Het Vlaamsche nieuws

579 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 18 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/n29p26rq1g/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

hodag iB ApriL 1915. E«f«te jâiîfc Wr 94 Prljs * g Centiemen door geheel België HEITT • vlaamsche Nieuws Het beat ingelicht en rueest veropreid Niauwsolad van Belgie* - verscnijnt v maai per weeK AB0NNEMENT3PRIJZEN : ia »«ek 9.36 | Per 3 saaarideià 4. ^ jBsaad '-50 | Per 6 maanden , t.» Per jaar . . Si. BESTUUR iittoldopstellcf : Allons BÀEYEMS Beheerdcî : Ant. VAN OPSTRAET I ——— - BUREELEN» koodestraaf, 44, ANTWERPEN Telefoes 1990 AANKONDIGINGEN : Tweeds blad/,, per regel 2.50 j Vierde bladz., per regel 6.68 Derde bladx., id. I.— | of volgens overeenkomst, Doo-dsbsricht , 6.— s.efi»i^agsHa^se8aBaaii^Baggia;^E«^gT^v:i-Baeaga«£aaisa£.,^B>a3r-!frT-'wiaMSBMM^M«MMMa Bedeeliragen Lordt ons gezegd dat er binnen [verandering zal gebracht worden |c ondersteuning, aan werkeloozen y. fhiertoe gebeurde dit, gelijk men [optwee manieren : de « doppers » g van stadswege 60 centiemen j of 3 fr. 60 per week in geld ; het Weldadigheidsbureel en de komiteiten werden daar giften in jr bijgedaan voor ongeveer 2 fr-iweek. Er werd brood uitgedeeld, bien. boonen, erwten, spek, kaas, p?. [s wel geen overvloed, maar de on-eiming bleek in de meeste gevallen lende, om de ellende uit de wer-rezinnen te honden. Dat hier en nisbraiken werden vastgesteld, is natuurlijk : bij het stengste toezicht it niet te voorkomen, en trouwens, ibedrog is niemand beveiligd. i zou het inzicht bestaan, van de rsteunùjg aan de « doppers » der-; te wijzigen, dat slechts een ge-e meer in geld zou uitbetaald wor-het andere gedeelte zou gegeven len in bons, die tegen allerlei waren en omgewisseld kunnen worden in ewezen lokalen. ■t schijnt dat die verandering ge-topaandringen van de Amerikanen « deelmaken van het Vcedingsko-it, op grond dat Amerika wel voe-smiddelen, maar geen geld wil ge-Enkele îeden van de Interkommu-Kommissie zouden dit plan zeer izen zijn. aatons zeggen dat hierdoor de deur it opengezet voor allerlei misbrui-; en dat de behoeftigen daarbij niet ta worden gebaat. Wel integendeel ! e heeren die de wijziging voorstaan ijtim weinig of geen begrip té hëb-ran onze toestanden, van onze le-iwijze ; zij koraen zeker weinig in ekking met onze bevolking, weten s van hare gewoonten en hare be-ften.e ondersteuning in geld laat aan de peftigen toe zich aan te schaffen wat «erkelijk noodig hebben en wat hen it bedeelingslokalen niet verstrekt I, Daarmee worden niet uitsluite-Ktwaren gekocht, — want een be-%e heeft niet alleen eten noodig : draagt schoenen of klompen, die ta hersteld of vernieuwd worden , Keft kinderen die hij niet in lompen rondloopen, maar die kousen noo-hebben, of een voorschoot ; hij thtiich, is niet een dier miserabele nplaren van wat men in Engeland Uas der « great unwashed » uœmt ; koopt zeep ; hij is eerlijk, en dat oen vele huisbazen eu kamerver-jtders getuigen, die van de 8fr. 60 den dop nog wat krijgeu onder vonn huishuur. ^ men aan de « doppers » een ge-p van hun geld afneemt, ontneemt i ben meteen het middel om zich vele Mbeerlijke kleinigheden aan te fffen; men treft onrechtstreeks vele nerngdoeners in de volkswijken, ta al moeite genoeg hebben om zich te houden. 511 ten profij te van wie? ® profijte van enkele woekeraars, herbergiers, van opkoopers. 'et de bons van enkele centiemen die doppers zouden krijgen, zullen zij i na<it' de aangeduide winkels gaan, te koopen wat zij in voldœnde mate dat wil zeggen : eetwaar. Zij K om toch geld te krijgen, hue 15 litwisselen, met verlies natuurlijk, ®e woekeraars die wij bedoelen, er 111 aile volkswijken zijn gekend. Dt llregel in kwestie.als hij doorgevoerc r®> ^1 dus de ondersteuning der be-%en venuinderei:, ten profijte vf:t ,e'e Parasieten. willen hierop de aandacht trek-1 Van wie het aangaat : het is inis-'® nog niet te laat om de verande-> net te doen plaats hebben. kû denke er aan : de manier var 's soms beter dan wat men geeft l8's de bedeeling nu gebeurt, voldoe Medereen. Met de wijziging die oî |{.en is, zou men de wezenlijke be-'''fiten benadeelen en misschien not t!^ mtnschen tôt behoeftigen ma ^ v '- kunnen ons niet inbeelden, da ^ doel is, fat n?er zoekt te bereî Ahk René d§ Gellal Een hartverscheurende tijding komt ons toe : René de Gottal, zoon van on-zen algemeen geachten stadgenoot, hr advokaat Alfred de Gottal, is den lsten April, aan den IJzer gesneuveld. De doodsbrief is episch grootsch in zijn boiidigheid t René de Gottal, geboren te Antwer-pen, den 28 November 1898, soldaat bij het 9de linieregiment, is op 't veld van eer, aan den IJzer gevallen, den In April 1915. De teraardebestelling had plaats te Eggewaartskapelle, 21 jaar, simpel soldaat van het 9de linie, van een voorname Antwerpsche familie. Op twintig jaar naar den oorlog vertrokken en na acht maanden heldhaf-tig en onverpoosd strijden aan den IJzer gesneuveld. Nog verleden week lazen we brieven van een jongen die ook aan het front is en waarvan wij zelfs in Het Vlaamsche Nieuws, zooais onze lezers het zich zullen herinneren, uittreksels mededeelden. Doch wat we niet konden melden was de wonderbaie geschiedenis, het onge-looflijk odyssee dat ons daarin van een Antwerpschen jongen held verteld werd. 't Was een bladzijde uit oude ridder-avonturen, maar zoo prachtig dat we van elk feit bevestiging verlangden om door geen enkele overdrijving den jongen held te schaden. Die jongen was René de Gottal. Hij behoorde tôt 3e kompanie die in het 9de regiment, zelf met zooveel eer beladen, nog onderscheiden werd met de fiere benaming La Phalange blindée ! Het waren de Onoverwinbaren, de On-sterfelijken ! Maar de dappersten krijgen noodlottig hun beurt, het kon bijna niet anders. Waarschijnlijk is hij in de zaak van Driegrachten gesneuveld. Die patriciërsnaam,met d-iarachter het eenvoudige : soldaat van het Ode linie, 't is de nieuwe geschiedenis van ons land. René de Gottal was student in de rechten aan de hoogeschool te Brussel. Aan den vader van dezen jongen held, den hr advokaat Alfred de Gottal, aan Mevr. de Gottal, de diepbedroefde moe-der, aan zijn broeder en zuster, bieden wij onzen vaderlandschen rouw, Dat hun fierheid hun droefheid evenare en mildere. Het vaderlana verliest een zijner dap-perste zonen, zijner edelmoedigste kinderen.Gedenk u zijner ! zegt de doodsbrief. Ja, dat zullen wij, want verheerlijkl moet die jongen leven in de gedachtenû van zijn volk, Het Vlaamsche Nieuws. Zeggen en doen « Het is wel bedroevend om te moe teu vaststellen, dat de herhaalde vre deskonferenties, Haagsche verdragen philantropische en wetenschappelijk' kongressen tôt niets anders hebben ge leid dan tôt het gebruik, in den huidigei oorlog, van dood- en martelingverwek kende munitie, verfijnder dan in dei tijd der Inkwisitie, » Aldus spreekt, in de Revue Militair Suisse, de krijgsdoktor R, A. Reiss, il een artikel over het gebruik van ontplof : bare kogels. Voorzeker is dat bedroevend, en di afwijking van aile overeenkomsten, di verschil tusscheu zeggen en doen is oo! vast te stellen in andere dingen dan he gebruik van oorlogsmunitie, Het aangeklaagde feit en de vel soortgelijke feiten die we zouden kun nen aankla^en, toonen zonneklaar aan ' welke droevige komedianten gelast zij: met de betrekkingen tusschen de volke . ren te regelen, de volkeren die niets bc • ters verlangen dan vreedzaatn met ma1 kaar te leven en broederlijk met malkaa . om te gaan. Daar «omen uit ali< wisdatrek^n tafil schcn bijeen, met ijselijk plechtig klin-kendo titels ; behangeu met onderschei-dingsteekens, gelijk de knapen onzer aloude Gilden met hun zilveren pki-ten ; met strakke gezichten en kop-pen waarvan de haardos der jengd reeds lang is verdwenen ; met groote portefoelies, tôt barstens voi met dossiers en papieren. Zij komen saam en spreken, lang en droog en ernstig, en wie luisteren slui-ten vaak de oogen onder den indruk der vvelsprekendheid en knikken met het hoofd, bij onregelmatige tusschetipoo-zen.Hun werkzaamheden duren soms we-ken en worden afgewisseld door aangè-name rijtoertjes, officieele recepties,ban-ketten, waar de lekkerste spijzen, de heerlijkste wijnen genoten worden. De banketten zijn dikwijls het voomaamste punt dat aan de dagorde staat, en bij het dessert wordt ook nog gesproken, op voornamen toon en vele woorden gezegd waaruit men te vergeefs een bepaalden zin zou willen haleu. Dan, gaan de heeren weer huiswaarts. Hun sekretarissen stellen de verslagen der behandelingen op, boeken de geno-men besluiten, die officieel worden be-kend gemaakt aan aile regeeringen, en waarover de verschillende volken zich verblijden, zonder altijd te zien dat zij verheugd zijn over een doode musch. Want als het er op aankomt de geno-men besluiten toe te passen, blijkt he1 dat geen der groote heeren wier welspre-kendheid zoo hoog geroemd werd, ooil een oogenblik er aan gedacht heeft te meenen wat hij zegde, of voornemens was het woord dat hij verpandde, hel handteeken dat hij zette onder het groote protokol, te houden of eer aan te doen. Zoo komen de afgevaardigden van de Staten saam, en bedriegen malkaar mei opgezetten wil, met voorbedachtheid. Maar ook bij andere gelegenheden komen voorname perso*en, uitmuntend ir kunsten en letteren en wetenschapper saam, en deelen malkaar mee hun bevin-dingen in hun wederzijdsche sfeer vat arbeid. Zij loven en prijzen malkaar, be-wonderen de uitvindingen die den han-del kunnen bevorderen, de wetenschaf een hoogere vlucht doen nemen; de kunsten doen bloeien, en op een gegever oogenblik vergeten diezelfde menscher hun onderlinge vriendschapsbetuigin-gen, hun wederkeerige bewondcrinj voor het vernuft, de kennis die bleker op hun samenkomsten, en zij denker aan niets meer dan aan de spoedige ver delging en verwoesting van het schoom en goede en nuttige, dat hen kort gele den nog in vervoering bracht. Op die vergaderingen ontbreekt he : ook niet aan redevoeringen, aan betui 1 gingen van achting en waardeering.Eei stroom, een stortvloed van woorden gaa over de hoofden van de vergadering, — en zelden zijn degenen die zien hoe da [ ailes slechts woorden zijn zonder betee kenis, praat voor den vaak, verbintenia l aen die niemand houden zal. We zagen niet alleen de vertegen woordigers der naties in officieele sa - menkomsten malkaar bedriegen ; de ge - leerden, kunstenaars, filosofen vergade , ren om malkaar onwaarheid voor te hou î den : we hoorden ook het volk, door de - mond van zijn leiders, op international i kongressen, dingen zeggen, welke zij ir - nerlijk vast besloten waren niet te doer i De bewijzen liggen nu zoo klaar voc handen : wie 't luidste ?praken van ir 3 ternationale broederschap, van vred< ^ van afschaffing der grenzen en van alk wat de volkeren gescheiden hield. di grepen 't eerste naar 't geweer en pred ken thans den oorlog tôt het uiterste, e 3. ^ staven hun woorden met dezelfde dro£ j redenen, die zij vroeger het hevigst b< l vochteu, Het in.enschdom ziet dat, weet da s hoort dat, — en 't rcert zich niet. El , stelt vast dat men het steeda een ra voor oogen heeft gedraaid, dat het no 3 j steeds een speelbal is in de handen dt grooten, en 't blijft kalm de treurige k< medie nazi en die haar wordt voorgs speeld. We ziju,. sedert den tijd der Inkwis tie, oog weinig- vootoitsïegaaB ■ Atek l ) I l r l i [ I I I L i l ■i i ? f i ) 3 OAGELIJKSCH NIEUWS i DîENST VAN BEVOÛRRADING. — De Burgemeester brengt ter kennis zijner medeburgers dat in het magazijn der Fortuinstraat aile dagen, tusschen 9 en 4 uur (torenuur) zal te bekomen zijn: 1. Witte boonen, tegen 90 centiemen den kilo, met maximum hoeveelheid van 10 kilo; 2. Erwten, tegen 80 centiemen den kilo met maximum, hoeveelheid van 10 kilo ; 3. Spek, tegen fr. 2.80 den kilo, met maximum hoeveelheid van 2 kilo. KONINKLIJKE MAATSCHAPPÏJ VAN DIERKUNDE. — Aan de leden werd volgende omzendbrief gezonden : « De Koninklijke Maatschappij van Dierkunde verzoekt U dringend een gunstig onthaal te willen voorbehouden aan den kwijtbrief betreffende het ver-minderde abonnement, welke U binnen kort zal aangeboden worden, bij gele-:genheid der hernieuwing van het maat-;schappelijk jaar (1 Mei) ; zij roept te-vens uwe welwillende aandacht op de volgende beweegredenen, welke de Be-heerraad en de Kommissie van Toezicht de eer hebben aan uw oordeel te onder-v.'erpen.» De oorlog, die ons vaderland teis-tert, heeft ook onze Maatschappij wreed getroffen en de bronnen harer inkom-sten merkelijk doen verminderen. De be-langrijke ontvangsten voortkomende uit het vreemdelingenbezoek bestaan niet meer, evenmin als de hulpmiddelen die wij vonden in ons handelsbedrijf, terwijl het aantal onzer leden in betreurens-waardige ver'noudingen gedaald is. De gezamentlij'ke opbrengst van deze en andere min aanmerkelijke inkomsten is thans schier 500,000 franks beneden die, waarover wij beschikten op 31 Maart van het verloopen maatschappe-lijk jaar. » Van den andeten kant bevinden wij ons voor groote dagelijksche uitgaven, wier onontbeerlijkheid dusdanig is, dat wij, zonder het bestaan van onzen Die-rentuin en zijne verzameiingen in on-niiddellijk gevaar te brengen, de grens niet mogen overschrijden van de inkrim-pingen en bezuînigingen, welke wij reeds verwezenlijkten in onze verschillende diensten. » Door de tijdsomstandigheden ver-keert de Maatschappij, zoo stoffelijk als zedelijk, in de onmogelijkheid om de muziekfeesten In te richten en aan de leden de verschillende ontspanningen te verschaffen, welke zij gewoon was hun aan te bieden ; in dezen uitzonderlijken toestand achten wij het raadzaam en doelmatig, te beginnen van 1 Mei a.s., den jaarlijkschen abonnementsprijs,voor den duur van den oorlog, te verlagen en dien eenvormiglijk te brengen op 40 franks (20 fr. per zes maanden). Dit zeer groote offer brengende, hopen wij dat de leden, welke tôt hiertoe onze inste'i-ling steunden, haar getrouw zullen blij-ven en ons de hulpmiddelen zullen verschaffen, gevergd voor haar voortbe-staan.» De Koninklijke Maatschappij van Dierkunde is in 1943 door Antwerpena-ren gesticht ; dank aan jarenlange werk-zaamheid en zorg, alsook aan den zede-lijken en stoffelijken steun onzer medeburgers, werd zij een der juwealen van België en is rijk door hare gebouwen, hare inrichtingen, hare verzameiingen. De huidige krisis heeft evenv/el reeds jeen merkelijk gedeelte der beschikbare middeîen opgeslurpt en dreigt zelfs deze geheel en al uit te put ten, indieu de . edelmoedige werking onzer leden op dit , oogenblik moest ontbreken. » Wij durven dus hopen, dat dit be-roep op uwe gevoelens van welwillende belangstelling ten aanzien onzer Maat-" schappij niet vergeefsch zal wezeu en 1 dat bovenstaande beweegredenen u zul-: len aanzetten 011a ons de behulpzame hand te blijven îeecen. » We zijn het volkomen eens met de beheerders van deze grootsche Antwerp-' sche instelling. Ook zullen wij onze le-" zers morgen eenige bijzonderheden ovei , or.zen Dierentuin, waarop elk Antwer-' penaar terecht fier is, mededeelen. ; TE MQRTSEL. — De personen dei ■ gemeente Mortsel, die zich nog niet heb-1 ben aangeboden, en aan de forten hebbei: gewerkt zijn dringend verzocht zich aan te geven ten gemeentehuize, op he- ■ den tusschen 9 en 11 ure (torenuur). De achterblljvers zullen niet meer ir aanmerking kunnen genomen worden. J DE DÏAMANTNIJVERHEID, -Door den heer Molhuyzen, sekretaris. ' werd in de Haagsche Ramer van koop ' handel aan het licht gebracht dat vooi r den uitvoer van diamanten te A rester . dam gekocht en te 's Gravenhage ver kocht, oorspronggetuigschriften afgele verd werden voor eene waarde van 70 to 90,000 gulden dagelijks. DE BELGISCHE YACHTEN, — Oj bevel van de H ol! and sche overheden aiji dt B«lgische yachten, die bewt?oB( zijn en sedert het uitbreken van rien oorlog in het Kanaal Gent-Terneuzen op an-ker lagen, allen naar de hollandsche bin-nenhaven moeten vertrekken. Ruim 150 jVan die schepen moesten afreizen. Yachtcn welke niet bewoond zijn hebben eene toelating om te blijven liggen. EXAMEN VAN ONDERWIJZERS. — jury's worden belast met het afne-men, in Juli 1915, van het examen door artikel 24 der samengeordende regelings-wet op het lager onderwijs ingesteld. De personen, die wenschen dit examen af te leggen, moeten minstens 19 jaar oud zijn op 31 December 1915. Zij moeten voor den 10 Juni 1915, bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten hunne vraag indienen, op onge-zegeld papier geschreven. Deze vraag moet vergezeld gaan t. van een uittrekesel dr geboorteakte van den kandidaat ; 2. van een getuigschrift van zedelijkheid en goed gedrag; 3. van een geneeskundig getuigschrift ; 4. van eene verklaring, de getuigschriften en di-ploma's opgevende, waarvan de kandidaat houder is, met aanduiding der inrichtingen waar ze afgeleverd werden. ONZE KUNSTENAARS IN DEN VREEMDE. — In het « Musée du Luxembourg » te Parijs werd eene tentoon-stelling geopend van Belgische en En-gelsche kunst. In de Belgische afdeeling bevinden zich werken van Jean Delville, Emiel Claus, Léon Frédéric, Albert Baertsoen, Gilsoul, Ruysselberghe, Ras-senfosse en Willaert, alsook beeldhouw-werken van Georges Minne en Vandet Stappen. Van de volgende onzer aflijvige kunstenaars zijn ook schilderijen tentoonge-steld : De Braekeleer, Félicien Rofs, Const. Meunier en gebroeders Stevens. HeereB ËleotriÊkbewerkers ïraayt de prijs voor ai uwe benoodighedeis s!soek voor de nieuwe lamp 0SRÀM,l/2 W4ÏI vanlOOKSARSEf bij depothouders der lamp 20) KAT1È â C9. Handelslei 149, Antwerpei VOOR HET GEMEENTEPERSO NEEL. — In de gemeenteraadszitting van Maandag e.k. zal door het Kollege aan den raad voorgesteld worden de af-houding van 1 /4 op de wedde der bedien den alzoo te beperken dat getrouwde ge-meentebeamten een loon van minimum 1200 fr. zouden krijgen en geene athou-ding te doen van de wedden en loonec van bedienden en werklieden wier eigen-dom door het bombardement werd ver-nietigd. Indien deze maatregel aangeno-men wordt zal hij onmiddellijk invoege treden en dit met terugwerkende kracht. INTERKOMMUNALE KOMMIS SIE. — Maandag e. k. ten 3 u. verga-dert de Interkommunale Kommissie ter stadhuize. Dagorde : Bespreking van der toestand, DE AARDAPPELEN. - ledereen za! met genoegen vernemen dat de Hollandsche Minister van Landbouw voorloopig het besluit genomen heeft de uitvoer var aardappelen toe te laten, vooral de soor ten die moeiiijk te bewaren zijn. We rao gen ons dan verwachten op onze markter aan eene daling der prijzen. EMIEL HULLEBROECK. - Over gevuld met kunstliefhebbers was Zondaj f.l. de « Diligentia » in Holland ter ge iegenheid van het afscheidsconcerto va! Hullebroeck. Zooais altijd w*as de zan ger wederom onvermoeid. Hij zong eei Hollandsch vlaggelied van 1870 en sloo op algemeen verzoek met de « Vlaam sche Leeuw » en het « Wilhelmuslied » die allebei door al de aanwezigen staand werden medegezongen. Bij den uitgang van dit feest werd een omhaling gedaan ten bate der zuigelin gen onzer stad. DE STEUN AAN DE KRIJGSGE VANGENEN. — De centrale admi nistratie der Zwitsersche posterijen vei schaft eene belangwekkende statistie betreffende den financieelen steun welk gestuurd werd aan de krijgsgevangene gedurende de verloopen maand Maart. Frankrijk stuurde naar Duitschlan ongeveer a 1/2-millioen franken; de mar daten in Frankrijk toegekomen voc de burgerlijke Oostenrijksch - Duitsch krijgsgevangenen vertegenwoordigen ee half miljoer, Siilds de maand December 1914 hebbe de Fransche gevangenen in Duitschlan geïnterneerd door tusschenkornst van ci Zwitsersche post ongeveer 10 miljoe franken ontvangen. OP DE HANDELSBEURS. - Van; Vrijdag j.l. moeten de toeganskaartc dagelijks getoond worden. ) Personen, welke geene kaart van 191 s bij zich hebben zullen 1 îrank hoe ver; 1 betaleu. lot Lemgiog der Werkeloosheid Het Natiouaal Komiteit voor Hulp eu Voeding (Provùicie Antwerpeu) heeft gisteren, Vrijdag, vergaderd, onder voorzitterschap van M, .Louis Franck, voorzitter der Intercommunale Kommissie.amen plaats aan het Bureel: M. E. Hunt, Amenkaansch atgevaardigde ; MM. Desguin en Cools, ondervoorzit-teib ; M. marner, algemeen scnatbewaar» der; M. Duîour, û.U. burgemeester van lurnnout; M, J_,ainDorene, voiksverte* genwoordjger van iViecneien en M. ir-uessain, vourzitiers van net arrondisse mentsKonuteit aictaar ; MM. Leemans, Uyseimcii en ivi egnuger, sekretarissen ; MM. Fniing en iîiaess, beneerders der aideelmg voeding; M. F. Franck, be-stuuriid der aideeling Hulp. Waren o.a. aanwezig : MM. Casteiein, Van Doosseiaere, de Kerckhove d'iisaer-de, Augusteyns, tocheltekens (Lier), Dr, Koelens (Kupelmonde), van Xeynegom de iiuzet (Jierenthout), Th. liomans Uvieernout), enz, ' Redsvoeriug van den Voorzitter Na de heeren ondervoorzitters Bungc en Ryckmans verontsciauldigd te heû-oen, u a m M. Franck net woord en sprak de volgende redevoering uit ; Mijne Heeren, Ik heb U een goed nieuws aan te kondigen, wat in deze tijden zoo zeld-zaam is. De werkioosheid is voor de met strijdende bevolking de groote kwaal van den dag; het iNationaal Komiteit is er m geiukt, de noodige maatregelen te nemen om tôt de lemging van die kwaal werKdadig bij te dragen, Wij zijn bereid overal hulp te ver- ■ leenen om nuttige werken uit te voeren, i waartoe arbeidsloozen kunnen dienstig zijn; wegemssen, dijken, ontginning ' van heidegrond, tijdeijke woonplaatsen, opruiming van bouwvailen, bipiantin-I gen, enz. komen in aanmerking. De uitstekende uitslag m Antwer-* pen en elders bekomen met de proet'ne-1 mnig voor het planten van aardappelen, ■ moge als opwekking en voorbeeid die-, nen : de praktische uitslag van dit werk is 25 % beter geweest dan men geraamd had. Buiten de tegemoetkoming voor de zoo aan het werk gestelde arbeidsloozen, zal het in zekere gevallen mogeiijk zijn, nog bijzondere voorschotten te verschaffen om de kosten, buiten het werkloon, te helpen dekken. Waar het niet mogeiijk is zulken noodarbeid in te richten, of zoolang dit . niet is geschied, zullen onze Hulpkomi-fceiten de werkloozen bijstaan met de me-dewerking der gemeenten. Voorschotten zullen te dien einde gedaan worden. Een tiende van de uitgave zal uit eigen middeîen door de gemeenten moeten be-streden worden. De toelagen vau het Nationaal Komiteit zullen beloopen tôt de som, noodig om uit te keeren : 3 frank per week en per werkman of per gezins-. hoofd, plus 1.50 fr. voor de vrouw en. 0.50 fr. voor de kinderen beneden de ! 16 jaar.Al wie deze betalingen ontvangt, . zal gehouden zijn daarvoor werk te lever en. De uitkeeringen zullen in na-, tura geschieden, buiten de bijdrage der gemeente, die in geld ma g gestort wor-deu.Ik roep de aandacht op deze voor» « waarde vau bedeeling in natura : zij is " door het Amerikaansch Komiteit opge-' legd en er kan niets aan veranderd wor-" den, omdat wel de toevoer en de uitdee-1 ling van levensmiddelen, maar niet de 1 toevoer of de uitdeeling van geld uit het " buitenland. toegelaten worden, l Het is niet de vraag, of het anders 5 geinakkelijker zou gaan en misschien billijker zou zijn ; de voorwaarde is ons e opgelegd, en dient geëerbiedigd te wor- ■ den. Met name in Antwerpen zal zij een bepaalde verandering opleggen, daar een . aauzienlijk deel, dat nu in geld wordt uitgekeerd door de Stad, voortaan eet-waren zal worden. Onze bevolking is ^ te redelijk om niet te begrijpen dat wij e in geen gewone tijden leven en nood a dwingt. Onze proviuçie is, voor wat de wer-.-I keloosheid beueft, een van de meest beproelde van het land. Tôt hiertoe is r het alleen aan de stad Antwerpen moge t, lijk geweest, tôt de leniging van do daaxuit ontstane ellende, afdoende maatregelen te treffen. De tegenstelling tusschen de stad en de voorgeborchten was " bij zonder pijnlijk onder dit opzicht. Daaraan zal nu een einde komen, en ook e in de voorgeborchten. en in de andere n steden en gemec-nten van de provincie, zullen voor de werkloozen van handel en nijverheid hulp en leniging verschaft >f worden. Maar de hoofdzaak is, dat wij n er met vereende krachten in gelukken, de menschen zooveel mogeiijk aan het werk te stellen. Niets is noodzakelijker voor onze zoo diep beproefde en zoo waardige arbeiderskiasse, die de grootste ^racbt il! ons volksleveu blijft.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes