Het Vlaamsche nieuws

311 0
13 december 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 13 December. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 20 september 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/jw86h4fj5h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

AB0NNEMENTSPR1JZEN ! Voor één maand 1*75 $ Voor 3 maand 5.— 5 ■ Voor 6 maand 10.— jjj Voor één jaar 18-— iï Redaklie, Bcheer en Aankondigingen : | 44, jROODESTIUAT, 44 ANÏWERPEN ^ || ii hmtiiiiu mi nui m i i n iiiiimiii n Trirrrrrrr Donderdag 13 Dec. ÏQ17 - 3de Jaarg. Nr 344 Prit s S Centiem voor Fèlgië »mrre»«a::aai'iii-Muri timir «un n iwi laf—wf »iifwn«»MOT» HET VlAAMSCHE NIEUWS De opstelraad : Raf VERHULST, Dr. Aug. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE; met vaste medewerklng van Hoogleeraar Doctcr Antooo JACOB . ssr . ..vr.. - - - a ta».'** j?stsu~ai.ïjc^r* • -•assAtaxxi*irjz:xi--zj.<ti4sirua-M ■MiimiwwMjni»»^.,.-» j- . n t Hiyn»mrTr*7r™w^"*'*^J?*':-T7f^ri>JinTT°T— AANKONDIGINGEN l '.vb»de blad, d<ui regel 2.56 Darde id. id. 1.— Vierde id. id. 0.50 Doods bericht 5.— EUc© medewerker ia persoonlijk varant woord ©lijk voor zijn sehrijven, en bindt ni et heel de R&daktie. . r.jsma»wai"aauaar.^iiw.eaBiM — hiiihmiiii nia ■■ iiiwiiht OFFICIEELS BKAICHTEN VAN DUITSCHE ZIJDE duitsch avondberickt Berlijn, Dinsdag II December. — Of-ficieel : in op zich. zelf staande vakken var het front verhoogde vuurbedrijviglieid. Van. <i'8 suider© oorlogstea'reinen ,niets aieuws. V#4îii UUai ."riUftu. £ïJ§fc Weenen,, Dinsdag 11 December. — Offioieel : russisch en roemeensch oevechtsterrein Wapenrust. ' italiaansch gevechtsterrein In het gebied van den mond van den Piave heeft de vijand teyergeefs de eer-gisteren verloren, gegana loopgraven trachten. te hérwinnen. VAN BULGAABSCHE ZIJDE balkanfront Sofia, Maandag 10 Decembar. — Offioieel : In het d>al van de boven-Skiimbi heb-ben wij een vijandeiljke verkennings-af-deeling uitèeng'edreven. Bewesten Bito-lia (Monastir) en op een licogtepunt 'n de bocht van de Tserna was het vijandelijk geschiitvuur op sçmmige oogenblikken fevendiger. Op den Oostelijken oever van de Wardar verscheidcn malen een kcrt-stondig. spervuur. Bencorden het Tachi= B0S=nî'2er joegen wij met ons ,vuup een gemengde vijandelijke afdeeling uiteen. Levendige luchtbedrijv ighe'd boven de vlakte van Bitulia en het Sti'onna-gebied. VU FRMSCHE ZIJDE WESTELlJli GEVECHTSTERREIN Parijs, Dinsdag 11 December. — Of-ficieel : Gemiddelde bedrijvigheid' over en weer van het gesçhiit op het groot s te deel van het front. De infanterie kwam niet in het geweer. VAN tNGttSUHt iiJUt- westelijk gevechtsterrein Londen, Dinsdag 11 December. — Of-ficeel : De artillerie en de vliegers zijn giste-ren over en weer aan het Britsch front in touw gevveest, vooraj ten Zuiden van de Scarpe en en Moorden van de Lede. Dé vijand bombardeerde daar ver-scheidene plaatsen. Een overval gisteren door hem onder dekking van een hevig ar.illerievuur op een on'z-er posten ten Oosten van Epehy oaiaernomen, werd ge-stuit.Op andere punten bij Kamerijk pa-troeijegevechten waar n wij vijandelijke arbeidsploegen verstrooiden en gevange-nen maakteil. VAN ITSLIAâNSGHE ZIJDE italiaansch gevechtsterrein Rome, Dinsdag 11 December. — Of ficieel : Langs heel het front ak'ties der artillerie met vinnige vuurwisseling tusschen Brenîa en Piave, alsmede drukke bedrij-vigheid der vijandelijke batterijen :n da kuststreek, door de onze beantwoord't. In de eerste uren van den mid'd-ag is in de streek, van Caposile een forsche pogvng van den vijand om ons de ste.llin-gen bij Agenzia Zuftani weer te ontne-imen, welke poging door het geschut am-pel was voorbereid, bloedig en zonder mankeeren veriideld. De v jand moest af-deinzen, waarbij hij tal van dooefen en gewonden o-p het terrein liet, alsmede eenige tientallen gevangenen in onze han-aen.Twee vijandelijke vliegtuigen stortten neer, in een luchtç-evecht getroffen, het eene bij Noventa di Piave en het andere dank zij g-eallieerden vl-iegers bij de brug van Privola. TELEGKAMIVIblM EEN ZITTTNG MET GESLOTEN DEUREN IN DE FRANSCHE RAMER Het Fransche blad «Pays» meldt, dat Clemenceau binnenkort de Kamer zal voorstell^n, een zittirig met gesloten deuren te houden, om een vertromvelijke verklaring over den algemeenen politieken toestand te kunnen geven. HET «JOURNAL»SCHANDAAL Een aantal redakteuren van «Le Journal*, het bekende Parijsche blad, \velks hoofdredak-teur, Senator Humbert, naar wij gemeld h'b-ben, in staat van beschuldiging is gesteld, hebben, volgens den korrespondent te Parijs van de «Secolo», aangekondjgd, dat zij het blad gaan verlaten, omdat de tegenwoordige redaktie voor Humbert in de bres is gespron-gen. Tôt hen, die heengaan, behoort Saint ïrice, dia veel hoofdartikelen achreef. V/OLFF OVER DEN DUÏgBOOTOORLOG Wolff noeint in een beschouwiiig over den rerscherpten duncbootoorloji de/en een amt-woord op de afwijzing vau liet Duitsche vre-desaaii^jd van L>ece:iiber 1916. De resultaten van dien verscherpten duikbootoorloij noeint 'Woif in tegeuspraak met hec aanvankelijk optiniisine van de intente. Van de heele tonnage van de wereld, ge-schat op nauwelijks 5U millioen ton, is ruim een vi.rde gedeelte in den grond geboord. De Entente heele nu aile Duiische >.cJiepen, die vroeger neutraal bezit wareil, in gebuuk ge-nomen. Zij kan op dien weg kevenmin verder gaan .als ni a het afpersen van neutrale scheepsruimte'; de grens is bereikt. Kieuwe scliepcn kunikii er in éen jaar van 2.5 tôt ten hoogste 4 millioen ton worden gebuuvvd. Maar de s. Ueepvaartkranten van .de Entente van Oktober bewaren over nieuwe schepen een opmer-^elijk stikwijgén. UIT ENGELAND Londen. 11 December. — De beslissing ran de regeering inzak'e de versterking van het leger (waaromtrent een kommi-sie u'it het kabînet, welker voorzitter de ministér-presi-dent is. beraadslaagt) wordt met spanning af-gewacht.Nicliolson acht noch een ' rerhooging ran den dienstplichtigen leeftijd, noch de invoe-ring van dienstplicht in lerland waarschijn-iijk.De «Timess hoort dat de regeering heeft besloten in het landsbelang zoo veel mogelijk g^bruik te maUen.van^de diensten van « be-vriende vreeii^Ielingeu » welker aantal in En-geland ineer dan 100.000 bedraagt, waarvan een 40.000 alleen in Londen wonen. Daar van hen slechts 4000' gevolg hebben gegeven aan de oproeping van vrijwilligers, zijn andere maatregelen noodig. Onder de nieuwe regeling zal elke « bevrien-de vreemdeling » zich moeten laien inschrij-ven ten einde vergunning te krijgen om zijn tegenwoordig bero-p te blijven uitoefenen. Indien hij die vergunning nic-1 krijgt zal hij .bij de een of anderen tak van den nationalen dienst worden opgenomenv AMERIKA EN DE NEUTRALEN Stockholm, 10 December. — « Nya Dagligt Allehanda » teekent scherp protest aan tegèn het feit dat neutrale staatsburgers in Amerika in militairen dienst worden gesteld. liet blad zegt, dat er op het oogenblik al een aantal Zweden voor Frankrijk is ingescheept. en dat deze Zweden nu wel aan* het Westelijk front in de loopgraven zullen staan. Ieinand uit Stockholm kreeg onlangs een brief van een familielid, die den 25sten Okto-bej met het 104de Woroester-regiment in Birmingham aankwam. De censuur had- den iiàatn en het nummer van het régiment uit den brief gsr.eden,- maar deze bijzonderheden werden toch bekend. Wilson heeft dezer dagen een hoogdravende rede gehouden over de edelmcedigheid en da .gerethtigheid van de Amerikaansche demo-kratie in den were1door.log. I-Iij zette uiteen hoe hij verschillende volken, onder welke de bondgenooten van Duitschland, wilde bevrij-den van de brutale heerschappij van de militaire en financiee^ Pruisiscbe autokratie. « Charitv begins at home». Larrt de président eerst de_ •neutrnlen, die tôt den militairen dienst zijn gedwonq-en, bevrijden van de Amerikaansche mih'taire en fînancieele autokratie. Als dat niet gebenrt, dan zal zich bij de neutrale volken van Europa de reeds zoo sterke indrûk nog verdienen, dat er een te-genspraak tusschen Amerika's menschlieven-de phrases en zijn ..brutale autokratische han-delingen bestaat. ^lEUWE VERKIEZINGEN IN ENGELAND -n nv-Ulf uit Londen dat de bei^reking der nieuwe kleswet in het Lagerhuis afgeloopem zijn-itr. tu di de mogeiijkiieid dat deze wet moei- ' lijkhodcn zou kiMimc-n ontmoeten in het Hooger-huia, de «Daily Express» de uitschrijvi-ng. van nieuwe a:gemeene verkiezingen voorslaat. DE REVOLUTIE IN PORTUGAL De Parijzer bladen vernemen dat dr. Sidoni» Paez het presidentâchap der Portugeesche repu-bliek op zie'n heeft genome-n. M en wect niet waar zich de oud-ministerpraaident, Alfonao Coata. ophoudt. 1EENE GEHEIME ZITTING IN DE FRANSCHE KAMER Parijs : «Le Pàv» a deelt mede dat Clemenceau eerlang aan de Franiche Kamcr zal voor-stslien eono geheim« zitti.ng te houden om hem • de gedegonlKiid te geven eene vertrcuwelijke . verklaring over den a gemeenen politieken toe- ; stand af te leggen. AANHOUDINGEN IN ITALIE ; De Frar.sclie bladen vernemen uit Rome, dat \ naar aaniciding van de huiszoeking die in de bureelen van de a Avanti » heeft plaats gehad, de Ofatel'ler van het blad « Stercho», aJ-smed® do a^kretans der aoeialia-tische partij, de heer « Ccrtichcar, aangehouderi geworden zijn. In ver- ç echeidene andera steden liebbsn inagelijk» aan- j houdingen plaat» gehad. UIT DE VEREENIGDE STATEN j Kopenhagen, 10 December. — « Ekatrabladet » ( verneemt uit Kristiania : Reizigers, die hier uit ] Amerika zijn aangokomcn, hebben gezegd, dat , met nieuwjaar in Amerika eenheidsbrood uit ^ een mengsel van tarwe en mais zijn intreé zal ] doen, daar er een aanzienlijk tekort aan tarwe ia. s Ook op andere gebieden doet de oorlog zich in c Amerika telkens sterker voelen; voorai is er een { e nia tige aardappelschaarscht» waarmee op grooU \ schaail wôrdt geknoeid. j DE ZOON VAN LORD LANSDOWNE \ Londen, 11 December. — Qraaf Kerry, oudste ç zooii van Lord Lansdowne en parlementalid voor ] West Derbysnire, zegt in een brief aan zijm kie- zer», dat ziin oorlogado'eleinden niet overeenatem- c men met de opvattingen,\ die in den brief van Lord Lansdowne zijn uitgesproken, maar veel-eer met de gevoelens, dio in Wilson'g bewonde- rèr.swaardige rede vertolkt zijn. 1k geloof echter 2 dat mem in den brief van Lord Lansdowne meer r geîezen heeft dan er in stond of dan hij. bedoeld c had_ erin te leggen. Hij bevatte met dat al «enige zinineden waarmee îk zeker niet kan inf $ stemm&n, zoo'ang wij in staat zijn, voort te gaan. En dat zullen wij, hoop ik/ondank* ailes, tôt de overwimning behaald is. . f DE DUIXBOOT. EN l'HINOORLOG f Berlijn, 10 December. — Offioieel : l Een van orze duikbocten heeft in den Atlan- 1 tischen Oceaan weer 12.000 ton bruto scheeps- ? ruimte in den grond geboord. Twee van de ver- >_ nietigde stoomacliepen werden uit konvooien r wôggesoliotea, Verder ww'd het gewapende ^ Amerikaansche stoomschip « Actecon » /5000 to-n) •p de reis van Bordeaux naar Amerika in den £rond geboord. DE KONING VAN MONTENEGRO Volgens de «Tribunal boezemt de gezond-heidstoeatand van dwi koning van Monténégro •à.^wruiiihedd in. DE ENTENTE-KONFERENTIE Keulen, ll'Deeember. — De « Koinische Zei-tung » vsmeemt \"an welingelichte zijde, dat bij d» jongst® konforenti® t« Parijs der E n tente-inôgon-aneûcii, docr ITrankrijk j>p bij zonder drin-g-ende wijze de kweetie van gewagende liulp door Jaipan op het Macedbnisclie en het Fiauaclie front is bepleit: Clemenceau en Piclion wdlden den Japanners voor de gcvraagde hui>p aanzienhjke territoriale koncesaica doen ten kosia van Frankrijk' in lndo-v « liai a: kuestie at-uitte echter af op het pro-tcet van de Vereeuigde Staten, die zich om voor de liand liggende redenen ertegen verkiaarden, ■uac de Japa-urierji ook in Zuid-Cliina vasten voet zouden krijyen. VERKLARINGEN VAN GËNERAAL SCHEUCH Berlijm', 10 December. — Generaal Scheuch, de chef van het département van oorlog, heeft aan een vertegenwoordiger van de « National Zcitung»-een verklaring afgelegd, waariin hij onder meer zeide, dat Duit&ehiand genoeg groli>d-stoffen had, oni den oorlog nog lang duor te zetten." lvo-cn zijn er genoeg. Dé vcrvaarciiging van inimitié en andere oorlogsbenoodigdheden bijjft aan geen beperkingen onderhevig. Zekeie m'j verheden zijn of worden stilgelegd. Men zai in dat opzicht niet verder gaan. Ver&cheideii aurrogalcn hebben zoo goed vuldaan^ dat zij na don ooi'iog biijvend zu.'.len worden gebruikt. Dit ge;d.t in het bijzonider voor de papier- en brandnetelprodukten in de textielmijverheid en voor aluminium, lueht^alp&ter en ayntlieliiche rnbber. D" VAL VAN JERUZALEM Weenen, 11 D'ecember. — Naar aanleiding van d# over'gave van Jeruzaiem schrijft de « Neua Freie Pressa»: Aan de groote lijnen van den' oorlog kan deze gebeuftenis, hoe zeer zij ouk ta ofcirtiur'ôn zij, meta veranderen. Oos-tennjk en D.iiueiiiand heboen pandon genoeg, om aan Turk;j& zijn eigcndom to verscliaffen. î^a de inecne.utting van italië en Rusiand is Jeruzaiem een schrale troost. Het is een klinkendw liâaifi, iiia.ii' <iic op den aigèmcenen ioop van den ooriog geen invloed heeft. Het ttNeue Wiener Tageblatt» schrijft: De Turken hebben eeuwen iang zonder zich door baatzucht te laten ieidon, krachtena hu.n aard, «lie gezindten dezelfde vrijbeid gegeven. Z:j be-hoeven in dat opzicht geen lesjes van de Engel-».-.îen aan te nemen. Paiestina zal b;j de vredea-ondcrhandcT.ngen door de Éingelschcn niet met schijnschoona frazea ingepalmd kunnen worden. l)aar zuiien de bondgenooten van Turkije zorg voor d:agen, die met hun zwaard borg blijven Toor recht en trouw en voor liGt eigendoni van cLen bmilan. Bc Sel»earte.ais'sen ïh ®usîand De Konstituante Bij de verkiezing^xi voor uc konstitueeren-de v-rgadering ic .noskou zijn op ue k.anmaa-LeuiijSLen uer uoiSjewiii.1 'À-iJ.ooi steiliuxen ui'l-yeuraciit, de revoluiioiiaire aciciansLcn k.rcgen iu/.2jo, ae KaaeLien i.j.ozù en acu iuensjesi*.i iy.92o steminen, Volgens de «Djen» is Kerensky in Saratof tôt lia der kunstiLueerenae vergaui;riiig g-KO-z,enDe Beisjcwiki en de ^oudreserve Blijkens een leiegram d.cl. ov x\oveiiiber uit St-Pete'rsbiirg aan ue « iinies^ gezonUwU, hacl de maxtinalisusciie regeering îeetls toen het grooiste gedeelte van deOcs-ûssiscne goudre serve, ter uaarae van rzU millioen guiaen, in handen. Het v\erd bevvaard in ce keiuers van het iiliaàl der siaatsbank te Moscou, waar liet aan den regeeringskoniniissaris U»-ioiensky is Dvergèdrag -11. lu andere filialen van de staatsbank in de provinciesteden zijn nog goudvoorraden aan-^sezig, die, naar de korrespondent demu, dcn-zeltaen vveg zullen opgaan. De bolsjewiki zijn dus — zegt hij — in het bezit van de a ziel vau ien oorlog». Buchanan keurt de onderfaandelingen goed Volgens Russische berichten via Zweden tieeft de Engelsche gezant te Peterjiburg, Bu-zlianan, Zoiidagmiddag 1.1. aile g-zantcii der Lîntente t'ot een bijeenkonist saniengeroepen, 5nl den tusschen Kusland eu de nnadelrijken ^c.doten wapenstilstand te bespreken. Volgens de 1 Prawda » liebben de gealîieerçlen de russische onderhandelingen in beginsel goed-jekeurd.Een lid van het Engelsche gezantscliap te ?etersburg heeft een ni-t-officieel bezeek aan l'rot-zky gebracht 0111 over het in vrijheid stel-en van de in Eugeland vastgeliouden Russi-»che revoîutionairen eu liet veitrck der En-'eische onderdanen iu Ruslnud te onderhan-lelen.Uit de Duitsche per* Berlijn, 11 December. — De « Gîrmania » chrijft over de verklaringen van deu Engel-chen gezant te Petrograd, Buclianau : De tegenwoordige staatslieden van Eugeland eu •rankrijk maken geen vrede, maar zul1eu dles doen om door hunne werktuigen te Pe-ersburg, de Russen zoo lang mogelijk aan len leiband te houden. En hce zou dit be:er :unnen geschieden dan door het openstellen •an het vooruit/.icht op deelneming van de Vestelijke mogendhedeu aan de vredesonder-landelingen. Wat zou den Britten en Fran-chen op dit oogenblik raâdzamer kunnen chijnen dan geen enkele mogelijkheid onge-fruikt te laten 0111 invloed' te verkrijgen op let standpunt der Russische kon^tituante ? Iet is slechts de vraag, of de Russische vo^cs-:omnlissarissen goedmoedig genoeg zullen ijn om zich zoo gemakkelijk te laten vangen n zich van hun duidelijk afgebakend doel t^ iten afbrengen. De tôt dusverre met Lenin en 'rotzky opgedane ervaringen wijzen er niet-p, dat zij zich zullen laten dupeeren. De C'iineezen te Charbin Volgens een draadloos te'egram uit Berlijn, ijn Chineesche troepen Charbin binnenge-ukt, onder voorwendsel, dat de daar wonen-e Chineezen besch-^rming belioeven. Een Jàpan^he afdeeling moet te Wladiwo-tok geland zijn. Kaledin Genère : Trotzky heeft «an Krylenko teleçra-isch bevel gezonden troenen in marsch te zet-en in de richting van Moskou-Roatow-Orens-'ur? ten einde don weg te vors^erren aan de aan-nkkfrnde strijdmnHit. der tegenrevnlutionairen. Ton itieldt andcrzijds dat generaal Kornilof aan-ekrtmen is in h-jt hoofdkwartier van den liet-lan Kaledin te NowotcTierkask, il waar aiah ook ieneraal Alexejew bevindt. DE TOESTAND Van geen der front en in Europa eenig be-langrijk meuw9. De Engel ch-n zetten de beschieting van de g Duitsche steliingan over het gelieele front in » ; Vlaanderen ea bezuiden Kaxnerijk voort. De . Duitsche artillerie was daar, vau haar kant, ^ es-neens in de weer. Ook bij St-K\\intijn, in 1 Champagne, de Argonnen en den Boven- y Eizas blijft de geschutbedrijvigheid aan beide zijden levendig. Men krijgt den indruk dat de Dnitschers meer dan : vroeger het initiatief r] hebben gënonien. P: Als reclitstreeksch gevolg in zekere mate S {van de laatste gevechten bij Kamerijk is dus D. een nieuwe strijd iu het Engelsch parlement & niet uitgesloten. Zoo iets heeft zijn belang, u v/ant, ce opmerkzaamheid mag wel liierop w Worden-getrokken dat 111 de laa.ste weken de u regeeringslui iu Britannië in hun redevoerin-geti zich bewust toonen van de mogelijkheid dat de huidige leiders aan 't wankelen zouden . worden gebracht. We stipten, bij de bespre- i' king van Lansdowne's brief, een verklaring aan van Bonar Law, die in dien zin diende çj, operevat te worden. Laten we hiernaast de woorden aanhalen van Carson : « Wanneer het v tôt een overeenkomst kwanie, buiten de voor-waarden die ik heb uiteengezet, dan zal het c: niet de tegenwoordige regeering zijn die zoo o-een schandeliiken vrede sluit ». Dit rechtvaar-digt o.i. wel den indruk dat de ledeh en aan- Sl hangers van het kabinet Lloyd George voorai ti door het opwekken van dat schrikbeeld, een e: « schandelijken vrede», hun positie willen ti versterken. Ook schijnt de kiesUrijd, hier, e venais in Pruisen, aanleiding tôt verwikke-lingen te kunnen geven. Kigenaârdig is het ho° de Italiaansche pers h heel wat meer nadruk 1egt op de hervatting cr van het offensief der centralen in Italië dan ^ dezer beri-ditgeving zelf. D? « Secolo » o.a. ' schrijft : « De voortzetting van het vijandelijk " offensief is/ over gehcel het front b?gonnen. h Hét weer eens prijseeven van Ttaliaanschen d-bodem wonlt een pijnlijk-aandoende mogelijkheid. Plet gansche front ligt onder vernie-lend geschutvuur. IMeermaals slaagde er de ^ vijand in onze sfellineen binnen te dringen. De hulp der gealh'eerden wordt snel vo<;rtge- 1 /et en doet het land met vertronwen de toe- 11 komst tegemoet zien». Karakteristiek voor de ><■' venvachtinTen in Ttalië ook het berichtje te dat we uit de « Corriere délia Sera » .verra^den rc en volgens hetwelk Venetië zal verdedicfd worden. na door de burgerlijke bevolkmg ont- £ rùirjid te zijn. B De Oostenriikers melden -ne veroverîmr van het brugfr°honfd van Bresanin. aan de Piave- h* niondj.r-T. De Ttatiaf»nC!che berirhtcïcving is het hiermede e«ns, doch het heet daar dat de aan- ^ palier uit het vernverd gebied weer de wiik ('-mo-st' nemen. Weenen beri^ht daaren'-ecren se v. eer dat aan de Piave-monding de vrarïcï p-( zonder sukses trachtte verlorene stellingen te ruer t'- veroveren. I\Tosré1iik is het d"s dat t'en deel van de terreinwinst werd gehand- ^ haafd, een deel prijsgegevcn. D«s Eugelschen hebben, na omsingeling, w ler.uzaleiii genomen. De stad werd met verde- Pr u gd. Voor de machtsverhoudingeu iu het bf Oust en, — en een uict uit te scha^eien taktor L hierin kau het m macht toenenieude Ziouis- nn tue worden, — is dit van groot, alhuewel met doorslaaud b-laug, Een nloreel sukses is het voor de Engçischeu natuurlijk. Miiiuir heeft st het mets te oe^eekeuen. te * * * De «Vorwàrts», het blad van de Duitsche 'p( sociaal-deinokraLen, ureugt een bericntje uit Stockliolni, aiuus luiaeuu : a Un goede brou vvorat ons gemeld, dat de "t1-Entente-re^eeringeu, met be.rcKKing tôt Koe- lii nienië s veidcic Ucetiiaiiie aau ueu ooriog, Q geen groote hoop meer koesteren. Vôôr ailes houdt men liet echter voor uitgesioteu dat de Roeuieensclie rege-nng een toestand zou in O 't leven roepen waaraoor ze met de tegenwoordige Russische înaelilvoerders iu konuuEt \a zou gerakcn, daar de Js.oeineensclie goudvoor-raad, die tengevolge vau den schiuerenden staud der haiidelszaken tôt 000,000,000 frauk d£ was gesiegen, zich 111 Moskou be\iudt. » oc Eeu feit dat veel zegt, waar meu de moge- , lijkheden van eeu b-siuit der Roemeiieu in hf deze of gene richting overweegt. Ook de uitiug van P^uten.e-/.ijde, dat Bratianoe deu vorm 7.i van eeu afzonderlijkeu vrede zal weleu te j-;: veniiijden, is van belaug, en sluit de mogelijkheid niet uit vau wat het « Hamburger Fremdeublatt » sch'r .ef, u.l. dat de Russi clie ^ opperbevelhebber aau het Roemeensche Iront D een wapenstilstand- tôt aan het slui.en vau v. den vrede zouden hebjeu gesloten, al is daar-van nog geen officieele bevestiging gekomeu, v en schijut zulks eerder voorbarig. dr Volgens Pe:ersburger dagbladen meedeel- de den zou Lenin geneigd zijn de beslissing over \P eeu wapenstilstand aan de Konstituante over te laten. Twijtel over de waarheid hiervan is m minstens voorzichtig^ voorai wegens de anti-maximalistische stroomingen die, voorai vau de ve kadetten uitgaand, zich daar zullen doeu gel-den. Ware dit bericht echter juist, dan zou liet l beteekenen, cfwel dat Lenin genoeg betrou- , wen heeft in den toestand, iu de macht der maximalisten, 0111 de zaken, in de mate der ,g"£ mogelijkheid, eeu normalen loop te lateu nemen. ofwel dat de bolsjewiki tijdens de onderhandelingen zou zijn outgoocheld geweest, dat ze voor de stappen die te'doen staan te- p rugschrikken. Dat ailes, onder voorbehoud, pt overwogen lijkt ons 't eerste wel 't meest . waarschijnlijk. tir De Entente zwenkt opnieuw iets of wat bij. Un welke oorzagk valt moeilijk op te maken. j"). Is het uit reden van voorziene, eigen binnen-landsche moeilijkheden ? Of is het werkelijk, aa lijk geschreven werd, omdat de verbmding met Roemenië langs RuQland moet behouden rei blijven, ook al sluit Rusland een afzonderlijkeu vrede ? Dat gelooven we niet. Belangrijk iï> een verklaring van Buchanan, de Engelsche gezant te St-Petersburg, waarirf deze be-toogde dat de geallieerden onmogelijk. aan VV vredesonderhandelingen konden deelnemen, omdat ze daarvan te laat werden op de hoogte gesteld. Ware 't dan ook verkeerd aan zulke w-^orden een te groot gewicht te hecliten, een ( j wijziging in de houding van den gezant, die . toch wel niet op eigen handje handelde, valt niet te looehenen. Of mag misschieu hierin in ke verband worden gebracht het bericht aan de ce] Parijzer «Temps», volgens 't welk de maxi- 1 malisten op 't gepaste oogenblik de wapen- ,c îtil-'tandonderhandelingen denken te onder- ^ breken om een algemeen vredesnrogramma te br< DUtwerpen. Sloten zich de geallieerden daar na niet bij aan, dan zouden zij zich gerechtigd . f beschoiuven tôt een afzonderlijkeu vrede over ' te gaan, en zou de Entente zoolang het maar v^: mogelijk is de beslissing willen verschuiven? 1 jl Dat is van belang, nu Kaledin's naam, en J1 naast den zijne die van Kornilow en den ^ vroegeren generalissimus Alexejef, weer op-îuikt. De strijd schijnt, na de^inname van het hoofdkwartier, opnieuw te zijn aangebon- d<5 ^en. De regeering heeft de gebieden van Don gfj 511 Oeral in staat van belecr verklaard. Kaledin 0 . bevindt zich te Nowotscheckask waar Kor-nilow hem thans vervoegde, en de plaatselijke sowiet werd gevangen genomen. fw ■ STAD en LAN!) AKTIVISTISCHE GROEP DER L1 EiUvLE VdLKSPARTIJ EN hELP Zt.LVE.— Voor Vredô en Vriji Vlaai jren. — Vrijdag 14 December, om o-renuur 's avonds, heeft in het lokai an VVesenbeke, Van Wesenbekeistraai , 9, de tweede voordracht plaa'ts, inge cht door deze groep. De heer Fons Va !oof zal handelen over de « Landelijk choonheiid ' van Vlaanderen ». De toe ang is gansch kosteloos. Onze lezen elke verledc-n Vrijdag niet aanwez: aren, hebben er aan verloren, wamt pui as het. Zij die dus afwez g v/aren het -n gelegenheid den heer Fons Van Hoc : hooren. Wij geven dan ook den korte ihoud van zijn voordracht: 1) Wat Streuvels schreef in « Vlaar eren door de eeuwen heen « ; hoe hij zic an zijn taak kweet. 2) Wat de natuur is voor den mensc i voorai voot ons, stadsmenschen. W enieten te weinig- va,n het landelij :hoon Van onzen geboortegrond. Gee jd., geen geld, geen lust. Eeir beschaaf 1 ontvoogd volk breekt niet met de m rur. o) Vîaand!eren is verscheiden in zij :hijnbare gelijkmatigheid en eentonig -id. Wij zi'en ailes kla.ar voor oogen sen bergen beletten ons ui'zicht. Ge >lg: wij houden van de werkelijkhei'C nze groote kunstenaars zijn werkelijk îidsmenschen. Weinig gefantaseer i > VLaamsche kunst. 4) Onze dichters en hun landstreek r omgeving van Antwerpen. a) De Polders : land en volk ; welig îicl. kleurenweelde, heerlijke avonden >epeie.nc':te luchten, oneindige horizo-n n, dijken, wéiden ; prachtige boerenke 1s. De Schellde : weinig dcor onze dich rs bezongen. Eekhoud, van Overloop roeckaert, Baekelmans, Heeckx, Hicl b) de Kempen : droctmbceld ; ingetogei lidevlakten ; zwij^ende dennebosschen :he!mz:nnige avonden ; stille, fluisteren - nach'.en. Conscience, Sauwen, Jeuris n, L. Lambrechts, Verhulst, van Lan indonck, e.a. Lier en omgeving-: Timmermans, Di ;eert. Brabant : de heuveîs; de rijke landou an, de volgedragen boomgaarden ; d. achtige dreven ; de hoop-e bosschen ; di ken en holle wegen. De Mont, vai ino-cndonck, van de Woeistijne, Ver eylen. Via,anderen : dr Leie, de vriendelijki room van Vlaanderen. K. van de Woes vne, Cyriel- Buysse, G. Gezelle. De Schelde : breede heuvelruggen. H î'dinck, R. Stijns, -C. Buysse. De Zuidhoek van Vlaanderen : hoog< uvels met donkc.re bosschen ; wonder ke uitzichten. Stijn Streuvels, R. d.1 orcq, G. Gezelle. Hu^o Verrest. De zee en .de duinen : Eug. van Oye m. De Lnev, De Clercq, e.a. Slot : Vlaanderen is een eenig moo nd. ; KOLENNOOD. — ïedereen weet da • voo;*tbren.gst der steenkool voor he igenblik zeer beperkt en de hoecîanig •ici der kolem niet altijd van de beste is In de meeste gevalien moeten de ge incn zich tevreden stellen met mager n en stofkole.n. Onze bevolking is onder den i'ndrul it die kolen niet 200 goed! branden i't is een dwaling. In een groot g^edeelt n het Luikerland, namelijk op de hoog akte van Herve, worden nooit anden n deze kolen gebruikt. Ze wordei >or de verbruikers zelf ihet een weinig ^m, ongeveer 10 à 20 ten honderd, ge engd en tôt bollen gevormd. Ze bran n dan uitstekend en geven e«n goedi rwarming. Daar wij ons in het land van den îeen vinden, zal onze bevolking z'ch best ui n slag weter. te trekken wanneer e: ene andere kolen te verkrijgen zijn. (Medegedeeld.) CENTRAAL INLICKTINGSBU SEL VOOR VLUCHTELINGEIS •iuisesstraat, 16, Antwîrpea). — Inlich-igen worden gevraagd over : lj den heer Ad. 'van Kerschaver-var imme, vroeger verblijvende te Knocke-n-Zee, villa « ter Duinen » ; 2) de wednwe Petrus Dujardin, g~ebo 1 Maria Baillieu, uit Roesela>re ; de familie Volckaert, uit Thorhout. Beleefd verzoek deze inlichtingen zoo-as-t mogelijk aan het bureel van het erk in te zenden. MET EINDE VAN « L'INDEPEN-LNCE BELGE». — Wij lezen in de J. R. Ct»: t De « Indépendance Belge», het beide Brusselsche blad, vôôr den oorlog 1 der meest gelezen Belgische bladen, t omtrent buitenlandsche politiek al->s goed w>as ingelicht, is na het uit-:ken van den oorlog van Brussel eerst îr Gent, vervolgens naa.r Oostende en ■n naar Londen verhuisd. Te Londen ■scheen het sedert Oktober 1914 dage-:s. De « Times » meldt thans dat de ^dépendance Belge » opgeho'uden heeft verschijnen. » fn ekpnomisch opzicht stond de « In-lendance », ook t'jdens den oorlog, on-îankelijk te^eno'ver de reo-eering, zoo i. in zake Lloyd Ro^'al Belge. Over de 3am=che kwes'ie huilde ze met de nskiljonsciie wolven mee. Iets voor kderen dag . Ons reclit: de pliclit van Duitschland Er zijn vter groote stammen in Euro-3 pa : de Eatijnschc, de G-rmaatiàche, de 1 SlaA'ische en de An^élsaksisclie. Deze laatste zou ûij den Germaan-3chen stain ingedeeld moeten worden, n doch de Engelscben hebben zich door e liun eilandarzoïideriiig, hun zeemacht, hun overheers-hitigsgeest en oiidcrdruk-,, king van de wereld, tôt een afgeseheiden. g zelh-tandig ras opgewerkt. Zelfs de Eu-k gelsche taal, raengelinoes van aile we-1- reldtalen, Germaansch stramijn met if RoniaaUôche woorden, volgeteekend, n heeft het Engelsche volk een uitzonder-hjke plaats doen innemen in de rang-1- schiklcing der Europeesche stammen. h Eén Engelsehman was, tôt voor den oorlog van 1914, een keer en mee-ter in h de wereld. Ailes bukte voor hem. Hij ij heer:chte in Azië, Afrika en Australie, k dooir den schrik. Een aureool van al-n macht en onschendbaarheid omstraalde d zijn witt'i.-n helm. en ongedeerd kon hij wandelen van Kaïro naar Kaapstad, van Liberia naar Somali. Werd één haar vau n z .11 hoofd gekren^kt, het werd gewroken - met de uitroeiïng van den stam die er ; zich aan vergrepen had. - In Azië was het nog erger : daar was . hij eeu bo v en mc-n se h cii j k wezen. een - hal.:god. a ■ Waar hij zijn beenderen gooide. gelijk ten tijde van Deucalion, groeide een . nieuw ras vin overweldigers. 't Is de geschiedenis van de Amerikanen (U. S.) die 'de Roodhu den r.itroeidcn en hun . hegemonie over Noord- en Zuid-Ameri-' ka verbrràdden. Spanje, de Nederlandc-n, Frankrijk werden opvolgenlijk door Engeland van de zee weggevaagd. Nu was de bemt aan Duitschland!... Ditmaal hebben ze li'nn vingers ver-. hrand. Ze zijn hun aauzien kwijt en het ' vcrval van Engeland :'s begoimcn. Ze wetcli het zoodanig goed dat zij met de brutaal té leugens hun majesteit van 't geweld trachten te handhaven. ; Dat bemerkt ge dagelijks iu de rede-voeringen der Engelsche staatsl'eden Lloyd George, Asquith, Canon of hoc-za , hee'ten mogen ; in de pers van North-. cliffe ; in de leugenberichten van Reu-; ter. In den slag bij Kamerijk worden hun zoowat hondord vijftig karonnen en 300 . machinegeweren ontrukt. Oumiddellijk verklaart Rentes met het gladste gezieht van de wereld. dat de Duitschers nog nooit één Engelsch kanon veroverden. Engeland bleef maagdelijk en ongerept. Eens dat een Engelsch karon door den Dui;scher gepakt wordt, dan verandert [ het otimiddel'ijk van wezen en gedaan-' te : 't 's misschien nog een kachelbuis, i een haringben een teleskoop of een kla-' rinet, maar een karon, a gtin!... Never! A.li ge met aandacht de Russische ont. 1 hull'ngcn leest, dan bemerkt gs hoe vewe-strekkend, hoe omvangrijk de oor-1 logsdoeleinden van de Entente — name-t lijk Engeland — waren. Het is n:ets minder dan de votfedige ■ onderjukking van al de Germaansc .e - volken, Vlaanderen inbegrepen . i Met dit laatste was Havere bezig ; Ha-veru. door den lakei-minister de Broque-c ville geleid, .gelijk de smuts ge Smuts en • de Boeren-verrader Botha Germaansch : Zuod-Afrika te'n ender moeten brengen. Vlaanderen en Transvaal zouden een : gemakkelijke prooi geworden zijn, want 1 zij dragen het gift om in hun eigen f bloed : de franskiljons en de uitlanders, - bij deze laatsten begrepen de vereii- - gelschte Zuid-Afrikaners, den naam van : Boer onwaardig, gelijk een fran chelaar dien vau Vlam ng. Zij voelen het zelf en i kunnen het woord Vkiamsch niet meer t pitstaan. Ze hooren liever het woord Nederlandsch. Kamiel Huysmans zelf kon Vlaamsch moeilijk slikken. Er is één Nederlandsche taal met érie takken, die elk een eigenaardigen • trant en persoonlijke wendingen hebben : het Vlaamsch, het Hollandsch, het Afrikaansch.. Wanneer kooplieden en i beambten hun bordereelen en stukken . opmaken in onze taal, dan. gebeurt dit, voor heel de wereld, in het Neder. landsch. Doch van Conscience, Door van Rij wijck en Ledeganck tôt René da Clercq, Willem Gijssols en Félix Tini-mermanj is er een Vlaamsche lcttcrkun. de ,gelijk er ec^i Hollandschè letterkun-de is vau Stariug en Ge'el tôt Jacobus van Looy, Heyerinans en Fabricius, Zoo is er een Hollandschè en een Vlaamsche Schilderschool. Zoo bestaat er eeu Vlaamsche Opéra met Benoit, Blockx, Gilson, Wambach, De Boeck.Tinel, van Oost, en is een Hollandschè Opéra nog ongeboren. Mn"r 't woord V'.aatnseh hindert de franskiijons ; het steekt hun oogen lit, Stilaan verdween van de schilderijeu onzer niuzetims en tentoon tell'ngen de bcnam:ng Vlaamsche School en werd rt-Uelmatig vervangen door Belgische School. B: lTi?ch. in 't T ntijn belsr>ce of lingna belgica, beteekent Vlaamsch in de schrif-ten der humanisten en boHandisten. Sn 's 1830 wil Belg'sch nog louper Fransch bedriden, met dit pejoratief : anti-Vlaamseh. Vîaanderen, als Germaansch land, was ten doode opgeschreven. gelijk al d#

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes