Het Vlaamsche nieuws

1085 0
29 januari 1916
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1916, 29 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 maart 2023, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/dz02z14f90/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zr terdag 29 Januari 1916, Tweede J&arg. Mr 29 — —1— Prijs: 5 Gentlemen door geheel België || Het Vlaamsche Nieuws | Het best iogeîicht en meest verspreid Meuwsblad van België. » Verschijot 7 maal per week ^ CABONNEMENTSPRIJZEN : per week 6.38 Per 3 maanden 3.7J Per maand 1.25 Per 6 maanden 7.5# Per jaar i4.~ AFGEVAARDIGDEN VAN DEN OPSTELRAAB: J Dr Ang. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDE met vaste medewarking van Dr A. JACOB I BUREELEN : ROODESTRAÀT, 44, ANTWERPEN, Tel. 1890 5 AANKONDIGINGEN: Tweede blada., per r»g<< 2.60 Viarée bladz., per regel.. 8.63 Derde bladz., M. I.— Doodsberiefct 6.—- Voor aile annoneen, wende men siah : &OODBSTE4AT, 4â- DE OORLOG De Toestand [et débat iii het Lagerhuis over d< [kade-kwestie heeft dus plaats gehad, j hebben er gisteren een telegrafisct îlag over medegedeeld, waaruit dui-jjk blijkt dat er van een verscherping ralsnog geen sprake kan zijn. Eener-s heeft het persbureel door eer wkeurige ontleding de cijfers, waar-r de « Morning Post a en de « Dailj il ii zulk misbaar hebben gemaakt, het woord van Hollandsch dagblad rijver te gebruiken «uiteengerafeld» te lezera vinden verder in dit num-: daza uiteenzetting van het persfou-1 teraff — het betoog is een aandach-i leiing" wel waard. In het Lagerhuis It Grsy op de indianere van da moti< utwoord, dia een verscherping var blokkad« eischten teganover Duitsch d, mat het oog op den smokkelhande' d« neutrale staten. Ta onthoudei: e beweegredenen van Sir Edward 17! de iu de pers openbaar gemaakt» ïllen zijn overdreven geworden; de Amerikaansehe ci j fers van dei] ;oer geven de hœveelheid aan dei fowaren die van Amerika uitgevoerd rden, maar niet de hœveelheid van koopwaren die werkelijk in onzijdiga 'Mis aankomen ; i in de versperring die we om itschland hebben gelegd zijn er welis-ar openingen, maar van veel mindei ang dan men zich voorstelt. » 'fil slotte werd op de aanwrijving btwoord als '/ou het ministerie vaii tenlandsche zaken de vrije, krachtda-doorgevoerde aktie der vloot belet-, Na een duidelijke verklaring van ministerie desaangaande werden de iatten gesloten en daarmee vervalt de iverij van sommige unionisten, en Ira geeu nieuwe strengere maatre-■fci den zeehandel van de onzijdigen lien belemmeren. 't Is ook voor ons i geruststellende beslissing. let bijzonderste nieuws van de ver-blende gevechtsterreinen is als volgt [en te vatten : il het Westen is de strijd, blijkbaar funstigd door het weder, levendiger forden. Vooral de artillerie en de igers hebben er gebruik van gemaakt uitzonderlijke bedrijvigheid, te ont-ckelen. De loopgraven en trechters lie de Franschen bij een stormaanval pu den vijand ten Oosten van Neuville ■ Vatst moesten ontruimen, ton den ■j-ht» gedeeltelijk beroverd worden. «Temps» toomt eick bazorgd N de» uitslag der îaatste gevechten. («t blad verklaart dat dit reaultaat, ■tfdoor de Duitsch ar s erim tlaagde» ■bij Neuville St. Vaast eenig« ko*-■den meter Pransche loopgTaven te ■ov«r«n, bewijat dat de Fransch« vei-Hjïiiigilink ni«t onov«rkomelijk is, •fl* men b«we*rd«, en dat «en Duit-P« ianval, indi«n met de noodig# v«a'- I■ricinte gepa#t«r tijd onderât«uu,d, w tan, Z»ker is h«t dat de teg«n-'di£e toestand op het Westelijk f — plaatselijke gevecht«n met af-dend suceee — weldra plaats zou maken voor grooter ond«me-waarover het niet aangaat «eni-■voorspellingen t# wagen, Italianen zijn deze Iaatste dagen K niet gelukkig geweest. In de streek T,n Oalavija hebben de Oostenrijkera voordeel behaald van plaatselijke ■tekenis, door de vei'overing van frp 18C, waarbij ze 45 officieren en F ®an gevangen namen. ïa Albanie neemt de atrijd een be-K^'ekkend karakter aan : Weldra Oostenrijkers en Italianen, in-deze laatsten het terrein niet vrij-B'g ontruimen, wat ons onwaarschijn-ï y°°rkomt,met elkander handgemeen ■lien. Uit Bern wordt de bezetting dessio en Giovanni di Medua door ■Oostenrijketi», medegedeeld. L«ngr 1tnderen kant zijn de Bulgaren met ■«oepen van Essad Pascha, den aan-Pfw der Entente, $fc botsing feko- Pver^ftriekenlajid Verder nieutrS. ii' ?'. ^US3Î5ch-Turksche front is, I ' gevechtea der laatet» 4a- P de Engelsche arbeiders iMstol, »7 Januari — Het kongres van ■ '"'iderspartij heeft heden de volgen-l'csoiU'tie « Het congres besluit te ijve- ■ voor mtrekking der wet op invoering f'1- tairen dienstplicht » met 649,000 E* , 4'°®° v«r-worpea. r*4 »«»»reg is fos WijkVaar birrti — onder herianerinj aan eijn afkeuring van het beginsel van dienstplicht — zich bij c den huidigen staat van zaken neer te leg- S gen. ( Toen een dea- leden zeide, dat hij, of- \ schoon een tegenstander van conscriptie, \ den tijdelijken dienstplicht als utiliteits- i maatregel steunde, scheen de groote a meerderheid dit standpunt te deelen. c Londen, 27 Januari. — Het kcpgres « ' der Arbeiderspartij te Bristol heeft van- c daag een motie tegen concriptie met î 1,796,000 tegen 219,000 stemmen aange- t nomen. Het valt voor 't oogenblik niet te g zeggen wat de gevolgen van deze uit- t spraak zullen zijn, welke weinig strookt c met de gisteren aangenomen houding, a maar misschien zal ze leiden tôt aftreding \ van cb drie arbeiders-minïsters Hender- g son, Robert en Brace. Volgens sommige 1 kringen zal zm misschien ook Ui4*n tôt r een algemeene verkiezing. \ De munitie-uityoer in de J Vereenigde Staten i Washington, 27 Januari. — Een peti- ^ tie om den uitvoer van munitie te verbie-den, ingediend door de « Vereeniging van Ameriikaansche vrouwen voor een ( strikte onzijdigheid », is heden door den j. ! Senaat in handen gesteld van de kommis-sic van buitenlandsche aangedegenheden, die ze waarschijnlijk naast zich neer zal £ legg«n» ^ Verscheiden senatoren, voorstanders ' van het verzœk, hebben hun best gedaan het onderwerp dadelijk tôt een punt va'n behandeling te maken, maar hun welspre-kendheid heeft geen vrucht gedragen, , daar de meeste tegenstanders het stilzwij-gen hebben bewaard. " r r De toestand in Griekenland o Brlijn, 27 Januari. — Uit Konstantxnor ^ pel wordt aan de « Vossische Zeitung » geseind, dat sedert drie dagen aile ver- ( bindingen met Griekenland verbroken i ssijn. Er worden teltegrammen noch brie- j ven meer ontvangen. Een- diplomaat be- j vestigde, dat de toestand van Grieken- t land als *eer ernstig beschouwd wordt. Een uit Sofia aangekoanen persoon van ç pos-kie verzekert dat men aldaar ook niet 7 den minsten twijfel koestert dat Grieken- ' land in zijn vrijheid van beweging be- ^ lemmerd wordt. Naar ds « Fraakfurte* Z«itu*^ » uit ^ Koastaatinopel ver neemt, had me* daar ^ Wo*nsd*g we«r voor het eerst sedert , •e* week telejraaimea uit Atheae o*t- vaagea. Naar het keette wordt het Griek- sche volk, oader den toenemenden druk p • • 11 door d« eatente op d« regeering- urt- feoefend, meer en meer koningsgesind. C. Men meent opgemerkt te hebben, dat d« Russische geaant een zeker# terughou-^ ding in acht neemt. Hij zou al lang gm- ^ meenschapp«lijke stappan van Sngelan-d f' en Frankrijk ni«t meer heliben gesteund, 1,1 Da entente zou a. a. aan d« Griekscli® ® reg«ering hebbam gezegd, dat zij geon A staat van beleg zou dulden. 0 Naar een Zwitsersch nieuwsbureau uit Athene verneemt, is de Grieksche regee- ring van plan diplomatieke stukken over v de laatst« gebeurtenissen openbaar te maKen. & r< p Het débat o?er de blokkad® d is verdaagd ^ Londen, e? Januari — Het débat over de resolutie is voor onbepaalden tijd ver-1 g daagd. De besprekingen waren weinig n belangrijk. la Cecil beantwoorddc de uitgebrachte r« kritiek. Hij legde nadruk op de moeilijk- k heden, waarin de invoering van een wer-kelijke blokkade Engeland zou storten. n Het was noodsakelijk met voorzichtigheid d, te werk te gaan. st Spreker was er van overtuigd, dat er et over het algemeen- niet veel naar Duitsch- ui land doorferwam. — ri Uitwisselisg vaa burgerhjke ^ geinterneerden & Geaèv«, 27 Januari. De Duitâche fegfeŒinf heeft aan de Z-witsersche re-geerinç meegedeeld dat gij beieid is om jn met 1 Februari over te gaan tôt het ^ naar huis zen den van Fransche burger-lijke geinterneerden in ruil voor onge-mobiliseerde Duitsche burgera, die in ja Frankrijk zijn geïnterneerd. lès vmvdg n » re è# 4e Me f® X Pleitrede voor j. le doelmatigheid der blokkade Het bureau wil het bewijs leveren dat 1 le statistiek over het doorsijpelen van ; r ;oederen naar Duitschland grootelijks / ipgeblazen is en doet uitkomen dat in i r 'ele gevallen de toeneming van den in- 1 ■oer van de neutrale staten te verklaren s uit het feit dat zij in gewone tijden 'oorraden uit Duitschland krijgen. \ Het bureau wijst de fouten aan in v le mededeelingen van het Deensche blad j Bôrsen » en zegt dat met het oog op j 2 le groote. hoeveelheden goederen, die de s îngelsche autoriteiten in Engeland lie- \ en lossen uit schepen, die door de En- f ■elsche patroeljevaartuigen waren opge->racht, eenige, maanden geleden eene e vereenkomst met Deensche reederijen, is f= angegaan, op grond waarvan goederen, s raaromtrent de beslissing van het prijs-;erecht nog h an gen d was, naar Dene- 1 aarken moehten doorgezonden worden net hetzelfde schip, waarmede zij aange- L oerd waren, onder beding dat de ree- s lers zich verbinden, die goederen ge- g >eurlijk naar Engeland terug te brengen 'f ze in sommige. gevallen in Denemâr- j :en tôt het einde van den oorlog op te >ergen, onder toezicht van de reederij n van de Engelsche legatie. 2 De reden waarom deze overeenkomst c vas aansregaan was dat de bedoelde goe-leren zich dikwijls onder in het schip e ►evonden, zoodat.dat geheel gelost zou s uoeten worden om ze eruit te halen. Dit c ou een groot tijdverlies en bovendien r en oohooping van vaartuigen in de En- 1 ;elsche havens veroorzaken. Iedere zen- , !ing die aldus in Denemarken aankwàm, ^ n door « Bôrsen n vermeld, is vervol- r ;ens onderzocht en kwam dus op de in- 3 oerlijst voor, ofsehoon een belangrijk: c cel dier goederen of naar Engeland to-uggebracht moest worden of in Dene-! r aarken voor den duur van den oorlog! s pgestapeld werd. c lu de maand December 1.1. werd toe-estaan dat o.a. niet minder dan 1700 * an koffie en 640 ton cacao op deze voor-,-aarde naar Denemarken moehten wor- § en vervoerd. Bovendien moesten meer v an 1000 ton koffie voor Denemarken in ^ îngeland gelost worden. Deze lioeveel-leden zijn echter begrepen in de sta- v istiek van « Bôrsen ». De verklaring wijst dan verder op ver- o cliillende onnauwkeurigheden en stelt v 1 het licht dat de geheele hœveelheid i • ijst en rijstemeel, in Denemarken inge- 11 oerd in de tweede helft van 1915, 8000 s Dn bedroeg. van welke slechts 2900 ton p oor het Vereenigd Koninkrijk waren eleverd. Er was dus 5000 ton van elders ij. Dit was grootendeels het gevolg van ^ e verhooging der prijzen vaa dergelijke rtikelea, maar, zelfs als het geheele sur- v lus van 5000 ton naar Duitschland ware n itgevoerd, zou dit nog slechts één pro- : ent zijn van het geen Oostenrijk en , duitschland noodig hebben. " In de verklaring wordt de aamdacht d evestigd op d« geleidelijke afneming b er invoeren van spek in Denemarken, J •aaruit blijkt dat die invoeren de nor- 1 îale hoeveelhedd ni«t t« bov*n gaan. , [et de ci j fers betreffende lijnzaad en r' leomargarine staat het vrijwel eender. li Er wordt op gewezen dat er een groo-' ve.rbetering is gekomen in den invoer an varkensvleesch in Denemarken. Wat îee betreft,. wordt verklaard dat een root gedeelte van het surplus der invœ-;n in Denemarken vermoçdelijk naar usland verzonden is. Opmerking ver-ient dat voor de andere Skandinavische nden van een dergelijk surplus geen >rake is . De verklaring zegt verder dat meit g ;en rekening houdt met het feit dat in dl ormale tijdeij de neutrale Europeesehe Q1 nden aile groote hoeveelheden goede- ^ •n uit Duitschland en Rusland laten v< smen. a) Verder wordt toégegevert dat aan de g, mtralen moet worden toegçstaan om ta ; hoeveelheden die zij in normale om-andieheden invoeren en daarboven nog je n kleine marge voor de natuurlijke z; tbreiding van den handel in te voeren. z\ Wat katoen aangaat, zegt de verkla- ie ng dat het waar is dat eeer groote hœ-:elheden katoen eijn ingevoerd voordat u| st koninklijk besluit van Maart volle-g in werking trad. c;r Sedert Ar>ril zijn de invoeren terugge- ^ acht tôt de normale hoeveelheden. Met het oog op het feit dat de legers de Skandinavische landen en van Ne- 0!: rland e-edeeltelijk .gemobiliseerd zijn, j" hoeft het geen verwondering te wek- , * n dat hun invoer van1 schoenen be-ïicrriik is venneerderd.De getallen voor ' n sreheelen invoer van allé lederwaren Skandinavië en Nederland vertoonen D e* tr^tiemiaff, rargeî^ke* kJj év eij- 1-1 rs va» ï'fîf. — let Relest der Negatieven Naar aanleiding van het ingezon-len stuk van den Heer N. Cupérus, n zake het Rekest aa^n den Gouver-teur-Generaal van België, dat in let Vlaamsche Nieuws van giste-en voorkomt, volgende opmer-ing.Na den stand vermeld te hebben an de voorname personen, tôt wie ^enschelijk werd geacht een ver-oek tôt onderteekening te richten, telt de inzender de schampere raag : « Kan Het Vlaamsche Jieuws er op bogen, meer dan zijn igen meening te vertegenwoordi-en of de gevoelens van het Vlaam-che volk weer te geven ? » Het wil mij voorkomen dat, over let Vlaamsche Nieuws heen, deze littartende woorden tôt de geheele trijdende Vlaamschgezindheid zijn ericht, De vaders van het negatieve Re-:est weten nochtans wel beter. . Geenszins kan hun onbekend ijn, dat tegenover hun medestan-lers kunnen worden gesteld even-ens « volksvertegenwoordigers, enatoren, burgemeesters en andere penbare mandatarissen en perso-en die, door hun positie of betrek-:ing met het hooger onderwijs, ijzondere hoedanigheid bezitten », aannen die allen de Vervlaam-ching door den Bezetter, rechtens !en plaatsvervanger onzer Regee-ing, oôrbaar achten. Vooraan-taande namen uit de Hoogeschool-ommissie bevinden zich hieronder. Het zal allicht zaak zijn, bij de Jegatieven het besef te verlevendi-en, dat zij optreden als vertegen-roordigers van een heel wat be-erkter kring, dan de Heer Cupérus /il laten voorkomen. Laten dan de voorstanders der nmiddellijke Vervlaamsching on-erwijld op hun beurt vastleggen, i een gemeenschappelijk openbaar tuk, de « gronden van recht, de ractische overwegingen en de ver-even redenen», die hun stand-1 unt bepalen. ; Niet den Negatieven zal welis-! raar op deze wijze worden ontno-' ien de illusie — die zij trouwens' 1 den grond niet koesteren — dat un richting kenschetsend is voor e Vlaamsche Beweging ; doch het esef hiervan zal aldus naar buiten oordringen, met name in Neder» ind, op wiens zonen, ter doorvos-ng van de Vervlaamsching, wel- i cht een beroep zal worden gedaan. ' Dr. A. JACOB. : DAGELIJKSCH NIEUWS VAN ONZE KRIJGSGEVANGE- \ EN IN DUITSCHLAND. — De ver- , rniging « De Vlaamsche Vriemden » van; erchem heeft zeker het hare bijge-' , •agen voor de zedelijke opbeuring van' , ize krijgsgevangenen in Duitschland. ' 'eer dan 2000 boeken werden door hen ' ■rzameld. Zij stuurdon echter ook nog idere giften. Zoo zion wij nu bedankin- , in uit : Heestermoor door J.Dillens ; Sol-u J. Midy ; Jeddingem P. Bechman. Paul Bechman maakt echter van de ge-2;enheid gebruik om er op te wijzen hoe i daar in hun lager enkel met 80 m a n n en uitsluit&nd Vlamingen, maar al- j a echte, ware, iruivere Vlamingen, doch e nu dringend vrag«n naar lezing en tspanciing. Ja zoo zijn er nog v«le kleine komrnaii- ; >'9 van waar bo«k«n çevraagd wor- ^ *>• .. , Wij doea dan oek «en dringend ïeroep 1 allen die ons daarim willen steunen of ^ <g Vlaamsche boeken ter beschikking -v bben ; ook muziek en*. Ailes kan men ^ zorgen of «elfs laten afhalen bij C. >usseeu, Schoenstraat, 33, Borgerhout. DE UITVOER DER VEREENIG- ! r E STATEN IS MET 7 1/2 MIL. j > A^B FRANK VIRMEIRDERD.j > Uit ie Sta^stieWa, w»lk« door hef 1 >: Ministerie van Handel en Nijverheid der Vereenigde Staten werden uitgeg®-ven, blijkt dat d« Amerikaansehe invoeren in November het cijfer van 164,319,169 dollar bereikt hebben, dat is 11 millioen dollar meer dan de sterkste vroegere November-invoer, n.l. die van 1912. De uitvoeren bereikten 311,144,527 dollar, dat is het hoogste cijfer dat ooit in eene maand behaald werd. Gedufen-de de 12 maanden eindigende op 30 November, hebben de Amerikaansehe uit-' voeren 3,437,535 dollar bereikt, wat 1,500,000,000 dollar meer is dan het voorgaande jaar, en de invoeren 1 milliard 730,243,229 dollar tegen 1 milliard 858,645,027 dollar tijdens het af-geloopen jaar. HET EERSTE VERSLAG OVER DE UITBATING VAN HET PA-NAMA-KANAAL. — Het eerste ver-slag aangaande de uitbating van het Panama-kanaal, welk de periode van 15 Augustus 1914 tôt 30 Juni 1915 omvat, is uitgegeven. De doortocht van 530 schepen uit den Atlafitisehen ûaar den Stillen Oceaan, met een zuiver tonn»-maat van 1,884,728 en met e«n« geza-menlijke lading van 2,125,735 ton is er in opgeteekend. Uit den Stillen Oceaan naar den Atlantischen Oceaan zijn er 558 schepen gegaan met eene tounemaat van 1,958,307 en eene geza-menlijke lading van 2,844,057 ton. In den loop dezer tien maanden, had-den drie kleine terreinverschuivingen, tijdelijk het trafiek onderbroken. Sedert-dien hebben belangrijker verschuivin-gen, welke op het einde van vorig jaar plaats hadden, het verkeer stopgezet voor een tijdperk dat men op verschei-dene maanden schat. Op het totaal der kredieten ten be-drage van doll. 394,399,149.— door het Amerikaansch Kongres voor het Ka-naal toegestaan, werden er 365 millioen 999 duizend 1,16 voor het bouwen, 14,689,873 voor de versterkingswerken en 6,440,000 voor administratieve uit-gaven van de Kanaal-zone aangewend. DE LUCHTVAART-KRISIS VOOR DE KAMER DER AFGEVAARDIG-DEN. — Volgens bcrichten uit Parijs aan de Zwitsersche bladen gezonden, is de verdaging der interpellaties over de luchtvaart-krisis niet zonder hevige woelingen gepaard gegaan. De heer Laffond heeft verklaard, dat hij zij.ne interpellatie niet zou terug-trekken eu dat hij slechts op de beslui-ten den Commissies zou wachten om erop terug te komen. De heer Girod, de tweede interpela-teur riep uit : « Ik houd mij voor het oogenblik uit vaderlandsliefde stil, doch het land en het publiek zullen eens de waarheid vernemen ! » De heer Anglès, nadikaal-socialist, heeft temidden der toejuichingen van de linkerzijde verklaard, dat « de lucht-vaart-krisis per slot van rekening slechts een krisis was, welka de belan-;en van eenige nijveraars en «enige j imbitieuse politiekers trof ». UITVOER VAN AARDAPPELEN UIT NEDERLAND. — Kort g«leden 'm ta Utracht, uitg«chraven door ^•raeniging van uitvoardere van vean-ioloniale aardappelen, ee*n zear druk jezochta algemeena vergadering gehou-len van landbouwers, handelaara en litvoerders van aardappelen, om tôt litvoer van de overtollige groota voor-:aden aardappelen te komen. Verschillende sprekers toonden aan lat alleen de aardappelmeelfabrieken >evoorrecht worden door het bestaande ùtvoerverbod ; zij speculeeren op den jvervloed van aardappelen in Neder-and aanwezig ten gevolge van genoemd /erbod. De heer Joh. de Feite, burgemeester /an Zaamslag, deelde mede, dat in Îeeuwsch-Vlaanderen 9/10 van de aard-ippelen er nog liggen, omdat er geen litvoer is naar België. Een andere spreker uit Haarlemmer-neer achtte een zuivere inventarisatie /an de aardappelen, welke in Nederland tanwezig zijn, noodzakelijk. Met het laarmee verkregen resultaat mœten we le Kamerleden overtuigen dat er wat noet gedaan worden. De minister be-îoeft dan niet alleen te beslissen in deze noeilijke kwestie. Van de bestuurstafel werd medege-leeld, dat het verhandelda in deza ver-;aderihg in brochuurvorm zal worden j îitgegeven en aan de Kamerleden zal vorden toegezonden. Ten slotte stemde de vergadering de 'olgende motie, die langs telegrafischen veg aan den Minister overgebracht verd : « De algemeene vergadering ; gehoord de vele vertegenwoordigers van land-bouwverecnigingen ; gehoord de op-gaven van producenten geven de een totaal avereicht vaa da aog ia »il-lioaaen in voorraad lifgaade hekt«îi- lets voor iederen dag Jaatf- aa Oui-Vîaaaiera* De hr Reimond Kimpe, van Lie?", heeft gemeend dat het historische uur reede had geslagen waarop aan César moet gë-ge;ven worden wat César toekomt, en een opsteller van de Nieuw* Courant laat hem in een persgesprek verklaren, dat wij de vervlaamsching der Gentscha Hoogeschool aan zij ne grœp zouden ta danken of te wij ten hebben, volgens d« opvatting. Wij stonden qen oogenblik verbluft als we lazen wat de hr Reimond Kimpe er uitflapt. Wij schreven, en beweerden altijd te goedter trouw, dat de Vlamingen nieta hadden gevraagd. Nu vernemen wij dat de bond Jong Vlaanderen, onder de leua: Vrij Vlaanderen, reeds met Kerstmi» 1914, de vollçdige vervlaamsching van het onxiér wij s van hoog tôt laag heeft g®-vraagd, en dat zij met Kerstmi a 191* hun verzoek hernieuwdon ! Daarop zegt da hr Reimond Kimp» : « Deze Vlaamsche hoogeschool is een eerst vrucht van onee acti», zoo meenda hij te mogen onderstellen. Van den be-ginne af hebben1 wij in al onze stukken volledige vervlaamsching van onderwija gevraagd. Deze stukken hebben in Ber-lijn het kof, de regeerin? e,n de Rijks-dagleden bereikt. In Brussel zijn ze aan von Bissing bekend geworden. Moet men niet aannemen dat deze; Vlaamsche drang dezen Vlaamschen maatregel heeft bewerkt? » Wij moeten bekennen dat we een weinig skeptisch staan tegenover de bc-we-ring en wij doen ook een onderstelling, namelijk dat wie zoo jonç en zoo vrij handelt toch zijn eigen wat overschat. Zeker zullen ze den hr Reimond Kimpe niet kunnen beschûldige.n in 't duister te werken, al was 't dan nog maar uit taktielc ! Er zijn dus wèl Vlamingen, namelijk de groep Jong Vlaanderen, die van den bezetter hun recht hebbe.n gevorderd. En een andere groep, die we « Oud »« Vlaenderen kunnen noemen, en waarvaa onze briefwisselende leden zijn de hh. Emiel De Puydt en Nie. Cupérus, ver» kiest dit recht niet te zien toekennen ! Wij kunnen geen van beide handel-wijzen goedkeuren, doch de jeugd, die in haar sreestdriftige vcortvarendheid iéts vraaet ten voordeele van het volk, is toch eerder te verontschuldigen dan die oude nolitieke ratten die den bezetter bezwaren en wapens aan de hand doea om e«n rechtvaardig besluit terug t« doen intrekken. Wij zijn vaa. oordeel dat het waardig-ste blijft nie.t» te vragen, elk recht dat ons toegekend wordt te aanvaarden ea er geen enkel te weigerea. Maar nu moogt ge zeker zijn dat juist degeaea die hçt Smeekschrift tegen da Vervlaamsching-gœdkeurea,het strengat de mannen van Jong Vlaanderen zulie* verooriealea. Wat i« 't nu mog ee* duiiïendste. ge* luk dat Oud- Vl*»nd*ren ook da jeug-dige onbezonnenheid beging met smeejc-Bchriften aan den beaetter te. werken ! Hadden ze dat nu niet gedaan dan stonden ze in schoon postuur om ta ver» ketteren en vaderlandsohe banbliksema te. slingeren! Nu hebben ze mekaar niets te verwij-ten.Laten nu vooral de Vlamingen, die onze meening deelen: « dat we niets vragen, doch ailes aanvaarden mogen », niet in den strik. loopen Jong-Vlaandere» heftiger te gaan afkeuren dan Oud. Vlaanderen. Laten die twee flaters met elkander paireeren ! Wij denken. eooals de Vlaamsche Stem : a Zij die strijden voor Vlaanderen's recht mogen elkander niet bevech-ten, doch moeten elk op eigen gebied naar hetzelfde Vlaamsche doel streven. » Wij begrijpen, eiîaas ! maar al te goed dat het verkeerd optreden van « Jong-Vlaandereu n het droeve, maar logische gevolg is van de wantoestanden die einds 35 jaar in België baataa*. im. » fcars aardappeîe* welfca g «p uitvoip » wachtes ; orerwegewde dat het voor. » namelijk soorten aardappelen eija, » minder ge9chikt voor de binnenland-i) sche konsumptie; dringt er bij uwa d Excellente op aan op onmiddellijka 0 openstelling der grenzen voor den uit- > voer, er op wijzende, dat een algemee- 1 ne verontwaardiging word geuit over 1 da ambegrîjpalîjfca heraon-achti*® m > da a<mîa pçxl rîed f s baiolaaii. p

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes