Het Vlaamsche nieuws

627 0
03 november 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 03 November. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 25 januari 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/4746q1tz4f/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

VVoensdag 3 November 1015. Herste ïaarg Nr 292 Frijs : 5 Centiemen door ereheeî Beîerië Het Vlaamsche Nieuws Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van Beigië. - Verschijnt 7 maal per week ABONNEMENTSPRIJZEN Per week 0.35 i Per 3 maaaden 4.— Per maaaxl 1.50 j Per 6 maanden 7.50 Per jaar 14.— AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS — Albert VAN DEN BRANDE BUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel. 1990 — |B| |h nnnii-in mn,r,n ru i— ■uti ■ i—uiimn m —nimr- -Tina— mu ■ m .nnim—mmii nmiiw AANKOND1Û1NGEN Tweede bladz., per regel 2.50 ' Vierde bladz., per regel.. 0.50 Derde blad., id. 1. — Daodsbericlit 5.— Voor aile annoncen, wenée me n zich : ROODiiST'RAAT, 44. Dichter René de Clercq en de Belgische Regeering H I Onze lezers weten reeds dat, onder Bofficiëelen druk, Frans Van Cauwelaeit I tu consoorten uit De Vlaamsche Stem, Bhet orgaan onzer Vlaamsche vrienden in ■ Holland, getreden zijn, omdat dit blad ■ getrouw aan zijn leus : « Een volk zal liiiet vergaan », benevens de Belgische ■ zaak, ook en vooral onze Vlaamsche be- ■ langen, tegen de vijanden van Vlaande- ■ ren, ni. Echo Belge en zooveel anderen, ■ verdedigde. ■ Men had gehoopt in de anti-Vlaam- ■ sche middens, dat daarmeê de Stem voor ■ joed versmacht was, evenals men hier ■ fewaand had Het Vlaamsche Nieuws te ■ kunnen wurgen maar onmiddellijk na- ■ mtn dichter René de Clercq, prof, pries-Hter Dr J. de Cock en Dr A. Jacob, de ■ plaats in van de afvalligen, en het blad ■ bleef bestaan. I Korts nadien wordt René de Clercq bij ■ minister Poullet ontboden in Den Haag ■ en daar vôôr de keus gesteld of De mYlaamsche Stem te laten varen, oif zijn ■plaats van leeraar aan het Athenaeum ■ ttGent te verliezen. Hem werden vier ■ dajen gegund om daarover na te denken ■ tndan afdoende bescheid te geven. I Men kan denken wat een harde slag ■dit was voor dichter de Clercq, die huis- ■ vider is en vijf kinders heeft en we kun- ■ nen ons best voorstellen hoe hij in zijn Hteergevoelige diclitersziel zal geleden ■ hebben. Den vierden dag zond hij dan ■ naar den minister volgenden brief, zoo ■vaardig, zoo eerbiedig en zoo bezonken ■en die zeker een historisch stuk zal blij-■ven in de bibliographie van onzen taal- Bussum, 23 September 1915. Weledele Heer Minister, I Het verwondere Ued. niet dat ik, 110- ■ peus de uiterst gewichtige zaak, waar- ■ over in ons onderhoud van verleden ■ Vrijdag, 17n September in den Haag, ■ jjehandeld werd, niet, dan na rijp over-■kg beslissen kan. I Ued. stelt me ineens vlakweg voor de ■vraag of ik aftreden zal als leider van ■ De Vlaamsche Stem», daarbij Uw ■ neening te kennen gevend dat mede-■j erking aan dit Vlaamsch-Belgisch dag- ■ lad onvereenigbaar zou wezen met mijn H iderlandscheu plicht. Door het voor-m-'m van Vlaanderens belangen, in de-Bai tijd, zou ik te kort komen aan den Hd van getrouwheid dien ik, als leeraar, ■aan een onzer Koninklijke Athenea, on- ■ Kn hooggeprezen en welbeminden Vorst ■ ÎHworen heb. I Enkele dagen slechts werden mij ge-■and om Ued. per brief afdoende be-■Kheid t« laten geworden. Klagen daar- ■ 'otrent doe ik niet, al vind ik enkele Hugen bitter weinig. Overigens hoe lan- j ■ <(t ik mij bezin, hoe sterker, hoe ster- ■ 'tr, hoc heiliger in mij de overtuiging ■ itoeit, dat ik, bij een beslissing te dezer ■ïangelegenheid, mijn eigenbelang en ■ ;,£'tsi hoe lastig het ook valle, dit mij- j ■'5 vrouw en kinderen offervaardig op ■'imoet dringen om alleen het welzijn hH;® ons arme, dubbelbedrukte en dub-Hjf'bedreigde volk voor oogen te houden. n® lCt de kwestie beschouwd worde, ■ ^rijpen kan ik niet dat men Vlaande-H ffloet afvallen om België te dienen, fl iemand de hem door de grondwet ■ ^vaarborgde rechten van zijn staats-■®'gerschap moet prijs geven om tegen- Volk en Vorst minder te doen fl zijn plicht, dat het een Belgisch ^■'Mtsambtenaar verboden kan worden ■°P loyale en waardige wijze Vlaanderen ofl Belgijg recht op bestaan te handha-terwijl anderzijds, thans als voor-^■r'ten, menig Belgisch staatsbeëedigde en ■j'atsbezoldigde, Vlaanderen en, in ■ ';K!(leren, België zelf bekampt, op een ■ atiier die onze pers in den vreemde ■'' luttel eer zal strekken. ■ Rénover den Weledelen Minister ■llil fraaie Kunsten zal ik te mijnen be- ■ ' het feit niet inroepen dat een let-^■j Ulldige, te geener tijd, minder nog , a,nder, de taal mag laten ver-^■iaT11 vertolkst«r is van zijn .M ^ ,'1 geest, zijn teerste en laatste ge- ; ja, zijn geestelijke moeder; al-j Z1i het mij geoorloofd te verzoeken ■ °°^ °P een Vlaamsch dichter, even-1 ■h,°P a"e Belgen, toegepast worde de ; uitspraak, die de hoeksteen ! wezen van echte broederlijke een-1 ■k iHK ^erhalve ook van de duurzame ! ■! I ,aarheid van het Belgische staats-name^jk deze : dat aile burger» ■ j »jn voor de w»t. I '1 ^e?erde Heer Minister, die t«- ' genover mij macl.t liebt en gezag en, naar Uw eigen woord, ook genegenheid, het spijt me zeer dat mijn besluit Ued. grieven kan, doch nooit zal ik om mij zelf recht te houden, mijn steun ont-trekken aan een blad dat den val verhoe-den wil van ons arme, brave, door God en de machtvoerders schijnbaar verlate-ne Vlaamsche Volk, wien ik al zoolang en zoo vaak, mijn goed, mijn bloed en mijn leven heb toegezegd. Uit zucht naar zelfbehoud zal ik geen daad plegen waar ook mijn kindskinderen om blozen zouden. Vermoedend, laat ik maar zeggen, wetend dat de vijanden van Vlaanderen Ued. in deze rechtstreeks of onrecht-streeks zoeken te beïnvloeden om in mijn persoon de zaak te treffen die ik verdedig, vertrouwend tevens in Uw helder doorzicht en edelaardige onpar-tijdigheid, vraag ik ter wille der c-en-voudige waarheid, opdat er later geen voorijlig genomen beslissingen dienen betreurd te worden, dat het Ued. gelie-ye te onderzoeken of er iets in mijne of in andere bijdragen in de « Vlaamsche Stem », iets in mijn oorlogsverzen, in mijn gesproken woord, iets in al mijn doen en laten, uit een vaderlandsch oog-punt dermate af te keuren schijnt, dat een plichtgetrouw Belg het niet verant-woorden zou kunnen. Weledele Heer Minister, Ik ben eerlijk man, een trouw onder-daan van mijn dapperen Koning, en be-geer ook als staatsambtenaar Uw gehoor-zame en dienstwillige dienaar te zijn en te blijven ; dat wat Ued. thans va,n een Vlaming verlangt kon ook het Opperste Gezag in geene omstandigheid van een vrij man vergen. Daarom luisterend naar de stem van mijn diepste geweten, staande op het recht voor mijn plicht, in denzelfden geest van zuivere liefde voor Vlaanderen, van gehechtheid aan het geheele Vaderland en aan het Hooge Vorstelijke Huis dat zich.een onvergan-kelijken troon gesticht heeft in het hart van het Volk, arm en trotsch, biea ik elke Vlaamshater.de macht rustig het hoofd en den hais, en Ued., met grooten eerbied, een trouwe hand. (w.g.) René de Clercq. Aan den Weledelen Heer P. Pouîlet, Belgischen Minister van Kunsten en Wetenschappen, Hôtel Paulez, Den Haag. Bn nu het gevolg? We lezen vandaag in de Nieuwe Rotterdamsche Courant : « De Moniteur Belge bevat de volgen-de bekendmaking : » Bij koninklijk besluit van 5 October 1915 wordt de heer René de Clercq, leeraar aan het Koninklijk Athenseum te Gent,bestuurder van het blad De Vlaamsche Stem, uit zijn ambt ontslagen. » Bij koninklijk besluit van 5 October 1915 wordt Dr. Jacob, bestuurder van het blad De Vlaamsche Stem, tijdelijk leeraar bij het middelbaar onderwijs.van de lijst der doctoren in de filosofie en letteren, uit wie een keus wordt gedaan om bij het staatsonderwijs een post te vervullen, geschrapt. » 't Schijnt ongelooflijk ! De Clercq en Jacob, de loyale Belgen, maar die trouw willen blijven aan hun Vlaanderen ; de Clercq, die om zijn oor-logsgedichten het niet cens waagt naar België terug te keeren; onze groote dichter en zijn begaafde inedewerker, stich-ter van de bekende Vereeniging voor Be-schaafde Uitspraak, worden afgesteld, gebroodroofd, dàn wanneer zoovele franskiljonsche staatsambtenaars maan-denlang het Vlaamsche volk straffeloos hebben mogeu hoonen. Welnu, trouwe vrienden de Clercq en Jacob, slachtoffers van uwe liefde voor Vlaanderen, wij leggen onverbreekbaar de broederhand in de uwe en schareu uns zonder aarzelen aan uwe zijde, aan de zijde van het recht. aan de zijde van Vlaanderen. Wij verklaren ons heel en il solidair met u. Namens « Het Vlaamsche Nieuivs » : De afgevaardierden van den Opstelraad : Dr Aujçust BORMS, leeraar aan het ' Kon. Athenseum te Antwerpen ; j Albert VAN DEN BRANDE, licen-ciaat in de hoogere handelswet«n-1 schap. Aan dis «m Haïra toeii zij vergataii dat ook Vlaandirao in België lag ! Wij houden van trukken noch tirelantijuen, Heeren van Havere, weet het goed-I Wij zijn Germanen, geen Latijnen, Opene harten, zuiver bloed ! Heb ik geen recht, ik heb geen Iand ; Heb ik geen brood, ik heb geen schand ; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u 1 Geen bondgenoot, geen band in 't Zuiden 1 Havere, Havere, 't zal niet gaan Dat gij het Noorden uit zult luideu Om aan ons erve hand te slaanl Heb ik geen recht, ik heb geen Iand ; Heb ik geen brood, ik heb geen schand ; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u 1 Zoo gij de meerderen doemt tôt minderen, Zoo gij het brood uit hun monden rooit Wijl gij het bloed eischt van hun kinderen, Kome dit bloed niet over uw hoofd!... Heb ik geen recht, ik heb geen Iand ; . Heb ik geen brood, ik heb geen schand ; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor ul Weet de Koning, onze Koning, Dat men zijn volk tôt slaven drilt? Vlaanderen wordt onz' eigen woning Of de Leeuw springt uit zijn schild 1 Heb ik geen recht ik heb geen Iand ; Heb ik geen brood, ik heb geen schand ; Vlaanderen, Vlaanderen, met hand en tand Sta ik recht voor u, Vecht voor u I René DE CLERCQ. .kji i i.i. uukwwlih jwiw* ONZE LETTERKUNDÏGE PRIJSKAMP Alfons Lootens îé*35 Nooit van hooren spreken, niet waar? Een Westvlaming, natuurlijk ! Ditmaal een Bruggeling. Hij heeft een boekje geschreven — 'n heel kleen boekje — dat onvindbaar is geworden en 't heet : Oude Kinderver-telsels, in 1868 verschenen. Als er onder de lezers van 't Vlaamsche Nieuws mochten zijn die het bezit-ten, 't zal ons veel genoegen doen er den prijs van te vernemen. We wisten dat het bestond en hebben het, voor eens in te kijken, van onzen grooten en goeden folklorist Alfons de Cock — ja, die bezit ailes van dien aard — gekregen. Uit dat boekje komt nu het vertelsel-tje Platteboontji (wij zeggen labboon), dat we in onze « Bloemlezing » over-drukken.'t Schijnt niemendal, maar doe dat Lootens eens na, dat leutig vertellen, z66 dat ge ailes sprinarlevend voor u ziet en in dat ongeëvenaard klankrijke,schil-derachtige Westvlaamsch, het sappigste der Nederlandsche dialekten altegader. Lees Platteboontji : ik daag u uit heel Brugge niet in levenden lijve v6ôr u te zien ! 't Is door een Brugsreling naar den klank opsfeteekend, doch voor ons, Bra-banders van Antwerpen en Brussel, moe-ten we bij 't lezen nog een en ander goed maken. Als er staat : gink gô'n kijken (wat echt, heerlijk Brugsch, hee, dat Gezelle zeggen deed : De zunne, z'is moe Ze gin g gaan slapen) als we dat lezen, moeten we kijken nog kikken uitspreken. Het schai>tji (wij zeggen e schoppeke, en in 't vertelsel zou het bij ons een Ezeltje-sch...iet geld worden), het schap-tji schud gald moet uitgesproken worden, maar kort : scheud, gelijk 's nuch-tens, Js neuchtens, enz. In den zin, weer zoo mooi van wen-ding en klank : « Voder, me meenden da je nooi meer en gink nor huis kommen !» moet een Brabander huus of lie ver hus uitspreken. Dus letten op de ij, de w, de ui ook op i die b.v. in knibbels (kluppels of knuppels) knebbels wordt. I 't Vertelseltje zal wel graag gelezen worden ; we gaan nog een oogenblik in, deze lijn voort en zullen een staaltje geven van Brusselseh dialect, namelijk de smakelijke geschiedenis van « D'Istore van Goffra de Boejon », dane man die te Brussel te pjeed zit, en van uit den tijd dat hij Jeruzalem ging innemen. Ook Antwerpsch en Gentsch zijn dan aan de beurt. Er komt aldus daardoor een kleii schorsing in den eigenlijken Uetterku: digen Prijskamp en in stede van e( uummer zetten we Gewestspraken ( ons uitknipsel ,dat door de mededinge niet dieut uitgeknipt. ~ j Die staaltjes van gewestspraken zi; zeer vermakelijk en 't is wel leerzaa: t ook. ; Wij hebben één Nederlandsche taa 'met drie hoofdtakken (net gelijk h Grieksch, we zeiden het reeds) : H Vlaamsch, het Hollandsch, en het Afr kaansch (ook van het Afrikaansch zu len wij te dezer gelegenheid en volledi; heidshalve een staal geven). i Maar in ons Vlaamsch hebben we ne het letterkundig Westvlaamsch van G' zelle, Streuvels e.a., en dan de ong< schoolde, onopgesmukte dialekten waa uit onze beste schrijvers hun levenc taal nog steeds putten als uit een Quicl born. Nu, beste lezer, lees van het Schaap-schud geld en geniet. Doch hier volgt eerst de Voorrede d: Lootens aan zijn boekje laat voora gaan. « Het is geheel overtollig iets tôt ve dediging dezer uitgave van vertelsels aa te halen, daar al de voortbrengselen d( zoogenoemde volksliteratuur overal h< grootste b élan g opwekken en in Duitscl Iand zoo vele diergelijke verzamelinge : zijn in het licht gegeven. » Onze uitgave kon op eene dubbel wijze geschieden ; men kon, volgens h< voorbeeld van Grimm, een enkel verha. in den oorspronkelijken tongval en ; | de andere in de gewone schrijftaal ovei brengen, zonder eventwel iets aan hunn ikinderlijke eenvoudigheid te verandi ren ; doch ons stond ook vrij allen in de gesprokenen tougval uit te geven, en h< j is de laatste wijze, die wij, om goed redenen, verlcozen hebben. » De Brugsche tousrval is voorzekc een der belangrijkste van aile die in d Nederlanden gesproken worden. V001 eerst komt hij meer dan aile andere m< Ihet oude dietsch overeen, is in den loo lier tijden aan weinisfe veranderinge onderhevig geweest en heeft vele wooi den en vomien bewaard die elders zij verloren geraakt. Verder wierd hij doc een volk gfevormd, dat destijds door zi, ne heuschheid en beschavinsr, door km: sten en wetenschappen, door handé rijkdom en pracht, boven aile ander uitschitterde, zoo dat hij zich door zijn schoonheid, zijne zachtheid en wellu: dendheid onderscheidt. In onzen tij loopt deze fraaie en luisterlijke tongvî gevaar van te verdwijnen of te verbastc ren. Het is dus lioog tijd dat men er va zoo veel als mogelijk aan de vergetelhei I ontrukke. - < i » Wij hebben deze vertelsels doe: drukken zoo als eene nauwkeurige ovei levering dezelve in verscheidene huis.çe zinnen heeft bewaard, zonder één woori in den tekst te veranderen, zonder één letter bij te voegen of weg te laten. Zi wierden ons verhaald door hoogbejaard personen van een uitstekend goed ge heugen en wij kunnen hierdoor verzeke ren dat sedert honderd en vijftig -jarei zij niet de minste verandering hebbei onderg-aan. » hm. uw-'j—i jqumvKïzia&œztoeu■se. n— De verk?ezingen in Zuid-^frika De « Times » heeft in een hoofdartike een opmerkelijk juiste beoordeeling ge geven van wat de uitslag van de verkie zing aangaande de stemming onder d' | Airikaanders heeft aan het licht ge bracht, al kan het blad, gelijk te ver wachten was, het streven van de natio |nalisten niet waardeeren, noch zelfs be grijpen. « Het is belachelijk », zegt de « Ti mes », « te beweren, dat generaal Both: een grooten persoonlijken triomf heef behaald in een verkiezing, waarin hij na :genoeg 30 zetels in Afrikaander distric ton heeft verloren... De naakte waarheic is, dat Hertzog en zijn partij naar d( stembus zijn gegaan als de verdediger: van rebellie... en in 27 districten gaf d< meerderheid van de Afrikaanders hui haren steun. Van de 54 aanhangers, di< generaal Botlia in den Volksraad heeft dankt hij een groot deel aan de stemmer van Zuid-Afrikanen van Britsche ge boorte. Als hij nu beveiligd is voor eer plotselinge vereeniging van de krachtei van Hertzog en de arbeiders, is het om dat de Engelschsprekende bevolking van de steden zijn gevaar inzagen er zich tegen de arbeiderspartij keerde, op dat zij niet de macht zou krijgen zich tegen hem te keeren. » De les van de verkiezing is dus dui-delijk, dat generaal Botha van zijn eiger menschen op zeer onaangename wijze de bons heeft gekregen.. Zijn tegenstandei Hertzog, die in het vorige Parlemenl j îe slechts een kleine groep aanvoerde, staat a- nu aan het hoofd van een vaste slagorde :n van Afrikaanders, die Afrikaander dis->p tricten vertegenwoordigen. Het zou rs waanzin van ons zijn onze oogen te slui-ten voor het streven en de verwachtin-n gen van die nationale partij. Zij staat op n den grondslag van nationalen haat. Het groote leerstuk in haar politieke belijde-1, nis is de schromelijke onrechtvaardig-ît heid van Engeland. Zij haat en smaadt ît generaal Botha, omdat hij eendracht tus-i- schen Boer en Brit in Zuid-Afrika heeft 1- gepredikt en den koning trouw is geble-f- ven.» (Wij behoeven nauwelijks te zeggen, dat de « Times » de nationalisten g onrecht doet.) « Wij achten eu eerbiedigen de vaste î- trouw van de Zuid-Afrikaansche Hollan-i'- ders, die zijn zijde hebben gehouden. le Maar als Engelsche bladen het voorstel- : len alsof de trouwe Afrikaanders een groote meerderheid van de niet-Britsche bevolking van Zuid-Afrika vormen, mis-leiden zij de openbare meening op zeer gevaarlijke wijze.» Na de opvatting bestreden te hebben, dat de partij van Botha en die der unionisten het kapitalisme vertegen-woordigen, beveelt de « Times » een ministerie uit de Zuid-Afrikaansche en ie unionisten-partij aan, onder leiding i^aii Botha. Maar het blad erkent uit de verte niet te kunnen beoordeelen, of dat Dm plaatselijke redenen uitvoerbaar is. Gelijk de lezer weet, schijnt voorloo-pig het plan van het ministerie om geen afficieele koalitie met de unionisten aan te gaan. Op hun steun, althans tijdens :len oorlog en voor de imperialistische politiek, kan het ministerie niettemin rekenen. Dagelijksch Nieuws r- DIETSCHE STEMMEN. — Het n nieuw tijdschrift voor Nederlandsche ■r stambelangen, waarover we gisteren :t schreven, zal maandelijks verschijnen en i- wordt uitgegeven bij H. de Vroede, uit-n gever, te Utrecht. Het abonnement kost 6 guld. per jaar. e 't Is te Kopen dat het ons mogelijk zal zijn regelmatig de afleveringen hier te ll verkrijgen. •- WAT BROEDERLIEFDE ! — Wij e ontvangen uit het Walenland het vol- gend schrijven : n « Men zou zeggen dat het gemeente-:t bestuur Van Verviers meent de taalwet-e te,n niet te moeten toepassen. Op de nieuwe « eenzelvigheidsbewijzen » zoekt 1' men te vergeefs een woordje Vlaamsch. e Ze zijn in 't Duitsch en in 't Frànsch opgesteld. Ik heb er van de omliggende gemeenten gezien, die in drie talen op-P gesteld waren, Duitsch, Fransch en n Vlaamsch. » Weet ge hoe men hier de Hollan-11 ders noemt? Het zijn de « Flamands du r Nord ! )> Daarom worden ze hier ook zeer !~ belasterd. « C'est un peuple de juifs, ~ d'exploiteurs; des gens sans cœur » enz. '' Het zijn de woorden van cen offciëelen e ambtenaar. » 0 Lief niet waar? En hoe dankbaar als ,j men bedenkt dat zoovele Vlaamsche 1 jongens hun onschuldig bloed vergieten _ voor 't gemeenschappelijk vaderland; ;1 en dat onze Noord-Nederlandsche broe-^ i ders on7e arme vluchtelingen zoo lief-derijk hebben ontvangen. Maar wat ■j helpt dat allemaal? Het zijn immers .. allemaal « de sales Flamins ! » - DE UNIVERSITEIT VAN OX- 1 FORD EN DE OORLOG. — De univer- 2 siteit van Oxford is door den oorlog zeer .1 beproefd geworden. Het aantal studen- - ten die voor de verschillende kursussen - werden ingeschreven, aantal dat in vre- - destijd ongeveer 3000 was, is thans, 1 voor het winterseizoen 1915-1916 tôt 600 1 gedaald. Men verwacht dat dit cijfer nog zal > verminderen, omdat vele jomgelieden terwijl zij studeeren tevens militaire oefenin-gen bijwonen om spoedig in dienst te kunnen gaan. Vele studenten en « fellows » der verschillende kollegas zijn reeds op het slag-veld gevallen. Het eerste nummer van het winter-semester van de « University Gazette » heeft 20 kolommen vol met na-men van zonen der « Aima Mater », die - op het slagveld den dood gevonden heb-' ben. " CHEMISCHE NIJVERHEID IN . RUSLAND. — Te Sint-Petersburg is eene maatschappij opgericht voor chemi-. sche en pharmaceutische nijverheid, met j een kapitaal van 5 millioen roebel. BELGISCHE KOLENPRODUKTIE. " — De netto voortbrengst aan kolen van " de Belgische mijnen gedurende het twee-1 de kwartaal van dit jaar is gestegen tôt : 2,750,000 ton. ' In het distrikt Luik is het aantal wer-kende mijnarbeiders normaal ; in die van Bergen en Charleroi wordt slechts vier tôt vijf dagen per week gewerkt. J Maandelijks worden ongeveer 40,000 ton cokes voortgebracht. tôt nog toe :s t men er niet in gelukt die produktie op te voeren. Trouwens, ailes wordt niet eens verbruikt en de voorraden worden hoe langer hoe grooter. HET PLAN DER JAPANSCHE EX-PEDITIE. — Onveveer twee maanden . geleden deden de onderhandelingen met de mogendheden van de Entente, de toon van zekere Japansche bladen en de halfambtelijke verkïarirtgen van de Lon-; densche pers denken aan eene op handen ■ zijnde Japansch# tussehenkomst. Doch 'de laatsts mail uit Japan h«eft ons de veelbeteekenende redevoering van baron Kato over de kwestie van Japansche troe-penzendingen naar Europa, gebracht. De voormalige minister van buitenlandsche zaken heeft namelijk gezegd : I«De tegenwoordige toestand van het Japansche Rijk is even moeilijk als belang-wekkend. De deelneming van Japan aan de Europeesche slachting wordt door j eenige politiekers veroordeeld, trouwens ' zou zulks materieel onmogelijk zijn, afge-zien zelfs van het feit dat er volstrekt Igeen « casus belli » bestaat. Volgens militaire deskundigen, zouden de Japansche ^ versterkingen eene zeer sterke troepenmacht moeten omvatten. De ladingsruimte der Japansche handels-vloot is niet voldoende. Deze hinderpaal j zou intusschen kunnen uit den weg ge-1 ruimd worden door eene spéciale overeen-komst met de geallieerde mogendheden ! te sluiten, doch er is eene andere moei- !lijkheid. n.l. de geldmiddelen. De kosten voortspruitende uit het onderhoud van Japansche versterkingen in Europa zouden verscheidene milliarden yen bedragen. | Waar zou dergelijk bedrag vandaan ; moeten komen? Willen wij het gezag en de eer van het Iand hoog- houden, dan i moeten wij iedere gedachte om ten koste van anderen te vechten ter zijde zetten. Bovendien, gesteld dat Japan tôt lee-ningen overging, hoe zou het die leenin-gen verkrijgen en hoe deze terugbetalen ? In een woord, de deelneming van Japan aan den huidigen strijd in Europa is onmogelijk, zoo praktisch als principieel. » } DE DERDE DUITSCHE OOR-l LOGSLEENING. — Men kent thans al ' de bij zonder heden van de derde Duit-sche oorlogsleening, welke een bedrag van 12 milliard 101 millioen Mark be-reikt heeft. Het aantal inteekenaara bedraagt 3.551.746. Dit cijfer is veel hooger dan dat der tweede leening in het begin van het jaar: het was toen namelijk slechts 2.691.060. Men dient op te merken dat in het cijfer 3.551.746 zeer veel kollektieve in-teekeningen begreoen zijn van scholen, syndikaten. van bazen voor hunne werk-lieden, enz. zoodat het aantal inteeke-naars eigenlijk aanzienlijk grooter ie dan bovengenoemd cijfer. 2.380.223 personen teekenden in van 100 tôt 1000 Mark: 1.919.152 van 1100 tôt 5000 Mark; 145.286 van 5.100 tôt 10.000 Mark; 54.513 van 10.100 tôt 20.000 Mark; 43.904 van 20.100 tôt 100.000 Mark; 7.274 van 100.100 tôt 500.000 Mark; 849 van 500.100 tôt 1.000.000 Mark ; 545 voor meer dan 1 millioen Mark. ONVERN1ETIGBARE MIKRO-BEN. — Terwijl men totnogtoe de meening toegedaan was, dat aile mikroben zeker en snel gedood worden wanneer men ze blootstelt aan de werking van ontsmettingsstoffen, schijnt een mede-deeling van professor Dastre in de jong-ste zitting van de Parijsche Akademie van geneeskunde deze meening in twij-fel te trekken. Volgens namelijk Dastre bericht zijn in het weefsel van zekere insekten baciel-len van buitengewone levenskracht ont-dekt geworden. Een onder hen, de « ba-cillus subtilis », is gedurende 24 ure* aan een formalbad en «venlang aan ee* iodiumoplossing blootgesteld geworden; dan is ze 14 maanden lang in alkohol aan 90° gedompeld en eindelijk 14 maanden lang in een chloroformbad bewaard geworden, zonder dat door die behandeling de levensvatbaarheid der mikroob beïnvloed werd. In een gunsti-ge voedende oplossing gebracht gaf ze integendeel onmiddellijk teekens van levendigheid «n m t» iiigvuldig9ii.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes