Het Vlaamsche nieuws

325 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 28 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 09 augustus 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/z31ng4jj1q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

^ _ a,O«hb*«nïï?*i,ZSRs u- B»*nd l** j S — ïoor i Jî_ y-ttjfa ^ "*T7 klacèten copen* oiixegôiniiti^-77 in de be»telling der po&taboime-I«jn TJITSLUITEND te iich-ffl6Tn het BESTELLEND POS1-gUBEEL en niât het bobi>6r t*» h«t M*1' Vrijdag 28 Jimi 191S - 4i@ J'Mffg* Br 174 Prijs 6 Centiem vooï België AASKOHDiùïSaSHl Tw««U bifcd, én S.SI DereU ii. W i._ VitaxU «l, <« I.SI Dood»hetnc'at tlliô medev, wrk&r m fw»-«oosiiji yeraaxtwoortiôUjlc voor ajn «chriifta, en bindt aiet iieel do itxlaJiUy. Rciâaàtie, lieiieer en Aankoadigisgca : ZI, ST-JACOBSMAKKÏ, ANÏWHBP3ÉW i Het Vlaamsche Nieuws VerscMÉjui 7 maal per wetek DE OPSTELRAAD : Hoofdopsteiler Rai VBRHULST, Dr. An&. BORMS, floogtearaar Alfc. VAN DEN BRANDfc OFFICIEELE BERICHTEN I m flUITSCHE'-2U0.r' duitsch avondbericht I Ber'aju, Woensdag 26 Juni. — Offi ■ Van de gevechtsfronten geen nieuws duitsch lëgerbericht Westelijk gevechtsterrein I ggrlijn, Dohderdag Z/ juni. — Offi ■Ugergroep Kroonpnns Rupprech L Deieren en Duitsche fvroonprins ■ ijt [oestand is onveranderd. J^even Le bedrijvigheid van den vijand be K'j:den de à carpe en de Somme, lei HL^n van boissons en bezuidwestei Kg werden opnieuw waarnemeri HLjen vijand opgemerkt. Gedurend< Knacht nam de artiileriebedrijvig Kjook aan het ovenge Iront tusscher ■fer en Marne in veroindmg met m fceriegevechten weer toe. fiegergroep von Gallwitz : Op, den Oosteiijken Maas-oeve; jtachten wij suksesvoile verkenninger •auitvoer. Benoorden St-MihieL werc m krachtiger aan val des vijands afge rezen. fUit vijandelijke bomwerperseska' ers, die in de laatste twee dagen ter anval tegen Kartsrùhe, Offenburg er jet Lothanngsche industriegebied aan etten, werden ) vliegtuigen neerge-photen. Onze bomeskaders vielen gis-;ien Parijs en op den weg daarheer poorwegknooppunten en vliegpleiner an den vijand aan, .. „ Luitenant Rumey behaalde zijn Z3c îchtoverwinning. FAX OOST. ÏONG. 2UDE 1taliaansch gevechtsterrein Weenen, Woensdag 26 Juni. — Offi-ieel:f()p de Arpsen, ten West en van de ilsch, was de gevechtsaktie in de laat-le dagen levendiger. j Op den Zugnarug sloegen wij krach-ig? door hevig geschuWuur ingeleide anvallen onder zware verliezen voor den ijaad af. fop de lioogvlakte van Asiago en tus-çhen de Brenta en, den Piave-verliep de lag van gisterén aaozienlijk rustiger.Het tabitterd vechten. van den 24s^en is lor de Italianeu met eem volkomen chee geëindigd. Oit blijkt hieruit, dat fij den steeds aanvallenden vijand het pofd blijven bieden en op de Asolone en loate Pertica onze veclxtende afdeelin. aanzienlijke stukken vain 's vijands voorste linies in bezit namen. Aile Ita-liaaiàsche pogingen om het op den 15den vcrlorcn terrein terug te winnen zijn onder bluedige verhezen mislukt. Bij de legergroep vain veldmaarsehalk van Borovic mets bijzonders. m INGËLÏCHt ZiJK >VESTELIJK GEVECHTSTERREIN Loi i den, Woensdag 26 Juni. — Officiel • [ Wij hebben enkele gevangenen en een * maclimegeweer genomen in overrompe-' jmgen en patroeljegeveehton, die wij * gisteren avoiid in de buurt van Sajlly-!e= 1 bec en ten Westeri van Merville onder-1 uamen. De vijandelijke artillerie was ' werkzaam in de buurt van Ville sur An. : cre, Gomraecourt en Belle, ten Zuiden * van Loos, en in het vak vari Hazebroek. i WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Washington, Di%dag 25 Ju'Hi. —• Of-iicieel : ■ Bij de Amerikaansche troepen geen l nieuws. m FMRSCflE ZUDE | WESTELIJK GEVECHTSTERREIN L Parijs, Woensdag 26 Juni. — Officiel : Noordoostelijk vam Montdidier hebben de Franschen een overval gedaan be. «oorden het park van Grivesnes. Zij be-L rokkenden den Duitschers verliezen en maakten hun gevangenen afhandig. , Het aautal gevangenen, die de Ameri-kanen gjsteren nacht tijdens hun krijgs-verrichtnig m de streek van het bosch van Bellau hebben gemaakt, bedraagt 265 man, waaionder vijf officieren. VAN ITALIJtMSCHE ZIJDE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Woensdag 26 Juni. — Offi-cieel : Gisteren hebben otize troepen in den loop vau den dag, na het bruggehoofd van Capo Sille volledig te hebben her-overd, krachtig weerstand geboden aan vijandelijke aanvallen, die door talrijke strijdkrachten werden ondcrnomon. Er werden 371 man en 8 officieren gevan-gen genomen en zwaar geschut buitge-maakt. Op de rest van het front was de wederzijdsche aTtillerie-bedrijvigheid w^-derom zeer hevig. Tusschen Mori en Lopio heeft een van onze patroeljes een overval gedaan op een kleine vijandelijke post en de overlevenden gevang^n genomen. Telegrammen de gebeurtenïssek in rusland De woelingen in Groot-Rualand, Finland en Sibérie WoLff meddt uit Moskou, 23 Juni : De blad en hier ter sbede berichteti' : De a uchting van grootvorst Michaël uit Perm ï in den nacht van 15 Juni. Eon afdeali toien, dis zioh uitgaven V|00r Roode Gaid fecht den grootvorst weg in een auto na < wh »oviet-bevel te hibbeo vertoond, voig< ttweîk hij naar Moskou moest worden over; Mit. îengerolge yan de toenaming van Qont Ncùonaire woelingen en honger-opstand 'ÀKresby in het gouverneoieiit Nowgorod, ) M vam Pei'm, de stad en het gouvernemf «a ® Nowgorod in ataat van looriog verklaa: tetand in het gouvernement Saxataf ""«"'tUond en het is is noodig zoo spoet nog®i.ji maaitregelen te nernen ter organisa ïan de zelfbeschenning. Aan het uitvoerend 1 t van het gouvernement Saratof ia door c Ffi van Afgevaardigdei opgedragen spoed met de bewapening en de militaire o© ™8 der arbeidende klasse. *Fl dieiuttelegrani van den Moerman-spo taricht, dat 60 procemt van de spoorwi ™mbten tengevolge van gebrek aan voedseJ a <J l'hua en schenrbuik Lijden. Moskou is van e] 'erbindirg met Turkestaai afgesneden. Alk ™gs omwegen komen berichten binnen omtr< e beweging ten gunsts van afscheiding v wsland en autonomie. t>rootvorst Michaël moet te Omsk al» hoofd < •oiiU'a-revjiJutioriairen. .een manifest aan het R îvf V0^ hebben uitgevaardigd, waarrn «slaart te volhai-den bij zijc besluit om atsta e doen van het regentschap en de beslissing o1 8 wgeeringsmacht aan dtn bijeen ta roej Sobor over laat. Moskon, 24 Juni. — Volgena een bericht J? P*™) zou de vroeger gevluchte' grootvo l'chaôl Alexandrowitsj zich aan het lioofd v e nieuwe Siberische regeering hebberii geati een manifest aan het Russische volk hebt Mgeïaardhigd. a de stad Tambol is het wedoroin rust r strijdkrachten van Tsj îchen> en Kozakk .eetd * ^6IL *P°°rweo Sy«nan-\Viasna ge«g" '■ S®®n van den Tsaar moet naar Perm z FJ Waar de Tsaar zelf ia, is onbekend. bii ,n rme6r e-n meer geruchten, volgena wel 'J to JekafeTineburg 7ou zijn vemoord. *^kt°rt a' d- M'> 25 Juni- — f it Stockhc for« ™ Semeld: Volgena een bericht uit Hedsii + 1,u:; 1 Juni in Russiscli Karelië begonnen opstand tegen de boisjewiki en het bezetten vaji Ui'cxnetz om een opstand van de wjtte tegen de roode garde, met het emdd,oel de aischeiouig van Jius land »ix de aanaiiuting bij i iniand. duikboo7=offers it- ad Berlijn, 27 Juni. — Op het Noordelijk ge-ng vectitscerrem werd door onze amkoooten es, weer lb.WA) br. r. t. vijandelijke scfleeps-■en ruimte vernietigd. Twee stoomers weraen in >ns den VVestelijken uitweg van het ivanaal uit ;e- krachtig gedekte konv^xiien weggeschoton. ra NOG GEEN FRAiN&CH en TEGENOFFENSIEF let Naar de korrespondent van de « N.K.Ct. » >nt te Frankiort a. d. Main seint, woidt uit Ge- 'd. nève gemeld, dat een der onder Clemenceau is staande Fransche onderstaatssekretarissen Lig van oorlog in de Fransche Kamer medege- tie deeld heeit, dat Frankrijk geen reden had! ;o- voor een algemeen oflensief met uitj^ebreide .en doeleinden, aivorens het geheele Amerikaan- te sche leger aangekomen was. De hooldzaak fe- was op het oogenblik weerstand te bieden. >r- DYNAMIETONTPLOFFING IN KANADA >g- Montréal, 25 Jumi. — Bij een tunneiopemng an diobt bij een lijn van de Canadian Northern ke Eoilway heeft eem dynamietontploffing plaats !&n gevonden die groote stoffeijke schade heeft te- snt weeggebracht, doch waarbij geen verliezen aan an menscb-dnlevens zijn voorgekomen. DE IERSCHE KWESTIE VOOR HET ia- LAGERHUIS Wj Londen, 26 Juni. — Het was een belang-nd rijk débat gisteren in het Lagerhuis over de r®r lersche kwestie ; een tegenhanger van het «n débat in het Hoogerhuis. De regeering nam de gelegenheid te baat, wat meer licht te werpen op de verklaring van Curzon. Curait zon, dat blijkt nu, is wezenlijk misverstaan. rst i_)e regeering aanvaardt de verklaring, die an onder de bladen alleen de « Times » gege-ven had. Lloyd George en ook Shortt, de ^n sekretaris van Ierland, legden er den nadruk oo dat de dienstplicht niet was prijsgegeven, i«- maar dat hij, evenals Home Rule, tijdelijk is «n opgeschort. Uit de belangrijke rede van >*- Shortt bleek ook, dat French een voorstan-der van dienstplicht is geweest en dat nog ij-n is, maar tevens eerst aile gelegenheid wil Eir geven tôt vrijwillige dienstneming. ke Na Shortt sprak Carson eene uur achter elkander.' Scherp kritiseerde hij de lersche politiek van de regeering. Hij viel de i™. Roomsch-katholieken fel aan, en voorspelde ig- de mislukking van de vrijwillige dienstne- On w Di Vrouw en Vlaanderen De beteekenis van de vrouw is door de sociale en politieke evolutie, welke we doormaken, gewijzigd, d.i. scher-per omlijnd geworden. De vrouw is bezieid met het gevoel van eene schoone toekornstv welke brengen zal J1 vrijheid, zelfstandigheid en hooge w kuituurwaarde aan heur Vlaamsche tc voik, dezelfde rechtspositie als die van ('' den man aan heèl heur sekse. ^ Gedurende de geheele ontwikke-lingsperiode der menschheid is de r(< vrouw meer en meer genaderd tôt den toestand van geiijkheid met den man. n| Deze geleideiijke lotsverbetering kan als toetssteen en als maatstat gel- y den voor de bescherming van een volk en van een eeuw. Een voik met hooger ontwikkelings- ^ peil zal de vrouw meer gelegenheid j,c geven heur eigen persoonlijkheid uit te werken, zal haar maatschappeiij- oc ken en rechtskundigen toestand ver-beteren en haar weldadige werking in sc het sociaal-politieke le ven naar waar- j, de schatten. De vrouw in Vlaanderen toont meer oi zelfbewustheid en zonder bepaald en ta rechtstreeks te propageeren voor de sc vroûwenzaak zelve, zonder in het bi-zonder te duiden op de wanverhou- oc dmg welke bestaat tusschen de der,. beelden en bekwaamheden der vrouw en het arbeidsveld haar door de maat-schappij aangewezen, zonder theore- dz tisch, in opeenvoigçnde meetings en vc voordrachten te redeneercn over t0 rechtsbegrip en rechtsverongelijking, ne heeft de vrouw, door haar belangstel- v. ling in maatschappelijke en politieke toestanden en verhoudingen en heur zo werkzaamheid op algemeen sociaal ^ gebied, het streven naar vrouwenonl-voogding in Vlaanderen doelbewu3ter lu gemaakt, hare aanspraken als meer ^ gerechtvaardigd doen uitkomen en on- 0p eindig meer tôt hare ontvoogding bij- Ily gedragen. ^ Ueieia cloor een groote liefde en een sterKen recntvaaraignéidsarang heeit vc de vrouw den noou van neur vois en 5C heur land gevoeid en zij, de dubbel g€ verongenjitte a^s vrouw eu aïs V iaming llx streed den aktivistischen stryd meae, eerst steunend door openiijise sympa- gi; tnieoetooning, stnaan ooor aktieve |JC medewerkzaamheid, alzoo hare prak- ^ tische beKwaamiieden aanwendend in een ander midden dan in het huisge- ^ zin" . .. wr Onder invloed van den tijdgeest en jj< de loKaie omstandigheden is het maat- iet schappelijk bewustzijn bij de vrouw 't voor goed opgewekt, hare eigenwaar' de als mdiviau is verxioogd en kuituur, ge sociale auîerentieering en wetgeving v j zuilen zicn eveneens aan deze veran- no derde omstandigheden moeten aan- pâSodi. ^ De vrouw der toekomatige généra- bo tie moet ander3 opgevoed, vrijer ont- pr: wiKkeid worden, en tôt voile ontplooi- vrj ing van heur geestelijken aanleg géra- mi ken. Zoo zal zij een betere opvoeoster, mi een beter maatschappelijk mensch we-zen en er sterk toe bijdragen de eigen-aardigheden van heur ras te bewaren. De vrouwenbeweging en de strijd « c voor Vlaanderen! iwee stroomingen de: die elkaar in lielde moeten benaderen, en door de wederzijdsche wisselwer- ge kende kracht harmomsch moeten sa- ke mengaan ! wt Dit heeft de « Vereeniging voor is Maatschappelijk Werk » gevoeid en W begrepen. lien vrouwendemon3tratie, kii door haar mgericht, zed op Zaterdag ho 29 Juni, m de feestzaal van het Ko- ke ninkiijk Atheneum gehouden worden. ko De meest vooruitstrevende en talent-voile onder de vrouwen, benevens de> nk heer volksvertegenwoordiger Léo Au- wi gusteyns zulien er het woord voeren en gej in korte toespraken verduidelijken de sta sociale en politieke beteekenis van de vrouw voor Vlaanderen. op In gansch Vlaanderen moet de zet vrouw wakkergeschud worden en tôt ZJ besef komen dat niet alleen het huwe- ter lijk haar roept, maar dat ook de maat- zu schappij, dat ook de Vlaamsche strijd dk hare medewerking eischen en haar ge- en ven zuilen ruim en nieuw terrein voor Va de ontwikkeling van hare geestelijke en zedelijke krachten ! Pu Daarom moet de 29n Juni een gîans- punt in de historiek der vrouwenbe- j weging zijn. i I e Kathol. Vlaamsche Vereeniging .Per Cructm ad Luclih" AN I "WERPEN an de Viaamsche.Vrienden van Puers, In « Het Vlaamsche Nieuws » van 6 mi 1.1. lazen wij — niet met verbazing( ant wat zou ons nog, vanwege o^ze genstrevers,.kunnen vcrbazen? — « dat î pastoor van Kalfort, gehucht van uers, van op den predikstoel Pr^ester an der Meulen gelasterd heeft, met aan ; geloovigen te zeggen dat hij een op lier was, die enkel gestraft is oui dat hij istand en ongehoorzaamheid aan de ilitaiie bevelen prtdikte. » Gij voelt u gekrenkt, Vlaamsche rienden van Puers, over de handel-ijze van uwtn herdjr. Inmiers gij weet e Priester Van der Meulen is en gij :bt eerb-ed voor dien edeien man en xenen Vlaming. Gij weet dai bij het uitbrekem van deo irlog, hij zich aanmeldde als vrijwilli r-ziekendrager, dat hij zich onder-heidde door zijn nioed en toew'jdmg, it hij voor onze soldaten een vrieud en idsman was, dat niets hem te veel was a onze jongens bij te staan in de zware ak die lien sinds zoo langen tijd op de houders rust. Als priester kweet hij dus zijn plicht, k als Vlaming bleef hij er niet aan te irt. Wanneer hij voelde dat voor Vlaande. n het belangrijke uur geslagen had, t men de geiegeaheid niet mocht laten orbijgaari die voor de redding) voor de skouist van zijn land eenig zou kuu-n zijn, vroeg h j het recht voor o-ize aamsche jougens onparajdig te beoor-tlen al hetgeen heil voor Vlaanderen u kunaen meebreugtu. llij- sclireet m n dagbiad, aau het nont vexspreid, een er bUangwekkeud arukel, waaiuit jkt hoezeer liet lot van Vlaaikleren m aan het harte ligt, eu bereduieerde zakenjke wijze wat er dieude gedaan, gewezen te n<4>beii op de veie wan-îstandeia onder het iSelgisch reg-em. j waarsichuwde de regeering, tegen de toi lté ring m ue liai ten onzci viaam-re boidaten, die zich in ailes ten achter steid voelcn, te'azij op net gev^ents-ttit, op het aoouenveld. hu wanneer dit arukel, door de ,Bel-ien^ censuur noentans toegeiaten^ aiom tend was geraakt, tôt zells un de jgsgevangenkauipen van Duitschland, /am eerst tie veroordeeung, ot wehient uer gezegd de trauskiijonscne .weer-aak : Aannoezeruer V an der Meulem, ictor m de Wijsbegeerte, eetn der ge-rrdste pnesters vau JtSeigië, werd op UezcmDer-eiland verbannen ! Priester Van der Meulen werd dus trollen om zijn Vlanung-zijn, en îeder ammg, oi hij zich nu aktiet oi pass-et emt, voelde het onrecht doot Generaal : Ceuumek gepitegd. De persoon van a aaimoezemer stoad echter tôt nu toe ra aile lasterujke aantijgmgen ; de ester naar Gods Woord, de trouwe end onzer jongens, de geieerde Via-ag atond te hoog verneven om in het ust verdacht te kuiim-n worden. Doch de Zeer lierw. Heer Pastoor van iltort cteiikt er anders over. iiij ont-tte in Pr-ester Van der Meuiea den pruier » en kondigt zulks af van op a stoel der Waarheid ! Ln het dagelijksch le ven is thans leu-2 en laster keriag en inslag. In onze rken echter, waar de God van liefde ont en waar de Waarheid tronen moet, het bedroevend, in plaats van het aord van het iîvangelie, verdachinia-ig en soms erger nog te moeten aan. oren. Dat loch kan de ziel nitt ster-n, d:e in deze baage tijden troc>st int zoeken in het Huis deg Heertn ! W deze tegenwerking zal ons echter ■t wankelmoedig maken, integendeel, j worden er door gesterkt in den aan_ >ondcn strijd voor Vlaanderen's Zelf-ndigheid en herwording. »Vij doen dan ook een krachtig beroep de openbare meening, teekenen ver-aan tegen de handelwijze van den i.H. Pastoor van Kalfort, doch we-. wel dat diens woorden «iets afnemen len van den eerbied en de hoogachting i aile weldenkende Vlamingen, hier aan den IJzer, Priester Aalmoezenier n der Meulen toedragen. \an onze Vlaamsche vrienden van ers, goed heil ! « Per Ctucem ad Lucem » : )e Schrijvera : Julius Boumans, H. Manssens. )e Penningmeester : E. Verbruggen. )e Voorzitt^r* : Lod. Sips, J. B. Beolefroi-d. )e Raadsieden : Aloïs Gleiren, C. Gillis, elfofi» Hendarickx, E. Peeters. ^ De Unionist Sykes, vervolgens aan het woord. herinnerde Carson aan _zijn roi vlak n voor den oorlog en bracht hem daardoor jg dani^ van zijn stuk. m Asquith, na Lloyd George aan het woord n- komend. was het er mee eens, dat de lersche >g kwestie moest beschouwd worden als een ni zaak, die, in het belang van de oorlogvoering, dringend om oplossing vroeg. Hij herhaalde er zijn denkbeeld dat hij 15 maanden geleden ne ter tafel had gebracht, het denkbeeld name-3e lijk, dat het rijksoorlogska1 inet zou worden de verzocht om, in het belang van het heele e_ rijk, een oplossing aan de hand te doen, die voor beide partijen en Ierland en Engeland aannemelijk zou zijn. Het ri]ksoorlogska-binet kon geen belangrijker taak voor de oorlogvoering en het rijk worden togver-trouwd.LUCHTVERKET2R Frankfort «. d. M., 25 Juni. —. Uit Stockholm wordt gemeld : De voormaligî Zweedache minis-ter van buitenlandsche zaken, von Wallcriberg, en een aantai' financiers, techn;ci en belangheb-bendîn hebben een konsortium gevormd met het doel het iuchtverkeer op Zweedsch gebied te regeleo. Naast de groote banken is ook bet militaire eWment sterk Tsrtegenwoardiaà Het antwoord vanDuitschland (Van onzen briefwisselaarj Brussel, 26 Juni. Het hoogstbelangrijk antwoord van Duitschiand op ae proiaamatie van den Kaad van Vlaanderen, versche-nen in de Kotnische £eitung van dezer, heeft voor Vlaanderen de groot-ste beteekenis. Dit antwoord bevat de verzeitering dat Duitschiand voor de zeifstandigneid van Vlaanderen in de bres zal springen. i ot • hiertoe had Duitschland ons slechts de bestuurlijke scheiding be-zorgd èn ons verzekerd dat het, bij de vredesonderhandelingen en ook na den vrede, ailes zou doen wat er toe bijdragen kan, de vrije ontwikkeling van den Viaamschen stam te bevorderen en te beveiligen. De bestuurlijke scheiding werd, naar de Gouverneur-Gene-raai aan de Kommissie der Gevol-machtigden verzekerde, doorgevoerd met het duidelijk politiek doel : het Vlaamsche voik tôt een zelfstandigheid op te helpen, in overeenstemming met zijn bevoikingscijfer, zijn bijzondere kultuur en zijn roemvolle geschiedenis. Deze verklaring was wel zeer betee-kemsvol, ,doch het ons nog in het on-zekere nopens de wijze, waarop men in Duitschland deze zelfstandigheid verstohd. Nu heeft men in Duitschland blijk-baar ook ingezien, dat de bestuurlijke scheiding voor de oplossing van de nationaliteitenkwestie in Beigië niet voistaat. Wji krijgen uit het antwoord den mdruk, dat Duitschland het stand-punt van de aktivisten aanvaardt en dat het wil optreden voor onze staat-kundige zelfstandigheid, 't is te zeggen voor een Vlaanderen met eigen parlement, eigen bestuurlijke- en rechter-lijke macht. De staatisundige zelfstandigheid van Vlaanderen en Wallonië, zegt het antwoord, zal natuurlijk met verhinderen dat beide Staten met elkaar een ver-bond aangaan, hetgeen hen in de gelegenheid stelt, door een gemeen-schappeiijke wetgeving die aangele-genheden te regeien, die zij met hun nauwe ekonomische betrekkingen noodig hebben. Het verwijzen naar het voorbeeld van Oostenrijk-Hongarije, laat er geen den minsten twijfel over bestaan, dat men in Duitschland de zelfstandigheid van Vlaanderen wel voorstaat, doch dat men zich de prak-tische verwezenlijking slechts denkt in een reëele unie met Wallonië. Het koint me voor dat wanneer men het Uuitscne antwoord legt naast de red<? van itaatsseKretaris von ivùhi-mann, het antwoord zeer goed past als een olucieuse âanvulhng van de olii-cieele verklaring door von Kuhhnann nopens tieigie argelegd. tiallour nad de L»uitschers gepolst over hunne plannen nopens tSeigië. Z.ooiang de militaire besnssing op net krijgsveid nog met gevaiien is,wenscht Duitschiand zich bnjKbaar op dit teere punt niet vast te leggen en een oj'ji-ciëeLe verklaring, waarbij de plannen van Duitschland nopens tielgie in aUe bijzonderheden werden vastgeiegd.was daardoor onmogelijk. Doen in eene niet-ofliciëele verklaring kon Duitschland wel aanwijzen waar het voor te vinden zou zijn, wanneer er nu vrede koint : Geen annexatie, geen verduit-sching van Vlaanderen, het oprichten van twee zeliscandige àlaten m onder-ling verband samengesloten binnen de oude Belgische rijksgrenzen, met ekonomische aanleunmg bij het Duitsche rijk. J^omt er nu vrede, dan wordt onge-twijreld dit programma verwezenhjkt. Wordt nogmaals het woord gelaten aan het kanon, dan biijft de deur open voor andere oplossingen en is de mo-gelijkheid der verwezenlijking van een meer radikaai programma, volledig los van Walionië, met uitgesloten. Onze zelfstandigheid is nog niet for-meel erkend, doch meer dan ooit krijgen wij de overtuiging, dat de gedachte van Vlaanderens zelfstandigheid in den geest van de wereld vasten vorm begint aan te nemen. En in dit opzicht begroeten wij het antwoord van het Duitsche volk als een blijde, zeer ver-heugende boodschap. Jan Van Ravenstein. De Voorbereiding tôt de Guldensporenvkriug 1918 M **■ ' Oproep aan de Liederavonden De politieke gebeurtenissen van de laatste dagen geven aan de Sporenfees-ten van dit jaar een bijzonder groot ge-wicht. Het komt er voor de aktivisten weer op aan een ondubbelzinnige, geest-driftige uiting te geven aan hun Vlaamsche gevoe!ens, en aan hun onverzette-lijken wil dat Vlaanderen zelfstandig zij. Verleden jaar was de Guîdensporen-viering m de « Thalia », waar wij toen inist de ternekeer uit- Holland, van, dich- ter René de Clercq begroetten, een tiiomf onder aile opziclitea, hoe beschei-deu de ieesten toen ook waren opgevat. Dit jaar zal hun meer luister worden bijgezet en zulkn zij ook meerdere dagen in bes.ag nemen. Wij zijn er van over-tuigd dat het bporenkomiteit 1918 m# aile V laainscne miUdens op een eeiidracli-tige mtdevverking mag rekenen, zoodat het :ets grootsen tôt stand zal weten te brengen. net is hier nog de plaats en de dag niet om aau het oms^ancug m^decieeien vau net uitgewtid pi<->gi anima te cien-kcn. Voor zoover net ons ecnier vergund was keianis te nemen van de op touw gezette îeesieujkneden, konacn wij 11a-gaau dat meer nog aan ait de viœgtie jaren net geval was, beroep wordt gedaan op ue oereiûwilugneid van ae zan-g<-is en zangeie&seii uer JL/ieaeravonden, luerdooi beaoeie.ua ae vereen-gxiigen van Autwerpen, beicnem, 15orgetuoui/,j.vierk-sem, tnz. en alie oeieiawiinge aames e11 heer «n die aau ae tairijKe nederuitvoe-ring,en veriangen nieue te werken. Verleden Dmsdag hadden wij toevalh-ger wijze de geieg^nneid een nernauag bij te woiien in net îoKaal. « Uude iint-jan» («jemeeiuesLraatJ — de hernali11-gen hebben uainthjk plaats te b i l'A lo-lenuur iederen Dnisaajj eu Vrijdag. Deze liederaanleering gebfcuirt onder de ieidmg van toaaaicnter jel Van lioot. Het was met zoozeer de reeds tahijke, o.i. echter uog met volhoende opkorust, noch de bijzondere uand-gneid waaimee de zan-gen werden aajageleerd, de uitvoermg v^rbeierd, gepoiijst, die onze bewonde-l'ing opwekten, maar de aaid, de schoon-heid der nedei'eii zeit die wij het nieest waardeeren. Van net oogenbiik dat het werk der Diederavoaden werd aangevat, dat ne-derprijskampeu werdeu uitge^ciireven, en zeiii ae stad <-eu scnamei aeeitje bij- tallooze geunproviseeide melodieen als uit den grond' opgerezea, teuige van werkelijke waarde, als opgebloeid uit de volksziel, andere, en de mi-este, niet ver boven het doorsnee-volksdeuntje sLaand. Onder de liederem die deze laatste jaren werden gekomponeerd vailen die van Jef Van Hoof het best in den smaak van het publiek, dat insticaktief Ook hi-t hoo-gere kunstgehalte van die zangen waar-deert. Op hoogerbedoelde herhaling hoorden wij voor het eerst twee liederen van den tooadichter die ons bijzonder troffen : « Het Vlaamsche lied » en a Hangt 'nen Truisch ». Zij hooren bij elkaar. Nooit hoorden wij beter ver-klankt de a onwrikbarœn wil van cen volk om vrij te leven op eigen bodem. door aile rampspo'eden heen het erfdeel der moedertaal te behouden, spijts deop-gedrongen vreemde taal : Geen schooner taal dan Neêrlands taal Die 't voorgeslacht verstond ; Wel hem ! wien steeds haar rijkdom smaakt, Wee hem! den bastaard, die haar laakt Op vaderlandschen, grond. De muziek van Jef Van Hoof, exprès-sief als geeae, volgt stap voor stap den gedachtengang van het gedicht, en de woorden waar wij anders nooit bij stil-bleven verkrijgen een nieuwere, een die-pere beteekenis. Is daar beslisthead en wilskracht, in het lied « Hangt 'nen Truisch » ligt ni de liefde, de « Selmsucht » zou de Duit-scher zeggen, een niet in woorden te ver-tolkdi smachten naar de vrijheid, het hoogste menschelijk goed, veriùcngd met een gevoel van verbittering tegen den vrijheidsverdrukker, den vogelaar: Hangt 'nen truisch hem over 't hoofd, Van den leeuwerk. Vati den leeuwerk. en het is als met gew:jde muziek dat de toondichter, — over hoe grooter midde-len beschikt hij ook in dat opzicht dan de d v^iter — de andere verzen, niet-ond'i/f1}at., neen hérdiclit, alsof het d<r vrijheid zelf was die in haar kerker breurt : Hangt 'nen truisch hem boven 't hoofd, Eer gij hem de vrijheid rooft. Gezelle wist wat vrijheid en lcnecht-schap, het ootmeedig buigen te betee-kenen hadden, en dat ook ons volk zij a vrijheidsliefde niet heeft verloren bewijst de zekere groei van het aktivisme : Ah, de vrijheid is zoo zoet... Jef Van Hoof is degene onder ons, die met het volk medevoelend, het naar zich toehalend op den stroom zijuer mplo-dieën, ailes uitspreken kan wat het deakt, gevoelt en hoopt. In dat opzicht is zijn « zegg;ngskracht » nog toegeno-men sedert de laatste jaren ; dit bewijzen de menigvuldige liederen die wij sedert den oorlog aan hem te danken hebben, en waaronderi het « Daar is maar éé11 Vlaanderen», van De Clercq,, een van de diepst ontroeiende is. Op de Sporenviering van dit jaar moeten die zangen niet zoozeer er toe dienen de geestdrift aan te wakkeren van onze Vlaamsche menschen, daar zal wel geen gebrek aan zijn ; zij zuilen meer zijn dan dat, namelïjk de diepe verklanking van 3ns nationalisme, of zooals Boutens het joo juist uitdrnkt : « het onmiskenbaar singen van ons donker bloed ». M.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes