Het Vlaamsche nieuws

740 0
close

Waarom wilt u dit item rapporteren?

Opmerkingen

Verzenden
s.n. 1918, 03 April. Het Vlaamsche nieuws. Geraadpleegd op 16 juli 2024, op https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/pid/xg9f47jm54/
Toon tekst

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Het Vlaamsche Nieuws Versctaynt 7 maal p@r week m ^PâT&L&AAp- BeoMoysieila* «af VËHHULST, Dr. Aug. BOMMfr, hoqg>»araar Aib, TAN »&N BRANIf AI0XHEMBH¥»P8I7%Ba t | , Voor itii aiaaad i .?6 | Voor 3 »aand., *■— | Vooc 3 nt&aad !B.— | SJoor *é» HMK - IS.— | gtiiakiia, ae.se«f «a Asak»adigiHgîas ; 7J, ST-JAK6SMARKT, 3$ ANTWSBLFÎfâi ( AAM&UNOIUIMUEM i fweede blad, den rogei 2.51 Derde id. i<l I.— V'ierde id. id. .. — 0.50 U*««!i}tbariûiit ..... S. Elite msrtLewsrkor m pwEixsei'i]) ^euuatwosnHieiijk *<tôt zijfl «chxijve<b ïw. bmàt iue'. feeai de RedaJisaue HEDEN, WOENSDAG 3 APRIL 1918, TE 9 TORENUUR in de zaal «Thaiia», Camotstraat, 30 GBOOTE DEBAT-AVONE Debat-inleider : BOB VAN GENECHTEN, student *an de Geatsch Hoogesckool. Onderwerp : VLAÂNDEREN EN EUROPA t Aile Viamingen daarheen ! Het publiek wordt verzocht gedurende de spreekbeurten noch goed loch aikeuringf te betuigen om het débat geregeld te doen plaats hebben. L. W. — Voor en na het débat zuilen de Liederavonden van Antwer pen, onder de leiding van Jef Van Hoof, strijdliederen uitvoeren. .r, i ii—«n *sa?ara20ii»i.\ îxesMaaifiEmax'L'R&inae&stiiace-JirM»»-irrv»-. * r. -• - .« A^zcase^L^ÈMKiteeessseTateaaia &l«Sig8£Ëiiiil m OUiTSCHE tiiûl MJîTSCH ÂVONDBERICHT Berlijn, Maandag 1 April. — Offi- < cieel : i Van het slagveld in Fraurkijk niet» i nieuws. i DUITSCH LEGERBERICHT Berlijn, Dinsdag 2 April. — Offi- 1 cieel : 1 Westelijk gevechtsterrein Od het gevechtsfront bieef de to®- , stand onveranderd. ( i egenaanvailen, die de vijand bij , Hébuierne en met bijzondere taaiheid tegen de door ons genomen hoogten ( tusschen de Luce-beelç en de Avre uit- , voerde, zakten onder zware verhezen * meen. Kieinere infanterie-gevechten tusschen Avre en Oise. De i*ranschen zetten de beschieting van Laori voort. Tairijke inwoners vielen hun ten offer. 1 Verkennmgsgevechten op den Oos-klij\en Maasoever bij Haudiemont en ( bezuidoosten 1 hann leverden ons gevangenen op. j Gisteren werden 22 vijandelijke . vliegtuigen en 5 kabelballons neerge- ' schoten. Luitenant Kroll behaalde zijn j 23ste luchtoverwinning. 1 Bij krachtdadige doorzetting van de t verkenning op afstand der kust tôt be- c zuiden de Somme heeft de vliegeraf- 1 deeling 3 onder de leiding van ober- « leutnant Friecke buitengewoon werk geleverd. Van de armera gevechtsterreinea , niets nieuws. m eosï.-Hêfit. ziJiE ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Weenea, Maandag 1 April. — Offi-tieel ; < Aan de Benedsn.piave, in den sektor van Asjago en in de Laghio-vaiiei zijn ] Italiaansclie verkenningsaanvallen afge- s slagen. 1 •Vil 80LGAMSCHE ZIJDE BALKANFRONT Sofia, Zaterdag 3Q Maart, — Offi-tieel : Ten Western, van het Pre;pa-meer heb- 1 ben onze batterijen een wfclgeslaagden " vumaanval uitgevoerd op de vijandelijke stellmgen in het Mogient-gebied. ] De wedcrzijdsche geschutsaktie wa« 1 gedurende eemgen tijd levendiger tea j "Wcsten van de Wardar. Bij ht.t dorp Barakli Mahle heeft eea j van onZ€ patroeljes ten vijandelijke in-fanteneafdeelmg van den vijand van dichtbij aangevalleh en haar verstrooid. Ten Noorden van het Tahinos-meer liebben wij door pelotan-vuur een En- ( gelseh kavak'i'ie-peloton verjaagd. . VAN TURKSCIIE ZliDE , —— PALESTINA Konstantinopel, Zondag 31 Maart. — i Officieel : Ten Oosten van den Jordaan duurden \ gevechtcn voort met vijandelijke , sWjdkrachten, die naar den Oostelijken oever waren getrokken. Overal waar de vijand onze stell'ngen aanviel, werd hij met bloedige verliezen teruggeslagein. ! Volgens verklaringen van de ongeveer J 50 gevangenen, die wij maakten, ver- ] loor de vijand bij die aanvalletn ongeveer t. h. van zijn effektief. Voor het front van een enkele kompagnia liggen 200 tijken. Op 30 Maart hebben wij decti vijand' Van de hoogten van U1 Buvet verdreven «n door tegenaanvallen een omvattings-beweging bij El Kafr veirijdeld. Daar toaakten wij twintig gevangenen. De Vijand leed zware verliezen. Eveneeng mislukten krach tige aaiival- .«n van den vijand uit de riehting van tiafr Tut eaii Betriiia. De vija-nd werd tôt :en Zu dtn van Sjeich Messud terugge-rvorpen. Op den Westelijken Jordaan-jevtr hebben wij een vijandelijk batal-on vaidreven. Ook werd een afdeeling ■ui'terij tôt den attocht gedwongen. Ten Josten van den Jordaan zijn sterke af-1-elmgen ruiterij over de Vvadi brad ge-fvorpen.Kr weraen gevangenen g^niaakt. Jnze artillerie besehiet op aien oever □rachtdadig den verbindi'ngsweg van den rij and. De vijand deed opnieuw aanvallen op )iize stellingen ten Oosten van den Jor-ïaaii, maar al onze stellingen blevfcn ste-ng m onze ha«ûen. Aan het Irak-Iiont heeft de vijand aan le ïigris nieuwe verkenningen uitg<^ /oerd. Auto's voeren vooridur#nd afde#-ingeja langs den oever aan. Vil tSSULsChl ME rVESTELIJK GEVECHTSTERREIN Ivôodeo, Maandag 1 April. — Offi-:;eel : De dag le op het slagfront betrekke-ijk rustig voorbijgegaan. Plaatselijke lanvallen die kleine aideelingen van den ajand vanoehtend in de buurt van Al-»ert onderiiamen, werden met verlies 'an het groo'tste gedeelte van hun man-.chappen algtslagen,. Wij maakten eeni-;e gevangenen. Ten Zuiden van d« Somme zija plaat-ielijke gevechten gelevead in de buurt ran Moreuil en Hangard. In geslaagde legenaanvallen hebben wy in die streek errein gewonnen, m iràUàMscuEiijei ITALIAANSCH GEVECHTSTERREIN Rom«, Zondag 31 Maart. — Officiel : De artillerie van weerskanten heeft aftgs het heele front op sommige plaat-»en belemmeringsvuur onderhouden. In )atroeljegevechien leed de vijand verlie-sen en werden gevangenen gemaakt. TBLBIiEAMMSl ©UIKB©©T = ÔFFE^S Lis»abon, 28 Maart. — Esn Duitache duikb«ot iceft aan d« ku»t T»n Portugal het' Noorsch« .toomschip « Br»men » in dsn grond gebo^rd. Londtn, 1 April. — De admirai te it msldt : ïet. gewapende Eng«i»ch* lojieucliip « Titonus » » door ean Puitich» duikboot op 28 Maa.rt g»-orp«deerd »n in d«n groind g^boord. Et» ol£i-;i#r «a dris man zijn «rbij omgekom»*. DE BESCHIETING VAN PARUS GAAT VOORT Pa.rij*, 31 Maart. — De vija.nd he«ft îieden le beschieting van het disfcrikt Parij» Toortgi»-îet. Eén doodg ; één gewonde. Pa-rijs, 1 April. —• De beschieting ra.n hat ;ebied Tan Parijs door vèr-dra.gend geschut i» 'imdaag -voortgez»t. Londen, 1 April. — De « Daily News » T«r-îeemt uit Parijs : Het onderzoek -van de projek-ielscheryen heeft den autoriteiten den indruk ;egeven dat vier kanonnen Parij» bombarde*-■en, waar van er twe» den «enon dag te tw«« mdare d»n yoigenden dag schietaa. ——.- * DUINKERKEN BESCHOTEN Berlijn, 1 April. — Het_ Havenstatioa Duinkerken heeft in de vorige week door >en heftige beschieting met vèr-dragende ka-îonnen zeer zwaar geleden, n.l. het liaven-cwartier.DE TERUGTOCHT DER BOLSJEWIKI IN OEKRAJINA Moskou, 1 April. — De opperbevelhebber ^an de strijdkrachten in Oekraiina meldt >p datum van 24 Maart : Onze strijdkrachten :rokken zich achter de Workse terug. De >tad Poltawa is door de troepen der Rada, 3ndersteund door Duitschers, die zware ar-:illerie te hunner beschikking hadden, bezet ^eworden. De bru^gen en voorraadsschuren iverden door ons vernield. Wij houden het rtaticm van Poltawa.: MSEL fLAANDSREN ; flamingant i ■V Da « Avenir Wallon » (m. 70, ran 7 ^ tôt 13 Maart 1918) geeft volgend ar'd- ^ bel, onder opschrift : « Toute la Flandiie ^ «st flamingante » : ^ « Zekere buitenlandsche bladen, over ^ trelke het Belgisch gouvernement de be- ^ scherming uitsirekt van de dollars die ^ het in Amerika ontleent, besehu'ldigen ^ er den Raad van Vlaandtren van, dat z hij aile autoriteit in zijn eigen land mist, en alleen zich zelf vertegenwoordigt. ^ Zonder twijfel zal morgen hetzelfde be-weerd wôrden over onze Waalsche groe- ^ peeringen. Het i« een oud verwijt. Het is een botgeworden wapen dat komt uit het' overgevulde arsenaal, waar het ou de ç oorlogsmateriaal vari onze vfoegere po- ^ lemieker* werd ondergebracht. Het is er niet jonger op ge won den, nu men het er uit h a aide om er voor de oogen van ^ de buitenlanders mee te schermen, die ^ niet op de hoogte zijn van de listen onzer vechtersbazea. Om dit te bewijzen willen we alleen een artikel van Mr. Julius r< Hoste jr. aanhalen, dat verscheen in de ® « Vlaamsche Gazet » van Brussel, va» Dinsdag 11 Januari 1911. v Mr. J. Hoste jr. was toen ten tijde in " hevige wôede ontstoken tegen on^on kon- f~-fiater Roland de Marès, die, in de « In- e dépendance », die zich nog Belgisch "■ durft noemen, (Hoste jr. dixit) zich ver- c stout had te beweren, « dat de flam'n- sc ganten het Vlaamsche volk niet ver'e-genwoordigen ». Hier mag dus wel her- Vl haald worden, dat er niets nieuws onder de zon is. Zoo M. Jul. Hoste jr. en zijn vrienden heden aan de heeren Borms en ^ konsoorten het recht ontkennen te spre- . ken in naam van het Vlaamsche volk, zoo ontzegden, vôôr den oorlog, Roland de Marès en de « Indépendance » dit c z:elfde recht ook aan Mr. tloste jr. en ® aan de flaminganten in 't algemeen. Het 1 arme Vlaanderen schijnt voor 't onge- s: luk geboren ! Nauwelijks heeft iemand ^ den mond geopend in zijn naam, of die . mond wordt gestopt met de bemerking dat hij het recht niet heeft te spreken. Een oude taktiek die heden niemand meer bedlriiegen -zal. Toch zette ze Mr. Hoste jn in felle veromtwaardiging — toen ze f5 tegen hem werd gericht. Hij toonde zich zelf zoo gevoelig dat hij, om er op te antwoorden, zijn moedertaal vergat, « sa P1 douce moedertaal », en in zooverre den zin van de werkelijkheid verloor, dat hij 111 Fransch g.ebruikte om Roland de Marès e' en de « Indépendance » van antwoord te c( dienen. Dit deed hij in twee artikels, met n' eenige dagen tusschenruimte, in de « Vlaamsche Gazet » van Brussel, ver-schenen. Uit het eerste is het wel nuttig B de volgende regelen te ontleenenj die on# ® opnieuw aktueel voorbomn : « We zijn, voor onzen konfrater, eea handsvol «épargumènes» die het Vlaamsche volk -niet vertegenwoordigen, dis het Vlaamsche volk verlooehent... » Het komt er op aan te weten, wat hij ^ door het « Vlaamsche volk » verstaat. , Wanneer te Gent, Antwerpen en elders een libérale Vlaamsche kandidaat, dank v< aan de kuiperijen van eenige franskil- ^ jons — we verstaan daaronder de verra- , ders van hun ras en hun taal, de razende ' Leliaeris — op de laatste plaats van de . poil zijnier associatie komt te staan, is C1 het voldoende dat een enkel blad een kieskampanje van eenige dagen voert, ^ om dezen kandidaat met een meerder-heid van verscheidene duizenden stem-men te zien zegepralen en de ku'-pende Leliaerts in het zand te zien bij ten. Zie-daar de manier waarop het Vlaamsche w volk ons verlooehent ! M' Zoo gaat het ook bij de klerikalen; st zoo zou het ook gaan bij de socialisteu st zoo er zich ooit identieke omstandighe- vi den in deze partij voordeden. a; Onze waarheidslievende konfrater zegt 8< ook dat de Vlaamsche beweging gericht S'1 is « tegen de besehaafde burgerij der Vlaamsche provincies, d:e niet weten wil van de intellektueele afzondering u voor hare zonen, die sedert drie geslach- v< ten verfranscht is... » Ct Dat is een vertelsel te meer; onze kon. frater ziet er niet op. Weliswaar bestaan in Vlaanderen eenige uitzonderlijke bur- w gerfamiliën die verfranscht zijn —- maar h' op welk belachelijke wijze nog — sedert m eenige geslachten. Men heeft ze Dcliaerts L genoemd ; het Vlaamsche volk aanziet d< ze soms als verraders, moestendeels ech- k' ter als een belachelijke oligarchie; z« di hebben hun kinderen opgebracht in af- b zondering van het volk en z1-jn begeer- h. ten ; hun intellektueele kultuur heeft n voor hun Vlaamsche medeburgers dezelf- d< de waarde als die van de Chineesche mandairijnen. k Deze kaste, deze nuttelooze oligarchie g: is het, die soms poogt, maar zonder ge- h; volg, kwaaddoend te zijn, die, (zooals v; de « Indépendance » het met recht aan- n stipt) zich « het ergst bedreigd voelt in h haar belangen », in haar ongewettîgde zi voorrechten, door het in voeren van een waarlijk volksgezind en diemokratisch « onderwijs in aile gradeni, roor het p /laamsche volk en door het Vlaamschi olk, dat dit onderwijs betaalt. Deze bespotteiijke persooncjes geloo-en nog ahijd dai de middelbare scliolei n université ten enkel voor hunne zo-en ge»chapen zijn, terwijl intusschen et staatsonderwijs, logischerwijze, voor et heele volk btstemd is, dat in mat-«rheid uit de kleine lui bestaat. Onze o*irater heeft schoon een beroiep t« oen op deze anormale typen, die ook ij elk gezond volk voorkomen, namelijk iegtnen di« ver van dit volk leven e* ich inbeelden er boven te leven, hij zal îoeten bestatigen dat er nooit iets uit eze oestefs groeien zal. Zoo de Vlaam-:he bevolking onze Waalsche broeders emint en hoogacht, heeft ze niets dan îinachtmg voor de franskiljonsche Vla-ùngen en Leliaerts, de vijanden van Ike vooruitgang, van elke redelijke kuL rur van het Vlaamsche volk, voor hen der droom het is hunng rasbroeders te en behandelen zooals men in 't Zuiden e Brctoenen, ©n in 't Oosten de Polea ehandelt. Heel het jonge intellektueele Vlaande-:n, zonen van libérale of kletikale bur-:rs en zonen van soeialistische werklie-sn, heeft erkend dat de heropbeuring an het volk onmogelijk is, zoo men ze iet door ea in de moedertaal aanvat. et is een vruchtelooze en dwaze droom, : hopen dat' men dit doel bereiken zal et een andere voertaal. Men verandert ; taal van een volk niet, tenzij men het ■dert lange eeuwen geknecht en ver-:est heeft. Kan men ons voorbeelden in het tegenovei gestelde in Europa mhaie-n ? Al de groote naties*" die zich it dat doel inspannen, hebben er hun oeite bij ingescho'ten : Frankrijk, uitschland, Oostenrijk, Rusland, Span-, enz. Altijd nog bestaan er Viamingen, Bre-innen, Polen, Fin^en, Katalanen, die rijden voor hun moedertaal, dî:e eenen iomfantelijk, de anderen met minder îkses, maar allen met een moed, die ch nooit laat te niet doen. ÎJjfl toch heb-•n al deze nationaliteiten hunna Le-îerts gehad, de binnenlandsche vijati-;n, die gemeene zaak maakten. met die-:nen die hun met geweld het heiligste inner rechten ontrukken wilden, het •cht te spreken en te schrijven zooals rnn€ voorvaderen. Zoo zal het ook in Vlaanderen zijn, idamks ailes. We zeggen het luidop : sel Vlaanderen is fîamingantisch ! Dat en slechts een volksreferendum iixricht, i men zal het zien. De Leliaerts zijn m bespottelijke minderheid : ze telles» et aie®. In «lie koren is kaf ! » C. V. P. i lêigische TlncMelisgei^s en het Vlaamscii belgisch Verboid Voor wi« ook maar va« verre het uchtel:ngcngeschrijf uit de Belgische aden in Holland kent, zal het wel geen ïr.wondiering baren deze op de hevigs[e îjze te kter te zien gaan tegen het laamsch Belgisch Verbond, en zijn lei-:r Fians Van Cauwelaert, om de on-ngs genomen moties over de Vlaamsche schen. « Het Belgisch Dagblad » was het eds lang een doorn m 't oog dat Van auwelaert in de aktivistische bewtgmg sn aanleiding vond om in « Vrij Jkl-ë » aan de Vlaamsche eischen lucht te ;ven. Telkenmale een artikel uit dit eekblad door de aktivistische pers erd overgenomen, viél het Amsterdam-lie blad erop en maakte het Antwerp-he kamerlid er een verwijt van. Aan-illen en beschuldigingen van gebrek m vaderlandschliefde en loyauteit te-^noveir de regeering bleven hem niet :spaard. In de moties wordt nu een legenheid gevonden om dat ailes nog :ns op te halen, en tegen het V. B. V. t te spelen. Léonce du Castillon, die >or zichzelf de eer vooirbehiield het rat uit te varen, vereenzelvigt de aan-îngers der programmas dier moties met ; aktivisten en maakt er hun een vei-îjt van dat ze deze land verraders en rn aktivistisch geknoei willen besclier-<în. Het masker is gevallen, roept eonce uit. De V. B. bond zal evenmm ; Vlaamsche zaak die rechtvaardig is, nnpromitteeren als zijn medeplichtigen i aktivisten van België ; zij zuilen voor-jgaan, doch het Vlaamsche volk zal ijven om zijn voile recht te bekomen, et door s'uippolitiek of chantage, maar Dor zichzelf. En na dezen onzin die de Vlaamsche westie nooit zal oplossen en de bewe-ng in het oneindige moet rekken... ialt Léonce de goedkeurende woorden in l^uc aan over het V. B. V., en vindt i die goedkeuring de besliste veroordee. ng van het Antwerpsche Kamerlid en jn blad. De tweede aan de beurt komt het Belgisch Dagblad » in hoogst eigen arsoon een verklaring afleggen ; a Onze : Verklaring ». Als argument wordt tegen het Verbond aangehaald, in de eerste plaats het telegram van Koning Albert, . in 1915 aan de 11 Juli-viering te Bussum gezonden en waarin het bondig samen-gevat heette : « Vecht en zwijgt ». Vat! Cauwelaert beweert het recht le hebben de Vlaamsche Beweging te verdedigen - tegen onrechtmatig# aanvallen. « Het Belgisch Dagblad » antwoordt kortweg dat er geen onrechtmatige aanvallen zijn gcschied. Wanneer de Belgische pere personen aanviel was het alleen omdat de aangevallenen een gevaa;r daarstelden voor de saamgehoorigheid der Belgen. Zoo zet men de waarheid op zijn kop, en misleidt den niets vermoedenden Hollan-der ! Trouwens het Amsterdamsch Blad is voor geen kleintje bevreesd. Het trekt in twijfel of het V. B. V. wel 6.000 le-d«n telt — het getal wsarmee geschermd wordt, Wat er ook van zij de andere Belgische veneenigingen letten veel minder op het getal, maar zoeken corst en vooral de patriotische atmosfeer onder de uitgewe-ken Belgen in Neder!a»d te verwekken, (En zeggen dat zij er steeds in hun pers tuk op gingen de heele massa achtci zich te hebben... die verklaring is dan ook goud waard en dient gœd opgeteekend !) Als besluit van de Verklaring wordt een waarschuwing geplaatst tegen deze nieuwe aktivistische taktiek, aan de Belgen en de Nedcrlanders, en een aan de Regeering, wier aandacht gevestigd wordt op deze gevaarlijke politiek van twist en tweedracht en aktivistisch ge-stook.Over hetzelfde onderwerp en in hetzelfde blad komt nog Marcel Wijnen aan het woord. Die beweert dat V. B. V. leden gewonnen heeft door allerlei be-loften maar vooral door ze valsche munt voor te werpen, met te beweren dat het opgericht was om tegen de aktivisten te strijden. Hij spiift ook op het thema « zwijgt en vecht tegen den vijand » en verwijt Van Cauwelaert te velde te trek-ken tegen landgenooten. De Fransche konfrater « Echo Belge » uit zich in niet minder sterke bewoordin. gen. Hier wordt het mam'fest der Vlaamsche vereenigingen en van de vblksvertegenwoordigers tegen Van Cauwelaert uitgespeeld. Heel schrjnheilig verklaart Charles Bernard het programma van dit manifest te kunnen onder-schrijven, en haalt vooral het alinéa aan waar het gaat « De Viamingen zijn geen onderdrukt volk... » Aan het V. B. V. wordt verweten dat zijn programma in het voordeel van de Duitschers is, en daarom af te keuren valt. Om de Hollan-ders op dwaalwegen te leiden, aarzelt hij trouwens niet om beweringén te plaatsen. in verband met de vervlaamsching van het bestuur: « Or, comme en pays flamand, l'administration est foncièrement flamande, la mesure ns Peut s'entendre que d'un dédoublement de l'administration centrale. » Een grover leuge^ werd wellicht ■nooit gedrukt. Maar waar het geldt Vlaanderen klein te houden, de^nzen die lui en niet voor terug. In ltetzelfde blad toch heet het, in verband met de vraag van het V. 13. V. om herziening van vonmssen tegen Viamingen. : « Les conseils de guerre ne se mêlent pas de fla-mingantisme ». Uit deze uitlatingen blijkt maar al te beat dat ook het allerkleinste minimum programma voor het herstel van Vlaanderen, door die pers wordt gebrandmeikt als verraad. Wij hadden het allang on-dervonden, ook Van Cauwelaert deden ze het reeds voelen en maken het hem nu nog meer duidelijk. Aan ons en cok aan hem, als antwoord daarop, zonder aarzelen voort te bouwen langs den weg die wij hebben gekozen. V. K. B. mm m. Làii HUWELÎJK. — De bekende Vlaamsche ijveraari en op vëelzijdig gebied onderlegd en w;erkzaam zijnde hr Adolf Peremans is op Zaterdag, 30n Maart 1.1.., iii het huwelijk getreden met Mej. Maria Verhuyck, de uitstekende Vlaamsche schrijfster, wi«r jonkvrouwelijke lieftalligheid en minzame eenvoud nooit leden onder een heele boel geleerdheid door diploma's gestaafd. Aan de jonggehuwden, die zulk een uitgelezen paar vormen, bieden -wij onze alleirhartelijkste gelukwenschen. « VLAAMSCH LEVHN ». — in-houd van nummer ^6 : Ecce Homo (plaat naar de schildenj van Hieroîiymus Bosch, 1480-1516 ; IIoe staat het met d'en Oorlog? (Wekelijk-sche kronijk XXVI), met 6 platen ; Een Pierewaaior uit de XVIIe eeuw, door Lode Baekelmans (met 2 platen) ; Een ait Limburg : Robert Mouling, door Frank Pardo'en (met 2 platen) ; Er ligt een zee, gedicht vnn Karel I.ebo, muziek van Robert Mouling; Sproke-nacht, gedicht van Firmijn Mortier; Onze Let-terkundige Verhalen : De Boden, door Anon« Jeuriastja (vervolg en slotj ; Too-neeiaangeiegeniieden : iNieuwc uur^p.on-kehjke xvénakiei'-cyclus m den « ikuUa-tun-kring » ie Gent, dooir Hermaia van Overbek^ ; 'ten Lentedag, ge-cUciit va" jei Crick ; In de <c Conc^tvereeiniging » van Brussel, door jef van den Eyndc (met 2 portretten) ; Kunst «à Leven ; ioonjeelkronijk ; Vermali:©lijklieden ; Brievenbus; D« aktuaiit«ic m woord «ta beekl : De Russische Beer... getemd. « DiLTSCHE STEMMEN Naai aanleidmg, van eene opmeiking in « De Eendracht », van 9 Maart j.1., over dea prija van « Dietsche Slemmen » deelt de Ungeverij « Dietsche Stenunen » mode, d^t de verlaging van den pnjs van het tijdschrift niet mogelijk is. De abonne men.tsprijs van 20 irank stemt bij de hui-dige koersberekeningen ongeveer over-een met 6.40 gulden of ruim een guldea minder dan de abonneineulsprij» voor Hoilarid, di« L50 gulden bedraagt. Bij de zeer hooge papieiprijzen en druk-kosten wordt niermede zelfs de kostprijs van papier en drukken — die gewoonhjk slecius een betrtkkeiijk kle»u percentag« van den prijs van een boet vormen — met vergoed. De Ungeveiij werKi dus reeds met .veriies, eu sieciuà o.j eea oe-aa»uai vas^e insciirîjv^.à /.ai de ge^terde pnjs gehandnaaid kunnen worden. JJe Ongeverij hoop-, dat de opulie-riiigen die men zien geaoost, door kraeiitigên steun van ta.r.jàe iasciir»j-vers t>^antwooid zulien worden. De uujiCver-j van net iijdschrift, die o"daniv3 onder ^onden teleursteiling on-dei ui-e-.ot oii^unstige oinstaiid^gnedeis vooral op aandringen uit Vlaanderta hernoiiK-n is, k.an op den duur sieciiis verzeVerd zijn mdien de V'iaan^schgezin-den ook caadweïKedjk âôur nu^ae i*-scki'ijvii'à net tijdschrift steunen. C. V. P. DE GESCHIEDENIS EEISER BE-TOô'uiN G. — Wij leze* in « V ri j België », nummer van 22 Maart 1.1. : « Twee Belgische koiniteiten zoude* in Den, Haag een huldeoetoon inrichte* ter eere onzer landgenooL©n uit het b«-zette gebied, vvaaronder Viamingen ba-hooren als L. Franck, Vhebergin, Borgi-non en Vermeylen, die het op Viaamscn. gezind gebied verklaren cens te zij* met uitgeweken Vlaamscne Kamerleden als Huysmans, Van Cauwelaert en Buysse. Als sprekers werden uitgenoodigd de heeren Buysse, Van Cauwclâfït, Raem-donck en Terwagne. Dus den zalige* « godsvrede » in vollen omvang. Maar de een of ander-a pohtieke Fai-staff moet het in biem gckregea hebben de zaken derwijze te bedi^seien, dat de zoogezegeie liond der Belgische dagblad-schnjveiis in JNederland de inrichting der-betooging tôt zien trok, en als sprekers aanduidde de heeren Bernard, Terwagne, du Castillon en Heyns^ens, zelfs atlvorens welk ander komiteii ook ^eraad-pleegd werd. Wel is waar werd bij ver-sciiiiiende andere Viamingen ook aange-diongen om het gezelsjchap rtdenaars te vegrooten, maar uadat ♦ 4e keer Va* Cauwelaert met opzet was geweerd ge-worden en de lieer Bu/sse m die voor-waardtn heel eenvoudi^ had geweig-eid, nioest inen zicli v\el de^eiijk. tevrede* steiLn met hooger vermelde redenaars. Over deze typ-sche bijzonderliedea worde thans de sluier gelicnt. Wij liebben de gemoedsrust der innchte'is vaa het huldebetoon in den Haagschen Die-rentuin niet willen storen. Maar wat zuilen onze .andgenooten uit het bezeite gebied wel denken, wanneer zij later het kleinziehg gedoe vernemen waarmee eenige heeren de vaderlan<lache belangen bij elke gelegenheié moende* te dienen? » BEKENDMAKING. — De h«er Gou-verneur-Generaal heeft het volgende besluit genomen m zake de rechtspra*k i» België : De Belgische rechtbauken hebbe» sedert drie jaar en half o-Bder mijn be-scherming en die mijner voorgangers onafhankelijk iii het gansche land kunnen rechtspreken. Het Hof van B&toep te Brussel heeft gemeend zijn ambt tôt een politieke betooging te moeten ini»-bruiken, waardoor ik mîj gedwongen zag, zijn leden te verbieden hua ambte-bezigheden verder waaf te nemen. An-deie Belgische rechtbanken met het Ver-brekingshof aan de spits, hebben naar aanleiding van deze feiten, eveneens hu* werkzaamheden geschorst. De gevolgen van dergelijke handelwijze^ die het open. baar welzijn in gevaar brengt, zuilen Qp de bevolkmg .neerkomen. Overeenkomstig artikel 48 van de Haagsche Overeenkomst betreffende de regeling der wetten en gebruiken van den oorlog te lande, heb ik de oprichting van Duitsche rechtbanken bevolen, w:er taak het zal zijn, de openbare orde en veiligheid te liandhaven. In afwachtmg dat deze Duitsche rechtbanken in wer-king getreden zijn, zuilen de krijgsbe-velhebbe s krachtens § 18, Hd van de kei/crlijkt verordening van 28 Deceinber 1899 inisdr'jvea ea ôvertredings® tob-niss«a. Woensdag 3 ilpril 19x8 - 4de Jstarg« Br 90 Prïjs €ï Cestlets België m init Tii>iÉi«i«—n'iii'nwm ii m iii i in i ni r n ' m iiinii i iiiu'Wi» 1111» nui

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dit item is een uitgave in de reeks Het Vlaamsche nieuws behorende tot de categorie Gecensureerde pers. Uitgegeven in Antwerpen van 1915 tot 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Toevoegen aan collectie

Locatie

Periodes