Het Vlaamsche nieuws

1908 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 21 Juli. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 18 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/9p2w37q13q/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

DtGELIJKSCH NIEUWS DtGELIJKSCH NIEUWS DtGELIJKSCH NIEUWS IVrijdag 2î Juli 1916. Tweede Jaarg , Nr 200 Prijs : 6 Centiemec door geheeî België Het Vlaamsche Nieuws Hhftst îno-elicht en meest versoreid Nieuwsblad van Belgrië. - Verschiint 7 masl per week ABONNEMENTSPRLJZEN: » P«î mAMid '<7S * rafcMid*s .. II.— P*r i m»aïui«a *•— P»T j*« t#-~ î AFGEVAARDÏGDEN VAN DEN OPSTELRAAD: Dr Aag. BORMS, Aib. VAN DEN GRANDE, Met vists eedtwtrkiajl ras Dr A. JACOB BUREELEN : ROODESTRAAT, 44. ANTWERPEN. Te». Î900 AANKONDîûJNGÊN : Twetd* bladz.j j^r r&gel... 8.5? blftdx., per regel... 1.5® D«rd« id. î.— Dorç!*b«nchi S.— | Voor itJle timomcm, weude mmi sicb R00DŒ8TRAAT, 44 Il am mii i mi n m m i i r uni iriri nr miin—irrr mrr-rTrr-rrriîir'-- )E OORLOG IGeweldige, nog onbesliste gevechten in den sector van d< Somme. — Ru&sische aanvallen bij Kiga. — Duitscl " tegenoffensief bij Luzk, — Spanning tusschen Duitschlanc 1 fii Italie. Dit Engeland M Londen, 19 Juli. — De regeering dee< Handaag in het Lagerhuis het voorstel ^Bjeen ccmmissie te benoemen voor he ■nagstuk der algemeene verkiezingen Himuel verdedigde het voorstel zonde ^■tertuiging. Carson bestreed het ci ^■teiffde er stemming over te zullen mn ^■tagen. Daarop trok Asquith het voor ■ De « Dailv News » acht dit geval eei H ernstige nederlaag voor de regee ■ die men opdeze wijze met het moei ^Kc probleem laat zitten. ■ %« Evening News » maakt zich vroo ■iiuver de hebbelijkheid der regeering Httailes coimmissoriaal te maken en ver ^Eckert dat het aantal commissies voor al ■erlri oorlogs-aangelegenheden thans to Hbmtrent honderd-en-twee is geklommen I De strijd in de lucht I Berlijn, Ïq Juli. — Over den gisterei ■reriieklen aanva-1 van drie Russisch Mriiegîuigen aan den ingang van de Gol I m Riga, verneemt Wolff van bevoegd Bijde nog, dat het neergeschoten Rus B-die vlieg'tuig door een Duitsche toi B«Ioboot geborgen is. ■ Engeland en de conferentie te Parijs I Londen, 19 Juli. — De « Westminste Bfwct te » sctiriVft over de taak der con ■•^sie onder Lord B.alfour, die, zooals he I ,id het uitdrukl, de conclusies der ecc I mische conferentie te Parijs « in he ■Engelsch moet vertsalén ». De « W. G. ■ ni zich bij voorbaat tegen voorsteller ■ ■ tôt een bedenkelijk beschermend ste' ■ kunnen leiden. Al wat zij van de com ■nissie van onderzeek verwacht, is ee B'treng beperkte opgave van hoofdzake Hijke bcdrijven, die beschermd of aange ■moedigd dienen te worden. ■De ïïelgische vrachtgelders I Havre, 19 Juli. — Berryer, ministe Banbinnenlandsche zaken, heeft een con* Bnissie benoemd tôt regeling van de pos. ■iie der wachtgelders. De commissie b< Bstaat uit de heeren : Berryer, voorzittei ^■Cooreman, graaf d'Alviella, Renkin e Bjfflàervelde, leden. ■ £bgelsch schip buitgemaakt ■ Kristianstad, 19 Juli. — De dagblade ^■"elden, dat de Britsche stoomboc ■' Adam », die.komende van Finland, gis Bjrmiddag ter hoogte van Ahus door ee ^■Mtschen torpedojager werd buitg( ■Net, zuidwaarts gebracht is. fcgeland en het Roode Krni ■ Washington, 19 Juli. — Grey heel nota gfezonden aan de Amerikaanscli BfeRMringen, behelzende dat Engelan Bweigert het verzoek toe te staan, door hc ■Aaierjkaansche Roode Kruis gedaan ot ■S eneesmiddelen te mogen zenden a a H^uitschJand en Oostenrijk-Hongarije. I Bi<: 'iota wordt de opvatting bestreden,d£ ■^blokkade der geallieerden in strijd i B"et (ie Conventie van Geneve. Zwfeden en Rusland I Stockholm, 19 Juli. — De Zweedscl ■j^'geering heeft aan deii gelant te St ■'°tersburg opgedragen een protest in 1 ■jieiien bij de Russische regeering tege H indengrondboring van het Duitscl: (( ^yna )), op 16 dezer binnen c ■Wemijlsgrens der Zweersche terri tori; B^vateren, bezuiden Bjuroklubb, in c H^*hnisch0 Golf, door een Russisc I ' egen overvallen op de Engelsche kus ■ Londen, 19 Juli. — In het Lagerhu I l't de afgevaardigde Wing gevraagt ■ ? nan de bewoners van de Noord-oos ■ ikl cle verzektering kon worden geg< I T' c'at hijzondere voorzorg-en worde I : >mcn tegen duikboot- of andere ovei ■ rlf'w? Van zee u't' <'aar u't den jongste ■ "'bootaanval op Seahain, hij moge da ■ •!,, Z1^...a^88S?Jagen, de mogelijkheid va ; 'S* lijke overrompelingen is gebleker ac Namara antwoordde namens c Admiraliteit, dat het niet mogelijk is 1 beletten, dat er hier of daar eens ee ' duikboot binnen 't bereik van de kust ve ' schijnt ; docli — ging hij voort — ik ka 1 de verzekering geven, dat er zoodanig ' maatregelen zijn en zullen worden gem men, dat dergelijke aanvallen steeds g( 1 vaarlijker \-oor de duikboaten worden. Duikboot- en mijnoorlog 1 Nyborg (Funen), 18 Juli. — H - Zweedsche stoomschip « Onsala » liee - gisteren de be.manning van de Zwee schen schoener « Bertha » en van h - Nederlandsche ijzeren schip «Benula»( . geland, die door een Duitsche duikbc* - in den grond zijn geboord. t Londen, 19 Juli. — Naar Lloyd ve • moedt men, dat het stoomschip « Eva: gelistra » in den grond is geboord. De Italiaansehe schoener « Angelo 1 is door een duikboot tôt zinken g „ bracht. De bemanning is gered. De « Evangelistra », een Grieksch s. e van 2212 ton, beheort aan C. Nikoloedi te Syra. De « Angelo » mat 3609 ton, < behoorde aan de reederij Fratelli Bia chi, te Genua. Een Zeppelin boven Denemarke - Keulen, 19 Juli. — Naar de « Kôl Ztg. » meedeelt, werd — blijk^ns e< t telegram uit Christiansand — in het zv denivan Ncorwegcn duidelijk een krae t tige kanonnade gehoord, van welke < B schoten 'elk a;zonderlijk vielen waar nemen. Een Zeppelin vloog langzaam langs 1 kust in de richting van de Ulv-sond (tu a schen de Decnsche eilandeu Zeeland < Ivloen). Omstreeks 12 uurvverdween h _ luchtschip over de zee.. Ierland Londen, 19 Juli. —1 Over het wetsor r werp betreffende Ierland zal vandaag de zitting van het kabinet beraadslaaj worden. lien hoopt, dat het in het beg .. van de volgende week bij het Lagerhi ingediend zal worden. Van aile zijd< „ erkent men nu, dat het uitste.l nadeel is geweest voor de kansen op een schi king. Behandeling van !t krijgsgevangene Bern, 19 Juli. — De « Bund » schri; n met betrekking tôt de aankomst, gister 1 van Fransche krijgsgevange.nen: t Duitschland : « Overigens moet wordi opgemerkt, dat men deze Fransclu S weinig of niet hoort klagen over de b t handeling, die zij in Duitschland hebbi e gehad. Ook moet het goede, frissche < c] zedelijke uiterlijk van deze gevangen* ,t aangenaam hebben verrast, vooral i n dien men daarbij rekening houdt m n den langen duur van hun gevangé n schap.» t s Het einde binnen twee maanden De Amsterdamsche correspondent d « Vossische Ztg-. » heeft van zijn bericl gever te Londen tijding ontvangen ov uitingen van Engelsche politici en par: ' mentsleden, waaruit hij opmaakt, d Engeland in de eerstvolgende twee ma a den een beslissing- verwacht en wel dien zin, dat ôf Duitschland's tegensta; wordt gebroken ôf de oorlog onbesi ' blijft. Binnen die twee maanden zal 01 1 blijken of Duitschland zich economis staande kan houden. Als Duitschlan waar sedert het begin van den oorlog a voorraden zijn opgeteerd, maar wa 1^ nochtans niemand den hongerdood g storven is, binnen vier weken zijn 00g is binnen heeft, zou men moeten toegeve 1) dat de biokkade, wier druk thans h t- sterkst is, den tegenstander er niet ond heeft gebracht. n Na twee maanden zou men zich d< *- halve emstig en nuchtor moeten afvr n gen, of er aan den oorlog een eind mo n komen. '• Lees vervolg « Oorlogstelegrammei e op de 2de bladzijde. Onze Groote Geïllustreerde Letterkundige Prijskamp '128 SONNET 281 Veel kindscher als een kind, dat ijverig hep, genegen e | Wiewouters in den hoir te vangen heel den dag ; n Verzot op t valsc.He goud hetwelk het blinken zag, Schoon rood op v/ieken blauw van zonnelicht beslegen : n Dus in den tijd mijns jeugds liep ik in veel omwegen Mijn ijdel lusten na : 't welk ik wel klagen mag Dat ik zoe was verblind en nu van al 't bejag Geen ander vangst en hebbe als rouw en schaamt gekregen ; t Want als ik kwijt nu ben door 's hemels goedheid groot ft Den tooverigen doek, die mijn ziel-oogen sloot, i- En al te spade zie mijn dwaasheid weerd 't bespotten : et ! ?) Dat werelds lusten snood bedrieglijk maar en zijn Glimwormen, die onrein, des nachts slechts geven schijn, Of blinkend al van lood, nieuw aarden broze potten. r- x Carel van MANDER, j i- , ^. i » Twee stroomuigen, de Hergeboorte en de Hervorming — Renaissance en Re-s_ fonnatie — varen in de 16e eeuw door s Westelijk Europa. De Hergeboorte is de wederopleving n_ van de letteren, de wijsbegeerte en de kunst der oude Grieken en Romeinen. Het is echter A'eel meer dan een uiter-lijke vorm, dan bijv. in de letteren, het vertal'en en navolgen der klasieken ; het n is weer de heidensche blijheid en de ver-heerlijking van 't Iqven, het leven om 11 ' het leven, het leven op zijn schoonst-. î1 Hfet kristendom stuurde aan op ver-stervingen en ontberingen, waardoor d« î.1" heiligen allen uitmunteji en tôt voorbeel-e den werden aangegeven. c Dat wil echter niet zeggen dat de, Kerk en de Hergeboorte vijandig stonden te-genover elkander, wel integendeel. De humanisten, dit is de klassiek-ontwikkel-den, vindt men vooral onder de. gees-CL telijke waardigheidsbekleeders. Wij zullen daarop terugkomen. De Hervonning integendeel brt-eki met het gezag'van de, Kerk. Het grond-t_ beginsel ervan is het vrij onderzoek van jn den Bijbel dat tôt persoonlijke geloofs-,-c| overtuiging moet leiden. ;u Beide stroomingen drukke.n diep haai [is stempel op d'e letterkunde van ons land. * * * ?I1 ig Tôt de eerste jongeren van de vroeg-k- Hergeboorte, de voorboden in ons land, behooren de Gentenaar Lucas de Heert (1534-1584), schilder en dichter, < leer-meester van Carel van Mande.r, wien; naam we gisteren meldden en die mel n een klinkdicht van Marnix een zilverei] beker en een psabnvertaling ontving ; de. Brusselaar Jan Baptist Houwaerl \n (1533-1599), wiens kenspreuk was : -l(: Hond middelmate ;,liij was uit den adel--11 stand ; Jonker ]an van der Noot, uit een ;n oud adellijk geslacht, werd geboreu te e" Brecht bij Antwerpen (1538-1595), wat în wellicht niemand te Brecht ooit heefl -11 vermoed, en Carel van Mander. in Het zijn de laatste Rederijkers, maai 11 " die de klassieken vertalen en navolgen. De vonn doet zich eerst gelden. n" Het middeleeuwsch vers, zoo lenig,zoc vrij en los van ritme, wordt meer en meer vastgelegd in de strenge maat van kort-lang, met een stipt aantal letter-„ grepen en het zesvoetig jambenvers, hel • alexandrijn, wordt overlieerschend. * * * er lt. Carel van. Mander werd geboren te er Meulebeke, tusschen Ingelmunster er e_ Tielt ; hij is dus van de streek van Petei at Benoit (Harelbeke); Julius Hoste (Tielt) n_ Emiel Claus; Hugo Veniest; Stijn in Streuvels en René de Clercq, het land id van de koene flaminganten. st Carel van Mander vluchtte voor Alv£ >k en vestigde zich te Haarlem. =}, Even als zijn meester Lucas de Heere d, was hij dichter en schilder. Ile Te. Haarlem vormde hij leerlingen et ar de grootste onder hen is Frans Hais — e- nogmaals een glorierijke zoon Vlaande st rens, herkomstig van Mechelen. n, De beroemde blijspeldichter, en ool et schilder, Bredero, schreef in 1618 He er Leven van Carel van Mander. De naam Van Mander, wordt ook ge •r- schreven Van der Mander, Vermander a- Vermandere en Ver Mander, zoodat on et ze Westvlaamsche Antwerpenaar Rem Vermandere zijn naamgenoot is en mis schien recht heeft op 't blazoen door Fi 1 » lips den Goede aan voorouders van Care van Mander geschonken : van zavel me een zilveren zwaan (toevallig zinnebeeld v an den zanger). Hij schreef in zijn jeugd tooneelstuk-ken zijnde bijbelsche zinnespelen, o.a. : Noach. Hij schilderde zelf de schennen en zijn scherm deti Zondvloed voorstel-lend, verwekte ophef en ontzetting. De menigte naar Meulebeke toegestroomd was zoo getroffen door het vernuftig op-gestekl schouwspel en zag zoo aanschou-weiijk den regen stroomen, den vloed wassen, de lijken van menschen en diercn voorbijspoelen, dat toeschouwers de vîuclit namen uit vrees van verzwol-gen te worden ! Waar zijn onze tooneelmeesters die het hem nadoen? Zijn Bijbelsche zinnespelen gin gen echter allé verloren. Wij hebben van hem enkele oorspron-kelijke gedichten, zoo het volgend sonnet dat we mededeeleii. Zijn kenspreuk : Mcnsch soeckt veel, doch één is nicodich. Dat ééne zal wel een kristelijken zin hebben. Werken : 1) De Gulden Harpe, lie.de-ren van geloovigen inhond en zedenpre-dikenden aard. 2) Een, vextaling van de Ilias van Ho-merus in het vers der rederijkers. 3) De Herderszangen en Landgedich-ten (Bucoliaca et Georgica) naar Vergi- , lius in getelde silbenmaat. 4) De Uitlegging op de Metamorphosis van Ovidius, dat nu nog als een hand-boek voor de klassieke godenl'eer kan dienen. 5) Het Schilderboëk, zijn meest be-keud werk en dat een onschatbare waar-de. bezit voor de geschiedenis der Nederlandsche Kunstbeweging der 16de eeuw. Het werd in 't Fransch vertaald door den kunst-histoireschrijver Henri Hymans. Het zit vol anecdoten en 't ver-telt het losbandig leven van den schilder Aertgen van Leiden, die zoo jammerlijk Verdronk na een kroeggelag, en van den Antwerpenaar en geweldigen pooicr Frans Floris. • De geest van îiet sonnet, dat we geven, is wel het tegendeel van de levensopvat-ting der Hergeboorte. Als de duivel oud wordt, wordt hij heremijt, zegt een . Fransch spreekwoord. Het laatste vers is niet recht duidelijk. 't Beteekent misschien dat nieuwe , aarden potten een glas kunnen hebben of ze van lood of tin waren. LUC. 100 fr. op; deze der herbergen « Parnas sus » 10.70 fr. en de « Vlasboot » 7.40 fr Van it tôt 27 Juni is er in de boven zaal van « Parnassus » eene tentoonstel ling met tombola gehouden gewordei van schilderijen en andere kunstwerkei en ten voordeele van « Soldatentroost : en « Stille Hulp ». De rekening sloo met een overschot van 350 frank. Daar wij verleden maand geen verzen dingen .gedaan hadden, zond « Soldaten troost » fdoor bemiddeling van het Bel gisch InJichtingskantoor 53 pakken vai 10 fr. waarde naar krijgsgevangenen, di< op ons sekretariaat ingeschreven zijn Voor de overige 20, die reeds door an deren een pak gestuurd waren, zal er toe komende maand gezorgd worden. Volksontwikkeling. — De gewon< leergangen worden nog altijd regelma tig gevolgd. DE BEVOORRADING VAN BEL (HE. — Niettegenstaande al de logen straffingen en In weerwil der stelligst< protesten, ziet men nog altijd nu en dar in de Engelsche pers en elders, de oud( legende opduiken, volgens welke een ge, deelte der in België ingevoerde levens middelen den weg naar Duitschland "oi nemen. De heer de Broqueville, chef van he: kabinet, heeft van zijn jongste verblijf t< Londen gebruik gemaakt om voor goec paal en perk te stellen aan deze geruch ten die een schadelijken invloed zouder kunnen uitoefenen op de vrijgevigheit der onzijdige Staten tegenover België Hij heeft aan de Engelsche bladen een» nota gezonden waarin hij de besliste ver klaring aflegt : « dat de Belgische regee ring ervan overtuigd is dat er geer noemenswaardige lelckage bestaat voo: wat betreft de levensmiddel'en die in Bel gië worden ingevoeyd door de « Commis sion for Relief ». De regeering is er even eens van overtuigd dat de thans geldendi maatregelen aan de Belgische bevolkin< het volledig genot van 's lands voort brengselen verzekeren. Bijna op hetzelfde tijdstip drukt een hooge personaliteit van de Engelsch regeeringskringen, Lord Robert Ceçiî zich in gelijke termen uit. Nâdà't Rober Cecil, in antvvoord op eene vraag van dei afgevaardigde Pringle een overzicht hà< gegevon van de werking der Commissioi for Relief, stelde een ander Parlementsli< hem de vraag : « Moeten wij aannemei dat uw département van meening is da niets van dit ailes de Duitschers ten goed' komt? » Volgens de « Daily Mail», ant woordde Lord Robert Cecil hierop woor delijk : « Zulks is stellig onze ov^rtui ging ! » De beide verklaringen uit den rnoni \ an twee personaliteiten die zeker we bevoegd zijn om hierover een advies t geven, zullen waarschijnlijk een eind stellen aan een veldtocht die slechts scha delijk kan zijn voor het bevoorradings werk van België. KUNSTMATIGE * LEDEMATEN — De noodzakelijkheid om op groot schaal kunstmatige ledematen. voor inva lieden te maken, heeft in betrekkelij' korten tijd e,en belangrijke nijverheid o dit gebied in Duitschland doen ontetaar Daarover is reeds veel medegedeeld e de teutoonstellingen van kunstledemate te Berlijn, Miinchen en andere steder hebben een indruk gegeven van de, got de uitslagen. Maar ook in het Schwan wald heeft zich deze nijverheid ontwil keld en we.l in den vorm van huisnijvei hjeid. In de, « Mùnehener Medizinisch Wochenscbrift » wordt medegedeeld d£ deze nijverheid zelfs de bijzondere aar dacht verdient. Het normaal type va het kunstbeen, 't zoogeuaamde Schwar; wrald-been, wordt door deskundigen g( roemd om zijn eenvoud, duurzaamhei en anatomisch mooie vorm en. De in h< Schwarzwald inheemsche houtsnijkuns waarvan de voortbrengselen in vrede: tijd — men denke aan de bekende uu: werken — algemeen bekend zijn, hee: haar arbeidsveld belangrijk uitgebreic ten eigen bate en tôt die van de invali< den;. De lioutsnijders van het Schwar: wald maken niet alleen kunstbeenei doch ook kunstarmen en -vingers. Ee groot aantal lioutsnijders zijn hiervoc bijzonder opgeleid. HET GEDENKTEEKEN MA! WALLER. — Het komiteit dat gevorm was om de nagedachtenis van Max Wa 1er te herdenken, was in den zomer va 1914 begonnen met de oprichting, in d Square Ambiorix, in het Noor«l-Oostelij stadskwartier, van een gedenkteeken te eere van den stichter van « La jeune Bei gique ». De toegang tôt het gedeelte van de tuin, waar men voornemens was de wei ken van den schrijver vlan « De luit va Siebel » te herdenken, is thans verbode en de plechtigheid moest dus tôt een la teren datum verschoven worden. De stad Brussel heeft niettemin d door haar gestemde toelage op hare b< grooting gebracht. Herdenking van den Sporenslag de Brussel Nog nooit, seclert de vele jaren die we ] reeds te Brussel doorbrachten, zagen we een Guidensporenfeest zoo prachtig sla-gen als dat van Dmsdag avond, in den « Alhambra » door A. Clauwaert in-gericht.Men zou waarlijk zegge.n dat heel het , Vlaamsche leger te Brussel als één man was opgekomen om de. helden te herden-^ ken die in 1302 Vlaanderen vrij voch-ten...En ook, wat 'n geestdrift, wat een ge-, jubei, wat een grootsch feest ! Met hon-' derden en nog honderden zaten de toeschouwers dan, in die ruime Alhambra-zaal, en vulden er de gaanderijen, de 1 benedenplaatsen, de wandelgangen, zoo-' dat geen plaatsje open bleef van onder tôt boven. En wie de « Alhambra » kent 1 weet wat élit te beteekenen heeft ! Vroeger, in gewcnen tijd, wanneer ' men na den steeds inelrukwekkenden Guldensporenstoet te Brussel een feest 1 mrichtte, was er wel steeds veel volk, doch doorgaans waren Vlaamsche • Schouwburg of Lyrische Zaal voldoende ' om het publiek te bezetten dat Vlaan-1 deren's vrijmaking kwam vieren. Waar zou men echter nu met het volk gebleven 1 zijn hadde men een dier zalen moeten ' gebruiken in plaats van de ruime Alhambra?We zullen het hier niet wagen het ' lange en toch prachtige programma in al zijn onderdeelen te bespreken; er 1 waren, we hadden het voorspeld, te véél nummers opdat het ons mogelijk zou zijn een volledig verslag van heel het feest te geven; en reeds waren sinds [ lang de laatste trams in de duisternis l verzwonden als de Vlamingen uit de Al- • hambra kwamen. Het zal, hopen wij, volstaan te zeggen , dat de Liederavonden voor het Volk, onder de leiding van Ad. Clauwaert, op fjinke wijze onze schoonste Vlaamsche [ liederen zongen ; en we houden er hier , b'jzonder van hulde te brengen aan het 1 lieve meisje, dat « Het Kerelslied » op , prachtige wijze voordroeg, en wier naam ] we, jammer genoeg, niet op het pro-, gramma von den ; haar lief stemmetje t klonk frisch en helder en 't kind wist » zoo'n diep gevoel in dat heerlijke lied te I leggen, dat aile toehoorders er door ge-. troffen werden. Een waar genot was het voor ons de vier Antwerpsche zangers in onze Oud-1 Vlaamsche liederen te hooren ; Mej. 1 Linssen, Mej. Moreaux, M. Van Kuyck 5 en M, Aerts verdienden ruimschoots den 3 geestdriftigen bijval dien hun te beurt . viel, en zelden hoorden we te Brussel - zangers meer bijval oogsten dan deze vier puike artis'en, die een grooten indruk op het publiek maakten, dat hen • dan ook geen toejuichingen spaarde. e Na het eerste gedeelte ging het doek weer op, en daar stond Dr Borms, de '' koene, rondborstige -en offervaardige p Vlaming, die reeds bij zijn optreden ; geestdriftig werd toegejuicht, terwijl 1 van aile zijden de kreten « Levé Borms !» Q uit de menigte stegen. 't Was één geest-' drift. en men zag het ons volk aan, dat het begreep wie daar voor hen stond : een man die ailes1 over heeft voor zijn volk en slechts diens rechten dient. ~ En toen sprak hij. Och, wij zullen niet ,t trachten de redevoering van Dr Borms hier weer te geven ; wij zullen enkel zeg-n gen hoe klaar hij ons de beteekenis van den Guldensporenslag uiteenzette; hoe hij sprak van de vrijheid der Vlaamsche gemeenten na die worsteling, vrijheid _! welke k un s'en en rijkdom in Vlaanderen deed bloeien, en ons volk bracht op den hoogsten trap van beschaving ooit -_ door een volk in het Wësten tôt dan toe i*- bA'eikt, 1,, En toen vertelde Borms ons over het ;- verval van \laanderen ; en 't was als r. klonk uit zijnen mond Vlaanderen's 1, weeklacht door de zaal ; 't was als sid-n derden de toehoorders die, in eene hei-)t lige stilte, naar Borms' woorden luister-den, wanneer hij sprak van de zedelijke , ellende van ons volk, toen het weer die heerlijke vrijheid verloren had, en onder ' vreemde heerschappij èn dwang èn ver-" bastering, zijn eigen karakter verloor en dus ook ten onder ging, zedelijk en stof-|. felijk. r Toen deed Bonns het huidige tijdvak . voor de oogen van zijn publiek verschij-nen; hij maakte eene vergelijking tus-a schen de Leliaerts van vroeger, die - steeds gereed waren, zooals op Groeuin-n gerkouter van uit de Kortrijksche ves-a ting,, hun eigen Vlaamsch volk in den - rug te schieten — en de huidige frans-kiljons, die ook nu weer, terwijl ginds e, onze Vlaamsche jongens voor België's - onafhankelijkheid hun bloed vergieten, heulen en konkelen om ons geestelijk en

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes