Het Vlaamsche nieuws

837 0
31 augustus 1915
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1915, 31 Augustus. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 oktober 2021, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/d21rf5mz1b/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

'pinsdag 31 Augintus 1915. Eerste Jaarg. Nr. 228 Prijs : 5 Centiemen door geheel Bei^ië Het Vlaamsche Nieuws H©t hm% lï^elicht en meest ^-erspreid Nleuwshlad van België. - V«sr«chSJnt 7 rimai per weefc ABONNEMENTSPRIJZEN Ter week 0.S5 Per 3 maaaden 4.— Pçr œaand 1.50 Per 6 maanden 7.5B Par jaar 14.— AFGE VAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAD : Dr Aug. BORMS — Albert YAN DEN BRANDE ESUREELEN: ROODESTRAAT, 44, ANTWERPEN. Tel: ma AANKOND1G1NGEN Xwecde biadz,, per regel 2.60 ! Vierde bladz., per regel., S.a» Derde blad., id. 1.— | Doodsbericbt t.— Voor aile onnonceu, wende snen zich: ROODESTRAAT, 44. Ongewenschte Interventie jnder dezen titel staat in de Ingezon-istukken van de « Nieuwe Courant ;> : Zondag 1-1. een mededeeling die we :e lezers niet willen onthouden, te er daar ze onderteekend is door een ;euden vriend der Vlamingen. De i Van Es, advokaat te Gouda, is im-rs de ijverige medewerker geweest n «Pro-Westlandia » en nam deel aan na al de omreizen van dien kring in ànsch-Vlaanderen. Van zijne hand tscbenen ook zeer opgemerkte bijdra-aover onze broeders uit den Fran-ien Westhoek, in' « Neerlandia », het andblad van het Algemeen Neder-idsch Verbond. Het doet ons werke-; goed dien Vlaainschgezinden Noord-derlander nu weêr in de bres te zien ian voor de verdediging van ons aamteh recht. Hier volgt nu het stuk [ hij bij de « Nieuwe Courant » heeft jezonden : De heer De Vries voert een onderwerp n, dat zeker thans dient besproken te irden, de vraag of een Nederlander recht heeft zijn ondubbelzinnige sym-thie te uiten voor een streven, dat hij ton vindt en welke middelen hij mag nwenden het te steunen. Want in de komende dagen heeft banderen steun noodig. Velen zullen ïoelen,dat stainverwantschap plichten tept. Zij zullen begeerig zijn te hel-iIndien echter de meening van den srDe Vries veld wint, zullen velen uit Itltvrees voor het eigen vaderland zich ttrkouden voelen en zal Vlaanderen alla staan voor een taak die ook de onze Er is voorlichting noodig van rnannen il gezag, opdat zij niet neergedrukt irden tôt overmatige vrees en onzijdig-id, die slechts afzijdigheid is. Er wa-i in de eerste oorlogsdagen mannen, e het vaderland wegens neutraliteits-hennis in gevaar zagen omdat zooveel rkens naar Duitschland werden uitge-trd. Dat waren onnoozele halzen en mme lafaards. Maar zij sleepten onwe-ûden mee. Indien er misstanden zijn in eenig id, heeft ieder mensch het recht in m der menschheid te protesteeren. i de Jodenvervolgingen in Rusland,de awelen in Armenië, het uitzetten van fflen uit Sleeswijk, heeft niemand ge-iiroomd zich te uiten. Was het niet een tend Leidsch hoogleeraar die voor nland in de bres sprong? De Gentsche groep in Vlaanderen pre-tt geen opstand. Zij vraagt handha-Qg of liever eindelijke gehoorzaming 0 de Grondwet van 1830. En er zijn bereid als Jopie Fourie, De Wet, •?ers en De la Rey om met de daad 1 te verzetten tegen een regeering, ; niet pas, maar die reeds 85 jaren het cht overtrad. Indien er scheuring is in het kamp r Vlamingen, dan is het een quaestie ln opportuniteit. Niet'van beginsel. De i<l zal leeren, wie redders van hun volk Iren, Botha of De Wet, de Groep «Vrij clgië » of « Vlaamsche Post » en Vlaamsche Stem ». Heeft de Fransche regeering het recht 111 « inmenging in binnenlandsche aan-«genheden » te spreken, zij die in ® de omwenteling openlijk steunde, ! sindsdien met man en macht open-* de Vlaamsche Beweging besfreed in ;lgië zelf? Heeft zij er van afgezien in Elzas-Lo-aringen te wroeten en haar onderda-11 vermaand zich niet met de :< binnen-idsche aângelegenheden » te be-0e'en? Heeft de Belgische Staat het dit aan Nederlanders euvel te duiden, ''hij aan Franschen toeliet? want iederen dag, ieder nur had in ■pitiés Françaises en Alliance Fran-de inmenging in de Belgische aan-te?enheden plaats. Zij werden geduld ?angemoedigd, omdat de verantwoor-!l'jke personen met genoegen zagen de pdrukking van Vlaanderen. is er van Hâvre een vermaning ge-ldn aan hen die in Brussel, Antwerpen, 11 ; van de gelegenheid gebruik maken 6 de taalwetten op zij te zetten ? Steeds ■jnadeele der Vlamingen? recht missen zij door hun daden, 0 '"I °°it een recht bestaan heeft.Want K'beurt nog niets, dat de regeering _ ast in haar rechten. Er wordt slechts /t7-en op haar plichten. En slechts in-n®j haar plicht verzaakt, zal de ge-tzaamheid worden opgezegd. Waart 1 niet de schim rond van Willem van Van Crombell en van Washing- "m< het zijn Jopi« Fourie etf Beyers en De la Rey. En zooals eens de geschie-denis zal oordeelen over Botha en De c Wet, zoo zal zij oordeelen over « loyale » i en « roerige » Vlamingen. Beider ideaal 1 is « Vrij Vlaanderen », he'c is een quaes- c tie van temperament en van înzicht aan t welke zij de men zich schaart. £ Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Er is geen aardsche macht, die een c mensch verhinderen kan te diencn wat j hij schoon acht. Maar het is noodzake- c lijk dat geen aardsche macht tusschen-beide treedt, indien de zaak schoon en c nobçl is. Het zou noodlottig zijn indien de Ne-derlandsche Regeering uit vrij en wil haar onderdanen belet in hun aangebo-ren recht. Het zou smartelijk zijn, indien zij het deed, gedreven dcor vrees of pressie van buiten. Maar het gaat niet aan gelijk de heer De Vries deed, zonder bewijs ieinand te beschuldigen van het in gevaar brengen der onzijdigheid. Indien hij bewijzen heeft, had hij zich onverwijld te wen-den tôt de verantwoordelijke personen. Zij zouden hebben getoetst en zoo noodig gestraft. Thans wekt hij noodeloos vrees en geeft, wat dubbel erg is, een schijn van recht aan buitenlandsche machten om zich met onze zaken te bemoeien. Hij bezigt verdachtmakingen, waar hij, zij 't bij wege van « vennoedens », gewag maakt van « een strooming scheppen » om « Vlaanderen naar Nederlaud te drij-ven ». Bij het vraagstuk der « onderdrukte » volken is het verlangen niet gericht op , kunstmatige vorming van eenheidsstaten doch slechts op het wegnemen van noo-delooze en wreede verdrukkingen. ( Heeft de heer De Vries bewijzen, hij ? spreke, nu hij toch eenmaal gesproken 1 heeft. Maar hij bekladdo niet een recht-vaardig ideaal. 5 i W. J. b. VAN ES. c ■ 1 Onze Letlerkundige Prijskamp ALFRED wlSTENRUD 1861-1878 Een dichter die op 17 jaar is gestor-ven ! De jongste dichter van gansch onze letterkunde en toch vernoemenswaard. Wat heeft Vlaanderen al veel bloesem, de witte hoop in de toekomst, ontijdig zien afvallen voôr de vrucht kon rijpen ! Geen enkel land ter wereld, waar taal-verdrukking heerscht, is in verre na zoo rijk aan letterkunde als- Vlaanderen : wat is, bij de onze vergeleken, de Fin-sche, de Poolsche, de Iersche literatuur? Wij moeten zelfs niet onderdoen voor de letterkunde van Holland, Denemar-ken en Zweden — alleen Noorwegen staat hooger en mede aan 't hoofd der wereldliteratuur met Ibsen en Bjôrnson — en deze landen hebben zelfbestuur, hoogescholen, lager en hooger onderwijs, gansch het maatschappelijk leven in de taal van het land, zoodat het volk zich geleidelijk kon ontwikkelen. Wat wij bezitten in Vlaanderen is ontstolen, ontsmokkeld aan de verdruk-king.Hoevelen dan nog heeft een vroege dood ons ontruktiL De jongste van allen is uit dat rijke tierige Westvlaanderen, waar de letter-oogst zoo prachtig aan 't groeien ging sinds een halve eeuw. Alfred Weustenraad was nog een kind als hij stierf, den 12 Juli 1878, leerling in het klein Seminarie van Roeselare. Hugo Verriest was toen zijn leeraar en heeft den begaafden jongen van dichtbij gekend. Hij zegt van hem : « Hij was nog een kind ; maar toch c van dezen die indruk maken, die men s bemerkt, die men, een stondeken ■ stil- v staande, nakijkt, en van welke men vraagt : « Wie is hij? » Hij en was niet groot van groei, en droeg onder schoon zwart hair, een bleu-zend gezicht. Onder lange zwarte wim-pers straalden twee donkere oogen,waar- v in als een omvatbare verre domp lag. In de school ook moest hij onder al- v len opgemerkt worden. Wat men hem ook leerde, hij bleef zijn eigen. t Hij droeg inwendig een van die natu- v ren die aan geest en hert en woord eigen vorm geven. g Hij schreef en vertelde, niet naar het roorbeeld dat hij gelezen of gehoord had af dat zijn meester hem verhaald had of gewezen, maar naar zijn eigen zien en d gevoelen ; hij bewaarde alzoo, onbewust, aan zijn werk zijne kinderlijkheid, zijne 0 angemaaktheid en die naïeve woorden en lijneti die genegen doen monkelen Als hij leerde dichten, God weet waar :n hoe, zonder meester en zonder bock, naar uit eigen ooren en zangveerdig-leid en gevoelen, bleef hij het eigenaar-lige kind, dat naar hoog en groot niet en racht, maar zijn zelf is, met wondere .angenamt en aangrijpende gaven. De jonge Alfred Weustenraad was een ijchter ! lij liad dat zien van het schoone, vol-;ens ziju eigen kinderlijke ooge. Hij had, dat fijn gevoelen van het clioone, in zijn eigen kinderlijk hert. Hij had, dat waar genieten — zoet ;enot — van het schoone dat hij zag, en le natuurlijke kunst van zicht, gevoelen n genot, in zuivere lijnen en teekening, iver te zetten in zijn woord en dicht, en ;enietbaar te maken ! Anderen zien hoogte en grootte, diep-e en duister ; anderen genieten licht en :leur ; anderen vangen in hunne ooge en îerte wat aardig is en zot ; hij, een kind ijnde, zag en teekende wat kinderlijk vas en naïef. Dat wilde hij niet ; dat ;ocht hij niet ; dat wàs hij, en « zijn har->e klonk uit zijne ziel ». Hij ook immers stond gegroeid, nede-ig en zoetgeurend, in dieu drang van even,in dien bloei van lente over Vlaau-lereu ,over dertig jaar. Zijn stemme klonk zoo fijn ; ziju lie-leke neuriede zoo zoet ; zijn woord tee-;ende en kleurde zoo net en zuiver, dat edereen staan bleef, keek en horkte met i'cnegen bewonderenden monkel naar lat kind ! Alfred Weustenraad overleed te Sint-fruiden.Hij was getrouw aan zijn eigen kin-lerlijk wezen, aan zijne eigene natuur-faven, en nooit in zijn werk en zocht hij 'reemden toon en kleed. Hij was ook getrouw aan zijne taal en :ijn volk, en in zijne kinderziel ontstond eeds het beeld van zijn later werken in streven in dien algemeenen strijd voor îet nerworden van het Vlaamsche volk.» Oorlogskroniek Hier volgt in chronologische volgor-le een keuze uit de oorlogsgebeurtenis-ien van den eersten Augustus 1915 af. (Begin van het tweede jaar van den >orlog.) 1. Augustus. — Opening van de zit-ing van de Doema. Goremykin, de mi-îister-president, belooft den Polen zelf->estuur. Radzianko met 296 tegen 94 temmen tôt voorzitter herkozen. 2 Augustus. — Wisseling van nota's usschen de Engelsche en de Ameri-;aansche regeeringen over de aanhou-lingf van het stoomschip «Neeches». 3 Augustus. — Officieel Duitsch be-icht dat de Duitsche troepen in Duitsch 'uidwest-Afrika zich hebben overgege-'en. Uitbreiding van de beperking van len steenkolenuitvoer uit Engeland tôt le met Engeland verbonden landen. In Koerland bereiken de Duitschers Cupischki. Zij forceeren de overgangen iver de Narew van Ostrolenka, de Rus-en ontruimen de stelling van Blonie, let westelijk deel van Iwangorod door le centralen bezet. Russische torpedobooten vernielen angs de kust van Klein-Azië talrijke Purksche zeilbooten. Nieuwe nota van Duitschland aan \.merika over de torpedeering van de William P. Frye». 4 Augustus. — Iwangorod door de )ostenrijkesch-Hongaarsche troepen be-et. Tegen-offensief der Russen in de )ostzee-provinciën. 5 Augustus. — Warschau door de lussen ontruimd en door de Duitschers iezet. Duitsche kavalerie bereikt Wla-limir Wolinski. Een Oostenrijksche duikboot vernielt en Italiaansche duikboot. Het Italiaan-che luchtschip « Citta di Jesi » wordt ernietigd. Opening van den Russischen rijks-aad.7 Augustus. — De Duitschers bezet-en het fort Demba, ten Oosten van No-.'o Georgiewsk. De Engelschen landen op Gallipoli ersche troepen in de Soewlabaai. 8 Augustus. — De Duitschers bezet-en het fort Zegrzi, ten Oosten van No-/o Georgiewsk. 9 Augustus. — Nowo-Georgiewsk in-esloten.De Engelsche hulpkruiser « India » bij >odô getorpedeerd. 10 Augustus. — De vesting Lomza oor de Duitschers bezet. De Engelsche torpédo « Lynx » loopt p een mijn en zinkt. Aanval van Zeppelins op de Ooskust an Engeland en de h aven s van I,ond«n Maritz in Angola gevangen genomen. ; 11 Augustus. — Het antwoord van ; Amerika aan Duitschland over de Frye verzonde.n. De Duitschers bezetten het fort Ben-jaminow, ten Oosten van Nowo Geor- ; giewsk. j Een Italiaansche duikboot boort een Oostenrijksche duikboot in den grond. , Gemeld wordt, dat de Duitsche mijn- J legger « Meteor » den 8sten Augustus 1 het Engelsche patrouillevaartuig « Ram-say » in den grond heeft geboord. Daar-na ontmoet de « Meteor » een smaldeel ! Engelsche kruisers en laat zich in de lucht vliegen. De bemanning gered. 12 Augustus. — De troepen der cen- 1 tralen bereiken Lukow. 13 Augustus. — Bezoek van Zeppe- ! lins aan Engeland's Oostkust. Griekenland weigert ten behoeve van de zaak der entente grondgebied aan Bulgarije af te staan. 14 Augustus. — Gevechten aan de Nurzec. Een Duitsche duikboot boort in de Egeïsche Zee het Engelsche transport-schip a Royal Edward » met troepen in den grond. 16 Augustus. — Een Duitsche duikboot beschiet Harrington. Het Grieksche kabinet Goenaris treedt af. Venizelos vormt een nieuw mi- ] nisterie. 17 Augustus. — Bestorming, van het ( Zuidwestelijk deel van Kowno. Een fort ■. van Nowo Georgiewsk valt. . De entente-mogendheden verklaren : i katoen tôt contrabande. , 18 Augusus. — Kowno door de Duit-sehers genomen. Nog twee forten van Nowo Georgiewsk vallen. Een kleine ( Engelsche kruiser en een torpedojager . tôt zinken gebracht. Zeppelins bombar- ( deeren de City van Londen. Bij Nowo Georgiewsk forceeren de Duitschers den overgang over de Wlcza. 19 Augustus. — De Engelsche duik- ' boot E 13 in den grond geboord. Het- 1 zelfde lot treft de passagiersboot « Ara- ' bic », die Ainerikanen aan boord heeft. Rede van den rijkskanselier in den ' Rijksdag. 20 Augustus. — Nowo Georgiewsk valt. Gevechten in de Golf van Riga. De be-richten over de verliezen zijn tegenstrij-dig. De Russen verliezen in aile geval ( twee torpedobooten, de Duitschers ook ' twee. ' Italië verklaart Turkije den oorlog. 1 22 Augustus. — Het verdrag tusschen 1 Bulgarije en Turkije schijnt in beginsel 1 te zijn gesloten. ' 23 Augustus. — De Russen ontruimen ' Ossowiec. 24 Augustus. — De centralen bezetten i Kowel. ] 25 Augustus. — Antwoord van Sir ] Edward Grey op de rede van den Duit- < schen rijkskanselier. ( 26 Augustus. — IJrest-Eitowsk door ; de Russen ontruimd. Bialystock door de < Duitschers bezet. 27 Augustus. — De Russen ontrui- ( men Olita. 1 Homs Ruls voor Ylaandoroo eo hol • Bsl£isc!i-Naderi. Voibood ; De Nederlandsche schrijver G. van Hulzen schreef aan een der leiders van ' « De Vlaamsche Stem » den volgenden < merkwaardigen brief : « Scheveningen, 21 Aug. 1915. 1 » Waar de Heer De Clercq, ' » Het standpunt van den h. De Swar- ; te e. s. kan loyaal zijn, dat van u en Dr. t Jacob is rationeel en getuigt van een zuiver, eerlijk inzicht. 80 jaar lang zijn de Vlamingen achteruitgesteld eu deze 5 achterstand kan niet op gewone wijze e worden ingehaald. Vlaanderen moet zich ( thans naar eigen aard ontwikkelen, als £ welbewust zelfstandig deel van België. i » Het tegenwoordig inzicht van M. 1 De Sw.arte c. s. lijkt me sentimenteel, 1 niet zakelijk. Wanneer met de eventuee- I le vrede niet tegelijk de scheiding plaats 2 heeft, worden er vijftig jaren en moge- c lijk meer, noodeloos en roekeloos ver- <- kwist. « Want eens zal het toch moeten ^ gebeuren ». Eerst als Vlaanderen auto- 1 noom zal zijn, kan het zich in vereeni- £ ging met het zuidelijlc deel van België t op volledige wijze ontwikkelen. » Wij Nederlanders hebben ons tôt s dusverre strikt gehouden buiten de bin- r nenlandsche aangelegenheden van België. Mijn vele Vlaamsche vrienden heb- c ben mij persoonlijk vaak een verwijt er g van gemaakt. Ze wezen me er op wat r Frankrijk deed om de Latijnsche in- a vloed te versterken ; ze zagen het van den i Nederlander aan als een zekerc onbewo- ^ r-. , , . • :■ .4 jenheid, doch zoo was het niet. We willen a1Jeen strikt zuiver blijveu, enkel de îand drukken die ons werd toegereikt, mendschap aanvaarden, hulp verleenen waar dit werd gevraagd ; we wilden ons ;>'een partij stellen en geen « eigen » be-angen dienen. Deze zuivere, onafgebro-cen houding van 80 lange jaren geeft )ns, meen ik, nu een bescheiden recht, :onder van eenig eigen belang verdacht :e kunnen worden, van ons inzicht thans :e getuigen : » Het zou een verknoeiing zijn van le allerbeste jaren, als na den vrede, de i/Taamsche strijd opnieuw moest worden ïestreden. Dan moet er gewerkt worden :ot volledige opbouw. Geen valsch ge-/oelsbegrip dus, geen frazen ! Vlaande-■en kan alleen gelukkig zijn als het zichzelf wordt. Ook dan alleen ekouo-misch' en geestelijk sterk worden ! Ik hrinner hier aan de woorden van mijn leermeester en vriend \yijlen J. de Koo, die in zijn weekblad « De Amsterdam-mer » toen er sprake kwam van een Belgisch-Nederlandsch verbond de ge-denkwaardige woorden schreef, dat Ne-derland enkel daartoe zou kunnen over-gaan als aan Vlaanderen volkomen zelfbestuur werd toegestaan. Wellieht is het goed als u in de archieven van 't weekblad deze artikelen-reeks eens naslaat. Ge zult er een sterke steun in vinden. Ik schrijf dit laatste, omdat M. Brûle/ in uw laatste nummer een oproep tôt ons,' Nederlanders, richt, » Met groet » Uwe G. Van Hulzen, » r/TTry jjTâ'rrr-rf îrvnîr.T-ir Trfm?iTT«>~rwariÉ-TTn TfwîTTr-rrtT** Dagelijksch Nieuws DE ENGELSCHE ARISTOCRATIE IN DEN OORLOG. — Men heeft reeds loeu uitkomen dat de Engelsche aristo- " :ratie zeer door den oorlog beproefd is< ^eworden ; ook is het aantal zonen van j ords en markiezen, die tôt den oudsten ] idel behoorden en op het slagveld geval- ' en zijn, bijzonder groot. « Men wordt door het feit getroffen ; iat de leden van de arsitocratie, meestal 3 net tooneelspeelsters en danseressen ge-:rouwd, den grootsten toi aan het vader-and betaald hebben » leest men in een ; ichrijven uit Londen aan een Ameri-iaansch blad gericht. Bijna al deze « gemésallieerden » wer-len gedecoreerd voor krijgsbedrijven, j :erwijl het percentage der andere aristo- s :ratische gedecoreerden betrekkelijk " dein is. Eveueens zijn de verliezen onder dej :chtgenooten van die « sterren » van het > :ooneel en het ballet gevoeliger geweest !i lan onder de andere aristocraten. Men îaalt aan als zich bijzonder onderschei-len hebbende, den jongen markies Eeadfort, wiens huwelijk met de too-îeelspeelster Rosie Boote van het «Gaie-y Theater » indertijd zulk een opzieu jaarde. Lien noemt verder Lord Edward Fitzgerald, de gelukkige echtgenoot van le vroegere « Rosa-Pajaina Girl », den îertog of Poulett, met de actrice Sylvia storey getrouwd, — den hertog Aberla-•es en Sir Richard Levinge, die beiden ;wee mooie tooneelspeelsters van de ( Gaiety » uitverkoren hadden. Deze :wee laatsten zijn voor het vaderland ge-itorven.Professor Hendley van de Universiteit e Londen denkt uit deze gevallen te îuunen opmaken « dat mannen, die in îun partikulier leven door het overtre-len van de conventies blijk van hunne mverschrokkenlieid gegeven hebben, :eer stellig betere soldaten moesten zijn lan degenen, die zich naar de enge /oorschriften der maatschappij voegen :n voor geene .spontané beweging vat->aar zijn ». EENE KONINGIN-SCHRIJFSTER. — De kouingin Maria van Roemenië verkt op het oogenblik aan eenen nieu-veu roman waarvan het onderwerp ge-rokken isuit de tijden der Kruisvaarteu ;n die getiteld is u Hildoric ». DE "BROODKAART. — De brood-caart is niet, zooals men zou kunnen lenken, eene nieuwigheid. In den be-■oemden roman van Manzoli « De Ver-oofden », die'dagteekent van 1825, is er eeds spraak van broedkaarten. Het boek nreekt namelijk vart de onlusten, die ûtgebroken waren te Milaan in 1628, en 2'evolge van de schaarschheid van îet brood en beschrijft de gemeentelijke eclcmenten van het broodverbruik. DE SÏRANDWEDERIK. — De trandwederik (plantago maritima) is *en in het wild groeiende groente, die len bewoners van de Sleeswijk-Hol-teinsche kust al reeds eeuwen bekend s. Gedurende den oorlog hebben nog neer dan voorheen, vrouwen en kinde-en op.de dijken dit nuttige gewas ge-ilukt, waaraan de bewoners dezer kust elfs de voorkeur geven boven spinazie n spruitjes. Echter heeft deze groente en min of meer eigenaardige stnaak, velke vreemden, die voor het eerst met îaar kennis maken, us niet bepaald antrekt. Voor ailes is het noodig de liant een nacht in het water te zetten. )oor de smalle bladeren vertoont de trandwederik wel eenige overeenkomst net gras. Aan deze eigenaardigheid is een anek-lote verbonden. Toen in 1825 na den ;rooten stormvloed de koning van De-lemarken Gotteshoog afreisde, om de angeriehte schade te bezichtigen, moest! lij tôt ziju leedwezen zien, dat de be- J s'oners zelfs gras aten fhet was natmir- ' lijk de strandwederik). Daaroni hield hij het voor erg noodzakelijk, de arme menschen, die hem natuurlijk in den waan lieten, te helpen. Den hooseu gast werd het beste, dat het eiland bezat, aangeboden, o.a. ook de inheemsche groente. Bij het afscheid merkte de koning op, dat het maar goed was, dat hij niet in den winter gekomen was. Immers dan had hij wellieht de groente als hooi moeten verorberen ! LUCHTSCHEPEN EN VLIEGTUI-GEN. — De langste tocht van een Zep-pelin-lucthschip heeft 38 uur geduurd, terwijl de afgelegde lengte 1.500 km. was. Het rekord echter van een vlieg-tuig was 2,200 km. Wat wel zonderling niag genoemd worden : een vliegtuig op ongeveer 1000 m. hoogte, zal nog een lengte van 5 km. kunnen afleggen met een gebro-ken motor, wel te verstaan natuurlijk, zoo de loods behendig de zweefvlucht kan behouden. Een bestuurbaar luchtschip kan eene lading meenemen van ongeveer 14.000 kilogr., terwijl een vliegtuig slechts 200 of hoogstens 400 kilogr. kan meedragen. De hoeveelheid vernielingsstoffen die een bestuurbaar luchtschip met zich kan voeren is dus veel grooter. Wat nu echter de verplaatsingssnelheid en de onaantastbaarheid der gasvulhouders be-treft, staat het gewone vliegtuig verre boven het bestuurbaar luchtschip. DE INVLOED VAN DE ALKO-HOL. — Een Amerikaansch medicus heeft materiaal verzameld omtrent den invloed van den alkohol op de nakome-linsrsehap. Uit zijne statistieken blijkt, dat in de Vereenigde Staten het percentage der levend geboren kinderen bij geheelonthouders of buitengewoon ma-tige gebruikers 88 ten honderd bedraagt. Dit tenhonderd was 77 bij menschen di( geregeld drinken, hoewel ze van alkohol geen misbruik maken. Bij dronkaards dâalde het tôt 65. WAT GEWONDE SOLDATEN IN HUN LICHAAM KUNNEN BEWA-REN. — Niet alleen kunnen kogels in het lichaam van gewonden blijven, zonder dat zij daarvan eenigen hinder hebben, maar ook andere souvenirs .- ■ii-nen zij van het slagveld in hun Hchaani verborgen meebrengen. Dikwijls wet en zij het niet eens. Zoo werd in 1893 te Keuleu in 't Bur-gerziekenhuis een 47-jarige man geope-reerd, die sedert den slag bij Kônigg-ràtz, dus langer dan een kwart eeuw, een 33 m.m. lange punt van een sabel in zijn lichaam had. Die punt was door een granaatscherf van de sabel afgesla-gen. De granaatscherf werd verwijderd, maar van het stuk sabel wist men niets. Na 20 jaar vertoonde zich op den rug van den man een gezwel, dat grooter en harder werd. Toen het pijn begon te doen, sneed prof. Bardenheuer het open, en kwam het stuk sabel voor den dag. In Parijs werd omstreeks 1895 iemand geopereerd, die in 1870 liet vaderland verdedigd had. Een granaatscherf had een barnsteenen sigarenpijpje meege-voerd, ongeveer 5 cm. lang, 25 jaar later werd het aan het licht gebracht, tôt groote verwondering van den patiënt en den heelmeester. De oude strijder heeft er later lustig door gerookt, zegt men. EEN REUZEN*METEOOR. — De « Duitsche Zeitung » van Port Alegre van 9 April j.l. bericht, dat in Bezerros (JPernambuco) een reusachtige meteoor naar beneden is komen vallen, een kei van eventjes 20.000 kgr. Persoonlijke ou-gelukken scliijnen er niet bij te zijn voorgekomen. Dat Brazilië is kometen-rijk. V66r ongeveer 36 jaar kwam ergens in den Staat Bahia een ongeveer even groote meteoor-steen terecht, die thans nog in het Na-tjonaal Muséum te Dio bewaard wordt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes