Het Vlaamsche nieuws

260 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 05 Mei. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 15 juli 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/sn00z72p8v/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

jONNBMENTSPRIJZEN: ia maand • -75 ■■»»* maand ?— é»)aar I8— le, Beheer en Aankondlgingen : ST-JAKOBMARKT, 73 « antwerpen Zonû&g 5 Mei içxB - 4** Jft&rgJ&c 122 Prljs S Ceatkm voo? België ■*****«*.■■'. -• jBBSgSS—t..«I « - i m m i m r*.i « m t# Het vlaamsche Nieuws Verschijnt 7 maal per week nr; ADCTPTPiAn. Hnnf/InncMW Dnî VPOHTÎT.ST Dr Allé. BORMS. Hnndiepfnnr Alh VAN nPM RDANhH î l AANKONDIOINGEN : | Tweede blad, den règel' 2.60 p i Derde id. id. I,— | Vierde id. id. 0.50 f Doodsbericht 5.— | Elke medewerker is persoonïijk î veramtwoardelijk voor zijn achrij v»n, 1 <m bindt niât heel de redaktie. De Oorlog Officîeeîe bèrichten m ûuiïsche zi joe duitsch avondbericht jorlijn, Vrijdag 3 Met. — Officâéel. :i Zuid'Westtiijk Fiuland hebben wij i vijand in, .«en vijfdaagscheu slag bij Iti en Tavastehus vemietigend ver-m. Wè maakten 20-000 gevang-enen. duitsch lëgerbericht Irjijn, Zaterdag 4 Mei. — Offi-d:Westelijk gevechtsterrein front Kroonprins Ruppr. van Beie-! en Duitschen Kroonprins : )p de gevechtsfronten bleef de toe-nd onveranderd. )e geschutbedrijvigheid was in vele joren, ook gedurende de nacht, tndig. in het ge'oied van den Kem-j en aan weerszijden van de Avre œ ze heden morgen tôt de grootste dite. Een Engelsche, plaatseîijke ival bezuidoosten Atrecht werd af-lagen.:ront von Gallwitz : /oor Verdun leefde de geschutbe- jvigheid op. Front Albrecht van Wurtemberg : ia sukseslooze verkennihgsaanval-van den vijand aan het Loiharing-lefront bleef de gevechtsbedrijvig-i s voormiddags gering. Aan het noy-bosch en bewesten Blcmont namiddags opnieuw opvlammende jdnam bij 't invallen der duisternis er af. fy'ij schoten gisteren 25 vijandelijke igtuigen en 2 kabeiballons neer. [tenant Buckler behaalde zijn 33ste, tenant Puesser zijn 22ste overwin-ig in de lucht. Oostelijk gevechtsterrein Finland Zuidwest-Finland is van den vijand îijd. )uitsche troepen, samenwerkend st Finsche bataljons, vielen den and tuaschen Lahti en Tavastehus ivattend aan en hebben hem in een i{ van vijf dagen, trots verbitterde jenweer en vertwijfelde doorbraaks-jmgen, een vemietigende nederlaag gebracht. Finsche krachten sneden m den aftocht naar het Noorden af. Van aile zijden omringd, legde de jand na de zwaarste, bloedigste ver-zen, de wapens neer. Wij maakten 100 gevangenen, 50 kanonnen, 200 ichiengeweren, 1000 paarden en eituigen buit. Van de andere gevechtsterreinen (ts nieuws. 11OQST, HONG. ZiJSE iîaliaansch gevechtsterrein Weenen, Vrjidag 3 Mei. — Officieel : Gisteren h de gevechtswerkzaamheid [het geheele ItaMaans''^^ front, tus-hen Judicarië en dp Adriatische Zee feront aanzienlijk toegeinomen. Den In, Mei heeft de lste luiiteinant von [aela zijn 15de, 16de en 17de overwni-Pg in de lucht behaald. iii turksche zijde turkschefronten Ifetantinopel, Vrijdag 3 Mei.-— Of-Kd ; uàt 10-000 bolsjewikiii bcstaande tdmacht werd op marsch naar F.lisa-ipoli dcx>r, twee uit Gaghestan aan-»rde reg'irnenteti in de buurt van Eli». ®'hpol teg.engehouden. De laaitsten Mngen versterkingen en versloegen de Isjewiki, waarbij zij 8000 gevangenen Mîten. Zij dedeni aan, de bolsjewiki te 'liOï het voorstel om zich over te geven. U ENGELSCHE zijde westelijk gevechtsterrein Ancien, Vrijdag 3 Mei. — Officieel : plaatselijk gevecht vannacht be-M®n Villers-Bretonneux geleverd, heb-«onze troepen met de Franschen sa-en?«werkt en enkele gevangenen ge-aakt.s Vij<uids artillerie ontplooide vanocli-r"J aanzienlijke bedrijvigheid ten Noor-" van Albert, zoomede in het vak van «uaiont-Hamel. •'"gescheidein van de artillerie-werk-^mheid van beide kanten in andere dee-"Vaa het front, verder niets te inelden. ri!»'1 '!ê' vervolg van onze oorlogstele-Htn op de tweede bladzijde.) Hat Jonft-Vlaamsch Koneres VERGADERING VAN ZATERDAGAVOND a — Te acht uren is de groote bovenzaal in d< Drie Zwitsers stampvol. En nog immer ko men deeinemers toe uit de provincie. Ei heerscht in de'zaal een feestelijke stemming maar ook een van wilskracht en vastbera denheid en doelbewuste eendracht. Er gaa een machtsgevoel van uit dat iederen een lin; doordringt en dat wast met iedere nièuw* groep die hare intrede dœt. De heer Brans — de heer Brijs was nog ir kommissievergadering van de Gevolmachtig den van den Raad van Vlaanderen — open de bijeenkomst en begroet de talrijke op komst die wijst op het gevvichtige van hei oogenblik, dat door ieder eenling begreper wordt. De Jonge Wacht van Leuven doet op di oogenblik hare intrede. Haar wordt een ovatie gebracht. Vervolgens vvorden onder leidinf van den heer Van Bruaene een aantal ge dichten voorgedragen, alsmede liederen er muziakstukken met begeleiding van viool door bekwame artisten ten gehoore gebracht. De heer voorritter Brijs leest een brief var de groep Vrij Vlaanderen die het best< wenscht voor onze werkzaamheden. Een twe^en brief wordt afgelezen vanwe ge den heer Raf. Verhulst, die door ziekte verhinderd is de vergaciering bij" te vvonen Gezien de verknochtheid met hart en ziel aar ans streven vanwege onzen Vlaamscher dichter, stelt de voorzitter voor hem een te legram te zenden waarbij het Kongres zijr beste weasehen op een spoedig herstel uit, (Toej.) Toespraak van den voorzitter, heer Brijs lid van de Kommissie vati Gevolmachtigden. De heer Voorzitter begint met de aanwe zigen geluk te wenschen over hun zoo talrijki opkomst, in dit zoogezegde verfranschte nés Brussel, dat nu de hoofdstad van Vlaanderer geworden i9. Deze talrijke vergadering is eer bewijs van het krachtige en doelbewuste stre ven van de Jong-Vlamingen. Nog veel meei zcuden er geweest zijn, hadden ook de leder van het Etappen- en operatiçgebied kunner komen. Dan ware de zaal van de Drie Zwit sers, die nu reeds stampvol is, veel te kleii geweest. Spreker betreiirt die afwezigheid om hei groote belang van dit Kongres. Maar ter rainste zijn aile groepeeringen uit Antwerpen Limburg en Brabant — ondanks de gewel dige moeiliikheden van verkeer — vertegen woordigd door talrijke honderden afgevaar digden. Nogeens drukt hij op het groote gewicn vaij dit Kongres, zoo naar binnen als naai buft««, op het belang dat er gehecht word aan hetgene erop zal besloten vvorden. Dit is geen wonder : het is Jong-Vlaande ren dat de beweging in het leven geroeper heeft en doorgevoerd ondanks de talrijk* sç_haar van vijanden. Nu staan wij hier al: een macht, wij hebben ons ontwikkeld tôt A machtigste georganiseerde groepeering, ui die enkelen groeiden duizenden aan hangars en nog duizenden dragen ons ideaal in zich maar durven of kunnen zich voor het oogen blik niét uiten. Maar hun verlangens gaai naar de verwezenlijking van ons doel. Bijna vier jaar geleden is het dat deze we reldbrand ontstond en nog breekt de zegezon ne niet door de saamgepakte wolken, noj ziet men in het verschiet de vrede niet glo ren. Het is omdat deze strijd over het lo van vele volkeren moet beslissen, omdat hi gaat om 't nationaliteitsprinciep. Ons daarbi, aansluitende zeggen wij : het doel van d-Jong-Vlamingen druischt niet in tegen he doei van de Entente : dat ieder volk tôt ziji recht zal komen. Wij, Jong-Vlamingen hebben nooit iets anders in het schild ge voerd : Vlaanderen redden en onze grenzea verzekeren. Hierin worden wij gesteund éi door de Entente én door de Centralen, wi moeten dus zegepralen. Wij hebben hier daar om niet te beoordeelen wat er achter di machtspreuk van de Entente zit, maar il onzen strijd leunen wij ons aan bij het volk waarvan wij verzekerd zijn dat het ons he! pen zal. Dat wij dezen steun verkozen, dat sprui uit de feitan voort : sedert 80 jaren gaan wi gebukt onder Waalsche dwingelandij : te ver geefs vroegen wij om gelijke rechten, ver geefsch was onze strijd, wij weten wat wi van de eigen, van de J-Iaversche regeering t verwachten hebben, Maar nu kunnen wij steunen op stamge nooten, op Germanen lijk wij, die ons zullei helpen, die reeds bewijzen gegeven hebbei dat zij bereid zijn te bewerkstelligen datgen waarom de Entente de oorlog voert : in he Oosten immers werden reeds verscheiden volkeren : de Oekrajiners, de Polen, de Fin nen, de Letten, enz. van het Russische jul bevrijd en kunnen thans gebruik maken va: hun zelfbestemming9recht. Maar dit is nie ailes : ook nog na den vrede steunt he: Duitschland met zijn machtigen arm.helpt he hen zich geheel te bevrijden, hun selfstandif heid op stevigen voet in te richten, en bek een terugkeer van de vroegere dwingelandij AI deze volkeren hebben het niet versmaa de hulp in te roepen van Duitschland, hot wel zij eenige maanden te voren nog gewa penderhand àls vijanden er tegenove stonden. Deze volkeren, behalve eenige uitzonderir gen langs de kusten van de Baltische ze« behooren nochtans niet tôt den groot-Gei maanschen stam. Maar wij, Vlamingen, zij volbloed Germanen, hoe zouden de- Dui: schers ons dan in den steek laten vermits z vreemde volkeren hunne onafhankelijkhei terugschenken ? Daarom ook twijfelen d Vlamingen er geen oogenblik aan de Duitschland gewapenderhand desnoods z; bijspringen om ons te redden, zooals het dee en nog doet in de randstaten van Ruslanc Daarvoor hebben wij het eerçwoord va Duitschland ons gegeven door den rijkskai selier aan de ^fgevaardigden van den Raa van Vlaanderen': niet alleen nu zal het or helpen, maar: « ueber den Frieden hinaus > Deze verzekering werd sedert bevestigd dot de opvolgende rijkskanseliers. Wij moeten echter eerst en vooral steune - op ons eigen zelf ; een volk dat zich laat d:a- - gen door een andere macht, is een onwaar • dig volk. Wij moeten vooraan gaan. Nu if , het oogenblik gekomen om onzen wil en on-. zen moed te toonen, om ons-zelf te worden. Nu is het plechtige oogenblik, het oogen-! b'ik van de veelgeuoemde realpolitiek. Kn î wij, Jong-Vlamingen, zijn het juist die doen agn daadwerkelijke reaalpolitiek. Wij hebben den naam utopisten te zijn, ■ maar in werkelijkheid blijkt dit anders ; om : daarvan overtuigd te zijn is het voldoende ■ de geschiedenis na te gaan van de Jong-; Vlaamsche beweging. Het zijn, zooals ik 1 reeds zei, de Jong-Vlamingen die den strijd begonnen zijn. Van eerst «f flan hebben zij : hun programma geforinuletrd, doelbewust : zijn zij op de verwezenlijking rvan afgegaau. : Einde 1914 en begin 1915 waren zij s.lecht'* ■ enkelen (spreker noemt er eeuigen die ron-dom hem zitten), die, bespot, beschimpt en uitgelachen, ondanks en, tegen allen hun ideaal staande hielden. En nu koint het uit i dat zij de klaarzienden waren, dat zij een hel-deren blik in de toekomst hadden, dat zij alleen aan reaalpolitiek deden. Uit hun strijd is dit leger geboren, dat hier nu doelbewust zijn wil komt uitspreken ; aan hun utopieen danken wij de verrlaamsching van de Gent-sche hoogeschool, waarvoor vroeger jaren lang eén wanhopige strijd werd pevoerd, zonder hoop op gelukken, en die op enkele maanden verwezenlijkt werd. Spreker brengt hierbij hulde aan Generasl-Goeverneur %ron Bissing, wiens naam onaf-scheidehjk aan die vervlaamsching verbonden is en tevens ook aan, twee gTijze strijders uit de Jong-Vlaamsche rangen, mannen van het eerste uur : Domela Nieuwenhuis, van Gent', en Dr. Van Oye, van Oostende. Dan gaat hij verder : Aan die utopieën van de Jong-Vlamingen danken wij eerst de splitsing van het Minis-terie van Wetenschappen en Kunsten, van het Onderwijs. En telkenmale we een nieu've overwinning boekten, groeide de schaar van onze aanhangers. Opvolgentîijk kwam het ontstaan van den Raad van Vlaanderen, de volledige bestuurlijke scheiding^ de uitroeping van de Politieke Ze 1 f sta il d i gïie i d Dat hebben wij te danken aan die utopisten! Dat zijn geen utopieën meer, dat zijn daden. Jong-Vlaanderen is de bakermat geweest, het blijft de bakermat voor later, voor de eindoverwinning. Want het is de bakermat van het grootste, het schermt niet met wocr-den, maar stelt duidelijk omschreven doel- - einden. Daarom komen de seharen in breetie massa ernaar toegestroomd, in een eensgezind streven — dat hevig zal zijn, ja, maar des te glorierij^er — tôt het verwezenlijken van dat doel, van dien eisch dien we steeds hoog-houden : de oprichting van het Koninkri jk Vlaanderen. Die eisch moet en zal vervuld worden. f Met seutiuientaliteit komen wij niet ver. Slechts een soevereine .«taat kan Vlaanderen ' groot maken — dat is de reaalpolitiek — het [ ideaal gesteld door de Vlaamsche beweging ! sedert haar ontstaan. Wij eischen ook de teruggave van Fransch-. Vlaanderen (langd. toejuichingen) — de vree-. selijke strijd die daar nu gestreden wordt, ia ; het begin van die bevrijding. Dit beantwoordl aan den wensch van de Enteate, vermits hei t volk dat er woont, terugkeert tôt zijn eiger j ras. (Dangdurig gejuich.) i Het gaat om, het nooit te her-5 stellen België en daarbij komt natuurlijk eer t ekonoinische aanleuning aan Duitschland — 1 't spreekt van zelf dat.als Duitschland zijn zo i nen voor ons laat bloeden, het ook voordeeler - moet hebben. Dit; is voor ons zelf overigens 1 de voorde'eligste oplossing, immers dan heb' 1 ben. wij als hinterland «chtex ons : ganscl 1 Midden-Europa, de Balkanstaten, Voor-Azi< ■ eu Oekrajina, Duitschland is de nitgangs-" poort daarhenen. 1 Maar er wordt ons de vraag tusjchen de bee nen geworpen : Wat gaat ge met 't Walenlanc doen, — En daarop wordt dikwijls geant-t woordt : dit gaat ons niet aan. Dit gaat on.' . wel aan, het is van belang wat aan onze Zui-! dergrens gebeurt. In 't Walenland is nu ook " een aktivistische beweging ontstaan. Di< ■ ijvert voor een Zelfstandig Wallonië. De Wa il len vragen ook zelfstandigheid, en, zooals cet 5 Yooraanstaande Waal het mij zei : « une liqui dation à fond de la Belgique». Wij prediken overigens geen rassenhaat ^ maar verlangen voor ieder volk een eiger . kultuur, door miSdel van eigen taal, en eigei t zelfstandigheid. Daarom kan er hoege 0 naamd geen sprake van zijn dat wij niet be reid zouden zijn een ekonomisch verbond me' j Wallonië te sluiten. 1 Spreker besluit zijn rede met nog eeii: t te wij zen op het belang van dit kongres. Di i is geeji kongres van woorden maar van posi t tieve daden, door dit kongres formuleeren wi - nogmaals en beslist het programma van on» t eischen en maken het wereldkundig. En ver . der moet van dit kongres een organisatori i sche kracht uitgaau dat ons beslist ons over - wicht niet enkel bevestigt, maar vervijfdub - belt. r wij kunnen over onzen invloed tevredei zijn : de Raad van Vlaanderen voert lang - zamerhand ons programma uit : Wij hebbei geen schrik voor andere gezindheden. Di '- vooruitstrevende elementen winnen het op di n konservatieve. Dit bewijst de geschiedenis :- ook in deze beweging. De konservatieve ele j menten komen langzaam acliteraan — alzo< d de unionisten — min of meer konserva e tieven van ons standpunt uit. Deze vormei t den schakel tusschen de meest vooruitstreveii il den en deze die nog verder achteraan staan d Zij zijn overigfcns te vinden voor de oprui '- jning van den naam België en moest het to n een personeele unie met de Zuidelijke prc vinciën komén, dit zou geschiedet^ onder d ^ benaming Vlaanderen—Wallonië. s De leden van de verschillende groepeerin ir gen hebben tfouwens allen hun Vlaandere' even lief. n Er kan dus niet de tninste kwestie »ijn va vijandschap onder de aktivisten. Wel inte gendeel: wij strijden allen samen, schoude aan schouder, voor de volledige vrij maki n, van Vlaanderen. Daar de vraag steeds luidt Wie hebt gi achter u î moeten de leden met meer ijve dan ooit leden aanwerven. ledereen moet zic] een apostel voelen voor de zaak. Wij moefei kunnen spreken in naam van het Vlaamsch volk. Alleen de Jong-Vlaamsche politiek kaj ' Vlaanderen redden. Hoog leve de soevereine Zelfstandige Staa.t Vlaanderen! (Dgngd. toej. De langdurige en geestdriftige toejuichin gen van de gansehe vergadering op deze zo positieve verklaring van den voorzitter, zij] het duide'ijkste bewijs dat aile aanwezigei het ernstig meenen, volkomen t' akkoort gaan met deze besliste verklaring en vastbe sloten zijn ailes te wagen om het doel, hier mee gesteld, ter verwezenlijking te beoogen De vergadering gaat uiteen onder het ziu gen Tan den « Vla^mschen Leemw». De BANK CREDIT POPULAIRE leent gel dcn op handteekeu, elgeadomir.cn en verzekc rinj;«poSissen. Rureelen van 10 tôt 1 en van 3 te 5 Torenuur. Administratief geknoei en geploeter WAAR ZE MEE BEZIG ZIJN ! Naar aanleiding van de stukkei welke wij gisteren mededeelden, ge ven wij nog eenige toelichtingei waardoor onze lezers zo des te bete zullen begrijpen. Uit het eerste stuk, namelijk dei brief van het Uitvosrend Komiteii aaî de afdeeling tôt Leniging der Weriif loosheid, blijkt dat het Weldadig heidsbureel zijne bedienden heeft te ruggevraagd. Wij moeten er bijvoegei dat het zoo deed niet alleen voor di heerent Augusteyns, Genin en Neete sonne, die verbonden waren aan ge zegde afdeeling, maar ook voor d< hh. Van der Kuylen en De Preter, ii dienst de een van het Komiteit voo Schamelo Armen, de ander van he W oningkomiteit. Dat de terugroeping van deze be ambten maar een voorwendsel was on vooral den hr Augusteyns uit de af deeling Leniging der Werkloosheid ti verwjideren, wordt bewezen door wa met den hr Van der Kuylen is voorge vallen. Pas was de maatregel getroffen o deze verdiensteliike ambtenaar kreej het bezoek van den heer Charles Der mond, bestuurder bij het Weldadig heidsbureel, die hem kwam voorstel lên zijn pensioen aan te vragen. Daa de hr Van der Kuylen daar evenwe niet wilde van hooren, vond het be stuur niet beter dan te beslissen d? hij in verlof mocht gaan voor zoolan hij zoude verlangen. Maar hr Van de Kuylen, die met al dat geknoei nie gediend is, weigerde vlakaf dit verlol Als men hem dan tcch ten bureel noodig had, zooals men eerst aan he Komiteit van Schamele Armen, waa hij als 8ekretaris was aan toegevoegd had geschreven, wilde hij daar oo werkzaam blijven. Doch zoo verstond het nu het be stuur niet, en het besliste dat het hee Van der Kuylen tijdelijk maar zou la ten waar hij was. Hij blijft dus in de dienst van het bureel voor Schame Armen, niettegenstaande hij daarva reeds afscheid nam en ook een be dankingsbrief ontving! Nagenoeg hetzelfde doet zich voc met den hr De Preter, die het ami van bureeloverste bij het Woningkc miteit waarneemt. Ook deze zal daî in dienst blijven nu hr Augusteyns i kunnen geweerd worden uit de afdee ling Leniging der Werkloosheid. M< i hem vallen-als slachtoffers de hh. Ne? 1 tesonne en Genin .maar ongelulckif lijk weet men in het Bureel van We ' dadigheid niet goed wat met hen aaî vangen. Tijdens den oorlog zijn e zooveel tijdelijke bedienden aang< : worven dat men de teruggeroepene : moeilijk plaatsen kan. 1 * ^ * JA ^ In den brief van de afdeeling Len . ging dsr Werkloosheid aan het Uitvof - rend Komiteit,. wordt gezegd dat z de hh. Augusteyns, Neetesonne en G< 1 nin niet voor haren dienst gevraag had, maar zij aan hare beschikkin . werden gesteld t s Dit is ook zoo. Wanneer in 1915 i , het Uitvoerend Komiteit werd beslii " de toen bestaande werkloozenkas u ' te breiden tôt de afdeeling Lenigin [ der Werkloosheid, werden er verschi - lende nieuwe leden aan toegevoege • zooals de hh. Van Doosselaere, Hex j derickx, Augusteyns ,enz. Deze laatste was bijzonder voorg< ; steld door den hr Van Doorsselaere. Het was het. Uitvoerend Komite - dat hen aanstelde in hunne verschi 1 lende hoedanigheden. * 3 * » Daar. de hr Léo Augusteyns zijne l benoemnig als sekretaris had gekreger 5 \ an het Uitvoerend Komiteit, was he j ook natuurlijk dat hr Adelfons Hende r rie kx aan dit Komiteit het voorste 1 deed hem bij zijn aftreden te bedan l ken. i Dit voorstel werd neergelegd in de , zitting van 30 April 1.1. Waren aan ) V/ezig : de hh. Victor Desguin en A, ■ Cools, schepenen; Soeten en Steger, ' gemeenteraadsleden ; Van Doorsse-! laere. Stevena, bankier; Colms, hoofd-1 opziener, en Goyvaerts, opziener van ■ het stedeliik ondenvijs, en Verdonck. Het voorstel bracht die heeren zeei j in verlegenheid Daar echter een voorstel om be- ■ rproken te worden, door een of meei leden moet worden on^ersteund. vonrl t de voorzitter het middel om het a] gauw van de hand te wijzen. , — Mijnheeren, wordt het voorstel van den hr Henderickx ondersieund ? Niemand repte ! De hh. Desguin, Cools, Soeten. Steger, Van Doorsselaere, enz., deden of zij de diensten door den hr Léo "Augustevns in de afdeeling Leniging der Werkloosheid ve-richt, niet kenden, i Het voorstel moest dus aïs verwor - pen worden aanzien. 1 * * * 't Is goed dat al het geknoei van die ntoedige heerachappen door het pu-1 bliek gekend weze. 1 En waar dat zijn eige-n mee bezig kan houden in dezen tijd ! t Is niet te verwonderf-n dat de Ko-miteiten te Antwerpen door de bevol-l king worden beschimpt, beschuldigc ' en gehaat ! Dat zit daar te kuipen' en te konkel-" foezen om een middel uit te vinder hoe ze, met hun moed en durj, toef 1 nog een Vlaming zullen kunnen tref-r fer: ! Tôt het Vlaamsche volk naar den bezem grijpt ! ; SINJOOR, 65 frank voorscitot bekoint men per stadsiof » «p de BANK CREDIT POPULAIRE. t I I . .IL I . I. !.. . STAD en LAND ? ALGEM. NEDERLANDSCH VER - BOND. — Hooger Onderwijs voor hei - Voik. — De zesde en laatste voordirach - van den heer H. Vos ,over de inteidinf r tôt de studie vani de Staathuishoudkumde I heeft plaats op Dinsdag 7 Mei, te 9 1/î Torenuur 's avonds, in het Koninklijl Lt Atheneum;. In deze voordracht zal d g spreker bchandekn de waardetheorie al r grondslag van het ekonomisch onderzoel t en bespreken, : 1. Nuttigheid en grensnut 2- De subjektieve grondslag van de waar e detheorie ; 3- Waarde en prijs-; 4. Kri t tische beschouwingan OArer de objektievi r arbeidswaardetheorîe. L Wij geven nog steeds 4% op spaarkas en loo s pende rekening. BANK CREDIT POPULAIRE Kas open van 10-tôt 1 en van 3 tôt 8 Torenuur j EEN DAGORDE. — 1500 Vlaamsch . arbeiders, op 1 Mei-dag vergaderd in d n zaal ThaJia, te Antwerpen, op d<- meetinj .] ingericht door de Minderheddsgroep de n Belgische Werkl edenpartij en de Socia ILstische jonge Wacht : drukken hunne onwrikbaie socia lis. ti ir sche overtuiging uit; it eischen op dezen dag, met meer klen >- dan ooit, hun recht op degelijke social j wetgeving ; s doen een dringende oproep aan de pro letariërs aller landen om mede te ijvere: :t voor het bekomen van onmiddell jke :- duurzamen Vrede ; r- dringen nogmaals aan bij d!en Lande [- lijken Raad der B. W. P. om zich uit t l- spreken voor de Vredesbewegin^ en. he x herinric'iten der Internationale; en besluiten deze dagorde openhaar f n maken. Uwe geldea geplaatst op de BANK CREDI' POPULAIRE brengen nog steeds onmiddellil j 4% 's jaars of. ■- EEN VRAAG AAN ONZE LEZERS lJ — Zijn er iezers die on» kunnen bezor j gen van « Het Laatste Nieuws » : de num a mers van 1g November 1914 tôt 13 Ja S nuari 1915. Van «Het Vlaamsche Nieuws», d n nummers van Januari 1915: 14, 15, 16 ^ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 25, 26, 20 Februari : 1, 5, 17-Maart : 26, 15, 9, 8-April : 5. '• 1916- — Maart: 24, 28. l" April : 9, 10, 11-Oktober : 16-December : 25, 26, 27. it Oo dëTBANK CREDIT POPULAIRE kanl j. storter dagclijks over het ganichc beloop tege 1% gestorte gelden beschikken zonder waarschi wing of aanvraag. Kas open vaH 1# tôt 1 en va 3 tôt 8 Torenunr. fatu ?ocr Iederen ê%g TEN PROPOOSTE' [ VAN EEN KLEIN BOEKJE Er zijn twee dingen op de wereld die me tôt een vooredurend verwijt en tôt eeuwige wroeging verstrekken : primo, brieven schrijven; 3ecundo, boekbeoordeelingen schrijven ! O Gij, honderden — neen, ge zijt wel duizenden ? — onbeantwoorde brieven, nu aile vergeten, als ge wist hoe ge mij sems een héél kwartier langer hebt waLker gehouden, wanneer het al eens gebeurde dat een te sma- -kelijk of te laat genoten avondmaal of t geblaf van een hond mijn rustigen slaap des rechtvaardigen had onder-broken; als ge beseften moest hoe ik me soms voor 't voorhoofd heb gesla-gen, dit gebruikelijk gebaar om den zetel van het ontrouw geheugen t« tuchtigen, en ailes te uwer wille, ja, hoe zoudt ge mij dan niet alleen ver- — geven, maar me beklagen en me nooit meer schrijven ! Want er is geen mensc'n, zelf s niet de grootste heiplaveier bij Belzebuth aangeland.die met zooveei goede voor-nemens en beste bedoelingen bezield is als schrijver dezes, doch onoverwin-baar kunnen bij hem de aanvechtin-gen zijn om toch maar niet te antwoor-den op brieven. 't Is geen -tegenzin, geen verzuim, geen luiheid, neen, alleen een geheime onmacht, een nood-lottige betcovering, of om het heden-daagscher en wetenschappelijker te zeggen : een pathologisch geval, een hysteria mysieria geen brieVen te kunnen beantwooijjîen ! Artikels schrijven, dat gaat des te ' griffer ; vooral strijdartikels vhegen uit de pen. Wààrom ? }a, dààrom ; niet waar ? Omdat dit gedeelte niet belezen is of niet yalt onder de epistelphobie, geliik" er zooveel andere onuitlegbare . phobie'a zijn, zooals hvdrophobie of jeneverzucht ; agoraphobie, daarmee misschien in verband, uit schrik een ' groot plein over te moeten ; angora-phobie moet dan kattevrees zijn, ook al eigen aan zekere personen. Indien er ooit in den Raad van Vlaanderen ■ een bespxeking wat saai en "erekt uit-valt, of boven het bevattelijkheidsver-mogen mijner neuronen, zal ik aan , mijn naasten Raadsgebuur, en mijn , als psychiater beroemden vriend Dr. î Claus .daarover eens verderen uitleg f vragen. - Een tweede kwaal, die me over mijn Personal- Ausweis — waarom dit woord met cén eind-s ? is dat wel rich-tig Deutsch '? — bedenkeiijk het hoofd doet schudden. is niet alleen omdat er mijn geboortedatum op vermeld staat, — ce qui ne nous rajeunit pas, gelijk Alphonse Allais zou» zeggen — doch vooral omdat ik daar het afbeeldsel aantref van iemand die reeds met twintig, (of zijn er vijftig ? of zijn er honderd ? boekenrecensies achterstal-lig bleef ! Dan kri]g ik een aanval van kubism en futurism, smiit al de gelezen of on-gelezen boeken m een hoek en wensch dat inderdaad al die meesterwerken van "t verleden — want eens dat iets bestaat, behoort het tôt het verleden, zoodat ik me afvraag of er wel een ^ heden is ? ... (ik zou er zelf iets van 3 krijgen altijd met die tusschsnzin-nen !... deze weeral een nieuwe bij !... " id. en enz.)... waar was ik nu weer ?... 1 en wensch dat al dit gebundeld dicht * en proza voor eeuwig in den niet mocht verzwinden, cm dan van voor-af-aan te kunnen herbeginnen en e trouw aile boekbeoordeeling te schrijven, want niets is me, nà brieven schrijven, aangenamer. Habent sua jata libelli ('t lot van boeken is wisselvallig)... ook op de !' redaktietafel en in de luim van den ' recensent. Een mensch heeft voorliefde voor . een klein boek ,omdat er minder in te - lezen staat. Als mij iemand vraagt of - zijn artikel goed is, dan zie ik eerst - hoelang het is. !t Is zoo met ailes ! la niet de voornaamste en hoogste hoe- b danigheid van een toespraak of rede-, voering kort te zijn, dit wil zeggen . nooit langer dan één kwartier in de meening van de toehoorders. Waren het twee uren in werkelijkheid... dan proficiat ! Zoo luisterde de heilige, die 't eeuwig geluk wantrOuwde, duizend jaar naar den zang van een nachte-gaa^!Een klein boek en dan verzen. I Zoo komt nu G. Burssens aan de n beurt met Verzen, «uitgegeven te Me- • chelen tijdens dcn oorlog, in het jaar II 1918» en pas verschenen. Een bun-deltje van 60 bladzijden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes