zal weldra 100 millioen zi len tellen en jaarlijks wint ze door g< boorten en inwijkelingen 2 millioei iets meer dan de helft van den jaarlijl schen aangroei van het Faissische Rijl Ondanks aile pogingen telt Canac den dag van heden nog slechts de b volking van Londen, doch niets is zc zeker dan dat Canada eens tôt ee machtigen Staat zal ontwikkelen ; en lu zetfde mag men wel voorspellen va Mexico, Brazilië en Argentinië. Een groot deel der 167 millioen b woners van Amerika behooren tôt ai dere dan de witte rassen ; in 't gehei moeten er daar 120 millioen blanke wonen, wanneer we de half-bloeden < bij rekenen. Voegen wij die 120 millioen blanke bij die van Europa, dan vindeu wij i 't geheel 576 millioen blanken vo< Europa en Amerika, ongerekend de millioen die in Zuid-Afrika, Austral en Azië wonen. In 't geheel komen v tôt 583 millioen blanken, zooals w hooger zegden, slechts het derde de der wereldbevolking, Vai et m m sfriske» De geleerden schijnen op de were te zijn gezet, om het arme menschdo ; den duivel aan te doen. Ze vveten ade de geleerden, en nog veel meer ande > dingen. Gelukkiglijk is het nog ge< ' verpiichting om aan de uitspraken hui ' lier geleerdueid te gelooven ; anders w ren we goed geleverd ! Een Engelsch biad heeft zich tôt e< aantal mannen van wetenschap gerich ■ met de snuggere vraag : wat we eten e drinken moeten : hierop is voor ons ma: een gezond antwoord te verwachten, e dat is : eet en drinkt wat u smaakt en wel bekomt. "Maar de geleerden weten het ander Thee, zegt er een, is een alkoloïde d; de maag van streek helpt, de spijsve teering belemmert, het zeivuwgestel ve nietigt. Kotfie, zegt een tweede, is net zooa de thee, maar de zenuwen gaan er ne gauwer van kapot. Alkool, ja... natuurlijk, dat is ee vergif, zoowel als bier, waarvan men c jient, maagkrampen, en een rentenier buik krijgt. Roode wijn dan?,.. Neen, menhee zegt een derde geieerde bol, van roo< wijn komt verstopping en van wit wijn krijgt ge leverziekte. Laten we dan melk drinken !... Oc! asjeblief, neen : dat is een verschrikk lijk ding : 't Is die onschuldige, vlekk loos blanke stof, die typhus, de terir en 't roodvonk verspreidt, Helaas ! Helaas ! Laten we ons dî . tevreden stellen met water, gewoon pu ^ of bronvvater, aqua puris, vorsche Champagne... Houdt op, ongelukkig [ Hoort wat de mannen der wetensch; vertellen : Water is in elke verbindii . gevaarlijk ; de mineraalzouten welke h in opgesloten toestand bevat, veroorz . ken nierziekten, terwijl het de mikr . ben van de typhus en de ciblera in 1 ven houdt... t Oh ! arme dorstige menschheid, i blijft u niets meer te doen dan van doi . te sterven ! Met het tten is het niet beter gestel 1 Vruchten zijn gevaarlijk : het ooft 1 bedekt met duizenden schadelijke ba 1 terieën ; daarvan krijgt ge koliek en a " gang. Aardappelen, rijst, graan, bevE ■ ten zetmeel en daar de mensch op ( > wereld komt zonder eenig orgaan o > zetmeel te verduwen of optenemen, zi 1 is die stof de bron van alleilei kwale Suiker... We hebben anderhalven ki 1 suiker noodig om te bestaan... ja, j j dat is wetenschappelijk vastgesteli ' maar dat neemt niet weg dat geleerdi * even sterk hebben vastgesteld dat si ker een vergif is, dat ons de suikerzie te en 't rumathism aan de hand doet < daarbij voor de spijsverteering erg n r deelig is. Vleesch is nadeelig voor het bloe< het tast de lever aan en verooriaakt m nigvuldige ziekten. In visschen, vindt men de kiemi van melaatschheid ; mosselen en oestei dragers van ptomaïuen, zijn puur vt gif. Groenten zijn in gekookten toestai niets anders dan eene onverteerba massa cellulose ; daarvan komen maa ontstekiugen voort ; als ze ongekoo zijn, zijn ze onschadelijk en gaan lici tôt verrotting over. Eieren zijn ouverteerbaar ; specerij< ook al verklaarde vergiften. Ailes is schadelijk, zeggen de gelee den ; het schadelijkst zijn nog de g leerden zelf, die het menschdom vs honger ea dorst zouden laten omkome aia men niet wist dat zij zelv.-n lcv: vîv» de ycrgiîtfcJi die zij veroordeeles. DAGELIJKSCH NIEUWS ■èi u HOLLANDHRS IN BELGIE. — 2t Wij zijn onze Noorderbroeders veel v'erschuldigd om de gastvrijheid welke ^ij ons hebben verleend. Hoevelen on-der ons zouden weten, hoevele Noord-i, Xederîanders in gewone tijden bij ons c. de gastvrijheid genieten? c. Ziehier eenige cijfers, geput uit de ia jongste volkstelling (1910.) -- Er wonen in België 70,950 Noord-Ne- 10 derlanders. " De Nederlanders zijn verdeeld over " de provinciën als volgt : provincie Antwerpen 31,686, provincie Limburg 4902, ressorteerende onder het Nederlandsche j" konsulaat te Antwerpen ; provincie Bra-j bant 13,5(4, provincie Henegouwen r34, ressorteerende onder het Nederlandsche konsulaat te Brussel ; West-; Vlaanderen 1272, ressorteerende onder het Nederlandsche konsulaat te Brugge, n Oost-Vlaanderen 5522, ressorteerende onder het Nedeilandsche konsulaat te .j Cent, Luik 12,939, Namen 243 en pro-- vincie Luxemburg, 78, ressorteerende onder het Nederlandsche konsulaat tc '.c Luik. i] el HET STADSMAGAZIJN. — Zooals bekend, hebben neringdoeners den wensch uitgedrukt dat zij voor de be-S1 voorrading hunner winkels, waren zouden kunnen koopen in het stadsmaga-zijn en ze voortverkoopen mits een ma-tige winst. Aan deze wensch zal voldaan worden ld J voor zoover mogelijk, dit is voor de wa-m ren aan de Stad toebehoorend. s, j VVat de eet waren betreft die onder de re vlag van de « Commission for relief » 'n door het Natiouaal Komiteit worden in. i- gevoerd, hebben wij aan onze lezers uit-»- gelegd dat de Stad het recht niet heeft aan de neringdoeners en winkeliers te ■n verkoopen. Die waren moeten recht-t, streeks aan den verbruiker geleverd ;Ï1 worden, en alleen aan hen. Aan dit 11 voorschrift kan de Stad niets verande-u ren ; zij zou de waren niet meer ont-u vangen indien zij anders handelde. s BEF_ANGRîJK BF.RICHT. _ We-it gens herstellingswerken is, te beginne.ii met 1 Mei de Edegempoort voor een r_ achttal dagen afgesloten voor ruiters en voertuigen. ls WANNEER IS EEN* VOLK GE-,g LUKKIG? — Deze vraag wordt door de Chineezen volgenderwijze beant-n woord : le Wanneer de schup van den boer s_ blinkt en de sabels der soldaten roes-ten ; j' Wanneer de graanzolders vol en de ^ gevangenissen ledig zijn ; Wanneer er slijk ligt in de tempel-i deur en gras groeit op het gerechtshof ; e' Wanneer de dokters te voet gaan en £_ de bakkers te paard rijden ; ig Wanneer er veel oude menschen eu veel kinderen zijn. m KUNSTNIEUWS. _ De aanhoude7 t. wint ! a. Heer Louis Bertrijn heeft de toc-stemming verkregen om in den Kon, ip Ned. Schouwburg vertooningen te mo-ig 2«n geven. et Men herinnert zich dat wij reeds een a. paar maanden geleden aaadrongen op-o- dat deze toelating zou worden verleend. e. Heer Bêrtrijn vroeg dat niet zoozeei voor hem, dan wel voor vele artisten çj. die niet tôt de welhebbende behooren, 3t en waarvan er nu vele zijn, welke « doppen », ofwel door het bijzonder ko. miteit te Brussel worden gesteund. Ook de neringdoeners rond d« 's schouwburg profiteeren ervan, als er ge- speeld wordt. j" Voorloopig zal alleen des Zondag-, worden gespeeld. Men begint met « D< lc Dief », waarin Mev. en M. Bertrijn we. m hun lijfstuk gevonden hebben. Het wa; XJ over eenige jaren bij de eerste opvoerinj, 11 • een groot succès, dat zich bij elke herne-lo ming heeft bevestigd. a, Nog andere stukken zullen volgen. 1 ; Met genoegen zal het publiek die tij-:n ding vernemen : wij hopen ook dat de ii- voorstelliugen druk zullen bijgewoond k- worden. ONZE HAREN. — Een geieerde -vast en zeker een kaasrat die niets an ders te doen heeft — heeft uitgerekend > hoeveel haren een meisje gemiddeld oj e' het hoofd draagt. En hij is gekomen toi het getal 30,000. :n Maar hij is nog verder gegaan. s, Zoo heeft hij bevonden dat een enkel r- haar een gewicht van 180 gram verdra-gen kan, zoodat 30,000 haren een ge-id wicht dragen kunnen van 5400 kilo, re Wie het niet gelooft, probeere maa! g- eens 5000 kilo aan zijn lief heur haren £t te hangen en hij kome ons dan zeggen, it hoe hij gevaren is. EEN NETTE FAMILIE. — De vol •n geude vier grafschriften kan men zien op een graftombe te Debreczin, in Hon. r- garijen : Jozef Moritz, op twee-en-zes-e- tig-jarigen ouderdom vermoord do<ji in zijn zoon. Isabelle Moritz, zijne echtge-a, noote, op zeven-en-veertig-jarigen ou-« derdom vergiftigd door haar dochter. SUsab»fcb ^Loritz, «ck gwr.çîfes®*'««k bend op twintigjarigen ouderdom, aa aare moeder te hebben vergiftigd. Jo?.ef Moritz, junior, moordenaar zijns va-ders, stierf in den ouderdom van zeven-jn-twintig jaar. WUOKutUlhÂÂT. — Op hei oogen-olik, dat de oorlogvoerenden met zcoveel uitterneid de uitarukkingen, welke van uen vijand at'komsug zijn, verbannen, en de uuliangborden van winkels, hôtels, enz., veranderingen, en zells de intellek-tueele wereld door deze zonderhnge manie wordt aangetast, is het intéressant om aan te halen, dat reeds ten tijde der groote Kevolutie, deze geestestoestand de belachlijkste verwoestiiîgen aanncht-te.In het begin van de eerste Fransche republiek, strekte deze waanzin zich zelfs tôt het kaartspel uit. Geen vrij burger mocht nog eene uitdrukking gebruikert, welke aan den vroegeren regeeringsvorm deed denken ; koningen, vrouwen (dames), boeren(valets) bestonden in het spel niet meer. Een fabriekant vond een re-volutionnair kaart-spel uit. Geniën ver-vingen de heeren (koningen) in het piket-spel : aldus werd hartenlieer, de oorlogs-genius, klaverenheer, de vredesgenius, schoppenheer, de kunstgenius, en ruiten-heer, de handelsgenius ; in piaats van de vrouwen (dames) had men de vrijheids-geesten : hartenvrouvv werd de gods-dienstvrijheid, enz... De boeren (valets) werden vervangen door gelijkheidsgees-ten en in piaats van de azen had men de wetten. Zoaols men begrijpt, duurde het geruimen tijd eer men aan deze bespotte-lijke benamingen gewoon was, en men stelle zich voor de zonderlingen kombi-naties waartoe zij aanleiding gaven, zooals : « Ik speel schoppenvvet, geokku-peerd door den vredesgenius » ; ofwel ; « Ik had een oorlogsgenius in handen, een hartenglijkheid, een godsdienstvrij-heid, ruiten wet, enz. » Gelukkig is men spoedig van dezea on-zin teruggekomen, toen de Godin der Rede door het Verstand vervangen werd... EEN REUZENBOEKERIJ. — Niet verre van het reusachtige monument vaa den Volkerenslag, in 1913 te Leipzig in-gewijd, heeit men thans een gebouw op-j gericnt, waarin ailes, wat in Duitschland 'gedrukt wordt, verzameld zal worden, van het grootste wetenschappelijk werk af tôt het eenvoudigste theaterprogi anima.De « Deutsche Bûcherei » zal eenig in s;ijn soort wezen. In de zeer goed verlichte kelders zal een kleine trein circuleeren om de boeken te vervoeren, welk door een groot aantal liften over de verschillende verdiepingen zullen verdeeld worden. In het souterrein bevindt zich eene groote zaal, welke 120,000 boekdeelen bevat, die ter be-j schikking der lezers gesteld zijn. Eene uitspanningszaal bevindt zich ernaast, waar geleerden en onderzoekers onge-stoord kunnen werekn. De groote lees-zaal, welke 30,000 boekdeelen bevat, en voor eh voor het publiek toegankelijk is, bevindt zich op de eerste etage. Bui-tendien zullen er nog inlichtingsbureelen zijn, zalen voor catalogussen, voor geo-grafische kaarten, voor dagbladen en tijdschriften, waarvan het cijler reeds op 12,000 geschat wordt. Op de andere ver-. diepingen zijn zalen gereed gemaakt om de miljoenen boekdeelen te ontvangen, welke men denkt in de Duitsche Boekerij te zullen bijeenbrengen. Heeren ELECTft!£K2EWER!(ER3 ' vraagt de pr;|s voir ai uw«> oenoedipedei^ altoak voor de ïamp QSRÂMJ/2 iïàfï faniOO KâÀBSEN bij stsp&tr.auders âer 309 KAÏTÉ & C°. Handelsiai 149, Antwerpen EN HET LEuEK VAN LICiilEN^ SÏEiN? — De « Vorwàrts » doet de werkelijk intéressante situatie van het vors-tendoni Lichtenstein in den grooten oorlog uitschijnen. Men moet onwillekeurig glimlachen, wanneer men bedenkt, dat de vorst van Lichtenstein eene kompagnie jagers aan ■ het Oostenrijksche leger geleverd heeft, dat naast het Duitsche leger strijdt, terwijl hij zich, in den waren zin des 1 woords, nog op oorlogsvoet met Pruisen bevindt. In den oorlog van 1866 vocht hij met Oostenrijk tegen Pruisen, doch bij het sluiten van den vrede te Nikoîs-burg werd hij geheel vergeten... Theore-tisch is de oorlogstoestand tusschen Pruisen en Lichtenstein blijven bestaan... Maar er ligt nog eene andere anomali« in den huidigen toestand van dit klein vorstendom, hetwelk zoo schilderachtig tusschen de groene Alpen verscholen ligt. Niettegenstaande zijne jager-kompagnie m Oostenrijkschen diens strijdt wordt het vorstendom door Engeland als een onzijdigen staat beschouwd. Om dezea staat van zaken nog beter tc doen uitko-men, heeft men den jongelingen van Va-dtiz, de « hoofdstad >» van Lichtenstein, welke school- gaan op Oostenrijkscli grondgebied, paspoorten afgeleverd... gos-i «j«fi'#rY;'grp v«a»r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes