Het Vlaamsche nieuws

479868 0
01 september 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 01 September. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 04 februari 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/qz22b8x952/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Kosteloos Nummei Het Vlaamsche Nieuws VKRSCHIJNT 7 MaAL TN DE WEEK «nnntonw-tun-ni-A 1 i n n IT ■ ■ ■■■■ mri m : ,-• 'MME -1 nmmr m m m .. — ■m ■ ■■■■■■■un i r-n « mu Immii m ■ 'H ■•«■<■>11111 wi ■i-iTi ir» 'i; nrTIinyrt Si9DBBS v^t«^^MJÎ^-;C:^S>aiaKM#»7aS$S«WHriilMe$mRSSti6ai«CVijœ3WKt'<ltt<ff^aim«6nCWB»^«muvxU«aeu^W««WS«W «TflBIMBlIBBBWaWBMiM ■• ,■;' ps ■ ... «-» .•• -.. Vlaanderen biedt ' aan Pastoor Aalmoezen^H m m m :- m m m 1 F1 'Tx^zwàn der Meuien Ben qouden kelk mm A N TV- :. • tr u ! 1 W? ■ Officiel Haversch nieuws ATfXn ' ♦ Pnl^îu/iU fltiri.rl D" Van der Meuien naar het Cezember-eiianii verbannen Havre, î September. — GeneraaJ De Ceuninck, Belgisch minister van oorlog, heeft twee omzendbrieven met betrekking tôt het Vlaamsch openbaar £remaakt. In den eersjen dringt hij aan op het nakornen der verachillende maatregelen, die be-otemd zijn om de rechtmatige wer, schen der Vlaamsche soldaten te bevredigen. Hij îs van oordeel da! het onduJdbaar is dat de officieren zich niet met de soldaten in bun moedertaal kunnen onderhouden over gewone kwesties van den . dienst. In den tweeden uit hij den wensch om uit het leger aile propaganda.te weren welke de Beîgen zou kunnen verdeelen ten koste van hun vader-i*nd.De minister herinnert aan de voor-«chriften nopens het gebruik van het Vlaamsch in de africhtingscen-tr*. De leerlingen moeten worden ingedeeld volgens de taal, die zij epreken en het onderwijs moet in deze taal worden gegeven. De af~ richting der troepen moet in de bei- de talen geschieden, tervyij) aile geschriften in de twee talen moeten sd'in opgesteld. De minister neemt maatregelen iegen antinationale propaganda; hij brengt ter \ennis van het leger dat strengere maatregelen zullen worden getrojjen ten opzichte van elfyen militair oj aan het leger verbonden persoon tôt welfyen rang oofy hij behoort, die op deze oj gene wijze door geschrijten, uitlatingen oj in hijeenkpmsten de goede verstand-houding, well^e tusschen aile leden Oan het leger moet bestaan, poogt te ûerstoren. Vandaar dat el\je agita-lie, Van wel\en aard zij oo)\ zij, $trïfyt moet worden vervolgd. Ten slotte tre\t de minister de ealmoezeniers-opdracht in, wel\e aan pastoor Van der Meuien was Oerleend, wegens het Verspreiden aan het jront Van een dagblad, dat iendentieuze arti\elen bevatte, die de Belgische staatsinstellingen zou-den \unnen aanrancfen en de goede Cerstandhouding, die tusschen de personen in het leger moet bestaan, te tchaden ; ten tweede wegens het feit, dat hij den overweldiger Van uns land, die er naar streejt twee-dracht onder de Belgen te zaaien, sldus in staat heejt gesteld zich van deze door en door antivaderlandsche arti\elen te bedienen om ze te plaat-*en in een Vlaamsch blad dat in «en \amp van Belgische gevange nen onder gezag der Duitsche auto riteiten verschijnt. Pastoor Van der Meuien zal, in zijn hoedanigheid Oan hospitaal-soldaat, naar de tucht-Compagnie op het Cézembre-eiland voor den oVergebracht. LEVENSSCHETS van den heldhaftigen aalmoezenier Deze jonge heldhaftige priester be-faoort tôt een der meest geachte familiën van Limburg. Zijn vader was geneesheer te Bree. Hij werd op dit Limburgsch dorp gf boren ixi Maart 1893. Van jongs-af was hij een buitengewo-ate leerling die op I5-jarigen ouderdoni tijn Latijnsche humaniora voltooide in iiet Klein-Seminar'e van St-Truiden en wel met de grootste ondersebeidinjf ^ ^ ^ M»" ' PWi jiSTER-AALMOBZEN IF h > itr. PAUL VA> DER MEULE* Pauî Van dei Meuien wilde priester worden, doch was te jong om van de Wijsbegeerte naai het Groot-Seminarie over te g aan. Daarcm werd hij eerst naar de Hoo-geschool van Leuven gezonden, waar hij de leergangen volgde van... Mgr Mercier en na drie jaren tôt doctor in de Wijsbe-geerte promoveerde. Dan eerst ging de jonge doctor naar het Groot-Seminarie alwaar hij juist de wijding van subdiaken ontvangen had toen de oorlog uitbarsue; Aanstonds xneldde hij zich aan als vrij-williger-ziekendrager, en gedurende heel den veldtocht in Belgiê onderscheidde hij zich door zijn moed, zelfopoffering en toewijding. Na den terugtocht van Oktober 1914 volgde hij het leger en ontving de wij-dmg van diaken in de De Panne. Niet lang daarna wordt hij priester gewijd te Chartres en om zijn groote begaafdheden en voorbeeldigen levenswandel tôt ge. he-imschrijver benoemd van den Hoofd-aalmoezenier van 't léger. Maar hijzelf verlangde naar het front waar, naar zijn eigen woorden, « zooveel goed te doen was ». Zijn vroom en vader-laudsch verlangen werd ingewilligd en hij ontving nu de aanstelling van aal moezenier bu 't léger. De g root s" verwachtingen werden va-: hem gekoesterd. Hij werd aanbeden door zijn overheid en was de trouwste vrien<3 en trooster van de soldaten. Midden de gevaren van het slagveld deed hij envoudig heldhaftig zijn duren plicht, dagelijks zijn jdug leven opoffe rend voor den godsdienst en het. vader-land. Hij zocht naar eer noch toem. Hij kendë slechts zijn plicht en de stem vas zijn geweten. Door zijn heldhaftigheid verwierf hij op het front de orije van S||t-Joris, die hem door Koning Albert in bij zijn zijnèr soldaten werd overhandigd. Naast zijn plicht als priester was hij «ai dé eerste plaats Vlaming. Hij was ge- tuige hoe de Vlaamscne soldaten on-rechtvaardig werden behandeld. Hij beminde zijn taal, hij bemind< Vlaanderen ; dit was een misdaad in d< oogen van Havere. Nauwelijks had hij' recht gevraagd voor de Vlaamsche jongens en gezegd da' de daden van den « Raad van Vlaande ren » met onpartijdigheid beoordeek moesten worden en er volgens zijn mee-j 1 ning slechts heil voor Vlaanderen van het Aktivism kon komen, of hij werd onge-nadig gcliojfcu àcoï den Belgischea c logsminister generaal De Ceuninck. ( Een eeuwige vlek zal op den naam kle-ven van dezen man, blind werktuig van het Vlaamschhatend Havere. De onver- ' biddelijkheid en wreedheid van den maatregel zal aan het front een groote verontwaardiging verwekken, die gehee] : Vlaanderen zal deelen. Nu is de jonge geleerde en vaderland- ' sche priester op een eiland verbannen en bij ee,n tuchtkompagnie ingedeeld. t Hoeveel andere Vlaamsche jongeng zijn bij hem, alleen gestraft omdat ze1» Vlaanderen liefhadden ? De Vlamingen zullen dien hateliiken maatregel vergoeden door hun liefde en De hulde van vlaanderen aan zijn Verbannen Zoon Op dtze bladzijde geven wij de beelte us van het juweel dat het dankbare ^ehoonde Vlaanderen aa» Dr. Van de Meuien zal aanbioden. De Gouden Kelk ia rceds gekozcoi ta sangeworven. in den voèt is het, Wap en van Viaan iere-n aangebracht, met inachtnemin; ^an de eischen der liturgie. Dit wapeJ îelf is als een kleinood uitgewerkt, me robijnen opgesmukt. Op den buitenkant van de patene i sunstvol de afbeelding van Leonardo d: Vinci's Laatsle Avondmaal gegrift me ils omschrift de le lis van de katholiek Vlamingen : Ailes voor Vlaanderen Vlaanderen voor Kristus. Wanneer de tijden zullen aangebrokej îijn en onze Vlaamsche soldaten weder jekeerd van het front, uit de gevange lenkampen van Duitschland (wij gevei n dit blad de beeltenis van eenige de —\ ri ^ î i en de imerneenngskampen van Holiand, 1 dat dan op een Elfden-Juli — mocht het wezen in 1918 i — Priester-Aalmoezenier Van der Meuien op een heuvel van Vlaanderen in open lucht de mi« leze, met tienduizenden Vlaamsche soldaten er om been geschaard, terwijl in de vnje - lucht van het herboren Vlaanderen nog-, maals de Leeuwen zullen dansen. Dat hij ï dan dezen kelk beure boven de mtnigte als een dackoffer voor onze redding. i Wie dat bijwonen mag zal het meest grootsche schouwspel te aanschouwen - krijgen dat Viaandeien ' beleefde sinds l den ochtend van den Elfden-Juli 1302. i Dat zal de dag wezen van de zegepraaî ! t N. B. — Inschrijvingen op de-j kelk woirden ingewacht op het bureel van ï « Het Vlaamsche Nieuws », Roodestraat, i 44, Antwerpen, en bij heel de aktivisti-t sche pers : «Gazet van Brussel», «Mieuwe s Courant van Gent », enz. Er is ook overgegaan tôt het stichten van een Van der Meulen-fonds ten beboe-! ve van a! degenen die om hun Vlaamsch- - gezindheid werden getroffen. i ... . AAN VLAANDEREN HET ARTIKEL VVAAROM Or ?AUL VAN DER MEULEN VERBANNEN WERD 1» ex wel een toesta^d un te denken die hachelijker is dan de onze, Vlamingen, die ia 't leger zijn? Terwijl dat zich ginds gebeurtenissen voordoen die ïen goede of ten kwade van groot ge-îvicht kunnen zijn in de Vlaamsche Be-■•vegifig, staan wij hier, zonder hoofd, tonder orgaan, zonder inrichting, zonder leiding, belemmerd vrij onze gedach-ten te wisselen om toi de eenheid te ge-taken van een te volgen gedragslijn, in de onmogelijkheid met juistheid te worden ingelicht over wat er verre van hier ^ebeurr., te ver g et ti a;ïzic-iîoH ^ezagheblx.nd woord of naar V ,;ezind satnengaan der meerd^H 'jtr Vlaanfsche voormaDaen, H tusschen de vrees den vu and '.r werken — of voor Vtaandere^^Ê gelegenheid te laten v0orbijgaan,^^Ê teddiqg nonr de tO»kotmi ilissend zou kunnen tijn. Zoo staan wij ook weer voor de laat->it- aaad van den Raad van Vlaanderen. tient uiteenzettiug der feiten, voorzoo-ver Zc voiledig en juist hier bekend zijnt •aeett :n de bladen- gestaan — met beoor icelingen vaii verscluilenden toon. Wat hier volgt zijn enkel eenige be-^houwmgen, weergevend den indruk bij <nen,igea door die ieuen teweeggebracht. i. — De kwestie des Bestuurlijke seneiding is gesteld. We werd het vrœ-^er reeds : vôôr aen oorlog, — in îyic dooi de kampagne van de Vlaamsche yiem, — nu, op drmgende wijze ; zelfs wordt ze nu opgeiost door het Duitscu <-stuur en geleideiijk in vi^ege get>racnt. î 1s eene zaak van groot gewicht, om-uat zulke maatregel diep mgrijpt ia on» volksleven in België. V'6ôr den oorlog werd de Bestuurii]k« Scheiding bespr«-iien, van Waaisctic zijde eerst. ook vai? V'iaamsche zijde ; ernstig be^-tudeerd werd die kwestie echter met. In Vrij België schreef Frana van Cauwelaert een reeks artikel», de Bestuurlijke Scheiding als ttutteloo# en ongewenscht bestemp«-lend. Natuurhjk aduit zuika uitspraak van één man, hoe hoog hij ook sta, aile verder onderzoek met uit. Om tôt eefl« oplossing te geraken, dient zoo'n gewich-tige zaak veelzijdig en door deskundigea onderzocht, kalm, op er^stige wijze, zonder vooringenomenheid. Het is onjutst te b«wtru%, dat, doer het feit *elf, dat ook de Duitsckers die scheiding voorstaandaarin een gevaar. ligt voor België. Niet allé* wat het vijan-delijk bestuux invoerde it in zichzeii eïi noodzakehjkerwijze nadeelig voor on» land, al zoeken zij dan ook vooral door de verdeeling die er van voortkomt, er partij uit te trekken, tijden# de bezet-ting. Eenige jaren geieden, gtelde' de Waalsche professer Defourny, van d* hoogeschool van Leuven, ia de Revue Sociale Catholique de Bestuurlijke Scheiding voor al* de meest gewenschte rege-iing voor België. De tusschenkomst van htt Duitsche bestuui verandert nieu aan den grond der zaak ; en het ts dan eotà niet met groote voîzinnen c» scheld-■woorden, dat zij wordt opgeiost, noch door 't geschrijf van al-wetende persman-nen, doch wel door ernstige «tudie «: «nbevooroordeeid onderzoek. En veronderstelt dat de bestuurlijke Scheiding met het Belgisch belang vereenigbaar tj, doch dat daari% d' eenige redding ligt voor .Vlaanderen§ da% dient te ioch ioegepast ; want wij tij» eerst Vlamingen e* daK Belg ; Vlaming zijn wij door de natuur en van God wege, Belg zijn ive enkel door '* poli tiek verband. Waar koofdbelangen van de Belgische natie het v^rgen, wiUen w\j voorzeker bijkomende Vlaïamsche te fa*i gen slachtofferen. doch moest het bis;. ken dat onze levensbelangeH als VlatntKn niet overeen te brenge* tiju rtiet het Belgisch belangt dan zou ans Vlaamsch belang vôôrgaant en eea omwentelin^ ware, zoo aile andere middelen nuttelooa bleve^, in dit geval gewettigd Op de-te'tfde wijte moet ieder persoon, moet iedere familie &fste*d doc* -»«» sommige, voordeeien te% bate van de geme«nsthap, doch er zijn persoonlijke beiane«v> — -bijv. gewetensvrijheid — et <»;» /«mi-'.iebelangen, dig voor geen enkel tooge-zvgd algemeen belan* m»gs\i "enderdoet t Zelfdt geldt ve«r de letensbélangen van ons ras. Moest ie Belgische eenhetd slechts mogelijk blijkeH ttn nadeele der Vlamingen, dan k die e«Aheid een wu*-toestand I Van Vlaamsch eM ook f tan Belgisch itandpunt uii, moet dus JHt vraagstuk onderzochi en het is verkjeerd **ch daar-o-ver lichtvaardig uit te laien Dat is dan ook iets datj in d« daad vaa den Raad van Vlaandferen ongunstig stemt, dat xij namelijli ee» beslissin» invoeren die niet op voiy.otnde degelijk' wijze werd bestudeerd, len dat hij han-delt in naam van 't JVlaamsche volk waar het de VI am iDgerji heelemaal siet cens zijn over de aan ta netnen houding Wij zullen, het iiatu/urrijk niet wagen uitspraak te doen in e^ene zaak van zuik gewicht ; en 't komt /ook weinig ernstig voor, te willen onde/ studenten als eene volksstemming btw/trken of, zonder verder grondig onder/oek, hun eene inee-ning op te dringenlover eene kwestie die door méér bekwanlien dient onderzocht, zonder vooringefcomenheid er teg«a. ®ocfa «r r#ér. j

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie