Het Vlaamsche nieuws

895 0
08 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 08 Augustus. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/rb6vx07q4w/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zondag 8 Augustus 1915. Eerste Ja&rg. Ni, 205 ggft*—g r"^~ ' MMMMpiaWaWIBWBBHggaftàlMMÉBBEaBÉMWBWrtBWiBM Frits ; 5 Centiemer door geheel België D8S&&& IB "B IWI Wllfl"lgMWHMWWWiBMWWWBW«'' Het Vlaamsche Nieuws Het beat ingeilcht en meest verspreld Nieuwsblad van België. • Verschijnt; 7 maa! per week ABONNEMENTSPRIJZEN l'er week 0.35 1 Per 3 maandeu 4.^— l'er uiaaud , 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— S ' * - -Jsi* ■< '■>' S* i J AiiTvt *^rî.v^^rdWVï,\;-> AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAB : I)r Au#. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE KUREELEN : RGOBESTRAAÏ, 44, ANTWERPEN. Tei. m* 9 * •- -• - -V -J » ». -•-•.£ ç f-J&Piv,- -.vw I -*■■•: MWWtMflTlf'»•> V - --•• AANKONDIGÏNGEN Tweede bladz., per regel 2.50 Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde blad., id. 1.— j Doodsbericht 6.— Voor aile anaoncen, wende me ri zich : ROODBQTRAAfl1, 44. DE MARMOTTEN-OORLOG — Ik dacht een Europeeër te ontmœ- Waarheeu ze die lijst gaan zenden? Het » ' ten en ik heb nog slechts een Brasse- * wordt niet gezegd, ziet ge ; naar Le Hâ- ! ; laar gevonden ! ; vre, misschien, opdat men daar zou kuu- J Een groot Vlaamsch schrijver sprak nen nagaan wie de « goede » flamingan- ■ i onlangs dit geestig woord, na een sa- ten, de goede « patriotten » zijn, en wie j menspraak van een dier Vlaamsche lei- de «slechte». Is het dat, heerenî I ders, die nu niet alleen het Noorden, Het tweede punt dat ons opviel is dat | doch aile windstreken hebben verloren. al de nanien die op de lijst reeds voor- En toen deze brave voorman — voor kwamen, diegenen zijn van ambtenaars in den zin van het gewoon voortsukke- der regeering of van openbare instellin- | len in het gebroken karre-spoor — het gen. En zie, dat werpt een aardig licht ; v/oord vernam, zei hij : op de handelwjize der onderteekenende — Ik wilde een niarinot zijn oin te heeren : Ge kunt namelijk nooit weten, slapen tôt het einde van den oorlog. he? hoe een dubbeltje draaien kan ; nou, En nu is de Marmotten-Oorlog tegen als er dan later gevaar is dat de Wa- | de Vlaamsche Beweging begonnen, een len of franskiljons u betichten aan tegenhanger van den Marmieten-Oorlog, Vlaamschgezindheid te hebben meege- vroolijker gedachtenis. daan, dan gauw de lijst voor de pinnen Ronkcn ! is de boodschap. Kikken gehaald en bewezen dat «wij, Vlaamsche noch mikken ! de leus. Belgen », enz., enz... I,uistert, beste lezers, wat onze korres- De kneep is fijn, he? Zoo staat ge er ' pondent ons uit Brussel schrijft : altijd goed voor als soms later uw plaats mocht in gevaar komen. Dat zijn knepen Hoe ongelooflijk het sehijne ofte niet, van « fonctionnaires», welke echter on- ergebeurt in de hoofdstad op dit oogen- waardig zijn van een waar Vlaamschge- blik iets dat ons verstand te boven gaat ! zinde. Er gaat namelijk eene lijst rond bij de Wat willen nu eigenlijk die heeren? Vlaamschgezinden, teneinde de Vlaam- En tegen wien hebben zij het ? Dat wordt sche pers te boycotteeren ! Ik zeg : de ook al niet gezegd, dat zal misschien aï Vlaamsche pers, let wel op. voor later zijn, als de bende talrijk ge- Bovenaan deze lijst staat het volgen- noeg zal zijn orn van verre te durven de: met steenen werpen naar wien ze « nu >> «• Onder getcekenden, Vlaamsche Bel- bedoelen. I i gen, hechten er aan het volgencîe te Volgens die heeren dus, zou er geen 'i verklaren : Vlaamsch dagblad mogen verschijnen, of » 1. — Gunsten, die de Duitsehe re- althans, het zou aan geen Vlaamsche i! geering, buiten de Belgische wetge- Beweging mogen dœn. Fraktisch, hoor, : » ving om, aan een deel der bevolking oprecht ! ii zou willen verleenen, achten zij on- Ge wordt aangevallen, naamloos en in gewenscht en onaanneembaar. den rug, door de franskiljons, terwijl zij » 2. — Zij stellen vast, dat zekere al- u van godsvrede spreken. Zwijgen moet hier thans opgedoken bladen, die, ge, volgens de Vlaamschgezinden der in- » onder den dekmantel van Vlaamschen teekenlijst. » taalstrijd, andere belangen dienen dan Er worden schotschriften en strooi- » Belgische, geen enkele fraktie der briefjes met lasterlijke aantijgingen te- » Vlaamsche Beweging vertegenwoordi- gen onze leiders uitgegeven... Niet ant- » gen. woorden, is de boodschap der bedoelde » 3. — Zij dœn een beroep op hun heeren. . » Vlaamsche en Waalsche landgenoo- Uw volk, gansch het Vlaamsche volk » ten, om aile taalgeschillen te laten wordt belasterd in den vreemde door » rusten, zoolang België's vrijheid be- weggeloopen « patriotards » ; de Vlamin- » lemmerd is door vreemde bezetting. » gen woi'den in het aangezicht geslagen Het staat er, zwart op wit, jongens ; en uitgekreten voor slechte vaderlanders, ik heb het driemaal herlezen omdat ik voor landverraders... Laten slagen, zeg- mijn oogen niet kon gelooven, en toen... gen de mannen van hierboven. heb ik den mijnheer die mij dat prul Men schrijft in Fransche bladen, en wou dœn onderteekenen aan de deur ge- heeren door ons goevernement in Le Hâ- zet. vre aangeduid, zooals Maeterlinck en Drommels tœh, daar hebt ge nu weer Cie, verklaren' in den vreemde dat, na eens te meer een dier flaters waartoe den oorlog, de Vlaamsche taal in België alleen menschen in staat zijn die van on- zal verdwijnen... Uw eigen landaard, ze Beweging geen iota begrijpen, of zich uw zelfzijn niet verdedigen, u op voor- I slechts Vlaamschgezind betoonen als er hand laten kapotmaken, zeggen die hee- ! iets aan vast is, als ze geen gevaar loo- ren. ; pen gezien of gehoord te worden ; dàt Ze zeggen het, vermits het eenige ver- ! zijn de mannen die den hoogen toon dedigingsmiddel dat wij, die niet begon- steeds vœren tegen de volksjongens die nen zijn, tôt onze beschikking hebben, naar niets zien noch omkijken om onze namelijk de Vlaamsche pers, door die gedachten ingang te doen vinden bij ons heeren, verloochend, doodgevonnist volk ; zij zijn het die deze jongens steeds wordt. als een looden bal aan de vœten hingen, Hewel, heeren, neemt het me niet vvanneer ze vooruit wilden, en aile geest- kwalijk, maar uw ordewootd kan ons drift en krachtdadigheid den kop in- niet raken ! Om twee redenen : Wij ach-duikten door hunne lamme raadgevin- ten het onzen plicht ons te verdedigen tegen : ■« Wees kalm ! » of « Wees voor- gen wie ook en onaangezien de omstan-zichtig ! », waarbij zij dan altoos verga- digheden, vvanneer wij en ons volk las-ten hun voile gedacht uit te drukken, terlijk aangevallen worden ; tweedens, dat is : « want ik zou er soms kunnen wij gaan voort, omdat we geen orde-moeilijkheden mede hebben». woorden ontvangen van menschen die Zij, die zulke flaters begaan, 't zijn niet het belang van onzen strijd willen de « plastronneurs » op onze volksver- dienen, maar alleen hun fonctionnair's-gaderingen, 't zijn de parasieten der belang voor oogen hebben. Wij houden Vlaamsche Beweging, die nooit vooruit geen de minste notitie van de figuranten wilden als er geen profijt... voor hen in onze Beweging ; enkel de strijders.en-aan vast was, maar steeds de anderen, kel de onbaatzuchtigen, opofferingsvolle de kleinen en de jongeren vooruit duw- jongens kennen wij — de anderen kun-den waar slagen en kloppen te krijgen nen zich verder vermaken met « kritiek waren, terwijl zij, de '« kritiekers der over de Vlaamsche Beweging uit te oefe-Vlaatnsche Beweging», ergens achter nen ». Want dat is't geval met de inees-hoek of kant den goeden of slechten ten dier menschen : de daden van ande-uitslag zaten af te wachten om dan gœd ren kritikeeren, aar mzelf iets doen, of af te keuren, naar gelang de omstan- dat nooit — omdat het voor « fonction-digheden. naires » altijd gevaarlijk is, he? Zij willen nu de Vlaamsche pers boy- Maar laat ons dan toch gerust, jon- cotteeren ! En waarom? Dat wordt niet gens; als ge nu, in plaats van flamin- gezegd. Den mœd dier heeren rnag men tanten, zooals gij (zullen we voor een œvvonderen, als men wil, want er is in- oogenblik aannemen) in den rug aan te ' erdaad mœd tœ noodig om strijdge- vallen, ze eens gerust liet, en zoo ge nooten op dit oogenblik in den rug te wildet zwijgen, zwijgen dat ge zweet (de ,ieten. Maar 't is een treurige moed, gewœnte mœt u dat niet mœilijk ma- een moei zooals twintig straatbengels er ken!), dan zoudt ge immers ook later "«.itten als ze bijeen zijn om van verre (ajs (je kiekens niet met dœken rond hun 'net steenen te werpen naar een bœr die kop zouden moeten loopen van kiespijn), ze uit zijnen boomgaard jœg. geen vrees mœten kœsteren, want ge Van deze ongelukkige inteekenlijst zijt allemaal zoo beroemd, ge zijt alle- dienen twee punten onthouden te wor- maal zoo belangwekkend... dat ook dan ^ : door geen mensch van u notitie zal ge-j Van wie ging ze uit? Geen naam, geen nomen worden — zooals, reeds nu, wij °nderteekening, niets dat kan aanduiden het niet dœn. wie het gedacht opvatte ; dus niemand De Vlaamsche pers zal voortgaan, hee- die den moed heeft de verantwoordelijk- ren, voortgaan, zeg ik u, de rechten van neid ervan op zich te nemen. Ze zullen, Vlaanderen's volk te verdedigen. Nu " als ze allemaal bijeen zijn », met velen, meer dan ooit is zulks noodig, omdat ve- ' fin zullen ze de lijst kenbaar maken ; le vooroordeelen in den geest van het «an zullen ze ons met steenen werpen, volk gepompt worden ; uwe inteeken- ZQOa's de kwâjongens van hierboven. lijst is daarvan het klaarste bewijs, een bewijs van onnoozelheid, een lauwe daad ! « Zeg aan de Brusselsche Vlamingen,; Jef, — zoo schreef ons Dr Borms nog, verleden week, — zeg hun dat wij hier] onzen plicht zullen blijven gestand doen | en in Ilçt Vlaamsche Nieuws den har-i den, maar blijden strijd voor ons goed| recht, met onverdroten moed zullen; voortzetten. » Ziedaar, heeren, een afdoende ant-woord op uwe « sublieme )> werking. En tœh, ik wou hier nog eens even-tjes aan sommige onderteekenaars eene vraag stellen : Toen, in den beginne van de Duitsehe bezetting, geen enkel Vlaamsch blad meer verscheen, hebben eenige der onderteekenaars van de lijst weskwestie, voetstappen aangewend bij de bestuur-ders van twee onzer bijzonderste Vlaamsche strijdende dagbladen opdat ze zouden verschijnen ; zij vonden het jammer dat de bestuurders ze wandelen zonden, dat het volk, hun lieve Vlaamsche volk, en zijn taal aangevallen en niet verde-digd weroen ! Toen moest er een Vlaamsche pers zijn ! Diezelfde heeren teekenen nu eene lijst waarbij het bestaan dier zelfde Vlaamsche pers betreurd wordt, tegen-gewerkt, veroordeeld ; nu is het hun plotseling ouverschillig geworden dat de Vlamingen en hun rechten verdedigd worden ; neen, het is misdadig die ver-dediging op te nemen ! Hoe rijint men dat te saam? Zouden de « would-be flaminganten ons dat eens willen aaneenrijmen? Zij zeggen, met een groot afwijzend gebaar : « Wij, Vlaamsche Belgen, wij hebben niets te maken met de Vlaamsche bladen ! » Wel, heeren, ge vertelt ons nikske nieuws : Dat gij met ons blad niets te maken hebt, heelemaal niets, zooals overigens niemand niet, dat koint omdat wij niet anders willen dan onafhankelijk te zijn en te blijven. Maar waarom bemœit ge u dan met iets waar ge niet het minste meê te maken hebt? Eéne enkele formeele aantijging, één enkel klaar punt is het tweede alinéa van de lijst, waarbij gezegd wordt dat de Vlaamsche pers andere dan nationale belangen zou dienen. Daar antwoorden wij in een volgend artikel op ! Jef HERREMANS. NABETRACHTING Wij denken het noodig eenige toelich-tingen te geven. Het is op uitdrukkelijken wensch en op klaar uitgesproken verzoek van den hr Louis Franck, voorzitter der Inter-kommunale Kommissie, dat de dagbladen te Antwerpen op nieuw zijn versche-nen.Daar de bladen niet onmiddellijk in staat waren aan het verzoek van den hr volksvertegenwoordiger Louis Franck te voldoen, werd nog dezelfde week De Antwerpsche Tijdingen gesticht. Dit blad, onder het bestuur van een gemeenteraadslid gesteld, verklaarde met nadruk te zullen verdwijnen zoodra de gewone Antwerpsche bladen terug het licht zouden zien. Waarom De Antwerpsche Tijdingen die vrijwillig afgelegde verklaring niet naleefde, hœft hier niet onderzocht te worden. Wij weten dat met den naam van Meester Louis Franck erbij te halen, wij onzen toestand niet verbeteren in de oogen der zoogezegde vaderlanders, die verkapte franskiljons zijn, winkeliers of in troebel water visschende politikasters. Niemand werd nœh wordt zoozeer ge-lasterd als de hr Louis Franck. Geen woord, geen daad van hem, of het wordt ailes moedwillig verdraaid en verkeerd uitgelegd. Dit heeft ons nooit belet van den eer-sten dag af zijne verdediging op te nemen. Wij deden het ongevraagd ter wille van de rechtvaardigheid en van 's mans eerlijke trouw. Indien dit een van de redenen is dat we nu ook, zooals hij, in het teeken van den laster zijn geraakt, dan troosten wij ons, want het was dan nogmaals om eene gœde daad. Om dezelfde reden hebben wij het ge-lasterd Handelsblad verdedigd, dat door kwalijkgezinden als Duitschgezind werd geboycot. Indien er nu iets veranderd was in de Antwerpsche toestanden, zou de heer Louis Franck ons daar zeker van verwit-tigd hebben, en bij gœde redenen zouden wij ons hebben neergelegd. Dit gebeurde niet. Dat de Antwerpsche bladen verdwe-nen, is hœgenaamd geen wapen dat tegen ons kan worden uitgespecld. Die bladen zijn als slachtoffer gevallen van konkelfoes en komedie. Wij kennen er, die hun verdwijnen betreuren, stappen aanwendden om terug uit te komen doch zich verstrikt hadden. Daarover misschien wel eens meer. Door die dagbladen werden wij niet geraadpleegd als ze te zamen beraad-slaagden.Wel is er gelasterd en gepraat en 't zijn juist hoofden van Antwerpsche dagbladen die wij tôt orde moesten roepen. 't Zou erg naïef van ons zijn gedwee te verdwijnen als die heeren onder m-e-kaar beslissen... dat het nu op eens va-: derlandsche plicht was niet meer uit te | komen. | Verdedigd kan worden : niet verschij-inen zoolang de bezetting duurt. | Doch als de voorzitter van de Inter-| kommunale Kommissie ons verzoekt, uit j vaderlandschen plicht, te blijven be-: staan, dan zullen wij dien tôt het laatste jtoe vervullen, tenzij ons betoogd werd idat we sindsdien andere toestanden zijn ' ingetreden. HET VLAAMSCHE NIEUW t ; II1 '|| I \ II». IHHHi [!■ I I IWI' ■ I» l»'l M »i Ml I IMIIHIII IXI I . TS ta ufterMlp Prl|$'ap LODEWIJK VLEESCHOUWER ; « Onder de Antwerpsche schrijvers : neemt de geestige en geduchte Lodewijk j Vleeachouwer (1810-1866) een geheel jeigene plaats in. Na in zijne jeugd ver-; sciieidene jaren, van 1828 tôt 1834, in ^de Vereenigde Staten doorgebracht, idaarna te Parijs en te Berlijn de medi-| cijnen bestudeerd en te Maastricht de \ Courrier du Limbourg opgesteld te heb-| ben, was Vleeschouwer naar Antwerpen teruggekeerd, juist om den tijd toen Van Rijswijck en Conscience door hunne eerste werken zooveel opzien baarden. Hij sloot zich bij hen aan, en nam voor de bijzonderste meesterstukken te vertalen. Maar zijne overzetting van Goethe's Faust vond, toen ze in 1842 verscheen, in Snellaert een scherpen beoordeelaar, en het plan werd opgegeven ; later, in 1865, beleefde zij, omgewerkt, eene tweede uitgave, en d; recensent van twintig jaar te voren werd, in eene vin-nige inleiding, zijne strengheid met woe-ker bctaald gezet. : » Als satirieke dagbladschrijver is ! Vleeschouwer onovertroffen, en sedert .1840 bleef hij in al de bladen waar hij ; achtereenvolgens de hand in had, de meest volkomen ver per soo n ] i j k i n g van ' den Antwerpschen humor ; van 1847 tôt ,1848 was hij de ziel van den Roskam, \ opgesteld door « dria diepzinnige staat-: kundigen » ; vrœger had hij het Handelsblad helpen opstellen ; gedurende een tiental jaren, tôt in 1860, was hij verbonden aan het Journal d'Anvers ; eindelijk van 1860 tôt zijnen dood toe, den 12n Oktober 1866, gaf hij zijn we-kelijkschen, sarrenden Reinaert de Vos voor eigene rekening uit:. » Uit den tijd van den Roskam bezit-ten wij in de Stukken en Brokken (1851) een juweel van een bundeltje, waarvan herinneringen aan Vleeschouwer's avon-turen in Amerika, een paar ongenadige afstraffingen, bij wijze van boekbeoor-deeling, en een drietal luimige redevoe-ringen den hœfdinhoud uitmaken. De van geest tintelende voordracht over het punt « Wat is Rhetorika? », gehouden in Voor Taal en Kunst, en uiteenzettend dat het de kunst is om appelen voor ci-troenen te verkoopen, is een klein mees-terstuk. In 1863 kreeg dît bundeltje, in het ^oek der vertellingen en andere kui-zelarijen, geschreven, vertaald of verza-meld door Reinaert de Vos, eenen tegenhanger, maar niet aile hier opgenomen stukjes zijn oorspronkelijk, en ook de geestigheid der luimige stukjes heeft veel van hare fijnheid ingeboet ; het meest genot verschaft wel het heerlijk persif-fleerend verslag over de werkzaamheden van het «Kongres der Woordenkramers»; het overige, voor zoover oorspronkelijk, — zoo b.v. het tafereeltje van ingebeelde burgervoornaamheid « Eene soirée bij M. Luybrechts», of de grappige reis-avonturen van Willem Wisjewasje te Parijs, — hoe dol vermakelijk, is effen-af karikatuur. » Aldus Coopman en Scharpé in hun Ge-schiedenis der Vlaamsche Letterkunde. Wij lezen in E. Van den Branden's Biographisch Woordenboek verder over zijn levensloop : « Vleeschouwer (Lodewijk Joachim), werd te Antwerpen geboren 19 Augustus 1810. Eerst ontving hij zijn onderwijs op eene geringe school; doch zijn bui-tengewone aanleg voor de studie ver-schafte hem eenen Latijnschen meester en daarna ging hij zijn onderricht voortzetten aan het college der stad St-Niko-laas. In 1828 toog hij op avontuur naar Amerika, dat hij eerst in 1834 verliet, om Londen te bezœken en beurtelings aan de universiteiten van Berlijn en Parijs de geneeskunde te bestudeeren,waar-na hij het diploma van dokter in de geneeskunde verwierf .Door al dit îeizen en die aanhoudende studie had hij zich eenen grooten schat van kennis verschaft en hij sprak en schreef twaalf der voornaamste talçn, terwijl hij grondig de letterkunde van de bijzonderste vol-ken van liuropa kende. Toen hij in zijne geboortestad was wedergekeerd, gai hij lessen in verscheide talen, doch zijn hoofdvak was de journalistiek, waarin hij steeds de Vlaamsche Beweging met veel behendigheid voorstond. Vleeschouwer stichtte in 1840 het weekblad Le Contrôleur, dat echter in ditzelfde jaar ophield te verschijnen,. daar hij naar Maastricht werd geroepen om er opstel-•ler te worden van Le Courrier du Limbourg. Toen in 1844 Het Handelsblad van Antwerpen tôt stand kwam, was hij er opsteller van tôt in het begin van 1847, wanneer hij het satiriek weekblad De Roskam stichtte, dat op 5 Maart ib4fc> vervangen werd door Het Vaderland, \ hetwelu ophield te verschijnen met het ; einde van dit jaar. In 1851 werd Vleesch-.• ouwer redakteur van het Journal d'An-| vers, dat hij in 1860 weer verliet om op-- steller-uitgever te "worden van het satiriek weekblad Reinaert de Vos, waaraan hij werkzaam bleef tôt hij overleed, op ; 12 Oktober 1866. Buiten de gemelde bla--:den, schreef hij : Stukken en Brokken, Antw., 1841 ; Fragment eener rèis door de Vereenigde Staten van Noord-A merika, Antw., 1842 ; Faust, eene tragedie, . door Johann Wolfgang von Goethe, Ant-: werpen, 1842 en lbdô ; Du en Lry, Antwerpen, 1844 ; (met J. W. Wolf) : De Broederhand, tijdschrift voor Hoogduit-1 sche, Nederduitsche en Noordsche letterkunde, Antw., 1859; Het boek der •.vertellingen en andere kuizelarijen, vertaald of verzameld door L. V., Antw., » 1862 ; Vaderlandsliefde en moedertaal, \ conferentie gegeven in het Genootschap s Met Tijd en Vlijt, te Leuven, op 6 Mei i 1866, Antw., 1866. » i Wij geven, in onze « Bloemlezing », een artikel uit Reinaert de Vos, dat een vroolijk etaaltje is van Vleeschouwer's trant. DAGELIJKSCH NIEUWS j DIERENTUIN. — Zondag 8 en Zon-i dag 15 Augustus: Publieke toegang. S Algemeene inkoomprijs : 25 centiemen per persoon. 1 HET SPOOKHUIS VAN MIDDEL^ : KERKE. — Uit de « Vlaamsch Stem » : Middelkerke aan Zee is zwaar gebom-' bardeerd, zoodat er naar aile waar-„ schijnlijkheid wel niets meer van het ë ;c Spookhuis » zal zijn overgebleven. Daarmee is een merkwaardige be-zienswaardigheid verdwenen : « b'et spookhuis )) of de « scheve tobbe ». Elke nieuwe gast op de badplaats vertelde men direct na zijn aankomst van het geheimzinnige huis, dat in Baedeker niet genoemd werd. Men lachte erover en geloofde er niet aan. Uit nieuwsgie-righeid ging men wel ten slotte kijken Het huis stond wel scheef, maar overigens was er niets buitengewoons aan te zien. Men ging de eveneens schevo trap af en was blij met eenige moeite beneden aangeland te zijn. Maar, o schrik, direct verloor'men den grond onder de vœren en viel van den eenen muur tegen den anderen. Het angst-zweet brak den bezoeker uit en wie lang beneden bleef werd er heuschelijk zee-ziek van ; alleen met vreemde hulp kon men, zoo wordt vertelt, tenslotte uit het spookhuis komen. Al had men bij het naar binnen gaan ook 110? zoo gelachen, beneden had men het wel verleerd en de grootste spot-ters waren maar wat blij weer in de vrije natuur terug te zijn. Wat was nu eierenlijk de kwestie? Het huis werd ongeveer vijftien jaar geleden gebouwd voor het verzamelen van regenwater. Het gebouw, dat van cernent en iizer werd gemaakt, verzak-te langzamerhand in den zachten grond naar één kant, terwijl de andere kant evenveel omhoog ging. Overigens ver-andorde er niets. De bodem is ongeveer voor de helft met regenwater gevukl, dat ten opzichte van de scheve muren horizohtaal staat ; maar dat watervlak berust op een optisch bedrog; het oop wordt er niet meer wii's uit scheef en recht ; het mensehelijk evenwicht wordt verstoord en dat veroorzaakt het ançstp-evoel. UfTVOER VAN WAREN UIT ONS LAND. — Een nieuwe verordening van den generaal-goeverneur, ter aanvuîling der verordening van 1 Juni 1915, betref-fende den uitvoer van waren uit België bepaalt : Tôt de onder N. 1 dezer verordening opgenoemde waren, waarult de uitvoer in elk geval de goedkeuring van de Kom-missaris van het Krijgsministerie bij het generaal-goevernement voor België be-hoeft, behooren nog de volgende : Chirurgische en andere heelkundige wcrktuigen. Bacteriologisch gereedschap. Stoffen voor bacteriologische teelbed-den, zooals agar-agar, lakmoes-verfstof ; : Schut-entstof en weersera, zooais Ischutsgra, heilsera, diagnotisch sera; Proefdieren. Verder: geiten, ezels, muilezels, muil-1 dieren, honden. Half- en geheel fabrikaten uit huiden, leder, vellen, pelsen en looistoffen, aller-hand.IN ONZE HAVEN. — Op 5 Oogst vaarden onze haven binnen : 5 stoomers, 7 motorschepen en 25 linnenschepen. Er vertrokken dien dag : 3 stoomers, 4 motorschepen en 30 binnenschepen. STEUN VOOR ONZE LANDGE-NOOTEN. — In verband met hetgeen we reeds meldden over den steun aan de neodlijdende Belgen, kunnen we nog mededeelen, dat volgens de « Daily Te-legraph )) het « Nationaal Committee for Relief in Belgium », alleen uit het En-gelsche riilc sedert het begin van Mei 700.000 pond sterling aan giften heeft ontvangen. Dit preheele bedrag komt den Belgen ten gunste, daar de kosten door het «National Committee» gemaakt, uit andere inkomsten werden bestreden. Toch vraagt de Kommissie om meer steun, om gedurende den Winter haar werk te kunnen voortzetten. ONZE KUNSTENAARS IN DEN VREEMDE. — Adolf Van Elstraeten zal in den loop dezer maand eene ten-toonstelling houden van zijne akwarcl-len te Breda. Hij is zinnens enkele zichten van het oude Leuven tentoon te stellen. VOOR ONZE BELGISCHE KIN-DEREN. — Het Huisvestings-komiteit neeft een gift van 20 pond sterling uit Melbourne ontvangen, bijeengebracht door een Australisch kmd. 't Is een gift van kinderen voor kinderen. De eerste inaaud-omhaling, onder leiding van Mevrouw Tielens-Brouwers te Maastricht voor 't komiteit gehouden, heeft reeds 300 gulden opgebracht. PROF. BOLLAND KOMT NIET iNAAR BEEGiE. — We hadden een woordje gerept over den kursus die de iyeidscne lioogieeraar te Brussel zou ko-inen geven. Lr was reeds spraak van een voornemen den berœmden wijsgeer ook naar Antwerpen te krijgen. Thans ver-nemen wij dat het Brusselsche komiteit onderstaande mededeeling heeft ver-spreid : « De aangekondigde leergang van den beroemden Leidschen wijsgeer kan niet doorgaan. Wel is prof. Bolland steeds uereid naar Vlaanderen te komen en is net getal belangstellenden in de hoofdstad tamelijk bevredigend (een 50-ta in-geschrevenen), maar de reismœilijk-lieden zijn zoo grœt en het aanschaffen der noodige boeken is zoo bezwaarlijk, dat ons komiteit besloten heeft, in over. iejj met den Meester, den leergang tôt eene betere gelegenheid uit te stellen. » DE LANDSTORM IN HOLLAND. — Van den landstorm jaarklasse 1915, zullen landstormplichtigen worden in-gedeeld alleen bij de infanterie en de génie. Van de infanterie zullen na opkomst bii de dépôts ook manschappen worden bestemd voor administratie-troepen, ge-neeskundig personeel, etappen, auto-dieâst en wielrijders. Voor den etappen-autodienst worden zooveel mogelijk bestemd chauffeurs en andere deskundigen in het automobiel-vak.DE STAAT VAN BELEG IN HOLLAND. — Het Nederlandsch Staatsblad N' 34 bevat de wet van den 31en Juli tôt bestendiging van den staat van beleg en den staat van oorlog. HET FRANSCHE MORATORIUM. — Naar gemeld wordt zou de Fransche regeering besloten hebben tôt de gelei-delijke opbeffing van het moratorium. Van de opsreschorste schulden zouden "!! % in Oktober 1915, 25 % in Maart 19 X, en het restant, ad 50 %, in Oktober 1915 mœten worden voldaan. Volgens dit plan zou dan het moratorium 2 1/4 iaar hebben geduurd, even-als. zooals men weet, in Hongarije. DE DIERENTUIN IN ROME IS FAILLIET. — D« « Sociatà per l'eser-cizio del Giardino Zoologico » te Rome, welke zich reeds vo6r den oorlog in groote geldelijke verlegenheid bevond, heeft zich thans failliet doen verklaren.Men was dus genoodzaakt de goederen van dit genoodschap te verzegelen, o. a. ook de kooien der wilde dieren. Het schijnt dat dit niet geheel en al zonder moeite is gegaan, want de leeu-wen, de tijgers, de luipaarden, de ja-eruars en andere ongemakkelijlce heer-"chappen toonden weinig lust om veel-kleurige banden op de deuren hunner hokken te laten plakken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes