Het Vlaamsche nieuws

268 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 Mei. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 15 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/251fj2bs1j/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

n P jfflg ê«s ss«ssà « Î,Î8 I poor !«"■** S.~ ■ goor # mm*4 *--■ ....... !S.-~ | goût ééa k«s «•««»»«•.• i*— | Sê««kt!«, «ebeer sa AaakaaâiglaJci i : * ml fï-JAKOlMASKT. 73 antwerpen Vrijdng 3 Mei 1918 - 4de JaargJ&r 220 ffrft* t «atstavt^ wflfif RftJflHtë . • » - ^ CŒW»L®£iWa^V_fâi3iS'OliiP:£,^T^!SeiiaïWgi*saJBi)Si<jo?«ï5S:-f5CS5«« | rmiB&£ '<ê*£t f-t«t ewê .... §.$» | ««Je y. U L™ * IS&wi* 14. ».H '''■ 1- * *>rvJ - ■ .' v S.»-™ Msdc.-wer3f.ar sa p-Meoosdijk ffnrsRtweopâelijk ***• «sja s«hv 5;ista, s te fe£s4& RieS feeaiS 4e S.ed-a>. U Het Vlaamsche Nieuws Vsrschijnfc 7 mia 1 ptr w%A DE OPSTKLRÀAiiï Hc&fdopsfoHâî F:. l^lBUliT, Cf. A«g. IORM», S«e«lM#af Affc. VAS Mil? SSAN0S Msswaasv*acawe? x • ^y.\i^aaMaaBs^e*-,^-!--,,,, BU i i --TMîrgi~wrrTiiinr OFFICIEELE BERICHTEN I il DiTITSCHE ZlffiE | Sebastop©! door de Buitschers bezet duitsch legerbericht Berlijn, Donderdag 2 Mei. — Offi- I ciesi ; .Westelijk gevechtsterreîn Front Kroonprins Rupprecht van H Beieren : H Op de gevecht'sfronten bleef de toe- ■ stand onveranderd. I De geschutstrijd was in den sektor ■ van den Kemmelberg verhoogd. ■Ook tusschen de Somme en de Luce-■ieek, bij Mcntdidier, Lassîgny en ■ iVot;on leefde hij meermaals op. Voor ■ 't overige bleef de gevechtsbedrijvig- ■ heidbeoerkt bij verkenningen. I Front Hertog Albrecht : I Op het Lotharingsche front was d® ■ Fransche artillerie '3 namiddags in de ■ #eer. I Kleinere aanvallep wefden afge- ■ wezen. Oestslijk gcveckt*terr£in Oekrajina V«or Sebastopol werd vijandelijke ■ weerstand gebroken; de stad werd op ■ i Mei door ons zonder strijd bezet. llfAM OOST. HOKfi. 2UÛE [ ITALIÀANSCH GEVECHTSTERREIN I YVesnen, Woeiasdag 1 Mei. — Offi- ■ ciesl: I D« levmdigçre g-evechtswerkzaamheid ■ duurde ook gisteren overdag voort. Op ■ versoheidene plaatgen berden Italiaan-Ische verkenningen verijdeld. ■•fi BULGMRSCHE-ZiJDE bâlkanfront I Sofia, Maaind,ag 29 April. — Officieiel : I Op het Macedooiscîie front, te,n Wes-I ta van. het Prespa-mcer en dicht bij het ■ dorp Râpes in, de Tsjerna-bockt, was de ■wederzijdsche, airtillerie-aktie tijdelijk he- ^■viger. In het Moglena=gebicd verjoegen ■ wij ten Zuiden van het dorp Touscçni ■door ons vuur een patroelje, die uit de ^■versterkingen ten Zuiden van Gewgeli ■ was gekomen. De vijandelijke artillerie I werd op den rechteraever van de Wardar Hroer'ger. Er had een patroeljeigevecht ■ pkuts ,waarin wij Fransche,n gevangen ■iumen. Ten Oosten van de Wardar werd ■het vijandielijke geschntvuur op onze po-■sitieg mieit onverzwakte hevigheidl voort-Hjezet. Ten Western van, het Boexkowo-■tnter joegen 'wij verscheiden vijandelijke H infanteriei-afde el i ngen u i t een. I Sofia, Woensdag 1 Mei. — Officiel : | Tusschen het Ochrida- en het Prespa-■KSêr had een korte vijandelijke vuuraan-^■val plaats.Na een krachtige geschutvooir-■bereiding hebben. onze aanvalsgroepen ■drie vijandelijke vooruitgeschoven posten ■btnoorden het dorp Bahovo bezet. Een ■vijandelijke tegenaanval op onze aanvals-Hgroepen werd afgeslagen. Beoosten de ■Wardar heeft de vijand sedert 23 Aj5ril H uit een aanzienlijk aantal zijner batterijen ■ten gekoncentreerd vuur gericht op on- ■ " stellinjjen beztuden het dorp Bsrgoro-■iiîza en Stogakovo, waarop hij meer dan HîO-OOO granaten heeft afgeschoten. In ■<ifn avond! van 29n April won de ver-■traagdç vuurwerkzaamheid1 wederom aam BWcht; kort daarop deden twee Engel-■sche bataljoins een aanval op onze stel- ^B'|"gen, doch werden met bloedige ver-■'iezen afgesiagen. De enkele Engelsche ■»ldoten) <ij€ ,cr in slaagden onze ver-^■sperringen te naderen,, werdenTnet hond-■granaten afg'ëslagen. Onze verliiezen B^jnonbcduideûd.die van deti vijand zeer ■ g'OOt. l'IIR FflÂHSCHE I1IDE HWESTELIJK GEVECHTSTERREIN I Parijs, Woensdag 1 Mei. — Oflicieel : ïamelijk verwoede geschutsaktie in streek van Villers Bretonneux en op ■de beide oevers vati Ancre. In Lotharingen hebben de Fransche ■ Patroeljes vijanden gevangen genomen. H Overigcns. verliep de naeht kalm. 1 î vm ESGaSWE'IIJOE' ■ WESTELÏJK GEVECHTSTERREIN ■ ci^nden, Woensdag 1 Mei. —■ Offi- I if, ^ allc'aag is h-eï vijandelijke se luit I Pi(tn C'e Sebieden achter de Unies bij ■ 'n ':ouw geweest. Uok beschoot het de Fransche stcl- ■ '«gen in het vak van 'Loker geducht. I an de rest vain het front is na«ts t« melden, behalve het gewone artillerie-vuur en plaatselijke gevechten over er weer. ÎW îTâLSMSCHIJEIM ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome,, Woensdag 1 Mei. — Offioieel : Engelsche patroeljes hebben, op twee punten een overval gedaan in de vijan-deilijke loopgraven bezuiden Canove en bezuiden Asiago en den vijand verliezen berokkend. Het vijandelijk geschut was vrij bedrijvig in het gebiied van Tonale, in de streek van Asiago en in de om-strekerv van Cornuda ; het werd over al krachtig beantwoord. Tengevolge van ons geschutvinir ontstonden tal van branden en ontploffingen op de vijandelijke iinies. De munitie-stapelplaats van Rosia (benoordeii Asiago). werd getroffen en vloog de luebt in. Het. Knjgsbsdrijf m het Westen De jongste gevechtea Berliin, 1 Mei. — Met de verovering van het Kemmel-massief heeft de buit der Duit-. schers in den siag aan het Westelijk Iront 2ich — gerekeaid tôt den Isten Mei — ver-meerderd tôt over de 1X7.000 getelde, ong«-kwetst« gevangenea en meer uan iliOU ka-nonnen. iiet vçrdient spéciale vermelding, dat de van de Kemmel binnengebrachte ge-vangenen voor het overgroote cteel behoortien . tôt tie élite-divisies van het Fransche leger. De vele duizenden tellende buit aan ma-chiengeweren is opnieuw m«t «*n paar hon-derd vermeerderd. Qm twee uur in den ochtend van den 2Sn poogde een vijandelijk lucht«skader bij den Kemmelberg heen te breken door de Duitsche luchtverdediging. Slechts aan drie vliegtui-gen geluktc het achter de Duitsche linies te komen, waar zij door goedgericht vlakbaan-vuur en een opdagend Duitsch vliegeskader uit eikaar werden gedi'even. Zij daalden tôt onder de dekking door faaghangend» wolken en maakten rechtsomkeer. Den ^9sien was als gevechtsdag hierom op-merkelijk, dat een paar zware batterijen van den vijand tegen.den middag op verscheiden plaatsen de Duitsche hospitaien Deschoten. In de buurt van Meesen werd een Roode Kruis-iazaret door vijaniielijke granaten be-schadigd, hoewel het lazaret vèr in den om-trek als zoodanig kenbaar was. Ook bij Wijt-schaete hield de vijand de verbandplaats van een veldhospitaal voortdurend onder vuur. Daar zich noch troepen-kolonies noch batte-rij-stellingen in de nabijheid bevonden van d« ■ verbandplaats, is buiten kijf bewezen, dat de vijand zich opzettelijk tegen onze ziekenver-zorgingsinrichtingen keerde, ofschoon een dergelijk optreden in tegenspraak is met de grondbeginselen van het volkenrecht en van de menschelijkheid. De Dûitsche doktoren en het verplegings-personeel vervulden niettegenstaande het zware vuur met onverstoorbare kalmte «i plichtsbeta-achting h un taak van barmliartig-heid.Berlijn, 1 Mei. —- Een medewerker van het YVolffbureau op het Westelijk front meldt : Op het front tusschen de Ois» en de Àvre zetten de Franschen hun koortsachtige werk-zaamheid aan de vijandelijke stellingen voort. Aan dez<8 werkzaamheid zijn, tengevolge van het Duitsche vuur, dat met groote hevigheid de opmarschwegen, dorpen, schuil-plaatsen, infanterie- en artilleriestellingen bestookt, voor de Franschen buitengewone v«fliezen verbonden. De Franschen beant-woorden voornamelijk het vuur op de dorpen en hebben reeds de plaatsen Montdidier, Noyon en Roye, alsmede talrijke dorpen en gehuchten in puinhoopen veranderd. De Fransche infanterie %toont zich daaren-tegen weinig bedrijvig. Haar voorposlen ont-wijken met voorliefde de talrijke Duitsche patroelje-aanvallen. De Franschen zelf zen-den slechts patroeljes van geringe kracht uit, zooals in den nacht van 28 op 29 April, toen een patroelje van 100 man sterkte, die van Chauny uit de Duitsche linies poogde te naderen, bloedig werd afgeslagen. Het Fransch aandeel De korrespondent van het Wolff-bureau aan het Westelijk front wijst erop dat de Fransche stellingen zich, v66r het Duitsche offensief, tôt de Oise uitstrekten. Thans zijn de Fransche troepen de Engel-echen op aile bedreigde punten te hulp ge-schoten, zoodat ze over het geheele Westelijk front, van Poperinghe tôt Zwitserland, in den strijd gewikkeld zijn. Onlriuraing vàn Hazebrouck De c< Berliner Zeitung a. M. » verneemt, dat het dorp Hazebrouck, aan het front in Vlaanderen, Donderdag j.l. onder persoon-Iijke leiding van den burgemeester en de_Ka-merafgevaardigde abbé Lemire, is ontruimd. Amiens ligt onder een gestadig zwaar go-.schutvuur.Het Wolffbureau meldt nog dat het station van Hazebrouck door een gekoncentreerd vuur der Duitschers is beschoten en dat er verscheiden branden uitgebroken zijn. Protest tegen de aîzetting van SarraU De motie, door het uitvoerend komitee van den Fransche radikale en socialistisch-radi-kale partij aangenomen naar aanleiding van het door Clemenceau buiten aktieven dienst stellen van generaal Sarrail, die opperbe^el-hebber der geallieerde troepen in Macedonië geworden was na indertijd door .[offre van een bevelhebberschap op het Westfront ont-heven te zijn. luidt als volgt : « Het uitvoerend komitee drukt,_ op het oogenblik, dat men generaal Sarrail in de re-nerve doet vallen, zijn diepe sympathie uit bij dezen krachtigen republikeinschen soldaat, die bij den slag aan de Marne Verdun voor Frankrijk behouden heeft en betreurt het, dat 1 het leger beroofd is van zulk een chef. » Met Belgisciie Rompparlernent en de Oppositic Zooals nuen weet moesten van 13 lo 21 April te Parijs zittingen plaats hçb ben van een rompparleinent, bestaand< uit de 72 buiten het bezet te gebicçl vèr blij vende Belgische Kamerleden en £s natoren. Op het programma stonden ver slagen dooi- de Broqueville en de talrii'k< ander e ministers ; de eerste zou een over-zicht geven over de algemeeîie weik-zaamheid van cl® regeering sedert d< groote verhuizing naar_ St-Adresse; d< andere heeren moesten. inlichtingen oùej hun ne respektievelijke départem®nt«si afleggen. Over deze saamro,epii% werd in d« vluehtelingenpers heel wat gerucht gt-maakt. Heel de atmzulige partijstrijd van voor den oorlog scheen op het puait met geweld te zullen losbreken. De op-positioneele bladen wezen er met aller nadruk op, dat een groota meer der he,d in dit romppariement uit katbolieken b"-stond, in zulke mate dat er geen, evearè-digheid was tusschen de vertegenwoord'.-giug' van de partijen in het vroegere en io het voorgenom-tn romppaïlement, De « Socialiste Belge » «pende op dit purit een felle kampanje, die 6-effera werd medegemaakt door de libérale a Patrie.belge » (Parijs). De « Opinion Wallonne » (Pafija^, orgaan van de uitgewekesit Wallinganten, teyens vrijzinnig en oppoeitioneel, slo zich hierbij aan, vorderd® te gelijkertijd een regeeringsverklaring in separatistif sclien zin, maa'r liet al bij voorbaat hoo-ren dat ze in dit opzicht van de beproefc de kortzichtigheid van d« Belgisch? staatslui niets verwachtte. Intusschen kon de katholieke « Métropole » hari vreugde nict verbergen en stelde ailes te .werk om het romppariement in de rich-ting van chauvinistisclie, o.a. tegen d« politiek van J<C. Huy«man» -gerichto maatreglen te drijven. Dat dit zou gelukt zijn leed al heel weinig twijfel. Wat key, men anders veiwachten van een « parlement » m hetwelke agitatoren en chatr-vin'sten als Terwagne de groote meerder-lieid zouden gevormd hebben? De oppoù si lie zou numeriek wel heel zwak s«-weest zijn. Daarbij zou, zooals de Duitsche <( Fost » (9-4-18) doet opmerken, de « terreur » door Clémenceau en zijn hel-pers te Parijs onder den de km an, tel van parlementaire en demokratisebe inrieb-tingcin uitgeoefend, zeer zeker voor het aan banden leggen vair d«* vrije wila-uitïng dier oppositie gezorgd hebben. Intusschen blijkt, dgt al de aanvalîen van de oppositie, al het gejubel van de « Métropole », ijdel en nutteloo» zij* weest. De regeering heeft de sainenkoinsT voor een onbepaalden tijd uitgeateld ! D-a invloeden, die dit besluit hebben uitgeu lokt. zijn nog grootendeel» in het duister gehuld. Plet rondschrijvea van d« Broqueville naar aanleiding van dezen maat. regel», zegt, dat « de toestand van, de i» het bezette gebied gebleven Kani«rîede« en Senatoren » de samenkomst onge-wenscht. doet sebijuen. Natuurlijk cch bloote uitvlucht ! We zien inderdaad niet in, in wat de toestand van d« hier verblij-vende Kamerleden sedert Ae samenroe-ping van het romppariement kan vara^-derd zijn. Heeft de regeering in Den Ha-ver zich laten vrees inbo^eemen, dat de weinige tegenst,revende steanmen die zouden: geklonken hebben, in zekere kringen invloed konden hebben? Heeft ze teruggedeinsd door d« met dsn dag klaarder uitgesproken eischeti van d« passieve Vlamingen van « Vrij België », de Walen van ds « Opinion » en de voor vrede door overleg optredende Belgische socialisten in Holland? En ia in dit opzicht • aan haar herroepingsbesluit een dirukking vanwege de Entente volkomen vreemd gebleven? E-n dit ailes ondanks de in een officieuse regeeringsnota uit Le Hâvre aan de Parijzer « Temps » vast-gestelde beslissing, dat d* genomen be-sluiten geen wetgeveud# waai'de zoudea bezitten, een beslissing, die het romppariement tôt een kaiikatuur van een parlement lichaam maakte ! Intusschen, heeft achter het fronf, on-der vooa'zitterschap van den Koning, een ministerraad vergaderd. De « Opinion Wallonne » (Nr 58 van, 5-4-18) geeft haati ontgooeheling over de genomen besluiten, als volgt weer : « Deze laatste samenkomst van de machthebbera zal geetn enkele der, belangrijke bervor-mingen nietbrengen die we verwacliten. 't Is nog niet voor deze keer ! » Sarkas-tisch heet het daarop : « Ik mag niet na-ïaten terloops 'n werkelijken vooruitganf o-nzer eischen aan te stippen. De censuur is gemachtigd ons in 't vervolg Waalf ne en Vlaamsche regimenten, te laten vc pan. Wel wordî cas nog verbodgs 11 ta leggen»waarom we de tospassing va® î«-zen maatregel wenschen. 't Zal ksisîi... (tien regels censuur) ». Terwijl de Haverscffe regeerin® op deze wijze met de demokratische en par. î«T-rvoataii"« opVattingea van d« iaodfa,'®e y poilues omspnngt m allé nuttig- wer] achterwege laat, luidde de Raad va Vlaanderen zijn parlementaire weri zaamheden m met de bcsprekiiig vai î z jn toekomstige politiek en van belang rijlce verottdeningen op onder wijsgebied t nadat hij ieeds een heeje reeks prakti eclie uitslagen had bekomeii, w.o. lie terugzenden der Vlaamsche opgeeîschte; en de verordening ovfr de Sociale verza kering... STaB ec LAKD HET BESTUUR- DER BURGER LIJKE GÀSTHUl-ZEN. — Er word ons ge vraagd wat er n,u gebeurt na he b treurig geval, met Soodelijken afloop il S t- E li zab e thgast h uis en of er nu maat » regelen genomen. zijn om verdere onge lukken te vermijden? Vv'ij weten £,r niets van. Wij weten ool niet of de Stad Antwerpen; een onderzoel heeft ingesteld. Daarbij een and»raoek ' van de Stad . dat kennen w«! In de schoôl der Lange Gasthuisstraat Hooger Onder wij sgesticht voor Juffrou-wen ,werd ook een onderzoek gedaan.. en ailes in regel bevonden ! De bestuurstor had haar plicht be fcrachit ! De j u f f ro,UT,",e»-3cer« r« s s on hadden niets verzuimd om, de schandelijke behandeling van Vlaamsche leerlingen t® verhinderei; en die Iran,ski,ljonsche j u f frou wen-leerlin. £ °n, di® zich zoo: gemeen en hatelijk ge-droegen werden ongemoeid gelaten! Over de Burgerlijke Godshuizea wordi ons nog bericht : Htet boek der proees-verbale» is Fransch! Verslag der aitting en bericht-gevingen Fransch ! Verhoor, onderzoek. gesprekkea, verdedig*ing, berisping, Fransch! Fransche opsekriften in de verschillen-dè gestiehten ! Fransch» briefwiisselinj-1 Megrootin^, Fransch!... Nestenzoske-rij, knoeierij én plagerij tegen al wie Vla-ming is... in 't Fransch! De hr apotheker H... van St-Elizabet, is een Waal die geen gebenedijd woord Vlaamscb verstaat. Do h,r b..., genee-sheer, antwoordt ir 't Fransch, als hij i» 't Vlaamsch wordt a augespï okev. De hr H..., geneeshser, geeft van tijc tôt tijd in de lokalea van aij* dienst i* Stuyvenbergga-stbuis,, Fraascke lcsaeï ovsir aickenverpleging ! In Sbsppaertsgasthuis als adjunkt-ge-«eesheer «11 ge,*eesheer vaa wacht, «c lah. J... ea D..., aonder diploma!! la, Stuivenberg" : h.r D..., fonder ^Iplo-*naj fer B..., ap®tkek»r... zoadei" diplo-ina ! 't Is veldosr.a® Firaswkiljo* of Waal > aijn ! Geneesheerea met diiploma's ea met groote faam ea algemeen erkende kun-digheden word en gescholden of niet ge-groet door zoogezegde kollega's, als d« Vlaamschgezind of Aktivist zijn,. « Ouousque taadern » ? Hwelaner nos ék ailes ? ' FvEGEE^INGS-EIEREN. — la Holland is het tegenwoordig nog knapper «i schraler daa hier met d« voeding, docl ze hebben er meer vers ta® d vaa «m; dsa woeker tegen te gaan. Hier vragen, ze maar op! Db kippea zijn nu volop a an 't leggen en tock klim.i de prijs der eieroa met den dag. . Ze wordea naar wiikkeui' gcprijsd er epgeslagea. In Hollaad1 kost een ei 15 centeu e® gee» mensch die meer zou durven vra-g«n. Dat zijn de regeerings-eieren. De Stad, in plaats van zich meit Idein-geest 'ge franskiljonsche. plagerijen bezig ,t© houden, aou beter doen de voedsel-kwesti* te regelen, dien woeker tegen t« gaan en streng te waken dat de bevol-king niet onbarmhartig uitgebuit wordt. ' Er heerscht over al grootf mîsnoegd heid, daar ailes te Antwerpen, in de etas éer Komiteitsbazen, zoo slesrdig ea ©a-rers-tandig- is ingericht. VLAAMSCHE OPERA.— Kca-taïaai afdoend persgesprek: Gisteren 011 moellon wij deu hr H. Fontaine, bestuurder von de Vlaamsche Opsra, —• « Het Tooneel » meldt deze week dat gij afzi'et van allé verdere uilbatino vaa de Vlaamsche Opéra. Is dat waar — Hoegenaamd niet en volledig uit de luchit gegrepen. Ik hoop zoodra mogelijk te heropenen. — « Zoodra mogelijk » ! Wanneei; is dat ? De ki Fontaine haalt de scheudaçs cp. — Met Oktober dan? — Ik hoop wel van ja -Wij ook, want vindt liet Vlaamsch ptr-bliek niet d,a,t de Opeira nu lang, geaoeg gesloten bleef? De Koninklijk# Nederlandsch© Schouw-burg, met slech-t ingestudeerde stukken, maakt intusschen gouden zaken en mo«i , bij elke voorstelling volk wleigeren. Het h volstrekt noodzakelijk dat sU Ofxvtto met OkWber op«ne» aeu. Lets voor iederen dag - LEO AUGUSTEYNS GETROFFEN ! ADELFONS HENDERIC KX NEEMT ONTSLAG ! . V/at zijn c!e Antwerpsche franskil jons toch dom, la» en kleingeestig ! De laatste streek ciie ze uitgehaalc hebben stempelt hen voor goed me deze drievoudige hoedanigiieid. Wi zullen het bewijzen. ^ Nogmaals hebben zo in hui blinde en onmachtige razermj onzei V laamschgezinden en voiksgeliefdeï voiksvertegenwoordiger Léo Augus teyns willen treilen, maar omdat "7; zoo dwaas zijn hebben zij een fiate: begaan, die ais een mokerslag op hui eigen hoofd 1er neer koiht ' Ze wiideïi den aktivist te lijf, docl omdat ze bang zijn tegenover diei man te staan, zijn ze wapens gaai zoeken in t arsenaal van de stedelijk< administratie ! En dan, onbehendig gelijk lafaard: : die tevens domkoppen zijn, in sted< van den akiivist, van den viàamsthei strijder, hebben ze nu in Léo Awgus . teyns den man der liefdadigheid ge . trorfen ! Léo,Augusteyns was de ziel vai ■ het komiteit dat heet Leniging de : Wérkloosheid en dat onder ziji echrandere en toewijdingsvolie ieidins ■ te Antwerpen zoo oneindig veel goed: heeft gesticht. Te Antwerpen mcet het volk an » ders niets hebben van komiteiten ei vooral niet van komiteitsbazen I Meng u onder de doppers en luista ' wat er rondom u verteid wordt ! Maar voor één man was er alvas eerbied en genegenheid ; voor één heb ben ze ailen ontzag en liefde : dat i: vosr den rechtschapen volksman Le< Augusteyns. Welnu, de Stad heeft Léo Augus teyns, den sekretaris van Leniging de Werkloosheid,de spil vaîi die mensch 1 liavende inrichting, langs looze, admi nistratieve zijwegeltjes uit zijn amb ' weten te verdringen 1 is het ijverzucht omdat het vol; v®oral betrouwen had in Léo Augus ' teyns ? Of werd hij — geiijk er reedi cnd#r het velk gemompeld v^ordt — oïh andere redenen ongewenscht ei mosat het onpartijdig en streng tee ziebt van dezen eerlijken man v«rwij . dard worden ? Wel neen, het volk is wantrouwenc | geworden en neemt den voor de hanc . liggenden uitleg al te grif aan. 't Is hier alleen een uitwerksel vai louà^ren franskiljonschen waanzin ei van franskilionschen haat ! Wat sukkelaars zich aan L» Augusteyns te gaan vergrijpen ! Wijlen MUr Fred. Delvaux, jaren lang voorzitter vàn de Liberale Âsso ciatie, alrnachtige leider der Antwerp ' sche liberale Dclitiek, Waal en franc ! kiljon. maar iemand met open inbors en recht voor'de vuist, wilde ook eem zijn Kamerkollega en partijgenoo Léo Augusteyns ontschepen en over boord werpen î : Het liberale kiezerskorps van Ant werpen gaf een klinkend antwoord ei Léo Augusteyns verwierf tienduizenc ; voorkeurstemmen, tienduizend stem men méér dan Delvaux, 1 erwagne Roy ers, Franck en ho© ze verder hee /en ! Advokaàt Karel Wej'Ier, thans aL ' waarnemend schepen in t Ant v/erpscîi kollege geslopen, wilde ver leden jaar Léo Augusteyns in Jieîp-U • Zelve wurgen ; 't was op geniepige ei Bchterbaksche wijze bekuipl, docl ' Léo Augusteyns deed, met forschej duw, het moeizaam opgetimmerd; ! kraam ineenstorten en in een openlij kesa brief, dien wij destijds in He ■ Vlaamsche Nieuws bespraken, kloej hij de el'iendige knoeierij aan. Toen schreven we : « Léo Augus-t teyns heeft Kareî Weyler in zija I preep ; wij zijn benieuwd hoe mijn-Keer de advc .aat er zich zal aan we-> ten ïe ontwringen ! W ij yoorspellen 1 dat hij kikken noch mikken zal en t zijn nederlaag in deemoed verbiiteA !» Hetzeîfde is waar geweest ! De heer Karel Weyler, die anders door zijn ' beroep onderlegd moest zijn in advo-k katenstreken en spitsvondigheden, slikte de bittere pil en gaf geen geluid ! 1 Nu wil het franskiljonism nog-1 maals voiksvertegenwoordiger Le» 1 Augusteyns te lijf en 't is mijnheer - Isic or van Doorsselaere fadvokaat, doch geen lid van den Tuchtraad ; 3 i'beraal en slrijdend vrijdei ':er, doch - met muxiek in de -erk ; bestuurslid 1 van den Liberalen Vlaarnschsn Bond, ' doch pchame!e franskiljon gelijk N!i- ■ klaas Cuperus (deze om zijn franskil- . jonism uit den Gemeenterpad ge- 1 stemd) : politieker, doch sinds jare» r vruchteloos naar een Dolit'ck r^andaat 1 hengelend; 't is mijnheer Isidoor van ï Doorsselaere, die nu Léo Augusteyns 3 uit Leniging der Werkloosheid duwt en hem terug in éen kanteor van het - Weldadigheidsbureel zet ! 1 't Is stichtend en vermakelijk tevens hoe ze zijn te werk cegaan ! " Wie kan ons de brievin bezorge® « die er gewisseid werden, opdat haar t ofticiëeïs inhoud duideiijk en eaw®- - derlegbaar spreken zou ? s Eerst is er brief die zeggen komt : ' * « De heer Augusteyns moet terug aaar het Weldadigheidsbureel ea moet ■ uit Leniging der Werkloosheid verwij-r derd worden. )> Daarop een antwoord van dit K©- - miteit. geteekend door den voorzitter t ®n d.d. schepen hr Goetschalckx : (( Waarom? Wij houden er sterk va* dat de hr voiksvertegenwoordiger Lea Augusleyns op zijn post blijve, waar liij de aliergrootste diensten bewijst aan de nocdiijdende. bevolking en 03 wiens ijvar, aerlijkheid ea onparti]-digheid ni®t geaoeg; k»* »®rasînd werden. » V/ederantwoord van d® franskiljone: î « îngevolge ons eerst® schrijvost 1 wordt dus de hr Léo Augusteyns naar het Weldadigheidsbureel verplaatst. » Dat is slechts dom ea kleisge^&stis?. Nu de lafheid. » Om den franskiljonschen toeleg cenigszins te besluieren, worden nog ©en paar andere beambten i» d®nztJj> den maatregel" opgevangen. ^ Ze staan er bij om de uitvlucht fes' kunnen stamelen : « 't Was «en tig»-meene maatregel i » Dat heeten de katholieken een ja» denkneep; de liberalen een jezuïeten-etreek. En t is er een in den pejoratiaf-sten zin. De gevolgen nu? Mter Adelfons Hendejickx, ka-tholiek voiksvertegenwoordiger voor Antwerpen, die ?ijn kollega van het parlement en politiek tegenstrever leer-de waardeeren en hccgachten om de-zes grooten river, edele inborst en ver-standig belsid, heeft uit het Komiteit van Leniging der Werkloosheid, waar hij mede-voorzitter was, ontslag gens-rben.Een kranige, flinke da&d van verze't cegen onrecht, van solidariteit met ie» getroffen ambtenaar. Meester Acrelfon' Henderickx heeH dit ontslag met redenen omkleed «a 't wordt een schittœr«®,d® kul«3» *a» t Léo Augusteyns ! •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes