Het Vlaamsche nieuws

255 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 12 Juni. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4q7qn60q6c/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

|| abonnementsprijzbn ( | j Voor één maand 1.75 j j yoor 3 maand 5.— yuoj 6 maand 10.— VooI één jaar 18.— klacliten nopens onregelmatig-i.je„ in de bestelling der postaboime-™»ten zijn UTTSLUITEND te rich-tenaan het BESTELLEND POST-BUREëL eu niet aan het, beh-eer yan het blad. Woensdag 12 Juci ipii - 4*® Ja&rg. • Mi 158 Prijfi 6 Centiem voor België Het Vlaamsche Nieuws ! — «J AANK.ON"Dl(iINGEN t ITweade blad, den rejfel ...... 2.50 D«pde id,. id. ...... 1.— Vierde id,, id 8.50 Doodsbexicnt S.— Elke m-edovcerker in parsooaùijk verant svoordali jk voor zijn schrijven, en bindt niet hoel de redakt-ie. Redakîie, Heheer eu Aankondigingen : 73, SX-JACOBSA1ARKÏ, 73 AJS'TWJÏÏRi'JiN Verscmjnt 7 maai per DE OPSTELJIAAD : Hoofdopsieller Haï VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Hoogleeraar Alb. VAN DEN BRANDE IDe groote slag in Frankrijk Een Engeîsche aanval aan de Somme. - De Duit-schers bereiken Antheuil en Kibecourt. h 10.00( gevangenen I «il 0U1TSCHE'ZIJDr' duitsch avondbericht Brlijn, Maandag 10 Juni. — Officieel | l'en Zuidwestcn van Noyon zijn wij il I strijd met r.ieuw opgevoerde Fransch I gtrijdkrachten opgeschoten. duitsch legerbericht Westelijk gevechtsterrein [ Berlijn, Dinsdag 11 Juni. — Offi l^gergroep Kroonprins Rupprecht I De den geheelen dag gematigde ge ^Wi-eclitsbedrijvigheid leefde enkel aai ■ ireerszijden der Somme op. Na sîerl ■ (oenemen van het geschutvuur viel d< I vijand s avonds tusschen Ancre ei I Somme aan. Plaatselijk doordringei I van den vijand aan den straatwej H Corbie-Bray werd in tegenaanval to ■ jtaan gebracht. Op de rest van 't fron ■ zakte de aanval bloedig ineen. Legergroep Duitschen Kroonprins Na twee gevechtsdagen heeft d< I aanval van het leger van generaal vor ■ Hutier tôt het nagestreefde resultaai H geleid en ons in het bezit van het heu- I velterrein bezuidwesten Noyon ge-I bracht. De stoot trof een op onzer H aanval voorbereiden, in diepe geîe-I deren opgestelden vijand in zijn sterk-H ste stelling. De Fransche divisies kon- ■ den niettemin aan de onstuimige aan-I valskracht van onze troepen geen H weerstand bieden. Ook de ten geza-H menlijken aanval in 't vuur geworpen H divisies der Fransche hulptroeper: I werden gistereç in verbitterde gevech- ■ ten teruggeslaffen. ■ Op den rechter-aanvalsvleugel hand-H haafden de troepen van generaal vor HÔetinger de bezuiden Assainvillen H genomen vijandelijke Unies tegen hef- ■ tige tegenaanvallen. H De troepen van generaal von We-I bem vechten bij Courcelles en Mértj H aan weerszijden van den grooten I straatweg Roye—Courcelles—Estrées H -St-Denis, veroverden den heuvelrug I beoosten Mértf, doorstootten de vierde I vijandelijke stelling en wierpen den ■ vijand op de Aronde terug. î Trots taai vijandelijk verweer be- ■ vochten de troepen van generaal von ■ Schiiller den overgang over de Matz. I Na verovenng stormenderhand van I de hoogte van Marquéglise en van den ■ Vignemont-berg drongen zij tôt An- ■ theuil door. Het korp-s van generaal Hofmann I heeft in voortdurenden strijd de vijan-H-deli]ke stellingen op de hoogten be- ■ zuiden Thiescourt doorstooten. Op de H Zuidwaarts naar de Oise glooiende I hellingen drongen wij in het dorp Ri- ■ hecourt door. H Het aantal gevangenen is op meer H dan 10.000 gestegen. Daarmede be- ■ reikt het aantal van het door het leger ■ van den Kroonprins sinds 27 Mei ge- ■ maakte gevangenen 75.000. I Op het front van de Oise tôt Reims is de toestand onveranderd.Hernieuw-de aanvailen van den vijand benoord-westen Château-Thierry zakten veriies voi ineen. ! m FMK£H£ liiOE WESTELIJK GEVECHTSTERRE^ Parijs, Maandag 10 Juni. — Officieel ln dan, tweedien dag van het offensie . hebben de Duitschers met machtige e: ruwe aanvalsstootén, onophoudeiiijk doo ; nieuwe troepen uitgevoerd in de richtinj . van Estrées—St-Denis en Ribecourt voor k uit trachten te komen. - De Fransche troepen bebbeini hiuni taa] ; van tegenstand te bieden taai vervuld. t De Duitschers hebben achtereenvol t gens door harhaalde aanvailen en ten kos , te van zware offers, de dorpem Mery, Bel loy en St-Maur kunnen nemen. De hoog vlakte van Belloy is het tooneel van, held liai tige gevechten geweeât. Bezuiden Ressons-sur-Matz hebben di Duitschers ira Marquegise voet gekregen verder naar het Oostera houdt de slag oj het t-errein pal bezuiden;Elincourt aan. Aan den rechtervleugel van de Fran-schen zijn de Duitschers erin geslaag< uit de bosschen van, Thiescourt te voor-schijii te komen. Aan den linkervleugel van de Fran-schen tusschen Courcelles en Ribescouri hebben de Franschen de aanvailen dei Duitschers gebroken en hun stellinger gthouden-, Beoostein de Oise is een Duitsche po ging oni Le Port te hernemen, mislukt. VA* i*6ELSEHE ZUDf WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Londen, Maandag 10 Juni, — Officieel : i Behalve wederzijdsche geschutwerk-zaamheid in, verscheiden sektoren, valt ei niet s van het Britsche front te iruelden. ?#S IT&LtAâMSCHE Z'JQE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rome, Maandag 10 Juni. — Officieel Herhaaldc vu-urwisseling van de Tonak tôt den Brenta en aan den ben-edenloop van den Piave. Italiaansche voorposten in het Lagarinadal, in het Vallarsl, het bek-ken van Laghi en aan de Port edi SaltoD (Spinonc'.a) hebben pogingen van groote vijandelijke afdeelingen om bij verrassiing aan te val le il verijdeld. Italiaansche en Britsche patroeljes hebben op verschilten-de punten van het bergfront vijandelijke verkenners op de vlucht gejaagd en bij een overval op den Col dell Orso wape-nen en matenaal bemachtigd. Italiaansche vliegtuigen hebben vier .ton bom-men geworpen op vijandeljke stapelplaatsen en kruispunten van v-erbim, dingswegen. In luchigevechten zijni vijf vijandelijke toestellen geveld,. Telegrammen IIONDERBAARLIJKE BEZORGDHEI1 DER ENTENTE OM HET LOT VAN POLEN ■Vaar het Wiener Korrespondenz Burea schrijft het « Fremdenblatt » : « D :r'i^sraad van Versailles, die bijeen fiekc Kn is onder den indruk van de hevig<> sl^ en van het Aisne-Marne-offensief der Duil ^ers, moest een middenweg vinden, nk "«en om den geweldigen stoot af te werer « pas weder nieuwe bressen in het strate stelsel en in de strijdkracht der Entent îslagen had, maar ook om de_ algemeen irlogvoering dçr geallieerden, die van mis kking tôt mislukking zonder mogelijkhei > redding naar een bankroet gaat, voor h< teste te behoeden. Bij een zoo ver gevoi îrden achteruitgang hadden de staatsliede i militairen geen keuze meer in de midd< n en bij het snelle tempo van de gebeurt< -ssen op het slagveld was het uitspelen va - Amerikaausche hulp, ondanks aile opt: 'isme toch ook geen voldoend zekere pol eke zet. Zoo verklaarden Frankrijk, Eng< nd en Italie het scheppen van zelfstandig aten van Polen, van Tjsecho-slovaken e ^Kj-s'aven tôt hun krijgsdoel. De Entent ad dit plan reeds lang tôt het hare verklaar-c -ngeland, Italië en Frankrijk hebben gee racht genoeg om hun eigen roof-doeleinde ; verwezenliiken. Het is hun bij de zwar rgen diç hun eigen doeleinden hun barer . ?"€rkeliikheid onverschillif» dat er eenig nun verdere ontwikkelina en werkins? g< W ^-?e ^^n-f'Suren ontstaan. Het is hu wniilk heelemaal niet zoozeer er om t iT„n t230}? met doorzetten van deze plar , te pelasten, maar zii willen door h< 3ost ••f€n van ^eze oorl°gsdoeleinden i 'ino 1 ^onSar'îe nieeningen en bew< J «n ontwikkelen, die de weerstandskrael Vfrt^f j en daarmee van het Viervoudi nd zouden kunnen verzwakken. 3 Met mooie woorden voor die volkeren is de Entente alleen op de bevordering van haar eigen belang uit. Degenen, die zij zooge-naamd helpen wil, moeten in werkelijkheid -de geallieerden in hun hopelooze positie helpen, gelijk zij de buren van Oostenrijk-Hon-garije tôt den oorlog opgezet hebben en ge--1 îijk zij aangezet hadden tôt het voor Rusland e doodelijke offensief van Kerensky. Ailes is - hun een middel voor hun egoisme, politieke - manoeuvres, mooie woorden, die ontbreken- - de legers moeten vervangen. Het po'.itieko :t offensief, hetwelk met leugen en bedrog ge-, voerd wordt, zal echter niets meer uitwerken, dan de militaire offensieven van de Entente, e e Het besluit van den Entente-krijgsraad, - om geen vrede te sluiten voordat een Polen d met een ultgang naar de zee zal zijn hersteld, t noemt de « Norddeutsche Zeitung » een pro- dukt van denzelfden pathologischen gedach-n tengang, die in Italië na de ramp van Capo-retto de politieke belangstelling voor de Tsje-chen en dergelijke heeft doen ontwaken. Dat n zijn maar politieke fantasieën, waar men - zich — eenmaal in een staat van machteloos- - heid Seraakt — in verdiept, zoolang men niet kan besluiten waarheid onder oogen te e îien. n e Ook de « Vossische Zeitung» bespreekt, 1. volgens een Wolfftelegram, de yerklaring n van de jongste Hntente-konferentie, waarin n de onafhankelijkheid van Polen in het voor-e uitzicht wordt gesteld. Het blad meent dat ii de geallieerden, wanneer het hun op militair e gebied slecht gaat, altijd heel vrijgevig zijn. Toen minister-president Doumergue in Fe-n bruari 191", in opdracht van Poinearé, naar e Petersburg toog om een geheim verdrag af ■- te sluiten met het tsaristische Rusland, waar-;t bij Frankrijk Elzas-LotharinSen en het Rijn-n land werden toegezegd, brkommerde__ nie-mand zjch in Parijs om de Pr-olsrh-e vrijheid 't en zelfstandisjheid. Thans huirhelt het^ trio S Clemenceau-Lloyd George-Orlando vriend-schapsgevoelens voor het Poolsche volk. HEDEN WOENSDAG, 12 JUNI 1918, TE 9 TORENUUR S AVONDS in de Zaal Thalia, Carnotstraat, 28 GROOTE DEBAT-AVOND Als Debat-inleider treedt op : Dichter RICHARD Dk, CNEUDT, met ) het onderwerp : HOE TE BRUSSEL EEN VOLK VERMOORD WORDT. Er wordt op een talrijke opkomst gerekend. Het woord is vrii. OiNS W Havere, dat inziet noch door broc roof, no-ch door laster, noch door bedi' gling iets te vermogen tegen de aktiv tisebe beweging, en tevens ook van ni< aktivistische e:ementen verlaten om ha ' roekelooze, eouzijdigei polHiek, grij : thans naar een aiider ruidd-1 : 't v f Vlaanderen terug doen iuslapen; 't v ^ otis breed on-tplooid nationalisme v r zijn voile radikale eisch-en w^er tôt h y, berusten in lialf- en schijnoplossing- - brengea, tôt het oogenblik voor de v anden van onâ volk wetr cens gunst c zal wezen om een nieuwe aanslag op zi levera te wagen. E<t is geen gevaar, d - één aktivist in dien vaistrik zal loope - 't v-erleden van de heerea, wie ze o< * zijn, 1-eert ons genoeg, dat een zuivei - a f doen de oplossing van het Vlaamse - vraagstuk, als die wij nu reeds gede< tel-jk tôt werkelijkheid hebben gemaa 5 om ze trapsgewijze, naarmate de omsta > digheden, het toelaten, in haar gehe > door te voeren, nooit in het programn stond, noch staan zal van menschen d " het noodig achten na meer dan 75 ja ' bestaan der Vlaamsche Beweging, na < ■ Grieverakommissie van 1856, na de di zendtallen betoogende petities die de K ' mers vanwege de flaminganten ov£ • stroomden, na zoovele onmiskenbare bl: ke.a van wat het bewuste Vlaander< 1 wil... een studiekommissie over zi, eischcn in te stellen. 't G'evaar ligt hem bij de passiever en we mogen ons daarva.n niet afmak< met een machtspreuk en uitroepen : d de passieveu. doen wat ze willen ! I kan s is heelemaal l'og niet u-tgeslot< dat wij cens, hand in hand, ,zul!en mo ten samenwerken om den vloedgolf v£ het fraUskiljoinisn-,e en verbasterend Bc gicisme, te stuiten, en dus mag het <e< ' wijze voorzorg heeten aile voeling m de volgelingen van Van Cauwelat-Tt < Hoste niet als nutteloos te beschouwe Er zijn daar trouwens Vlamingen bij, d even sterk den hoon voelen die ons si ni bijna een eeuw wordt aangedaan, als wi maar die de middelen, die wij aanwendc enkel, onder zekere invloeden, als mi: der gesehikt beschouwen. Aile Vlamingen ( alctief of pass;e moeteni ervan bewust zijn dat, indien w ons met de politiekasterij d:e thans we in Havere aan gang is, Maten, we oi herroep>elijk verloren zijn. Niet enk omdat de keeren van Havere, beseli^l kend over onderduimsche machtsm'dd len die wij raiot met de noodige behei dighte'id zoudeni weten te gebruiken, oi daarin de loef zouden afstekea, maar oc omdat die volgende jaren aan de leide van die maatschappelijke groepeennge die de naties zijn, eischen zullen stellci waarm, n.et welk . gekonkelfœs en g, knoeî ook. ten slotte niet zal zii-n ! voorzlen. Zoodat door den noodzakel ken gang der dingen diegenen die Vlaa1 deren thans den nek willen omd-raaic vallen zullen, en wij, indien we inginge op wat op dit oogenblik ons aan kompr< misses wordt geinsinueerd, we aan booi zouden stappen van een schip dat t< ondergang is bestemd ! Het bewus Vlaandeien moet positief werk verrieî ten, werk dat zijn zonen 4»t stoffelijk e zedelijk heil zal strekken : dat is die we die tôt de herwording leidt, en, we b< schouwen het als een zeer betreuren; waardige blijk van gebrek aan stamg< voel bij de Vlamingen, dat niet buite en boven elk onderscheid. hoe diep d ldoof dan ook weze, gewerkt wordt, oi de ééne gedragslijn- die we te volge zouden hebben, moest wat ons thar verdeelt wegvallenj moesten we we< staan -tegenover den onderdrukker : à Belgische regeerirag, in onderlinge vei standhouding va»t te leggen. Maar nie op de aktivisten valt hiervan de schuld Intusschen dienen we met dat feit, hc bedroevend het ook wezen moge, rek< ■n.in.g te houden. En daar niet, om ee tekortkoming van wie ook, een leven belang van ons volk ov;er 't hoofd ma worden gezien, moeten wij voortgaa het terrein waarop wij ons Vlaamsch g< bouw willen optrekken met noesten ijvi te ontginnen, de wegen te banen waai langs wij, in de mate van het mogelijk altijd, tôt ons ideaal zullen geraken, zo de zware taak, die deze tijd ons op d schouders legt, veivullend. Die taak, er mag wel cens aan herît nerd worden, is dubbel: w!j hebben d bestaanstnogelijkheden voor een zich te voile, in de meest-mogelijke vrijheid on wikkelend Vlaamsch volk te scheppe ten opzichte van het binnen. en het bu tenland. O-nze strijd gaat", binnen onze eige grenzen, tegen de belangen1 van een mir derheid d e een omechimatige voor x-f ■ K ■j.vrfK rechtspositie heeft veiworven ten koste van de volkswelvaart, terwijl wij ons buitenlandsch bel-eid tôt doel stellen de gemeenschap d e we, in haar eigen huis, T1" de plaats willen zien i^nemen die haar ls" toekomt, ook onder de liaar omringende staatkundige gemeenschappen tôt haar ar recht te brengen. Want kan het wel wor. Pj den betwnst dat de Staat Vlaanderen e^n buitenlandsclie politiek zal te voeien heb-" ben, al is 't dan ook een b'.oot defen-sic-ve? De machtsverhoudingen der ver-€ schillende staten oinderling toch slaat "n ook terug op binnenlandsche aangelegen-heden. En wij vragen ons b.v. af hoe we ]S franskiljonisme, dat wij denken ten ^ doode te hebben opgeschreven nadat wij a 't door de Polit eke Scheidi.ng, den steun '/ van 4 miljoen Fransch-voelende Walen ontnamon, zullen bestrijden als we 't den e' steu.n la'en van een Frankrijk dat bij de ontaarding van den Germaanschen voor-i post die Vlaanderen is belang heeft, — sieun die b.v. de Wereldtentoonstelling te Gent in een verlranschinsrs-onderne-ming omzette, die het werk der vulgari-l3 sateurs levendig hield — indi>era we net oy> ie 't gebied der buitenlandsche politiel< " binnenlandsche maatregeien tôt verweer . kunnen stijven en in stand houden ! Dit is enkel een thcoretiseh voorbeeld. a" om aan te toonen waarom wij geen al-r" zijdige houding in het « Europeesch kon-sert » kunnen of moeen aannerr.en. H:ei ;n geldt het geen militarisme, geen impe-'n rialisme, geen romantische interventie-zucht die door enke'en m hun eigen be-l: lang zou kunnen worden uitgebaat : hier geldt het eenvoudig zelfverdedig:ng. ^ Welke richting moeten we nu, tegen-over ons eigen volk, welke moeten we 'n tegenover den vreemdeling, uit? Dit zijn vragen die zich niet binnen 1.11 de ru i m te van een opstel laten afli a.n do len, die we dan ook een volgende maal :n wenschten aan de aandacht onzer lezer» ^ voor te leggen. ROIXO. j Een grostscli plan 1 ' Ren VUaEderea»tc*toon»tfelli»g W _ -1" Wij deelden eenigen tijd geleden m«e ,dat de afdeeling Nijv«rheid en Arbeid van den Raad van Vlaanderen het plan had opgevat door een Vlaamsch-nationale tentoonstelling ons land en ons volk, rijn geschiedenis, zijn ras, zijn nijverheden, zijn landbouw, zijn ^ voortbrengst, zijn havens, *n bovenal zijn c- kunstopvattingen, toegepast in nijverheids--- en voortbrengstartikelan van allen aard aan !■ het buitenla-nd bekend te maken. 13 Wie inderdaad gedurende de oor'.ogsjaren k in den vreemd-e vertoefde weet hoe niet alleen "s aile oorlogvoerende staten er prijs op stellen n de openbare meening bij de neutralen voor b hun zaak te winnen, maar ook hoe stelsel-matig andere kleine of verdrukte vrijgeko-men volkeren als de Finnen, de Oekrajiners, J" enz. door onvermoeide propagandawerking buiten hun grenzen hun pas geboren staàt in n het toekomstige Europa een plaats voorbe-O reiden. Immers," de officieele of officieuse }- agenten van die regeeringen tegen wie de d zich ontplooiende nationaliteiten in 't harnas 't staan hadden op de toestanden en verhoudin--e gen onder hunne onderdanen zoo'n valsch l" licht geworpen, dat een oningewijd vreemde-n Hng a', zeer moeilijk een oordeel vellen kon. § Op -een oogenblik dat <îe oude statengemeen-ï- schap uit haar voegen wordt gelicht en dat >- de Menschheid, onder den drulc der rampen î- die haar teisteren, rond zich zoekt of niet a door meer rechtvaardigheid dat ailes haar e wellicht gespaard zou zijn gebleven is het n trouwens meer dan vanzelfsprekend dat juist n diegenen die onder het heerschende onrecht s te lijden hadden zich niet weer den mond jr laten snoeren. e Ook voor Vlaanderen ware 't eenvoudig zelfmoord zich onbetuigd te laten : 't ont-'t staan van het aktivisme heeft btwezen dat ! duizenden van zijn bewuste zonen dat van e 't eerste uur hebben begrepen. De Raad vas î- Vlaanderen trekt dan ook slechts een voor de n hand liggende konsekwentie uit de gezonde, 3- vaderlandsche politiek waaraan hij zijn ont-g staan te danken had wanneer hij ook dit n krachtig propagandamiddel ter hand neemt opdat a!le volkeren 't luide zouden hooren : rr hier Ieeft een volk dat trots de verdrukking - ongeschonden de geweldige geesteskrachten, e die het in 't verleden aan de spits stelde van o aile beschaafde mogendheden, een volk dat e 'weet nog een groote roi te vervullen te hebben en daarom niet sterven wil ; een volk dat l. de wereld nog eens rijk en schoon zal maken, e en daarom niet sterven mag ! n Zulke onderneming echter in deze oorlogs-omstandigheden aanvatten is een stout stuk, n een ware ki-arhtproef. Alleen de vermogens i- die de nationale Herwording in h^f volk van Rubens opnieuw heeft wakker geroepen, zijn n daar tegen opgewassen, en dat is o.i. ook een i- stevige basis waarop de heer Ver Hees, stoere - werker die need» vô<ir den oorlog, door zijn wet op de sociale verzekeringen, bewees iets af te weten-van wat ons volk verbetering kan brengen in zijn stoffe lijken toestand, gerust zijn omvangrijke taak mag aanvatten. Alla Vlamingen zullen het als een groot-nationaal werk beschouwen lien daarin met raad en daad bij te staan. De tentoonstelling zal bestaan uit verschil-iende onderafdeelingen* en wel de volg-^nd^ •: 1° Geschiedenis, historische en geographi sche kaarten der rassen. 2' Litteratuur en taai, boekwezen, pers. 3° Scholen (analphabeten), Universiteit, , godsdienst. 4' Woningen, huishouding, afbeeldingen van Vlaamsche huizen en steden. 5° Handarbeid, huisarbeid. 6° Jacht, boschwezeh, vischvangst. 7° Landbouw, tuinbouw, vruchten, fokke- , rijen, enz\ 8' Scheepvaart en verkeerswegen (Rijn- , kanaal, Scheldeverkorting, spoorwegen, 1 buurtspoorwegen). 9° Handel en nijverheid, mijnen. * 10' Sociaal vooruitzicht. 11° Kunst en toegepas'te kunsten. ' Wij zullen elk dezer afdeelingen op hun ' beurt nader" bespreken. Ondertusschen sla ieder de handen aan het werk om de inrich tings-kommissie aile mogelijke inli.chtingen i te verschaffen die haar, volgens het hierbo- 5 ven uiteengezette werkplan, van nutte kun- I nen zijn, tôt het opmaken van statistieken, t van tabellen, 't zij die dan een geschiedkun-dige strekking hebben, 't zij een terugslaan ; op toestanden uit ons tegenwoordig nijver- ( heids- of handelsleven. Verzamelaars kunnen -, eveneens door foto's, teekeningen en ailes j wat maar eenigszins tôt dokumentatie kan j strekken de zaak op de goede baan helpen. | Het Komiteit van de Vlaamsche Tentoon- c stellingen is gevestigd : 3(5, Nijverheidsplaats, [ te Brussel. Vlamingen ! nu geen onverschilligheid, r geen laksheid ! Denkt aan het belang van j, dergelijke onderneming voor onze toekomst ! , Deze uren zijn er van een nooit-voorziene be- £ teekenis voûr de Menschhcid en voor ons volk ! De harten dus hçog en aile hens aan dek ! r Hand in hand met onzen binnenlandschen hervormingsarbeid moet onze propaganda in r het buitenland den rommel van Belgische \ wantoestanden en wanbegrippen, en daarna \ mede te werken is de plicht van ieder onzer ! j 8TAB m LAND ' VLAAMSCH ARBEIDERSGEMEEN- { SCHAP, BORGERHOUT. — Op Zater- dag 8 Juni had de stiehtingsvergadering j* der nieuwe afdeeling plaats, in « De Gulden Spoor », Bctoog^ngstr., 5. r Een talrijke schaar Vlaamsche hand- g en geestesarbeiders hadden den oproep f beantwoord. 2 De heer A. Vermeren zat voor eu t maakte de aanwezigen duidelijk welk c nut er in deze volksinstelling ligt. ' f Het Vlaamsch Arbeidersgcmeenschap c heeft voor doel KooperaUeven aankoop van levensmiddelen) kleedingstukke-n, r huishoudartikels, cnz. c Op geestelijk gebied: inrichting van N studieluinge* voor de ouderen. z Als vermakelijkheden voor de jonge- r ren : padvinders en kinderuurtjes. Na samenstclliug van het voorloopig t bestuur, werd eenstcmmig besloten de 1 propaganda voor deze bij uitstek volks- s opbeurende vereenigiiig in de gemeuete c op krachtige wijze aan te vatten. c N'euwe leden worden a an gen om en : g Vaartstr., .37 ; Katte'Jbcrgstr. 34; Kww. -s kenjstr., 80; Betoogingstr., 5, en Zater- dag 15 Junj op de tweede algerrecne ver- 1' gadering, om 9 u. (T. U.), in 't lokaai c « De Gulden Spoor ». c Vlaamsche arbeid'ra maakt U lidi ou- c zrr vereeniging ! / fc LIEDiERAVONDEN VOOR HET " VOLK (A. N. V.), leidpi : Nnn.l Rpv- \ naers ; lokaai : Antw-eipsch Koffiehuis, y Van Straelenstraat. — Woensdag, 12 g dezer, te 9 uur 's avonds (Torenuur) v vveke'ijksche herhaling. ^ Hernemen van het 1-gd : Fallili 1 Fal- ^ lah ! » \ Tekstboekjes worden' kosteloos den •, zangers en zangeressen ter besch^kking j, geste1 d. Nieuwe leden kunnen dien avoud niet »j aangenomen wor de11. • t) ToegaOg vrij. — — 1; Ku onze (rijtrsïevanpe Ionienss Oberhan^en. 10 Mei 1918. Op Zate-Tdaî* 5 Mei 1918 had er in Rothiep ©3<ns ir^ôleeliikt© vergaderip.^ plaats. Ruim 2D0 s krijgBgeva*n^eneTi waren er ▼eree,Tiis:d. De verga- O deriro: w«rd geopand doo-r eon k ranimer «r Via Jim-»che Leeuw », die rechtstaande en met- ontblootte hoofd ^n gezonspen werd. Daarna hield onz« voor- Filemon Bm^gheman, uit Oberhausen eene v<Y>rdraclit handelende over Vlaandereng verla- i] den. zijn heden en toekomende. De g^achte re- n denaaT aehild'erde ons de wantoestanden van ^ Vlaanderen voor gedurende de 87 jaren v?rdruk-kincr. De werking van den Raad van 'VI aard er en werd door hem in prachtige krachtige woorden \ niteeng?zet, en de laatste woorden # die geri^ht p waren aan de franskiljrrsche mreerng van Ha- r ver: <r Ooèr voor oog, tand voor tand ». braohten onze ion gens in eene W't-pgewone be^eester'rg. hat «Lied der Vlaminsren » s1oot zich deze rj wel?elukte vergaderinçr. De Vlamingen waehten v n-oçr"sieeht« het oo^enb'ik af. wa-aroo ze hnn-ne diensten knnnen wiid^n aan den Raad en hun vrii oDja-fhAnlQiUjk Vlaanderen. n Tlieofie] De Boeck ieis mot imerm iâf Lycée d'Anvers Het verbelgischen van het Vlaamsche land had twee graden : i° tweetahgheid m Vlaanderen voor de mmdere standan, en daarvoor moest het onderwijs, zcowel het orn-siëele als het vnje zorgen, en de Vulgarisateurs moesten dit doël in de bree-de lagen van 't volk, ja, tôt bij den werkman, doordrijven; 2" "Voor de zoogenaamde betere standen moest stilaan gestreefd worden naar eentaligheid in Vlaanderen, naar dan de Fransche taai, hoe mon-iterachtig het ook klinke ! Wilt ge daar voorbeeiden van, gij lebt maar rondom u te kijken, nogal r&n hoogerhand werd de toon aange-jeven.Nemen we de Broqueville en Coo-'eman, onze twee laatste Kabinets-îoofden.De Broqueville kan voldoende vlaamsch om tôt zijn dienstboden en >oerenkiezers te spreken, doch het :euntje de Broqueville kent, of ten ninste gebaart, geen woord Vlaamsch neer te kennen. Daarover zijn we tamelijk goed in-felicbt, want het jonkertje was in de >or!ogswëken voor den val van Ant-verpen, in de onmiddellijke buiten->uurt van de stad gehuisvest, toeval-ig nogal onder hetzelfde dak ala 'riester-Aalmoezenier Dr. Paul van 1er Meulen, de martelaar van Cezem->er-eiland.Het jonkertje sliep in de beste-ka-ner, at alzonderlijk en eischte dat het :eurig wezen zou, lag voor 't oveiige ran den dag sigaretten te rooken in en sofa en sprak nooit één woord met !e Vlaamsche soldaten. Tegenstelling-)i'iester van der Meulen at, dronk en liep gelijk de gewone soldaten en, ioor zijn onderhoudende en veredelen-le gesprekken wist hij de stemmingen têt moraal van de jongens hoog te louden. De jils-à-papa-Broqueville is n tusschen tôt een hoogeren graad in t leger opgeklommen en draagt fier en drietal dekoraties op de borst ! Eerste-mmister Ccoreman spreekt /laarnsch, zelfs niet zonder zwierig-leid. Hij werd binnenshuis nog in het /laamsch grootgebracht, werd advo-:aat-financier-po!itieker, en in deze aatste hoedanigheid kwam hem de aoedertaal bij zijn kiezerskorps terde-;e van pas. Het was een sportje van ijn ladder. Zijn dochters echter spre-:en nog slechts gebroken Vlaamsch en ijn klemzoontje kent al geen gebene-lijd woord Vlaamsch meer. De twee-!e graad werd aldus volledig bereikt. )e kleinzoon is nu een volmaakt Bel-isch produkt. Nu zou die hr Cooreman de Vla-aingen. in de lurven gaan leggen en nze Jongens aan 't front terug in het Vaa'.sch gareel vastsnoeren! Neen.wij ijn gerust sinds we over den man leer inlicntingen verkregen. Onze Gevolmachtigde van den Raad 'an Vlaanderen, hr Léo Meert, die in 9i 0, tijdens de Gentsche 1 entooiv-telling, 111 naam van de Vlamingen do nderhandelingen met Cooreman leid-ie, heeft daarvan gisteren relaas ge-even aan de Jezers van Het Vlaam-che Nieuws. De Vlamingen werden niet eens be-endig verschalkt, niet eens netjes om en tuin gleid, zooals wij c:ns dat had-en voorgesteld,, doch eenvoudig' op e grofste en piompste manier door r Cooreman be',ogen en bedrogen. De îan zit daarbij tôt' boven zijn coren in lie soerten van Fransche en Parijzer nantieele maatschappijen. Een dezer, daarvan hr Cooreman beheerder was, loeg faljiet en zoo verloor hij een deel an zijn fortuin. Dit was de oorzaak at hij niet meer kie>baar bleef voor en Senaat en naar de Kamer van 'olksverîegenwoordigers. verhijisde. Was dus ook al niet om zijn knap-eid I 't Weze in 't voorbij gaan gezegd — : is goed om weten en geruststellend ;vens — en nu komen we terug op et Belgisch stelsel dat Vlaanderen mgs de tweetaligheid naar de Franche eentaligheid wilde brengen. Om dit doel te bereiken werd, en-ele jaren voor den oorlog, te Antwer-en, en met Franschen geldelijken :eun, het Lycée d'Anvers gesticht, mdat in athenuems en kolleges nog ;t<; aan Vlaamsch werd gedaan. De naam Lycée alleen is reeds een vrei en als een slavenpak. Zoo heet i Frankrijk een gesticht van hooeer îiddelbaar ondprwiis. 't Is een laffe saoing tôt in den naam toe. In het Lt'cêe d'Anvers werd- het laamsch geheel pebarnen en de jon-ens onzer bursrerij tôt een vreemd r~ n sch ra^ orsgekweekt. De kind^ren weten niet beter en enk"n. och arme ! d"t ze u't cîe dij an Ii-n't^r ceb^ren 7:in orndpf r^°n en r>-^°el ontvlaamscht en verbeule-îanscht ! Ze spreken een jammerlijk taaltje.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes