Het Vlaamsche nieuws

269 0
28 januari 1917
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1917, 28 Januari. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 27 mei 2020, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/q814m94s1h/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Zoncf&g 28 j i.fiu&rà igij, Derde jaargaag Èïrt 28 Prijfe ; gg Cèntietn vo&î geheei België Het Vlaamsche Nieuws Verschynt 7 maal jus de week — —: ABONNEMENTSPRUZEN ; Voor één maand 1,71 Voor 3 maand S-_ Voor 6 maand I8_ ; Voor één jaar l8-~ Redaktie, Seheer en Aankondlginges ROODESTRAAT, 44 4NTWERPEN DE GPSTELRÂAD i Ra? VERHULST, Dr Aog. BORMS, Alb. VAN DEN BRANDI Mçt de vaste nisdewerkiug van René de CLERCQ en fïocgleeraar Dr Antoon JACOB Elke medewerker is persoonlijk vei -antwoordelijk voor zijn schrijven, en bindt niet heel de Redaktie AANKONDIGÏNGEN : Tweede bîad, den regel 2. Derde id. id. I. Vierdc id. id. ... 0. Ooodsberîcht i. DE OORLOG Officieele Legerberichten Van Duitsche zijde DUITSCH AVONDBERICHT IBerlijn, 26 Januari, 's avonds. — Offi-I cieel : Op den Westelijken oever van de Maas werden Fransche, aan de Àa RuasisclK tegenaan vallon afgeweerd. WESTELIJK GEVECHTSTERREIN Beriijn, Zaterdag 27 Januari. — Offi-| cieel : Front gen.-v«Jdm. Hertog Albr. vat RWurthemberg : Ten Zuidwesfen van Dixmuide werc ieen Belgische post van '0 man, zoudei I eisjan v-erliezen, weggenomen. Front gen.-veldm. Kroonpr ns Ruppr | van 0ee;«n : ÎTen Zuiden van het Kanaal van Lî | Bsssée mislukten meerdere door het ge-Isçhut voorbereide aanvallen van Engel- ■ sche afdeelingen. Ten Zu dwesten van I Chifly werden 'tegen onze loopgraveti op- ■ tredende Fransehen teruggeslagen. Eigen verkenners vonden bij Barlens ■ de vijandclijke cerste linie zonder bezet- ■ ting. Front van den Duitschen kroonprins : [ Op den mislukten nacbtaanval van d-e ■ Fransehen tegen de doar ons ver over de ■stellingen op de hoogte 304, volgde in ■ den morgen een nieuwe aanval, die ins- ■ ge'ijks bloedig in elkaar zakte. B'j Manheull&s, in de VVoevre, op de ■ Combres-hoogte en aan de Maas-krom-■mi a g, ten Westen van St-Mihiel dro.ngen ■verkenningsafdeelingen in de Fransche ■îoopgraven binnen en keerdén met circa ISO gevangenen weer. Hierbij ouder-■scheidden zich, evenals de vorige dagen, ■de aanvalstroepen van het Hannoversche Bvoetvolk-regiment n. 73. I RUSSISCH GEVECHTSTERREIN Berlijn, Zaterdag 27 Januari. — Offi-HKcic-e!Front gen.-veldm. Prins Leopold van ■Beieren : Ten Oosten van de A a lconden ook ■nieuwe versîterkin s;en van de Russen het Hpoor onze troepen genomen gebied niet Bieroverea. ■ ROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN | Berlijn, Zaterdag 27 Januari. — Offi-■cice! : I Front gen.-veldm. Aartshertog Jozef : I Tusschen het Cnsinu- en Putna-dal B*ntname« Duitsche en Oostenrijksch-ËKonga&rsehe zwerfafdeelingen den vij-Huid 100 gevangenen. ■ Front gen.-veldm. v. Mackensea : ■ Nie ta van beteekenis. BALKANFRONT I Berlijn, Zaterdag 27 Januari. — Offi-fciosl : ■i\Tie£s van belang. ■Van Oost.-Hong. zijde ■ RUSSISCH GEVECHTSTERREIN ^WVeenen, Vrijdag 26 Januari. — Offi-fcieel:■Geea bijzondere g-ebeurtwiissen. ■ ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN I Weenen, Vrijdag 26 Januari. •— Officiel : ■Geen bijzonder* gebeurtenissen. IROEMEENSCH GEVECHTSTERREIN ^■V-eeneri, Vrijdag 36 Januari. — Officiel ; O,o den zuidalijkeo vlsugel vam het 1«-gîrfront van aartshartog Joa®f werd in 't Casinu-dal ee« Roemeensch» aanval af-geslagen. Een van onze vliegers schoot den 33* Januari bij Kinipohing een Rus-^SiSch vliegtuig in luchtgevecht naar be-Overigens, bij de Oostenrijksch-Hongaarsche strijdkrachten geen nieuws. BALKANFRONT ^^^Veenen Vrijdag 16 Januari, — Officier! : & bijzondere gebeurtenisse*. u*rv»lg oorlogslvleg-rammen op r <*<■ ?-U phdzîïSe. Onze Prijskamp in Woord en Beeld door LUC DE WONBEREN VAN DE WERELFI a TV/rrriT? Tmt<r a 't*'11*1 "iii imiiii ■■iKTriwTrin'*iiBwnf^TT DE VRIJHEID DIE DE WERELD VERLICHT Dit reusachtig beeld werd, op gemeen-schappelij ke kosten, door de Vereenigde Staten en Frankrijk opgcricht en den 28 Oktober 188b ingehuldigd. De vrouw draagt in haar reehterhand een fakkel die 's nachts elektrische stra-len uitzendt over" de groote reede en den matrozen tôt vuurbaak dient. Door het beeld en door den opgeheven arm loopt een wenteltrap die leidt tôt de gaauderij welke de vlam omringt. Om een denkbeeld te geven van de af-metingen van dien hrdendaagschen ko-los welke herinnert aan dien van Rhodos, is het voldoende te zeggen dat twaalf per-sonen zich gemakkelijk kunnen bewegen o" die gaanderij, onder de vlam. Het standbeeld verheft zich met voet-stuk en al ongeveer honderd me ter boven den zeespiegel en 't beeld alleen meet ongeveer vijftig meter. De wijsvinger heeft een lengte van twee en een halven meter, en de nagel ia ongeveer zoo groot als een bladzijde van Het Vlaamsche Nieuws. Dit reusachtig beeld werd ontworpen door een Elzasser, August Bartholdi, uit Colmar geboortig. Van het beeld ziet men op de Hang-brug van Brooklijn die ook wel onder de wereldwonderen gerangschikt hadde kunnen worden. De stad Niruw-York, die eerst heette Nieuw-Amsterdajii, tôt de Hollanders er door de Engeischen verdreven werden, is gebouwd op den oever van den Hudson-stroom, en Brooklijn, dat een voorstad is, verheft zich op Lang-Eiland vlak tegen-over Nieuw-York. Beide steden tellen te zamen ongeveer vijf miljoen inwoners en konden vroeger slechtg met elkander in bc^rekking ko-men door middel van overzetbooten. Zoo sukkelt Antwerpen nog altijd van den eenen oever naar den anderen en de stad ontwikkelde zich slechts aan één kant. De Amerikanen hebben daar be hun-nent- allant voor gezorgd. In 1870 werd aan het bouwen van de hangbrug begon-nen. Twee re,uaachtige torens in gebak-ken steen, verhieven zfch na zeven jaren arbeid in de lucht en in 1877 werden de torens met uit ijzerdraad fevlochten koorden, omringd va h gutt«-percha, «a* elkander verboti den. De afstand tusaehen de twee torens is ongeveer 530 meter en de brug zelve hangt 46 meter boven de oppervlakte van den zeearm. De grootste schepen kunnen er dus onder door varen. De. geheele lengte der brusr is 3150 mrter en zij heeft vijf ver-schillende wegen naast elkander. . N. S. — Ken lezer echrijft ons : « Ik meen dat in uwe gegevens «ver het Betfort van Bntjfge een paar mî?#in- TERTJGKEER van Belgische Werkloozen uit Duitschland Heer VoîksvertegenwoorJiger Léo AUGUSTEYNS Hesr Volksvertegeawoordiger Meester Adelfons HENDERICKX t Wij deelen op de derde bladzijde van dit nummer een lijst mede van Antwer penaars die bij vergissiing naar Duitschland werden weggevoerd, en thans in he' vaderîand zijn tei-uggekeerd, of binnenkort zulien mogen terugkeeren. Met "'h-nige teviedenheid plaatsen wij hierboven de beeUenissen van onze beide Vlaamsche volksvertegenwoordigers, Mter Adelfons Henderickx en Léo Augusteyns die zich daartoe met zooveel ijver aan het werk hebben gesteld in de lokalen var « Volksopbeuring. In naam van de teruggekeerde jongens en van hun familicleden bedanken wi, hartelijk de heeren volksvertegenwoordigei's Mter Adelfons Kenderickx en Lec Augu r-teyns om hun met welgelukken bekroonde werk. ïIET VLAAMSCHE NIEUWS. gen voorkomen. Ziehier : De hoogte is niet 108 meter doch meter. iHij was waarschijnlijk 108 m. toen hij nog zijn spits had diq in 1740 afbrandde. Het is zekrr dat de toren in 129ÏÏ1ot aan het achtkantig deel af was, dus was hij reeds ver gevorderd in 1302. En dit als bijvoegsel : Het achtkantig deel van het Belfort is volgens eenigen eerst op het laatst der 14e, volgens anderen eerst in 't begin der 15e eeuw bijgebouwd ! » DE DÔM VAN KEULEN De LegMde van dan Duivel De duivel was nijdig op het trotsche, heilige gewrocht dat de heer Gerhard, bouwmeester van den Dom, ontworpen en begonnen had. Om de voleinding van de kerk te verhinderen ging hij met Gerhard een wedding aan dat hij vroejer een beek van Trier naar Keulen tôt aan den Dom zou leiden, dan dat Gerhard zijn bouw zou afgewrrkt hebben ; hem zou, ingeval hij de weddin? won, de ziel van den architekt toebehooren. Meester Gerhard was niet lui gevalleu, maar de duivel kan vrrduiveld snel arbeiden. Zekeren dag besteég de meester den toren en het eerste wat hij boven zag waren eenden, die kwakrnd opvlogen van de beek welke de duivel tôt Keulen had geleid. Toen sprak de meester op vergramden toon : « Weliswaar, duivel, hebt gij mij gewonnen, maar levend zult gij mij toch niet in uw klauwen krijgen ! » Aldus sprak hij en wierp zich liais over kop van de.n toren naar beneden ; in de ge-daante van een hond sprong de duivel hem achterha, zooals men ze beide in steen gehouwen inderdaad nog aan den toren kan gaan zien. Ook thans nog kan men, wanneer mrn met het oor tegen den grond gaat liggen, het ruischen der beek hoore- die onder den Dom heenstroomt. GRIMM. ■mnweHnww > ««m.-J i ■ ini.iiw.i.—iiw DACELIJKSCH NIEUWS DE KEURRAAD VAN ONZEN PRIJSKAMP. — Heden verschijnt n. 37 van de « wereldwondercb » en Woensdag zal dus de lijst van dertig- volledig wezen. Onmiddeliijk mogen de mededingers hun antwoord insturen. In het nummer van Woensdag zulien wij dan ook nog eens op de derde bladzijde de voorwaar- i den van den Prijskamp mededeelen. Eenieder mag mededingen ; geen uit- -knipsel van nu m mers wordt geëicht. De antwoorden moeten binnen zijn ten i laatste den Woensdag 7 Februari of ten < minste dien postdatum vermelden. Uitsnraak den Donderdag 15 Februari a. s. Denzelfden dag mogen de prijzen af- 1 gehaald worden. i De Keurraad is aldus senneiigesteld : 1 HM. Alfon? CortieHssan, rekeapîichtigse, - voorzitter; Jas. ile'lsrnans, taaîkundige sekretaris ; Edward Léonard, bouwkun dige; Ach. Brijs, letterkundige, Brussel VOOR ONZE MEEUWEN. —Ee mensch met hart schrijft on#: « Kunt gij geen woord je in uw bla-zetten om de kinderen aan te zetten Donderdag nain ddag en 's Zondag eenige kruimels op de wandelterrasseai.t kotnen strooien voor de meeuwen ? D arme d eren lijden houger en zouden wc uit uw haiid komen eten. » Dit komt in aansluiting met hetgen wij gisteren schreven over de meeuwen 't Is juist vaiidaag Zondag en niet al leen de kinderen, maar ook de groot menschen zulien, nu zij weten dat onz< meeuwen verhongèren, wel allemaal eei handsvol kruimels aan den waterkan brengen... ook op andere dagen, wan dieren moeten al-le dagen eten «vénal wij. VLAAMSCH LEVEN TE GOTTIN GEN. — Men schrijft ons uit Gôttingen Vlaanderen in Duitschland ! Eei Vlaamsche Avond te Gôttingen ! Een geestdrift ge kop, de warme V!a ming vriend Prof. Dr. K. Beyerle heeft het aangedurfd, een Vlaamschet kunstavond in te richten in het stedelijl theater te Gôtii ngen, op 18n Januari 1.1 Alleszins welgeslaagd mag de Vlaam sche Volksavond heeten. , Als openingslied werd uitgevoerd d( Vlaamsche liefdeshymne: « Mijn Vlaan dren heb ik hartiijk lief ». Daaiina lai Mevr. Margi't Heliberg twee Plat-Duit sche sprookjes: « Gnizen lêrn » en « D< Kôster und de Prêster ». • Dr. L. Schwer'ug sprak eenige begeee-terende woorden over Vlaamsche Letter kunde en Muziek : over Conscience, di< zijn volk leeide lezen ; over den veel-be-lovenden maar te vroe^ gestorvenen A Rodenbach; over G. Gezelle, den fijn-voelenden lyrischen dichter; P. Benoit, door Liszt genoemd « den muziekalen Rubens », roemde hij als grondlegger dei nationale Vlaamsche muziek. Zijn groott leerling Jan Blockx huldigt evenals zijn meester huldigt, als grondslag der nationale es'hetische leer, het volkslied. Aan hen, met Tinel, Gilson en zoovele m de ron, heeft Vlaanderrea «en heeiiijke tnuzikele kultuur te danken. Als proeve van Vlaamsche dichtkuaet .verden door heer Haass-Berkow prachtig .•rvoreedragen : « Nieuwjaar », van O. de Laey ; « Aan 't Venster », van A. Roden-jach ; « Groeninge » en « O 't ruischen /an het ranke ri et », van G. Gezelle. Het meisjeskoor zong : « Wij reizen un te leeren », van P. Benoit, en bijzon-ler mooi : « Moederke alleen », van E. ilnllebroeck en «Het looze Visschertje ». Mevr. Eva Brandes vertolkte op aller-nooiste w':jze: «Mijn Moederspraak », ran P. Benoit, «n «Het Oorlogskindeke», ran M. Brcyne, krij»sgera,Hf;en 't® Gôt-insen, nnizîek va» F. Bagïiert? Daarna las Prof. Beyerle nog gedich ten van R. de Clercq, Em. Hel, Eug Van Oye en M. Breyne. Ten slotte zong het meisjeskoor het ge - moedelijke: « Ik ken een lied », van P De Mol, en « Dan mag de Beiaard spe len », van P. Benok. Inrichter en uilvoe: '.ers zu'.len"door de ze kleine proeve van Vlaamsche kuns' stellig belangste'.ling gewekt hebben vooi het kleine volk, dat als uiterst-westelijk< voorpo=t van het Germanendom zulker harden strijd voor zijn bestaan gestredet heeft en nog strijdt, dat politisch on. machtig, maar door zijn kultureelen aaii' leg he> recht op een zelfstand p; volksbe-staan voor zich opeischt. — J. « VLAAMSCH LEVEN ». — Inhouc van nummer 17 : Teruggekeerde vluchtelingen uit Roe-menië komen voor hunne in-puin gescho-ten woning (plaat) ; Hoe staat het me1 den Oorlog? (Wekeliiksche kronijk XVI, me- 6 platen) ; De Bc eekeuis van Galatz, met 1 plaat ; De Legerinacht van Hol-land, met 2 platen; Een en ander ovet Fotographie, door Jan van Neervoord, met 6 platen ; Een zicht uit den strijd aan het Wes'elijk front (plaat) ; Ons « Wilhelmuslied », door Jules Gondry, met 3 platen; DeSnepvangers. II. Liefdc en andere onrustigheden (2e vervolg), door Lotie Baekelmans; Oostenrijkschc gewonden worden in eene ambulance binnengebracht (plaat) ; De Moord op - den Russ'scheti monnik Raspoetin (met 2 platen) ; Tjip, gedicht va.n R. Sthrij- : vers ; Kunst en Leven ; Boekennieuws ; . Vermakelijkheden ; Brievenbus. HET RÏJSTVERBRUIK. — Dê rijst-stocks raken uitgeput, de invoer wordt ; 'ioe langer hoe beperkter en geen enkek formecle toezegging is in het buitenland j kunnen vei-kregen worden, wat betreft , de aankomst van nieuwe voorraden. Deze toestand heeft de bestuurders der provin-c'ale komiteiten dCf.n besluiten, den rijstverkoop in de gemeentemagazijnen tôt 250 gram per pe;rsoon en per maand in te krimpen. In de gemeentekantienen, > zulien er tôt nader order geen kostelooze " uitdeelingen in natura rneer gehouden • worden van rijst, erwten en boonen. Bo-i vendien is de hoeveelheid rijst, welke zal kiinncn worden gebruikt voor het bere:-j den der gemeentsoep, over het geheele land voortaan beperkt tôt tien duizend kilo.srram per maand. — (H.-B.-A.) e ZOOALS IN BELGIE. — Uit Lon-e den. — De « Daily Mail » deelt mede, •1 dat de heer Prothero, min'ster van land-bouw, in overweg'ng nemende de toene- • mende schaarschte der aardappelen en de . nood-zakelijkheid ten minste de onont- - boerlijke hoeveelheden voor de komende ; amolantingen te vrijwaren, debevoiking ; publiek komt uit te noodigen, de meest 1 ^rikte spaarzaamhe'd in acht te nemeu. t Over al z'jn plakkaten aangeplakt, t waarop <e lezen staat : « Eet minder «ard-1 appelen ! Eet ze ongeschild, gij zu.lt zoo- doende nut trekken uit het meest voed-zaamste deel dat zich onder de schil be-' vindt ! De rapen en de rutabagas, in stuk- • jes gesneden en eekookt, veîvangen vol-komen den aardappel ! » Het gebrek aan den voor ieder zoo waardevollen knol, heerscht beslist in ' heel Europa. | EEN ENGELSCH VROUWENLE-GER. — De « Daily Ma l » kondigt aan . dajt de Engelsche regeering z ch onledig houdt met het onderzoeken van een ont-; werp tôt oprichting van ee,n«,soort vrou-. wenle.ger, dat zou gebruikt worden voor , den landbouwarbeid. Deze vrouwen zouden in een uniform gestoken woorden, en gevoed en betaald op eene basis die i,n zekeren zin een militair karakter zou dragon. De heer Prothero, minister van landbouw, heeft reeds herhaalde malen verklaard dat het noodig was 100.000 vrouwen te vnden die .ceneied zouden z j,n om op de hoeven te werken. In zijne toespraken heeft hij beroep gedaan op de vrouwen en bijzonder op de stadsbewoon-sters. Indien de regeering het voorstel . bijtreedt dat haar door het « Vrouwen-korps voor den nationalen landbouw-dienst » werd gedaan, zal de minigter ailes in het werk stellen om de vrouwen over t« halen tôt dienstneming bij dit korps. DE KRISIS VAN HET LINNEN-WASSCHEN TE FARIJS. — Zekere ?roote restaurants te Parijs, welke hun linnen bij de waschinrichtingen huren, zegt de « Temps » hebben sedert twee dagen gebrek aan servietten, Ja zelfs aan tafellakens en staan thans voor de nood-zakeliikheid. waarin zij zich gaan bevin-den, hun klanten servietten uit zijdepa-pier aan te bieden — zooals in China en Japan. Zoo heeft een restaurant in de wijk der Madeleine, bijvoorbeeld, gisteren van zijn linnenlevenancier slechts vierhonderd servietten ont\'ano"en in plaats van achttienhondero', welke het ge-woonlijk kreeg, en ia dit linnenç-ebrek mo»t«n voorzien doot' nood'mîddeflfef'. leîs ïoop kdereti dag 't Is nu de rechte tijd In zijn schoone en hartelijkc rede van . v66r acht dage.n zei onze vriend Bor^ns ; dat hij de pa sieven kon verontschuldi-, gen en dat de oprechten onder hen toch voet voor voet, tôt den laatste toe, naar ons zouden owrkoHien. Reeds velen de-1 den dien stap. Inderdaad, dit' bemerken wij dagelijks en op Het Vlaamsche Nieuws kunnen wij best bemerken hoeveel vçld wij sinds twee jaren gewonnen hebben. Niet alleen hebben wij verrassend veel in getal toegenomen doch tevens zijn we allen schrede voor schrede naar den kla-ren eisch van ons volledig recht overge-gaan. 't Scliijnt paradoxaal, doch naar-mate de aktivisten radikaler werden, werd het strijdend Vlaam .ch leger groo-ter met den dag. Zie maar cens naar onze Vlaamsche Hoogçschoo! met zijn kcur-korps van hoogleeraars, allen geleerden van naam en met zijn 160 studenten, na-tuurlijk uit den aard van de zaak zelf jongelingen uit den bcgoeden stand. Wie zou gedacht hebben twçp jaar ge-leden dat het zich zoo kon verwezenlij-ken?In 't begin luidde, het : Gij zult geen professors vinden ! Toen de namen der hoogleeraren ver-schenen was er ontzetting onder de frans-kiljons. Vier-en-twintig u.teîi waren zij er de spraak van kwijt ! Hoe was 't mo-gelijk ! Eenige geneesheertjes, mee^t uit het Walenland naar het rijke Antwerpen overgewaaid, staken de koppen bijeen, doch konden tôt geen besluit komen. In de wereld van rechters en advoka-ten wçrd de geweldigste drukking uitge-oefend.'t Was ailes te vergeefsch ! Toen luidde het : — Gij zult geen studenten hebben ! Wij hebben gezien hoe schitterend ook die voorspelling werd gelogenstraft. Wat vonden ze nog? Ja, dat het Vlaamsche volk zelf van zijn Hoogeschool niet wilde. Onmiddeliijk" kwam het antwoord : duizenden handteekeningen, met naam, voornaam en adres, en daaronder volks-vertegenwoordigers rechters, advokaten, geneesheeren, letterkundigen, hooge ambtenaren, lerraars, burgemeesters en schepenen.leden van de KoninklijkeAka-demie, schaarden zich als een leger v66r de, Vlaamsche Hoogeschool en verklaar-den : « Wat er ook gebeure, Haar zult g j niet raken ! Wij hebben haar en hou-den haar1 » Wij begrijpen zeer goed de worde der franskiljons : hoel het werk, dat sinds 1830 stelselmatig werd doorgedreven stortte nu plotseling in. Doch dit moeten we bekennen : de vi jan den van het Vlaamsche volk en van de Vlaamsche. taal geven den strijd niet 00. Zij werken harfnekkiger dan ooit, in 't geheim nog meer dan in 't oprnbaar. Een prefekt van 't Atheneum, dien we wel eens zulien noeme.n als we zijn boeks-lcen ope-n doen, durfde zeggen aan ouders van leerlingen die het Volksmanifest ge-teekend hadden : — Ge moet uw zoon zijn handteeke-■ ning doen intrekken want het zal later schaden aan zijn loopbaan. In die bedreiging ligt heel de menta-liteit van onze, tegenstrevers : hun loopbaan ! Ze weten dat de Haversche regee-rinsr anti-Vlaamsch is en hopen voor hun franskiljonschen ijver beloond te worden. Zij koesteren ook den geheimen wensch dat al wie voor zijn volk en zijn taal durf-de optreden, en aldus een verwijt zijn vcor hun eigen lafheid, getroffen zulien worden ! Getroffen ! Waarom in Gods naam? Heeft de Koning zelf onlangs niet ver-klaard aan een pater, wrien hij audiëntie verleend had : — In een wettelijk opzicht is de Vlaamsche Hoogeschool van Gent gansch onaantastbaar. De Koning, eerste eerbiediger van de we.t, zal niet dulden dat zijn regeering ooit een vinger uitsteke naar den verstan-dclijken burcht van Vlaanderen. En toch wat is een regeering? Indien er nog een Belgisch parlement bestond zou mini ter de Broqueville, de groote VIaamschhâter, reeds lang getuimeld zijn. Nu speelt hij het autokraatje, onder Fransche voogdij, treft Vlaamschgezin-den om hun trouw aan Vlaanderen en begaat aldus meer flaters dan aan zijn vriend en lief is. Wij zijn er zeer gerust in : zijn opvolger zal wel bedanken voor de anti-Vlaamsche nalatenschap. Onze plicht is thans allen zoo ijverig te blijven strijden als onze tegenstrevers ons bekampen. De oprechte passirven moéten hun oosfen open doen en moeten begrijpea dat het nu de rechte tijd i5; om r'mr on/? ^aamsehe rechT-en ffiak *ti

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes